raport z kursu obsługi komputera dla dzieci ze

Transkrypt

raport z kursu obsługi komputera dla dzieci ze
RAPORT Z KURSU OBSŁUGI KOMPUTERA DLA
DZIECI ZE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W
WOLBROMIU
2011r.
Opracował:
Łukasz Strojny
tel. 696 274 935
e-mail: [email protected]
Projekt “Program Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Wolbrom” współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
1
OGÓLNE INFORMACJE
Prowadzący: mgr inż. Łukasz Strojny,
Czas trwania zajęć: 17.03.2011 – 28.04.2011r.,
Miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu, ul. Skalska 20 (świetlica),
Liczba przeprowadzonych godzin: 30,
Częstotliwość spotkań: 2-3 razy w tygodniu po 120 min,
Godziny prowadzenia zajęć: 16:00 – 18:00,
Odbiorcy usługi: uczniowie, młodzież uczęszczająca na świetlice środowiskową
Monitoring: listy obecności, zdjęcia.
Projekt “Program Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Wolbrom” współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2
Zajęcia nr 1
dn. 17.03.2011r.
Temat: Stosowanie komputerów
Cel: Dostarczenie ogólnej wiedzy na temat stosowania i wykorzystania komputerów
Zakres zrealizowanych zagadnień:
✔ możliwości wynikające z wykorzystania komputerów,
✔ typy systemów używanych w zarządzaniu, w przemyśle i w oświacie,
✔ typy programów używanych w domu (hobby, prowadzenie rachunków domowych,
praca w domu),
✔ typy programów spotykanych w życiu codziennym w supermarketach, bibliotekach,
gabinetach lekarskich; używanie kart inteligentnych itp.,
Spotkaniu rozpoczęło się przeprowadzeniem tzw. „burzy mózgów” polegającej na
podawaniu przez uczestników przykładów, gdzie wykorzystywane są komputery we współczesnym
świecie. Następnie zostały omówione różne typy systemów przeznaczone dla: przemysłu, oświaty,
użytkownika domowego. Po omówieniu zagadnień dzieci wyszukiwały różnice w omawianych na
zajęciach systemach i zastanawiały się z czego one wynikają.
Uzyskane efekty: Pogłębienie wiedzy o stosowaniu i wykorzystaniu komputerów
Wnioski: Zastosowanie metody „burzy mózgów” zwiększyło atrakcyjność i przyswajanie
omawianego tematu.
Zajęcia nr 2
dn. 17.03.2011r.
Temat: Zapoznanie z podstawowymi pojęciami technik informatycznych
Cel: Przekazanie ogólnej wiedzy z podstawowych pojęć informatycznych
Zakres zrealizowanych zagadnień:
✔ pojęcia systemu operacyjnego i programu komputerowego,
✔ podstawowe pojęcia informatyki (informatyka, informacja, elektroniczna maszyna
cyfrowa, komputer, oprogramowanie, algorytm, hardware, software),
✔ pojęcia przechowywania danych i jednostki informacji (bit, plik, rekord),
✔ znakowy i graficzny interfejs użytkownika,
Zajęcia miały charakter wykładowy, poszerzający ogólną wiedzę dzieci z podstawowych
pojęć związanych z informatyką. Uczestnicy kursu słuchali przekazywanych wiadomości, ale
również włączali się do dyskusji wyrażając swoją wiedzę na temat poruszanych zagadnień.
Projekt “Program Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Wolbrom” współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
3
Największe zainteresowanie wśród omawianych zagadnień wzbudził znakowy i graficzny interfejs
użytkownika. Dzieci uzyskały informacje o możliwości sprawnej i szybkiej administracji systemem
operacyjnym z poziomu trybu tekstowego.
Pod koniec zajęć dzieci wspólnie odpowiadały na zadawane pytania, utrwalając w ten
sposób zdobytą wiedzę.
Uzyskane efekty: Poszerzenie ogólnej wiedzy z podstawowych pojęć informatycznych
Wnioski: Aktywne włączenie dzieci do dyskusji i wspólna wymiana informacji zwiększyła
przyswajaną wiedzę.
Zajęcia nr 3
dn. 21.03.2011r.
