METODY I TECHNIKI BADAŃ SPOŁECZNYCH

Transkrypt

METODY I TECHNIKI BADAŃ SPOŁECZNYCH
1
METODY I TECHNIKI BADAŃ SPOŁECZNYCH - LITERATURA
dr Agnieszka Figiel
IS UAM / WSNHID
ostatnia aktualizacja: 08.02.2011
Uwaga!
Lista książek, fragmentów książek i tekstów, które zostały przypisane każdemu zagadnieniu nie jest w
żaden sposób uporządkowana: ani pod względem ważności czy przydatności, ani chronologicznie, ani
alfabetycznie. To tylko spis, nic więcej.
No i oczywiście lista nie jest kompletna – podaję tylko te książki i teksty, z którymi miałam osobiście
do czynienia.
Na liście występuje kilka skrótów:
Tyczyn_t1 => „Badania empiryczne w socjologii – Tom I”, Malikowski Marian, Marian Niezgoda
(red.), Tyczyn 1997
Tyczyn_t2 => „Badania empiryczne w socjologii – Tom II”, Malikowski Marian, Marian Niezgoda
(red.), Tyczyn 1997
MBJ_t1 => „Metody badań jakościowych – Tom I”, Denzin, Norman K., Yvonna S. Lincoln
(red.), Warszawa 2009
MBJ_t2 => „Metody badań jakościowych – Tom II”, Denzin, Norman K., Yvonna S. Lincoln
(red.), Warszawa 2009
ZAGADNIENIE
Badania naukowe – podstawy
teoretyczne i metodologiczne
LITERATURA
Sitek, Wojciech „Między rynkiem a civil society. Konteksty badań
socjologicznych”, Warszawa 2007
Ossowski, Stanisław „O osobliwościach nauk społecznych”,
Warszawa 1962
„Socjologiczne badania nad współczesnością” [w:] Lutyński, Jan
„Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia”, Łódź 1994
„Praktyczne zastosowania socjologii” [w:] Nowak, Stefan
„Metodologia badań społecznych”, Warszawa 2007
„Wprowadzenie do badań” [w:] Babbie, Earl „Podstawy badań
społecznych”, Warszawa 2008
„Metodologiczne problemy badań społecznych” [w:] Sztumski,
Janusz „Wstęp do metod i technik badań społecznych”,
Katowice 2005
„Nauka a badania” [w:] Wimmer, Roger D., Joseph R. Dominick
„Mass media. Metody badań”, Kraków 2008
Znaniecki, Florian „Metoda socjologii”, Warszawa 2008
T. Sozański „Co to jest nauka” [w:] J. Goćkowski, J.S.
Marmuszewski (red.) „Nauka. Tożsamość. Tradycja”, Kraków,
1995, s.1-22 [w:] Tyczyn_t1
K. Ajdukiewicz „Podział nauk” [w:] „Logika pragmatyczna”,
Warszawa 1965, s.163-170 [w:] Tyczyn_t1
S. Ziemski „Dwa typy badań naukowych” [w:] „Problemy dobrej
diagnozy”, Warszawa 1973, s. 186-187, 194-195 [w:]
Tyczyn_t1
oprac.: Agnieszka Figiel (IS UAM / WSNHiD)
2
S. Nowak „Badania weryfikacyjne a badania diagnostyczne” [w:]
„Metody badań socjologicznych”, Warszawa 1965, s. 191-193
[w:] Tyczyn_t1
E. Mokrzycki „Socjologia humanistyczna” [w:] „Założenia socjologii
humanistycznej”, Warszawa 1971, s. 19, 21, 31-39 [w:]
Tyczyn_t1
K.R. Popper „Jedność metody w naukach przyrodniczych i
społecznych” [w:] P. Sztompka (red.) „Metodologiczne
podstawy socjologii”, Kraków 1980, s.143-149 [w:] Tyczyn_t1
P. Daniłowicz, P.B. Sztabiński „Badania weryfikacyjne. Założenia,
cele, realizacja.” [w:] K. Lutyńska, J. Lutyński (red.) „Analizy i
próby technik badawczych w socjologii. T. VI Zmienne
osobowe w badaniach socjologicznych. Analizy weryfikacyjne”,
Wrocław 1986, s. 60-85 [w:] Tyczyn_t1
A. Sułek „Kilka uwag metodologicznych o polskiej socjologii
empirycznej” [w:] K. Lutyńska (red.) „Z metodologii i metodyki
socjologicznych badań terenowych”, Warszawa 1985, s. 13-22
[w:] Tyczyn_t1
A. Wyka „W poszukiwaniu nowych wzorów badań społecznych”
[w:] A. Wyka, A. Sułek (red.) „Poza granicami socjologii
ankietowej”, Warszawa 1989, s. 319-335 [w:] Tyczyn_t1
P. Sztompka „Teoria socjologiczna końca XX wieku. Wstęp do
wydania polskiego” [w:] J.H. Turner „Struktura teorii
socjologicznej”, Warszawa 1985, s.9-53 [w:] Tyczyn_t1
Metody ilościowe i jakościowe –
charakterystyka
„Podstawy teoretyczne FGI” [w:] Maison, Dominika „Zogniskowane
wywiady grupowe – jakościowa metoda badań
marketingowych”, Warszawa 2001
„Jakościowe badania terenowe” [w:] Babbie, Earl „Podstawy badań
społecznych”, Warszawa 2008
„Metodologiczne problemy badań społecznych – Metody badań”
[w:] Sztumski, Janusz „Wstęp do metod i technik badań
społecznych”, Katowice 2005
„Czym są badania jakościowe” [w:] Flick, Uwe „Projektowanie
badania jakościowego”, Warszawa 2010
„Teoria i praktyka badań jakościowych” [w:] Silverman, David
„Interpretacja danych jakościowych”, Warszawa 2008
„Możliwości badań jakościowych” [w:] Silverman, David
„Interpretacja danych jakościowych”, Warszawa 2008
„Obszar badań” [w:] MBJ_t1
„Rywalizujące paradygmaty i perspektywy” [w:] MBJ_t1
„Przyszłość badań jakościowych” [w:] MBJ_t2
Etapy procesu badawczego
„Etapy procesu badawczego” [w:] Babiński, Grzegorz „Wybrane
zagadnienia z metodologii socjologicznych badań
empirycznych”, Kraków 1980
„Proces badawczy” [w:] „Podręcznik ankietera”, Z. Sawiński, P.B.
