Załącznik nr 6 do SIWZ

Transkrypt

Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 6
pieczątka firmowa Wykonawcy / Wykonawców
Wykaz części zamówienia,
których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
Lp.
Zakres prac do wykonania
.dnia
podpisy osób uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy lub pełnomocnika

Podobne dokumenty