Biblijna koncepcja gościnności podobny jest bardziej do Dobrego

Komentarze

Transkrypt

Biblijna koncepcja gościnności podobny jest bardziej do Dobrego
Biblijna koncepcja gościnności podobny jest bardziej
do Dobrego Samarytanina (Łukasza 10:25-37) niż do
Lewiego zabawiającego swoich przyjaciół (Mateusza
9:10).; Jest bardziej jak Maria niż jak Marta (Łukasza
10:38-42). Zawiera w sobie traktowanie gości jak
przyjaciół, ale nie chodzi jej tylko o gości, których
zapraszamy do siebie do domu.
Jezus był doskonałym przykładem gościnności,
pomimo, że nie miał żadnego domu (Mateusza 8:20).
Mimo, że nacisk położony jest na obcych, apostołowie
używali tego słowa również dla określenia ogólnej
przyjaźni wobec świętych. Tak więc.....
Gościnność jest używaniem dostępnych przez siebie
środków, żeby okazywać życzliwość i przychodzić
z pomocą tym, których spotykamy, w jakiś
szczególny sposób.
6 biblijnych fragmentów, gdzie użyte jest słowo
philoxenos (gościnność)
#1 - Rzymian 12:13 ...biorąc udział w zaspokajaniu
potrzeb świętych, podążając za gościnnością."
-55% wszystkich Amerykanów, którzy nie są
chrześcijanami
wierzy,
że
nawiązywanie
i utrzymywanie długotrwałych przyjaźni staje się
coraz trudniejsze.
-62% "nowo narodzonych" chrześcijan twierdzi, że
nawiązywanie
i
utrzymywanie
długotrwałych
przyjaźni staje się trudne.
-73% wszystkich "ewangelicznych" chrześcijan uważa
znalezienie prawdziwych przyjaciół za trudne.
[Barna, Virtual America (Wirtualna Ameryka), str. 88]
Dwunasty rozdział listu do Rzymian rozpoczyna dział
zastosowań tego listu. Najpierw Paweł mówi, żeby
"oddać swoje ciała jako żywą i świętą ofiarę...
Następnie omawia dary duchowe, a później daje nam
jedną ze swoich gigantycznych "list wartości". na
której zawiera różne wartości. Istotne jest tu
spostrzeżenie, że gościnność znajduje się na liście
głównych wartości, a nie na liście darów duchowych.
Jak zauważa Crismier, "Większość pastorów,
nauczycieli i parafian określa gościnność jako 'dar',
podczas gdy od księgi Rodzaju po Objawienie w
Biblii nie ma ani jednego wersetu w którym
gościnność byłaby wyszczególniona, wzmiankowana,
ani szeroko dyskutowana jako 'dar'" (Crismier, The
Power of Hospitality ("Moc Gościnności", strona 54).
Problem z myśleniem o gościnności jako o darze jest
taki, że mogę czuć się wygodnie przyznając jej
wartość,
ale
jednocześnie
unikając
jej
odpowiedzialności. Możemy więc stwierdzić:
Gościnność jest materialnym wkładem, a nie
darem duchowym.
#2 - 1 Tymoteusza 3:2 Przełożony musi więc być...
gościnny...
Samotność w tłumie jest przerażająca... Mężczyźni,
kobiety i młodzi ludzie uciekają od izolacji i obcości
w swoich domach i miejscach pracy do centr
handlowych i rozrywkowych. Przynajmniej w takich
centrach mamy niewielkie, ale prawie perwersyjne
uczucie wspólności. Nawet nasze budynki kościelne
są teraz budowane na wzór takich centr, rodząc
podstawy dla sztucznych relacji. Należymy do klubu
nieznajomych, tęskniących desperacko za wspólnotą.
Ibid., str. 31
Jednym
z
warunków
bycia
liderem
w nowotestamentowym kościele była gościnność.
Z siedmiu
wersetów,
których
Paweł
użył
w 1Tymoteusza
3
do
opisania
kwalifikacji
przełożonego, dwie dotyczą rodziny. Przełożony miał
być głową rodziny, z żoną i dziećmi, którymi dobrze
zarządzał. Tak więc dla biblijnego przełożonego,
gościnność była rozszerzeniem jego rodziny. Jego
dom miał być miejscem, w którym każdy czułby się
komfortowo po prostu spędzając czas. Tutaj,
gościnności nie znajduje się w kontekście
przyjmowania gości na oficjalnej kolacji, ale sytuacji,
w której przyjaciele czują się tak komfortowo, jak
rodzina - wyjadając zawartość lodówki, oglądając
mecz w telewizji, grając w pingponga, cokolwiek.
Możemy więc stwierdzić:
Gościnność jest rozszerzeniem domu.
#3 - Tytusa 1:8 Ten werset podobny jest do #2 oprócz
tego, że Tytusowi nakazano wyznaczenie starszych na
przełożonych. Wielu widzi starszych i przełożonych
jako jednych i tych samych. Może, ale nie jest to to
samo słowo, i wydaje się, że jest między nimi różnica,
co najmniej w sposobie podkreślenia obu. Przełożony
pełni rolę administratora kościoła w jakimś mieście,
podczas gdy starszy był to dojrzały, starszy
mężczyzna, naturalny lider z racji swojej dojrzałości.
Tutaj Tytusowi nakazuje się, aby upewnił się, żeby
przełożeni na Krecie byli starszymi - prawdopodobnie
dlatego, że Kreteńczycy to zawsze kłamcy, złe
zwierzęta, bezczynne brzuchy (werset 12). Tak więc,
przełożony miał być gościnny, ale starszy mógł być
rozpoznany jako starszy przez (między innymi) swoją
gościnność.
Możemy
więc
stwierdzić:
Gościnność jest oznaką dojrzałego mężczyzny.
#4 - 1. Tymoteusza 5:9-10 Wdowa niech zostanie
dopisana do listy... jeżeli okazała gościnność obcym...
Tutaj kontekstem jest kolektywne wsparcie dla wdów.
Te wspierane przez kościół wdowy były właściwie
kobietami - starszymi (nie przełożonymi i mającymi
inne kwalifikacje), których mężowie umarli i które nie
miały rodziny, która mogłaby je wspierać. Wśród
kwalifikacji w wersecie 10, Paweł wymienia
gościnność wobec obcych. Możemy więc stwierdzić:
Gościnność jest też oznaką dojrzałej kobiety.
#5 - 1. Piotra 4:9 Okazujcie gościnność jedni drugim
bez narzekania. To ostatnie słowo może też być
przetłumaczone jako "wymuszenia" albo "szemrania".
Mówi nam to o tym, że gościnność jest zarówno
nastawieniem, jak i działaniem. Tak czy inaczej,
jeżeli nie mamy właściwego nastawienia, powinniśmy
zachować nasze złe nastawienie dla siebie (Psalm
73:15). Sprawa nastawienia była głównym tematem w
moim własnym nawróceniu na gościnność bez
narzekania. Kiedy stałem się zdolny do zobaczenia
gościnności jako okazji do rozwoju atutów, które już
posiadałem, raczej niż jako dodatkowego daru
(którego nie miałem), stało się to raczej czymś, czym
potrafiłem się cieszyć, niż czynnością wykonywaną
z "szemraniem".
Możemy
więc
stwierdzić:
Gościnność jest zarówno działaniem, jak i
nastawieniem.
#6 - Hebrajczyków 13:1-2 Niech miłość braterska
trwa. Nie zaniedbujcie okazywania gościnności
obcym, ponieważ w ten sposób niektórzy, nie wiedząc
o tym, gościli aniołów. (Proooszę przeczytaj też
Mateusza 25:34-36). Tutaj widzimy słowo
"gościnność" tak, jak zostało oryginalnie zdefiniowane
- dla obcych. Dlatego, że 12. rozdział listu do
Hebrajczyków mówi o sądzie Boga dotyczącym
wierzących, wydaje się, że aniołowie posyłani są,
żeby poddać nas próbie albo dać nam możliwość
okazania gościnności. Możemy więc stwierdzić:
Gościnność dla obcych jest jedną z rzeczy, za które
my, wierzący, będziemy sądzeni u stóp Tronu Sądu
Chrystusa.
Gościnność to dawanie, nie wymiana
Powtórzonego Prawa 10:18-19 Bóg... pokazuje
swoją miłość dla obcego przybysza, dając mu jedzenie
i ubranie. Więc okazuj miłość obcemu przybyszowi, bo
i wy byliście obcymi przybyszami w kraju Egiptu
(patrz też Wyjścia 2:21; Powtórzonego Prawa 27:19;
Malachiasza 3:5-6 i Łukasza 4:18).
Nie możesz służyć ludziom i równocześnie ich
używać.
Bóg przypominał Izraelitom, że byli używani, a nie
służono im, kiedy byli niewolnikami w Egpicie.
