Mapa Dobrostanu w chorobie Parkinsona

Transkrypt

Mapa Dobrostanu w chorobie Parkinsona
Mapa Dobrostanu w chorobie Parkinsona
wspieranie komunikacji w chorobie Parkinsona
Mapa Dobrostanu w chorobie Parkinsona została zaaprobowana przez:
Przygotowano we współpracy z UCB. Wszystkie prawa zastrzeżone © 2013 UCB
Znaki oznaczone ® lub ™ są własnością odpowiednich instytucji
PL/LPSRC/ROT/053/2013/11
RTG-PRM-009645-040211 UK/11NE0128a DOP: August 2013
Wstęp
Choroba Parkinsona jest postępującą, przewlekłą chorobą neurodegeneracyjną. Częstość jej występowania w krajach rozwiniętych
szacuje się na 1/100 osób w wieku powyżej 601 roku życia i jest rzadsza wśród osób poniżej 50 roku życia. Charakteryzuje się głównie
problemami z poruszaniem się, znanymi jako objawy ruchowe, podczas których najbardziej rozpoznawalnym jest drżenie spoczynkowe.
Pozostałe, pozaruchowe objawy choroby Parkinsona są niekiedy pomijane przez neurologów w 59% konsultacji lekarskich2 i często
nie są zgłaszane lekarzom przez samych chorych3. Konsekwencją tego jest niepełne rozpoznanie dolegliwości i niesatysfakcjonująca
terapia.
Mapa Dobrostanu w chorobie Parkinsona została stworzona w celu poprawy komunikacji chorego z osobami opiekującymi
się nim (lekarzem, personelem medycznym, opiekunami).
MTbędzie w stanie łatwiej:
Używając Mapy chory(a)
•
•
•
monitorować swój stan zdrowia
oceniać nasilenie objawów ruchowych i pozaruchowych
zwrócić uwagę lekarza i opiekunów na swoje indywidualne potrzeby i związane z chorobą problemy
1. de Lau LM, Breteler MM. Epidemiology of Parkinson’s disease. Lancet Neurol. 2006 Jun;5(6):525-35.
2. Shulman LM et al. Parkinsonism Relat Disord 2002;8(3):193–197
3. Clarke CE et al. Br J Clin Pract 1995;49(6):288–293
RTG-PRM-009645-040211 UK/11NE0128a DOP: August 2013
W jaki sposób należy wypełnić Mapę Dobrostanu w chorobie Parkinsona?
a
rkinsajosięn
h.
obierkinsPonaa zapoznprz
stronac
ednich
w cwhchoororo
po TM
ie Pa
bie
na p
ob
nu sta
ta
nymi a
s
zo
TM
zc
nu
ro
ies g M
re
e or mo
in
a Dob py Dobro
h 1-5, um
p
e
tac
Maceplu wypełnienia Ma
w punkll-B ing
isanymiWe
e
n’s
ll-B
arkinso
on’s We
P
Parkins
Ma
YY))
M/YY
/MM/
(DD/M
DATE:
DATE: (DD
..
.................
..............................
...............
1 Użyj arkusza do identyfikacji i oceny
częstości objawów
k on
s
es): 1. Tic
t is most Alway
colour cod
op
W
ptom3thaOften 4scale
wkami
different
the sym
timeser on the 0 to 4
ted with
i wskazó
d circle
Somenu
fy an
kcjami
respresen
p
ntina
Idesio
lly 2
ate mb
2. ca
z instru
ent etc.
,
pri
eing Ma
t
nth
pro
vem
ap
e Gu
Mo
ące leki:
st
st mo
n’s Well-B
pave
d th
r 1cirOc
od, Pain,
an
ut
g the mo
er0theNe
Parkinso
n
Mo
TM
następuj
ov
.
clin
ur
io
e
yo
ms
(e.g
st
th
ate
ptoeing
d allowinG
jmuję Dob
m by
g
Dige
answ
ll-being
n lty
Przy
ers to cre
Mapa
Dobrostanu w chorobie Parkinsona
of the sym
e sympto
well-b
stioficu
your we
ence
ced
erilec
the numb
ublesom
saliva)
DiIge
ts your
ona zapoznaj się
expref
aspect of
ur st
W celu wypełnienia Mapy Dob
Dobrostanu w chorobie
Parkinsona
have difms experien
(a lot of
most tro
a)
s yo
nnect up
Parkins
s
ling
ibe
the
For each
use
Co
be
pto
ay
t
oo
of
scr
4.
(na
g
ob’sie 1-5,
k
/dr
y
de
cy
st mber tha frequen
sic
4 Alw
z instrukcjami i wskazówkami opisanymi
w or
punktach
umieszczonymi na poprzednich str
stronach.
No sym dribblingswallowin
ch
t benu
ling
emor
on
wrki
tha
feesal
M
ns
ivities
iva) uwagę
Often
the
ne
amdifficulty
or of
xes
I
n/
g
act
3
te
the
wa
bo
r HBS®
io
g
e
Pa
itin
Ra
rin
so
nt
cić
es
rcl
vom
a)
Ci
(a lot
tim
g ie
you, 3.
I have e bouts ofroo
Atte
ki sto
zwlinró
lin
, Madopa
n of my
j
oryntrate du
Leica
k (nause
tio
ar®
nce
2 Some
sic
ome for
em
g/d
co
dz
op
g
hav
lin
les
lly
to
M
I
un
ar
ad
le
na
bb
ub
fee
ab
dri najb
tro
n
unn/
®
ntio
I am cę
g comm
erazyd/M
Occasio
miting or
nstipatio
Ch
AtteI am
speech
sations
erienced
ver 1
EMET CR
ere
uts of vo:
pa + bens
Ne
Supportin
I have co
0 wh
wness of during conver
sloexp
ptoems
om®, SIN
na
I have bo
Lewodo
a
sym
ak
es
a
oeon
ht
I hav
/N
rz
No
rrh
nc
ug
ies
ati
pa
ka
dia
tho
ba
ivit
e stip
le
I hav
stur
ht
train oftful
ring act es,
s rbido
ve con
mach
onka
I ha
te du
ati+
dopa
am forge concentraem
I loseImy
Sleep di falling asleep at nig
a sto
bering nam
wodic
oeset
dopa®
rrhup
e an
I hav
ve dia
lowingLeme
able toficulty rem
ficulty
dopa/Duo
ch...........
I ha
o®
........
....ma
I am un
eep
I have dif
I have dif
asles
set....sto
ing the fol
of spe
pa + karbi
nts ech
u
up....
awake
on/Stalev
yingnc
ess
an ....
, eve
staba
wn
veer:
lty ur
ers
nia
Oth
Lewodo
..... sn
ep once
I ha
uwagi I am tak
mb
+ entakap
..........
..........
I havenuslo
e dif
dist
Zabu.....rze
ck to sle
hav
p ficu
ISl
g ba
ncentracji
ee
l .................... g names,
ced
karbidopa
ko
r: ...............
tfu....
+
en
gettin
i/
he
ge
eri
pa
lty
Ot
ęc
for
rin
er:
exp
do
us
mi
ficu
be
I am Oth
e dif
Lewo
ptoms
to foc
nia
havsym
INo
ty remem
ntpa
rze
ess
cul
dn
wa
bu
o
I
tire
diffi
Za
eg
®
ep
ct
ngsle
ht
ow to move
rniss
t
I have , events
e as
/Permax
enpe
e mo
restle
y at nig
Th
eep
em
II hav
u pokarm
aslda
have
tisced
Pergolid
starting
g gthe
en
Mov
numbers
en
rinlin
stlem
y układ
eri
dufal
moments
..............
e ty
mo
exp
ss trouble
cul
ov
igu
n®
msem
ob
the
diffi
have
the early
ropriate
............... 4
e fat
eep
Pr
stifI fne
pto
onM
aslpp
ngor/
have
II hav
rniflo
/Pronora
ce awake
yinatgina
nantly in
No sym
Other: .....
the
mo
off
ear
cklyto
sleep on
dotyzesta
Piribedil
predomi
®
diffilycul
ruc
ity)hu
I hav
feelestu
ve ent
ity)
gid
.. to
haqu
exin®
gid
(Ri
....ck
II fre
rze
(Rinia
4 3
lpryna SR
....ba
4
My feet
stiff
bulss
gettin
....g
fne
bances
cul
ts fee
stif
ksol/Mirap
tur
....ty........
e Za
en
lTab®, Ro
diffi
dis
ipe
....
p
hav
y
ve
....
vem
I
ep
am
g-u
da
ha
Pr
I er:
Sle
king (Tremor) out the
dness
ip Modu
Oth
My mo after
wakin
gh
rning tire
®, Requ
ouory
ng
sha
y
mo
4
thr
rni
e
uip
3
)
em
ent
da
l
ve
eq
mo
ity
hav
I
3 2
n/M vem
Bó(Ri
the
I ha
gid
ments
tio
en
i seksem
ss
4
pinirol/R
neAtt
e during
em
ess of mo
Ro
riate mo
stiff
ve
igu
wn
erz
rop
t
ve
fat
mo
slo
ch
pp
to nesia)
I ha I have (Tremor) an
ro®
y oby
the
I have
ilityGu
y ozdabpę
daor
off at ina
yki
g ob
23
lem
g the
iond/n
kinDig
3
na/ Neup
y ch
estase
tly doze
ent (Brad
jaw
durin
2
4
decre
I have sha
ePr
Rotygoty
weesob
movem
e tim
I frequen
I hav
ho
1
som
..............
o®
wness ofkinesi
zaatruc
2
...............
pove
en
to mo
3
12
yastłe
I have slo
dys
ina/Apo-G
ilit
eMo
Other: .....
zo
absta
dvem
Fallingnesias)
Po
I hav
Apomorf
crease
1
ts (Dyski
balan
1
ence/
dvem
2
I have de e impryaire
ct®
0 01
zile
hav
re
ntain mo
/A
Iinv
4
n
stu
Pa
olu
ina
ój
str in po
3
nctio
0
Na
Rasagil
1
I have
2
change d Sexual Fu
a
ce
e
0 0
1
lan
an
hav
I ba
®
4
0
aking
dder
s
3
a/Segan
I lose my Bla
00
Mood
2
ficulty spe
Symptom
Selegilin
oy
interest
1
I have dif
....r.......
eoto
00 1
d to enj
2
sid....
loss of
No
....
r ....
I fall over Otor
tess®
lad
....n-M
the
heto
3
feeoo
gs I use
IM
erienced
0 0
4
on/Com
er: s........
from thin
1
Othard
re exp
ptoms
00
Entakap
2
I lean tow
k pleasu interest
1
3
kinsg
lacsym
INo
enjoy
le talod
raphia)
4
0 0
d to
s of
asmar®
ve troubMo writing (Microg
a los
s I use
n/T
ky
ha
ym
I
ng
happy
feell un
po
1
nic
II fee
)b
1
thi
ing ciał(a
2
nd
or pa
Tolka
egyt-K®
ectch
re from
) affe
htened
small ha
niaór
1
ve
pleasu
ntix®, Vir
sto
k anx
ha
.....
1
(dy
I
kt
ma
ious, frig
s
.....
I lac
2
a,to wake up
mp
yna/A
cra
3
tagni
...............
I am
2
Pa.....in
infu
pysin
1
nicky
happy
elcau
nsty:
Amantad
ng
sz
tiozy
ejpa
Other: .....
eswi
I feel unpressedfrightened or..pa
quyou
3
ly mo
ażrnini
ntza
stsrta
2
e earjw
eton®
4
, wri
us, ................
I am de
2
s
havna
kin
po
I
les
xio
an®
im
y
zy
n/A
an
ank
da
dc
st
Tr
po
I am ................
morzow
3
im
fing
l)/Parkop
4
Biperide
ecting
ring: the
eeers
2
duare
in
cedbs
e s,thr
ssed
Pa
ka
Other:de
lim
Thtoe
nzohekso
stonia) aff
leinfu
3
stif
će pa
exp
l, eri
reenf tea
da
I am pre
ms
mps (dy wake up
ca
nidyl (be
za
pto
..............
ul cra
3
k my
at night
hav
infbs
I as
No
4
palim
...............
bs
me to
Triheksyfe
tosym
rnil,ng
stiff ists
mo
causingin down my lim ......
Other: .....
3
....
infu
4
earelypa
....
wr
l®
....
s,
.....
pa
y
ino
s
....
kle
.....
I have
da
ng
I havge
rid
ent
.........vem
oti g the
rs an like shodu
........
.........
.....nta
.........
Pridinol/P
ry mo
4
bs.....rin
.........
toes, fin e shocklim.....
olu....
omss
stiff.....
....
ptom
al inv
I hav inf.....
ul, .....
....
4
mpt
rm
...........
ht
....
no
Sym
....
nig
abbs
.........in....
..........
ve pa....
at
hlim
orSy
bs ....nig
.....
wit
I ha
otor
....ht............
..........
my lim
....
tionn
– Mot
e pa
....atts.....
11 I.....
.....
wn
nctio
ul, stiff
hav
....ting
.....pa
nding
....ge
Func
in do
r No
painf
....fid
) ..........
alFu
Nonn-M zzyced
heer
.....
..... .
xual
when sta
........
I have
vem
.....ias
nes
Ot
oting
.....en
ss or
....sne
Sexu
.....
