Zobacz

Transkrypt

Zobacz
SPIS TREŚCI
Słowo wstępne ...................................................................................................... 13
Zamiast wstępu
Młodzi ludzie w sytuacji społecznej i politycznej transformacji obrazu państwa i
świata. Analiza problemu
(Andrey LYMAR) .................................................................................................... 15
ROZDZIAŁ I
Zagrożenia bezpieczeństwa społecznego .............................................................. 23
Kryzysowe bezrobocie jako brak poczucia bezpieczeństwa wśród młodzieży
europejskiej
(Mirosława JAWOROWSKA)................................................................................25
Narkotyki i narkomania jako zagrożenie bezpieczeństwa społecznego –
wybrane problemy
(Mariusz JĘDRZEJKO)..........................................................................................33
Zjawisko korupcji w społeczeństwie demokratycznym
(Paweł JÓŹWIAKOWSKI)......................................................................................47
Przemoc w rodzinie – kryzys w opinii studentów
(Renata KOWAL, Mirosława SKAWIŃSKA)........................................................57
Społeczne uwarunkowania przestępczości
(Małgorzata KUĆ)..................................................................................................71
Edukacja ustawiczna jako wyzwanie współczesnego społeczeństwa
obywatelskiego
(Izabella KUST)......................................................................................................99
Bezpieczeństwo pracy w dobie kryzysu gospodarczego
(Katarzyna LIS) .................................................................................................... 107
Bezrobocie jako sytuacja zagrożenia dla funkcjonowania rodziny
(Anna MAJEWSKA).............................................................................................121
Narkomania – kryzys społeczeństwa
(Aleksandra NOWAK).........................................................................................131
Środowiskowe zagrożenia zdrowia a bezpieczeństwo zdrowotne ludności Polski
(Agnieszka PILARSKA).......................................................................................145
Chuligani stadionowi i pozastadionowi – zagrożenie dla porządku publicznego
(Krzysztof PRENDECKI) ..................................................................................... 157
Subkultura kibicowska a przestrzeganie porządku publicznego
(Maria SIWKO) ..................................................................................................... 169
ROZDZIAŁ II
Ambiwalencje kulturowe a problem bezpieczeństwa ............................................ 183
Tubylec a bezpieczeństwo lokalne. Ambiwalencje kulturowe a problem
bezpieczeństwa
(Małgorzata KORBAŚ) ........................................................................................ 185
Wielokulturowe aspekty edukacji regionalnej młodszych uczniów w opiniach
nauczycieli
(Małgorzata DROST-RUDNICKA) ....................................................................... 199
Abmiwalencje kulturowe a problem bezpieczeństwa: przemiany rodziny w opinii
młodzieży – analiza wyników badań własnych
(Aleksandra OCZKOWICZ).................................................................................211
Zagrożenia bezpieczeństwa osobistego kobiet w diasporach muzułmańskich
w Europie Zachodniej
(Klaudia GOŁĘBIOWSKA ) ................................................................................. 229
Społeczno-kulturowe aspekty migracji ludności muzułmańskiej w Europie
Zachodniej. Wyzwania i problemy
(Ewelina WOJCIECHOWSKA ) ........................................................................... 243
Przed trudnym sprawdzianem. Początki działalności prawicowego rządu Nikoli
Gruevskiego, a stojące przed multietniczną Macedonią wyzwania polityczne,
społeczne i w zakresie bezpieczeństwa (sierpień 2006 r. – pierwsza połowa
2008 r.)
(Wojciech SZCZEPAŃSKI)..................................................................................257
Rola mediatora kulturowego w komunikacji wobec sytuacji kryzysowej
(Krzysztof GURBA, Ewa GURBA)......................................................................267
Bezpieczeństwo miast górnośląskich w późnym średniowieczu i nowożytności
(Arkadiusz PRZYBYŁOK)...................................................................................277
Ruch autonomii Śląska (RAŚ) czy zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa?
(Zygmunt WOŹNICZKA)...................................................................................... 291
ROZDZIAŁ III
Budowa bezpieczeństwa międzynarodowego a problemy globalne .................... 307
Ewolucja strategii bezpieczeństwa narodowego Chińskiej Republiki Ludowej
w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego
(Natalia Anna DĘBOWSKA)................................................................................309
Globalna przestrzeń bezpieczeństwa społeczeństwa informacyjnego wobec
zagrożeń cyberterroryzmu
(Joanna GRUBICKA) ........................................................................................... 327
Bezpieczeństwo powszechne wody pitnej
(Jan JANECKI) ..................................................................................................... 339
Globalizacja w aspekcie militarnym
(Eugeniusz JANUŁA, Małgorzata KASIŃSKA)..................................................349
Bezpieczeństwo podatkowe w dobie kryzysu?
(Anna KRAWCZYK-SAWICKA)..........................................................................361
Aspekty bezpieczeństwa waluty wirtualnej
(Agnieszka ŁUKASIEWICZ-KAMIŃSKA)...........................................................373
Religijny ekstremizm islamski ruchu salafickiego jako przykład zagrożenia dla
globalnego bezpieczeństwa
(Andrzej PURAT) ................................................................................................. 383
ROZDZIAŁ IV
Konflikty wewnątrzpaństwowe i międzynarodowe a bezpieczeństwo światowe .. 399
Wpływ komunikatu na przebieg sytuacji kryzysowej w kontekście konfliktu rosyjskoczeczeńskiego
(Michał A. DOMAŃSKI) ....................................................................................... 401
The influence of neoconservative policies of the United States on the situation in
Iraq from 1991 to 2009
(Monika JANCZUK).............................................................................................413
Bezpieczeństwo wewnętrzne a prawa jednostki – krótka refleksja nad
wydarzeniami na stambulskim placu Taksim
(Magdalena SZKUDLAREK)...............................................................................429
Armia federalna wobec konfliktów narodowościowych wJugosławii w latach
1990-1992
(Agata JAGIEŁŁO, Jarosław TONDERA)..….....................................................443
W miejsce zakończenia
Współczesny terroryzm samobójczy a bezpieczeństwo Polski
(Maciej ZIMNY).....................................................................................................457