Sztabiński, F. Sztabiński (red.), Warszawa 2000
„Struktura procesu badawczego” [w:] Babbie, Earl „Podstawy
badań społecznych”, Warszawa 2008
oprac.: Agnieszka Figiel (IS UAM / WSNHiD)
3
„Metodologiczne problemy badań społecznych – Proces badawczy”
[w:] Sztumski, Janusz „Wstęp do metod i technik badań
społecznych”, Katowice 2005
Problemy badawcze. Pojęcia w
badaniach społecznych
„Koncepcja badawcza. Pojęcia, główne składniki i problemy” [w:]
Lutyński, Jan „Metody badań społecznych. Wybrane
zagadnienia”, Łódź 1994
„Niektóre metodologiczne założenia empirycznych badań
społecznych” [w:] „Wprowadzenie do metod socjologii
empirycznej”, R. Mayntz, K. Holm, P. Hubner (red.), Warszawa
1985
„Problematyka i metody badań” [w:] Nowak, Stefan „Metodologia
badań społecznych”, Warszawa 2007
„Zjawiska społeczne i odpowiadające im pojęcia” [w:] Nowak,
Stefan „Metodologia badań społecznych”, Warszawa 2007
„Metodologiczne problemy badań społecznych – Problem
badawczy” [w:] Sztumski, Janusz „Wstęp do metod i technik
badań społecznych”, Katowice 2005
Hipotezy i twierdzenia
„Rodzaje twierdzeń” [w:] Nowak, Stefan „Metodologia badań
społecznych”, Warszawa 2007
„Metodologiczne problemy badań społecznych - Hipotezy” [w:]
Sztumski, Janusz „Wstęp do metod i technik badań
społecznych”, Katowice 2005
H. Ogryzko-Wiewiórkowski „Rodzaje twierdzeń socjologicznych”
[w:] „Wprowadzenie do metod badawczych w socjologii”,
Lublin 1996, s. 24-38 [w:] Tyczyn_t1
S. Nowak „Tezy empiryczne a sądy wartościujące o rzeczywistości
społecznej” [w:], „Metody badań socjologicznych”, Warszawa
1970, s. 223-229 [w:] Tyczyn_t1
Zmienne
„Zmienne i ich rola w badaniach” [w:] Babiński, Grzegorz
„Wybrane zagadnienia z metodologii socjologicznych badań
empirycznych”, Kraków 1980
„Metodologiczne problemy badań społecznych – Wskaźniki i
zmienne zjawisk społecznych” [w:] Sztumski, Janusz „Wstęp
do metod i technik badań społecznych”, Katowice 2005
Wskaźniki
„Wskaźniki w badaniach socjologicznych. Kontrowersje i próby
rozwiązań” [w:] Lutyński, Jan „Metody badań społecznych.
Wybrane zagadnienia”, Łódź 1994
„Definiowanie pojęć i dobór wskaźników w badaniach” [w:] Nowak,
Stefan „Metodologia badań społecznych”, Warszawa 2007
„Konceptualizacja, operacjonalizacja i pomiar” [w:] Babbie, Earl
„Podstawy badań społecznych”, Warszawa 2008
„Metodologiczne problemy badań społecznych – Wskaźniki i
zmienne zjawisk społecznych” [w:] Sztumski, Janusz „Wstęp
do metod i technik badań społecznych”, Katowice 2005
Pomiar, skale, indeksy
„Pomiar w naukach społecznych. Problemy ogólne i zasady
budowy skal” [w:] Babiński, Grzegorz „Wybrane zagadnienia z
metodologii socjologicznych badań empirycznych”, Kraków
1980
oprac.: Agnieszka Figiel (IS UAM / WSNHiD)
4
„Pomiar” [w:] „Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej”, R.
Mayntz, K. Holm, P. Hubner (red.), Warszawa 1985
A. Brzezińska, J. Brzeziński „Skale szacunkowe w badaniach
diagnostycznych” [w:] „Metodologia badań psychologicznych”,
J. Brzeziński (red.), Warszawa 2006
„Konceptualizacja, operacjonalizacja i pomiar” [w:] Babbie, Earl
„Podstawy badań społecznych”, Warszawa 2008
„Indeksy, skale i typologie” [w:] Babbie, Earl „Podstawy badań
społecznych”, Warszawa 2008
Oppenheim, Abraham N. „Kwestionariusze, wywiady, pomiary
postaw”, Poznań 2004
„Elementy badań” [w:] Wimmer, Roger D., Joseph R. Dominick
„Mass media. Metody badań”, Kraków 2008
M. Jahoda, M. Deutsch, S. Cook „Podstawowe skale” [w:] S. Nowak
(red.) „Metody badań socjologicznych”, Warszawa 1965, s.
274-278 [w:] Tyczyn_t2
Dobór próby
„Zasady doboru próby w badaniu” [w:] „Podręcznik ankietera”, Z.
Sawiński, P.B. Sztabiński, F. Sztabiński (red.), Warszawa 2000
„Dobór respondenta” [w:] „Podręcznik ankietera”, Z. Sawiński, P.B.
Sztabiński, F. Sztabiński (red.), Warszawa 2000
„Charakterystyka technik wyboru próby” [w:] Szreder, Mirosław
„Metody i techniki sondażowych badań opinii”, Warszawa 2010
„Liczebność próby respondentów w badaniach opinii” [w:] Szreder,
Mirosław „Metody i techniki sondażowych badań opinii”,
Warszawa 2010
„Metody doboru respondentów” [w:] „Fieldwork jest sztuką”, P.B.
Sztabiński, Z. Sawiński, F. Sztabiński (red.), Warszawa 2005
„Metody doboru próby” [w:] „Wprowadzenie do metod socjologii
empirycznej”, R. Mayntz, K. Holm, P. Hubner (red.), Warszawa
1985
„Logika doboru próby” [w:] Babbie, Earl „Podstawy badań
społecznych”, Warszawa 2008
„Badania całościowe i reprezentacyjne” [w:] Sztumski, Janusz
„Wstęp do metod i technik badań społecznych”, Katowice 2005
„Próbkowanie” [w:] Wimmer. Roger D., Joseph R. Dominick „Mass
media. Metody badań”, Kraków 2008
L. Ackoff „Rodzaje prób i ich własności” [w:] S. Nowak (red.)
„Metody badań socjologicznych”, Warszawa 1965, s. 536-542
[w:] Tyczyn_t1
H. Blalock „Dobór próby” [w:] „Statystyka dla socjologów”,
Warszawa 1975, s.440-462 [w:] Tyczyn_t1
Z. Sawiński „Zasady doboru osób w badaniu” [w:] P. Daniłowicz, Z.
Sawiński, F. Sztabiński, P.B. Sztabiński, A.P. Wejland (red.)
„Podręcznik socjologicznych badań ankietowych”, Warszawa
1992, s. 27-42 [w:] Tyczyn_t2
„Dobór próby, selekcja materiałów i zdobywanie dostępu” [w:]
Flick, Uwe „Projektowanie badania jakościowego”, Warszawa
2010
oprac.: Agnieszka Figiel (IS UAM / WSNHiD)
5
Dokumenty i źródła w badaniach
społecznych
„Źródła w badaniach socjologicznych” [w:] Babiński, Grzegorz
„Wybrane zagadnienia z metodologii socjologicznych badań
empirycznych”, Kraków 1980
P. Daniłowicz „Źródło – materiał – dane” [w:] K. Lutyńska (red.)
„Szkice metodyczne”, Warszawa-Łódź 1981, s. 43-55 [w:]
Tyczyn_t1
Eksperyment
„Eksperyment” [w:] „Wprowadzenie do metod socjologii
empirycznej”, R. Mayntz, K. Holm, P. Hubner (red.), Warszawa
1985
„Eksperyment” [w:] Babbie, Earl „Podstawy badań społecznych”,
Warszawa 2008
„Eksperyment w naukach społecznych” [w:] Sztumski, Janusz
„Wstęp do metod i technik badań społecznych”, Katowice 2005
„Badania doświadczalne” [w:] Wimmer, Roger D., Joseph R.
Dominick „Mass media. Metody badań”, Kraków 2008
„Charakterystyka badań eksperymentalnych” [w:] D. Maszczyk, A.
Rodziewicz-Winnicki „Metody badań w naukach społecznych”,
Katowice 1979, s. 61-72 [w:] Tyczyn_t2
„Schematy eksperymentalne w badaniach społecznych” [w:] A.
Sułek „Logika analizy socjologicznej. Wybór tekstów”,
Warszawa 1979, s. 101-135 [w:] Tyczyn_t2
Sułek, Antoni „Eksperyment w badaniach społecznych”, Warszawa
1979
Socjometria
„Socjometria” [w:] „Wprowadzenie do metod socjologii
empirycznej”, R. Mayntz, K. Holm, P. Hubner (red.), Warszawa
1985
A. Brzezińska „Socjometria” [w:] „Metodologia badań
psychologicznych”, J. Brzeziński (red.), Warszawa 2006
„Socjometria” [w:] Sztumski, Janusz „Wstęp do metod i technik
badań społecznych”, Katowice 2005
„Pojęcie struktury socjometrycznej” [w:] S. Mika „Psychologia
społeczna”, Warszawa 1981, s. 455-465 [w:] Tyczyn_t2
Ch.M. Proctor, Ch.P Loomis „Analiza danych socjometrycznych”
[w:] S. Nowak (red.) „Metody badań socjologicznych”,
Warszawa 1965, s. 496-497 [w:] Tyczyn_t2
Ankieta / kwestionariusz
wywiadu
„Problemy budowy kwestionariusza” [w:] S. Nowak (red.) „Metody
badań socjologicznych”, Warszawa 1965
Lutyńska, Krystyna „Wywiad kwestionariuszowy: przygotowanie i
sprawdzanie narzędzia badawczego”, Ossolineum 1984
„Analizy i próby technik badawczych w socjologii. Tom IV. Wywiad
kwestionariuszowy w świetle badań metodologicznych”, Z.
Gostkowski, J. Lutyński (red.), Ossolineum 1972
„Wywiad kwestionariuszowy jako technika badawcza” [w:]
„Podręcznik ankietera”, Z. Sawiński, P.B. Sztabiński, F.
Sztabiński (red.), Warszawa 2000
„Kwestionariusz” [w:] „Podręcznik ankietera”, Z. Sawiński, P.B.
Sztabiński, F. Sztabiński (red.), Warszawa 2000
oprac.: Agnieszka Figiel (IS UAM / WSNHiD)
6
„Metody obserwacji statystycznej” [w:] Szreder, Mirosław „Metody
i techniki sondażowych badań opinii”, Warszawa 2010
„Miejsce i rola kwestionariuszy w socjologii” [w:] Gruszczyński,
Leszek „Kwestionariusze w socjologii. Budowa narzędzi do
badań surveyowych”, Katowice 2001
„Kwestionariusz jako narzędzie badawcze” [w:] Gruszczyński,
Leszek „Kwestionariusze w socjologii. Budowa narzędzi do
badań surveyowych”, Katowice 2001
„Ankieta i jej rodzaje na tle podziału technik otrzymywania
materiałów” [w:] Lutyński, Jan „Metody badań społecznych.
Wybrane zagadnienia”, Łódź 1994
„Analiza procesu otrzymywania informacji w badaniach z
zastosowaniem wywiadu kwestionariuszowego” [w:] Lutyński,
Jan „Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia”, Łódź
1994
„Narzędzie badawcze i jego elementy. Czy tylko kwestionariusz?”
[w:] „Fieldwork jest sztuką”, P.B. Sztabiński, Z. Sawiński, F.
Sztabiński (red.), Warszawa 2005
„Wywiad socjologiczny” [w:] „Wprowadzenie do metod socjologii
empirycznej”, R. Mayntz, K. Holm, P. Hubner (red.), Warszawa
1985
„Badania sondażowe” [w:] Babbie, Earl „Podstawy badań
społecznych”, Warszawa 2008
„Wywiad” [w:] Sztumski, Janusz „Wstęp do metod i technik badań
społecznych”, Katowice 2005
„Badania ankietowe” [w:] Sztumski, Janusz „Wstęp do metod i
technik badań społecznych”, Katowice 2005
Oppenheim, Abraham N. „Kwestionariusze, wywiady, pomiary
postaw”, Poznań 2004
A.P. Wejland „Kwestionariusz” [w:] P. Daniłowicz, Z. Sawiński, F.
Sztabiński, P.B. Sztabiński, A.P. Wejland (red.) „Podręcznik
socjologicznych badań ankietowych”, Warszawa 1992, s. 51-81
[w:] Tyczyn_t1
G. Babiński „Pytania kwestionariuszowe: podstawowe podziały i
typologie” [w:] J. Wasilewski (red.) „Wybrane zagadnienia
metodologiczno-teoretyczne badań socjologicznych”, Kraków
1984, s. 53-73 [w:] Tyczyn_t1
Wywiad – IDI
„Jakościowe badania terenowe” [w:] Babbie, Earl „Podstawy badań
społecznych”, Warszawa 2008
„Wywiad” [w:] Sztumski, Janusz „Wstęp do metod i technik badań
społecznych”, Katowice 2005
„Metody badań jakościowych” [w:] Wimmer, Roger D., Joseph R.
Dominick „Mass media. Metody badań”, Kraków 2008
A. Resler-Maj „Wywiad z dzieckiem [psychologiczny] – dylematy
etyczne” [w:] „Problemy etyczne w badaniach i interwencji
psychologicznej wobec dzieci i młodzieży”, A. Brzezińska, Z.
Toeplitz, Warszawa 2007
Kvale, Steiner „Prowadzenie wywiadów”, Warszawa 2010
Kvale, Steiner „InterViews. Wprowadzenie do jakościowego
wywiadu badawczego”, Białystok 2004
oprac.: Agnieszka Figiel (IS UAM / WSNHiD)
7
„Dane werbalne” [w:] Flick, Uwe „Projektowanie badania
jakościowego”, Warszawa 2010
J.H. Frey „Wywiad. Od neutralności do politycznego
zaangażowania” [w:] MBJ_t2
Wywiad – FGI
Maison, Dominika „Zogniskowane wywiady grupowe – jakościowa
metoda badań marketingowych”, Warszawa 2001
„Jakościowe badania terenowe” [w:] Babbie, Earl „Podstawy badań
społecznych”, Warszawa 2008
„Wywiad” [w:] Sztumski, Janusz „Wstęp do metod i technik badań
społecznych”, Katowice 2005
„Metody badań jakościowych” [w:] Wimmer, Roger D., Joseph R.
Dominick „Mass media. Metody badań”, Kraków 2008
„Dane werbalne” [w:] Flick, Uwe „Projektowanie badania
jakościowego”, Warszawa 2010
G. Kamberelis, G. Dimitriadis „Wywiady zogniskowane.
Strategiczne artykuacje pedagogiki, polityki I badań” [w:]
MBJ_t2
A. Dukaczewska-Nałęcz "Zogniskowane wywiady grupowe –
jakościowa technika badawcza", [w:] "Spojrzenie na metodę.
Studia z metodologii badań społecznych" Domański, Henryk,
Krystyna Lutyńska, Andrzej Rostocki, (red.), Warszawa 1999
Techniki projekcyjne
„Metody projekcyjne. Tradycja i współczesność”, H. Sęk (red.),
Poznań 1984
M. Stasiakiewicz „Test Apercepcji Tematycznej jako narzędzie
diagnozy psychologicznej” [w:] „Metodologia badań
psychologicznych”, J. Brzeziński (red.), Warszawa 2006
„Metody projekcyjne w badaniu postaw” [w:] Oppenheim,
Abraham N. „Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw”,
Poznań 2004
Obserwacja, badania
etnograficzne
„Metody obserwacji” [w:] „Wprowadzenie do metod socjologii
empirycznej”, R. Mayntz, K. Holm, P. Hubner (red.), Warszawa
1985
„Jakościowe badania terenowe” [w:] Babbie, Earl „Podstawy badań
społecznych”, Warszawa 2008
„Obserwacja” [w:] Sztumski, Janusz „Wstęp do metod i technik
badań społecznych”, Katowice 2005
„Metody badań jakościowych” [w:] Wimmer, Roger D., Joseph R.
Dominick „Mass media. Metody badań”, Kraków 2008
W.J. Goode, P.K. Hatt „Ogólne zasady i typy obserwacji” [w:] S.
Nowak (red.) „Metody badań socjologicznych”, Warszawa
1965, s. 45-60 [w:] Tyczyn_t2
W. Zaczyński „Z obserwacji uczestniczącej w badaniach
środowiskowych” [w:] „Metodologia pedagogiki społecznej”,
Ossolineum 1975, s. 159-169 [w:] Tyczyn_t2
A. Sosnowski „Obserwacja uczestnicząca. Osiągnięcia i
perspektywy” [w:] K. Lutyńska (red.) „Z metodologii i
metodyki socjologicznych badań terenowych”, Warszawa 1985,
s. 125-138 [w:] Tyczyn_t2
oprac.: Agnieszka Figiel (IS UAM / WSNHiD)
8
Agrosino, Michael „Badania etnograficzne i obserwacyjne”,
Warszawa 2010
„Dane etnograficzne i wizualne” [w:] Flick, Uwe „Projektowanie
badania jakościowego”, Warszawa 2010
Hammersley, Martyn, Paul Atkinson „Metody badań terenowych”,
Poznań 2000
„Etnografia i obserwacja” [w:] Silverman, David „Interpretacja
danych jakościowych”, Warszawa 2008
S. Finley „Badania posługujące się sztuką. Rewolucyjna pedagogika
oparta na performansie” [w:] MBJ_t2
M. Angrosino „Obserwacja w nowym kontekście. Etnografia,
pedagogika i rozwój problematyki społecznej” [w:] MBJ_t2
S.H. Jones „Autoetnografia. Polityka tego, co osobiste” [w:] MBJ_t2
A.N. Markham „Metody, polityka i etyka reprezentacji w etnografii
online” [w:] MBJ_t2
Metoda biograficzna
„Metoda biograficzna w socjologii”, Ziółkowski, Marek, Jan
Włodarek (red.), Poznań 1990
„Metoda biograficzna i sposoby otrzymywania materiałów w
badaniach socjologicznych” [w:] Lutyński, Jan „Metody badań
społecznych. Wybrane zagadnienia”, Łódź 1994
„Badania oparte na dokumentach” [w:] Sztumski, Janusz „Wstęp
do metod i technik badań społecznych”, Katowice 2005
J. Lutyński "Metodologiczne problemy użytkowania autobiografii w
badaniach społecznych" [w:] "Naród - kultura - osobowość.
Księga poświęcona J. Chałasińskiemu" Kłoskowska Antonina
(red.), Wrocław 1983
G. Rosenthal „Rekonstrukcja historii życia. Wybrane zasady
generowania opowieści w wywiadach biograficznonarracyjnych” [w:] J. Włodarek, M. Ziółkowski (red.) „Metoda
biograficzna w socjologii”, Poznań 1993, s. 97-112 [w:]
Tyczyn_t2
„Charakterystyka metody biograficznej. Zasady analizowania
dokumentów biograficznych” [w:] J. Szczepański „Odmiany
czasu teraźniejszego”, Warszawa 1971, s. 93-113 [w:]
Tyczyn_t2
I. Helling „Metoda badań biograficznych” [w:] „Kultura i
Społeczeństwo”, 1985, nr 3, s. 93-113 [w:] Tyczyn_t2
W. Kwaśniewicz „Kazimierza Dobrowolskiego koncepcja badań
historyczno-terenowych” [w:] J. Włodarek, M. Ziółkowski (red.)
„Metoda biograficzna w socjologii”, Poznań 1993, s. 159-169
[w:] Tyczyn_t2
S.E. Chase „Wywiad narracyjny. Wielość perspektyw, podejść,
głosów” [w:] MBJ_t2
Analiza treści (analiza
zawartości)
„Analiza treści” [w:] „Wprowadzenie do metod socjologii
empirycznej”, R. Mayntz, K. Holm, P. Hubner (red.), Warszawa
1985
„Badania niereaktywne” [w:] Babbie, Earl „Podstawy badań
społecznych”, Warszawa 2008
oprac.: Agnieszka Figiel (IS UAM / WSNHiD)
9
„Badania oparte na dokumentach” [w:] Sztumski, Janusz „Wstęp
do metod i technik badań społecznych”, Katowice 2005
„Analiza treści” [w:] Wimmer, Roger D., Joseph R. Dominick „Mass
media. Metody badań”, Kraków 2008
A.S. Marcinkowski „Konflikty pracownik-pracodawca w świetle
archiwów sądowych” [w:] A.S. Marcinkowski (red.) „Kapitalizm
po polsku. Przedsiębiorca, organizacja, kultura”, Kraków 1996,
s. 191-222 [w:] Tyczyn_t1
D.P Cartwright „Analiza treści przekazów masowych” [w:] S.
Nowak (red.) „Metody badań socjologicznych”, Warszawa
1965, s. 149-161 [w:] Tyczyn_t2
T. Goban-Klas „Analiza zawartości przekazów masowych” [w:] J.
Wasilewski (red.) „Wybrane zagadnienia teoretycznometodologiczne badań socjologicznych”, Kraków 1984, s. 75103 [w:] Tyczyn_t2
„Procedura badawcza” [w:] W. Pisarek „Analiza zawartości prasy”,
Kraków 1983, s. 59-110 [w:] Tyczyn_t2
Analiza dyskursu, analiza
konwersacyjna
Rapley, Tim „Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów”,
Warszawa 2010
„Rozmowa naturalna” [w:] Silverman, David „Interpretacja danych
jakościowych”, Warszawa 2008
P. Atkinson, S. Delamont „Perspektywy analityczne” [w:] MBJ_t2
K. Bell McKenzie „Metodologie Foucault. Archeologia i genealogia”
[w:] MBJ_t2
A. Perakyla „Analiza rozmów i tekstów” [w:] MBJ_t2
„Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do
komunikacji społecznej”, Duszak, Anna, Norman Fairclough
(red.), Kraków 2008
„Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii”, Horolets, Anna
(red.), Toruń 2008
„Dyskurs jako struktura i proces”, van Dijk, Teun A. (red.),
Warszawa 2001
Titscher, Stefan, Michael Meyer, Ruth Wodak, Eva Vetter „Methods
of Text and Discourse Analysis”, Sage 2000
Książki i teksty będące przykładem analizy dyskursu:
„Retoryka i polityka. Dwudziestolecie polskiej transformacji”,
Czyżewski, Marek, Sergiusz Kowalski, Tomasz Tabako (red.),
Warszawa 2010
„Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego”, Czyżewski,
Marek, Sergiusz Kowalski, Andrzej Piotrowski (red.), Kraków
1997 / Warszawa 2010
„Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne. Analiza dyskursu
publicznego w Polsce”, Czyżewski, Marek, Kinga Dunin, Andrzej
Piotrowski (red.), Warszawa 2010
Figiel, Agnieszka „Języki IV RP. Podziały społeczno-polityczne w
dyskursie polityki”, Poznań 2009
Podemski, Krzysztof „Obrazy i wizje społeczeństwa polskiego w
prasie krajowej w 1981 roku”, Poznań 2008
oprac.: Agnieszka Figiel (IS UAM / WSNHiD)
10
Badania wizualne i analiza
wizualna
K. Koseła „Wywiad z interpretacją fotogramów” [w:] A. Sułek, A.
Wyka (red.) „Poza granicami socjologii ankietowej”, Warszawa
1989, s. 167-182 [w:] Tyczyn_t2
Pink, Sarah „Etnografia wizualna. Obrazy, media i przedstawienie w
badaniach”, Kraków 2009
Banks, Marcus „Materiały wizualne w badaniach jakościowych”,
Warszawa 2009
Rose, Gillian „Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna
metodologia badań nad wizualnością”, Warszawa 2010
„Dane etnograficzne i wizualne” [w:] Flick, Uwe „Projektowanie
badania jakościowego”, Warszawa 2010
„Obrazy wizualne” [w:] Silverman, David „Interpretacja danych
jakościowych”, Warszawa 2008
D. Harper „Co nowego widać?” [w:] MBJ_t2
Badania surveyowe
Lutyńska, Krystyna „Surveye w Polsce: spojrzenie socjologicznoantropologiczne”, Warszawa 1993
„Analizy i próby technik badawczych w socjologii. Tom X. Sondaże
opinii społecznej: samowiedza współczesnych społeczeństw”,
Z. Gostkowski, P. Daniłowicz (red.), Łódź 2001
„Cele i zakres badań opinii” [w:] Szreder, Mirosław „Metody i
techniki sondażowych badań opinii”, Warszawa 2010
„Proces projektowania badania opinii” [w:] Szreder, Mirosław
„Metody i techniki sondażowych badań opinii”, Warszawa 2010
„Błędy w badaniach sondażowych opinii” [w:] Szreder, Mirosław
„Metody i techniki sondażowych badań opinii”, Warszawa 2010
Sitek, Wojciech „Między rynkiem a civil socjety. Konteksty badań
socjologicznych”, Warszawa 2007
„Fieldwork jest sztuką”, P.B. Sztabiński, Z. Sawiński, F. Sztabiński
(red.), Warszawa 2005
„Badania sondażowe” [w:] Babbie, Earl „Podstawy badań
społecznych”, Warszawa 2008
„Badania sondażowe” [w:] Sztumski, Janusz „Wstęp do metod i
technik badań społecznych”, Katowice 2005
Oppenheim, Abraham N. „Kwestionariusze, wywiady, pomiary
postaw”, Poznań 2004
„Badania sondażowe” [w:] Wimmer, Roger D., Joseph R. Dominick
„Mass media. Metody badań”, Kraków 2008
A.A Cambell, G. Katona „Pojęcie i typy badań sondażowych,
sondaże ankietowe” [w:] S. Nowak (red.) „Metody badań
socjologicznych”, Warszawa 1965, s. 351-371 [w:] Tyczyn_t2
W.J. Goode, P.K. Hatt „Ankieta rozsyłana” [w:] S. Nowak (red.)
„Metody badań socjologicznych”, Warszawa 1965, s. 373-380
[w:] Tyczyn_t2
P. Daniłowicz, F. Sztabiński „Nowe spojrzenie na ankietę pocztową.
Jak uzyskano 70% zwrotów” [w:] Z. Gostkowski (red.) „Analizy
i próby technik badawczych w socjologii. T. IX Problemy
humanizacji procesu badawczego”, Warszawa 1992, s. 122141 [w:] Tyczyn_t2
oprac.: Agnieszka Figiel (IS UAM / WSNHiD)
11
A. Sułek „Socjologia ankietowa wobec nowych doświadczeń” [w:]
A. Sułek, A. Wyka (red.) „Poza granicami socjologii
ankietowej”, Warszawa 1989, s. 5-29 [w:] Tyczyn_t2
F. Sztabiński „Kontrola w badaniach surveyowych: pytania i
odpowiedzi” [w:] „Społeczeństwo, badania, metody. ASK”
1/1995, s. 49-60 [w:] Tyczyn_t2
Badania panelowe, badania
pollingowe, badania trackingowe
„Badania panelowe w socjologii” [w:] Babiński, Grzegorz „Wybrane
zagadnienia z metodologii socjologicznych badań
empirycznych”, Kraków 1980
„Badania trackingowe i panelowe” [w:] „Fieldwork jest sztuką”,
P.B. Sztabiński, Z. Sawiński, F. Sztabiński (red.), Warszawa
2005
„Badania panelowe” [w:] „Wprowadzenie do metod socjologii
empirycznej”, R. Mayntz, K. Holm, P. Hubner (red.), Warszawa
1985
„Badania longituidalne” [w:] Wimmer, Roger D., Joseph R.
Dominick „Mass media. Metody badań”, Kraków 2008
Badania ewaluacyjne
„Badania ewaluacyjne” [w:] Babbie, Earl „Podstawy badań
społecznych”, Warszawa 2008
E. Hornowska „O pomiarze jakości usług w obszarze edukacji” [w:]
„Ewaluacja a jakość kształcenia w szkole wyższej”, Brzezińska,
Anna, Jerzy Brzeziński, Andrzej Eliasz (red.), Warszawa 2004
A. Brzezińska „Procedura i techniki ewaluacji” [w:] „Ewaluacja a
jakość kształcenia w szkole wyższej”, Brzezińska, Anna, Jerzy
Brzeziński, Andrzej Eliasz (red.), Warszawa 2004
Badania marketingowe
(czyli badania społeczne z
perspektywy marketingu:
wszystkie metody i techniki)
Maison, Dominika „Zogniskowane wywiady grupowe – jakościowa
metoda badań marketingowych”, Warszawa 2001
„Badania marketingowe: od teorii do praktyki”, D. Maison, A.
Noga-Bogomilski (red.), Gdańsk 2007
Maison, Dominika „Jakościowe metody badań marketingowych: jak
zrozumieć konsumenta”, Warszawa 2010
H. Jakubowska „Dzieci jako konsumenci w badaniach
marketingowych” [w:] „Problemy etyczne w badaniach i
interwencji psychologicznej wobec dzieci i młodzieży”, A.
Brzezińska, Z. Toeplitz, Warszawa 2007
Nikodemska-Wołowik, Anna Maria „Klucz do zrozumienia nabywcy
– jakościowe badania marketingowe”, Warszawa 2008
Makarenko, Vadim „Tajne służby kapitalizmu”, Kraków 2008
Kędzior, Zofia, Kornelia Karcz „Badania marketingowe w praktyce”,
Warszawa 2007
Monografie terenowe
„Antropologiczna monografia terenowa i badania społecznokulturowych przeobrażeń w Polsce” [w:] Lutyński, Jan „Metody
badań społecznych. Wybrane zagadnienia”, Łódź 1994
„Metoda monograficzna” [w:] Sztumski, Janusz „Wstęp do metod i
technik badań społecznych”, Katowice 2005
„Rozwój badań monograficznych w Polsce” [w:] J. Turowski
„Socjologia wsi i rolnictwa. Metody i wyniki badań”, Lublin
1992, s. 17-41 [w:] Tyczyn_t2
oprac.: Agnieszka Figiel (IS UAM / WSNHiD)
12
Przygotowanie i realizacja
badań ilościowych
„Kontrola procesu badawczego” [w:] „Podręcznik ankietera”, Z.
Sawiński, P.B. Sztabiński, F. Sztabiński (red.), Warszawa 2000
„Przygotowanie do prowadzenia wywiadów” [w:] „Podręcznik
ankietera”, Z. Sawiński, P.B. Sztabiński, F. Sztabiński (red.),
Warszawa 2000
„Aranżacja wywiadu” [w:] „Podręcznik ankietera”, Z. Sawiński, P.B.
Sztabiński, F. Sztabiński (red.), Warszawa 2000
„Zadawanie pytań” [w:] „Podręcznik ankietera”, Z. Sawiński, P.B.
Sztabiński, F. Sztabiński (red.), Warszawa 2000
„Analizy i próby technik badawczych w socjologii. Tom IV. Wywiad
kwestionariuszowy w świetle badań metodologicznych”, Z.
Gostkowski, J. Lutyński (red.), Ossolineum 1972
„Przykłady projektowania i organizacji badań sondażowych” [w:]
Szreder, Mirosław „Metody i techniki sondażowych badań
opinii”, Warszawa 2010
„Badania pilotażowe” [w:] Gruszczyński, Leszek „Kwestionariusze
w socjologii. Budowa narzędzi do badań surveyowych”,
Katowice 2001
„Materiały pomocnicze” [w:] Gruszczyński, Leszek
„Kwestionariusze w socjologii. Budowa narzędzi do badań
surveyowych”, Katowice 2001
„Fieldwork jest sztuką”, P.B. Sztabiński, Z. Sawiński, F. Sztabiński
(red.), Warszawa 2005
„Ogólne zasady prowadzenia wywiadu skategoryzowanego” [w:] Z.
Gostkowski (red.) „Podręcznik ankietera”, Łódź 1972, s. 24-44
[w:] Tyczyn_t2
P.B. Sztabiński „Aranżacja wywiadu” [w:] P. Daniłowicz, Z.
Sawiński, F. Sztabiński, P.B. Sztabiński, A.P. Wejland (red.)
„Podręcznik socjologicznych badań ankietowych”, Warszawa
1992, s. 115-137 [w:] Tyczyn_t2
P.B. Sztabiński „Prowadzenie wywiadu” [w:] P. Daniłowicz, Z.
Sawiński, F. Sztabiński, P.B. Sztabiński, A.P. Wejland (red.)