Temat: Zarządzanie plikami i folderami
Cel: Przekazanie wiedzy na temat zarządzania plikami i folderami
Zakres zrealizowanych zagadnień:
✔ Organizowanie plików w hierarchiczne katalogi,
✔ Uaktualnianie plików,
✔ Administrowanie kopiami zapasowymi, wykonywanie składowań,
✔ Określanie praw dostępu do plików (tylko do odczytu, dostęp dla grupy),
✔ Tworzenie, usuwanie, kopiowanie, przenoszenie, zmiana nazwy,
✔ Omówienie programów wspomagających zarządzanie plikami i folderami w
✔ środowisku graficznym (mc, total commander),
✔ Omówienie zarządzania plikami i folderami w trybie tekstowym DOS (polecenia i
✔ komendy trybu DOS),
Zajęcia miały charakter ćwiczeń. Uczestnicy kursu wykonywali polecenia do zadań. W
pierwszym etapie dzieci wykonywały proste ćwiczenia wspomagające zarządzanie plikami i
folderami. Następnie wykonywały bardziej złożone operacje na plikach wykorzystując poznane
metody modyfikacji plików (kopiowanie, usuwanie, wycinanie plików), a także ich edytowaniem.
W kolejnym etapie omówione zostały popularne programy wspomagające zarządzanie plikami i
folderami: odpowiednio dla systemu Linux – program mc, oraz dla systemu Windows program total commander. W kolejnej części zajęć uczestnicy kursu zostali również zaznajomieni z
zarządzaniem plikami i folderami w tekstowym trybie DOS. Następnie po przyswojeniu wiedzy z
trybu tekstowego dzieci wykonywały powierzone im ćwiczenia.
Uzyskane efekty: Zdobycie praktycznej wiedzy z zarządzania plikami i folderami w trybie
graficznym i tekstowym.
Projekt “Program Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Wolbrom” współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
4
Wnioski: Największe trudności podczas zajęć sprawiły dzieciom ćwiczenia związane z
zarządzaniem plikami i folderami w trybie tekstowym DOS.
Zajęcia nr 4
21.03.2011r.
Temat: Korzystanie z systemu Windows
Cel: Dostarczenie wiadomości o efektywnym wykorzystywaniu systemu Windows
Zakres zrealizowanych zagadnień:
✔ ćwiczenia wykorzystujące możliwości systemu operacyjnego Windows (praca kilku
osób na jednym komputerze, dostosowaniem do indywidualnych potrzeb klawiatury,
myszy i monitora, metody uruchamiania systemu po wystąpieniu awarii),
Zajęcia skupiały się na efektywnej pracy z systemem operacyjnym Windows XP. Zadaniem
uczestników było stworzenie własnych kont użytkowników a następnie przygotowanie pulpitu pod
swoje potrzeby. Dalej omówione zostały elementy komputera takie jak klawiatura (klawisze
funkcyjne), wykorzystanie myszy i ich poszczególnych przycisków, jak również dostosowanie
monitora polegającej na zmianie rozdzielczości, odświeżania i kolorów.
Uzyskane efekty: Umiejętność efektywnej pracy przy wykorzystaniu systemu Windows
Wnioski: Dzieci szybciej pracują przy komputerze posiadając wiedzę z efektywnego korzystania z
systemu
Zajęcia nr 5
24.03.2011r.
Temat: Poczta elektroniczna
Cel: Sprawne posługiwanie pocztą elektroniczną
Zakres zrealizowanych zagadnień:
✔ omówienie popularnych klientów poczty elektronicznej e-mail – Outlook,
Thunderbird, The Bat),
✔ przekazanie wiadomości niezbędnych do prawidłowego skonfigurowania klienta
pocztowego (nazwa konta pocztowego, nazwa użytkownika, hasło, nazwa serwera
POP3, nazwa serwera SMPT),
✔ [email protected]_serwera
✔ praca z pocztą elektroniczną (tworzenie korespondencji, wysyłka, odbiór,
Projekt “Program Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Wolbrom” współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
5
przekazywanie, potwierdzenie odbioru),
Zajęcia rozpoczęły się przedstawieniem najpopularniejszych klientów poczty elektronicznej.
Część dzieci która nie posiadała jeszcze własnej poczty elektronicznej przystąpiła do zakładania na
wybranym serwerze pocztowy, natomiast pozostała część dzieci posiadająca już internetową
skrzynkę pocztową przystąpiła do konfiguracji klienta pocztowego wg podanych im instrukcji. Po
poprawnych konfiguracjach nastąpił etap testowania skrzynek polegający na wzajemnym wysyłaniu
pomiędzy uczestnikami e-maili zawierającą temat, treść oraz załączniki.
Uzyskane efekty: Zdobycie umiejętności sprawnego posługiwania się elektroniczną skrzynką
pocztową
Wnioski: Uczestnicy zauważyli klientów pocztowych nad obsługiwaniem poczty przez przeglądarkę
internetową
Zajęcia nr 6
24.03.2011r.
Temat: Instalacja oprogramowania użytkowego
Cel: Dostarczenie wiedzy o internetowych źródłach oprogramowania użytkowego i poprawnej
instalacji
Zakres zrealizowanych zagadnień:
✔ instalacja pakietu MS Office, OpenOffice,
✔ instalacja darmowego programu graficznego GIMP,
✔ instalacja oprogramowania pomocna przy zarządzaniu plikami i folderami,
✔ instalacja popularnych przeglądarek internetowych (Firefox, Opera, Chrome,
✔ podstawowe funkcje, wady i zalety),
Zrealizowane zajęcia połączone były częściowo z pracą w internecie. Zadaniem
uczestników było znalezienie odpowiedniego źródła w internecie (przy pomocy słów kluczowych),
a następnie pobranie na dysk twardy komputera wymaganego oprogramowania. Następnie
uczestnicy kursu przeprowadzali krok po kroku proces instalacji. Po instalacji oprogramowania we
wskazanych folderach na dysku komputera dzieci kolejno zapoznawały się z oprogramowaniem.
Największe zainteresowanie wśród uczestników kursu było zagadnienie związane z instalacją
przeglądarek internetowych. Dzieci testowały funkcje możliwości popularnych przeglądarek,
próbowały znaleźć ich wady i zalety.
Uzyskane efekty: Zdobycie umiejętności poprawnej instalacji oprogramowania użytkowego
Projekt “Program Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Wolbrom” współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
6
Wnioski: Analiza wad i zalet omawianych programów przyczyniła się do ukształtowania
indywidualnej oceny przydatności oprogramowania.
Zajęcia nr 7
dn. 28.03.2011r.
Temat: Dostosowywanie systemu Windows
Cel: Dostarczenie wiadomości o dostosowania systemu Windows
Zakres zrealizowanych zagadnień
✔ dostosowywanie pulpitu (ikony pulpitu, rozdzielczość ekranu),
✔ konta użytkowników i szybkie przełączanie użytkowników,
✔ instalacja sterowników do podzespołów (karta muzyczna, płyta główna, karta
graficzna, modem, router),
Uczestnicy kursu podczas zajęć zajmowali się dopasowaniem systemu operacyjnego dla
własnych potrzeb wykonując do tego operacje modyfikacyjne systemu związanych głównie z
wyglądem. Następnie dzieci dowiedziały się o sposobie wyszukiwania sterowników do
podzespołów komputerowych w internecie, a także o wyższości sterowników dedykowanych nad
sterownikami domyślnymi.
Uzyskane efekty: Zdobycie umiejętności dostosowania systemu Windows dla własnych potrzeb.
Wnioski: Dzieci lepiej pracują w systemie, który uprzednio został przez nich dostosowany
Zajęcia nr 8
dn. 28.03.2011r.
Temat: Urządzenie peryferyjne współpracujące z zespołem komputerowym
Cel: Przedstawienie urządzeń peryferyjnych współpracujących z zespołem komputerowym i ich
zastosowanie.
Zakres zrealizowanych zagadnień
✔ drukarka,
✔ skaner,
✔ kamera internetowa,
✔ mikrofon,
✔ słuchawki,
Projekt “Program Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Wolbrom” współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
7
✔ pendrive,
Na zajęciach dzieci uzupełniały wiedzę zdobytą na wcześniejszych lekcjach o urządzeniach
peryferyjnych współpracujących z zespołem komputerowym. Początkowym etapem było
omówienie wyżej wymienionych urządzeń wraz z ich zastosowaniem. Następnie wraz z
uczestnikami kursu ww. urządzenia zostały kolejno podłączane do jednostki centralnej. Po
podłączeniu urządzeń dzieci sprawdzały ich działanie i uczyły się obsługiwać. Największe
trudności wśród przedstawianych urządzeń sprawiło dzieciom podłączenie drukarki i
wydrukowanie strony testowej. Trudności były związane zarówno z poprawnym podłączeniem
okablowania jak również z koniecznością przeprowadzenia procesu instalacji drukarki.
Uzyskane efekty: Umiejętność identyfikacji i obsługi urządzeń peryferyjnych współpracujących z
zespołem komputerowym.
Zajęcia nr 9
31.03.2011r.
Temat: Techniki tworzenia stron internetowych
Cel: Dostarczenie wiadomości o różnych technikach tworzenia stron www
Zakres zrealizowanych zagadnień:
✔ narzędzia, języki i techniki tworzenia stron www,
✔ edytory wspomagające tworzenie stron,
✔ przedstawienie systemów zarządzania treścią,
Lekcja rozpoczęła się od omówienia popularnych narzędzi i technik przy pomocy których
webmasterzy tworzą strony internetowe. Następnie dzieci przeglądały różne strony internetowe i
próbowały odgadywać jakimi technikami zostały stworzone poszczególne strony www. W
następnym etapie zajęć dzieci poznały edytory ułatwiające i wspomagające tworzenie stron. W
ostatniej części uczestnikom zostały przedstawione popularne systemy zarządzania treścią:
Wordpress, Joomla, Drupal.
Uzyskane efekty: Zdobycie umiejętności rozpoznawania technik tworzenia stron www.
Wnioski: Dzieci wyrażały chęć poznania dogłębnej wiedzy z zakresu tworzenia stron
Projekt “Program Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Wolbrom” współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
8
Zajęcia nr 10
31.03.2011r.
Temat: Praca z darmowym programem graficznym GIMP
Cel: Przekazanie wiedzy
Zakres zrealizowanych zagadnień:
✔ tworzenie, edycja i obróbka grafiki przy pomocy darmowego programu graficznego GIMP
(przekształcenie, zmniejszanie, zwiększanie, duplikowanie warstw, narzędzia rysownicze,
narzędzia zaznaczania, filtry, koloryzacja, pobieranie koloru itp.),
W pierwszej części zajęć dzieci zapoznały się z panelem roboczym oprogramowania.
Poznały narzędzia niezbędne przy edycji i obróbce grafiki. W dalszej części spotkania uczestnicy
wykonywali własną grafikę przy wykorzystaniu poznanych narzędzi o dowolnej tematyce.
Pod koniec zajęć po wykonaniu projektu graficznego, dzieci zapisywały swoje rysunki na
dysku komputera.
Uzyskane efekty: Zdobycie umiejętności tworzenia prostych obrazów graficznych
Zajęcia nr 11, 12
dn. 05.04.2011r.
Temat: Budowa sprzętu komputerowego i identyfikacja podzespołów jednostki centralnej
Cel 1) Zdobycie wiedzy teoretycznej na temat budowy sprzętu komputerowego
Zakres zrealizowanych zagadnień:
Płyta główna
✔ wiadomości na temat Płyty głównej i jej zastosowaniu,
✔ gniazda na płycie głównej (socket, AGP, złącze IrDA, gniazdo PCI, gniazdo na moduły
pamięci, port stacji dyskietek, port IDE, złącze UltraATA/100),
✔ porty do podłączania urządzeń zewnętrznych (PS/2, port LPT, port COM, porty
USB),
Procesor
✔ wiadomości na temat podstawowych parametrów procesora:
✔ częstotliwość taktowania,
✔ rozmiar magistrali danych,
✔ pamięć podręczna (typu Cache),
Projekt “Program Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Wolbrom” współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
9
✔ producenci procesorów (INTEL, AMD, Motorola, Cyrix, Transmeta, VIA, NEC,
Pamięć ROM i RAM
✔ wiadomości na temat roli i zastosowania pamięci,
✔ rodzaje pamięci (pamięć stała ROM -pamięć tylko do odczytu, pamięć użytkownika
✔ RAM - pamięć o dostępie swobodnym,
✔ wady i zalety pamięci ROM i RAM,
Pamięci Zewnętrzne
✔ rodzaje pamięci zewnętrznych (dyski twarde HDD, dyskietki FDD, dyski optyczne,
✔ napędy taśmowe, dyski typu ZIP, pamięci typu Flash),
✔ rodzaje dysków optycznych (CD – tłoczone, CD R (recordable), CD RW (rewritable),
✔ DVD, jednostronne, dwustronne, jednowarstwowe, dwuwarstwowe, tłoczone, DVD R,
✔ DVD RW,
✔ rodzaje dysków HDD (IDE, SCSI),
✔ karty rozszerzeń i ich rodzaje,
✔ przekazanie wiadomości na temat kart rozszerzeń, ich rodzajów i parametrów:
✔ karta graficzna (wiadomości na temat szybkości pracy, wielkości pamięci,
✔ wyświetlanej rozdzielczość obrazu, liczby dostępnych kolorów, częstotliwości
odświeżania obrazu itp.),
✔ karta dźwiękowa (producenci, jakość dźwięku),
✔ karta sieciowa (producenci, przepustowość),
✔ dyski stałe, elastyczne i optyczne
✔ dysk twardy (budowa, sposób zapisu danych, pojemność, wady i zalety),
✔ dysk elastyczny (budowa, sposób zapisu danych, pojemność, wady i zalety),
✔ napęd dyskietek,
✔ napęd dysków CD-ROM,
✔ zasilacz, przewody zasilające i logiczne
✔ zasilacz (funkcje zasilacza, redukcja napięcia wychodzącego z sieci i zasilanie
✔ elementów komputera),
✔ przewody zasilające (przewody wychodzące z zasilacza, które dostarczają energię
✔ elektryczną do elementów komputera),
✔ przewody logiczne (przewody którymi przesyłane są informacje pomiędzy dyskami a
✔ płytą główną),
Zajęcia przeprowadzone zostały w sposób aktywny, które polegały nie tylko na prezentacji
prowadzącego, ale także na wymianie własnej wiedzy pomiędzy uczestnikami kursu. Dzieci
wykazywały sporą wiedzę i zainteresowanie z zakresu budowy sprzętu komputerowego W czasie
omawiania poszczególnych elementów budowy dzieci aktywnie włączały się do rozmowy
wyrażając swoją wiedzę.
Projekt “Program Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Wolbrom” współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
10
Cel 2) Umiejętność poprawnego zidentyfikowania podzespołów jednostki centralnej
Zakres zrealizowanych zagadnień:
Identyfikacja przez uczestników kursu podzespołów jednostki centralnej:
✔ płyty głównej,
✔ procesora,
✔ pamięci stałej ROM,
✔ pamięci operacyjnej RAM,
✔ dysku twardego,
✔ karty graficznej,
✔ karty muzycznej,
✔ karty sieciowej,
✔ karty modemowej,
✔ czytnika CD-ROM,
✔ stacji dyskietek,
✔ zasilacza,
✔ przewodów zasilających i logicznych,
Prowadzone zajęcia miały charakter praktyczny. Dzieci po uprzednim rozkręceniu obudowy
komputera omawiały i identyfikowały podzespoły jednostki centralnej. W ten sposób uczestnicy
kursu pogłębiali swoją wiedzę teoretyczną zdobytą na wcześniejszych zajęciach o wiedzę
praktyczną. W dalszej części zajęć uczestnicy kursu rozkręcali, a następnie uczyli się w jaki sposób
poprawnie podłączyć wszystkie podzespoły jednostki centralnej. Zajęcia wzbudziły niezwykłe
zainteresowanie wśród dzieci. Dzieci z entuzjazmem wykonywały kolejne etapy montażu i
demontażu podzespołów. Końcowym etapem zajęć było poprawne złożenie komputera, a następnie
sprawdzenie jego działania.
Projekt “Program Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Wolbrom” współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
11
Uzyskane efekty: Zdobycie praktycznej wiedzy z podzespołów jednostki centralnej.
Wnioski: Dzieci szybciej zdobywają wiedzę na zajęciach praktycznych
Zajęcia 13, 14, 15
dn. 07.04.2011r., 08.04.2011r., 11.04.2011r.
Temat: Podstawowe wiadomości o edytorze tekstu MS Word (dzieci 6-11 lat)
Cel: Przekazanie podstawowych wiadomości o edytorze MS Word
Zakres zrealizowanych zagadnień:
✔ podstawowe pojęcia (spacja, akapit, strona itp.),
✔ omówienie okna programu (paski, ikony
✔ operacja otwierania, zapisywania i zamykania dokumentu,
✔ formatowanie dokumentu,
✔ edycja tekstu,
✔ zmiana czcionki, wielkości znaków
✔ wyrównanie tekstu, wcięcia akapitowe
✔ wypunktowanie,
✔ numeracja,
✔ wyszukiwanie wyrazu, znaku, ciągu znaków,
✔ zamiana wyrazów, znaków i ciągów znaków,
✔ zmiana kolorów tekstu, a także tła,
✔ tworzenie i modyfikowanie tabel (definiowanie szerokości i wysokości komórek),
✔ dodawanie i odejmowanie kolumn, wierszy,
✔ scalanie lub dzielenie komórek,
✔ sortowanie danych w tabeli,
✔ wykorzystywanie słownika ortograficznego oraz słownika synonimów przy korekcie treści,
✔ wykorzystanie gotowych szablonów dokumentów (fax, list, życiorys),
✔ ustawianie nagłówka i stopki,
✔ ustawienia drukarki,
✔ drukowanie dokumentu,
Projekt “Program Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Wolbrom” współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
12
Zajęcia z zakresu podstawowych wiadomości o edytorze tekstu MS Office zostały
podzielone na 3 spotkania. Ćwiczenia z zakresu podstawowego wykonywały dzieci nie mające
jeszcze styczności z edytorem teksu Word lub posiadający znikomą wiedzę z tego tematu.
Uczestnicy w pierwszej części zajęć zapoznawali się z panelem roboczym edytora, sprawdzali
właściwości poszczególnych ikonek panelu górnego oraz zakładek. Po zdobyciu ogólnego
wyobrażenia o edytorze dzieci przystąpiły do wykonywania przygotowanych ćwiczeń. Ćwiczenia
zostały przygotowane w taki sposób, aby omawiane zagadnienia mogły zostać wykorzystane w
redagowanych tekstach. Ćwiczenia wykonywane przez uczestników zostały zebrane w materiałach
dydaktycznych. Pod koniec każdych zajęć dzieci zapisywały edytowane/redagowane dokumenty na
dysku twardym komputera.
Uzyskane efekty: Umiejętność podstawowego redagowania tekstu w edytorze MS Word
Wnioski: Ćwiczenia samodzielne zwiększają efektywność pracy
Projekt “Program Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Wolbrom” współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
13
Zajęcia 16, 17, 18
dn.07.04.2011r., 08.04.2011r., 11.04.2011r.,
Temat: Zaawansowane wiadomości o edytorze tekstu MS Word
Cel: Dostarczenie zaawansowanych wiadomości o edytorze tekstu MS Word
Zakres zrealizowanych zagadnień:
✔ zaawansowane formatowanie tekstów,
✔ style – tworzenie, modyfikacja, usuwanie, kopiowanie,
✔ tworzenie spisu treści,
✔ nagłówek i stopki strony,
✔ tabele – podstawowe obliczenia,
✔ obramowanie i cieniowanie,
✔ wstawianie grafiki do dokumentu
✔ przypis dolny i końcowy,
✔ korespondencja seryjna,
✔ tworzenie etykiet adresowych,
✔ praca z dokumentami wielostronicowymi,
✔ podział dokumentów na sekcje,
✔ automatyzacja zadań – makra,
✔ tworzenie i modyfikacja szablonów,
✔ formularze,
✔ ankiety – pola rozwijane i wyboru,
✔ zabezpieczenie dokumentu przed modyfikacją,
Zajęcia z zakresu zaawansowanych wiadomości o edytorze tekstu MS Office również
zostały podzielone na 3 spotkania. Zajęcia były przeznaczone dla bardziej zaawansowanych
użytkowników lub posiadających już podstawową wiedzę. Dzieci kolejno wykonywały powierzone
im ćwiczenia.
Uzyskane efekty: Umiejętność zaawansowanego redagowania tekstu w edytorze MS Word
Wnioski: Umiejętnością o największej przydatności okazała się korespondencja seryjna
Zajęcia nr 19, 20
dn. 12.04.2011r.
Projekt “Program Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Wolbrom” współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
14
Temat: Instalacja i uruchamianie systemu Windows
Cel: Przekazanie wiedzy o poprawnym zainstalowaniu systemu operacyjnego Windows XP
Zakres zrealizowanych zagadnień:
✔ konfiguracja ustawień Bios (ustawienie bootowania z płyty CD ROM),
✔ uruchomienie instalacji systemu,
✔ tworzenie partycji (usuwanie istniejących partycji, tworzenie nowych partycji),
✔ formatowanie (formatowanie szybkie – wymazywanie, formatowanie gruntowe),
✔ konfiguracja instalacji w trybie graficznym (przebieg krok po kroku procesu instalacji
systemu operacyjnego Windows),
✔ dokonywanie ustawień konfiguracyjnych,
Zajęcia polegały na przygotowaniu dysku twardego pod instalacje systemu operacyjnego
Windows XP, a następnie poprawne zainstalowanie systemu. W pierwszej części zajęć dzieci
przygotowywały środowisko pod instalacje systemu operacyjnego, które polegało na odpowiednim
skonfigurowaniu systemu Bios. Następnie kolejno wykonywały czynności wg przekazywanych im
instrukcji.
Uzyskane efekty: Umiejętność zainstalowania systemu operacyjnego Windows
Wnioski: Dzieci poprzez przygotowanie środowiska Windows od podstaw uzyskały pełniejszy obraz
pojęć instalacji i systemu operacyjnego
Zajęcia nr 21, 22
dn. 15.04.2011r., 18.04.2011r.
Temat: Podstawowe wiadomości o arkuszu kalkulacyjnym MS Excel
Cel: Dostarczenie podstawowych wiadomości o arkuszu kalkulacyjnym MS Excel
Zakres zrealizowanych zagadnień:
✔ wprowadzenie do pracy z arkuszem kalkulacyjnym,
✔ omówienie wyglądu ekranu programu Excel,
✔ poruszanie się między arkuszami i komórkami,
✔ tworzenie i kasowanie arkuszy,
✔ dodawanie danych do arkusza,
✔ modyfikowanie i usuwanie danych w arkuszu,
✔ zaznaczanie danych w arkuszu
✔ kopiowanie danych między komórkami a także arkuszami
✔ wybór rozmiaru, koloru, typu czcionki
Projekt “Program Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Wolbrom” współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
15
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
zmiana wysokości wierszy i szerokości kolumn,
wprowadzenie podstawowych funkcji matematycznych (dodawanie, odejmowanie itp.),
formatowanie danych w komórce (np. NIP 000-00-000, data, 21-09-2011, godzina itp.),
tworzenie tabeli z danymi,
tworzenie wykresów na tabeli z danymi (wykres słupkowy, kołowy itp.),
sortowanie danych w kolumnie,
tworzenie nagłówka i stopki,
drukowanie arkusza,
Uzyskane efekty: Uzyskanie podstawowych wiadomości o arkuszu kalkulacyjnym MS Excel
Wnioski: Najbardziej przydatną umiejętnością nabytą przez dzieci było tworzenie tabel
Zajęcia nr 23, 24
dn. 15.04.2011r., 18.04.2011r.,
Temat: Zaawansowane wiadomości o arkuszu kalkulacyjnym Excel
Cel: Dostarczenie wiadomości o zaawansowanych funkcjach Excel'a
Zakres zrealizowanych zagadnień:
✔ sposoby adresowania (względne i bezwzględne),
✔ funkcje tekstowe, daty, czasu itd.,
✔ kopiowanie, modyfikacje pomiędzy arkuszami,
✔ baza danych w arkuszu kalkulacyjnym,
✔ sortowanie danych,
✔ filtrowanie bazy danych autofiltr,
✔ export danych,
✔ import danych,
✔ zaawansowane opcje wydruku,
✔ funkcje warunkowe (JEZELI, LICZ.JEZELI, SUMA.JEZELI),
✔ funkcje LICZ.PUSTE i ILE.NIE.PUSTYCH,
✔ funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO,
✔ funkcje finansowe (PMT, FV),
✔ wykresy tworzenie, modyfikacja,
✔ sumy pośrednie,
✔ tabele przestawne,
✔ formularze,
✔ ochrona danych w arkuszu,
✔ automatyzacja zadań – makra,
Projekt “Program Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Wolbrom” współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
16
Zajęcia nr 25, 26
dn. 21.04.2011r.
Temat: Usługi sieci internetu
Cel: Dostarczenie wiadomości o dostępnych usługach internetu
Zakres zrealizowanych zagadnień:
✔ przesyłanie plików FTP (konfiguracja serwera ftp, konfiguracja klienta ftp,
udostępnianie i przesyłanie plików),
✔ interakcyjna praca na zdalnych komputerach (wykorzystanie, konfiguracja, praca zdalna
przy wykorzystaniu graficznego i tekstowego programu zdalnego połączenia),
✔ World Wide Web (zbiorowa edycja treści w sieci przy pomocy narzędzi sieciowych
Google),
✔ grupy dyskusyjne, listy dyskusyjne, system News (korzystanie z pomocy list dyskusyjnych),
✔ Internet Relay Chat (konfiguracja klienta irc, łączenie z globalnym serwerem),
Zajęcia rozpoczęły się wyjaśnieniem skrótu FTP, a także ogólnych informacji o przydatności
i użyteczności omawianego protokołu. W dalszym etapie dzieci przystąpiły do instalacji i
konfiguracji serwera ftp. Po poprawnej konfiguracji nastąpił etap testowania serwera polegający na
wzajemnym udostępnianiu i pobieraniu dużych plików w sieci lokalnej pomiędzy uczestnikami. W
kolejnej części lekcji dzieci dowiedziały się o możliwości zdalnej pracy na komputerze
wykorzystując usługę zdalnego pulpitu. Następnie dzieci zapoznały się z innymi usługami
komunikacyjnymi wykorzystywanymi w świecie internetu. Największe zainteresowanie wśród
dzieci skupiło się na zagadnieniu zbiorowej edycji treści w sieci przy wykorzystaniu narzędzi
sieciowych Google'a.
