Syn dyk ma sy upa dło ści Al com Plast Sp. z oo

Komentarze

Transkrypt

Syn dyk ma sy upa dło ści Al com Plast Sp. z oo
Syndyk masy upadłości Alcom Plast Sp. z o.o.
OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI
nieruchomości niezabudowanej o łącznej powierzchni
3,06 ha wraz z pozwoleniem na budowę magazynu
wysokiego składowania, w której skład wchodzą:
działka gruntu nr 28/37 obrębu Radziejowice objętej KW PL1Z/00000467/3
działki gruntu nr 10/4 i 8/4 obrębu Kuranów objętych KW PL1Z/00046745/0
działki gruntu nr 9/1 i 7 obrębu Kuranów objętych KW PL1Z/00046745/0
całość stanowiąca jedną nieruchomość.
1. Cena wywoławcza 2 750 018,00 zł plus należny podatek VAT.
2. Termin składania ofert – 1 miesiąc od daty ogłoszenia przy czym decyduje data wpływu oferty do
biura syndyka.
3. Dla ważności oferty wymagane jest wpłacenie przez oferenta wadium zabezpieczającego w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Alcom Plast Sp. z o.o. w upadłości nr 75 1050 1025
1000 0023 1443 1640.
4. Wraz z ofertą oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego przetargu oraz, że zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu
sprzedaży i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
5. Wpłynięcie tylko jednej oferty nie stanowi powodu do unieważnienia przetargu.
6. Oferty z ceną nie niższą niż cena wywołania oraz dowodem wpłaty wadium należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „OFERTA RADZIEJOWICE” na adres biura syndyka: ul. Ratuszowa 11,
lok. 241, 03-450 Warszawa.
7. Wadium złożone przez oferentów, których oferta nie zostanie przyjęta zostanie zwrócone w kwocie nominalnej w terminie 7 dni po wyborze oferty, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta
podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.
8. Wadium przepada na rzecz syndyka, jeśli oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od
zawarcia umowy.
9. Oferent zobowiązuje się zawrzeć umowę sprzedaży w terminie 1 miesiąca od przyjęcia oferty,
pokryć wszystkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz wpłacić całą cenę nabycia przed zawarciem umowy (wadium podlega zarachowaniu na poczet ceny).
10. Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru oferentów dla prowadzenia dalszych rokowań, swobodnego wyboru ofert, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Szczegółowy operat szacunkowy zamieszczony jest na www.syntrio.waw.pl, a dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 022 619 24 40.
Otwarcie kopert oraz wybór oferenta nastąpi w dniu 28.09.2009 r. o godz. 12.00 w biurze syndyka.

Podobne dokumenty