rozmowy przy stole.indd

Komentarze

Transkrypt

rozmowy przy stole.indd
www.bhpoland.org
ADOLF HITLER
ROZMOWY PRZY STOLE
1941 - 1944
Rozmowy w Kwaterze Głównej zapisane na polecenie
Martina Bormanna przez jego adiutanta Heinricha Heima
Terror Machine
www.bhpoland.org
Część pierwsza 1-74
5 lipca - 31 grudni a 1941
Kwatera główna Fuhrera Sobota, 5 lipca 1941
H/Fu.
Czego nam brakuje, to jasnego wyobrażenia o woli życia i sposobie życia narodów.
Różnica pomiędzy faszystowskim i rosyjskim ruchem nar­odowym jest taka: faszystowski bezwiednie szedł starożytną rzymską drogą budowy społeczności, podczas
gdy rosyjski ciąży w stronę anarchii.
Rosjanie nie ruszą palcem dla budowy społeczeństwa wyższego
rzędu. Narody mogą żyć także w sposób nie uwzględniający połączenia jednostek rodzinnych w jedną całość - gdyby Rosja miała państwowość w znaczeniu zachodnim, byłby to
jedynie efekt działania przymusu.
W pewnym sensie cała ludzka kultura, całe piękno jest efektem dzi­
ałania przymusu, zwanego wychowaniem. Niemniej narody aryjskie mają skłonność do
czynu-taki człowiek jak Kruszyna1 jest od świtu do nocy w ruchu, inny na okrągło myśli;
Włosi są pracowici jak mrówki, a dla Rosjan­ina najwyższym osiągnięciem kultury jestwódka, ideałem-robić tylko to, czego się nie da nie zrobić, praca w naszym rozumieniu
tego słowa-albo i więcej pracy, czyli to, czego Aryjczyk może od niego wymagać - to
prawdziwa męka.
Wielki znak zapytania, czy można sobie poradzić z Rosją bez popa. Pop pocieszał Rosjan, że choć są skazani na pracę, na tamtym świecie będzie im dobrze. Rosjanie będą
pracować, jeżeli się ich wmontuje w solid­ną machinę organizacji, ale nie są w stanie
sami się zorganizować, są jedynie organizowalni. Krople aryjskiej krwi w żyłach - to
one dały naro­dowi rosyjskiemu wynalazki i organizację państwową. Elementem silnej
ręki rządzących jest odpowiednie wojsko, to dla nich oczywiste. Ale jak koń, jeśli
nie był całe życie trzymany w zamknięciu, na wolności odrzuca precz całe wychowanie - w Ameryce garstka koni znalazła się na wolności, a po paru dziesięcioleciach kraj
dysponował hordami dzikich koni, tak szy­bko konie odnalazły się w swoim naturalnym
środowisku-tak w Rosjanach zawsze drzemie instynkt powrotu do natury, to jest do takich form życia, w jakich funkcjonuje rosyjska rodzina. Rosjanka opiekuje się swoimi
dziećmi jak zajęczyca, daje im wszystko, co należy do macierzyństwa-więcej Ros­janinowi
nie trzeba. Ich opór wobec przymusu ze strony organizacji państ­wowej - a organizacja
państwowa musi stosować przymus, skoro ogranicza
2
Terror Machine
www.bhpoland.org
Przydomek kucharza z pociągu specjalnego Hitlera.
wolność jednostki - jest brutalny i ślepo okrutny, jak wszystkie reakcje isto­ty kobiecej.
Jeśli im się nie uda, grzęzną w samooskarżeniach-w rewoluc­jach wracają do natury. Tak
więc nihilizm pozostaje formą ich rewolucji.
Szef ciągnął dalej:
Sądzę, że ropa jest jeszcze w tysiącu miejsc. W przypadku węgla wiedzielibyśmy, kiedy się
kończą zapasy, bo powstają wyrobiska, przy ropie nie wiadomo, czy w otworze nie pojawi
się znowu ropa z niewidzialnych dla nas źródeł. Człowiek jest być może najgroźniejszym
mikrobem, jakiego można sobie wyobrazić - pożera ziemię, nie pytając, czy nie są to
materiały o życiowym znaczeniu dla życia innych regionów. Gdyby dokładnie zbadać
ten problem, to być może udałoby się znaleźć przyczyny katastrof zdarzają­cych się na
powierzchni ziemi.
2. Kwatera główna Führern 5/6 lipca 1941, l]3o.jso H/Fu.
Rozmowa z von Belowem2 o tym, czy nie byłoby dobrze w celuj wywołania moralnego wstrząsu u przeciwnika rozpowszechnić wizerunki nieprezentowanego dotąd
działa wielkiego kalibru.
Długa rozmowa ogólna o silnikach samochodowych, o pierwszych i późniejszych samochodach Fiihrera.
Piękno Krymu, dostępnego nam dzięki autostradzie - niemieckie Południe. Kreta gorąca, bezleśna; Cypr piękny, ale Krym osiągalny drogą lądową- Kijów. 1 jako region
turystyczny dla nas - Chorwacja. Myślę, że po wojnie będzie się z czego cieszyć.
Samochód połączy narody bardziej niż kolej, która jest czymś bezosobowym. Jakiż
to istotny czynnik na drodze do nowej Europy! Jak] autostrady przekreśliły granice
wewnątrzniemieckie, tak przezwyciężone zostaną granice krajów europejskich.
Na pytanie, czy wystarczy przesunąć granicę na Ural: na początek wystarczy. Bolszewizm
trzeba wytępić. Jeśli będzie trzeba, w tym celu uderzymy stamtąd wszędzie, gdziekolwiek
powstanie nowe zarzewie. Moskwa, jako źródło tej nauki, zniknie z powierzchni ziemi,
gdy tylko zostaną usunięte wszystkie wartościowe dobra - z Rosjanami z tamtejszych fabryk nie da się pracować. Sankt-Petersburg jako miasto jest nieporów­nanie piękniejszy
od Moskwy. Dzieła sztuki z Ermitażu prawdopodobnie
2 Nicolau s von Below, adiutant lotniczy Hitlera, ostatnio w randze generat-majora
nie zostały tym razem przewiezione na Kreml, jak to było w czasie wojny światowej, lecz
do zamków na wsi, o ile nie wywieziono ich do miast położonych na wschód od Moskwy
lub w ogóle nie wyrzucono do wody.
3. Główna kwatera Fiihrera 11/12 lipca 1941
H/Fu.
Sądzę, że kto patrzy na świat otwartymi oczami, ten jest najpobożniejszym z ludzi - nie w
Terror Machine
3
www.bhpoland.org
sensie kościelnej pobożności, lecz typu świadomości wewnętrznej.
Pod koniec zeszłego stulecia liberalizm, uwiedziony postępem techni­ki i nauk przyrodniczych, głosił, że człowiek będzie panował nad przyrodą niedługo będzie panował w
powietrzu itd. Ale niech tylko przyjdzie moc­niejszy huragan, a wszystko rozpada się jak
domek z kart.
Oczywiście poznamy zasady, które określają życie istot żywych, po pewnym czasie
będziemy też zdolni wykorzystać naszą wiedzę o prawie natury dla poprawienia sobie
bytu - ale dlaczego to prawo obowiązuje, tego się nie dowiemy.
To się rozumie samo przez się - nasze miejsce w świecie nie pozwala nam zajrzeć na inne
płaszczyzny. Człowiek znalazł jednak cudowne pojęcie wszechmocy, której potęgę uwielbia.Nie chcemy wychowywać ku ateiz- mowi.
W każdym człowieku żyje zdolność do pojęcia panowania tego, co nazywa się Bogiem
[dodatek Bormanna: to znaczy panowanie praw natury w całym Wszechświecie]. Kościół
zdołał wykorzystać tę zdolność pojmowa­nia do swoich celów, grożąc karą tym, którzy
nie chcą wierzyć w to, co on podaje do wierzenia.
Kiedy się uczy dziecko lęku przed ciemnością, budzi się atawistyczne instynkty. Dlatego
jedno dziecko przez resztę życia będzie się bało ciemnoś­ci, podczas gdy drugie wejdzie w
ciemność i wyjdzie z niej bez obawy.
Jeśli słyszę:człowiek potrzebuje miejsca, w którym w potrzebie będzie szukał pociechy
i pomocy - nie wierzę! Jeśli ludzkość idzie tą drogą, jest to kwestia tradycji i przyzwyczajenia.
Przekonuje nas o tym front bolszewicki. Nie znają żadnego boga, a przecież umieją
umrzeć. Po pewnym czasie panowania narodowego socjal­
izmu będzie nie do pomyślenia, że mogłoby być inaczej. Na dłuższą metę
narodowy socjalizm i Kościół nie mogą istnieć obok siebie.
Na wtrącone pytanie Chr.[isty] Schr.[6der]3, czy to oznacza nową wojnę nie, nie oznacza.
Idealnym rozwiązaniem byłoby wymarcie Kościoła przez to, że stopniowo - bez przemocy - zajmując się sam sobą zmarnieje. W tym przy­padku nie trzeba tworzyć czegoś w
zamian, to byłoby okropne. Oczywiście to wymaga stałego uważnego myślenia. Wszystko
w swoim czasie. Jest to kwes­tia uczciwości serca i ostatecznie do tego dojdzie.
W Anglii stosunek między jednostką a Kościołem określa racja stanu, w Ameryce pozycja społeczna. Niemcy są narodem, który się nie śpieszy, ale też jedynym narodem, który w
ogóle w tej sferze może działać, ponieważ tylko oni znają sumienie jako moc określającą
działanie.
Najcięższym ciosem, jakiego doznała ludzkość, było powstanie chrześci­jaństwa. Bolszewizm jest nieślubnym synem chrześcijaństwa, a oboje - wyt­worem Żydów4. Przez
chrześcijaństwo przyszło na świat świadome kłamst­wo w sprawach religii. Tak samo
kłamie bolszewizm, głosząc, że przynosi wolność, choć chce widzieć tylko niewolników.
W świecie antycznym stosunek człowieka do bogów był przepojony przeczuwającym
szacunkiem -jego hasłem była tolerancja. Chrześcijaństwo j zastrzegło sobie możliwość
okrutnego zabijania mas ludzi w imię miłości- jego hasłem jest nietolerancja.
Bez chrześcijaństwa nie byłoby islamu. Rzesza rzymska pod germańskim przywództwem
4
Terror Machine
www.bhpoland.org
rozwinęłaby się i rozszerzyła w mocarstwo światowe, ludzkość nie zostałaby cofnięta w
rozwoju o półtora tysiąca lat.
Nie mówmy: chrześcijaństwo przyniosło rozwój życia wewnętrznego. On by i tak nastąpił.
Efektem upadku państwa rzymskiego były stulecia nicości. Rzymianie nie mieli awersji
do Germanów, o czym świadczy choćby moda na blond włosy. Wśród Gotów spotykało
się i ciemne włosy. Język włoski, hiszpański, francuski i angielski powstał w ten sposób, że
elementy językowe wędrujących ludów łączyły się z językami miejscowymi w mieszankę
ist­niejącą początkowo jako bełkotliwy szwargot, aż z biegiem czasu znalazł się poeta,
który zrobił z tego język narodowy. Na powstanie języka trzeba pię­ciuset - sześciuset lat.
Kto trafia do obcego kraju, musi- aby się porozumieć - dostosować się do miejscowego
zasobu językowego. Stąd też język nie jest niezmiennym pomnikiem dorobku narodu.
-* Christa Schroeder, Gerda Daranowski i Johanna Wolf, sekretarki Hitlera, najchętniejj zapraszane na herbatę po
wieczornym omówieniu sytuacji.
^ Ten pogląd można już stosunkowo wcześnie spotkać w kręgach zbliżonych do Hitlera. Pier­wszy raz został
rozwinięty w rozpowszechnionej po śmierci autora broszurze Dietricha Eckarta Bol­szewizm od Mojżesza do
Lenina. Moja rozmowa z Adolfem Hitlerem. Monachium, 1924. Eckai wybrał formę dialogu, aby osiągnąć
lepsze działanie propagandowe.
już silniej zrastają się z narodami ich nawyki w sprawach jedzenia, każdemu kuchnia
domu rodzinnego wydaje się najlepszą, jaką spotkał w iu Kiedy skosztowałem zupy
ze Szlezwiku-Holsztyna, wiedziałem, że
Zupa Spartan nie była inna. Wędrówki ludów nie należy wyobrażać sobie
ako przesiedleń niezmiennych grup - to, co dotarło na południe, nie było tym narodem
czystej krwi, który wyruszył. Można sobie wyobrazić, że dwustu młodych Fryzów runęło
na południe jak czołg, porywając ze sobą mężczyzn z innych szczepów. Chorwaci na
pewno są bardziej Germanami niż Słowianami. Także Estończycy mają w sobie sporo
krwi niemieckiej. Estończycy to najlepszy z narodów nadbałtyckich, potem idą Litwini,
na końcu Łotysze.
Stalin do egzekucji, przed którymi wzdragali się Rosjanie, wykorzysty­wał Chińczyków i
Łotyszy. Oni też byli katami państwa carów.
Stalin to jedna z najosobliwszych postaci w historii świata. Zaczął jako podrzędny sekretarzyna, nie wystawił nosa z biura, nigdy nie przemawiał. I rządzi z biura, przy pomocy
ślepo w niego wpatrzonej biurokracji.
Interesujące, że propaganda rosyjska wciąż zachowuje umiar w kry­tykowaniu nas. Ten
cwany góral jest gotów oddać Rosję europejską, jeśli alternatywą miałaby być utrata
wszystkiego .Nie mówmy, że z Kaukazu może odbić Europę.Równie dobrze mógłbym
siedzieć na Słowacji i próbować stamtąd odbić Rzeszę.
Oto katastrofa, której ofiarą padnie państwo Sowietów.
4* Główna kwatera Fuhrera Noc 21 na 22 lipca 1941 H/Fu.
W gruncie rzeczy
winniśmy wdzięczność jezuityzmowi - kto wie, czy bez niego
Terror Machine
5
www.bhpoland.org
doszlibyśmy od stylu gotyckiego do lekkiej, otwartej, jasnej architektury kontrreformacji! W obliczu starań Lutra, który chciał totalnie zeświecczonych książąt Kościoła
doprowadzić z powrotem do mistycznego wejrzenia w siebie, jezuityzm odwołał się do
radości zmysłów!
Przy tym Lutrowi wcale nie chodziło o to, by uwiązać ludzkość do litery Pisma. Jest cały
szereg wypowiedzi, w których zajmuje on stanowisko sprzeczne z Pismem, stwierdzając,
że jest tam wiele rzeczy, które nie są dobre. Protestantyzm także znał palenie czarownic,
podczas gdy w Italii praktycznie ich nie było. Południowcy o wiele luźniej podchodzą do
spraw wiary. Także Francuzi poruszają się po kościele zupełnie swobodnie, a u nas sc>ąga
się na siebie niebezpieczeństwo, jeśli się nie przyklęknie.
Z drugiej strony - że też on [Luter] miał odwagę postawić się papieżowi i całemu systemowi kościelnemu! To była pierwsza rewolucja. A tłumacząc Biblię, zastąpił nasze dialekty
językiem niemieckim!
Fascynujące jest podobieństwo pomiędzy rozwojem Niemiec i Włoch! Twórcy języka
wystąpili przeciwko uniwersalizmowi papieskiemu - Dante i Luter. Narody doprowadzone do jedności przez jednego człowieka, wbrew interesom dynastycznym. Stały się
narodami wbrew woli papieża.
Nie da się ukryć, zawsze się cieszę spotykając Duce. To osobowość dużego kalibru. Dziwne, że - w tym samym czasie co ja - pracował w Niem­czech jako robotnik budowlany.
Pewne: nasz program powstał w 1919, nic wtedy o nim nie wiedziałem. Co do fundamentów duchowych, nasza nauka jest swoista, ale każdy człowiek jest produktem myśli
własnych i cudzych, i nie mówmy, że wydarzenia we Włoszech pozostały bez wpływu
na nas. Być może bez czarnych koszul nie byłoby brunatnych koszul. Marsz na Rzym w
1922 był jednym z punktów zwrotnych w historii. Sam fakt, że można to zro­bić, był dla
nas impulsem. (W parę tygodni potem przyjął mnie minister Sch- weyer, inaczej by tego
nie zrobił.)5
Gdyby Mussolini wtedy uległ marksizmowi, nie wiem, czy byśmy się utrzymali. Narodowy socjalizm był wtedy kruchą roślinką. Gdyby Duce umarł, byłoby to wielkim
nieszczęściem dla Włoch. Jak z nim szedłem przez Villa Borghese i miałem przed
sobąjego głowę i popiersia rzymskie -jak jeden z cezarów rzymskich! On ma jakoś w
sobie dziedzictwo wielkiego człowieka z tamtych czasów.
Przy wszystkich swoich słabościach Włosi mająwiele cech, które czynią ich godnymi
sympatii.Italia jest ojczyzną idei państwowej - przecież rzym­skie państwo światowe było
jedyną naprawdę wielką konstrukcją państ- wowo-polityczną. Muzykalność tego narodu,
ich zmysł piękna i proporcji, uroda ludzi! Renesans był przecież świtem nowego dnia,
odnalezieniem się Aryjczyka! Do tego nasza własna przeszłość na gruncie włoskimi Kto
nie ma zmysłu historycznego, jest jak człowiek pozbawiony słuchu lub wzroku - bez tego
można żyć, ale co to za życie!
Czar Florencji i Rzymu, Rawenny, Sieny czy Perugii, piękna Toskania i
5 Benito Mussolini. 1883-1945, Duce faszystowskich Wioch, zakończy) edukację w 1901 w wieku 18 lat jako nauczyciel w szkole ludowej. Jednakże prawie nie pracował w zawodzie, lecz do 1912 pędził nieuporządkowane życie
6
Terror Machine
www.bhpoland.org
jako pracownik dorywczy i agitator rewolucyjny. 1902-03 pra­cował jako murarz w różnych kantonach Szwajcarii,
a po wydaleniu 1903 przez krótki czas w Niem­czech. W marcu 1909 M. został sekretarzem Izby Robotniczej w
Trydencie. Władze austriackie już w październiku 1909 odesłały radykalnego socjalistycznego agitatora i redaktora
naczelnego gazety “Popolo” z powrotem do Włoch. Por.: Sir lvone Kirkpatrick, Mussolini, Londyn 1964.
Umbria! Każdy pałac we Florencji czy Rzymie jest więcej wart niż cały Windsor. Jeśli
Anglicy zniszczą coś we Florencji czy Rzymie, będzie to zbrodnią. Moskwy nie ma co
żałować, i - przykro mówić - po Berlinie takim, jakim jest jeszcze dziś, też nie byłoby co
płakać.
Widziałem Rzym, widziałem Paryż i, szczerze mówiąc, w Paryżu - może poza Łukiem
Triumfalnym - nie ma nic na miarę Koloseum, Zamku Św. Anioła czy bazyliki św. Piotra, dzieł zbiorowości wybijających się ponad przeciętność. W paryskich budowlach
jest coś dziwacznego, czy to facjaty nieproporcjonalne do całości budowli, czy fronton
przygniatający fasadę, czy porównać chociażby Panteon antyczny z paryskim - co za zła
robota, do tego ozdoby! Co widziałem w Paryżu, odrzuciło mnie. Rzym mnie porwał.
Jak przyjmowaliśmy u nas Duce, uważaliśmy, że jest świetnie; ale nasza jazda przez
Włochy, przyjęcie tam - przy całym ceremoniale -jazda na Kwirynał, to jednak było coś6.
Neapol, pomijając zamek, mógłby spokojnie leżeć w Ameryce Połud­niowej, ale znowudziedziniec pałacu królewskiego,wspaniały w proporc­jach, idealnie dopasowany! Moje
największe pragnienie to wędrować po Włoszech jako nieznany malarz.
5* Główna kwatera Fuhrera Noc 22/23 lipca 1941 H/Fu.
Przewaga Anglików nad Niemcami polega na pewności siebie. Pewność siebie ma ten,
kto miał okazję rozkazywać.
Wszędzie na świecie siedzą Niemcy i wykonują pracę, za którą nie otrzy­
mują stosownego wynagrodzenia. Ich osiągnięcia są doceniane, ale fakt, że żyją tylko ze
swojej pracy, czyni ich godnymi ubolewania w oczach tych, którzy na ich pracy zarabiają.
Skąd to się bierze, że aż do wojny światowej Niemcy nie byli mile widziani w świecie
anglosaskim? Około 1870 mieliśmy obłędny przyrost naturalny. Skutek był taki, że co
roku musiało emigrować dwieście - trzysta tysięcy osób. Można było temu zaradzić tylko
przez włączenie tych ludzi w proces produkcyjny. Jako produkt wchodziły w rachubę
tylko produkty z surowców niemieckich -węgla i żelaza. Zapotrzebowanie na produkty z
tych surowców było do tego czasu zaspokajane przez Anglię. Anglicy zwykli żą6 Mussolini odwiedził Niemcy 25-28 września 1937. Rewizyta Hitlera we Włoszech odbyła się 2-10 maja 1938.
dać idealnej jakości i drogo za nią płacić. Jeśli ktoś w takich warunkach chce wejść
do gry, nie pozostaje mu nic innego, jak tylko przebić monopolistę. Nasza mrówcza
pracowitość umożliwiła nam produkcję artykułów masowych - tanich, ale jakościowo
nie dorównujących angielskim. Byliśmy początkujący i nie znaliśmy tajemnic produkcyjnych. To dlatego w latach osiemdziesiątych na wystawie światowej w Filadelfii produkty niemieckie otrzymały etykietkę tanie i kiepskie7. Z biegiem czasu wyodrębniły się jed­
nak trzy kategorie, w których nasze wyroby przewyższały jakością angiel­skie: przemysł
Terror Machine
7
www.bhpoland.org
chemiczny z farmacją na czele, produkcja farb - potem przed wojną światową także
pozyskiwanie azotu z powietrza - wreszcie wyt­warzanie przyrządów elektrycznych i optycznych. Anglia tak silnie odczuła tę konkurencję, że zaczęła się przed nią bronić siłą.
Ale nie pomogły ani instrumenty polityki handlowej, jak protekcyjne cła, ani umowy
między­państwowe, ani piętno Made in Germany^
Dla Anglików istniał ideał życia w formie z czasów wiktoriańskich: Ang­likowi służyły
niezliczone miliony mieszkańców kolonii i 35 milionów we własnym kraju, do tego milion mieszczańskiej klasy średniej, a ponad tym tysiąc panów, których dochód powstawał
bez wysiłku z ich strony dzięki pracy innych. Dla tej brytyjskiej warstwy panującej
wystąpienie Niemiec było nieszczęściem. W gruncie rzeczy z chwilą naszego szybkiego
rozwoju gospodarczego los Anglii był już przypieczętowany, w przyszłości państwo angielskie utrzyma się o tyle, o ile Niemcy będą za tym. Sądzę, że koniec wojny zapoczątkuje
trwałą przyjaźń z Anglią. Potrzebny jest jednak nokaut, bez którego Anglik nikogo nie
będzie szanował. Rok 1918 trzeba wymazać.
Na wtrącone pytanie G.[erdy] D.jaranowski], czy jesteśmy zabez­pieczeni przed
niebezpieczeństwami życia w luksusie,które teraz przeżerają Anglię: Tak, temu służy moja
troska o sztukę.Za granicą kultura, tak jak sport, jest wyłącznie sprawą panów, i w żadnym
kraju nie grają Szekspira tak źle jak w Anglii.Kochają muzykę, ale bez wzajemności, nie
mają też myśli­cieli najwyższej próby-i cóż masom po Galerii Narodowej? Także ich refor­
macja nie wzięła się, jak niemiecka, z potrzeby sumienia, lecz z wyrachowa­nia politycznego. W Bayreuth więcej spotyka się Francuzów niż Anglików, nie mają też opery czy
teatru, gdzie by pracowano jak w setkach teatrów niemieckich.
Niemniej poznałem wielu Anglików i Angielek, których cenię, jeśl i nawet ci, z którymi
mieliśmy oficjalnie do czynienia, nie byli mężczyznami.
7 Wystawa światowa w Filadelfii. 1876.
8 Zgodnie z Merchandise Marks Act z 1887 niemieckie towary wwożone do Anglii musiały nosić oznaczenie Madę
in Germany.
To jest mimo wszystko naród, ż którym możemy się związać.
^ Główna kwatera Fiihrera 24/25 lipca 1941, w nocy
Mogę powiedzieć, że czasem wątpiłem w sprawność dowództwa Wehr­machtu, lecz
nigdy w zdolność bój ową niemieckiego żołnierza. Armia niemiecka jest najbardziej
stechnicyzowaną armią świata, a niemieckiego żołnierza z jego sprawnością i twardością
w chwili kryzysu nie da się porów­nać z żadnym innym na świecie. Tak się cieszę, że jest
mi dane patrzeć, jak niemiecki żołnierz sam bierze błogosławieństwo z sędziowskiego
tronu sądu bożego. Dla elitarnej formacji, jąka jest SS, stosunkowo duże straty to wielkie szczęście. Tylko to czyni ją zdolną do wystąpienia w razie potrzeby wewnątrz kraju,
co zresztą praktycznie nigdy nie będzie potrzebne, ale co jest nieodzowne dla formacji
elitarnej.
Piękna rzecz, jak nasze gauleiterstwa są wszędzie, gdzie potrzeba! Nie do opisania, ile
wycierpiałem na wojnie wskutek błędów dowództwa. Byliśmy nienajlepsi wojskowo i tak
8
Terror Machine
www.bhpoland.org
źle kierowani politycznie, że zawsze marzyłem o wkroczeniu do akcji. Gdybym wtedy był
kanclerzem Rzeszy, w ciągu trzech miesięcy zlikwidowałbym obstrukcję i osiągnąłbym
konsoli­dację wszystkich sił. Gdybym był dwadzieścia, dwadzieścia pięć lat młod­szy,
byłbym teraz na pierwszej linii - ogromnie mi odpowiadało być żołnierzem.
7 Główna kwatera Fiihrera
25 lipca 1941, w południe
Rumunia dobrze by zrobiła, rezygnując z własnego przemysłu i nastaw­iając się na
dostawę bogactw naturalnych tudzież zboża na rynek niemiecki, a w zamian sprowadzając
potrzebne wyroby przemysłowe od nas. Besarabia to istny spichlerz.Tym sposobem
znikłby przeżarty bolszewizmem proletari­at, a kraj miałby wszystko, czego potrzebuje.W
tym kierunku, trzeba powiedzieć, zmierzał król Karol.
^ Główna kwatera Fiihrera 25 lipca 1941 wieczorem
Anglia i Ameryka znajdą się kiedyś w stanie wojny i będą ją prowadzić
2 ziką nienawiścią. Jeden z tych krajów będzie musiał zniknąć.