Uzyskane efekty: Wiedza o usługach sieci internet
Wnioski: Poprzez wykorzystanie protokołów połączeń dzieci poznały różne metody komunikacji w
internecie
Zajęcia nr 27, 28
dn. 26.04.2011r.
Temat: Budowa lokalnej sieci komputerowej
Cel: Przekazanie praktycznych i teoretycznych wiadomości na temat budowania lokalnej sieci
komputerowej
Projekt “Program Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Wolbrom” współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
17
Zakres zrealizowanych zagadnień:
✔ opis okablowania i złącz potrzebnych do budowy sieci (kabel UTP, złącze RJ45),
✔ schemat połączeń kabli sieciowych w sieciach LAN (kabel sieciowy niekrosowany,
kabel sieciowy krosowany),
✔ konfiguracja sieci pod systemem Windows (Protokół internetowy TCP/IP),
✔ badanie działania sieci komendami „ping” i „ipconfig”,
✔ sprawdzanie poprawności działania wybranych usług (serwer ftp, http),
Spotkanie miało charakter zajęć praktycznych. Dzieci zapoznały się z okablowaniem i
złączami wykorzystywanymi do budowy lokalnej sieci. Następnie dzieci samodzielnie wg
podanego wzoru konstruowały dwa rodzaje okablowania: prosty i krosowany. Po wykonaniu
ćwiczenia dzieci nauczyły się konfigurować protokół internetowy TCP/IP, a następnie sprawdzały
jego poprawność przy pomocy podanych komend i wybranych usług.
Uzyskane efekty: Umiejętność budowy prostej sieci lokalnej
Wnioski: Dzieci lepiej zrozumiały pojęcie sieci lokalnej dzięki ćwiczeniom praktycznym.
Zajęcia nr 29, 30
dn. 28.04.2011r.
Temat: Zapoznanie z zasobami internetu
Cel: Przekazanie wiadomości o edukacyjnych zasobach internetu
Zakres zrealizowanych zagadnień:
✔ zapoznanie uczestników kursu z edukacyjnymi i przydatnymi zasobami internetu:
✔ katalogi biblioteczne - dostęp do informacji o zasobach wielu polskich bibliotek (KaRo,
NUKAT, Elektroniczna BIBlioteka),
✔ biblioteki cyfrowe - katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich
(Projekt Gutenberg, Portal Polski, Polska Biblioteka elektroniczna, Akademicka
Biblioteka Internetowa,
✔ katalogi OPAC (Biblioteka Narodowa, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej w Warszawie,
✔ Biblioteka Główna Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w
✔ Krakowie
✔ Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego,
✔ Biblioteka Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Akademii
✔ Pedagogicznej,
✔ Biblioteka Jagiellońska,
✔ Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego,
Projekt “Program Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Wolbrom” współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
18
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Biblioteka Śląska,
Bazy genealogiczne (Genealogia Polska),
Zbiornice obrazów i plików dźwiękowych (Pixsy, Picsearch, Classical Music Archives,
MP3.com, FindSounds),
Bazy danych o filmach (Internet Movie Database, Allmovie Guide, Internetowa Baza
filmu Polskiego),
Zbiornice i katalogi danych osobowych (Who is Who, Baza danych o politykach
polskich, Portal specjalistyczny polskiej Wikipedii Biografie, NetTrace),
Książki telefoniczne (WhitePages),
Rozkłady jazdy (Rozkład pociągów, Rozkład lotów),
Wykorzystanie sklepów internetowych (Amazon),
Biuletyny informacji publicznej (BIP),
Spotkanie polegało na przeszukiwaniu edukacyjnych serwisów internetowych. Zadaniem
uczestników było odszukanie serwisu z listy za pomocą słów kluczowych. Następnie po znalezieniu
serwisu dzieci zaznajamiały się z ogólną treścią witryny i odpowiadały na pytanie: „Jaka jest
tematyka portalu”.
Uzyskane efekty: Pogłębienie wiedzy o edukacyjnych zasobach internetu.
Wnioski: Poprzez aktywne przeszukiwanie treści w internecie dzieci zdobyły wiedzę o
edukacyjnych portalach internetowych
Projekt “Program Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Wolbrom” współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
19
Projekt “Program Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Wolbrom” współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
20