Ankieta zgłoszeniowa - Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Transkrypt

Ankieta zgłoszeniowa - Fundacja Inicjatyw Menedżerskich
FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH
ANKIETA ZGŁOSZENIOWA
do projektu „Polsko-włoski pakt na rzecz wsparcia długotrwale bezrobotnych"
1.
Nazwisko uczestnika (proszę wypełnić drukowanymi literami)
2.
Imię
3. PESEL
4. Status na rynku pracy:
□
Osoba bezrobotna
□
Osoba nieaktywna zawodowo
5. Wykształcenie:  podstawowe  gimnazjalne  ponadgimnazjalne  pomaturalne  wyższe
6. Opieka nad dziećmi do lat 7 lub osobami zależnymi:
 tak
 nie
7. Miejsce zamieszkania
obszar:  miejski
 wiejski
województwo:........................................................ powiat: ..……………………….................
miejscowość ………………………………..……………………kod pocztowy : ………………………………..
ul.: ........................................................................ nr domu :……………. nr lokalu:…………….
telefon domowy: ................................................. tel. kom.:..............................................
e-mail: .................................................................................................................................
data urodzenia …………………………………………………..miejsce urodzenia: ………………….…………
8. Wybieram szkolenie :
□ Programista systemów mobilnych
□ Monter sieci komputerowych
□ Menager produktu turystycznego
□ Księgowość
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem uczestnictwa w projekcie i zobowiązuję się do jego przestrzegania
oraz wypełniania zobowiązań wynikających z faktu przystąpienia do projektu.
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych do podsystemu monitorowania Europejskiego Funduszu
Społecznego.
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883)
Oświadczam, że wszelkie podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
……………………………
Data, miejscowość
……………………………………...
Podpis uczestnika
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty