Automatic Transmission Treatment 01004 E01.00

Transkrypt

Automatic Transmission Treatment 01004 E01.00
Numer:
Rewizja:
Data wystawienia:
J01011
E01.00
01/09/2011
BL.Rev.:
1
.
kartę charakterystyki
(ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 453/2010 )
.
J01011 - Automatic Transmission Treatment 01004
.
.
1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
.
1.1 IDENTYFIKATOR PRODUKTU
J01011 - Automatic Transmission Treatment 01004
1.2 ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA
dodatek oleju
.
1.3 DANE DOTYCZąCE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI
Forte Noord-West Europa BV
Geijsterseweg 11a
NL 5861BK WANSSUM
TEL +31 (0)478 537 555
FAX +31 (0)478 537 566
www.forte-nwe.com
1.4 NUMER TELEFONU ALARMOWEGO
Forte Noord-West Europa: +31 (0)478 537 555
.
2. Identyfikacja zagrożeń
.
2.1 KLASYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY
Xi - drażniący
R36
R43
R52/53
.
2.2 ELEMENTY OZNAKOWANIA
ZWROTY OKREŚLAJąCE NIEBEZPIECZEŃSTWO
NAZWA
CAS NR
alkoxylated long-chain alkyl amine
confidential
SYMBOL
Xi - drażniący
R - ZWROTY
S - ZWROTY
R36 - Drażniący oczy.
R43 - Może powodować uczulenie przez kontakt ze skórą.
R52/53 - Szkodliwy dla organizmów wodnych, może powodować długotrwałe odwracalne zmiany
w środowisku wodnym.
S(02) - (przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci)
S24 - Unikać kontaktu ze skórą.
S26 - W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je niezwłocznie dużą iloocią wody i zasięgnąć
porady lekarza.
S37 - Używać odpowiednich rękawic ochronnych.
S(46) - W razie połknięcia produktu, natychmiast skorzystać z pomocy lekarskiej i pokazać
pojemnik z produktem lub etykietę
S61 - Unikać przedostawania się do orodowiska. Zapoznać się ze specjalną instrukcją (arkuszami
danych na temat bezpieczeństwa).
.
1/6
J01011 - Automatic Transmission Treatment 01004
.
3. Skład/informacja o składnikach
.
3.2 MIESZANINY
.
INFORMACJA O SKłADNIKACH (67/548/EC)
NAZWA
CAS NR
EINECS/ELINCS
MIN/MAX
SYMBOL
R - ZWROTY
alkoxylated long-chain alkyl amine
confidential
confidential
1 < C < 2,5 %
C, Xn
R22, R34, R43, R52/53
alkyl alkoxy amine
confidential
confidential
0,1 < C < 0,25 %
C, N
R34, R50/53
alkyl methacrylate
confidential
confidential
0,1 < C < 0,25 %
Xi, N
R36/37/38, R43, R50/53
methacrylate copolymer
confidential
confidential
10 < C < 15 %
Xi
R36
mineral oil
Mixture
20 < C < 25 %
strongly refined paraffinic base oil
50 < C < 75 %
.
INFORMACJA O SKłADNIKACH (1272/2008/EC)
NAZWA
CAS NR
alkoxylated long-chain alkyl amine
confidential
alkyl alkoxy amine
confidential
alkyl methacrylate
confidential
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
methacrylate copolymer
confidential
Eye Irrit. 2, H319
mineral oil
Mixture
nie klasyfikowany
strongly refined paraffinic base oil
CLP
-
.
4. Środki pierwszej pomocy
.
4.1 OPIS ŚRODKÓW PIERWSZEJ POMOCY
.
Zalecenia ogólne
Sprawdzić funkcje życiowe
Nieprzytomny: utrzymać drożność dróg oddechowych i ułatwić oddychanie
Zatrzymanie oddechu: Zastosować sztuczne oddychanie lub podać tlen
Zatrzymanie akcji serca: wykonywanie resuscytacji
Poszkodowany, świadomy z utrudnionym oddychaniem: ułożyć w pozycji pół-siedzącej
Poszkodowany w szoku: ułożyć na plecach z nogami lekko uniesionymi
Wymioty: nie wywoływać, może prowadzić do zachłystowego zapalenia płuc.
Zabezpieczyć poszkodowanego przed wyziębieniem (nie ogrzewać)
Obserwować poszkodowanego
Udzielić wsparcia psychologicznego.
Poszkodowany powinien zachować spokój i unikać wysiłku fizycznego
W zależności od stanu poszkodowanego, wezwać lekarza lub przewieźć do szpitala
.
Inhalacja
Przenieść ofiarę na świeze powietrze
.
kontakt ze skórą
Zdjąć ubranie przed myciem
natychmiast przemyć dużą ilością wody i mydła
.
Kontakt z oczami
Przemywać natychmiast dużą ilością wody przez 15 minut
Udać się z ofiarą do okulisty,gdy podrażnienie utrzymuje się
.
spożycie
Przepłukać usta wodą
Nie dopuscić do wymiotów
W razie zesłabnięcia:zasięgnąć porady lekarza/służby zdrowia
.
2/6
J01011 - Automatic Transmission Treatment 01004
.
5. Postępowanie w przypadku pożaru
.
5.1 ŚRODKI GAŚNICZE
ŚRODKI GAŚNICZE
Piana wszechstronnego zastosowania
Proszek BC
Dwutlenek węgla
INSTRUKCJA GASZENIA POŻARU:
Zbiorniki/beczki chłodzić i/lub ustawić w bezpieczny
Silny strumień wody nie jest właściwym środkiem gaśniczym
5.2 SZCZEGÓLNE ZAGROżENIA ZWIąZANE Z SUBSTANCJą LUB MIESZANINą
.
Zagrożenie pożarowe
Palny
Przy ogrzewaniu: wyższe ryzyko pożaru
Zagrożenie wybuchem
Nie ma bezpośredniego ryzyka wybuchu
6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
.
6.1 INDYWIDUALNE ŚRODKI OSTROżNOŚCI, WYPOSAżENIE OCHRONNE I PROCEDURY W SYTUACJACH AWARYJNYCH
.
Rąkawiczki
Okulary ochronne
Zabezpieczający twarz ekran
Ubranie ochronne
Działanie wysok.temp./ognia: sprężone powietrze/apar.tlenowy
Oznaczyć niebezpieczny teren - Nie palić otwrtego ognia - Skażone ubrania wyczyścić - W
sąsiedztwie ognia/gorąca : trzymać pod wiatr - Zapobiec skażeniu gruntu i wody - Nie wylewać
do kanalizacji
6.2 ŚRODKI OSTROżNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
Zatamować wylaną ciecz
Zebrać wysyp.się/wylew.się subst. do odpowiednich zbiornik.
Wyciek zatkać,odciąć dopływ
6.3 METODY I MATERIAłY ZAPOBIEGAJąCE ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ SKAżENIA I SłUżąCE DO USUWANIA SKAżENIA
Warning! Product may cause floors to be slippery
Take up liquid spill into a non combustible material e.g.: sand, earth, vermiculite
Zaabsorbowaną substanc. złożyć w zamykalnych pojemnikach
Zabrudzone powierzchnie zmyć dużą ilością wody z mydłem
Po akcji oczyścić ubranie i sprzęt
7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
.
7.1 ŚRODKI OSTROżNOŚCI DOTYCZąCE BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA
W zgodzie z normami prawnymi
Przestrzegać normalnych standardów higieny
Unikác długotrwałego i powtarzającego się kontaktu ze skórą
Skażone ubrania wyczyścić
Trzymać z daleka od otwartego ognia/śródeł ciepła
7.2 WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, łąCZNIE Z INFORMACJAMI DOTYCZąCYMI WSZELKICH
WZAJEMNYCH NIEZGODNOŚCI
Miejsce przechowywania
Wentylacja na poziomie podłogi - Zgodnie z normami prawnymi - Chronić przed bezpośrednim
światłem słonecznym
3/6
J01011 - Automatic Transmission Treatment 01004
.
Opakowania : wymagania
zamykalny
poprawnie oznakowany
odpowiadający normom prawnym
8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
.
8.1 PARAMETRY DOTYCZąCE KONTROLI
.
.
.
.
.
.
.
8.2 KONTROLA NARAżENIA
.
Środki ochrony indywidualnej
Rękawiczki
safety glasses or face shield
Apron or other light protective clothing.
Niedostateczna wentylacja: zastosować ochronę dróg oddechowych
Środki ochrony osobistej
kauczuk nitrylowy
neopren
9. Właściwości fizyczne i chemiczne
.
9.1 INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WłAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH
Stan skupienia
płynny
Zapach
charakterystyczny zapach
Kolor
brązowy
Lepkość
159.4 mm²/s @ 40°C // 27.2 mm²/s
@ 100°C // VI 211
Gęstość
875 kg/m³ @ 20°C
Zawartość
DMSO (IP346) <3%
Refractive Index @ 20°C
1.475
9.2 INNE INFORMACJE
Inne WŁAŚCIWOŚCI
Czysty, Lepki, Nie rozpuszczalny w wodzie,
dane fizyczne i chemiczne w tej sekcji są wartościami typowymi dla tego produktu
Temperatura zapłonu
>150°C
.
.
10. Stabilność i reaktywność
10.1 REAKTYWNOŚĆ
REAKCJE CHEMICZNE
On burning: release of e.g. carbon monoxide - carbon dioxide
10.2 STABILNOŚĆ CHEMICZNA
Stabilny w normalnych warunkach
10.4 WARUNKI, KTÓRYCH NALEżY UNIKAĆ
TRZYMAĆ SUBSTANCJĘ Z DALA OD:
źródeł ciepła
oksydantów
.
11. Informacje toksykologiczne
.
11.1 INFORMACJE DOTYCZąCE SKUTKÓW TOKSYKOLOGICZNYCH
.
11.1.2 MIESZANINY
.
4/6
J01011 - Automatic Transmission Treatment 01004
.
WARTOŚCI toksyczności przewlekłej
.
toksyczność
Mało drażniący skórę - Lekko drażniący dla oczu - Może powodować reakcję alergiczną
Efekty / Symptomy
Symptomy/urazy
PRZY STAŁYM/POWTARZAJĄCYM SIĘ WPŁYWIE/KONTAKCIE: - Wysypka/zapalenie
Symptomy/urazy PO KONTAKCIE ZE SKÓRĄ Lekkie podrażnienie
Allergic symptoms may develop in hyper sensitive individuals
NA CIĄGŁE / Powtarzające się narażenie / KONTAKT:
Skóra czerwona
Szczypanie/podrażnienie skóry
Symptomy/urazy PO ZAINHALOWANIU
kiedy podgrzewany:
Podrażnienie śluzówki nosa
Podrażnienie dróg oddechowych/kaszel
Symptomy/urazy PO KONTAKCIE Z OCZAMI Podrażnienie/zaczerwienienie tkanki ocznej
Symptomy/urazy PO POŁKNIĘCIU
Ból brzucha
Biegunka
Nudności
Wymioty
12. Informacje ekologiczne
12.4 MOBILNOŚĆ W GLEBIE
Zawiera składnik niebezpieczne dla środowiska (s)
Contains non readily biodegradable component(s)
.
13. Postępowanie z odpadami
.
13.1 METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW
.
Instrukcje usuwania
.
.
Kod do unieszkodliwiania odpadów
.
Opakowanie
tworzywo sztuczne
15.01.10*
Metal
15.01.11*
Produkt
Dodatków do oleju
12.01.12*
Dodatki do paliw
14.06.03*
Wodne roztwory
20.01.29*
Airco-cleaner
20.01.19
.
5/6
J01011 - Automatic Transmission Treatment 01004
.
14. Informacje dotyczące transportu
;
14.1 NUMER UN (NUMER ONZ)
UNO UN NR
.
14.3 KLASA(-Y) ZAGROżENIA W TRANSPORCIE
.
Ruch drogowy
.
Morze (IMDG)
.
Transport lotniczy (IATA/ICAO)
.
15. Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1 PRZEPISY PRAWNE DOTYCZąCE BEZPIECZEŃSTWA, ZDROWIA I OCHRONY ŚRODOWISKA SPECYFICZNE DLA
SUBSTANCJI I MIESZANINY
.
Klasyfikacja i oznakowanie zgodnie z dyrektywami 67/548/EWG,
1999/45/WE, 98/8/WE oraz rozporz1dzenie (WE) nr 648/2004.
.
16. Inne informacje
.
R - zwroty
R22 - Działa szkodliwie po połknięciu
R34 - Powoduje poparzenia.
R36 - Drażniący oczy.
R36/37/38 - Drażniący oczy, system oddechowy i skórę.
R43 - Może powodować uczulenie przez kontakt ze skórą.
R50/53 - Silnie toksyczny dla organizmów wodnych, może powodować długotrwałe odwracalne
zmiany w orodowisku wodnym.
R52/53 - Szkodliwy dla organizmów wodnych, może powodować długotrwałe odwracalne zmiany
w środowisku wodnym.
ZWROTY WSKAZUJąCE RODZAJ ZAGROżENIA
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
.
.
Źródła podstawowych danych: dane dostawców surowców "karty zostały wykorzystane jako kluczowe źródło danych w przygotowaniu
tej karty danych bezpieczeństwa
..
Dokument ten kompletuje wskazówki dla użytkowników lecz ich nie zastępuje
Zawarte informacje bazują na naszej dzisiejszej wiedzy i zakładają
że, produkt będzie używany zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy. Informację
w karcie bezpieczeństwa nie zwalniają użytkownika od stosowania tego preparatu
w sposób prawidłowy, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
Użytkownik musi się upewnić, że wszystkie przepisy w celu ochrony ludzi i środowiska
podczas przeładunku, przechowywania i wykorzystania produktów są przestrzegane.
.
6/6

Podobne dokumenty

J00411 - Seal Conditioner 00404

J00411 - Seal Conditioner 00404 Warning! Product may cause floors to be slippery Take up liquid spill into a non combustible material e.g.: sand, earth, vermiculite Zaabsorbowaną substanc. złożyć w zamykalnych pojemnikach Zabrudz...

Bardziej szczegółowo