Umowa o poufności

Transkrypt

Umowa o poufności
Umowa o poufności
FB06.006
Strona 1 / 2
Rev 1
W związku z nawiązaniem współpracy z AIRCOM, Dostawcy udostępnione zostaną w formie ustnej, pisemnej,
elektronicznej lub innej poufne dane techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w celu ochrony interesów AIR-COM związanych z zachowaniem tajemnic
przedsiębiorstwa.
§ 1 Umowa o poufności
(1) Dostawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, udostępnionych mu przez
AIRCOM, jak i podjęcia niezbędnych kroków w celu zabezpieczenia informacji niejawnych przed dostępem osób
niepowołanych, tzn. osób trzecich oraz pracowników innych niż wymienieni w § 1 (2).
(2) Dostawca udostępni informacje poufne jedynie pracownikom zobowiązanym przepisami prawa pracy i
regulaminem zakładu pracy do zachowania tajemnicy służbowej w czasie trwania stosunku pracy, jak i 5 lat po
jego ustaniu. Na żądanie AIR-COM Dostawca przedstawi listę swoich pracowników, którzy uzyskali dostęp do
poufnych danych AIRCOM.
(3) Informacje niejawne mogą zostać przekazane innym pracownikom niż wymienieni w § 1 (2) lub osobom
trzecim, w szczególności klientom i innym kontrahentom, wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą AIR-COM i pod
warunkiem, że ww. pracownicy i osoby trzecie zobowiążą się do zachowania poufności udostępnionych informacji
zgodnie z niniejszym oświadczeniem o zachowaniu tajemnicy.
(4) Niezależnie od powyższych ustaleń, Dostawca będzie przestrzegał następujących zasad postępowania z
informacjami poufnymi:
Utrwalone informacje poufne, szczególnie w formie dokumentów pisemnych, nośników danych czy przedmiotów,
należy traktować z największą dbałością. Sporządzanie zwielokrotnień wszelkiego rodzaju należy ograniczać do
minimum niezbędnego w celu realizacji umowy z AIR-COM. Na żądanie AIR-COM Dostawca niezwłocznie zwróci
lub zniszczy wszelkie utrwalone zapisy informacji poufnych, w tym wszelkie wykonane kopie, wedle wskazania
AIR-COM. W tym przypadku nie przysługuje Dostawcy prawo zatrzymania wyżej wymienionych dokumentów.
(5) Ustawowe zobowiązania Dostawcy dotyczące zachowania tajemnicy handlowej nie są naruszone przez
niniejszą umowę.
§ 2 Przedmiot, zakres i czas trwania obowiązku zachowania tajemnicy handlowej
(1) Obowiązkiem zachowania tajemnicy objęte są wszelkie informacje poufne, w szczególności w formie
dokumentów, rysunków, danych, przedmiotów, wyników badań i rozwoju, niepublikowanych wniosków o objęcie
prawami ochronnymi itd., udostępnione lub przekazane Dostawcy przez AIR-COM w związku z prowadzoną
współpracą, w tym prowadzonymi negocjacjami dotyczącymi współpracy z AIR-COM, albo które zostały już
udostępnione lub przekazane. Również ustne informacje, dotyczące współpracy, podlegają obowiązkowi
zachowania tajemnicy.
(2) Informacje nie mają charakteru poufnego albo przestają takie być, jeśli były znane Dostawcy przed ich
podaniem przez AIR-COM, zostały opracowane niezależnie lub uzyskane w inny sposób zgodnie z prawem albo są
ogólnie dobrze znane lub można je poznać bez naruszenia zobowiązania do zachowania poufności Dostawcy
wobec AIR-COM.
(3) Ciężar dowodu, że informacje przekazane przez AIR-COM nie mają charakteru poufnego zgodnie z definicją
zawartą w § 2 punkt (2), spoczywa na Dostawcy.
Umowa o poufności
FB06.006
Strona 2 / 2
Rev 1
(4) Oświadczenie Dostawcy o zachowaniu tajemnicy obowiązuje przez czas nieokreślony. Strony mogą ją
wypowiedzieć w formie pisemnej z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Zobowiązania
wynikające z niniejszego porozumienia i dotyczące informacji poufnych udostępnionych Dostawcy w okresie jego
obowiązywania pozostają niezmienione.
§ 3 Ograniczenia wykorzystania/ Prawa
(1) Wszelkie prawa do poufnych informacji AIR-COM przysługują wyłącznie AIR-COM. Dostawca zobowiązuje się
nie wykorzystywać otrzymanych od AIR-COM poufnych informacji, bez specjalnej wyraźnej pisemnej zgody AIRCOM, do celów własnych lub cudzych i/ani dochodzić w stosunku do nich roszczeń z zakresu prawa własności
intelektualnej. W szczególności Dostawca nie jest uprawniony po zakończeniu współpracy z AIR-COM
wykorzystywać zdobytych w czasie tej współpracy informacji dla swoich celów lub celów stron trzecich.
(2) Jeśli na podstawie udostępnionych Dostawcy informacji poufnych lub za ich pomocą AIR-COM dokona
zgłoszenia praw własności intelektualnej, Dostawca nie wystąpi o prawo pierwszeństwa wykorzystania naruszając
nowatorski charakter wynalazku lub tajemnicę handlową. Dostawca nie będzie zgłaszał w stosunku do
przekazanych mu informacji poufnych praw ani roszczeń, podnosząc zarzut posiadanych wcześniej praw do
użytkowania ww. danych ani też wyrażając sprzeciw wobec zastrzeganiu informacji powszechnie dostępnych już
wcześniej ani też nie będzie wnosił podobnych zarzutów i zastrzeżeń.
§ 4 Klauzula salwatoryjna
W przypadku, gdy dowolna część niniejszego oświadczenia zostanie uznana za nieważną lub nieprawomocną lub
zawierała lukę, fakt ten nie ma wpływu na ważność innych postanowień umowy. Zapis uznany za nieważny lub
nieprawomocny zostanie zastąpiony zapisem, który w najlepszym stopniu odda znaczenie zakwestionowanego
zapisu. Podobnie stosuje się w przypadku zapisów opuszczonych.
§ 5 Właściwość prawa i sąd właściwy dla umowy
(1) Niniejsza umowa o zachowaniu tajemnicy handlowej podlega prawu niemieckiemu z wyłączeniem zwrotnego
lub dalszego odesłania. Wyklucza się stosowanie Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży
towarów (CISG).
(2) Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla
siedziby AIR-COM. AIR-COM ma prawo według swojego uznania poddawać rozstrzygnięcie spraw przed sądem
właściwym miejscowo dla siedziby Dostawcy.
(3) W przypadku ewentualnych sporów obowiązuje wersja niemiecka Porozumienia, wersja polska służy jedynie
celom informacyjnym.