wskazania - Rakowiak.pl

Komentarze

Transkrypt

wskazania - Rakowiak.pl
PODSTAWY MEDYCYNY
NUKLEARNEJ
Jarosław B. Ćwikła
Pracownia Medycyny Nuklearnej
Zakład Diagnostyki Radiologicznej
CMKP i CSK MSWiA Warszawa
UŻYTECZNE ADRESY INTERNETOWE
•
•
•
•
www.eanm.org
www.snm.org
www.bnms.org
www.cskmswia.pl
SCYNTYGRAFIA PERFUZYJNA I WENTYLACYJNA PŁUC
• Głównym wskazaniem do wykonania scyntygrafii
perfuzyjnej i wentylacyjnej płuc (VQ scan) jest:
– podejrzenie zatorowości;
– ocena regresji zmian po przebytej zatorowości.
• Inne mniej częstsze wskazania to:
– Ocena przedoperacyjnej czynności miąższu płucnego;
– Ocena przeszczepionego płuca;
– Przecieki prawo-lewe przy wadach serca.
SCYNTYGRAFIA PŁUC (VQ scan) SPECT
•
Poprawa czułości badania w przypadku prawidłowego obrazu TK i klinicznym
podejrzeniu zatorowości (55% dodatni SPECT w 38% potwierdzony klinicznie);
•
Znaczenie obecności skrzeplin przyściennych w badaniu TK, 50% chorych z
takim rozpoznaniem TK, ma zaburzenia perfuzji widoczne w badaniu SPECT;
•
Znacząco podwyższa czułość badania w porównaniu do badania planarnego w
ocenie zmian subsegmentalnych >90%;
•
Znacząco podwyższa czułość rozpoznania PE dotyczącą seg. Podstawnych;
•
Prawidłowy obraz perfuzji „Q” (SPECT) bez badania wentylacyjnego „V”;
•
Zaburzenia perfzuji „Q”, współistnienie choroby płuc, wcześniejsza zatorowość
wymagane badanie V.
SCYNTYGRAFIA KOŚCI
WSKAZANIA ONKOLOGICZNE
•
Pierwotne guzy kości (mięsak Ewing’a, osteosarcoma);
•
Ocena rozległości (ang. staging) choroby nowotworowej w
kierunku obecności przerzutów do kości;
•
Odpowiedź na leczenie chemiczne;
•
Follow-up guzów pierwotnych oraz przerzutów do kości przy
chorobach uogólnionych;
•
Dystrybucja osteoblastycznej aktywności przed planowaną terapią
paliatywną przerzutów do kości za pomocą (89Sr, 153Sm-EDTMP,
186Re-HEDP).
SCYNTYGRAFIA KOŚCI
WSKAZANIA NIEONKOLOGICZNE
•
Złamania utajone (k. łódeczkowata, zmiany przeciążeniowe, shin splints);
•
Złamania patologiczne;
•
Martwica awaskularna, choroba Perthesa, inne martwice awaskularne dzieci,
dorosłych;
•
Artritis i artropatie (RZS, ZZSK, artropatie seronegatywne np. Reiter’a);
•
Diagnostyka bólów kręgosłupa przy mało diagnsotycznym MR/TK np. zespół
zapalenia stawów międzywyrostkowych (ang. „facet joint syndrome”);
•
Choroba Sudeck'a;
•
Dysplazaja włóknista i inne zespoły wrodzone ;
SCYNTYGRAFIA KOŚCI
WSKAZANIA NIEONKOLOGICZNE cd.
•
Diagnostyka zespołów bólowych po przeszczepach protez stawowych
(biodro, kolano, etc);
•
Infekcje/zapalania kości;
•
Zawały kości;
•
Ocena żywotności przeszczepów kostnych;
•
Niewyjaśnione bóle kostne;
•
Choroby metaboliczne (np. osteodystrofia nerkowa, płucna,
osteoporoza, choroba Pageta etc);
INFEKCJE KOŚCI - RADIOFARMACEUTYKI
• Standardowa scyntygrafia kości MDP 99mTc;
• „Leukoscan” 99mTc i pochodne p.ciała;
• Znakowane 99mTc fragmenty p.ciał;
• Znakowane 99mTc HMPAO leukocyty;
• Znakowane 111In Oxym leukocyty;
•
99mTc
koloid siarczkowy;
• Ga-67;
Septyczne obluzowanie MDP/67Ga
Aseptyczne obluzowanie MDP/67Ga
SCYNTYGRAFIA 67Ga
• Diagnostyka infekcji/zapaleń:
– Zapalenia/infekcje kości i tkanek przyległych;
– Diagnostyka z wyboru w zapaleniu/infekcji
kręgosłupa;
– Diagnostyka obecności ropni (np. ropnie
międzypętlowe);
– Zapalenie/infekcja serca;
– Zapalenie/infekcja graftu.