.....
mo
sho
Oth
....tles
(dy
.....ski
.....
....
erien
like
ed/di
.....ry
anddSe
....
ckran
eadexp
........
.....nta
olu
....
nding
to res
sho
t-hms
r
....
.....
de
e
inv
....
sta
ed
ve
....
al
.....
du
ligh
de
pto
....
ad
l
en
nc
ha
in
....
rm
.....
I
....
Blad
feesym
wh
on
no
I No
.....
e pa
Bl
urine
h ab
hav.....
............
s
ssrie
I .....
g positi
wit.....
ed/dizzy outs
pape
ms ex
dache
pain.....
m a lyin
ne
hea
urge to
ht-headsition
sympto
................
frofee
I ha2ve
ere....
te
............
) ....
pass uri
feel the
I l lig togfain
urine
e sev
ting/black
I No
sia
ne....
hav
I....
....
urge to
ts to smell/tas
to pass
es.... ......
a elyin po
(Dy
ne
t)
....
ach
ility
2ski
fallmdu
ad....
abou
Ifro
at night to passinuri
feel the
he....
taste
myack
nge in die
........
in /bl
ntieng
I Iget up at nightinte
smell/cha
faing
er:ere
rest sex
x
Othsev
y to
cha
I have
t due to change in diet)
l duea to
abtilit
faltice
(no
..............
st in se
myigh
geteup
Ihav
IIno
in we
an altered
...............
e to
d intere
ngee in
.....
du
ere
r:
I
t
cha
sex
ng
a
alt
he
(no
e
ing
Ot
t
tic a cha
igh
notice
sex
I have anficulty hav
IIno
e in weing
having ......
I havevedifdifficulty ....
a chang sweat
..............
........
I notice essive eatingnot there
I ha ........................
I have exc essive sw
that are not there
........
Other:
I have exc
ar things that are....
Other: ....
I see/he ar things....
.... ..
/he ............ ....
I see
.........
....
.....
.....
er:
Oth r: ...............
Othe
Mapa Dobrostanu w chorobie Parkinsona zawiera
kilka stron, które chory(a) i jego opiekun mogą
wykorzystać do:
•
obserwacji objawów choroby w czasie
•
podsumowania stanu zdrowia i samopoczucia
chorego w ciągu ostatniego tygodnia w celu
przygotowania się do kolejnej wizyty lekarskiej
ll-Being
on’s We
Parkins
Map
2 Zakreśl najbardziej dokuczliwy objaw choroby
Mapa Dobrostanu w chorobie Parkinsona
DATA: (DD/MM/RR)
W celu wypełnienia Mapy Dobrostanu w chorobie Parkinsona zapoznaj się
z instrukcjami i wskazówkami opisanymi w punktach 1-5, umieszczonymi na poprzednich stronach.
................................
Zaburzenia snu
nie mam tego typu objawów
mam niespokojny sen
mam trudności z zasypianiem w nocy
budzę się w ciągu nocy
mam trudności z ponownym zaśnięciem po
przebudzeniu
rano jestem zmęczony
jestem zmęczony w ciągu dnia
mam napady senności w ciągu dnia
inne: ..................................
Zaburzenia nastroju
nie mam tego typu objawów
nic mnie nie interesuje
nie cieszą mnie rzeczy, które do tej pory
sprawiały mi radość
czuję się nieszczęśliwy(a)
odczuwam niepokój, lęk, wpadam w panikę
mam depresję
inne: ..................................
Inne zaburzenia pozaruchowe
nie mam tego typu objawów
/ww
p:/
Źródło: htt
s
Parkinson mam zawroty głowy gdy się podnoszę/ wstaję
s/phrase/
arch/Drug
.uk/se
w.mims.co
•
wpisz datę w prawym górnym rogu
•
oceń każdy element samopoczucia (np. nastrój,
ból, zdolność poruszania się itd. oznaczone różnymi
kolorami)
•
pracuj samodzielnie lub z opiekunem
•
wybierz te objawy, które miałeś w ostatnim
tygodniu
•
dla każdego z objawów określ jego częstość,
w odpowiednim okienku, gdzie:
z pozycji leżącej
upadam z powodu omdlenia/chwilowego zamroczenia
zauważam zmiany w węchu i smaku
obserwuję zmianę masy ciała (niezwiązaną
z dietą)
nadmiernie się pocę
słyszę dźwięki/widzę przedmioty,
których nie ma (mam omamy)
inne: ..................................
•
Zaburzenia pamięci
i koncentracji uwagi
nie mam tego typu objawów
często zapominam bieżące myśli
nie mogę się skoncentrować podczas
wykonywania czynności
mówię powoli
zapominam o bieżących sprawach
mam problem z zapamiętywaniem
imion, cyfr, wydarzeń
inne: ..................................
DATA: (DD/MM/RR)
................................
Problemy układu pokarmowego
nie mam tego typu objawów
mam problemy z połykaniem
mam toczenie śliny z ust
mam nudności lub wymiotuję
mam zaparcia
mam biegunkę
mam rozstrój żołądka
inne: ...................................
Zaburzenia ruchu
nie mam tego typu objawów
mam problem z rozpoczęciem ruchu moje stopy są przyklejone do podłogi
czuję sztywność mięśni, po przebudzeniu rano
czuję sztywność mięśni w ciągu dnia
mam drżenia
moje ruchy są spowolnione (bradykinezja)
mam obniżoną zdolność poruszania się w określonych porach dnia
wykonuję ruchy bez mojej woli/ lub wykonuję niekontrolowane ruchy
hy (dyskinezy)
mam zaburzenia równowagi
zdarza się, że upadam
pochylam się do przodu lub na bok
mam problemy z mówieniem
moje odręczne pismo jest małe (mikrografia)
inne: ...................................
Ból
nie mam tego objawu
mam poranne bolesne kurcze palców stóp i dłoni,
kostek lub nadgarstków, które wybudzają ze snu
odczuwam bolesną sztywność kończyn w ciągu dnia
odczuwam bolesną sztywność kończyn w nocy
odczuwam nagły przeszywający ból wzdłuż kończyn
odczuwam ból związany z ruchami mimowolnymi
(dyskinezami)
mam silne bóle głowy
inne: ..................................
spośród wszystkich elementów samopoczucia
(np.
nastrój,
ból,
zdolność
poruszania
się itd. oznaczonych różnymi kolorami) zakreśl
najbardziej dokuczliwy dla Ciebie objaw choroby
0 = nigdy 1 = rzadko 2 = czasami
3 = często 4 = zawsze
RTG-PRM-009645-040211 UK/11NE0128a DOP: August 2013
W jaki sposób należy wypełnić Mapę Dobrostanu w chorobie Parkinsona? (c.d.)
3 Oszacuj częstość najbardziej dokuczliwego
objawu choroby
Mapa Dobrostanu w chorobie Parkinsona
W celu wypełnienia Mapy Dobrostanu w chorobie Parkinsona zapoznaj się
z instrukcjami i wskazówkami opisanymi w punktach 1-5, umieszczonymi na poprzednich stronach.
Zaburzenia snu
nie mam tego typu objawów
mam niespokojny sen
mam trudności z zasypianiem w nocy
budzę się w ciągu nocy
mam trudności z ponownym zaśnięciem po
przebudzeniu
rano jestem zmęczony
jestem zmęczony w ciągu dnia
mam napady senności w ciągu dnia
inne: ..................................
Zaburzenia nastroju
nie mam tego typu objawów
nic mnie nie interesuje
nie cieszą mnie rzeczy, które do tej pory
sprawiały mi radość
czuję się nieszczęśliwy(a)
odczuwam niepokój, lęk, wpadam w panikę
mam depresję
inne: ..................................
Inne zaburzenia pozaruchowe
nie mam tego typu objawów
mam zawroty głowy gdy się podnoszę/ wstaję
z pozycji leżącej
upadam z powodu omdlenia/chwilowego zamroczenia
zauważam zmiany w węchu i smaku
obserwuję zmianę masy ciała (niezwiązaną
z dietą)
nadmiernie się pocę
słyszę dźwięki/widzę przedmioty,
których nie ma (mam omamy)
inne: ..................................
•
Zaburzenia pamięci
i koncentracji uwagi
nie mam tego typu objawów
często zapominam bieżące myśli
nie mogę się skoncentrować podczas
wykonywania czynności
mówię powoli
zapominam o bieżących sprawach
mam problem z zapamiętywaniem
imion, cyfr, wydarzeń
inne: ..................................
Mapa Dobrostanu w chorobie Parkinsona
DATA: (DD/MM/RR)
W celu wypełnienia Mapy Dobrostanu w chorobie Parkinsona zapoznaj się
z instrukcjami i wskazówkami opisanymi w punktach 1-5, umieszczonymi na poprzednich stronach.
................................
Problemy układu pokarmowego
nie mam tego typu objawów
mam problemy z połykaniem
mam toczenie śliny z ust
mam nudności lub wymiotuję
mam zaparcia
mam biegunkę
mam rozstrój żołądka
inne: ...................................
Zaburzenia ruchu
nie mam tego typu objawów
mam problem z rozpoczęciem ruchu moje stopy są przyklejone do podłogi
czuję sztywność mięśni, po przebudzeniu rano
czuję sztywność mięśni w ciągu dnia
mam drżenia
moje ruchy są spowolnione (bradykinezja)
mam obniżoną zdolność poruszania się w określonych porach dnia
ruchy (dyskinezy)
wykonuję ruchy bez mojej woli/ lub wykonuję niekontrolowane ruc
mam zaburzenia równowagi
zdarza się, że upadam
pochylam się do przodu lub na bok
mam problemy z mówieniem
moje odręczne pismo jest małe (mikrografia)
inne: ...................................
Ból
nie mam tego objawu
mam poranne bolesne kurcze palców stóp i dłoni,
kostek lub nadgarstków, które wybudzają ze snu
odczuwam bolesną sztywność kończyn w ciągu dnia
odczuwam bolesną sztywność kończyn w nocy
odczuwam nagły przeszywający ból wzdłuż kończyn
odczuwam ból związany z ruchami mimowolnymi
(dyskinezami)
mam silne bóle głowy
inne: ..................................
spośród wszystkich elementów samopoczucia
(np.
nastrój,
ból,
zdolność
poruszania
się itd. oznaczonych różnymi kolorami)
oceń częstość występowania najbardziej
dokuczliwych objawów poprzez zakreślenie
odpowiedniej cyfry na diagramie w skali 0-4,
gdzie:
0 = nigdy 1 = rzadko 2 = czasami
3 = często 4 = zawsze
5 Pozostałe objawy choroby
4 Połącz zakreślone cyfry
Zaburzenia snu
nie mam tego typu objawów
mam niespokojny sen
mam trudności z zasypianiem w nocy
budzę się w ciągu nocy
mam trudności z ponownym zaśnięciem po
przebudzeniu
rano jestem zmęczony
jestem zmęczony w ciągu dnia
mam napady senności w ciągu dnia
inne: ..................................
Zaburzenia nastroju
nie mam tego typu objawów
nic mnie nie interesuje
nie cieszą mnie rzeczy, które do tej pory
sprawiały mi radość
czuję się nieszczęśliwy(a)
odczuwam niepokój, lęk, wpadam w panikę
mam depresję
inne: ..................................
Inne zaburzenia pozaruchowe
nie mam tego typu objawów
mam zawroty głowy gdy się podnoszę/ wstaję
z pozycji leżącej
upadam z powodu omdlenia/chwilowego zamroczenia
zauważam zmiany w węchu i smaku
obserwuję zmianę masy ciała (niezwiązaną
z dietą)
nadmiernie się pocę
słyszę dźwięki/widzę przedmioty,
których nie ma (mam omamy)
inne: ..................................
•
Zaburzenia pamięci
i koncentracji uwagi
nie mam tego typu objawów
często zapominam bieżące myśli
nie mogę się skoncentrować podczas
wykonywania czynności
mówię powoli
zapominam o bieżących sprawach
mam problem z zapamiętywaniem
imion, cyfr, wydarzeń
inne: ..................................
DATA: (DD/MM/RR)
Mapa Dobrostanu w chorobie Parkinsona
................................
Problemy układu pokarmowego
nie mam tego typu objawów
mam problemy z połykaniem
mam toczenie śliny z ust
mam nudności lub wymiotuję
mam zaparcia
mam biegunkę
mam rozstrój żołądka
inne: ...................................
Wspieranie komunikacji w chorobie Parkinsona
Chcę najbardziej zwrócić uwagę
lekarza na:
Zaburzenia snu
Zaburzenia pamięci/ koncentracji uwagi
Zaburzenia ruchu
nie mam tego typu objawów
mam problem z rozpoczęciem ruchu moje stopy są przyklejone do podłogi
czuję sztywność mięśni, po przebudzeniu rano
czuję sztywność mięśni w ciągu dnia
mam drżenia
moje ruchy są spowolnione (bradykinezja)
mam obniżoną zdolność poruszania się w określonych porach dnia
ruchy (dyskinezy)
wykonuję ruchy bez mojej woli/ lub wykonuję niekontrolowane ruc
mam zaburzenia równowagi
zdarza się, że upadam
pochylam się do przodu lub na bok
mam problemy z mówieniem
moje odręczne pismo jest małe (mikrografia)
inne: ...................................
Ból
nie mam tego objawu
mam poranne bolesne kurcze palców stóp i dłoni,
kostek lub nadgarstków, które wybudzają ze snu
odczuwam bolesną sztywność kończyn w ciągu dnia
odczuwam bolesną sztywność kończyn w nocy
odczuwam nagły przeszywający ból wzdłuż kończyn
odczuwam ból związany z ruchami mimowolnymi
(dyskinezami)
mam silne bóle głowy
inne: ..................................
Przyjmuję następujące leki:
Leki stosowane w chorobie Parkinsona
Lewodopa + benserazyd/Madopar®, Madopar HBS®
Lewodopa + karbidopa/Nakom®, SINEMET CR®
Problemy układu pokarmowego
Lewodopa + karbidopa/Duodopa®
Zaburzenia ruchu
Lewodopa + karbidopa + entakapon/Stalevo®
Ból
Pergolid/Permax®
Problemy z pęcherzem i seksem
Pozostałe pozaruchowe objawy choroby
Nastrój
Piribedil/Pronoran®
Pramipeksol/Mirapexin®
Ropinirol/Requip®, Requip ModulTab®, Rolpryna SR®
Rotygotyna/ Neupro®
Apomorfina/Apo-Go®
Rasagilina/Azilect®
Trzy najważniejsze pytania, które chciał(a)bym
zadać lekarzowi podczas wizyty:
Selegilina/Segan®
Entakapon/Comtess®
Tolkapon/Tasmar®
Amantadyna/Amantix®, Viregyt-K®
1 ............................................................................
............................................................................
2 ............................................................................
Biperiden/Akineton®
Triheksyfenidyl (benzoheksol)/Parkopan®
Pridinol/Pridinol®
............................................................................
3 ............................................................................
połącz liniami wybrane cyfry na diagramie. W ten
sposób powstanie linia obrazująca Twoje bieżące
samopoczucie
•
zaznacz najbardziej niepokojące dla Ciebie objawy
choroby
•
wymień trzy najważniejsze dla Ciebie pytania, które
chciał(a)byś zadać lekarzowi podczas następnej
wizyty
•
wymień każdy nowy lek, który zastosowałeś(aś) od
czasu ostatniej wizyty (uwzględniając leki dostępne
bez recepty np. aspiryna itp.)
•
weź uzupełnioną przez Ciebie Mapę na najbliższą
wizytę, aby pokazać Twojemu lekarzowi
RTG-PRM-009645-040211 UK/11NE0128a DOP: August 2013
Mapa Dobrostanu w chorobie Parkinsona
DATA: (DD/MM/RR)
W celu wypełnienia Mapy Dobrostanu w chorobie Parkinsona zapoznaj się
z instrukcjami i wskazówkami opisanymi w punktach 1-5, umieszczonymi na poprzednich stronach.
Zaburzenia snu
nie mam tego typu objawów
mam niespokojny sen
mam trudności z zasypianiem w nocy
budzę się w ciągu nocy
mam trudności z ponownym zaśnięciem po
przebudzeniu
rano jestem zmęczony(a)
jestem zmęczony(a) w ciągu dnia
mam napady senności w ciągu dnia
inne: ..................................
Zaburzenia pamięci
i koncentracji uwagi
Problemy układu pokarmowego
często zapominam bieżące myśli
mam toczenie śliny z ust
nie mam tego typu objawów
nie mogę się skoncentrować podczas
wykonywania czynności
mówię powoli
zapominam o bieżących sprawach
mam problem z zapamiętywaniem
imion, cyfr, wydarzeń
inne: ..................................
nie mam tego typu objawów
mam problemy z połykaniem
mam nudności lub wymiotuję
mam zaparcia
mam biegunkę
mam rozstrój żołądka
inne: ...................................
Zaburzenia ruchu
nie mam tego typu objawów
mam problem z rozpoczęciem ruchu moje stopy są przyklejone do podłogi
czuję sztywność mięśni, po przebudzeniu rano
czuję sztywność mięśni w ciągu dnia
mam drżenia
moje ruchy są spowolnione (bradykinezja)
mam obniżoną zdolność poruszania się w określonych porach dnia
wykonuję niekontrolowane ruchy (dyskinezy)
mam zaburzenia równowagi
zdarza się, że upadam
pochylam się do przodu lub na bok
mam problemy z mówieniem
moje odręczne pismo jest małe (mikrografia)
inne: ...................................
Zaburzenia nastroju
nie mam tego typu objawów
nic mnie nie interesuje
nie cieszą mnie rzeczy, które do tej pory
sprawiały mi radość
czuję się nieszczęśliwy(a)
odczuwam niepokój, lęk, wpadam w panikę
mam depresję
inne: ..................................
Inne zaburzenia pozaruchowe
nie mam tego typu objawów
mam zawroty głowy gdy się podnoszę/ wstaję
z pozycji leżącej
upadam z powodu omdlenia/chwilowego zamroczenia
zauważam zmiany w węchu i smaku
obserwuję zmianę masy ciała
(niezwiązaną z dietą)
nadmiernie się pocę
słyszę dźwięki/widzę przedmioty,
których nie ma (mam omamy)
inne: ..................................
................................
Ból
Zaburzenia pęcherza
moczowego i funkcji seksualnych
nie mam tego typu objawów
czuję wzmożone parcie na pęcherz moczowy
wstaję w nocy aby oddać mocz
mam wzmożony popęd płciowy
mam problemy ze współżyciem seksualnym
inne: ..................................
nie mam tego objawu
mam poranne bolesne kurcze palców stóp i dłoni,
kostek lub nadgarstków, które wybudzają ze snu
odczuwam bolesną sztywność kończyn w ciągu dnia
odczuwam bolesną sztywność kończyn w nocy
odczuwam nagły przeszywający ból wzdłuż kończyn
odczuwam ból związany z ruchami mimowolnymi
(dyskinezami)
mam silne bóle głowy
inne: ..................................
RTG-PRM-009645-040211 UK/11NE0128a DOP: August 2013
Mapa Dobrostanu w chorobie Parkinsona
wspieranie komunikacji w chorobie Parkinsona
Chcę najbardziej zwrócić uwagę
lekarza na:
Zaburzenia snu
Zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi
Przyjmuję następujące leki:
Leki stosowane w chorobie Parkinsona
Lewodopa + benserazyd/Madopar®, Madopar HBS®
Lewodopa + karbidopa/Nakom®, SINEMET CR®
Problemy układu pokarmowego
Lewodopa + karbidopa/Duodopa®
Zaburzenia ruchu
Lewodopa + karbidopa + entakapon/Stalevo®
Ból
Pergolid/Permax®
Zaburzenia pęcherza moczowego
i funkcji seksualnych
Inne zaburzenia pozaruchowe
Pramipeksol/Mirapexin®
Zaburzenia nastroju
Piribedil/Pronoran®
Ropinirol/Requip®, Requip ModulTab®, Rolpryna SR®
Rotygotyna/Neupro®
Apomorfina/Apo-Go®
Rasagilina/Azilect®
Trzy najważniejsze pytania, które chciał(a)bym
zadać lekarzowi podczas wizyty:
Selegilina/Segan®
Entakapon/Comtess®
Tolkapon/Tasmar®
Amantadyna/Amantix®, Viregyt-K®
1 ....................................................................................
.....................................................................................
Biperiden/Akineton®
Triheksyfenidyl (benzoheksol)/Parkopan®
Pridinol/Pridinol®
2 ....................................................................................
....................................................................................
3 ....................................................................................
....................................................................................
Czy miałem(am) czas na zadanie tych
pytań podczas wizyty?
Ta k
Nie
Leki bez recepty (np. aspiryna) lub inne leki na receptę.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
RTG-PRM-009645-040211 UK/11NE0128a DOP: August 2013
The Cure Parkinson’s Trust
St Botolphs
Aldgate High Street
London EC3N 1AB
Tel: +44 (0) 207 929 7656
Federación Española de Párkinson
Paseo Reina Cristina, 8 3ºB
28014 Madrid
Tlf: +34 91 4345371
www.cureparkinsons.org.uk
www.fedesparkinson.org
Registered charity number: 1111816
The European Parkinson’s Disease Association
1 Northumberland Avenue
Trafalgar Square
London
WC2N 5BW
United Kingdom
Tel: +44 (0) 207 872 5510
Email: [email protected]
Fundacja Żyć z chorobą Parkinsona
www.epda.eu.com
www.parkinsonfundacja.pl
ul. Czerska 18, lok. 243
00-732 Warszawa
Polska
nr KRS: 0000221902
Tel.: +48 22 4097756
Email: [email protected]
RTG-PRM-009645-040211 UK/11NE0128a DOP: August 2013
Mapa Dobrostanu w chorobie Parkinsona
wspieranie komunikacji w chorobie Parkinsona
Przygotowano we współpracy z UCB.
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2014 UCB
RTG-PRM-009645-040211 UK/11NE0128a DOP: August 2013

Podobne dokumenty