9 Główna kwatera Fuhrera 26 lipca 1941 w nocy
Naród potrzebuje obiektu, w którym ogniskują się myśli ludzi, potrzebu­je idola. Jeśli jest
to władca klasy Fryderyka Wielkiego, naród może uważać się za szczęśliwy. Jeśli jednak
na tronie siedzi tuzinkowy monarcha, to lep­sza już republika! Uderzające: jeśli forma
monarchii raz zniknie-patrz Franc­ja, a teraz Jugosławia! -jest skazana na przekleństwo
śmieszności. Już nie wróci. I mam wrażenie, że tak samo jest z Kościołem. To są formy,
które utr­walono jako uświęcony ceremoniał w interesie utrzymania władzy - tracą znaczenie, gdy znika władza, która za nimi stała.
10 Główna kwatera Fuhrera
• 27 lipca 1941 wieczorem
Zadziwiające, jak dalece pozycja narodu w świecie zależy od wieku władzy, która jest w
nim reprezentowana. Naród, który właśnie powstaje, jest skazany na ciągłe sukcesy, podczas gdy stary może sobie pozwolić na ciągłe porażki: Niemcy i Anglia.
Musimy stale twardo pilnować, by po tej stronie Uralu nigdy więcej nie powstała siła
militarna-nasi zachodni sąsiedzi zawsze byliby naturalnymi sojusznikami wschodnich.
Tak Francuzi trzymali z Turkami, a teraz Anglicy trzymają z Sowietami. Aha, przez tę
stronę Uralu rozumiem także pas 200 - 300 km na wschód od niego.
Musimy być w stanie kontrolować ten teren na wschodzie przy użyciu
250.000 ludzi, plus trochę pewnych ludzi w administracji. Spójrzmy tylko na Anglików,
którzy przy użyciu ogółem 250.000 ludzi, w tym z 50.000 żołnierzy, rządzą 400 milionami
Hindusów. Ten teren powinien być na wieki podporządkowany niemieckim władcom.
Terror Machine
9
www.bhpoland.org
Nie ma głupszego pomysłu niż wychowywanie tej masy. Owszem, mamy interes, żeby
ci ludzie, powiedzmy, rozróżniali znaki drogowe. Są analfabetami i tak niech zostanie.
Owszem, niech im się lepiej żyje, to leży w naszym własnym interesie.
Południe Ukrainy, zwłaszcza Krym, zasiedlimy całkowicie Niemcami. Żaden problem przesunąć tamtejszą ludność gdzieś indziej. Niemiecki osad­nik będzie chłopemżołnierzem, dobiorę do tego rezerwistów, mogą być spokrewnieni jak zawsze. Tym
sposobem otrzymamy zarazem świetny kor­pus podoficerski, jakiego nam potrzeba.
W przyszłości będziemy mieli stałą liczebność armii rzędu półtoradwóch milionów. Wskutek zwalniania, po dwunastoletniej służbie, będzie rocznie do
dyspozycji 30-40 tysięcy rezerwistów. Jeśli będą synami chłopów, Rzesza postawi im do
dyspozycji kompletnie wyposażone gospodarstwa. Ziemię mamy za darmo, trzeba tylko postawić dom.To gospodarstwo chłop­ski syn, który ma zasiedlić kraj, “kupi” swoją
dwunastoletnią służbą z której ostatnie dwa lata spędzi na przysposobieniu do gospodarstwa. Wiąże się z tym tylko ten jeden warunek, żeby rezerwista nie pojął za żonę
miastowej, lecz dziewczynę ze wsi, w miarę możliwości dziewczynę, która nie żyła z nim
w mieście. Ci chłopi-żołnierze będą mieli broń u siebie, tak by w razie niebezpieczeństwa
natychmiast byli do dyspozycji jako obrona terytorialna. Tak dawna Austria trzymała
w ryzach swoje ludy wschodnie. Przy tym najlepszym nauczycielem na tamtym terenie
będzie chłop-żołnierz. W każdym razie podoficer będzie lepszym nauczycielem dla
chłopskich dzieci, niż dzisiejszy nauczyciel oficerem.
Tym sposobem wraca na wieś radość z posiadania dzieci. O ile bowiem obecnie ustawa
o zagrodach rodowych puszcza młodsze rodzeństwo z pusty­mi rękami, w przyszłości
każdy chłopski syn będzie miał zapewniony byt. A 30-40 tysięcy rolników rocznie to już
coś.Do krajów nadbałtyckich możemy ściągać także Holendrów, Norwegów, w pojedynczych przypadkach nawet Szwedów.
11 Główna kwatera Fuhrera 27/28 lipca 1941, w nocy
Taka jest już natura człowieka, że wszystko, co czyni, czyni dla potom­nych. Jedni troszczą
się o dom i rodzinę, inni o szerszy krąg, i powiem szcz­erze, że kiedy widzę dzieci, patrzę
na nie jak na własne-one wszystkie należą do mnie.
Co się tyczy walki na Wschodzie, jestem dlatego taki spokojny, że to, co się teraz dzieje,
mieści się całkowicie w granicach tego, co zawsze głosiłem jako słuszną drogę. Pod koniec
wojny wielu sądziło, że zrobilibyśmy słusznie, goniąc za bogactwami naturalnymi Zachodu, za surowcami z kolonii, za złotem i innymi. Ja zawsze uważałem, że trzeba nam tylko
ziemi na Wschodzie, i nie muszę tego dziś prostować.
W początkowym okresie istnienia ruchu byłem zdany na działanie intui­cyjne. Siedząc w
twierdzy,miałem czas na stworzenie przyrodniczo-history­cznej podbudowy mojej konstrukcji myślowej. Ze swojego punktu widzenia, rządzący zrobili źle wsadzając mnie do
pudła - lepiej byłoby dla nich, gdybym ciągle przemawiał i przemawiał i nie miał chwili
spokoju.
10
Terror Machine
www.bhpoland.org
Oto nauka narodowego socjalizmu: brać siłę stamtąd, gdzie ona jest, nieważne, z jakiej
warstwy społecznej. Pewnie, że spuścizna rodzin, które przez pokolenia poświęcały się
służbie publicznej, zawiera wartościowy ele­ment. Wytępienie inteligencji było błędem
bolszewii. Z drugiej strony nie można tolerować sytuacji, w której jakaś warstwa mówi:
tylko my możemy to zrobić!
Ocena osiągnięć jednostki nie może zasadzać się na tym, czyjej praca sama w sobie przedstawia szczególną wartość. Każdy ma tylko jeden obow­iązek: starać się. Jeśli spełnia ten
obowiązek, jest niezbędny dla społeczeńst­wa, bez względu na to, czy robi coś, czego nikt
inny nie zrobi, czy coś, co mógłby robić ktokolwiek - w przeciwnym razie ktoś, kto dokona dzieła trwa­jącego przez lata, dziesięciolecia czy wieki nosiłby tak wysoko podniesioną
głowę, że nie widziałby człowieka zamiatającego ulice.
Rozsądny jest zwyczaj szlachty angielskiej, że tytuł szlachecki uzyskuje tylko najstarszy, a młodsze rodzeństwo musi iść między lud. Przez to rodzi­na zachowuje potęgę
gospodarczą i zrozumienie dla ludu.
Czasem słyszy się, jak z ubolewaniem mówią o synu starej rodziny, że wagabunda, że do
niczego, że zginie - a dobrze! Zdrowa rodzina pozbędzie się takiej odrośli, i dobrze, że
nieudacznik zginie - nieszczęście byłoby, gdyby zdobył poważne stanowisko!
Sensowne wykorzystanie sił narodu można osiągnąć tylko przez central­ną gospodarkę
planową. Darre9 stworzył dwie dobre rzeczy: ustawę o zagro­dach rodowych i
rozporządzenie o rynku.
Gdy w przyszłości będziemy mieli surowce, których brak zmusił nas do zastąpienia ich
syntetykami wytworzonymi z pierwiastków, nie zrezygnuje­my z produkcji tych wyrobów
naszymi metodami.
12* Główna kwatera Fuhrera .
Noc 1/2 sierpnia 1941 H/Fu.
Ciągle się domagają, żebym powiedział coś dobrego o biurokracji. Nie mogę. Pewnie, że
mamy czystą administrację, nieprzekupną, dokładną aż za bardzo.
9 Richard Walter Darre, 1895-1953, agronom i zootechnik, szef wydziału polityki rolnej NSDAP, do której wstąpił
1930. 1931-38 szef Glówego Urzędu Ras i Osadnictwa SS, ostatnio w randze obergruppenfilhrera. 29.V1.193323.V.1942 minister aprowizacji i rolnictwa, 1933-45 Wódz Rolników Rzeszy.
Ale jest zbyt sformalizowana, po części zresztą przeładowana ludźmi, to raz a po drugie, nie jest nastawiona na sukces, nie ma przypisania konkret­nej odpowiedzialności
do konkretnych funkcji, każdy się na kogoś ogląda, do tego to lepienie się do stołków! Z
wyjątkiem części Wehrmachtu, mamy tam w rzeczy samej o wiele większe pole manewru
niż w sektorze cywilnym. Przy wielokrotnie niższych kosztach osobowych!
I do tego ten idiotyczny upór, że ustwodawstwo musi być jednolite w skali Rzeszy. Dlaczego
nie tworzyć przepisów dla poszczególnych części Rzeszy? Wy obrażają sobie, że lepsze jest
ustawodawstwo złe i jednolite niż dobre i niejednolite. Konieczne jest tylko jedno: żeby
kierownictwo zachowało kontrolę nad działalnością administracji i trzymało wszystkie
Terror Machine
11
www.bhpoland.org
nitki w ręku.W Wehrmachcie istnieje najwyższe odznaczenie dla kogoś, kto działając, na
podstawie swojego rozeznania i decyzji, a wbrew rozkazowi, uratuje sytuację.W administracji za uchybienie przepisowi płaci się głową tam nie ma pojęcia wyjątkowej sytuacji.
Stąd strach przed odpowiedzialnoś­cią.
Jedno, co dobre, to że stopniowo dochodzimy do zarządzania kontynen­tem. Tu już
sama różnica stref czasowych łamie pojęcie Jednolitości”. Musimy z garstką ludzi rządzić
okręgami rozmiarów na przykład 300 na 500 km. Oczywista rzecz, że w takich warunkach policjant nie po to nosi pisto­let, żeby mu pas obciągał. Ludzie Partii wiedzą, co
robić. Każda nauka kosz­tuje, nie zawsze można uniknąć pomyłek - ale cóż stąd, jeśli
za dziesięć lat zameldująmi: Gdańsk jest niemiecki, Alzacja i Lotaryngia niemiecka,
przy czym jednak w Colmar doszło do trzech czy czterech, tam do pięciu, a gdzieś do
dziesięciu pomyłek. Warto zapłacić taką cenę, by nie stracić prowincji. Po dziesięciu latach będziemy mieli dostateczne rozeznanie, żeby od razu stwierdzić, na kim możemy się
oprzeć, kogo awansować, komu powierzyć jeszcze raz takie samo zadanie, bo tu trzeba
mistrzowskiej ręki.
Później wykształci się nowy typ ludzi, o prawdziwie pańskiej naturze, dla jakich nie ma
miejsca na Zachodzie - wicekróle.
‘ 3 * Główna kwatera Fùhrera 2 sierpnia 1941 w południe H/Fu.
Nic dziwnego, że najsilniejszy bastion komunizmu był w Saksonii, że Piero stopniowo zdobyliśmy tamtejszych robotników, a też, że teraz należą°ni do najwierniejszych.
Tamtejsze mieszczaństwo było wyjątkowo ogranicne “ ^ oc zac h saskich gospodarzy
i my byliśmy komunistami; każdy kto zapowiada równość społeczną, dla mas jest
bolszewikiem. Co narozrabi­ano w saskim chałupnictwie, to nie do opisania. Plutokracja jak dziś w Anglii. W Saksonii Wehrmacht stwierdzał już stopniową degenerację sub­
stancji narodowej. Nie czynię prostym ludziom wyrzutu z tego, że byli komunistami, o
to można i trzeba mieć pretensje do intelektualisty, dla którego ich nędza była środkiem
do celu. Spojrzeć na tę mieszczańską hołotę, to jeszcze dziś krew uderza do głowy. Masy
poszły jedyną możliwą drogą. Robotnik nie uczestniczył w życiu narodowym - czy to na
odsłonię­cie pomnika Bismarcka, czy na wodowanie okrętu, nigdy nie zaproszono delegacji robotników, widziało się tylko cylindry i uniformy. Cylinder jest dla mnie synonimem burżuazji. Nic piękniejszego, jak pooglądać stare numery “Woche”10 , mam roczniki. Powiem szczerze, to trzeba studiować - na wodowaniu same cylindry, nawet po
rewolucji, lud był potrzebny jako tło przy przejazdach wielkich państwa. Cesarz przyjął
raz delegację robotników, byli twardzi ludzie, jakby dłużej pobyli w Rosji, to wróciliby zupełnie wyleczeni.
14 Główna kwatera Führera 2 sierpnia 1941 wieczorem H/Fu.
Jak myśliwi dokarmiają zwierzynę, żeby potem mieć co zabijać, tak prawnicy hodują
kryminalistów. Największym niebezpieczeństwem jest wielkie znaczenie, przypisywane
pierwszej karze. Chłosta byłaby doprawdy dużo lepsza od pozbawienia wolności. W
12
Terror Machine
www.bhpoland.org
więzieniu skazany dopiero się uczy. Uczą go tam, jak to się robi. Na dzień dobry mówią
mu, jak głupio się brał do rzeczy. Cały pobyt w więzieniu to jeden ciągły wykład.
Przy innej okazji: zmieszał jaz błotem, zaraz na wstępie ostrzegł, że mogą popaść w
niełaskę.
Gruppenführer Sch.[aub]1 4 nawiązuje do relacji prasowej o popełnionym
Na swoich zebraniach okręgowych delegaci musieli jedynie interpretować przemówienie
cesarza. W czasie wojny było już za późno, a z drugiej strony brakło odwagi, żeby skręcić
kark socjaldemokracji. Tego chciał Bismarck, stąd i ustawodawstwo socjalne, tą drogą
przy konsekwentnym działaniu osiągniętoby cel w ciągu dwudziestu lat.
Thalmann, to taki mały człowieczek, który nie mógł inaczej. Jego słaboś­cią było, że nie
był taki mądry jak na przykład Torgler. Był bardziej ogranic­zony umysłowo, dlatego
mogłem pozwolić Torglerowi uciec, a jego trzy­mam, nie z zemsty, tylko dlatego, że jest
niebezpieczny”11. Jak tylko pozbędę się wielkiego niebezpieczeństwa płynącego z Rosji,
może sobie iść, gdzie chce. Socjaldemokratów nie musiałem zamykać, bo nie ma obcego
państwa, z którego mogliby nam szkodzić. Pakt z Rosją nigdy nie był dla mnie powo­
właśnie w Berlinie morderstwie, zastanawiając się, ile tym razem potrwa, zanim
czyn zostanie osądzony. Szef: W takim przypadku ja też nie widzę sensu w długotrwałym
formal­nym postępowaniu w sprawie winy, bo czy z premedytacją, czy nie, typ musi
zginąć.
15 * Główna kwatera Führera
2 sierpnia 1941 wieczorem H/Fu.
Jeśli ktoś zamyka kraj, jak to zrobiono w Rosji, to w tym celu, żeby nie było punktu
odniesienia do porównań. Stalin musiał w krajach bałtyckich
15 dem do zmiany postępowania wobec niebezpieczeństwa wewnętrznego12.
Ale sami w sobie komuniści sami daleko bliżsi niż taki Starhemberg13, to wprowadzić
bolszewizm, ponieważ życie jego armii okupacyjnej w tych 1899.
1 0 “Die Woche” - bezpartyjny tygodnik ilustrowany wydawnictwa Scherla. założony w Berlinie w marcu
“Ernst Thalmann. 1886-1944, 1925-1933 przewodniczący Komunistycznej Partii Niemiec (KPD), aresz­
“ Emst Rüdiger, siódmy książę von Starheinberg, 1899-1956, uczestnik walk Freikorpsu na śląsku i puczu monachijskiego 1923, później w konflikcie z NSDAP. 1930 głównodowodzący austriackiej Obrony Ojczyzny (Heimatschutz),
1934-36 wicekanclerz, od 1938 na emigracji.
1 4 Julius Schaub, 1898-1968, początkowo szofer Hitlera, później jeg o “asystent osobisty”, 19.33-45 adiutant, ostatnio w randze obergruppenfuhrera SS.
towany 3 III 1933, ponad jedenaście lat więziony w izolacji w Moabicie, Hanowerze i
Budziszynie, 18 VIII 1944
rozstrzelany w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie.
12 Niemiecko-sowiecki pakt o nieagresji z 23.VIII.1939. Komitet Centralny KPD w dwa
dni po zawarciu układu, 25.VIII.1939, opublikował oświadczenie, w którym co prawda
Terror Machine
13
www.bhpoland.org
układ określono jako doniosły czyn poko­jowy, ale równocześnie wezwano do wzmożonej
walki z nazistowską dyktaturą. Na konferencji wysokich funkcjonariuszy Kominterati z
czołowymi funkcjonariuszami KPD w Moskwie w styczniu 1940 wyrażono pogląd, że
dzięki paktowi otwierają się perspektywy legalnej działalności komunistycznej w Niemczech Stąd po zawarciu paktu względnie niewielu komunistów zostało zwolnionych z
więzień i obozów koncentracyjnych.
15 5 W tajnym protokole dodatkowym do niemiecko-sowieckiego paktu o nieagresji z
23 VIII 1939 północną granicę Litwy określono jako granicę interesów niemieckich.
Łotwa i Estonia trafiły do strefy wpływów ZSRR. Rządy państw bałtyckich uznały
później za konieczne poddać się naciskowi sowieckiemu i zawrzeć umowy, zgod­nie z
którymi udostępniły Sowietom bazy morskie i lotnicze. W VI. 1940 Związek Sowiecki
wykorzystał koniunk­turę międzynarodową do likwidacji suwerenności tych państw 15
VI. 1940 rząd litewski wyraził zgodę na wkrocze­nie Armii Czerwonej, 17.VI. oddziały
sowieckie wkroczyły na Łotwę i do Estonii. W końcu VII przekształcenie Państw
bałtyckich w socjalistyczne republiki sowieckie zostało zakończone Philipp W Fabry,
Związek Sowiecki i Trzecia Rzesza, Stuttgart 1971, s. 95 nn, 145 nn krajach oznaczałoby
niedopuszczalną możliwość porównań - początkowo wcale tego nie chciał.
Chcemy tak urządzić Niemcy, aby każdy, kto do nas trafi, został wylec­zony ze swoich
uprzedzeń. Nie chcemy jednak nikomu narzucać naro­dowego socjalizmu. Powie ktoś,
że inni przecież pozostali demokratami, w porządku, niech sobie będą liberalnymi
demokratami, niech sobie Francuzi zachowają swoje partie, im więcej będą mieli ruchów
społeczno-rewolu- cyjnych, tym lepiej dla nas. Dobrze jest tak, jak to robimy teraz: wielu
Fran­cuzów wcale nie marzy o tym, żebyśmy opuścili Paryż, bo wskutek pow­iązań z
nami stali się podejrzani dla tych z Vichy; i na odwrót, Vichy nie krzywi się na to, że siedzimy w Paryżu, bo trzeba się liczyć z ruchami rewolucyjnymi16.
Przy ostatecznym ustalaniu kształtu gospodarki musimy zatroszczyć się o to, by pogłowie
zwierząt wzrastało. Bardzo ważne jest 400.000 ha kauczuku na pokrycie naszego zapotrzebowania17.
Poza tym jednak trzeba będzie wręcz premiować pozyskanie każdego konia mechanicznego w stylu dawnego koła młyńskiego: woda płynie, dość postawić tamę i już mamy,
co potrzeba, węgiel pewnego dnia się skończy, woda będzie płynąć zawsze. Można to
wszystko wykorzystać całkiem inaczej niż teraz. Można budować stopień za stopniem
i wykorzystać każdy najmniejszy próg, przy tym otrzymuje się równomierny przepływ
wody i można budować konstrukcje odporne na bomby. Nowy proces Fischerowski to
jeden z najgenialniejszych wynalazków, jakie kiedykolwiek zrobiono18 .
Norwegia musi kiedyś stać się dla nas elektrownią Europy. Wreszcie Norwedzy będą mieli
do spełnienia misję o znaczeniu europejskim. Jak jest w Szwecji, nie wiem. W Finlandii
niestety się nie da.
Gdyby wszystkie nasze miasta wykorzystywały przy pozyskiwaniu gazu monachijski proces biogazowy (w Monachium z tego źródła pokrywa się 12% zapotrzebowania na gaz),
dałoby to niesamowite efekty. W Welser Heide używa się gazu ziemnego, tak ogrzewa się
miasto Weis; nie zdzi­wiłbym się, gdyby pewnego dnia odkryto tam i ropę.
14
Terror Machine
www.bhpoland.org
16 6 Po zawieszeniu broni, które zostało zawarte po pokonaniu militarnym Francji i weszło w życie 25.YI. 1940,
trzy piąte terytorium państwa francuskiego (głównie prowincje północne i wschodnie oraz szeroki pas wybrzeża
atlantyckiego) wraz z Paryżem znalazły się pod okupacją niemiecką. Francja nieokupowana była oddzielona od
terenów okupowanych linią demarkacyjną Rząd Petaina z dniem 1 .VII. 1940 ustanowił swoją siedzibą miejscowość
uzdrowiskową Vichy.
17 Dalej (dokumenty nr 19 i 29) Hitler mówi każdorazowo o 40.000 ha przyrostu powierzchni uprawy kauczuku
18 8 Proces Fischera-Tropscha, opracowany 1926 w Instytucie Poszukiwań Węgla im. Cesarza Wilhelma.
Ale przyszłość jest pewna: woda, wiatr, pływy, do ogrzewania praw­dopodobnie wodór.
16* Główna kwatera Fuhrera Noc 8/9 i 9/10 sierpnia 1941,
10 sierpnia 1941 w południe,
10 sierpnia 1941 wieczorem, noc 10/11 sierpnia 1941 H/Fu.
Miejscem urodzenia angielskiej pewności siebie są Indie. Przed czterys­tu laty Anglicy
tacy nie byli. Ogromne przestrzenie zmusiły ich do rządzenia milionami przy użyciu
garstki ludzi. Dochodziły do tego trudności w zaopa­trywaniu większych jednostek europejskich w żywność i przedmioty użytkowe. Z tą garstką ludzi, Anglikom nie przyszło
do głowy reglamen­tować życie nowych kontynentów, nie było też anglikańskiej
działalności misyjnej. To miało tę dobrą stronę, że obce kontynenty nie doznały pro­
fanacji ich świętości.
Niemiec wszędzie na świecie ściągał na siebie nienawiść przez to, że gdziekolwiek się
pojawił, zaraz odgrywał nauczyciela. Co zresztą nie dawało tubylcom absolutnie nic, bo
przekazywane im wartości nie były dla nich wartościami.Pojęcie obowiązku, tak jak my je
rozumiemy,w Rosji nie ist­nieje. Po co wychowywać Rosjan w tym duchu?
“Bauer z Reichu” powinien mieszkać w pięknym domu i zagrodzie. Niemieckie placówki
i urzędy powinny mieć wspaniałe budynki, a guberna­torzy pałace. Dookoła placówek
służbowych postawi się wszystko, co służy utrzymaniu odpowiednich warunków życia.
A miasto będzie otaczał, tak gdzieś w odległości 30-40 km, pierścień pięknych wsi,
połączonych doskon­ałymi drogami. To, co będzie dalej, to będzie inny świat, w którym
poz­wolimy Rosjanom żyć, jak chcą, byleśmy nad nimi panowali. W razie rewolucji palniemy na ich miasta parę bomb i załatwione. Raz do roku przeprowadzimy oddział Kirgizów przez stolicę Rzeszy, żeby sobie zapamię­tali potęgę i wielkość kamiennych pomników.
Czym Indie dla Anglii, tym dla nas będą tereny wschodnie. Gdybym potrafił wytłumaczyć
narodowi niemieckiemu, co dla nas w przyszłości oznacza ten teren! Kolonie to wątpliwa
zdobycz, ta ziemia to coś pewnego. Europ a t o nie geograficzna , lecz mierzon a krwią
, zastrzeżon a nazwa . Teraz można zrozumieć, skąd Chińczykom przyszło do głowy
otoczyć się murem dla ochrony przed wiecznymi najazdami Mongołów, i przychodzi
pokusa, żeby wystawić wielki wał, który odgrodzi nowy Wschód od środ- kowo-azjatyckiej masy, na przekór historii, która poucza, że w zamkniętej przestrzeni opada się z sił!
Koniec końców nie ma lepszego muru niż żywy mur.
Jeśli jakiś kraj ma prawo do prowadzenia ewakuacji, to właśnie my, bo znów ewakuowaliśmy
Terror Machine
15
www.bhpoland.org
swoich. Z samych Prus Wschodnich zostało ewakuowanych 800.000 osób. Jak wrażliwym
jesteśmy narodem, widać po tym, że wydawało się nam szczytem brutalności uwolnienie
naszego kraju od 600.000 Żydów, a ewakuację swoich przyjęliśmy bez sprzeciwu jako coś
koniecznego. Nie będą więcej Germanie emigrować z Europy do Ameryki. Norwegów,
Szwedów, Duńczyków, Holendrów będziemy osiedlać na tere­nach wschodnich - to będą
członkowie Rzeszy Niemieckiej. Przyszłość stawia przed nami wielkie wyzwanie prowadzenia planowej polityki rasowej. Musimy ją prowadzić choćby po to, by uniknąć chowu
wsobnego. Szwajcarów co prawda, będziemy mogli używać tylko jako hotelarzy.
Nie będziemy zwalczać bagien. Po prostu weźmiemy tylko lepszą ziemię, a na początek najlepsze grunty. Na bagnach można urządzić ogrom­ny poligon, jakieś 350 na 400 km, z
rzekami i wszelkimi przeszkodami, na jakie wojsko może natrafić w naturze.
Nie ma kwestii, czy dla naszych zaprawionych w boju dywizji byłoby problemem pokonać
dziś angielską armię lądową. Anglia przegrywa choćby przez to, że we własnym kraju
nie ma możliwości ćwiczenia. Za dużo zamków musieliby skasować, żeby sobie urządzić
odpowiedni poligon.
Dotąd były w dziejach świata tylko trzy bitwy na wyniszczenie: Karmy, Sedan i Tannenberg. Możemy być dumni z tego, że dwie z nich wydały swoim wrogom wojska niemieckie. Teraz dochodzą do tego nasze bitwy w Polsce, na Zachodzie i teraz na Wschodzie. Cała
reszta, z Waterloo włącznie, to bitwy pościgowe. O bitwie w Lesie Teutoburskim mamy
fałszywe wyobrażenie, to przez romantyzm naszych nauczycieli historii. Las nadawał się
wtedy na pole bitwy równie dobrze jak dziś, to znaczy wcale.
Co się tyczy ofensywy w Rosji, ścierały się dwie hipotezy. Jedna: Stalin wybierze taktykę
odwrotu z 1812, druga: spotkamy się z zaciętym oporem, i ten pogląd raczej podzielałem.
Powiedziałem sobie, że oddanie centrów przemysłowych, jakimi są Petersburg i Charków,
jest równoznaczne z kapit­ulacją, że taki odwrót oznacza zagładę i że w związku z tym
Rosjanie będą się starali utrzymać te pozycje za wszelką cenę. Stąd takie, a nie inne
rozmieszczenie naszych sił; rozwój wydarzeń przyznał mi rację.
Choćby Amerykanie przez cztery lata pracowali jak wariaci, nie odt­worzą tego, co
armia rosyjska teraz straciła. Jeśli Ameryka udziela pomocy
Anglii, to czyni to dla przybliżenia chwili, w którym będzie do wzięcia spadek po Anglii.
Ja już tego nie dożyję, ale cieszę się, że naród niemiecki zobaczy, jak Niemcy i Anglia razem
występują przeciwko Ameryce. Niemcy i Anglia zobaczą czego się można spodziewać po
innych, i wtedy zdobędziemy niezawodnego sojusznika. Bezczelni są niesamowicie, ale ja
ich jednak podziwiam. Jeszcze wiele się musimy nauczyć.
Jeśli ktoś się modli o nasze zwycięstwo, to szach perski. Gdy tylko się u niego pojawimy,
wreszcie nie będzie się musiał bać Anglii19.
W pierwszym rzędzie zawrzemy przymierze z Turcją na zasadzie pozostawienia jej
ochrony Dardaneli. Niech żadne mocarstwo nie wtyka tam nosa.
Co do planowej gospodarki, dopiero zaczynamy i wydaje mi się czymś pięknym budowa
ogólnoniemieckiego i europejskiego ładu gospodarczego. Ile można by na przykład
zyskać już przez to, że uda nam się parę wodną która obecnie powstaje przy produkcji
gazu i dla gospodarki cieplnej jest stracona, wykorzystać do ogrzewania szklarni, które
16
Terror Machine
www.bhpoland.org
będą zaopatrywały nasze miasta w świeże owoce i warzywa. Nie majak ogrodnictwo.
Dotąd myślałem, że Wehrmacht nie może istnieć bez mięsa, teraz dowiaduję się, że armie
starożytne tylko w okresie głodu były zmuszone jeść mięso, że aprow­izacja Rzymian
opierała się niemal wyłącznie na zbożu.
Zbierzmy razem drzemiące siły twórcze kręgu europejskiego - Niemcy, Anglia, kraje nordyckie, Francją Włochy - cóż przy tym możliwości amerykańskie?
Anglia z dumą wskazuje na gotowość dominiów do stanięcia za Imperi­um. Pewnie, że
taka gotowość to piękna rzecz, ale trwa dopóty, dopóki silna władza centralna jest w
stanieją wymusić.
To jeszcze zaprocentuje, że w całej nowej Rzeszy jest i będzie jeden Wehrmacht, jedno SS,
jedna administracja!
Jak starówka ściśnięta pierścieniem murów ma inną architekturę niż
nowoczesne osiedle podmiejskie, tak i nowe tereny będą rządzone w inny sposób niż
stara Rzesza. Ma decydujące znaczenie, aby jednolicie działo się tylko to, co jest absolutnie konieczne.
Dla obszaru Marchii Wschodniej słuszne było rozbicie państwa central­istycznego na
koszt Wiednia i odbudowa krajów koronnych.
19 W sierpniu 1941 Persja została obsadzona przez wojska brytyjskie i sowieckie w celu
zabez­pieczenia transportu broni i zaopatrzenia dla Związku Sowieckiego przez Zatokę
Perską. Szach Reza Chan Pahlawi abdykowa} 16.1X1941 na rzecz swojego syna Mohammeda Rezy Pahlawiego.
Za jednym zamachem znikło mnóstwo tarć, każdy gau jest szczęśliwy, każdy jest panem
samego siebie.
Broń przyszłości? Przede wszystkim wojska lądowe, potem lotnictwo, dopiero na trzecim
miejscu flota! 400 czołgów latem 1918 i to my wygral­ibyśmy wojnę światową. Na nasze
nieszczęście ówczesne dowództwo nie doceniło na czas znaczenia broni technicznych.
Lotnictwo jest najmłodszą bronią, ale w ciągu niewielu dziesięcioleci zrobiło największe
postępy i nie można jeszcze powiedzieć, że jest u szczy­tu swoich możliwości.
Marynarka wojenna natomiast praktycznie nie doznała zmian od wojny światowej. Ma
to posmak tragedii, że pancernik, ekstrakt ludzkiej sprawnoś­ci w opanowaniu materii,
w obliczu rozwoju lotnictwa stał się bezużytecznym gratem. Przywodzi to na myśl cud
techniki, jakim pod koniec średniowiecza był zakuty w zbroję rycerz wraz ze swym koniem i wspaniałym uzbrojeniem. Przy czym, jeśli chodzi o nakłady produkcyjne, jednemu
pancernikowi odpowiada tysiąc bombowców, a ile czasu wymaga zbudowanie pancernika! Niech tylko zostanie wynaleziona bezszmerowa torpeda, a sto samolotów będzie
oznaczało śmierć krążownika. Już dziś duży pancernik nie może się zatrzymać w porcie.
17 Główna kwatera Fuhrera 19/20 sierpnia 1941, w nocy H/Fu.
Nie ma lepszych życzeń dla narodu niemieckiego, niż wojna co piętnaś­cie- dwadzieścia
lat. Armia, której jedynym celem jest utrzymanie pokoju, prowadzi do zabawy w wojsko
Terror Machine
17
www.bhpoland.org
- dość spojrzeć na Szwecję lub Szwajcarię - albo staje się niebezpieczna w sensie nastawienia rewolucyjnego.
Powie ktoś: przez twoją wojnę straciło życie sto czy dwieście tysięcy ludzi. Tak jest. A
poza tym przez moją dotychczasową działalność naród niemiecki już zyskał przeszło
dwa i pół miliona osób, jeśli żądam z tego dziesięciu procent, czyż nie zostawiam
dziewięćdziesięciu procent? Mam nadzieję, że za dziesięć lat będzie na świecie przynajmniej dziesięć - piętnaś­cie milionów Niemców więcej - mężczyzn czy kobiet, wszystko
jedno. Ja stwarzam do tego warunki.
Życie jest okrutne. Powstawanie, istnienie, przemijanie, wszystko to jest zabijaniem. Co
się urodzi, musi umrzeć, choroba, wypadek czy wojna, śmierć jest śmiercią. Tyle, że ci,
którym wojna zadała rany, mają tę pociechę, że ponieśli ofiary w imię przyszłości narodu.
Iluż wielkich ludzi było szóstymi, siódmymi dziećmi! Kiedy zabijam człowieka, który już
jest na świecie, wiem, co ginie. Co ginie przez ograniczenie liczby urodzeń, nigdy się nie
dowiemy. Człowiek, którego zabi­jam przed urodzeniem, na zawsze pozostaje zagadką.
Wojny prowadzą do bogactwa urodzin, uczą nie popełniać błędu zadowalania się jednym
dziec­ kiem.
To, czy narody kontynentu mają żyć, nie może zależeć od Anglii. Ukraina, a potem Nizina
Nadwołżańska, będzie kiedyś spichlerzem Europy. Będziemy tam zbierać wielokrotnie
więcej, niż tam teraz rośnie. Przecież carska Rosja ze swymi 170 milionami ludzi nigdy
nie cierpiała głodu. Będziemy też zaopatrywać Europę w żelazo. Jeśli Szwedzi nie zechcą
dobrze, weźmiemy ze Wschodu. Belgijski przemysł będzie mógł wymieniać swoje wyroby - tanie przedmioty codziennego użytku-za zboże z tych terenów. Z Turyngii i gór Harzu będziemy mogli wyciągać biedne rodziny robotnicze, żeby im dawać wielkie tereny.
Na okupowanych terenach ukraińskich lud płynie do cerkwi. Nie mam nic przeciwko
temu, żeby - tak, jak to jest dziś - starzy ruscy chłopi odpraw­iali swoje nabożeństwa.
Natomiast trzeba się zastanowić, czy pozwolimy wrócić popom. W duchowieństwie,
czytam właśnie taki memoriał, rosyjska opozycja widziała bazę dla ruchu panslawistycznego20.
18 Główna kwatera Fuhrera 14/15 września 1941, w nocy H/Fu.
Panowanie podludzi w 1918 tłumaczy się tym, że z jednej strony cztero­letnia wojna
niosła ze sobą silną stratę najlepszego elementu, a z drugiej hołubiono zbrodnię w kraju.
Kar śmierci prawie nie stosowano. Dość było otworzyć więzienia, aby rewolucyjne masy
miały odpowiednich przywód­ców21. Udzieliłem Reichsfuhrerowi SS wskazówki, że gdyby kiedyś trzeba
Trudno dojść, jaki memoriał Hitler ma na myśli. Niemiecka administracja wojskowa
w Rosji początkowo odnosiła się do kościołów życzliwie Także minister Rzeszy do
spraw okupowanych terenów wschodnich chciał ze względów taktycznych zachować
powściągliwość. W swojej instrukcji z 8 V 1941 stwierdził: “W zakresie polityki wyz18
Terror Machine
www.bhpoland.org
naniowej można drogą edyktu o tolerancji zagwarantować wolność wierzeń czysto religijnych bez jakichkol­wiek zobowiązań państwowych” (IMG t. XXVI, 1030 - PS, s 597).
Bormann i Hevdrich przeciwstawiali się tym Planom Na naradzie 16. VII 1941 Hitler
oświadczył, że “działalność kościołów absolutnie nie wchodzi w grę” (IMG
< XXXVIII, 221 - L, s. 93).
Por. rozmowę z 20. VIII. 1942, dok. 177, w której Hitler wyłuszcza ministrowi Rzeszy Thierackowi i sekre­tarzowi stanu Rothenbergerowi swój pogląd na wymiar sprawiedliwości
w państwie narodowo-socjalistycznym.
było liczyć się z niepokojami wewnętrznymi, należy sprzątnąć z tego świata wszystko, co
jest w obozach koncentracyjnych - to odbierze masom warstwę przywódczą.
Dawna Rzesza też potrafiła żelazną ręką trzymać teren okupowany. Tak właśnie hrabia
von der Goltz wytępił próby sabotażu na kolei w Belgii22 - w promieniu tylu i tylu kilometrów kazał spalić wszystkie wsie, a przedtem burmistrzów rozstrzelać, mężczyzn
wsadzić do więzienia a kobiety i dzieci wysiedlić. Trzy czy cztery takie operacje i spokój.
Niemniej w 1918 ludność potrafiła okazywać wrogość kolumnom maszerującym na front.
Pamiętam dowódcę placówki, syczącego do nas: nie stawać!, kiedy chcieliśmy zwrócić się
przeciwko typom, którzy pokazywali nam język. Wojsko załatwiłoby się z tym raz-dwa,
ale prawnicy brali stronę ludności przeciwko wojsku. Jak ja nienawidzę tego fikcyjnego
poczucia prawnego! Nawet w Polsce zdarzyło się, że prawnicy chcieli się zwrócić przeciwko żołnierzom, którzy rozstrze­lali 60 mieszkańców sąsiednich ulic w odwet za zamordowanie rannych Niemców.
W takim przypadku prawnik wszczyna śledztwo przeciwko NN, uruchamia postępowanie
dowodowe, oczywiście nic to nie daje, bo świad­ków nie ma. Nawet jak ktoś zna sprawców, to boi się sypnąć aktywistę.
Oni nie rozumieją że taki czas rządzi się swoimi prawami. Ciekawym tylko, czy skażą na
śmierć tego, co podłożył ogień na “Bremen”, bo mu się tak podobało. Wydałem rozkaz, że
jeśli tak się nie stanie, typa należy naty­chmiast rozstrzelać23.
Prokurator zawsze wnioskuje o karę śmierci, ale sędziowie w razie wąt­pliwości wynajdują
okoliczności łagodzące, i jeśli przepis przewiduje obok kary śmierci dożywocie, ciężkie
więzienie lub więzienie, kończy się z reguły na więzieniu.
Co roku dwa tysiące osób znika bez śladu, głównie są to ofiary zbrodni
na tle seksualnym. Wiadomo, że chodzi tu o recydywistów-ale prawnicy zab­iegają o to,
by ci po jakimś czasie znów wychodzili na wolność.Ci pod- ludzie to zaczyn rozkładu,
esencja dołów społecznych. Niczym się nie różnią od zwierząt, które siedzą w ruskich
obozach jenieckich.
Prawnicy przerzucaj ą odpowiedzialność za ich pobłażliwość na ustawo22 Colma r hr. von der Goltz, 1843-1916, 1914 generalny gubernator Belgii
23 3 “Bremen”, 51656 BRT, w Hamburgu przebudowany ze statku pasażerskiego na transportowiec wojskowy z
przeznaczeniem do operacji “Lew Morski” 16.111 1941 spłonął całkowicie. Ogień podłożył chłopiec okrętowy,
mszcząc się za policzek otrzymany od marynarza. Sprawca, choć jeszcze nieletni, został przez, sąd wojenny skazany
na karę śmierci i stracony. Hitler odrzuci! prośbę o ułaskawienie.
Terror Machine
19
www.bhpoland.org
dawcę. Dziś jednak mają pełną możliwość wykazania twardości i ostate­cznej konsekwencji w każdym przypadku. Wolą więzienie, bo to zmniejsza ich odpowiedzialność.
Brak im odwagi.
Prawnicza paranoja: ludziom, którzy nie mają zamiaru respektować praw kraju, w
którym żyją pozwalać w zamian korzystać z dobrodziejstw tych praw.
19 Główna kwatera Fiihrera 17 września w południe, wieczorem i w nocy na
18 września 1941 H/Fu.
Konsekwencja to nie znaczy - zawsze coś robić za wszelką cenę. Kon­sekwencja znaczy
- nie zwlekać z urzeczywistnieniem tego, co według najlepszego rozeznania teraz trzeba
zrobić.
Największej siły trzeba było, by w zeszłym roku podjąć decyzję o ataku na bolszewizm.
Musiałem liczyć się z tym, że w ciągu tego roku Stalin prze­jdzie do ataku. Trzeba było
zrobić ruch jak najszybciej, najwcześniejszym możliwym terminem był czerwiec 1941.
Na wojnie też trzeba mieć szczęś­cie. Teraz widzę, ile myśmy mieli szczęścia!
Nie mogłem przygotować propagandowo zmiany frontu. Niezliczoną ilość istnień ludzkich ocaliło to, że do prasy nie trafiło najlżejsze słowo, z którego możnaby wywnioskować,
cośmy zamierzali. Liczyłem się z możli­wością że ten czy ów w szeregach Wehrmachtu jeszcze nosi w sobie bakcy­la komunizmu! Kto tam teraz był, ten przejrzał na oczy,
ale przedtem nikt nie wiedział, jak to naprawdę wygląda, i ilu mogło mówić: przecież
jesteśmy sojusznikami!
Niemiecki żołnierz znów okazał się najlepszym żołnierzem na świecie, jak był nim za
Fryderyka Wielkiego, jak był nim od zawsze. Jego siła okazu­je się w całej pełni, kiedy
chodzi o to, żeby wytrwać. Drużyna stoi murem przy kapralu, pluton przy plutonowym.
Jeszcze pod koniec ofensywy na Zachodzie słyszało się, że dzisiejsi żołnierze to jednak
nie ci twardziele z wojny światowej. Teraz na Wschodzie okazało się, że nie są wcale gorsi.
O ile na Zachodzie nie mieliśmy tym razem przeciwnika górującego nad nami uzbrojeniem, o tyle przygotowanie Rosji do wojny trzeba określić jako fantastyczne. Nasz dzisiejszy
Wehrmacht jest lepszy od Wehrmachtu z lat 1914-18. Żołnierz pierwszej wojny światowej
miał tak samo wspaniałe morale. Ale ówczesna taktyka ataku była niebywale anachroniczna, a wyposażenie armii w ciężką artylerię niedostateczne. Mimo to jeszcze w 1918
mieliśmy szansę na zwycięstwo, gdybyśmy tylko mogli wzmocnić prawe skrzydło o
trzy korpusy. Wystarczyłoby do tego usunięcie zbędnych jednostek z grup armii, których
zadaniem była jedynie obrona. Ale tego nie można było zrobić ze względu na tradycję i
pretensje prestiżowe dobrze urodzonych generałów.
W wojnie światowej nie ceniono wartości bojowej pojedynczego żołnierza. Nie tylko w
wojnie manewrowej w 1914, ale i okopach posterun­ki były zbyt blisko siebie. Z drugiej
strony błędem było powierzanie dowództwa kompanii 40- czy 50-latkom. Ruch, biegiem
marsz, padnij, pow­stań, oto istota piechoty - ale do tego trzeba młodych dowódców
kompanii.
Zaskoczenie to połowa sukcesu. Dlatego nie ma sensu proste powtórze­
20
Terror Machine
www.bhpoland.org
nie operacji, która przyniosła sukces.
24 wrócić gospodarkę obszarniczą w formie dóbr państwowych, tyle że o ile obszarnik miał pojęcie o rolnictwie,
komisarzowi politycznemu tej wiedzy brakowało. Dopiero zaczynano w szkołach rolniczych kłaść następnemu
pokoleniu komisarzy w głowy, o co tu chodzi.
Gdyby Anglików wypędzono z Indii, Indie by zginęły. To samo tutaj.
Narodowego socjalizmu nie dałoby się eksportować nawet na Węgry.
W masie Węgrzy są równie leniwi jak Rosjanie, urodzeni włóczędzy stepowi. O tyle Horthy2 6 ma rację, gdy mówi: znieść u mnie wielką własność ziemską, to plony spadną. To
samo w Hiszpanii - gdyby znikła wielka włas­ność ziemska, Hiszpanie umarliby z głodu.
Niemiecki rolnik ma instynkt parcia naprzód, myśli o swoich dzieciach - chłop ukraiński
nie będzie działał zgodnie z imperatywem obowiązku. Coś z tego rolnictwa w naszym
stylu jest we Pranej i, bardzo wiele w Holandii i we Antonescu posługuje się przed
Odessą taktyką z pierwszej wojny świa­Włoszech, gdzie z mrówczą pracowitością
wykorzystuje się każdy metrtowej. Każdego dnia posuwa się o parę kilometrów do przodu, uprzednio zrównawszy na danym terenie wszystko z ziemią przy użyciu artylerii,
w której ma przygniatającą prze wagę nad przeciwnikiem. W danych warunk­ach można
i tak.
Operację, która teraz jest realizowana - tworzenie kotła o średnicy początkowej
ponad 1000 kilometrów - wielu uważało za niewykonalną,
25 kwadratowy. Rosja to nasze Indie, i jak Anglicy z garstką ludzi panują nad Indiami, tak my będziemy rządzić tą naszą kolonią. Próby wychowywania tubylców byłyby
błędem. To co byśmy osiągnęli, to pół-wiedza, która prowadzi do rewolucji. To nie przypadek, że wynalazca anarchizmu był Rosjaninem27. Gdyby Rosjanie nie byliby organizowani przez innych, począwszy od musiałem użyć całego swojego autorytetu, żeby
ją przeforsować, a zresztą Waregów, to do dziś byliby królikami. Królika nie wychowa
się na pszczołę w ogóle sporą część naszych sukcesów można przypisać “błędom”, które
mieliśmy odwagę popełnić.
Wojna o hegemonię w świecie zostanie rozstrzygnięta na korzyść Europy dzięki posiadaniu terenów rosyjskich.To uczyni Europę najod- porniejszym na blokadę miejscem
na świecie.To są perspektywy gospodar­cze, które najbardziej liberalnych zachodnich
demokratów nastawią przy­chylnie do nowego ładu. Teraz musimy to zdobyć. Reszta to
kwestia organi­zacji.
Dość spojrzeć na ten pierwotny świat, żeby zauważyć, że tu nic nie będzie, jeśli się
ludzi nie zmusi do roboty. Słowianie to urodzeni niewolnicy, którzy domagają się pana
- kwestia tylko, kto jest panem. Bolszewicy wyświadczyli nam w tym zakresie wielką
przysługę. Najpierw rozdali chłopom ziemię. Skutek - potworny głód. Nie pozostało nic
innego, jak przy24 4 Jon Antonescu, 1882-1946,1937-38 rumuński minister wojny, 6.1X.1940-23 VIII. 1944 szef państwa, od 1941
marszałek Rumunii.
25 5 Bitwa pod Kijowem 21 VI11.-27.IX. 1941, w której według meldunku Wehrmachtu wzięto 665.000 jeńców i
zniszczono lub zdobyto 884 czołgi, 3718 dział i inny sprzęt bojowy.
Terror Machine
21
www.bhpoland.org
czy mrówkę. One umieją tworzyć państwa, a zające nie. Pozostawiony sam sobie,
Słowianin nigdy nie wyszedłby poza ścisły krąg rodziny.
Rasa nordycko-germańska zrodziła myśl państwową i urzeczywistniła ją przez to, że
zmusza jednostkę do wpasowania się w całość. Obudzić siłę nar­odu, która drzemie w
żyłach naszych ludzi - oto wyzwanie, któremu musimy sprostać. Narody słowiańskie
natomiast nie są przeznaczone do samodziel­nego życia.Wiedząc tym i nie wmawiajmy
im, że one też potrafią. W 1918 stworzyliśmy kraje bałtyckie i Ukrainę. Dziś nie mamy
interesu w dalszym istnieniu państw nadbałtyckich ani w tworzeniu wolnej Ukrainy. Rechry- stianizacja byłaby strasznym błędem, bo oznaczałaby powtórną organizację. Nie
jestem też zwolennikiem uniwersytetu w Kijowie. Lepiej nie uczmy
2 “ Miklos Horthy de Nagybanya, 1868-1957, adiutant przyboczny cesarza Franciszka Józefa, w czasie pier­wszej
wojny światowej kontradmirał i ostatni głównodowodzący floty austro-węgierskiej, 1 .111.1920-15.X.1944 regent
Królestwa Węgier, zmuszony przez Hitlera do abdykacji i internowany w Bawarii.
2 7 Michaił Bakunin, 1814-76, pochodził z rosyjskiej rodziny szlacheckiej, w Paryżu kontaktował się z Mark­sem i
Proudhonem, 1848 uczestniczył w rewolucji w Niemczech. Współzałożyciel I Międzynarodówki, później w konflikcie z Marksem, 1872 wykluczony .
ich czytać. Jak ich będziemy męczyć nauką, wcale nas przez to nie pokocha­ją - co nie
znaczy, żeby ich tylko pchać do lokomotyw. Nie ma też sensu pakować się w ponowne
dzielenie ziemi. Niemniej w przyszłości tubylcom będzie się żyło dużo lepiej niż teraz.
Znajdziemy w nich ludzi do obrabiania ziemi, których nam teraz brakuje.
Będziemy eksporterem zboża na całą Europę nastawioną na zboże. Na Krymie będziemy
mieli owoce południowe, kauczuk (40.000 ha i jesteśmy samowystarczalni), bawełnę.
Bagna Prypeci dadzą nam trzcinę. Ukraińcom będziemy dostarczać chustek na głowę,
paciorków szklanych w charakterze biżuterii i co tam jeszcze ludy kolonialne lubią. Nasi
Niemcy - to jest pod­stawa - muszą tworzyć szczelnie zamkniętą społeczność, ostatni
stajenny musi stać wyżej niż tubylec spoza tych centrów.
Niemieckiej młodzieży ten teren da możliwość samorealizacji. Weźmiemy tam
Duńczyków, Holendrów, Norwegów, Szwedów. Niemieccy żołnierze znajdą tam poligony, Luftwaffe potrzebną przestrzeń. Nie możemy działać tak, jak przed wojnąw koloniach, gdzie poza niemiecką kompanią kolonialną istniały właściwie tylko interesy kapitalistyczne. Niemiec musi poznać smak wielkich przestrzeni. Musimy pokazać mu Krym
i Kaukaz. To nie to samo, widzieć je na mapie a być tam samemu. Kolej będzie przy tym
spełniała funkcję środka transportu towarowego, kraj otworzą nam drogi.
Ludzie marzą dziś o wielkiej światowej konferencji pokojowej. Wolę dziesięć lat prowadzić
wojnę, niż miałbym w ten sposób dać- sobie ukraść zwycięstwo. Przecież to nie sąjakieś
księżycowe pomysły, w gruncie rzeczy chodzi o tereny, na których kiedyś już siedzieli
Germanie. Naród niemiecki powinien wrosnąć w ten teren.
20 Główna kwatera Fiihrera
21 września 1941 w południe H/Fu.
22
Terror Machine
www.bhpoland.org
Upadek komunizmu najboleśniej dotknie Czechów. Niewątpliwie w głębi serca cały czas
tęsknili za Matką Rosją.Jak w czasie wojny japońskiej przyszły wiadomości o klęsce Rosji,
czescy chłopcy w mojej klasie płakali, inni wiwatowali. Z tego okresu pochodzi mój sentyment do Japonii^.
Hohenzollernowie powinni byli rzucić monarchię Habsburgów na pożar28 Wojna rosyjsko-japońska zakończyła się klęską państwa carów. Narody słowiańskie monarchii habs­burskiej, szczególnie Czesi, od przebudzenia się ruchu panslawistycznego odczuwały sympatię dla Rosji, od której spodziewały
się wsparcia własnych dążeń niepodległościowych Pogląd Hitlera na Japonię jako bastion w walkach
rasowych epoki w: Mein Kampf.
cie rosyjskich dążeń na Bałkanach. Wszelkie panowanie ma rację bytu dopó­ty, dopóki służy rozwijaniu sił drzemiących w narodzie. Dynastia jest skazana na upadek z
chwilą, gdy -jak to było z cesarzem - kieruje się tylko pragnieniem utrzymania pokoju i
przychylności obcych dworów.
Za to jestem wdzięczny socjaldemokracji, że zmiotła te dworskie gier­ki29 . Nie wiem,
czy teraz, gdyby to się okazało konieczne, bylibyśmy w stanie w ten sposób wystąpić
przeciwko domowi Hohenzollernów. Przeci­wko Habsburgom - tak! To była dla mnie
obca dynastia.