SCYNTYGRAFIA 67Ga
• Sarkoidoza;
• Gruźlica i atypowa gruźlica: płucna, węzłowa, kostna i
układu moczowego;
• inne śródmiąższowe zapalenia płuc;
• AIDS w obrębie klatki piersiowej oraz w obrębie j.
brzusznej:
– Pneumocystozowe zapalenie płuc - PCP, CMV, bakteryjne,
gruźlicze i atypowe zapalenie płuc;
– Mięsak Kaposiego i chłoniaki w przebiegu AIDS.
sarkoidoza
Metody obrazowania ukrwienia, rezerwy
wieńcowej i żywotności mięśnia serca:
W chwili obecnej rezerwa wieńcowa i żywotność mięśnia serca są
oceniane w badaniach SPECT, ECHO z próbą obciążeniową oraz PET
SCYNTYGRAFIA PERFUZYJNA SERCA Z OCENA
CZYNNOŚCIOWĄ
•
Pozwala na nieinwazyjną ocenę ukrwienia mięśnia sercowego w czasie
wysiłku i spoczynku;
•
Badanie informuje o wielkości, lokalizacji i odwracalności ognisk
niedokrwienia mięśnia lewej komory;
•
W nietypowych zawałach mięśnia sercowego lokalizuje strefę
niedokrwienia;
•
Porównanie dystrybucji radioznacznika w mięśniu sercowym w czasie
wysiłku i spoczynku dostarcza informacji o żywotności oraz o
ogniskach niedokrwienia mięśnia sercowego;
•
W połączeniu z techniką bramkowania EKG może dostarczyć
informacji o globalnym i regionalnym ukrwieniu serca oraz o
czynności serca (EF, przyrost kurczliwości m. sercowego, etc).
SCYNTYGRAFIA PERFUZYJNA SERCA
WSKAZANIA
•
Podejrzenie choroby wieńcowej w celu potwierdzenia obecności i oceny
zaawansowania choroby;
•
Rozpoznana choroba wieńcowa:
– przygotowanie do zabiegów rewaskularyzacyjnych - określenie
hemodynamicznego znaczenia zmian widocznych w koronarografii oraz ocena
żywotności mięśnia sercowego;
– prognostyczna ocena po zawale mięśnia sercowego;
– ocena skuteczności leczenia inwazyjnego PTCA lub CABG oraz zachowawczego;
– nietypowe postacie zawału mięśnia sercowego i zawał zagrażający (wykonuje się
tylko badanie spoczynkowe).
SCYNTYGRAFIA PERFUZYJNA SERCA WYSIŁKOWA I
SPOCZYNKOWA – PORÓWNANIE
•Norma – brak
ubytków perfuzji
wysiłku i spoczynku
•Obniżona rezerwa
wieńcowa – ubytek
perfuzji w wysiłku
•Zawał – ubytek
perfuzji w wysiłku i
spoczynku
(
SCYNTYGRAFIA PERFUZYJNA SERCA
WSKAZANIA
• Trudności diagnostyczne w rozpoznaniu choroby
wieńcowej:
– kolejny zawał,
– blok odnogi pęczka Hissa;
– nietypowe poziomy enzymów,
– przerost lewej komory.
• Ocena hemodynamicznego znaczenia tętniaka naczyń
wieńcowych w chorobie Kawasaki.