Powiedział im "wiecie, jak to jest, więc nie róbcie
tego." Specjaliści od marketingu sieciowego mówią o
"prawie wzajemności". Jeżeli ja coś komuś dam, ta
osoba
będzie
się
czuła
zobowiązana
do
odwzajemnienia się. Ale kiedy daję, spodziewając się
czegoś w zamian, dokonuje tylko handlu
wymiennego. Prawdziwa gościnność jest dawaniem,
które uszczupla moje zasoby, energię albo reputację.
Tak więc, możemy stwierdzić: Gościnność jest bez
wzajemności.
Pytania i odpowiedzi
P: Co to znaczy praktykować gościnność?
O: Praktykować gościnność oznacza dawanie tym,
których spotykamy na swojej drodze z jakichkolwiek
zasobów, jakie posiadamy.
P: Co jeśli jak nie posiadam daru gościnności?
O: Nie istnieje cos takiego jak dar gościnności.
Gościnność polega na dawaniu, a nie byciu
obdarowanym.
P: Jakie jest znaczenie gościnności?
O: Gościnność jest zastosowaniem przykazania
"kochajcie siebie nawzajem:
1. Jest fizycznym wkładem, a nie darem duchowym.
2. Jest rozszerzeniem domu.
3. Jest oznaką dojrzałego mężczyzny.
4. Jest oznaką dojrzałej kobiety.
5. Jest zarówno działaniem, jak i nastawieniem.
6. Jest jednym z kryteriów, według których nagradzani
będą wierzący u stóp Tronu Sądu Chrystusa.
7. Jest dawaniem bez spodziewania się zwrotu.
8. Zwracaj uwagę na to, co masz, a nie, co inni mają.
Jezus służył jedynie Bogu Ojcu, dlatego jego życie
było prostsze niż nasze, bo my usiłujemy służyć wielu
osobom.
Nie bądź twórczy w określaniu woli Bożej. On jest w
Biblii.
Autor - David A. DeWitt jest absolwentem Michigan State
University (Uniwersytetu Stanu Michigan) (B.S.) i Dallas
Theological Seminary (Seminarium Teologicznego w Dallas)
(Th.M., D. Min.). Jest przewodniczącym Relational Concepts, Inc.
w Grand Rapids, Michigan oraz Wyposażającym/Czyniącym
Uczniów w Relational Concepts' School of Discipleship (Szkole
Uczniostwa Relational Concepts). Jest żonaty i ma trójkę dzieci
oraz siedmioro wnuków.
GOŚCINNOŚĆ
Dr David A. DeWitt
-Co to znaczy praktykować gościnność?
-Co jeżeli ja nie posiadam daru gościnności?
-Jakie jest znaczenie gościnności?
W zasadzie, jestem społecznym introwertykiem.
Próbuje nawet unikać ludzi na przyjęciach! Kilka lat
temu przeszedłem właściwie przez rodzaj minikryzysu jeżeli chodzi o ta sprawę. Zapraszanie ludzi
do naszego domu na towarzyskie spotkania
wyczerpywały mnie zarówno emocjonalnie jak
i fizycznie - mimo tego, ze to moja żona zajmowała
się większością rzeczy z tym związanych. Później mój
przyjaciel dobił mnie jeszcze na ten sam temat, kiedy
powiedział: "Jeżeli przyjmowanie ludzi do swojego
domu jest pracą (a dla mnie było to jak przerzucanie
betonu łopatą), to jesteś fałszywy." Wyjaśnił, że
gościnność polega na zapraszaniu ludzi do
przyłączenia się do tego, kim jesteś i robienia tego, co
ty robisz. Od wtedy potrafię naprawdę cieszyć się
przyjmowaniem ludzi u nas w domu. Do wtedy,
myślałem, że gościnność oznaczała zabawianie gości.
Ale gościnność jest zabawianiem tylko wtedy, jeżeli
jesteś zawodowym zabawiaczem.
Definicja
Właściwie, słownikowa definicja powoduje u mnie
objawy uczulenia. Oto, co mówi: "...oddanie hojnemu
i przyjacielskiemu podejmowaniu gości." Tak, ale –
co jeżeli ja nie jestem temu "oddany"? Słowo użyte
w Biblii jest odmienne od tej definicji. Grecka
"gościnność", czyli philoxenos, znaczy "przyjaciel
(philo) "obcych, nieznajomych albo gości" (xenos).
Tak więc słowo użyte w biblii ma do czynienia
z okazywaniem miłości, a nie podejmowaniem gości
(zobacz Łukasza 7:44-46).

Podobne dokumenty