Nieprawość, jakiej się cesarz dopuścił względem Bismarcka, obróciła się w końcu przeciwko niemu. Jakże mógł oczekiwać wierności cesarz, który okazał taką niewdzięczność
twórcy Rzeszy! Haniebne jednak, że naród poz­wolił na krzywdę Bismarcka30. Pokolenie
roku 1900 było pokoleniem stra­conym - politycznie, gospodarczo, kulturowo.
Ludzie z opozycji narodowej wyczerpali się, zaznając, jak to jest, jak się przez dziesięciolecia
głosi kazania do głuchych - kiedy wreszcie wybija godzina czynu, człowiek nie ma już
niezbędnej energii życiowej. Ci Staro- niemcy to byli z charakteru twardzi ludzie, ale ich
terenem działania była lit­eratura, którą rozumiało 20 tysięcy ludzi ich pokroju. Ci ludzie
nie umieli mówić językiem ludu3 ‘.
Od początku zdawałem sobie sprawę, że to jest droga donikąd. Czyn wymaga wiary,
jaką można znaleźć tylko u mas. Masa nie jest tak obciążona doświadczeniami i ze
spontaniczną prostotą przy stępuj e do czegoś nowego. Widzieliśmy, czym może stać się
naród w ręku wodza - ma w sobie zdolność do czynienia dobra i zła. Zadaniem narodowego socjalizmu jest niezłomnie dążyć do tego, by wciąż na nowo ujawniały się dobre
siły.
21 Główna kwatera Fiihrera 22/23 września 1941 w nocy H/Fu.
Jeszcze przed paru laty można było oglądać przerażające zjawisko, jakim były istniejące
na naszych wielkich parowcach różnice między warunkami podróży gości w klasie III,
II i I. Niepojęte, że nie wstydzono się tak uzeMowa o upadku monarchii w Niemczech w trakcie rewolucji listopadowej 1918.
3 0 Ustąpienie Bismarcka w 1890 na żądanie cesarza Wilhelma II
Terror Machine
23
www.bhpoland.org
‘ Błąd zapisu: jest Altdeutschen (Staroniemcy), winno być Alldeutschen (Wszechniemcy) o których Hitler wyraża
się ponownie w ten sposób. Por także: Hitlers zweites Buch. Ein Dokument aus dem Jahr 1928 [Druga książ­ka Hitlera. Dokument z roku 1928], nakł Gerharda L. Weinberga, Stuttgart 1961, s. 72 nn.
wnętrzniać różnicy poziomu życia. Było to główne pole aktywności DAF32 . Na Kolejach
Wschodnich wszyscy Niemcy-dla odróżnienia od tubylców - będą jeździć w klasie tapicerskiej, może z tą różnicą, że w pierwszej klasie będą na ławce trzy, a w drugiej cztery
miejsca.
Szczęśliwym rozwiązaniem wydaje mi się jednolita kuchnia w Wehr­machcie. Już w
czasie wojny światowej jedzenie było o wiele lepsze, gdy oficerowie musieli jeść z tego
samego kotła.
Niekończący się ciąg potraw nie ma sensu. Po co taka powódź dań, jak to kiedyś było
regułą? Człowiek jest na cały wieczór przykuty do sąsiadki, zamiast móc pogadać z tymi,
z którymi ma ochotę.Tego, co lubisz, nie najesz się do syta, a znów czego innego akurat
ci nie podali.
Dla naszych imprez partyjnych najstosowniejszy będzie zimny bufet. Siadasz, gdzie ci
pasuje i z kim ci pasuje, możesz zmienić miejsce, żeby pogadać, jak to w życiu. No i
odpadają obrazy o nieszczęśliwie wyznaczone za wysokie lub za niskie miejsce przy
stole.
22 Główna kwatera Fuhrera 23 września 1941 wieczorem H/Fu.
Co za sens wyznaczać granicę między dwoma światami, jakimi są Europa i Azja, na
średniej wielkości łańcuchu górskim, jakim jest Ural! Równie dobrze możnaby ogłosić
granicą którąś z rosyjskich rzek. Nie - geograficznie Azja przechodzi w Europę bez naturalnej granicy.
Granica będzie tu, gdzie germańsko-niemiecka narodowość oddzieli się od słowiańskiej,
ta granica będzie leżała tam, gdzie my ją ustalimy, to jest nasze zadanie.
Spyta ktoś: kto wam dał prawo rozszerzać na Wschód germańsko- niemiecka przestrzeń
? Poznanie siebie daje nam to prawo. Jeśli ktoś się na coś waży i to mu się udaje, cały świat
przyznaje mu rację. Odpowiedź na to pytanie daje tylko życie.
To nonsens, żeby naród stojący wyżej ledwo zipał na skrawku ziemi, gdy obok prymitywna rosyjska masa, z której kultura nie ma żadnego pożytku, rozpiera się na bezkresie
najlepszej ziemi świata. My się tu biedz­imy na polderach i w mozole osuszamy bagna, a
na Ukrainie czeka na nas
• Deutsche Arbeitsfront (Niemiecki Front Pracy), organizacja korporacyjna założona 10.V. 1933, do której włączono
robotników, pracowników umysłowych, rzemieślników i przedsiębiorców. DAF dzielił się na 18 wspól­not według
gałęzi przemysłu.
niezmordowana w swej płodności ziemia z dziesięcioma metrami humusu.
Czy tygrys, który atakuje człowieka, zginie, czy człowiek ulegnie tygrysowi, ziemia będzie
się kręciła po staremu. Silniejszy zwycięża. Takie jest prawo natury, świat się nie zmieni,
to prawo pozostanie w mocy.
24
Terror Machine
www.bhpoland.org
Powie ktoś: to zły świat, nie chcę na takim żyć. A mnie on się podoba! Jeżeli powodem
kosmicznego smutku jest zakochanie, to powiem: poczekaj jeszcze rok, nie ta, to inna!
Ale jeżeli ktoś uważa, że lepiej ze sobą skończyć
. w porządku, rób co chcesz, tylko zwracam ci uwagę na jedno: całkiem się z tego świata
nie wyrwiesz, materiały, z których jest zbudowane twoje ciało, zostaną w gospodarstwie
Natury, a co do ducha, nie wiadomo, czy i twoja dusza nie trafi z powrotem do jakiegoś
rezerwuaru, by pewnego dnia w jakiejś formie tu wrócić. Nie chciałbym tylko, żeby wszyscy ludzie byli tacy.
O ile Kościół stawia człowiekowi przed oczyma tamten świat, żeby mu ułatwić umieranie,
o tyle my nastawiamy się na to, żeby człowiek kształ­tował swoje życie. Na to potrzeba
dostosowania się do praw natury, i jeśli tylko będziemy stosować nasze zasady, na dłuższą
metę będziemy silniejsi niż Kościół.
Nigdy nie wolno narodowemu socjalizmowi starać się,w małpi sposób, kultowo
naśladować religii. Jest jedynie zobowiązany nieustannie naukowo rozbudowywać swoją
teorię, która jest niczym więcej jak hołdem złożonym rozumowi.
Naszym zadaniem jest wychowanie człowieka, który będzie widział
piękne i prawdziwie wspaniałe strony życia, który nie zamieni się przedw­cześnie w
ponurego zrzędę. Chcemy cieszyć się pełnią życia, trzymać się go i unikać wszystkiego, co według ludzkiej miary szkodzi bliźniemu. Jeśli teraz szkodzę Rosjanom, to
tylko dlatego, że inaczej oni szkodziliby mi.
Tak robi i dobry Bóg: rzuca nagle masy ludzi na ziemię i niech się każdy sam martwi o siebie. Jeden zabiera drugiemu, i koniec końców pewne jest tylko to, że zwycięża silniejszy.
To zresztą najsensowniejszy układ, gdyby było odwrotnie, nic by nie powstało. Gdybyśmy
nie przestrzegali praw natu­ry, nakazujących korzystanie z prawa silniejszego, to pewnego
dnia pożarły­by nas dzikie zwierzęta, potem owady pożarłyby dzikie zwierzęta, aż w
końcu pozostałyby tylko mikroby.
23 Główna kwatera Fiihrera
25 września 1941 w południe H/Fu.
Najbardziej zdumiewającym elementem taktyki rosyjskiego dowództwa jest fanatyzm,
z jakim stosuje się sensowną skądinąd zasadę, choćby to w danym przypadku nie miało
sensu. Powód: obawa przed pociągnięciem do odpowiedzialności. Tam nie ma: z powodu
błędu dowództwa, z powodu złej amunicji, z powodu przewagi sił niemieckich byłem
zmuszony podjąć takie a takie kroki. Tam nazywa się to: z powodu zdrady. Wszędzie
zdradą bo każdy dowódca jednostki boi się, że go skrócą o głowę, jeśli nie zdoła wykonać
rozkazu. Lepiej już dać się zabić przez nas.
Natomiast duch bojowy, z jakim Rosjanie idą do ataku, nie jest dla nas niczym nowym,
w wojnie światowej też tacy byli, to się bierze z ich głupo­ty. Jak dziś nie kojarzy się już,
z jaką zaciętością Rosjanie walczyli przeci­wko nam w wojnie światowej, tak i przyszłe
stulecia będą patrzyły na tę ofensywę tylko jak na wspaniałe operacje, nie pamiętając o
wielu kryzysach, jakie przeszliśmy z powodu rosyjskiego ducha bojowego. Ale w wojnie
światowej występował typ rosyjskiego żołnierza, który miał w sobie więcej odwagi niż
Terror Machine
25
www.bhpoland.org
okrucieństwa. Tego typu już nie ma. Bolszewizm go wytrzebił.
Co za niebezpieczny rezerwuar ludzi, ta Azja! Nie będzie bezpiecznej Europy, dopóki nie
przesuniemy granicy Europy na Ural. Na zachód od Ufalu nie ma miejsca dla zorganizowanego państwa rosyjskiego! Bo tępy upór nie jest ani produktem bolszewizmu, ani
caryzmu, on tkwi w naturze człowieka, a to niebezpieczeństwo jeszcze się wzmaga, jeśli
teren jest zmon- golizowany. Nagle nad Azją zrywa się burza i zaskakuje nieprzygotowaną
na to Europę, gdzie cała wspólnota narodów, ułożona i utemperowana, jest nastawiona
wyłącznie na wzajemne ubezpieczanie!
Ponieważ nie ma naturalnej zapory przeciwko tej masie, potrzebujemy wału obronnego na wschodzie, i musi on składać się z żywych ludzi. Nieustanna obrona pogranicza
stworzy wspaniałą rasę i nie pozwoli nam pogrążyć się na powrót w miękkości świata
politycznego nastawionego wyłącznie na Europę. Niemal wszystkie miejsca, do których
teraz dotar­liśmy, widziały już marsz rasy germańsko-niemieckiej naprzód. Staliśmy już
u Żelaznej Bramy, byliśmy w Belgradzie i na terenach rosyjskich.
Chwalebne i tradycyjne jest wszystko, czego kiedykolwiek dokonano w niemieckiej historii, nasze dziedzictwo, nasza spuścizna, bez względu na to, jaka dynastia i jaki szczep
niemiecki otworzył sobie nową przestrzeń.
Musimy dokończyć dzieła, aby tak, jak Ludwik I, który dokonał tego jako pierwszy,
wnieść do Niemieckiej Sali Chwały wszystko, co wcześniej wydały Niemcy33 .
Ja już tego nie dożyję, ale przyszli Fiihrerzy będą musieli być w stanie wyciągać z szuflady
to, co w danym momencie będzie trzeba zaprezentować temu czy innemu krajowi, aby
uzasadnić niemieckie pretensje prawne. Jak będziemy mieli kiedyś jaśniejsze spojrzenie,
będzie można sięgnąć i do wędrówki ludów! Niemniej Berlin musi stać się rzeczywistym
środkiem Europy, stolicą którą wszyscy będą za taką uznawali.
24 Główna kwatera Fiihrera 25 września 1941 wieczorem H/Fu.
Z mitem, że da się nas powalić przez przeciąganie wojny, trzeba skończyć. Niech nikt sobie nie wyobraża, że upływ czasu rzuci nas na kolana! Mam stale na uwadze dwie sprawy:
1. Z chwilą gdy uznaję dany surowiec za strategiczny, robię wszystko, żebyśmy w tym
zakresie byli samowystarczalni. Żelazo, węgiel, ropa, zboże, bydło, drewno, to trzeba mieć
do dyspozycji.
2. Trzeba oprzeć życie na podstawach leżących w zakresie naszych możliwości.Dziś mogę
powiedzieć: Europa jest samowystarczalna, byleśmy przeszkodzili dalszemu istnieniu olbrzymiego państwa, które używa europe­jskiej cywilizacji do mobilizowania Azji przeciwko nam.
Plan Czteroletni uderzył w Anglików jak nic przedtem, bo poczuli, że państwo nie jest
już wrażliwe na blokadę. Zaproponowaliby mi pożyczkę, bylebym w zamian zrezygnował
z Planu34.
Póki wszystko idzie dobrze, można importować; ale to jest pchanie palca między drzwi,
jak się zaczną trudności, zagranica wykorzysta to natychmiast, niechbyśmy sprowadzali
pszenicę z Ameryki, czym byśmy ją spłacili? Ży­wnością nie, wyrobami przemysłowymi
26
Terror Machine
www.bhpoland.org
tym bardziej nie. Sądzę zresztą że lepszą polityką dla Europy jest trzymanie się z dala od
prób eksportowania
J>- Ludwik I bawarski (1786-1868) za swojego panowania (1825-48) kazat wybudować Walhallę pod Regens- burgiem i Halę Wodzów w Monachium.
3 4 Z okazji Parteitagu 1936 ogłoszono drugi Plan Czteroletni. Jego celem byto osiągnięcie przez Niemcy daleko
posuniętej samowystarczalności. Hitler sformułował w swoim memoriale następujące wymagania: “I. Armia niemiecka ma być w ciągu 4 lat gotowa do działania. 2. Gospodarka niemiecka ma być w ciągu 4 lat gotowa do wojny”.
Por. Dieter Petzina, Polityka autarkii w Trzeciej Rzeszy. Narodowo-socjalistyczny Plan Czteroletni, Stuttgart 1968.
na cały świat. Biały świat sam zniszczył możliwość handlu na całej ziemi. Na pozostałych
kontynentach gospodarka europejska nie ma już rynków zbytu. Przy naszych kosztach
produkcji nie jesteśmy już tam konkurencyjni.
Wszędzie jesteśmy tak źle widziani, że nigdzie nie wejdziemy. Cały świat szarpie się o
parę artykułów eksportowych, na które jeszcze jest zbyt za granicą. Żeby wejść w ten
interes, musiałbym płacić takie odpisy eksportowe, że wymagałoby to od własnego
społeczeństwa kolosalnych nakładów pracy i rezygnacji z własnych potrzeb. Jedynie parę
nowych wynalazków umożliwia handel każdorazowo przez jakiś czas.
Na swoją zgubę Anglicy uprzemysłowili Indie. Efekt - w Anglii rośnie bezrobocie, angielski robotnik biednieje. A te miliony bezrobotnych w Ameryce! Tam trzeba by wprowadzić
całkiem nową politykę gospodarczą: oderwać się od parytetu złota i za to rozmieścić
produkcję w kraju.
Niemcy są jedynym krajem nie znającym bezrobocia, bośmy się nie nastawiali na rynki
zagraniczne! Kraj, który sobie teraz otworzyliśmy, jest dla nas tylko źródłem surowców i
zapleczem, a nie rynkiem zbytu dla pro­dukcji przemysłowej.
Rolnik jest najmniej podatny na ideologię. Jeśli na Wschodzie będzie ziemia do
wzięcia, popłynie tam rzeka ludzi, bo dla rolnika piękna ziemia to urodzajna ziemia. Za
dwadzieścia lat z Europy ludzie nie będą emigrować do Ameryki, lecz na Wschód. Morze
Czarne będzie naszym morzem wewnętrznym z nieprzebranym bogactwem ryb. Soja z
Krymu umożliwi nam hodowlę bydła. Osiągniemy plony wielokrotnie wyższe od tych,
które teraz zbierają chłopi ukraińscy.
Nie będziemy musieli szukać w Azji chłonnego rynku. To jest nasz rynek, musimy go tylko
zabezpieczyć. Będziemy dostarczać perkalu, gar­nków, prostych przedmiotów użytkowych
dla zaspokajania elementarnych potrzeb. Nie będziemy w stanie wyprodukować tyle, na
ile tu jest zbyt.
Widzę tu wielkie możliwości budowy silnej Rzeszy, prawdziwego świa­towego mocarstwa. Mój plan: uczestniczyć we wszystkim, co się dzieje, we wszystkim, co ma życiowe
znaczenie, koncentrować się na swoim terenie i wciągać pracujące dla nas kraje do wspólnoty, w której będą miały udział w tym, co nam daje to terytorium. Wszelkie dostawy
maszyn, także zagraniczne, muszą podlegać kontroli niemieckiej, pilnującej, by żaden
środek produkcji nie został niepotrzebnie oddany.
Dwie trzecie wszystkich amerykańskich inżynierów to Niemcy. Niezlic­zona liczba przedstawicieli narodu panów zmarnowała się u nas w ciągu wielowiekowego rozdrobnienia
feudalnego. Dopiero postawiwszy naszym ludziom wielkie zadania, docenimy, jakich
Terror Machine
27
www.bhpoland.org
ludzi mamy. A wielkich zadań starczy nam na najbliższe kilkaset lat.
25 Główna kwatera Fuhrera 25/26 września 1941 H/Fu.
Dzisiejsza kronika filmowa - coś fascynującego, to jest epopeja heroicz­na, jakiej jeszcze nie
było. To znaczy na wojnie światowej było podobnie, ale nie miał kto tego zarejestrować.
Jestem niezmiernie szczęśliwy, że wojnę przeżyłem w ten sposób!
Mówiono mi, że moja mowa dlatego tak działa na ludzi, że nie używam frazesów. Nie grozi mi, że w przemówieniu do żołnierzy palnę:”Nie ma piękniejszej śmierci na świecie...”,
nie grozi mi. bo znam rzeczywistość żołnierską i odczucia żołnierza, który za krótkim
rozkazem i głosem sum­ienia idzie drogą przez piekło.
Czym dla dziewczyny jest spotkanie z mężczyzną, tym dla niego jest wojna.Kilka dni
wystarczy i chłopiec staje się mężczyzną. Pracy Cyklopa, zbudowania w pojedynkę nowego państwa, na pewno nie wziąłbym na siebie.gdybym wtedy nie stał się twardy.
Wyruszyłem w pole z najczystszego idealizmu, ale potem widziałem tysiące rannych i zabitych, i to daje świadomość tego, że życie stanowi ciągłą okrutną walkę, w której ostatecznie liczy się przetrwanie gatunku - niech jeden zginie, byle inni pozostali przy życiu.
Jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś się łapie za głowę: jak Fuhrer może niszczyć
takie miasto jak Petersburg! Pewnie, sam z siebie jestem inny. Nie pragnę oglądać niczyich cierpień ani szkodzić komukolwiek - ale kiedy rozpoznaję, że gatunek jest w
niebezpieczeństwie, wtedy w miejsce uczucia, pojawia się lodowaty pragmatyzm, bo
widzę, jakie ofiary przyniesie jutro, jeżeli nie będzie ofiar dziś.
26 Główna kwatera Fuhrera 27/28 września 1941 w nocy H/Fu.
Musimy pamiętać o dwóch sprawach:
1. Za wszelką cenę utrzymać pozycję na zachodzie Europy.
2. W miarę możliwości prowadzić wojnę eksterytorialnie, to znaczy przy granicach.
To, co bolszewizm zrobił z ludzi, wyraźnie pokazuje, że u podstaw wszelkiego
wychowania musi leżeć poczucie szacunku - szacunku przed Opatrznością, przed Niepoznawalnym, przed Naturą, jakkolwiek by to nazwać. Począwszy od szacunku, jaki
młodość winna starości. Inaczej pow­staje coś gorszego od zwierzęcia: inteligencja nie
wzięta w cugle czyni z człowieka bestię. Rosjanin jako człowiek może żyć wśród ludzi
tylko w formie kolektywu, to znaczy wdrażany do pracy potwornym przymusem - on nie
wie, co to jest postawa społeczna, wzgląd jednego na drugiego.
Gdyby moi rodzice byli dostatecznie zamożni, by mnie posiać na studia, kto wie, może
nigdy nie znalazłbym się w takiej sytuacji, żeby poznać istotę problemów społecznych.
Kto nie zaznał biedy, nie zauważy jej, zanim mu drzwi nie wyważą. Lata. które kazały
mi doświadczyć na własnej skórze, czym jest nędza w najskrajniejszej postaci, stały
się błogosławieństwem dla narodu niemieckiego; w przeciwnym razie mielibyśmy dziś
bolszewizm!
Przy czym beznadzieja mojego środowiska nie dotyczyła mnie pod jed­nym względem:
przez te lata duchowo żyłem w pałacach, to wtedy powstała moja wizja nowego Berlina.
28
Terror Machine
www.bhpoland.org
Trzeba uważać na dwie rzeczy:
1. Żeby cała zdolna młodzież była kształcona na koszt państwa.
2. Żeby przed zdolnym człowiekiem wszystkie drzwi stały otworem. Ponieważ nie
mogłem wykazać się sześcioma klasami szkoły średniej,
nie mógłbym zostać oficerem, choć sam się nauczyłem o wiele więcej, niż niejeden absolwent gimnazjum. Order Pour le Merite mógł otrzymać tylko oficer-już jeśli dostał go
nieszlachcic, to było święto. A jaką rolę odgrywał w całym życiu dom rodzinny! Stanowisko ministra człowiek bez odpowied­niego pochodzenia i odpowiednich szkół mógł
otrzymać tylko przez Partię Socjaldemokratyczną.
W marynarce do niedawna były cztery kuchnie jedna przy drugiej. Dzię­ki temu mamy
teraz jeden statek mniej15 . Pogląd, że brak tych różnic podważa autorytet, jest bezpodstawny. Kto umie i wie więcej niż inni, będzie miał autorytet, jakiego mu potrzeba,
podczas gdy temu, kto nie ma przewagi wie35 w cesarskiej marynarce były cztery różne kategorie zaopatrzenia, które zostały podwyższone 1917 w związku z
drożyzną. Na dużych okrętach różnice te utrzymały się do II wojny światowej. Relacja pana kontradmirała Karla
Jesco von Puttkamera z 10.V1.1979. Trudno ustalić, czy ta okoliczność doprowadziła do straty statku i jakie informacje w tej sprawie miał Hitler. Być może Hitler myślał o pożarze “Bremen”, służącego Kriegsmarine jako hulk. Na
pokładzie tego statku dochodziło do spięć i konfliktów. Patrz przypis do dokumentu 18.
dzy i umiejętności, nie pomoże pozycja, jaką zajmuje z urzędu.
Skandaliczne było zakwaterowanie pomocy domowych na przykład w berlińskich mieszkaniach, haniebne warunki załogi nawet na luksusowych parowcach. Wiem, że nie da się
zmienić wszystkiego z dnia na dzień,ale duch czasu jest już inny.
W przyszłości każdy robotnik będzie miał urlop - parę dni całkiem należących do niego
- a raz czy dwa w życiu każdy będzie mógł odbyć podróż morską.To nonsens, gdy ktoś
mówi:”nie, na miły Bóg, ludziom się w głowach przewróci!”Ten rodzaj skromności jest
wrogiem wszelkiego postępu.
To właśnie łączy nas z Amerykanami, że potrafimy wymagać i pragnąć, gdy taki na
przykład Hiszpan gotów żyć o paru oliwkach na dzień, byle nie musieć pracować. To zaś
umiał wykorzystać Kościół, głosząc, że ubodzy - i ci duchem.! ci materialnie - pójdą do
nieba, bogaci zaś za swoje doczesne uciechy zapłacą wieczną męką w piekle. Kościół głosi
tak w ramach umowy dwustronnej z bogatymi, którzy chętnie łożą na Kościół w zamian
za to, że ten trzyma lud w posłuszeństwie. Niemniej - co to za chrześcijaństwo tam na
dole! Powiedzmy sobie szczerze, myśmy chrześcijaństwo zgermanizowali, u nas jest przynajmniej hasło: módl się i pracuj!
27 Główna kwatera Fuhrera
28 września 1941 w południe H/Fu.
Stosunki Niemcy-Anglia mają w sobie coś ze stosunków Prusy-Austria w 1866. Austriacy w podobny sposób wbili sobie w głowy swoją koncepcję Rzeszy.
Ale żaden Anglik nie okaże cudzoziemcowi, że jego kraj ma kłopoty. Żaden Anglik nie
opuści kraju, jeśli nie ustali, jak zareagować na to czy inne palące pytanie. To dobrze
Terror Machine
29
www.bhpoland.org
wychowany naród. Od trzystu lat najpierw dążyli do panowania nad światem, żeby je
potem utrzymać przez lat dwieście, i udało im się utrzymać swoje panowanie,bo nie
zawracali sobie głowy brud­ną bielizną podbitych ludów, pozostawiając je sobie samym.
A my najchęt­niej byśmy czarnego wyszorowali do białości. Dlaczegóż by ktoś, kto sam
się nigdy nie mył, miał docenić to, że ktoś go umyje?
Trzeba zawsze pamiętać, żeby nie przesadzać z organizacją, bo wtedy nieprzewidziana katastrofa może unieruchomić cały aparat. Dlatego nie należy z powodu żyzności
gleb ukraińskich mówić: tu będzie tylko gospo­darka zbożowa. Nie, bydło też tam trzeba hodować! Przyroda sama z siebie dąży do względnej samowystarczalności terenu i
człowiek musi dążyć do utrzymania porządku mieszanego.
Dlatego zachowamy bagna. Nie tylko dlatego, że potrzebujemy ich na poligony, lecz
także ze względu na pogodę, na groźbę stepowienia. Działają jak gąbka - w przeciwnym
razie pewnego roku moglibyśmy stracić całe plony wskutek suszy.
28 Główna kwatera Führera
5/26 września -11 października 1941 H/Fu.
Wiedeń (l października 1941 wieczorem)
Problem Wiednia polega na rozmaitości krwi w jego murach. Tam żyją potomkowie
wszystkich ras, jakie obejmowała dawna Austria, każdy nadaje na innej tali i każdy odbiera na innej antenie! W Marchii Wschodniej braku­je tego, co ma tak zbawienny wpływ
na starą Rzeszę - pewnego poziomu kul­turalnego szeregu miast, które dzięki temu nie
mają ani kompleksu niższoś­ci, ani manii wielkości.