Wysiłkowy ubytek perfuzji ściany dolnej i dolno-bocznej z całkowitą
normalizacją perfuzji w spoczynku – zagrożony dokonaniem się martwicy jest
mięsień serca w obszarze ukrwienia prawej tętnicy wieńcowej
SCYNTYGRAFIA SERCA SPECT /GSPECT
Ocena GSPECT ułatwia rozpoznanie:
•Martwicy pełnościennej;
•Niedokrwienia spoczynkowego mięśnia serca, do różnicowania z
martwicą podwsierdziową;
•Obniżonej rezerwy wieńcowej czyli niedokrwienia stymulowanego
obciążeniem (wysiłek lub obciążenie farmakologiczne);
•Oszacowanie parametrów funkcjonalnych (GSPECT) czyli frakcji
wyrzutowej, wielkości jamy LK, skurczowego przyrostu grubości
mięśnia
GSPECT - Obniżona rezerwa wieńcowa
WARTOŚĆ PROGONOSTYCZNA GSPECT
•
Pacjenci z chorobą naczyń wieńcowych i dysfunkcją lewej komory
serca mają podwyższone ryzyko zgonu;
•
Pacjenci z chorobą naczyń wieńcowych i z zagrożonym niedokrwieniem
mięśniem serca (myocardium at risk) mają podwyższone ryzyko
wystąpienia ostrych powikłań CAD:
– zawału,
– zaostrzenia choroby wieńcowej,
– nagłego zgonu sercowego.
•
U około 25-40% z chorobą wieńcową i upośledzoną kurczliwością
funkcja mięśnia serca ulega poprawie po skutecznej rewaskularyzacji i
zmniejsza się ryzyko powikłań, ponieważ w obszarze niedokrwienia jest
żywotny mięsień.
OCENA REFLUXU ŻOŁĄDKOWO-PRZEŁYKOWEGO
WSKAZANIA
• Ocena jakościowa i ilościowa refluxu żołądkowoprzełykowego;
• Ocena chorych z przepukliną rozworu przełykowego;
• Badanie dzieci (GER):
– astma;
– przewlekły nieżyt oskrzeli;
– zapalenie zachłystowe płuc.
OCENA OPRÓŻNIANIA ŻOŁĄDKA
WSKAZANIA
•
Ocena opróżniania żołądkowego wraz z kalkulacją ilościową
stopnia opróżniania się żołądka;
•
Ocena stopnia mechanicznego zaburzenia przechodzenia treści
żołądkowej do jelit;
•
Ocena zaburzeń czynnościowych;
•
Ocena czynności po zabiegach operacyjnych;
•
Wymioty, nudności i utrata wagi o nieustalonej przyczynie.
OCENA KRWAWIENIA Z GÓRNEGO ODCINKA
PRZEWODU POKARMOWEGO
•
Wykrywanie oraz lokalizacja źródła krwawienia z przewodu
pokarmowego u chorych z aktywnym oraz przerywanym krwawieniem z
przewodu pokarmowego (aktywne krwawienie 0,3-0,5ml/min);
•
Wykrywanie i lokalizacja wtórnej utraty krwi;
•
Oznaczanie miejsc aktywnego krwawienia.
OCENA OBECNOŚCI UCHYŁKA MECKEL’A
• Wykrywanie oraz lokalizacja uchyłka Meckel’a
BADANIE DYNAMICZNE WĄTROBY ORAZ
DRÓG ŻÓŁCIOWYCH
WSKAZANIA
•
Podejrzenie wycieku/zacieku żółci;
•
Obecność przetoki;
•
Podejrzenie torbieli dróg żółciowych i innych wad dróg
żółciowych np. atrezja;
•
Podejrzenie ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego;
•
Ocena dysfunkcji pęcherzyka żółciowego i dróg
żółciowych (np. dyskineza).
BADANIE DYNAMICZNE WĄTROBY ORAZ
DRÓG ŻÓŁCIOWYCH
WSKAZANIA
•
Ocena frakcji wyrzutowej pęcherzyka żółciowego;
•
Ocena refluxu żółciowego do żołądka/przełyku;
•
Ocena obstrukcji pętli jelitowej po operacji dróg żółciowych oraz ich
rekonstrukcji;
•
Ocena znaczenia poszerzenia dróg żółciowych (obstrukcja);
•
Różnicowanie HCC od innych zmian ogniskowych w wątrobie.
BADANIE STATYCZNE WĄTROBY I ŚLEDZIONY (USŚ)
WSKAZANIA
•
Ocena funkcjonalna układu siateczkowo-śróbłonkowego wątroby oraz
śledziony;
– marskość, zapalenie wątroby i choroby metaboliczne;
•
Identyfikacja zmian obecnych w badaniach anatomicznych;
•
Ocena zmian patologicznych w obrębie wątroby po leczeniu chemicznym,
radioterapii (131I lipiodol etc.);
•
Ocena zawału śledziony oraz ocena tkanki śledzionowej po splenektomii.
SCYNTYGRAFIA DYNAMICZNA NEREK WRAZ Z
OCENĄ PĘCHERZA MOCZOWEGO
•
Ocena perfuzji nerek;
•
Ocena GFR, ERPF;
•
Ocena podzielonej funkcji nerek (lewa/prawa);
•
Podejrzenie obecności obstrukcji oraz ocena znaczenia poszerzenia ukm w
USG;
•
Ocena funkcji pęcherza;
•
Skuteczności leczenia operacyjnego poprzednio rozpoznanej obstrukcji;
•
Podejrzenie nadciśnienia naczyniowo-nerkowego (protokół
kaptoprylowy);
•
Choroba refluxowa z wykorzystaniem cystografii mikcyjnej pośredniej
(MCUG);
•
Czynności nerki przeszczepionej.
SCYNTYGRAFIA STATYCZNA NEREK
WSKAZANIA
•
Obecność/podejrzenie zmian w obrębie warstwy miąższowej nerek;
•
Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek;
•
Obecność zmian w nerce po 6 m-cach od początku ostrego
odmiedniczkowego zapalenia nerek, wykrycie blizn pozapalnych;
•
Detekcja towarzyszących zmian takich jak: podwójny ukm, mała nerka hipoplazja, dysplazja;
•
Ocena nerki ektopicznej, nerki podkowiastej, pojedynczej nerki;
•
Potwierdzenie niefunkcjonującej nerki w przebiegu wielotorbielowatości.
BADANIE TARCZYCY
WSKAZANIA
•
Ocena charakteru wyczuwalnego guzka;
•
Diagnostyka różnicowa u chorych z nadczynnością tarczycy (wole
miąższowe, wole guzowate);
•
Ocena wielkości tarczycy;
•
Badanie ektopowo położonej tkanki tarczycowej;
•
Ocena wielkości wola zamostkowego;
•
Różnicowanie podostrego i przewlekłego zapalenia tarczycy z MGB;
•
Ocena odrostów kikutów po operacji;
•
Ocena zmian nowotworowych gromadzących jod.
BADANIE PRZYTARCZYC
WSKAZANIA
•
Lokalizacja gruczolaków przy nadczynności przytarczyc;
•
Ocena hiperplazji przytarczyc;
•
Ocena znaczenia powiększonej przytarczycy w badaniu USG;
•
Określenie lokalizacyjne „metaboliczne nadczynnej” przytarczycy,
przed planowanym zabiegiem operacyjnym;
•
ocena ektopicznie położonych przytarczyc oraz gruczolaków.
LIMFOSCYNTYGRAFIA
• WSKAZANIA
•
Diagnostyka różnicowa obrzęku limfatycznego od obrzęku żylnego,
śluzakowatego, tłuszczowego, czy obrzęku o innej etiologii;
•
Ocena dróg drenażu chłonki;
•
Identyfikacja węzła wartowniczego u chorych z czerniakiem, rakiem
sutka oraz chorych z rakiem narządów płciowych;
•
Identyfikacja chorych z wysokim ryzykiem rozwinięcia obrzęku
kończyny górnej po operacji pachy z powodu raka piersi;
•
Ocena ilościowa drenażu przez naczynia chłonne.
BADANIE PERFUZJI MÓZGU
WSKAZANIA
•
Ocena poprawy ukrwienia po zabiegu operacyjnym na tt. Szyjnych,
badanie przed zabiegiem z podaniem i.v. diamoxu ocena rezerwy koła
tętniczego mózgu;
•
Ostra i przewlekła choroba udarowa;
– Ocena komplikacji, rokowanie oraz wybór strategii postępowania.