„Podręcznik socjologicznych badań ankietowych”, Warszawa
1992, s. 115-137 [w:] Tyczyn_t2
M. Grabowska „Wywiad w badaniu zjawisk „trudnych”. Przypadek
polskiej religijności” [w:] A. Sułek, A. Wyka (red.) „Poza
granicami socjologii ankietowej”, Warszawa 1989, s. 141-166
[w:] Tyczyn_t2
Przygotowanie i realizacja
badań jakościowych
Flick, Uwe „Projektowanie badania jakościowego”, Warszawa 2010
Silverman, David „Prowadzenie badań jakościowych”, Warszawa
2008
Lofland, John, David A. Snow, Leon Anderson, Lyn H. Lofland
„Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po
badaniach jakościowych”, Warszawa 2009
Etyka badań (zagadnienia
ogólne)
„Etyka badań” [w:] Wimmer. Roger D., Joseph R. Dominick „Mass
media. Metody badań”, Kraków 2008
„Etyka w badaniach jakościowych” [w:] Flick, Uwe „Projektowanie
badania jakościowego”, Warszawa 2010
oprac.: Agnieszka Figiel (IS UAM / WSNHiD)
13
„Sens i etyka badań jakościowych” [w:] Silverman, David
„Interpretacja danych jakościowych”, Warszawa 2008
Kodeks ESOMAR
Opracowanie i analiza danych
ilościowych
„Budowa instrukcji kodowej. Podstawowe systemy kodowe i
sposoby kodowania informacji” [w:] Babiński, Grzegorz
„Wybrane zagadnienia z metodologii socjologicznych badań
empirycznych”, Kraków 1980
„Instrukcja kodowa i graficzne opracowanie kwestionariusza” [w:]
Gruszczyński, Leszek „Kwestionariusze w socjologii. Budowa
narzędzi do badań surveyowych”, Katowice 2001
„Analizy weryfikacyjne w badaniach z zastosowaniem wywiadu
kwestionariuszowego, ich rodzaje i możliwości” [w:] Lutyński,
Jan „Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia”, Łódź
1994
„Pytanie jako narzędzie w surveyowych badaniach
socjologicznych” [w:] Lutyński, Jan „Metody badań
społecznych. Wybrane zagadnienia”, Łódź 1994
„Opracowanie i analiza danych” [w:] „Wprowadzenie do metod
socjologii empirycznej”, R. Mayntz, K. Holm, P. Hubner (red.),
Warszawa 1985
„Uzasadnianie twierdzeń. Empiryczna weryfikacja hipotez” [w:]
Nowak, Stefan „Metodologia badań społecznych”, Warszawa
2007
„Wyjaśnianie i przewidywanie” [w:] Nowak, Stefan „Metodologia
badań społecznych”, Warszawa 2007
„Budowa teorii” [w:] Nowak, Stefan „Metodologia badań
społecznych”, Warszawa 2007
„Analiza danych ilościowych” [w:] Babbie, Earl „Podstawy badań
społecznych”, Warszawa 2008
„Opracowanie zebranych materiałów badawczych” [w:] Sztumski,
Janusz „Wstęp do metod i technik badań społecznych”,
Katowice 2005
Analiza statystyczna
„Wybrane metody wnioskowania statystycznego o opiniach badanej
populacji” [w:] Szreder, Mirosław „Metody i techniki
sondażowych badań opinii”, Warszawa 2010
Zeliaś, Aleksander, Barbara Pawełek, Stanisław Wanat „Metody
statystyczne. Zadania i sprawdziany”, Warszawa 2002
Wieczorkowska, Grażyna, Piotr Kochański, Magdalena Eljaszuk
„Statystyka. Wprowadzenie do analizy danych sondażowych i
eksperymentalnych”, Warszawa 2004, 2005
„Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w
naukach społecznych [SPSS]”, Bedyńska, Sylwia, Aneta
Brzezińska (red.), Warszawa 2007
Starzyńska, Wacława „Statystyka praktyczna”, Warszawa 2002
Żyżyński, Jerzy „Podstawy metod statystycznych dla zarządzania”,
Warszawa 2004
Ferguson, George A., Yoshio Takane „Analiza statystyczna w
psychologii i pedagogice”, Warszawa 2007
Sobczyk, Mieczysław „Statystyka”, Warszawa 2005
oprac.: Agnieszka Figiel (IS UAM / WSNHiD)
14
Blalock, Hubert M. „Statystyka dla socjologów”, Warszawa 1977
Opracowanie i analiza danych
jakościowych
„Analiza danych jakościowych” [w:] Babbie, Earl „Podstawy badań
społecznych”, Warszawa 2008
„Opracowanie zebranych materiałów badawczych” [w:] Sztumski,
Janusz „Wstęp do metod i technik badań społecznych”,
Katowice 2005
„Metody badań jakościowych” [w:] Wimmer, Roger D., Joseph R.
Dominick „Mass media. Metody badań”, Kraków 2008
K. Charmaz „Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po
analizie jakościowej”, Warszawa 2009
Glaser, Barney G., Anselm L. Strauss “Odkrywanie teorii
ugruntowanej”, Kraków 2009
Miles, Matthew B., A. Michael Huberman „Analiza danych
jakościowych”, Białystok 2000
„Analiza danych jakościowych” [w:] Flick, Uwe „Projektowanie
badania jakościowego”, Warszawa 2010
Silverman, David „Interpretacja danych jakościowych”, Warszawa
2008
„Analizowanie danych” [w:] Lofland, John, David A. Snow, Leon
Anderson, Lyn H. Lofland „Analiza układów społecznych.
Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych”,
Warszawa 2009
„Rywalizujące paradygmaty i perspektywy” [w:] MBJ_t1
„Strategie badawcze” [w:] MBJ_t1
„Sztuka i praktyka interpretacji, ewaluacji i reprezentacji” [w:]
MBJ_t2
J. Bieliński, A. Rosińska-Kordasiewicz, K. Iwińska "Analiza danych
jakościowych przy użyciu programów komputerowych" [w:]
"ASK. Społeczeństwo. Badania. Metody" (16/2007)
Raport z badań
„Badania społeczne – jak o nich czytać, jak o nich pisać” [w:]
Babbie, Earl „Podstawy badań społecznych”, Warszawa 2008
oprac.: Agnieszka Figiel (IS UAM / WSNHiD)

Podobne dokumenty