W dawnej Austrii Wiedeń miał tak niesłychanie dominującą pozycję w kulturze, że
zrozumiała jest istniejąca na prowincji nienawiść do Wiednia, nienawiść, jakiej w tej
skali nie budził Berlin. Skarby trafiały do Wiednia (patrz zbiory z Ambras1’’). Wszystko było przykrojone do Wiednia, i bardzo uważano, żeby ta zasada nigdzie nie została
złamana. Tak na przykład kate­dra w Linzu nie mogła zostać doprowadzona do projektowanej wysokości, bo wieża katedry Św. Stefana przestałaby być najwyższą wieżą w kraju.
Musiała pozostać o parę metrów niższa od wieży Św. Stefana. Prawdziwego wiedeńczyka
szlag trafia, jeśli choćby jakiś obraz trafia do Grazu lub innego miasta Marchii Wschodniej, zamiast do Wiednia. Mam nadzieję, że jeszcze nie zwiedeńczyli Schiracha17!
Z drugiej stron - w Wiedniu spotyka się tak ogromne skarby kultury, że dziś każdemu
Niemcowi przynosi to korzyść. Powiem szczerze - z tego. co widziałem w Paryżu, to
Wiedeń nie jest nic gorszy! Oś Concorde - Tuilleries to jest coś, to jest szeroka perspektywa, ale w szczegółach?
Jeszcze go upiększymy. W tym mieście jest dużo do zrobienia w zakresie
3( S Zbiór rękopisów poematów górnoniemieckich, przechowywany na zaniku Ambras pod Inns- bruckicm. przewieziony w 1806 do Wiednia.
37 Baldur von Schirach. 1007-1974. 1931-1940 naczelnik Hitlerjugend. 1940-1945 gauleiter i komisaryczny burmistrz Wiednia.
30
Terror Machine
www.bhpoland.org
ochrony pomników. Koniec z płótnem na ścianach galerii-pod nim jest wspaniała sztukateria.Wiedeń wyda wojnę błotu i pluskwom. Miasto trzeba oczy-ścić.Oto zadanie
kulturalne, które Wiedeń XX wieku musi rozwiązać- więcej mu nie trzeba Jeśli to zrobi,
stanie się jednym z najpiękniejszych miast świata.
Włochy - Rumunia (27/28 września i 9 października 1941)
Duce ma problemy z trzech powodów: ponieważ jego armia myśli roja- listycznie,
ponieważ w Rzymie jest centrala watykańskiej międzynarodówki i ponieważ państwo, w
przeciwieństwie do narodu, jest tylko w połowie nastawione faszystowsko.
Publiczne chwalenie wojska, które zawiodło, odbiera mu żołnierskie poczucie honoru.
Takiemu wojsku trzeba uświadomić, że zachowało się niegodnie. Pewnie, każdej jednostce może się zdarzyć, że się cofnie, front często jest wystawiony na napięcia nerwowe, z
jakich dowództwo nie zdaje sobie sprawy - ale wtedy trzeba być twardym. Takie oddziały
trzeba jak najszybciej znów rzucić do akcji! Śmierć można przezwyciężyć tylko śmier­
cią! Cofniesz się - kula w łeb, pójdziesz do przodu - może przeżyjesz! I dopiero gdy błąd
zostanie naprawiony, można o wszystkim zapomnieć.
Nie chodzi znów o to, żeby ot, tak po prostu kazać rozstrzelać prostego człowieka. Nie
chodzi o to, żeby to, co się nie udało małemu oddziałowi, próbować osiągnąć wielką masą,
ryzykując mnożenie ofiar bez końca. Należy raczej rozważyć, dlaczego się nie udało.
Może trzeba sięgnąć po inną broń, może zmienić taktykę, może lepiej jednak opuścić
trudną do utrzyma­nia pozycję i inaczej rozplanować operację.
Parę tygodni temu Antonescu w rozkazie dziennym wygarnął jednej ze swoich jednostek,
że uważa ją za hańbę dla narodu18 . Bardziej germański niż rumuński rasowo, Antonescu
jest urodzonym żołnierzem. Pech, że ma pod sobą Rumunów! Ale pamiętajmy: rok temu
jego ludzie w panice uciekali przed bolszewikami - co ten człowiek w międzyczasie zrobił
z armii! Bez wątpienia pewnego dnia, po latach, dojdzie i do tego, że stworzy nieprzekupną administrację!
Nawet nasz naród nie od zawsze ma swoją dzisiejszą czystość - dość wspomnieć razy.
jakie jeszcze Fryderyk Wilhelm I własnoręcznie wymierzał beriińczykom1’’! Czystość jest
rezultatem nieprzerwanego wychowywania w dyscyplinie.
Ogłoszony i 8.VIII. 1941 atak rumuńskiej 4 Armii nie powiódł się. 24.IX. Anlonescu by!
zmuszony poprosić Niemców o pomoc.
Fryderyk Wilhelm I. 1713-40 król Prus, zwany królem żołnierzy.
Niemcy -Anglia (9/10 października 1941)
To, że najazd Hunów, Awarów i Madziarów załamał się w Europie Środ­kowej, jest
wyłączną zasługą Niemiec. Byliśmy mocarstwem światowym jeszcze wtedy, gdy Anglia
dopiero zaczynała tworzyć swoją potęgę morską. Gdybyśmy nie zaplątali się w kłótnie o
to, czy trzeba połykać dobrego Boga w jednej czy w dwóch postaciach, to Anglia nigdy
nie miałaby okazji zabrać głosu w kwestii podziału wpływów na Kontynencie.
Anglia jest groźna tylko przez to, że potrafi przeciwko mocarstwu europejskiemu, które
jej zagraża, rozegrać inne mocarstwo. Wojna światowa była dla Anglików pyrrusowym
zwycięstwem.Jeśli chcą utrzymać status mocarstwa światowego, potrzebują silnego soTerror Machine
31
www.bhpoland.org
jusznika na Kontynencie.A tym mogą być tylko Niemcy.
Wojna na Wschodzie (10 października 1941 w południe)
Wojna wróciła do swojej pierwotnej formy. W miejsce wojen narodów pojawiła się na
powrót wojna o terytorium. Pierwotnie wojna była niczym innym jak walką o pastwisko.
Dziś znów chodzi o bogactwa naturalne. Wedle woli Stworzenia należą one do tego, kto
je zdobędzie.
Wędrówka ludów wyruszyła ze Wschodu. Odtąd ludy Zachodu będą płynęły z powrotem
na Wschód. To odpowiada prawu przyrody, że przez walkę wciąż na nowo dochodzi do
selekcji. Prawo bytu wymaga nieustan­nego zabijania, żeby lepszy żył.
Istotą chrześcijaństwa jest wystąpienie przeciwko temu podstawowemu prawu, protest
przeciwko Stworzeniu. Przy konsekwentnym wprowadzaniu doprowadziłoby do selekcji
negatywnej.
Kronika filmowa (25/26 września, 9/10 października 1941) Aby zachować późniejsze wojenne kroniki filmowe jako świadectwo czasów, trzeba będzie wciąż na nowo kopiować
materiał, może najlepiej rejestrować filmy na metalu. Dostałem do ręki te nieliczne ujęcia
filmowe, które zachowały się z wojny światowej - zebrano je, żeby móc je zniszczyć państ­wo bawarskie zajęło je potem jako część majątku Partii, więcej ich nie zobaczyłem.
Trzeba je spisać na straty.
Mam nadzieję, że w przyszłości kronikę filmową będą robili najzdol­niejsi ludzie, jacy w
ogóle są. To może dać niesamowite wyniki.Czas można pozostawić, jaki jest, 20 minut,
ale trzeba pracować inteligentnie i z głową. Najgorsze jest obecnie ograniczanie się do
jednej rolki z dziesięcioma metra­mi filmu, czy pokazuje się trzęsienie ziemi, grę w tenisa,
wyścigi konne czy wodowanie.
Dowodzenie wojskiem w wojnie światowej (10/11 października 1941)
Abstrahując od wielkich zwycięstw, jak bitwa pod Tannenbergiem i bitwa zimowa na
Mazurach, trzeba powiedzieć, że brakowało nam odpowiedniego dowództwa. Cesarz
pokazał się tylko raz, kiedy myślał, że wszystko pójdzie dobrze. W 1918 nazywało się, że
ofensywą dowodzi Jego Cesarska Mość. W rzeczywistości cesarz nie miał pojęcia o dowodzeniu. Powodem naszej porażki w 1918 było niedocenienie broni pancernej lub obrony
przed nią. Bolszewizm zginie przez brak obrony przeciwpancernej.
Poza tym ofensywa wiosenna 1918 była przedwczesna - miesiąc później wszystkie
mokradła byłyby suche i pogoda by nam sprzyjała - i źle rozmieszczona w przestrzeni.
I co za pomysł, rezygnować ze spójnego planu ogólnego, bo w trakcie operacji otworzyła
się perspektywa na Paryż! To tak, jakbym zamiast zawró­cić oddziały stojące pod
Smoleńskiem na południe, do walk okrążeniowych, kazał maszerować na Moskwę, żeby
za prestiżowy sukces zapłacić rezy­gnacją z okrążenia i niedopuszczalnym rozciągnięciem
frontu.
Najbystrzejszym dowódcą wojskowym w wojnie światowej był chyba Conrad von Hotzendorf ”1. On rozumiał potrzeby polityczne i wojskowe, brakowało mu tylko odpowiedniego narzędzia.
32
Terror Machine
www.bhpoland.org
29 Główna kwatera Führern
13 października 1941 w południe
Gość: minister gospodarki Rzeszy Funk H/Fu.
Narody, które przyjmiemy do naszego porządku gospodarczego, powin­ny mieć udział
w bogactwach naralnych zdobytych terenów wschodnich i znaleźć tam zbyt na swoją
produkcję przemysłową. Musimy tylko stworzyć im takie perspektywy, a włączą się do
naszego porządku. Zorganizowanie tego terenu dla Europy oznacza likwidację wszelkiego bezrobocia.
Ameryka będzie dla tych krajów partnerem, który w sprawach gospodar­czych odpada.
Ameryce można płacić tylko złotem. Z Ameryką nie da się robić interesów polegających
na wymianie produktów, oni mają nadmiar i
40 Franz hrabia Conrad von Hotzendorf, 1852-1925, feldmarszałek, 1906-17 (z krótką przerwą) szel austrowegierskiego sztabu generalnego.
surowców, i możliwości produkcyjnych. Jak za siłę roboczą dostaną złoto, to je wrzucają
do piwnicy i myślą, że świat będzie się kierował tą polityką gospodarczą, która powstała
z. żydowskiego sposobu myślenia. Efekt - 13 milionów bezrobotnych.
Gdybym był w Ameryce, nie załamywałbym się, tam trzeba tylko zbu­dować niesamowitą
gospodarkę wewnętrzną.Mając dziewięć i pół miliona kilometrów kwadratowych do dyspozycji, w ciągu pięciu lat rozwiązałbym problem całkowicie.Nawet Amerykę Południową
Ameryka może zaopatry­wać tylko w takie dobra, które Stany Zjednoczone same mają.
Jak na przykład Ameryka ma eksportować samochody? Musieliby je wypuścić z ręki!
Szlakiem wodnym przyszłości jest Dunaj. Dniepr i Don poprzez Morze Czarne połączymy
z Dunajem. Popłynie do nas ropa i zboże. Kanału Dunaj
-Men nie da się dostatecznie rozbudować. Kiedy dojdzie do tego kanał Dunaj-Odra,
będziemy mieli obieg gospodarczy o wręcz niesłychanych rozmiarach. Europa będzie
interesująca dla siebie, Europa -już nie Ameryka
- będzie krajem nieograniczonych możliwości. Jeżeli Amerykanie mają olej w głowie, to
sami wejdą w ten interes.
Żaden kraj nie będzie tak samowystarczalny jak Europa. Gdzie są rudy żelaza równe
ukraińskim? Nikiel, węgiel, mangan, molibden? Tam są złoża manganu, z których
korzystała i Ameryka. Do tego możliwość uprawy kauczuku i roślin olejowych! 40.000
hektarów powierzchni uprawnej i mamy zaspokojone całe zapotrzebowanie na gumę.
Nie ma się co martwić, kto wygra wojnę, jeśli chodzi o konstrukcje gospodarcze.Tu idzie
walka o ziemię i o to, co pod ziemią. Mimo wszelkich starań - kto nie ma dosyć bogactw
naturalnych, ten przegra. Płodność ziemi jest nieograniczona, ale ludzkość ma do dyspozycji tylko jedną czwartą po wierzchni ziemi, stąd ta walka. To zgodne z wolą natury,
bo powoduje selekcję.
Jeśli człowiek daje dziecku życie, nie rozszerzając podstaw bytu, działa bez sumienia. Jeśli
jednak ktoś uważa, że z tego powodu powinien zrezyg­nować z dzieci, znów grzeszy, bo
Terror Machine
33
www.bhpoland.org
pozostaje coś winien życiu.
To oczywiste - problemy będą zawsze. Jako młody człowiek miałem kłopoty, gdzie
chodziło o 10,20 czy 30 marek Jedyny okres, kiedy nie znałem trosk, to było sześć lat w
wojsku, tam człowiek się nie przejmował, ubranie dali - nie za dobre może. ale za to zaszczytne - jeść dali, kwaterę (albo papi­er uprawniający do zajęcia kwatery) też. Potem znów
zaczęły się troski - w Partii, najpierw skąd wziąć 10.000 marek, potem dwa, trzy miliony,
w końcu 500 milionów, miliard, a po przejęciu władzy chodziło o miliardy.
Teraz pojawiają się inne troski. Już nie ma “co zrobić z robotnikami?” Nie ma już bezrobotnych. Teraz pytanie brzmi: Skąd wziąć robotników? Skąd maszyny? Coraz nowe
trudności. Dziś to idzie nawet dalej. Kiedyś: dajcie więźniów! Teraz: co zrobić z więźniami?
Wszyscy emigranci zatrzymują się w miejscu, w którym byli z chwilą emigracji.To. co
było później, nie dociera do nich. Chwilę swojej emigracji uważają za punkt zwrotny w
historii świata, a to był tylko punkt zwrotny w ich życiu.Tylko geniusz oderwie się od
takiego punktu. Są i emigranci duchowi - Anglik jeszcze tkwi w dniu 9 listopada 1918.
30 Główna kwatera Fiihrera
13 października 1941 wieczorem H/Fu.
Myślałem w tych dniach, czy nie zwołać szefów gospodarek Danii, Nor­wegii, Holandii, Belgii, Szwecji i Finlandii, żeby dać im obraz nowych możliwości gospodarczych.
Większość szefów gospodarczych nie ma poję­cia o tym, jak sobie wyobrażamy krwiobieg gospodarki. Ale też to są ludzie, którzy mają pozytywny interes w tym, żeby coś
się działo z korzyścią dla ich krajów. Jeśli im się uprzytomni, że można znaleźć miejsce
dla nadmiaru lud­ności i zapewnić krajowi zaopatrzenie we wszystko, co potrzebne, to
nie wykluczam, że przejdą na naszą stronę z rozwiniętymi sztandarami. Pierw szy krok
będzie podobny jak swego czasu przy unii celnej4 1 .
Dziś zreferowałem moją teorię finansową ministrowi gospodarki. Jest zachwycony i
mówi, że tą drogą Niemcy w ciągu 10 lat pozbędą się wszys­tkich następstw wojny bez
zakłócenia naszej wewnętrznej siły nabywczej.
31 Główna kwatera Fiihrera 13 października 1941 w nocy H/Fu.
W tych dniach sprzeciwiłem się atakowi, który mial nam dać cztery km postępu, bo
ewentualny zysk, jak oceniłem, nie był wart ofiar. Przyznaję, że niższym dowódcom jest
trudniej. Kto ma określać granicę w obliczu pytania, czy od ludzi wymagać ofiar, czy ich
oszczędzać?
Niemiecki Związek Celny (Deutscher Zollverein), handlowo-polityczny układ niemieckich krajów związkowych mający na celu doprowadzenie do jedności gospodarczej,
założony 1834. w późniejszym okresie rozszerzony i rozbudowany.
To, co wyrabiano w czasie wojny światowej, to było szaleństwo. Szczytem obłędu była
ofensywa na Verdim. Dowódcy obu stron zasłużyli na sąd wojenny. Jeszcze dziś nie
34
Terror Machine
www.bhpoland.org
całkiem zarzucono praktykę, która na przykład kosztowała życie jakichś 20.000 żołnierzy
- wysyłać łącznika bez względu na to, że wyruszając natychmiast, będzie narażony na
niebezpieczeństwo, którego by nie było, gdyby poczekał, aż się ściemni. Sam parokrotnie
byłem wystawiony na ciężki ogień artyleryjski, chociaż trzeba było po prostu zanieść kartę
pocztową. Jednakowoż jeden z moich następnych dowódców całkiem z tego zrezygnował.
W międzyczasie czasy się zmieniły, a pewnego dnia taka zbrodnia całkiem zaniknie.
Dowódca musi mieć fantazję. Nie przypadkiem nasz naród jest zarazem narodem
żołnierzy i narodem artystów. Moja siła płynie stąd, że potrafiłem wczuć się w sytuacje,
w jakich znajdzie się wojsko. Wyobraźnia bierze się jednak stąd, że się samemu przeżyło
coś podobnego - stąd płynie rozeznanie, co musi nastąpić, aby można było zapobiec
niebezpieczeństwu.
32 Główna kwatera Fuhrera 14 października 1941 rano H/Fu.
Przyzwyczaiłem się wieczorem nie patrzeć na nic denerwującego, nie mógłbym się tego
pozbyć do rana. Często też czekam z przeczytaniem listu trzy - cztery dni. Pewnie ten i ów
dziwi się, że nie otrzymuje odpowiedzi - ale jak podyktuję odpowiedź, to potem najpierw
dwanaście godzin nie zaj­muję się tą sprawą, nazajutrz poprawiam napisaną odpowiedź
raz, nieraz kolejnego dnia jeszcze raz. Jestem bardzo ostrożny, żeby nikt mi nie mógł
powiedzieć: jak to, napisałeś przecież to i to!
W ogóle jestem zdania, że w dzisiejszych czasach, mając do dyspozycji kolej, samochód
i samolot, w sytuacji podbramkowej lepiej się spotkać niż pisać. Przy pisaniu człowiek
sobie mówi: ja mu tu zaraz pokażę! Drugiemu nie pozostaje nic innego, jak odpowiedzieć
w tym samym tonie - albo też przychodzi i znieważa nadawcę. Ostatnio przyszedł do
mnie jeden z moich panów i pytał, co ma odpowiedzieć na obraźliwy list. Zabroniłem mu
odpowiadać w ogóle.
Mamy idiotyczne prawo. Jeżeli prawo do wniesienia skargi nie ma wygasnąć, trzeba
oskarżenie o zniewagę wnieść natychmiast. O wiele słuszniej byłoby postanowić, że takiej
skargi nie można wnosić przed upły­wem trzech tygodni. W międzyczasie gniew opadnie
i nie będzie sprawy.
Memoriały piszę tylko w sprawach zupełnie zasadniczych, w rodzaju Planu Czteroletniego czy w zeszłym roku akcji Wschód42.
Myślę teraz o sprawach wojskowych przeciętnie dziesięć godzin dzien­nie. Wydanie rozkazu, co robić, jest sprawą pół godziny, no, trzech kwadran­sów - ale najpierw każdą
operację trzeba przemyśleć, często trzeba zacząć myśleć pół roku wcześniej. Później może
przyjść taki czas, że w ogóle się nie będę zajmował prowadzeniem wojny na Wschodzie,
bo wtedy będzie chodz­iło tylko o wykonanie już wydanych rozkazów. To, w jaki sposób
rozkazy są wykonywane, nie interesuje mnie - a jeśli dalej tak będzie tam szło, zajmę się
całkiem innymi sprawami.
Moje szczęście, że się potrafię odprężyć. Przed snem zajmuję się architekturą, oglądam
obrazy albo zabieram się za jeszcze inne sprawy, z zupełnie innej parafii, godzinę, dwie,
inaczej w ogóle bym nie mógł spać.
Co bym zdziałał, gdybym nie znalazł ludzi godnych zaufania, którzy załatwią to, czym
Terror Machine
35
www.bhpoland.org
sam nie mogę pokierować? Twardych ludzi, o których wiem, że dadzą z siebie wszystko.
tak jak ja bym zrobił. Dobry współpra­cownik to taki, którego prawie nie zauważam, bo
na 100 decyzji 95 podej­muje sam. Pewnie, że zawsze są sprawy, w których ostatecznie
decyduję ja.
Nie powiem.że w czasie wojny wzmocniło się we mnie wrażenie.że jestem zbędny.Żeby
nie ja,to nikt nie podjąłby decyzji,którym zawdzięczamy dziś nasze istnienie!
33 Główna kwatera Fuhrera
14 października 1941 w południe Gość: Reichsfuhrer SS Himmler4 3 H/Fu.
Trzeba się zastanowić: czy nie łatwiej rządzić, zawarłszy konkordat? Po gruntownym
rozważeniu otrzymujemy taką odpowiedź:
1. Jest to oddanie się władzy państwa w ręce trzeciej siły,o której nie wiadomo jak długo
będzie można na niej polegać. Anglikański Kościół nom­inalny - tak, na nim Anglia
może polegać. Ale Kościół katolicki? Czy nie ryzykujemy, że pewnego dnia zmieni kurs.
chociaż początkowo w imię
4~ Memorial Hitlera w sprawie zadań Planu Czteroletniego powstał w sierpniu 1936. Tekst w: Wilhelm Treue. Vierteljahrshefl fur Zeitgeschifte 3/1955, s. 184 nn; w Vorjahr der Ostaktion /Rok przed akcjn na Wschodzie] powstała
Dyrektywa nr 21 Plan Barbarossa. Por. Hitlers Weisungenfijr Kriegsfiihrung, wyd. W. Hubatsch, Frankfurt 1962, s.
84 nn.
43 lleinrieh Himmler (1900-45). 1929-45 reichsfuhrer SS. od 1936 szef policji niemieckiej, od 1943 również minister
spraw wewnętrznych.
utrzymania swoich wpływów poszedł na służbę władzy państwowej? Jeśli pewnego dnia
Kościołowi czy księżom polityka państwa przestanie odpowiadać, zwrócą się przeciwko
państwu. Teraz właśnie coś takiego widz­imy, z przeszłości też mamy zniechęcające
przykłady.
2. Podstawowe pytanie: czy można liczyć na dłuższą metę na sukces
oparty na nieprawdzie i kłamstwie? Myśląc o przyszłości Narodu, ja nie mogę się trzymać
horyzontu czasowego 300 czy 500 lat!
Wiem. że patrząc na dłuższą metę, wszystko, co państwo osiąga dzięki paktowaniu z
Kościołem, jest tylko przejściowym ułatwieniem,. Wcześniej czy później nauki ścisłe
zdemaskują coś takiego jako szkodliwe. Państwo budowałoby swoją egzystencję na bazie,
która się pewnego dnia zawali. Człowiek wykształcony czuje respekt dla Stworzenia, którego nie jest w stanie odgadnąć, ale którego wielkość odczuwa. Człowiek niewykształcony
natomiast jest narażony na stoczenie się ku ateizmowi, czyli zezwierzęceniu, jeśli zobaczy,
że państwo z przyczyn taktycznych posługiwało się na terenie Kościoła nauką fałszywą, w
innych sprawach opierając swoją działalność na czystej nauce!
Dlatego zawsze trzymałem Partię z dala od Kościoła i klerykałów. Inaczej ryzykowałbym,
że moi zwolennicy wyznania katolickiego i protes­tanckiego pożrą się między sobą i będą
sobie rozbijać łby jedni kropidłami, a drudzy Bibliami. Dlatego ze “służbą bożą” tych
kościołów nigdy nie mieliśmy nic wspólnego. I jeśli nawet czasami było mi z tego powodu
36
Terror Machine
www.bhpoland.org
trochę trudniej, to przynajmniej byłem pewien, że pierwszy lepszy nie odbierze mi zdobytych wpływów. Chwilowa pomoc mogłaby potem drogo kosztować! Mimo to musimy
w tej sprawie być mądrzy i nie szukać walki tam, gdzie jej można uniknąć.
Człowiek - może to atawizm - boi się tego, czego nie umie czy jeszcze nie umie sobie
wytłumaczyć, to znaczy tego, co nazywamy silami nadprzy­rodzonymi. Jeśli ktoś ma
potrzeby metafizyczne, to nie dam mu programu Partii! Ale wiele jeszcze wody upłynie,
zanim nauka dojdzie do tego, żeby zaspokoić wszelkie potrzeby metafizyczne.
Dlatego nie widzę sensu i celu w pakowaniu się teraz w walkę z Koś­ciołem. Najlepiej pozwolić chrześcijaństwu się wypalić, takie powolne gaśniecie ma w sobie coś
uspokajającego. Dogmaty chrześcijaństwa padają pod ciosami nauki. Już teraz Kościół
musi iść na coraz większe ustępstwa. Tysiące spraw stopniowo tracą znaczenie. Jeszcze
tylko brak dowodu, że przejście od świata nieożywionego do ożywionego dokonuje się w
sposób płynny i bez wyraźnej granicy! Kiedy upowszechni się wiedza o Wszechświecie,
kiedy większość ludzi zda sobie sprawę, że gwiazdy nie są świecącymi bryłami, lecz
światami, może i ożywionymi światami, takimi jak nasz, to nauka chrześcijaństwa zostanie kompletnie sprowadzona do absur­du.
Religia pierwotnie służyła wsparciu budowy społeczeństwa ludzkiego,
była środkiem do celu, a nie celem samym w sobie! To jest bardzo ciekawe zjawisko:
religia w postaci Kościoła stopniowo ze środka do celu stała się celem samym w sobie,
instrumentem utrzymania władzy przywłaszczonej przez klechów na szkodę ogółu.
Przepisy sanitarne prawie wszystkich religii stanowiły nieocenioną pomoc przy tworzeniu państwa. Myj się, tego nie jedz, tamtego nie pij, wtedy i wtedy pość, wstawaj o
wschodzie słońca i właź na minaret - to w gruncie rzeczy nic innego, jak sformułowane
przez mądrych ludzi nakazy przestrzegania higieny w celu utrzymania siły ciała. Tak
tłumaczy się też wezwanie do dzielnej walki, przy czym jednak chrześ­cijanom wystarcza
do szczęścia gromkie śpiewanie Halleluja!, natomiast muzułmanie ozdabiają swój raj kobietami, winem i ziemskimi rozkoszami! Wszystko razem prowadzi do tworzenia ludzkich organizmów społecznych, bez których narody nie utrzymałyby swojego obecnego
kształtu!