•
Padaczka;
– Przedchirurgiczna lateralizacja oraz lokalizacja ognisk epileptycznych;
– Badania „Ictalne” (pogłębione o badanie międzynapadowe) wskazane w ocenie
skroniowych oraz pozaskroniowych ognisk padaczkorodnych, lokalizacja
przed zabiegiem chirurgicznym.
BADANIE PERFUZJI MÓZGU
WSKAZANIA
• Otępienia;
– podejrzenia otępienia, diagnostyka różnicowa wczesnych postaci otępienia;
• Urazy;
– ocena prognostyczna zmian,
– ocena zmian czynnościowych przy prawidłowym obrazie morfologicznym;
• Zapalenia;
– Podejrzenie zapalenia mózgu, wirusowe encephalitis (HSV),
– vasculitis w twardzinie układowej, w układowym toczniu rumieniowatym (SLE systemic lupus erythematosus) etc,
– encefalopatii HIV etc.
• Ocena śmierci mózgowej.
CHOROBY NEURODEGENERACYJNE
• Potwierdzenie lub wykluczenie zaników neuronów
dopaminergicznych w z. parkinsonowskich;
• Wczesne ustalenie rozpoznania (choroba Parkinsona);
• Ocena ciężkości przebiegu choroby Parkinsona;
– Wykorzystanie presynaptycznego wiązania nośnika dopaminy 123I FP –
CIT (DaTSCAN)
– System dopaminergiczny – receptory;
• 5 typów receptora dopaminergicznego w zależności od działania;
• Ligandy D2 (różnicowanie atypowych postaci ch. Parkinsona);
• SPECT 123I iodobenzamide (IBZM).
Transportery dopaminergiczne
123I
CIT
DaTSCAN
Ligandy receptora dopaminergicznego
123I
IBZM
TEST JODOCHWYTNOŚCI
WSKAZANIA
•
Głównym wskazaniem do tego badania jest określenie dawki
terapeutycznej 131I do leczenia nienowotworowych schorzeń tarczycy;
•
Test jodochwytności powinien być wykonany w jak najkrótszym
czasie przed planowaną terapią;
•
Ograniczone zastosowanie ma przy:
– diagnostyce podostrego i przewlekłego zapalenia tarczycy i MGB;
– potwierdzeniu nadczynności tarczycy.
•
Przy niedoczynności tarczycy test jodochwytności praktycznie nie jest
przydatny.
SCYNTYGRAFIA CAŁEGO CIAŁA 131I
WSKAZANIA
Badanie wykonuje się w przypadku raka tarczycy w celu
zobrazowania ewentualnych przerzutów, wznowy lokalnej
oraz regionalnej.
LECZENIE 131I - TARCZYCA
WSKAZANIA NIEONKOLOGICZNE ( ZM. ŁAGODNE)
•
Nadczynność tarczycy: MGB, wole wieloguzkowe nadczynne, pojedynczy
nadczynny guzek tarczycy;
•
Nietoksyczne wole wieloguzkowe/rozlane wole miąższowe;
•
Pooperacyjna ablacja pozostałego miąższu tarczycy po operacyjnym usunięciu
wola wieloguzkowego łagodnego;
WSKAZANIA ONKOLOGICZNE
•
Terapia pozostałej tkanki tarczycowej po operacyjnym usunięciu raka tarczycy;
•
Leczenie przerzutów raka tarczycy;
•
Terapia wznowy raka tarczycy lokalnej, regionalnej oraz przerzutów odległych.
SCYNTYGRAFIA MIBG 131I
WSKAZANIA ONKOLOGICZNE
•
Detekcja, lokalizacja, ocena rozległości oraz obrazowy follow-up guzów o typie
NET
– guz chromochłonny (pheochromocytoma), zwojak zarodkowy
(neuroblastoma), przyzwojak zarodkowy (ganglioneuroblastoma), zwojak
(ganglioneuroma), chemodektoma, parazwojak (paraganglioma), generalnie
paraganglioma-pheochromocytoma syndrome - PPS;
– rakowiak - odcinka środkowego prajelita (carcinoid);
– rak rdzeniasty tarczycy (MTC);
– guz z komórek Merkla (Merkel cell tumours);
– ocena odpowiedzi na leczenie 131I mIBG;
– potwierdzenie obecności guza o typie NET w zmianach o niewiadomym
pochodzeniu.
SCYNTYGRAFIA MIBG 131I
WSKAZANIA NIEONKOLOGICZNE
Badanie scyntygraficzne rdzenia nadnerczy (hiperplazja);
Współczulne odnerwienie mięśnia sercowego;
Gruczoły ślinowe;
Płuca.
BADANIA KORY NADNERCZY NP-59 131I
WSKAZANIA
•Ocena lokalizacji i identyfikacji zaburzeń funkcjonowania kory nadnercza w
zespole Cushinga niezależnym od wydzielania ACTH.
•Ocena pierwotnego hiperaldosteronizmu oraz hiperandrogenizmu.
SCYNTYGRAFIA RECEPTORÓW SST - SRS
WSKAZANIA
•
zmiany sympatykomimetyczne nadnerczowe (rdzeń), guz chromochłonny,
paraganglioma, neuroblastoma, ganglioneurinoma, etc;
•
sekrecyjne oraz niesekrecyjne NETWD, NECLM i NECHM, guzy trzustki
oraz guzy regionu żołądkowo-dwunstniczo-jelitowego (GEP), rakowiak,
gastrinoma, insulinoma, VIP-oma, ACTH-oma, somatystatynoma etc;
•
rak rdzeniasty tarczycy MCT;
•
inne guzy: rak piersi; czerniak złośliwy, chłoniaki, rak stercza, NSCLC,
mięsak, rak jasnokomórkowy nerki, zróżnicowany rak tarczycy,
astrocytoma (gwiaździak), oponiak, rak jajnika.
KLINICZNE WSKAZANIA DO SRS
•
NET i NEC, GEP-NET oraz inna lokalizacja oskrzelowe NET etc;
•
ocena obecności receptorów przed planowanym leczeniem analogami
somatostatyny oraz znakowanymi radioizotopami analogami
somatostatyny;
•
lokalizacja guzów pierwotnych i miejsc przerzutów, ocena rozległości
(staging and restaging);
•
ocena progresji choroby u chorych ze znaną chorobą;
•
ocena skuteczności leczenia chirurgicznego, ctx i radioizotopowego;
•
przewidywanie odpowiedzi na tego typu leczenie.
99mTc
HYNIC TATE
SCYNTYGRAFIA 67Ga - ONKOLOGIA
•
Chłoniak (ziarnica złośliwa – HD oraz NHL).
•
Odpowiedź na leczenie chemiczne, szczególnie w ziarnicy (HD);
•
Jako badanie prognostyczne;
•
Ocena stadium choroby, szczególnie cenne przed chemią;
•
Ocena w trakcie klinicznej obserwacji choroby w kierunku nawrotu
(kliniczny follow-up, przeszacowanie restaging);
–
Intensywne gromadzenie:
•
w rozlanym chłoniaku olbrzymiokomórkowym (włączając rozlany chłoniak
histiocytarny oraz nisko zróżnicowany chłoniak limfatyczny);
•
•
w chłoniakach wysokiego i średniego stopnia, włączając chłoniak Burkitt'a;
Inne guzy gromadzące gal: rak płuca, guzy głowy i szyi, rak
wątrobowo-komórkowy, germ cell tumour, neuroblastoma, mięsak,
szpiczak mnogi oraz czerniak złośliwy.
DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
99mTc MIBI, 201Tl, 18FDG 123I IMT
•
Poszukiwanie guzów o nieustalonym punkcie wyjścia 99mTc MIBI, FDG;
•
Ocena wznowy w guzach mózgu 201Tl,
•
Scyntymammografia 99mTc MIBI;
•
Guzy kości i tkanek miękkich 99mTc MIBI oraz FDG;
•
Guzy głowy i szyi FDG, 99mTc MIBI, 201Tl;
•
Ocena skuteczności chemoterapii i radioterapii w guzach 99mTc MIBI oraz
99mTc
MIBI 123I IMT;
IMT
FDG;
•
Ocena obecności i rozległości choroby - guz płuca FDG;
•
Ocena obecności i rozległości chłoniaków FDG;
SCYNTYMAMMOGRAFIA – WSKAZANIA
•
Niejednoznaczna (nierozstrzygająca) mammografia i/lub USG;
•
Gęste utkanie gruczołowe piersi przy braku zmian w USG;
•
Palpacyjnie wyczuwalne zmiany, które nie są widoczne lub są
niejednoznaczne w badaniu mammograficznym i USG;
•
Widoczne powiększone węzły chłonne w obrębie pachy z podejrzeniem
obecności raka o niewiadomym punkcie wyjścia;
•
Piersi z wszczepionymi implantami;
•
Zaburzenia architektoniki miąższu piersi w badaniach morfologicznych
szczególnie w MM i USG np. nasilone zmiany dysplastyczne – torbiele.