Chrześcijaństwo ewidentnie bije dziś wszelkie rekordy głupoty. Dlatego pewnego
dnia cała jego budowla runie w gruzy. Wiedzę zdobyła już cała ludzkość. Im bardziej
chrześcijaństwo będzie się trzymało dogmatów, tym szybciej padnie.
Jedno muszę powiedzieć: wejrzenie w siebie musi być aktem świadomym, w drodze
zagłębienia się w naturę lub przez studiowanie his­torii. Do tego zdolna jest obecnie
tylko część społeczności, która ogarnięta głębokim szacunkiem przed Niepoznawalnym, doświadcza w tym swego metafizycznego spełnienia. Prosty człowiek także ma
potrzebę metafizyki, ale może ją zaspokoić tylko przez uduchowienie,które różni się
od tej drogi. To samo dotyczy kobiet. To samo dotyczy rolnika, któremu grad wybija
to, co w trudzie i mozole uprawiał. Prosty człowiek instynktownie szuka pomo­cy nadprzyrodzonej.
Nie można odebrać czegoś masom, nie dając w zamian czego innego. Przy tym muszą
otrzymać lepsze, zanim - od czego to zależy - mniej dobre zblednie. Błędny jest pogląd,
że aby nowe zwyciężyło stare, wystarczy postawić jedno obok drugiego.
Terror Machine
37
www.bhpoland.org
Aktem głupoty byłoby reanimowanie kultu Wotana. Nasza germańska mitologia była
przestarzała i już niezdolna do życia, kiedy nadeszło chrześ­cijaństwo.
Ginie tylko to, co dojrzało do śmierci!Cały antyczny świat żył wtedy tylko w systemach filozoficznych i-z drugiej strony-w kulcie bóstw.Z drugiej strony nie jest pożądane,
żeby cała ludzkość zgłupiała.Dlatego nie ma lep­szego sposobu na uwolnienie się od
chrześcijaństwa.niż pozwolić mu się wypalić.
laki ruch, jak nasz, nie może dać się wyciągnąć na metafizyczny teren niekontrolowalnych spekulacji myślowych. Musi pozostać na gruncie nauk ścisłych. Partia nie powinna
zastępować Kościoła. Jej zadanie jest z gatunku naukowo-metodycznych. Jeśli za tysiąc
czy dwa tysiące lat nauka znajdzie się w innym punkcie, nie znaczy to. że przedtem
kłamała. Nauka w ogóle nie kłamie, lecz stara się poznać prawdę o rzeczach w zakresie
granic swojej aktualnej widoczności. Nie podaje świadomie nieprawdy. Chrześcijaństwo
kłamie - popadło w konflikt samo z sobą.
Pytanie :czy to nie zlikwiduje w ogóle wiary w Boga? To by nie było dobre! Dla szerokich
mas pojęcie boskości stanowi tylko protezę myślową.Ta proteza działa znakomicie! Po co
niszczyć to zbiorowe pojęcie Niepojętego?
Kto żyje zgodnie z naturą, popada - choć tego nie chce - w konflikt z Kościołem. Kościół
od tego padnie. Zwycięży wiedza! Nie chciałbym jed­nak, byśmy poszli na teren kościelny,
podjęli działalność kultową. To byłby dla mnie koszmar, wolałbym się nigdy nie urodzić,
niż miałbym pewnego dnia siedzieć jak jakiś Budda!
Gdybyśmy teraz usunęli Kościół przemocą, cały lud krzyczałby: a co w zamian? Czy moi
gauleiterzy mają wyrzec się swoich chuci, żeby zostać świętymi? A toż i mój własny minister do spraw wyznań by się do tego nie nadawał, bo zdaniem tych kręgów dobry Bóg
wyparł się jego rodziny41 !
Przyszłość widzę mniej więcej tak: początkowo każdy będzie miał swoją prywatną wiarę
- przesądy zawsze będą grały pewną rolę. Partia uniknie niebezpieczeństwa stania się
konkurencyjnym przedsiębiorstwem dla Koś­cioła. Trzeba dopilnować, żeby Kościół nie
mógł się wtrącać w sprawy państwa. Wychowanie młodzieży będzie tak urządzone, żeby
każdy wiedzi­ał, co jest słuszne w sensie racji stanu. O ludzi z mojego otoczenia, którzy
wraz ze mną pozbyli się chomąta dogmatów, mogę się nie obawiać, tu Koś­ciół nie ma
nic do szukania!
Zadbamy o to, by Kościoły nie głosiły nauk stojących w sprzeczności z naszymi naukami.
Będziemy nadal promować nasze narodowosocjalistyczne nauki, a młodzież będzie tylko
słyszała więcej prawdy.
44 llanns Kcrrl (1X87-1941). 1933-34 minister sprawiedliwości Prus, 1935-41 minister do spraw wyznań.
34 Główna kwatera Fiihrera 14/15 października 1941 H/Fu.
Prognoza pogody? Na tym zupełnie nie można polegać! Służbę meteo trzeba na powrót wyłączyć z Wehrmachtu. Lufthansa to miała służbę meteo! Serce mi się krajało, jak
rozwiązali tę instytucję. Dzisiejszy aparat to już nie to, zresztąjest i parę innych braków.
Prognozowanie pogody to nie jest coś, czego się można mechanicznie nauczyć albo
38
Terror Machine
www.bhpoland.org
kogoś nauczyć.Tu trzeba ludzi z szóstym zmysłem, ludzi, którzy żyją z przyrodą za pan
brat, mniejsza o to, czy wiedzą już coś o izoter­mach i izobarach. Ci ludzie z reguły nie
mieszczą się w mundurze, jeden kulawy, inny garbaty. Ale za to nie muszą grzebać się w
tabelach, nie muszą się liczyć z możliwością przerzucenia z miejsca, które znają, w inne.
którego warunków klimatycznych nie znają, wreszcie nie mają nad sobą przełożonego,
który - w przekonaniu, że jest mądrzejszy, bo mą wyższe stanowisko i lepszą pensję - ma
pokusę dyktować im jedynie słuszny pogląd.
Może nieźle byłoby zmontować organizację cywilną, złożoną z centrali, która posiadając
materiały, jakie obecnie są jedyną podstawą prognozowania pogody, będzie ponadto
rejestrowała to, co wypróbowani ludzie z nosem - osoby prywatne z wszelkich terenów zameldują z terenu o tym, co zgodnie ze swoim doświadczeniem powinno wystąpić na ich
terenie w ciągu najbliższych godzin czy dni. Ten aparat nie będzie drogi. Stary nauczyciel
będzie zachwycony, jeżeli w zamian za te swoje telefony dostanie 30 marek na miesiąc.
Założyli mu telefon! A przy tym będzie się czuł zaszczycony, że doceniono jego wiedzę.
Taki człowiek nie musi składać meldunków na piśmie. Może mówić gwarą. Możliwe, że w
życiu nie opuścił rodzinnych stron. Ale umie czytać z lotu jaskółki lub muchy, z wyglądu
otoczenia, kra­jobrazu i nieba, z tego, jak się porusza powietrze, jak wiatr niesie dźwięk
dzwonów i z wielu innych motywów nie dających się wlać do menzurki. Tak go ojciec
nauczył, wypróbował to przez całe życie. Trzeba tylko pamiętać i zważyć u siebie, że w
każdej okolicy są ludzie, o których wszyscy wiedzą, że się znają na pogodzie! Centrala
analizuje otrzymane materiały łącznie z tym, co jej wychodzi z podstaw “naukowych”.
W ten sposób, myślę, będziemy w końcu mieli znowu niezawodny instrument - służbę
meteo, z którą się da pracować.
3 5 Główna kwatera Führern
15 października 1941 wieczorem H/Fu.
Zanim doszliśmy do władzy, trzeba było odstawić niejedną szopkę poli­tyczną- moja była
za głośna!
Spośród moich poprzedników Stresemann45 nie był taki najgorszy.Ale
zanim się wszystko odda w niewolę w imię wolności kawałka terytorium, trzeba być
pewnym tego kawałka!
W trakcie okupacji Nadrenii jazda na zachód była dla mnie zawsze czymś bardzo nieprzyjemnym. Musiałem omijać strefy okupowane. Raz chcieliśmy przejść od Dreesena46
w poprzek obszaru okupowanego. Kryty­cznego ranka miałem złe przeczucie, przez
co podróż upadła-w dwa dni później przyszedł list od Dreesena. że z powodu jakichś
ćwiczeń wszędzie na granicy była wizytacja. Gdybym im wtedy wpadł w ręce, Francuzi
już by mnie nie wypuścili, mieli materiały o naszych akcjach i mogliby do tego dorobić
dalej idące podejrzenia. Dla rządu Rzeszy byłoby to zbawieniem, laliby krokodyle łzy i
poprzestali na niemrawym proteście, z którego nic by nie wynikło.
Po planie Younga47 nawet ludzie zbliżeni do Partii spodziewali się poprawy. Przyjechałem
na posiedzenie do Berlina, Papen właśnie wrócił z Lozanny i mówił, że odniósł wielki sukces, bo mu się udało zbić reparacje do sumy ryczałtowej 5.8 miliarda marek48.
Terror Machine
39
www.bhpoland.org
Powiedziałem mu, że gdybyśmy mieli naprawdę 5.8 miliarda marek do wydania, to one
pójdą na niemieckie zbrojenia. Po przejęciu władzy natychmiast kazałem wstrzymać
wszelkie płatności. Trzeba było to zrobić już w 1925.
W 1933 mieliśmy jeszcze 83 miliony w dewizach. Nazajutrz po przeję­ciu władzy postawiono mnie przed koniecznością natychmiastowego zdecy­dowania o wydaniu 64 milionów. Oświadczyłem, że pierwsze słyszę. Ile to czeka? Co, trzy miesiące? To niech poczeka jeszcze dwa, nic się nie stanie!
45
5
Gustaw Stresemann (1878-1929), narodowo-liberalny członek Reichstagu, założyciel i
przewodniczący Niemieckiej Partii Ludowej, 1923 kanclerz Rzeszy, 1923-29 minister spraw zagranicznych.
46
Hotel Dreesen w Bad Godesberg. Właściciel Fritz Dreesen zaprosił Hitlera w 1925 po wyjściu z
Landsber- gu.
47
7 Plan Younga przewidywał ostateczną regulację zobowiązań reparacyjnych Rzeszy od 1930. W
obliczu światowego kryzysu gospodarczego okazał się niewykonalny i został zarzucony faktycznie przez przyjęcie
morato­rium Hoovera 1931, formalnie układem lozańskim 9.VII. 1932
48
8
l’ranz von Papen (1879-1969), VI-XI.I932 kanclerz Rzeszy. 1933-34 wicekanclerz w rządzie Hitlera Kon­ferencja lozańska, przygotowana jeszcze przez kanclerza Brüninga, odbyła się 16. VI-9.VII 1932
Osiągnięto redukcję długu reparacyjnego przez zapłatę jednorazowej umówionaej sumy trzech miliardów marek.
Nasi ludzie mają jakiś zabobonny strach przed utratą reputacji solidnego dłużnika. Ja to
widziałem tak: nie wtedy nas zaczną szanować, jak będziemy grzecznie płacić haracz, a
wtedy, jak płacić przestaniemy.
Inflacja była do naprawienia za jednym zamachem. Decydujące znacze­nie miały wtedy
nasze wewnętrzne długi wojenne49-oprocentowanie naszych 170 miliardów pożyczki
wojennej .Z tego dziesięć miliardów szło na odset­ki, przy obciążeniu podatkowym
narodu niemieckiego przed wojną świa­tową na poziomie pięciu miliardów. Żeby
pokryć te dziesięć miliardów, drukowano banknoty, skutkiem czego wybuchła inflacja.
Właściwiej byłoby po pierwsze - wstrzymać wypłatę wszelkich odsetek od pożyczki
wojennej, po drugie - opodatkować obłędne zyski z wojny. Ja bym oddał zwycięzcom
pożyczkę wojenną i kazał ją zamrozić na dwadzieścia, trzydzieści czy czter­dzieści lat.
Przecież dług wojenny urósł do takiej wysokości dopiero dzięki 200- czy 300-procentowej dywidendzie50!
Inflacja nie bierze się stąd, że do handlu trafia więcej pieniędzy, tylko stąd, że obywatel za
to samo świadczenie nagle każe sobie płacić drożej. Z tym trzeba coś zrobić.
Schachtowi też najpierw musiałem wytłumaczyć, że pierwszą przyczyną stabilności
naszej waluty są obozy koncentracyjne. Waluta się trzyma, bo kto żąda więcej, idzie do
obozu! I że trzeba zdjąć z rynku nowe zarobki.
Nie wyobrażam sobie, że wszystko.co robię, stanowi mój oryginalny wynalazek. Po prostu bardzo dużo czytałem i wyciągnąłem wnioski z tego, co się już kiedyś zdarzyło. Już
Fryderyk Wielki z. czasem wycofał z obiegu swoje chrzczone miedzią talary i dzięki temu
odbudowa! walutę.
To wszystko jest naturalne i proste, byle nie wpuszczać Żydów. Polityka Żydów jest prosta - normalne sprawy interesów uczynić niezrozumiałymi dla normalnego człowieka.
Początkowo człowiek z zabobonnym strachem patrzy na mądrość ekonomistów. Jeśli
40
Terror Machine
www.bhpoland.org
ktoś tak się nie zachowuje, to mówią, że to prosty człowiek, bez zrozumienia dla wiedzy.
W rzeczywistości te poję­cia stworzono po to, żeby nikt nic nie rozumiał. Miliony ludzi
zmieniły
Do 1918 koszty prowadzenia wojny przez Niemcy (włącznie z obsługą zadłużenia) wyniosły 164 miliardy marek.
Z tego 97 miliardów pochodziło z dziewięciu pożyczek wojennych, 57 miliardów z weksli skarbowych, obligacji
i innych ktolkoierminowycli tytułów dłużnych kasy Rzeszy. Z finansowania wojny podatkami zrezyg­nowano,
ponieważ ustalanie wysokości podatków stanowiło domenę landów i starannie unikano wkraczania w ich kompetencje. Instancje niemieckie odpowiedzialne za finanse liczyły na zwycięski pokój i spłaty reparacji przez aliantów.
5” Zyski z wojny były zróżnicowane zależnie od regionu i gałęzi gospodarki Były jednak - jak wynika z memoriału
doręczonego 25 VII. 1917 kanclerzowi Rzeszy przez generała Groenera - niezwykle wysokie. Pisze on: Bilanse
wskazują, że przemysł jeszcze i teraz może osiągać niewiarygodne zyski, które nie stoją w żadnej proporcji ilo efektów Wilhelm Grocner, l.ebenserinnerungen [Wspomnienia), Itaki. Fr. hr. von Gaertringen. Getynga 1957, s.522
te punkty widzenia w konkret. Tylko do profesorów nie dotarło, że wartość pieniądza
zależy od masy towaru, która stoi za pieniądzem.
W Hali Obersalzberskiej miałem kiedyś robotników, którym miałem zro­bić wykład
o pieniądzu. Dostałem burzę oklasków, tak wszystko zrozumieli. Pieniądze można
wydrukować, to kwestia ilości papieru - ale czy robotnicy zrobią aż o tyle więcej, o ile
więcej papieru zadrukujemy? Jeśli będą pracow­ali po staremu, to za otrzymane większe
pieniądze nie kupią więcej niż przedtem za mniejsze.
Ale czy taka prosta teoria nadaje się na temat dysertacji? Na to trzeba przy użyciu trudnych do zrozumienia pojęć i skomplikowanych konstrukcji myślowych pisać o handlu
butelkami51!
36 Główna kwatera Fuhrera
17 października 1941 w południe H/Fu.
Z chwilą upadku Odessy dla Rumunii wojna praktycznie się skończyła52, pozostały im
już tylko zadania osłonowe. Wobec sukcesu Antonescu opozy­cja przycichnie - naród
kocha zwycięskich wodzów.
Reakcjoniści są jak gabinet luster - coś się odezwie i wraca z dwóch stron. Stopniowo
w towarzystwach wzajemnej adoracji, które nie mają nic wspólnego z narodem, powstaje
wrażenie, że naród kogoś nie chce, a to tylko jeden półgłówek szepnął coś drugiemu
półgłówkowi.
Antonescu może też zapisać sobie na plus, że się rozprawił z Codreanu5j . Nie licząc
Duce, Antonescu robi wrażenie najsilniejszego z naszych sojuszników, człowieka z klasą,
konsekwentnego i nieprzekupnego, człowieka, jakiego Rumunia jeszcze nie miała.
Trzeba wiedzieć, że nawet w rumuńskim korpusie oficerskim nie było nic, czego by nie
można było kupić, i wcale nie chodzi o przekupstwo moralne przez rolę, jaką żona lub
córka odgrywa w karierze męża lub ojca. Pobory całej służby państwowej były gorzej niż
skromne.
Antonescu musi teraz oprzeć swój kraj na rolnictwie. Przemysł potrzebuje
51
1 Aluzja do dysertacji byłego ministra spraw zagranicznych Gustawa Stresemanna, którego praca
dyplo­mowa dotyczyła rozwoju obrotu piwem butelkowanym w Berlinie
Terror Machine
41
www.bhpoland.org
52
2
Z meldunku Wehrmachtu z 17.X, 1941: Pod zwierzchnictwem szefa państwa rumuńskiego,
marszałka Antonescu, armia rumuńska, dowodzona przez generała korpusu Jacobicicgo i wspierana przez niewielkie oddziaty specjalne armii i lotnictwa niemieckiego, zdobyła 16.X 1941 miasto i port Odessa
5:, CoriieliuZeleaCodreanu( 1899-1938), 1930-38 komendant Żelaznej Gwardii, rumuńskiego ruchu faszys ­towskiego . 1938 na zleceni e rządu aresztowan y i rozstrzelany .
inteligencji, jaką jego chłopstwo, skądinąd zaradne i dzielne, nie dysponuje. Natomiast
może chyba z trzonu chłopstwa powstać sensowny korpus admin­istracyjny, byle krótko
trzymać administrację i porządnie ludziom płacić.
Ale tak jak jest, kto się daje przekupić, musi zginąć.Nie bójmy się kary śmierci tam, gdzie
chodzi o starcie chwastów z powierzchni ziemi.Teraz urzędnik powie sobie: jak mam
ryzykować życiem, to już lepiej nie mieć z państwem nic wspólnego-odejdzie i dobrze.
będzie miejsce dla przyzwoitych ludzi.
Oczywiście oficerowie też nie powinni być zmuszeni do szukania dodatkowego zarobku. Jeśli się chce uczciwości w zawodach cywilnych, trzeba mieć czysty aparat państwowy
- nieprzekupne wojsko, policję i administrację, ograniczoną do minimum. Pierwsza
sprawa to pozbyć się Żydów. Inaczej nie uwolni się państwa od korupcji.
Jeśli Antonescu tak będzie działał, to dzięki dobremu z natury chłopst­wu, jakiego nie
mają Węgry, licznym bogactwom naturalnym i nie za gęste­mu zaludnieniu może powstać
kwitnący kraj, silny i zdrowy wewnętrznie.
37 Główna kwatera Fuhrera
17 października 1941 wieczorem Goście: minister Rzeszy dr Todt54, gauleiter Sauckel55
H/Fu.
W porównaniu z nagromadzeniem piękna w środkowych Niemczech nowa przestrzeń na
Wschodzie wydaje się dziś biedna i pusta. Ale przecież Flandria to jedna równina, a jaka
piękna! Ludzie? Przyjadą. Flistorii też nie brakuje. Natura posłużyła się tu niespotykaną
dotąd skalą. Tu rozegrały się być może najpotężniejsze bitwy historii, że długo nie będzie
większych.
Ten teren musi stracić charakter azjatyckiego stepu, musi się zeuropei- zowaćlPo to budujemy teraz wielkie magistrale na południowy kraniec Krymu, na Kaukaz.Wzdłuż tych
magistrali powstaną, jak perły na sznurze, niemieckie miasta,a wokół nich niemieckie
osadnictwo. Dwa, trzy miliony ludzi, jakich do tego potrzeba, znajdą się szybciej, niż
myślimy- z Niemiec,
54
Fritz Todt (1891-1942). 1933 generalny inspektor drogownictwa, od 1934 szef Urzędu Tech­niki, inicjator Organizacji Todta (TO), założonej 1938. która w czasie wojny prowadziła wszystkie ważniejsze przedsięwzięcia
budowlane 1940-42 minister uzbrojenia i amunicji. Zginął tragicznie po wizycie w kwaterze głównej Fuhrera
8.11.1942.
55
Fritz Sauckel (1894-1946), 1927-45 gauleiter. od 1933 także zarządca komisaryczny Turyn­gii. Od 1942
pełnomocnik generalny do spraw zatrudnienia.
z krajów skandynawskich, z krajów zachodnich, z Ameryki. Ja już tego nie dożyję.ale
za 20 lat na tym terytorium będzie żyło 20 min ludzi.Za trzysta lat będzie to kwitnący
parkowy krajobraz niezwykłej piękności!
42
Terror Machine
www.bhpoland.org
Tubylcy? Przejdziemy do ich selekcjonowania. Destruktywnych Żydów
całkiem wyrzucimy. Wrażenia, jakie mam z Białorusi, są lepsze niż z Ukrainy. Do
rosyjskich miast nie będziemy się wtrącać, muszą całkowicie wymrzeć. Nie ma co sobie zawracać głowy wyrzutami sumienia. Nie przys­zliśmy tam bawić się w niańkę, nie
mamy wobec tych ludzi żadnych zobow­iązań. Reformować budownictwo mieszkaniowe,
łapać wszy? Niemieccy nauczyciele, gazety? Nie! Postawmy lepiej radiostację, zależną od
nas, a poza tym niech tylko znają znaki drogowe, żeby nam nie włazili pod samo­chody!
Wolność w rozumieniu tych ludzi polega na tym. że muszą się myć tylko w święta. Przyjść
tam z szamponem, to wcale nie zdobędziemy sym­patii. Trzeba ich całkiem zmienić. Jest
tylko jedno do zrobienia: przedsięwz­iąć germanizację przez ściąganie tam Niemców, a
pierwotnych mieszkańców traktować jak Indian. Gdyby ci ludzie nas zwyciężyli - Boże,
łaski! Nienaw­iść? Nic z tych rzeczy, działamy z wyrachowania. Oni natomiast działają
pod wpływem kompleksu niższości istot stojących niżej - drżą przed stojącymi wyżej i
wiążąz kompleksem niższości nienawiść. Inteligencja? Tej mamy aż w nadmiarze, z czego
mamy same kłopoty! Ludzie dobrej woli z Europy mogą uczestniczyć w dziele zaludnienia.
Podchodzę do tej sprawy na spokojnie. Czuję się egzekutorem przez­naczenia historycznego. Jest mi idealnie obojętne, co ludzie o mnie myślą w danym momencie. Jeszcze
nie słyszałem, żeby Niemiec, który je kromkę chleba, robił sobie coś z tego, że grunt,
na którym wyrósł, trzeba było zdobyć zbrojną ręką. Jemy też kanadyjską pszenicę i nie
zaprzątamy sobie głowy Indianami.
Stosunki prawne - to wymysł człowieka! Natura nie zna rozkładu jazdy ani notariatu.
Niebo zna tylko siłę. Zasada, że wszyscy ludzie powinni się kochać wzajemnie, jest teorią,
której jej głosiciele w praktyce radykalnie zaprzeczyli. Mały Murzynek, który pechowo
nie trafił w ręce misjonarza, pójdzie do piekła! Gdyby tak było, trzeba by powiedzieć:
głupia sprawa, przeżył trzy lata, nic nie zrobił i ma skwierczeć przez miliardy lat!
Usunięcie letargu wszechobecnego na Wschodzie minorowego tonu
będzie ostatnim zadaniem Leya56-piękne ogrody, drzewa owocowe, pola
56 Robert Ley (1890-1945). 1932-45 szef organizacyjny NSDAP. 1933-45 organizator i szef Niemieckiego Frontu
Pracy (DAF).
uprawne, kraj, o którym kiedyś będzie można napisać:kwaśny tydzień, słod­kie święto!
Wiem, że teraz udostępniliśmy narodowi niemieckiemu to, czego potrze­
buje, aby osiągnąć światowe znaczenie. Najbardziej cieszy mnie, że taki rozwój wydarzeń
odciągnął nas od Morza Śródziemnego. Najbardziej wysunięty na południe jest Krym iść dalej w dół nie ma sensu. Trzymajmy się naszej Północy! Tu też można jeździć do listopada, w Berlinie już w lutym robi się ładnie, nad Renem wiosna zaczyna się w marcu!
Właśnie w tym kraju jest kompletnym nonsensem budować centralny młyn i wozić zboże
400 kilometrów. Lepiej stawiać wiatraki i brać stamtąd tylko to, co jest potrzebne dla
dużych ośrodków.
Martwi mnie tylko to, że nie jestem tyle i tyle lat młodszy .Todt, musi pan rozszerzyć
swój program!Siła robocza się znajdzie.Rozbudowa dróg, kolei, zabiorę się teraz za
Terror Machine
43
www.bhpoland.org
naszą szerokotorową kolej.Za jedną drogę, która w tych miesiącach służyła Grupie
Armii “Środek”,postawię Stalinowi pom­nik57, gdzie indziej dostarczał łańcuchów
przeciwbłotnych, zamiast budować drogi. Oto wyzwanie dla nas - na następne sto lat
mamy co robić!
38 Główna kwatera Fiihrera 17/18 października
1941 H/Fu.
Przez noc z 9 na 10 maja 1940 i z 21 na 22 czerwca 1941 nie spałem.58 Ale wtedy w maju
właściwie bardziej się przejmowałem pogodą! Wściekłem się, jak się rozwidniło, 15
minut wcześniej, niż mi mówiono -już przedtem wiedziałem, że o tej porze jest jasno! O
siódmej przyszła wiadomość: Eben- Emael zamilkło! I druga: jeden z mostów na Maas
wzięty! Ktoś taki jak Witzig uchwyciłby nieuszkodzone mosty w Maastricht59 - ale to
bez znaczenia, że te mosty zostały wysadzone w powietrze, skoro mieliśmy wysoki most
pod Luttich, puszczony 60 metrów nad rzeką, tego mostu nasi pionierzy by tak szybko
nie odtworzyli! I jak to wszystko przebiegało zgod­nie z planem! Kiedy otrzymałem
wiadomość, że wróg na całym froncie ruszył przeciwko nam, mało się nie
popłakałem z radości, dokładnie
5 7 Autostrada Mińsk-Moskwa.