SCYNTYMAMMOGRAFIA – WSKAZANIA
•
Wątpliwe mikrozwapnienia widoczne w MM bez zmian w USG;
•
Ocena choroby wieloogniskowej czy wielosegmentowej;
•
Ocena piersi po wcześniejszych jatrogennych instrumentacja z
zaburzeniem architektoniki miąższu i braku korelacji MM i USG;
•
Ocena wznowy lokalnej regionalnej oraz ocena przerzutów odległych
przy braku rozstrzygnięcia w badaniu USG czy po operacji BCT i Mx;
•
Ocena odpowiedzi na leczenie chemiczne w szczególności w postaci
lokalnie zaawansowanej przed planowanym leczeniem chirurgicznym
(neoadjuvant chemotherapy przy LABC).
RADIOSYNOWEKTOMIA
DEFINICJE
• Radiosynowektomia (RS) oznacza leczenie poprzez
podanie dostawowe preparatów takich jak:
– krzemian/cytrynian 90Y,
– siarczek 186Re,
– cytrynian 169Er,
• Leczenie polega na zlikwidowaniu procesu zapalnego w
obrębie wewnątrzstawowej bł. maziowej w stawach
zawierających taką strukturę.
WSKAZANIA DO RADIOSYNOWEKTOMII
• Reumatoidalne zapalenie stawów;
• Spondyloartropatia (reaktywna i/lub łuszczycowa);
• Choroby zapalne stawów o innym podłożu np. Chorba
Lome’a;
• Nawracający wysięk stawowy o nieustalonej etiologii;
• Hemolityczne zapalenie stawów;
• Zapalenie stawów typu artropatii pirofosforanowej (ang.
calcium pyrophosphate dihydrate arthritis - CPPD);
WSKAZANIA DO RADIOSYNOWEKTOMII
•
Barwnikowe brodawczakowo-guzkowe zapalenie błony maziowej
(ang. pigmented villonodular synovitis - PNVS);
•
Przetrwałe zapalnie wysiękowe po alloplastyce stawu, lub innych
zabiegach chirurgicznych w obrębie stawu;
•
Zapalenie stawów niezróżnicowane (zapalenie stawów przebiegające z
zapaleniem bł. maziowej, pogrubieniem zapalnym maziówki oraz
wysiękiem;
•
Zapalenie stawu z odkładaniem się wapnia (ang. calcium athritis).
RADIOSYNOWEKTOMIA
•
Leczenie przynosi korzyść w 60-80% przypadków;
•
Odpowiedź nie jest natychmiastowa zwykle po 14-30 dniach;
•
90Y
•
186Re
koloid - staw kolanowy;
koloid siarczkowy –
–
biodro,
–
łokieć,
–
nadgarstek,
–
kostka, i stawy śródstopia oraz stępu.
•
169Er
koloidowy cytrynian
–
stawy sródnadgarstkowe;
–
śródręczno-paliczkowych;
–
międzypaliczkowych
PALIATYWNE LECZENIE BÓLÓW KOSTNYCH Z
POWODU PRZERZUTÓW DO KOŚCI
•
Używane w przypadku leczenia paliatywnego przerzutów do kości przy
wystąpieniu więcej niż jednego miejsca przerzutowego o aktywności
osteoblastycznej;
•
Chorzy którzy nie odpowiadają na standardowe leczenie środkami
p.bólowymi oraz na systemowe leczenie p.nowotworowe (chemoterapia
lub hormonoterapia).
–
89Sr
(metastron),
–
153Sm
–
186
–
177Lu-EDTMP.
lexidronam,
Re etidronate;
Dziękuję za uwagę

Podobne dokumenty