58 Noce poprzedzające ataki niemieckie na Holandie. Belgię i Francję -10 . V. 1940, g. 5.35 - oraz na Związek
Radziecki - 22.VI. 1941, g. 3.15
59Belgijski fort tben Einael należał do systemu ubezpieczeń Luttich. Położony w północnej części miasta, tyglowa!
zarazem pozycje na kanale Alberla, których miała bronie armia belgijska. Z początkiem działań bojowych w forcie
wylądowała na szybowcach transportowych jednostka saperów, uczyniła go niezdolnym do walki i opanowała dwa
mosty na Kanale Alberta.
o to chodziło! 1 bardzo dobrze się stało, że pierwsze uderzenie rozpoczęliśmy pod Lüttich. Musieli uwierzyć, że trzymamy się starego planu Schlieffena60.
39 Główna kwatera Fiihrera
18 października 1941 wieczorem
Trochę się bałem o natarcie armii von Klugego61, ale wszystko było genial­nie przygotowane. Już w dwa dni po osiągnięciu Abbeville mogłem zacząć nową ofensywę na
południe62 ! Gdy bym wtedy miał tyle oddziałów zmoto­
Goście: prof. Speer
H/Fu., prof. Breker
ryzowanych, co teraz latem tego roku, w ciągu dwóch tygodni ofensywa byłaby
zakończona. Kiedyś nie będzie można patrzeć bez wzruszenia na przebieg tych operacji!
Nieraz jeszcze o trzeciej w nocy schodziłem do mapowni, aby rzucić okiem na mapę.
Jak to było w Felsennest61 - ptaki o poranku, widok na drogę, którą ciągnęły w górę kolumny, nad nami eskadry samolotów! Tam byłem pewny swego. Przy nalotach na Paryż
44
Terror Machine
www.bhpoland.org
byliśmy ograniczeni do okolicznych lotnisk, żeby oszczędzić stare miasto. Pewnie, że en
masse Francuzi zachowują się źle, ale są jednak w jakiś sposób z nami spokrewnieni, i
bolała mnie konieczność atakowania takiego miasta, jak Laon z jego katedrą.
22 czerwca [ 1941 ] otwarła się przed nami brama, o której nikt nie wiedział, co za nią
leży. Musieliśmy liczyć się z wojną chemiczną i biolog­iczną, a niepewność ciążyła mi
potwornie. Tamtejsi ludzie to zupełnie inny gatunek. Wszystko, co ma pozór kultury,
zostało przez bolszewików zrabowane, i nie będę nic czuł, gdy przyjdzie mi zrównać z
ziemią Kijów, Moskwę i Petersburg.
Osiągnięcia naszych wojsk są niesamowite.Z jakimi uczuciami powitają ojczy sta ziemię
dywizje, które teraz ida. na zachód, jeszcze niesyte chwały! W porównaniu z Rosją Polska to całkiem kulturalny kraj! Jakże możnaby zapomnieć o czynach naszej armii, budowle, które staną w Berlinie, będą i za tysiąc lat głosić jej chwalę: Luk Triumfalny, Hala
Żołnierza, Hala Ludowa!
60
Plan ofensywy przeciwko Francji, opracowany przez szefa niemieckiego sztabu generalnego Alfreda Itr.
von Schlieffena Przewidywał przemarsz armii niemieckich przez Belgię i oskrzydlenie armii francuskiej przez silne
oddziały prawego skrzydła Niemiecki atak w 1940 został przeprowad­zony zgodnie z tak zwanym Planem Sierp
Oddziały niemieckie przełamały front, dotarły do ujścia Sommy i rozdzieliły siły nieprzyjaciela.
61
Generał-pulkownik Hans Günther von Kluge byl w 1940 głównodowodzącym 4 Armii, która
prowadziła atak miedzy Amicns i Kanałem La Manche w kierunku Sekwany.
°2 4 czerwca nastąpiło zajęcie Dunkierki i zabezpieczenie regionu wybrzeża, dzień później rozpoczął sie atak niemiecki na “linię Wcyganda” i ofensywa na południe, która 14 czerwca doprowadziła do zajęcia Paryża.
l-elsennest. kwatera główna I’ührera pod Münstereifel 10.V.-5.VI.1940.
To, jak Anglicy wplątali się w wojnę, to swoista historia. To Churchill
tak namieszał. Za nim mamy żydostwo, które się nim posługuje. Do tego chciwy i
oślizgły goguś Eden, żydowski minister wojny Hore-Belisha67, dalej szara eminencja
angielskiego ministerstwa spraw zagranicznych68 i pozostali Żydzi i biznesmeni. To
się często zdarza, że zasobność finansowa jest odwrotnie proporcjonalna do poziomu
rozsądku. Stąd władze państwa z góry zapewniały, że wojna potrwa trzy lata. Na coś takiego warto wyłożyć pieniądze! Przy tym od zdania narodu, który ma szczęście mieć taki
rząd, nie zależy nic.
Gospodarka wszędzie składa się z takich samych łajdaków, zimnych gro- szorobów. Biznes przypomina sobie o idealizmie tylko wtedy, gdy chodzi o zarobki robotników: jak to,
chcecie podwyżki? A gdzie wasz idealizm?
Także i u nas, wiem o tym dobrze, przed 1933 tacy ludzie mieli lepsze warunki do robienia interesów. Ale to, że biznes płacze, jest wliczone w koszty. Nie spotkałem jeszcze
przemysłowca, który na mój widok nie robił­by zbolałej miny. Przy czym można każdemu
udowodnić, że jemu się ewidentnie poprawiło. Posłuchać ich, to się wydaje, że już ledwo
zipią. Ale jakoś ich stać na wszystko. Normalny człowiek nie ma co zrobić od zaraz z tym,
co zarabia, ludzie mnóstwo odkładają, a i tak na kino, teatr czy koncert pozwalają sobie
częściej niż kiedyś. Dlatego nie mogę nic zabrać z teatru czy z kina, ludzie muszą coś
robić, muszą się kiedyś wyluzować. A do tego najlepiej się nadaje film i teatr. Przecież
czas pracy nieraz ostro przekracza osiem godzin, i po wojnie też się tego tak od razu
Terror Machine
45
www.bhpoland.org
nie zmieni!
Nie chcę popełniać więcej błędów. Zbudujemy coś, co już mieliśmy w czasie wojny
światowej: samowystarczalną gospodarkę. Wtedy sprawa upadła przez to, żeśmy nie
umieli jej po ludzku wykorzystać. Siła robocza, jakiej wymaga wytworzenie dóbr nieproduktywnych, wymaga świadczenia
4 Albert Speer, lir 1905, obarczony przez Hitlera zadaniem nowego ukształtowania urbanistycznego Berli­na, W 11
.1942 został następcą tragicznie zmarłego dr Todta jako minister uzbrojenia i amunicji.
65
5 Arno Breker, ur. 1900, rzeźbiarz, 1938-45 profesor Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych
w Ber­linie.
66
6
Winston Churchill (1874-1965) po rozpoczęciu niemieckiej ofensywy na Zachodzie 10 V 1940
został pre­mierem Wielkiej Brytanii (do lipca 1945).
67
Leslie Hore-Belisha (1895-1957), 1937-40 brytyjski minister wojny.
68
Za szarą eminencję Foreign Office uchodził w oczach Hitlera lord Robert Vansittart.
wzajemnego. Zamiast rynku wewnętrznego był to jednak rynek zagraniczny, na który się
rzuciliśmy, przed wojnąz chęci zysku, po wojnie - żeby spłacić nasze długi. To. że na ten
cel udzielono nam kredytu, wkopało nas jeszcze głębiej.Pod koniec wojny doszliśmy już
do produkcji syntetycznego kauczuku. Benzynę trzeba było sprowadzać, chociaż istniał
już proces Bergiusa6y.
To jest najpilniejsza sprawa po wojnie - natychmiast stworzyć samowystarczalną
gospodarkę. Mięso i tłuszcze będą na kartki dopóty, dopó­ki się nie przekonamy, że
pozostają nadwyżki, bo ludzie nie wykupują kartek. To jest to. czego Anglicy najbardziej
się boją w Planie Czteroletnim: tych samowystarczalnych Niemiec nie da się zabić!
Ale też jest to przekreślenie istotnej części rentowności dzisiejszych kolonii. Sprowadzać
będziemy musieli tylko kawę i herbatę.Potem będziemy musieli myśleć o zaopatrzeniu w
soję, olej i pasze dla Danii i Holandii.
Wszyscy musimy mieć jakiś udział w tej europejskiej gospodarce.Dla samego zdobycia
kolonii nie przedłużyłbym wojny ani o dzień. Uprawiać
politykę kolonialną, to najpierw trzeba mieć Europę. Chciałbym tylko ode­wieczorem
Najstarszą dziedziną gospodarki jest rolnictwo i to jest powód, dla którego w żadnej
dziedzinie gospodarki ludzie tak się nie trzymają trady­cyjnych metod, jak właśnie tutaj.
Jesteśmy strasznie zacofani. Budowa domu powinna polegać na jego zmontowaniu. Przy
czym poziom mieszkań może być zróżnicowany - liczba elementów może być zmienna,
byle elementy pozostały jednakowe. Komu trzeba do szczęścia czegoś ekstra, niech sobie
zamówi dom wedle swego smaku. Ale nie dla niego stawiamy trzypokojowe mieszkania
za tanie pieniądze!
Po co nam w Rzeszy Niemieckiej sto różnych wzorów wanien?Po co nam zróżnicowane
wymiary okien i drzwi ? Żeby do nowego mieszkania trzeba było koniecznie kupować
nowe firanki? Do samochodu części zami­enne dostanę wszędzie, do mieszkania nie.
Wszystko przez to, że na nowinkach się najlepszej zarabia, a ułatwiają to wzory użytkowe
i usta­wodawstwo patentowe.W ciągu roku - dwóch trzeba z tym procederem skończyć!
brać nasz Kamerun70, nic poza tym.
46
Terror Machine
www.bhpoland.org
Do tego zróżnicowane napięcie
71 ! Charlottenburg ma inną sieć niż
40 Główna kwatera Fuhrera
19 października 1941 po południu
H/Fu.
Najważniejsze dla przyszłości: żebyśmy dużo dzieci mieli! Musi być powszechna
świadomość, że rodzina jest zabezpieczona, jeśli ma co najm­niej czworo dzieci-wlaściwie
powinna mieć czterech synów! I tego należało­by zawsze przestrzegać.
Kiedy słyszę, że rodzina straciła na wojnie obu synów, szlag mnie trafia. Gdybyśmy
dawniej stosowali model dwa plus dwa, najwięksi geniusze nar­odu niemieckiego w ogóle
by się nie urodzili - ilu z nich stanowiły piąte, siódme, dziesiąte czy nawet dwunaste dzieci
w rodzinie! Skąd to się bierze, trudno wyczuć.
“”Profesorowi licrgiusowi udało sie 1913 wydobyć substancję płynni) z węgla drogi) podgrze­wania pod wysokim
ciśnieniem. Dzięki temu był w stanic otrzymać cząsteczki zbliżone do ropy. 1914 otrzymał patent na “Proces doprowadzania węgla do postaci płynnej”. Wolfgang Birkenfeld. Der syn­thetische Treibstoff 1933-45. Getynga 1964.
70
Kamerun, dawny niemiecki protektorat w Afryce, zgodnie z. traktatem wersalskim w więk­szości przekazany w zarząd mandatowy Francji, w mniejszej części Anglii.
Moabit. Budując nową Rzeszę, rozwiążemy to jednolicie. Przy okazji trzeba przybliżyć
środki techniczne budownictwa do dzisiejszego stanu techniki. Obecnie używana
pogłębiarka, na przykład, jest niewygodnym grzmotem w porównaniu z pogłębiarka
śrubową. Na takich sprawach można niesamowicie dużo zaoszczędzić, jak się wprowadzi
normalizację. Pragnie­nie zapewnienia milionom wyższego poziomu życia zmusza nas
do standaryzacji, jak też do posługiwania się znormalizowanymi częściami budowlanymi
wszędzie tam, gdzie nie zachodzi konieczność kształtowania indywidualnego.
Artykuły pierwszej potrzeby dla szerokich mas możemy produkować tylko jednolicie.
Przy kręgu odbiorców rzędu 15 milionów osób można myśleć zarówno o tanim radiu, jak
i o popularnej maszynie do pisania.Myślę, że to jest rozbój, że maszyna do pisania jeszcz
e dziś kosztuje kilkaset marek! Ile czasu się traci przez to, że trzeba czytać różne bazgroły,
to się nie da policzyć. Dlaczego zamiast religii nie wprowadzić do szkół powszechnych
maszynopisania?
71
stałego.
W Niemczech istniały sieci 220 V prądu zmiennego. 110 V prądu zmiennego i (nieliczne) 110 V prądu
w nocy To, że świat antyczny był taki piękny, pogodny i bezproblemowy, bierze się
stąd, że był wolny od dwóch plag: syfilisu i chrześcijaństwa! Chrześci­jaństwo to protobolszewizm, mobilizacja niewolników przez Żydów w celu rozwalenia budowli państwa
- dlatego też wartościowy element trzymał się w Rzymie z dala od nowej nauki. A teraz
jeszcze Rzym ma pretensje do bol­szewików, że niszczyli chrześcijańskie kościoły, jakby
chrześcijaństwo nie robiło tego samego ze świątyniami pogańskimi!
Terror Machine
47
www.bhpoland.org
41 Główna kwatera Fuhrera
21 października 1941 w południe Bo. [rmmann]/Fu.72
Szef powiedział, wskazując na książkę “Stos ofiarny”73, coś takiego:
Biorąc pod uwagę, jak jasno nasi wielcy ludzie już sto czy dwieście lat temu przejrzeli
wpływ chrześcijaństwa, doprawdy wstyd, że nie jesteśmy dalej. Wcale nie wiedziałem, jak
jasno taki człowiek jak Julian7 4 oceniał chrześcijan i chrześcijaństwo. Trzeba o tym
poczytać.
Chrześcijaństwo stanowiło niszczący wszystko bolszewizm. Przy czym Galilejczyk, nazwany później Chrystusem, chciał całkiem czego innego. Był on przywódcą ludowym,
który zajął stanowisko przeciwne żydostwu. Galilea niewątpliwie była kolonią w której
Rzymianie osiedlali galijskie legiony, a Jezus na pewno nie był Żydem. Nie darmo Żydzi
nazywali go również skurwysynem - synem kurwy i rzymskiego żołnierza.
Decydującego zafałszowania nauki Jezusa dokonał Paweł. W wyrafi­
nowany sposób przerobił i wykorzystał naukę Galilejczyka do swoich celów. Galilejczyk
miał zamiar uwolnić Galileę od Żydów, zwrócił się ze swoją nauką przeciwko żydowskiemu
kapitalizmowi i dlatego Żydzi go zabili. Jed­nym z najwredniejszych komisarzy był wówczas Saul. Kiedy Saul zauwa72 Rozmowa osobiście spisana i podpisana przez Reichsleitera Martina Bormanna.
73 Der Scheiterhaufen. Worte grofter Ketzert. Stos ofiarny. Słowa wielkich heretyków.), nakła­dem Kurta Eggera. Dortmund 1941. Kurt Eggers.ur. 1905, poległ w 1943 w Rosji jako Untersturm­führer SS. We wspomnieniu
pośmiertnym w NS-Monatsheften 14/1943, s. 543 nn, został określony jako “rewolucyjna postać” współczesnego
piśmiennictwa.
74Flawiusz Klaudiusz Julian (332-363), zwany przez chrześcijan Apostatą (Odstępcą), był 361363 cesarzem rzymskim. Wychowany w duchu chrześcijańskim, podjął próbę przeciwstawienia chrześcijaństwu
odnowionego pogaństwa.
żył, że za naukę Galilejczyka ludzie są gotowi dać się zabić, doszło do tego, co się nazywa “nawróceniem św. Pawła”, a co polegało na odkryciu, że przy użyciu nauki Galilejczyka - jeśli się ją inteligentnie przechwyci - można doprowadzić do upadku państwo
rzymskie, którego Żydzi nienawidzili. Rzymianie przejmowali nawet złoto gromadzone
przez Żydów w świątyni­ach. Pieniądz był i jest ich bogiem, czyli Rzymianie sięgali po
to, co dla Żyda najświętsze. Saula-Pawła poraziło odkrycie, że państwo rzymskie można
doprowadzić do upadku, jeżeli się rozpowszechni naukę o równości wszyst­kich ludzi w
obliczu jednego jedynego Boga i przeniesie własne - rzekomo pochodzące od Boga - przepisy ponad prawo państwowe. Jeśli teraz uda się zapewnić jednemu człowiekowi pozycję
zastępcy Boga na ziemi, to ten człowiek ze swoimi prawami i swoją nauką staje ponad
wszelkimi prawami państwowymi75.
Państwa antyczne miały swoich bogów i im służyły - ale sługami boży­mi byli ludzie
państwa, gdyż bogowie byli także patronami opiekuńczymi miast i państw. W tych
bogach uwielbiano siłę, którą stworzył naród. Antykowi obca była myśl o Bogu uniwersalnym. W tym zakresie Rzymian­ie byli uosobieniem tolerancji. Pomysł, żeby wszystkie
48
Terror Machine
www.bhpoland.org
narody modliły się do jednego Boga, wydałby im się szaleństwem, bo jeżeli trzy narody
walczą między sobą i modlą się do tego samego boga, to co najmniej dwa modlą się nadaremno. Rzymianie byli zatem niebywale tolerancyjni, zostawiali nawet w świątyni
jedno wolne miejsce dla Nieznanego Boga. Poza tym każdy mógł czcić swojego boga jak
chciał, i każdy mógł bez przeszkód głosić, co myśli 0 bogach.
Tę okoliczność Paweł wykorzystał do swoich celów, bo to dawało jemu 1 jego ludziom
przepustkę do walki z państwem rzymskim. Metoda pozostała niezmieniona do dziś pod pretekstem nauk religijnych duchowni knują przeciwko państwu.
Rzymskie wyobrażenia religijne były wspólne dla wszystkich ludów
aryjskich. Żyd natomiast nie znał i dalej nie zna nic poza złotym cielcem, do którego się
modli. Żydom brak jakiegokolwiek metafizycznego poczucia religijnego, ich religia to
skrajny materializm, stąd charakterystyczne jest,
7^ Taką ocenę chrześcijaństwa w ogóle, a apostola Pawła w szczególności, zawarł już Dietrich Eckart w swojej
wcześniej cytowanej broszurze: “Wiedział jak nikt inny, że żaden naród na ziemi nie potrzebuje pomocy duchowej
tak, jak Żydzi. Wszak i Chrystus nawoływał: Nie idźcie do pogan, idź­cie do zagubionych owiec Izraela! On na
to gwiżdże. Idzie do Greków, do Rzymian. I niesie im swoje “chrześcijaństwo”. Coś, czyni można ruszyć z. posad
światowe mocarstwo rzymskie. Wszyscy ludzie są równi! Braterstwo! Pacyfizm! Koniec z godnością!” Bolschevismus von Moses bis Lenin [Bol­szewizm od Mojżesza do Lenina), s.28.
że zaświaty wyobrażają sobie jako łono Abrahama. Jako wspólnota religijna Żydzi
pojawiają się dopiero od czasów Pawła, wcześniej Żydzi znali tylko wspólnotę rasową.
Dopiero Paweł dostrzegł poręczność żydowskiej metody propagandy pod płaszczykiem
religii. Przez to, że Paweł z aryjskiego ruchu protestu przeciwko żydostwu w Palestynie
zrobił ponadpaństwową religię chrześcijańską, Żydzi obrócili państwo rzymskie w gruzy.
Paweł proklam­ował równość wszystkich ludzi wobec jedynego Boga, i z chwilą kiedy to
się przebiło, państwo rzymskie musiało zblednąć.
To znamienne, że Paweł ze swoją chrześcijańską nauką w Atenach nie mógł odnieść
żadnego sukcesu. Greckie pojmowanie życia tak przewyższa­ło chrześcijańskie, że
Ateńczycy wybuchnęli głośnym śmiechem słysząc Pawłowe nauki. Ale w Rzymie,
nieokrzesany Paweł milionową masę pozbawionych korzeni ludzi - dzięki swoim naukom o równości - pozyskał i mógł użyć do swoich celów.
Przy tym rzymski niewolnik to wcale nie było to, co sobie teraz
wyobrażamy jako niewolnika. To poniżające pojęcie niewolnika skojarzył z rzymskimi
jeńcami wojennymi dopiero Paweł. Przedtem niewolnik był tym, co dziś nazywamy
jeńcem wojennym. Wielu z tych jeńców było potem uwal­nianych, a jeśli uważano ich
za dostatecznie wartościowych, mogli nawet zostać obywatelami. Dość pomyśleć o wielu
Germanach, których przy­ciągnął do siebie ówczesny Rzym. Również nasz pierwszy bohater walki o wolność, Arminiusz, był przedtem rycerzem rzymskim, a jego brat zajmował
wysokie stanowisko w państwie rzymskim.
W ciągu wielowiekowych kontaktów z tymi Germanami w Rzymie wysoko oceniono
wartość elementu germańskiego i jest rzeczą znamienną, że w Rzymie preferowano blondynki, tak że wiele ciemnowłosych Rzymi- anek farbowało się na blond. Przez
długi czas do Rzymu płynął strumień ger­mańskiej krwi, a warstwa przywódcza była
Terror Machine
49
www.bhpoland.org
odświeżana dzięki nowej krwi. Żydzi natomiast byli w pogardzie.
Podczas gdy wszystkie przyzwoite elementy w Rzymie pozostały głuche
na nową naukę, pierwotne chrześcijaństwo spowodowało rewolucyjne wzburzenie
motłochu w milionowym mieście. Rzym został zbolszewiz- owany i ten bolszewizm
zadziałał w Rzymie dokładnie tak, jak to później widzieliśmy w Rosji.Dopiero pod
wpływem ducha germańskiego chrześci­jaństwo straciło stopniowo swój otwarcie bolszewicki charakter, stało się jako tako znośne. Kiedy ono się chwieje, Żydzi znowu zabierają
się za chrześcijaństwo pierwotne, jakim jest bolszewizm. Chrześcijaństwo na tysiąc lat
powstrzymało rozkwit świata germańskiego-dopiero w XVIII wieku dotarliśmy mniej
więcej do poziomu, na jakim Rzymianie byli do pojawienia się chrześcijaństwa.
Teraz Żydom zdawało się, że tamten eksperyment można powtórzyć.To samo, co wtedyzniszczenie praw rasowych jako podstawa istnienia naro­du.Znamienne, że Żydzi w Rosji
wyrywali setki tysięcy ludzi z ich terenu i flancowali ich gdzie indziej, że pozostawionym
kobietom dawali mężów z innych terenów. W Rosji na wielką skalę uprawiano mieszanie ras. Wtedy i dziś to samo - niszczenie kultury i sztuki. Jak wiele skarbów kultury i
sztuki ówcześni bolszewicy zniszczyli w Rzymie, Helladzie itd.! Tak samo postępowali
współcześni nam Żydzi u nas i w Rosji. Porównajmy choćby wysoki poziom rzymskiej sztuki i kultury, świątyń czy mieszkań, z tym, co bolszewickie podziemie przynosiło
w katakumbach jako nową kulturę. Wtedy zniszczenie wszystkich bibliotek, teraz w
Rosji to samo - zapaść na bardzo niski poziom, równy dla wszystkich. Wtedy, aż po
średniowiecze, najpotworniejsze tortury, męki i stosy w imię chrześcijaństwa, teraz to
samo w imię bolszewizmu. Saul zamienił się w Pawła, a Mordechaj w Karola Marksa76.
Kiedy wytępimy tę zarazę, dokonamy dla ludzkości czynu, o którego znaczeniu nasi
ludzie na froncie nie mają żadnego pojęcia.
42 Główna kwatera Fiihrera
21/22 października 1941 w nocy Gość: Reichsfuhrer SS Himmler H/Fu.
Co do mojego osobistego życia, zawsze będę żył prosto. Ale jako Fuhrer i głowa państwa
muszę się wyraźnie odróżniać od otoczenia. Jeżeli moje otoczenie obwiesza się orderami i
gwiazdami wszelkiego rodzaju, to Fuhrer odcina się przez to, że tego nie robi. Gdyby moi
ludzie chodzili bez deko­racji, musiałbym nosić gwiazdy.
Potrzebujemy wspaniałego stylu. Ten styl trzeba stworzyć. Dlatego nadamy obchodzeniu naszych świąt formę, która zostanie utrzymana. Dla Anglików ich stare formy, w
naszych oczach barokowe, są czymś żywym, ponieważ zostały uświęcone tradycją i bez
przerwy zachowane po dziś dzień
- oto tajemnica trwania ich siły.
Uważam jednak za konieczne, abym dożył stworzenia tego stylu. W
/b Mardochai, zamieniony na Markus i skrócony. Ojciec Karola Marksa. Heinrich Mara
urodz­ił się w 1777 jako drugi syn Mordechaja, zwanego Mara Levy.
przeciwnym razie kolejny Fiihrer mógłby dojść do wniosku, że może się na mnie powołać,
gdyby okazało się, że on chce pozostać “skromny”. Nie chcę więcej słyszeć o pruskiej
skromności! Trzeba wiedzieć, jak Fryderyk Wielki zarządzał pieniędzmi państwa! Poza
50
Terror Machine
www.bhpoland.org
rym pruskość to wyłącznie sprawa charakteru i postawy. Był czas, kiedy można było
powiedzieć, że w całej Europie jest jeden Prusak, i żył on w Rzymie! Dziś można
powiedzieć, że żyje tam Rzymianin wśród Włochów. Drugim Prusakiem byłem ja, żyjący
w Monachium.
Za systemu77 bardzo znamienne było, że głowa państwa niemieckiego, kiedy chciała
wydać przyjęcie dla dyplomatów, musiała prosić ministrów spraw wewnętrznych, spraw
zagranicznych, sprawiedliwości, finansów, pracy i gospodarki o dostarczenie obsługi. A
jeśli minister sprawiedliwości powie: przykro mi, ale sam mam gości? Żeby przywieźć i
odwieźć gości, musiałbym prosić firmy samochodowe o wynajęcie samochodów!
Nowa Kancelaria Rzeszy będzie stale miała w pogotowiu dwieście pięknych samochodów.
Kierowcy niech się nauczą zachowywać się odpowiednio jako służba! (Prowadzenie
samochodu i usługiwanie wymaga tu zarówno sprawności jak i niezawodności politycznej).
Co za szczęście, że w ogóle mieliśmy nową Kancelarię Rzeszy78! W starej z mnóstwem
spraw nie dalibyśmy sobie rady!
Zawsze lubiłem Berlin, i jeśli tak mnie martwi, że wiele rzeczy nie jest tam zbyt pięknych,
to właśnie dlatego, że to miasto coś dla mnie znaczy. W czasie wojny dwa razy miałem po
dziesięć dni urlopu. Spędzić go w Monachum? Widok czarnych zabrałby mi całą radość
bycia w mieście79. Oba razy pojechałem do Berlina, i od tego czasu znam berlińskie
muzea i zbiory. Berlin w inny sposób przyczynił się do rozwoju Ruchu niż Monachium.
Poparcie finansowe znalazłem w Berlinie i Wirtembergii,ale nie w Monachi­um z jego
drobnomieszczanami. Poza tym Berlin ma pomniki przeszłości fry- derycjańskiej, to
było serce dawnej Rzeszy, i to jest stolica Rzeszy dzisiejszej
! Jego nieszczęście polega na tym, że zasiedlony przez ludzi pochodzenia
sasko-fryzyjskiego, którzy trafili na zupełnie inny element, nie stał się
7 7 Narodowi socjaliści i. reguły nazywali czasy Republiki Weimarskiej “okresem systemu” (Systemzeit).
78 Hitler pisał o budowie nowej Kancelarii: “W grudniu 1937 czy styczniu 1938 zdecydowałem się rozwiązać
kwestię austriacką i stworzyć Wielką Rzeszę. Do nieuniknionych w związku z tym zadań zarówno czysto
służbowych jak i reprezentacyjnych stara Kancelaria w żadnym razie się nie nadawała. Stąd 11.1.1938 zleciłem generalnemu inspektorowi budowlanemu prof. Specrowi budowę nowej Kancelarii Rzeszy na Vobstrabe i ustaliłem termin ukończenia budowy na 10.1.1939”. Die neuc Rcichskanzlei [Nowa kancelaria Rzeszy], s.8. Czysty czas budowy
wyniósł 9 miesięcy.
7^ Monachium i Bawaria to ostoja katolicyzmu w Niemczech.
właściwie ośrodkiem kultury.Ostatnim krzewicielem kultury był Fryderyk Wilhelm
IV.Wilhelm I nie miał gustu.Bismarck był niemuzykalny.Wilhelm II miał gust, ale fatalny.
To,co jest w Berlinie brzydkie, usuniemy, a to, co powstanie, będzie
ekstraktem tego, co tylko można zrobić dzisiejszymi środkami. Ktoś, kto wejdzie do
Kancelarii Rzeszy, musi mieć wrażenie, że staje przed panem świata. Już sama droga
do niej, przez Łuk Triumfalny szerokimi ulicami przy Hali Żołnierza do Placu Narodu,
powinna mu zaprzeć dech.
Już przez to jesteśmy wstanie usunąć w cień jedynego konkurenta, jakiego mamy, czyli
Rzym. Wielka Hala ma być taka, żeby się w niej pomieściła bazylika św.Piotra wraz z
Terror Machine
51
www.bhpoland.org
przylegającym do niej placem.
Budować będziemy z granitu. Nawet najstarsze znaleziska ze skał pier­wotnych na Nizinie
Północnoniemieckiej prawie nie wykazują śladów wietrzenia. Te budowle będą stały
niezmienione za dziesięć tysięcy lat, oczy­wiście j eżeli do tego czasu morze nie zalej e na
powrót Niziny Północnon­iemieckiej!
To, co się u nas nazywa pierwotnymi formami germańsko-nordyckimi. czyli ornament
roślinny w różnych wariantach, jest rozpowszechnione na całym świecie, zarówno w
Ameryce Południowej jak i na Północy. W pewnym źródle greckim jest mowa o ludziach
przed-księżycowych, w czym należy widzieć odniesienie do mocarstwa światowego Atlantydy, które padło ofiarą katastrofy kosmicznej.
Kiedy chcę ocenić moje dzieło, muszę przede wszystkim podnieść: po pierwsze, że udało
mi się - myśl rasową jako podstawę życia - doprowadzić do zwycięstwa nad światem
ciemnoty. Po drugie, uczyniłem kulturę siłą napędową narodu niemieckiego. Władza,
jaką teraz zdobyliśmy, staje się rzeczywistością tylko przez to, że w tworzeniu cudów kultury upatrujemy sens, cel i wyzwanie naszego życia.
Nakłady, jakie na to przeznaczę, będą o wiele, wiele większe niż to,
czego potrzebowaliśmy naprowadzenie tej wojny.Chcę być budowniczym.Dowód-cą wojskowym jestem z musu, jeśli w ogóle zajmuje się sprawami wojskowymi, to tylko dlatego,
że chwilowo nie ma kogoś, kto by to zrobił lepiej. Gdybyśmy dzisiaj mieli takiego Moltkego, to jemu powierzyłbym to wszystko. Nikomu z moich ludzi nie wtrącam się do jego
działań, dopóki nie mam wrażenia, że mógłbym to zrobić lepiej niż on. Jak chłop chwyta
za broń, żeby bronić swojej ziemi, kiedy go atakują tak dochodzi do tego, że ja prowadzę
wojny. Są one dla mnie środkiem do celu.
Bohaterskie czyny, jakich dziś dokonują nasze oddziały, pewnego dnia
znikną z ludzkiej pamięci. W czasie hiszpańskiej wojny sukcesyjnej nie myślano już o
wojnie trzydziestoletniej, bitwy fryderycjańskie usunęły w cień okolice roku 1700, Bitwę
Narodów pod Lipskiem zastąpił Sedan, a bitwa pod Tannenbergiem czy nawet ofensywa
polska i zachodnia blednie wobec bitew na Wschodzie. Pewnego dnia i one odejdą w
zapomnienie.
Ale nasze budowle będą trwać i rzucać na kolana każdego, kto do nich podejdzie. Rzymskie Koloseum przetrwało epoki, a co u nas pozostało z przeszłości, to katedry.
Odbudowanie niemieckiej jedności było w zeszłym stuleciu zadaniem Prus. Zadanie,
jakie stoi przed nami - stworzenie Wielkich Niemiec i wybi­cie się na pozycję światowego
mocarstwa-mógł rozwiązać tylko połud­niowiec. Jeśli teraz powołuję do dzieła ludzi z
Południa i jeśli posłałem do Berlina najlepszego budowniczego, to dlatego, że ci ludzie
pochodzą z terenu karmionego kulturą od bardzo dawną.
Przy tym zawsze myślę politycznie.Gdyby Wiedniowi przyszła teraz fantazja postawić
halę wysokości 200 m, nie znalazłby u mnie poparcia. Wiedeń jest piękny, jaki jest, nie
czuję konieczności dodawania czegoś do tego, co ma-natomiast potomni, tego jestem
pewien, nie wybaczyliby mias­tu pieniędzy niezbędnych na taką budowlę.Berlin będzie
kiedyś stolicą świa­ta.
43*nGłówna kwatera Führern
52
Terror Machine
www.bhpoland.org
24 października 1941 wieczorem Gość: generał-porucznik von Rintelen, Rzymm
H/Fu.
Nie ma istoty, nie ma substancji, ale nie ma też ludzkiej instytucji, która by się pewnego
dnia nie zestarzała. Niemniej każda instytucja musi wierzyć w swoją trwałość, jeśli nie
zamierza sama się rozwiązać. Najtwardsza stal ulega zmęczeniu, wszystkie pierwiastki
rozkładają się, i jak Ziemia kiedyś przemi­nie, tak niewątpliwie pewnego dnia przestaną
istnieć wszystkie instytucje. Wszystkie te zjawiska przebiegają falami, nie prostą drogą, a
w górę lub w dół.
Kościół stoi w niekończącym się sporze z wolnością poszukiwań.Bywało, że opór Kościoła
wobec badania rzeczywistości był tak silny, że dochodziło do ostrych starć, wręcz eksplozji. W efekcie Kościół się cofał, a nauka traciła
80 Enno von Rintelen, 1937-43 niemiecki attache wojskowy w Rzymie i niemiecki generał w dowództwie włoskim.
sile przebicia.
Dziś o dziesiątej, na religii opowiadają historię stworzenia według Bib­lii, a o jedenastej
wykładająna biologii teorię ewolucji. Jako uczeń odczuwałem tę sprzeczność i zacząłem
drążyć - na drugiej lekcji opowiadałem profesorowi, co mówili na pierwszej, czym
doprowadzałem nauczycieli do rozpaczy.
Kościół sobie z tym radzi - wyjaśnia, że wydarzenia opisane w Biblii mają znaczenie symboliczne, i że tak trzeba je rozumieć. Gdyby ktoś tak twierdził czterysta lat temu, to wśród
pobożnych pieśni zostałby spalony.
Ponieważ Kościół nauczył się trochę tolerancji, znowu - w porównaniu ze stanem z
zeszłego stulecia - bardziej chodzi po ziemi. Wykorzystuje przy tym to, że do istoty nauki należy gruntowne tropienie prawdy. Nauka jest jak drabina, na którąsię wchodzi - z
każdym stopniem widzi się troszkę dalej, ale końca rzeczy nie widzi także i nauka. Jeśli
się okazuje, że to, co wcześniej uważano zaprawdę, było tylko pewnym przybliżeniem,
Kościół triumfuje: My mówiliśmy to samo! Ale nauka inaczej nie może, bo gdyby przyjęła
charakter dogmatyczny, toby się sama zamieniła w kościół.
Powiedzieć, że piorun pochodzi od dobrego Boga, nie jest bez sensu - niewątpliwie jednak dobry Bóg nie steruje piorunami tak, jak to twierdzi Kościół. Definicja Kościoła to
nadużycie stworzenia dla celów doczesnych. Prawdziwą pobożność znajdujemy tam,
gdzie mieszka najgłębsza wiedza o niedoskonałości człowieka. Kto widzi Boga tylko w konarach dębu albo w tabernakulum, nie może być głęboko pobożny, pozostaje niewolnikiem formy, a kiedy błyska i grzmi - boi się, że zostanie porażony za to, że przekroczył
ten czy inny przepis.
Kiedy się czyta polemiki z XVII czy XVIII wieku albo rozmowy Fry­deryka II z Wolterem, to musimy się wstydzić naszego niskiego poziomu intelektualnego ! (= większości
generałów etc.)8 1
Nauka stoi obecnie przed potężnym dylematem dotyczącym pytania, czy w ogóle istnieje
różnica jakościowa pomiędzy światem organicznym i nieor­ganicznym. Jest sobie jakiś
obiekt i nie wiadomo, czy to zaliczyć do organ­icznych czy nieorganicznych. Kościół naTerror Machine
53
www.bhpoland.org
jpierw wrzaśnie, potem się zamknie i spokojnie będzie nauczał po swojemu. Ale pewnego
dnia dogmat wyblaknie dzięki gigantycznej potędze badań historyczno-przyrodniczych. To logiczne -jeśli mózg ludzki myśli o krok dalej i ma szczęście trochę uchylić tę
ogromną zasłonę, wtedy to nie może pozostać bez następstw.
W tekście Heima zdanie kończyło się naszych dzisiejszych rozmów. Bormann
skreślił rozmów i dopisał poglądów! (= większości generałów etc.).
Dziesięcioro przykazań to przepisy porządkowe, absolutnie godne pochwały. Tu przenika się Kościół i religia! Kościoły powstały przez to, że religia otrzymała reprezentację
organizacyjną. W podświadomości wszyst­kich ludzi tkwi mniej więcej to samo, tylko
różnie to formułują. Jeden dostrzega Nieosiągalne dopiero wtedy, gdy ma nóż na gardle, inny zauważa je zawczasu, bez powietrza, głodu, ognia i wojny. W podświadomości
każdego tkwi poczucie ograniczoności ludzkiej mocy. Mikroskop poucza nas, że
uporządkowanie wielkości idzie nie tylko na zewnątrz, lecz i do wewnątrz, mikrokosmos - makrokosmos! Teraz dochodzą do tego pewne ustalenia zupełnie naturalne, na
przykład - że to i owo jest dla człowieka niezdrowe. Stąd posty i wiele nauk typu lekarskiego, pożytecznych dla człowieka. Nie przypadkiem egipscy kapłani byli zarazem
lekarzami.
Gdy nowoczesna nauka nie zrobi nic innego.a tylko usunie to,wtedy poniesie stratę.Kiedy
przeciwnie,będzie to używane przez strony kościelne, aby zdławić postęp ludzkości,
będzie to nieznośne i od tego padnie każdy Kościół.
Na starość tkanki człowieka tracą swoją elastyczność. Normalny człowiek niechętnie
patrzy na śmierć drugiego. Jeśli ludzie się lubią a jeden z nich mówi o śmierci, słyszy:
daj, spokój! Pytanie - czy spisał Pan już tes­tament? uchodzi za ostry nietakt. Im kto
młodszy, tym mniej o tym myśli, ludzie starzy jednak trzymają się życia jak szaleni. To
om są przeważnie najpoboż-niejsi - Kościół otwiera przed nimi perspektywę, że ustanie
życia nie tylko nie jest zupełne, lecz także stanowi początek czegoś o wiele piękniejszego.
Jak możesz pominąć Kościół w testamencie! Tak to w zarysie wygląda.
Czy jest gdzieś Kościół bez dogmatyzmu? To by nie był Kościół, tylko nauka. Nauka nie
jest w stanie wyjaśnić, dlaczego obiekty przyrody takie są, jakie objawniają się oku badacza. Tu wskakuje religia i przynosi uspokoje­nie. Tymczasem religia w postaci Kościoła
znajduje się w sprzeczności z życiem: autorytet zwierzchności kościelnej opiera się na
tym, że ich nauka jest podniesiona do godności dogmatu i Kościół sam by się zniszczył,
gdyby nie trzymał się swojej zdogmatyzowanej nauki.
Co nie zgadza się z obserwacją, musi się zmienić albo - zniknąć. To jest owo wieczne
Przemienienie. Musimy tylko zdać sobie sprawę, że - po pier­
wsze - my, ludzie współcześni mamy pewien wgląd w otchłań przeszłości, świecie. Wniosek stąd, że niezawodnie 169 tkwi w błędzie, bo rację może mieć tylko jedno! W dodatku spośród religii, jakie mamy dzisiaj, żadna nie jest starsza niż 2500 lat. Ludzie przynajmniej od poziomu pawiana istnieją w każdym razie od dobrych 300.000 lat (małpolud
mniej się różni od nieroz- garniętego człowieka niż ten od człowieka na poziomie, powiedzmy, Schopenhauera). Spoglądając w taką otchłań, dwa tysiące lat jest całkiem małym
54
Terror Machine
www.bhpoland.org
wycinkiem.
Patrząc materialnie, wokół nas istnieje wszechświat z takich samych materiałów, czy
chodzi o Ziemię, o Słońce czy o inne gwiazdy. Nie można sobie dłużej wmawiać, że organiczne życie powstało tylko na jednym z tych światów! Czy odkrycia naukowe zapewnią
człowiekowi szczęście? Nie wiem. Ale: ludzie zupełnie różnych wyznań są szczęśliwi!
Skoro tak, to trze­ba być tolerancyjnym.
Aktem głupoty jest wmawianie człowiekowi, że jest dyrygentem wszys­tkiego, jak to
czyniła natrętna liberalna nauka zeszłego stulecia. Ten sam człowiek, który rozwinąwszy
się wcześniej, dosiada dinozaura o maleńkim mózgu! To jest to, co uważam za najgorsze.
Rosjanie mogli się zwrócić prze­ciwko popom, ale nie umieli zmienić tego w walkę
przeciwko wyższej władzy. W rzeczy samej, jesteśmy bezwolnymi stworzeniami, istnieje
jednak jakaś siła twórcza. Chcieć temu zaprzeczać to głupota. Kto wierzy w błędną naukę,
stoi i tak wyżej od tego, kto w ogóle nie wierzy. Taki bolszewicki pro­fesor wyobraża sobie,
że triumfuje nad stworzeniem! Wobec takich ludzi będziemy panami - czy początkiem
naszego tworzenia jest katechizm czy filozofia, zawsze mamy możliwość odwrotu, a oni z
ich czysto materialisty- cznym światopoglądem w końcu pozżerąją się wzajemnie.
44 Główna kwatera Führera
25 października 1941 wieczorem Goście: Reichsführer SS Himmler, Obergruppenführer
Heydrich*2 H/Fu.
Przed Reichstagiem przepowiadałem żydostwu8-1, że jeżeli dojdzie do
jaki przodkom tysiąc lat temu nie był dany; i że - po drugie - posiadamy też spojrzenie w
dal, jakiego starożytność nie miała.
Wśród dwóch i ćwierć miliarda ludzi na Ziemi znajdujemy 170 więk­szych wyznań i
każde twierdzi, że ma jedynie słuszne wyobrażenie o tamtym
Reinhard Heydrich (1904-42). organizator i szef służby bezpieczeństwa (SD) Reichsfuhrera
SS, 1936 szef policji bezpieczeństwa i 1939 nowo utworzonego Głównego Urzędu
Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA). Od września 1941 ponadto zastępca protektora Czech i
Moraw. Obergruppenführer
J Przemówienie w Reichstagu 30 stycznia 1939.
wojny, Żydzi znikną z Europy. Ta rasa zbrodniarzy ma na sumieniu dwa mil­iony ofiar
wojny światowej, teraz znowu setki tysięcy. Niech mi nikt nie mówi: przecież nie możemy
ich wysłać na bagna! A o naszych to ktoś się troszczy? To jest dobre, kiedy przed nami
kroczy strach, że my tępimy żydostwo. Próba utworzenia państwa żydowskiego będzie
niepowodzeniem.
Książkę z wypowiedziami cesarza Juliana trzeba by rozpowszechnić w milionach egzemplarzy - cudowne spojrzenie, antyczna mądrość, rozez­nanie, coś fantastycznego! Z jaką
jasnością XVIII i przede wszystkim
Terror Machine
55
www.bhpoland.org
ubiegły wiek ocenił chrześcijaństwo i przebieg rozwoju Kościoła’8 4
Potomni zawsze widzą w przeszłości to, czego w niej szukają, co chcą znaleźć. Historia
carów odmalowana przez bolszewików ocieka krwią. Ale czymże ona jest wobec krwawych czynów bolszewizmu!
Istnieje historia świata napisana w latach sześćdziesiątych przez pewnego liberała - Rottecka -,która patrzy na wszystko z ówczesnego punk­tu widzenia i odrzuca antyk85.
My również piszemy historię na nowo - z rasowego punktu widzenia. Począwszy od
wyobrażeń jednostkowych, przewrót jest kwestią nie tylko analizy źródeł, lecz także logiki. Są procesy naturalne, które jeśli będę chciał objaśnić dotychczasowymi metodami, to
w ogóle nie dojdę do celu, muszę przyjąć inne założenia, w przeciwnym razie nie będę
widział ich poprawnie. Dopóki uważano, że proces gnilny przebie­ga bez mikroba, to
czy można było wpaść na jego trop?
Jakimże ubóstwem wykazało się chrześcijaństwo, niszcząc antyczne bib­lioteki!
Osiągnięcia życia umysłowego kultury grecko-rzymskiej nazwano nauką diabła. Nie
wystawiaj się na pokuszenie, abyś nie zginął! Tak samo, jak chrześcijaństwo, postępuje
bolszewizm, ukrywając przed swoimi ludźmi to, co posiada reszta świata, żeby im
wmówić, że ich urządzenia techniczne i socjalne są wyjątkowe! Ktoś mi opowiadał, że
windziarz jednego z hoteli w Moskwie -jak się okazało w rozmowie podczas jazdy - z całą
powagą wierzył, że takie urządzenia istnieją tylko u nich. Nigdy nie widziałem takiego
zwątpienia, jak na twarzy u owego rosyjskiego ambasadora, inżyniera, którego po paru
dniach wezwano z powrotem do Moskwy86 i
84 Mowa znów o zbiorze cytatów Kurta Eggersa.zobacz przyp.w dok.nr 41.
tam rozstrzelano. Na wieczorowym przyjęciu dla dyplomatów podszedł do mnie i
dziękował mi za to, że nikt nie czyni mu przeszkód w poznaniu niemieckich urządzeń.
Pomyślałem, czy on zwariował? Ten człowiek pier­wszy raz zobaczył sprawy takimi, jakie
są, i podejrzewam, że wobec swojego rządu pozwolił sobie na jakąś nieostrożną uwagę
na ten temat.
Chrześcijaństwo planowo dążyło do wytępienia umysłowego dorobku starożytności. To,
co do nas dotarło, jest nam przekazane przez przypadek, albo są to liberalni pisarze rzymscy. Najszlachetniejszych duchowych skar­bów być może w ogóle nie znamy - kto wie,
co tam było! Papiestwo trzy­mało się tej taktyki przez cały czas. A jak obchodzono się w
okresie odkryć z dobrami kulturalnymi Ameryki Środkowej!
U nas Żydzi od razu usunęliby Schopenhauera, Nietzschego, Kanta, a gdyby u nas bolszewizm robił to przez dwieście lat, co by dotarło do potom­ności? Wszyscy wielcy ludzie z
przeszłości padliby ofiarą zapomnienia albo byliby przekazani przyszłości jako mordercy
i zbrodniarze!
Ani sekundy nie wierzę w jakikolwiek opis rzymskich cezarów, który nam przekazano.
Neron nie podpalił Rzymu, to zrobili chrześcijanie-bolszewicy, jak Komuna podpaliła
Paryż w 187I, i Reichstag w 1933.
Protestantyzm jest nacechowany pewną obłudą, po prostu nieznośną. Katolicyzm ma tę
dobrą cechę, że nie zna ewangelickiej surowości obyczajów. W okolicach katolickich
56
Terror Machine
www.bhpoland.org
żyje się o tyle lepiej, że duchowni sami łatwiej ule­gają ludzkim słabościom i pozwalają,
by ich owieczki nie traktowały grzechu zbyt nerwowo.Z czego ma żyć Kościół, jeśli nie
z ludzkiego grzechu? Jeśli tylko ktoś wierzy w spowiedź, to dobrze. Odpust, związany
z lekką pokutą, daje chleb Kościołowi. Potem trzeba ochrzcić nowego parafianina. Interes idzie. Stąd też w rejonach katolickich jest o wiele więcej urodzeń nieślubnych niż
w ewangelickich. W Austrii protestantyzm był wolny od obłudy, był ruchem protestu, i
stał absolutnie po stronie niemieckiej.
To skandal, że ktoś, kto występuje z Kościoła, jeszcze przez rok musi płacić podatek
kościelny.Powinno być tak, że proste oświadczenie na piśmie: Występuję! wystarcza i
z tą chwilą nic nie trzeba płacić. Poczekamy z tym, aż nastanie pokój. Stan obecny:
Goebbels żeni się z protestantką i wyklucza­
85
Karl W. Rottech (1775-1840) byl jednym z czołowych przedstawicieli liberalizmu i ją go z Kościoła
.Nie chce więc płacić.a Kościół oświadcza mu, że jego
członkiem landtagu Bawarii. Jego Allgemeine Geschichte von Anfang der historischen
Kenntnis bis aufunsere Zeiten [Historia powszechna od wystąpienia źródeł historycznych do naszych czasów] ukazała się w I wydaniu w 1812-18, w XXV wydaniu (jedenastotomowym) w 1866-68. Wydanie opracowane “dla wszystkich stanów” ukazało się w
1835 i także uzyskało liczne wznowienia.
86
Konstantin Konstantinowicz Jurieniew (1888-1938), jeden z przywódców socjaldemokracji rosyjskiej, od 1921 dyplomata, latem 1937 ambasador w Berlinie, po krótkim czasie odwołany i zlik­widowany.
wykluczenie jest jedynie karą kościelną, a obowiązek płatniczy trwa.
Gauleiter Berlina dr Joseph Goebbels poślubi! 12 grudnia 1931 Magdę Quandt, z domu
Ritschel. Magda Goebbels, wychowana po katolicku, przed ślubem z przedsiębiorcą
Guntherem Ouandtem w 1921 przeszła na protestantyzm. Ślub rozwódki z Goebbelsem,
który był katolikiem, odbył się w kościele protestanckim w Severin w Meklemburgii.
Świadkami byli Adolf Hitler i Franz Ritter von Epp.
Kościół miał mi za złe, że byłem obecny na tym ślubie jako świadek. Z pewnością
zostałbym wykluczony, gdyby nie mówiono, że to mi tylko przys­porzy nowych sympatyków!
Kościół katolicki uznaje każde małżeństwo zawarte po rozwodzie za konkubinat. W Austrii - oni pod wieloma względami wyprzedzali starą Rzeszę - skutek był taki, że nikt się nie
przejmował zakazami kościelnymi. Najmocniejsza historia rozwodu była jednak z von
Starhembergiem. Za 250.000 szylingów Kościół umożliwił mu rozwód w ten sposób, że
przyjęto za udowodnione, iż małżeństwo było od początku nieważne, ponieważ oboje zawarli związek małżeński z intencją niewypełniania obowiązków małżeńs­kich! Ponieważ
Starhemberg nie miał pieniędzy, należność opłaciła Heimwehra.
Terror Machine
57
www.bhpoland.org
Jakich źródeł dochodów nie wynajdował sobie Kościół przez te półtora
tysiąca lat! Biznes bez końca! Jestem zmuszony dusić w sobie ogromnie dużo spraw co jednak nie znaczy, żeby to, co przyjmuję do wiadomości bez natychmiastowej reakcji,
we mnie zanikało. To się gromadzi na koncie, pewnego dnia wyjmę książeczkę. Wobec
Żydów też przez długi czas musi­ałem pozostawać bezczynny. Nie było sensu stwarzać
sobie sztucznie dodatkowe trudności - im mądrzej się postępuje, tym lepiej. Kiedy
czytam sobie mowy takiego von Galena88 . mówię sobie: nie ma co walczyć z kłu­ciem
szpilką, lepiej milczeć. W przeciwnym razie trzeba by zwątpić w przyszłość Ruchu! Skoro
uważam, że Ruch przetrwa kilka wieków, można poczekać. Z marksizmem też bym sobie
nie poradził, gdyby za mną nie stała siła.
Nie można samymi środkami duchowymi walczyć z elementami, którym
wcale nie zależy na prawdzie. Jak wystąpić przeciw Kościołowi, w którym duchowni
doskonale wiedzą, że wszystko jest oszustwem, ale oni z tego żyją? Ja im psuję interes,
widzą we mnie intruza godzącego w podstawy ich egzystencji!
W 1905-06, kiedy pojawił się ruch modernistyczny.sprawy zaszły tak daleko,że księża
stawali się rewolucjonistami89 .Ale natychmiast wyrzucano ich z Kościoła i z państwa.
Potęga Kościoła była za dużaJTacy ludzie jak opat Schachleiter swoje przeszli90 .Teraz
ksiądz, który odejdzie, może się stać kimś,a!e wtedy środki nacisku Kościoła były kolosalne.bo mieszczańscy nie chcieli zadrażniać. Teraz odchodzi mnóstwo ludzi, ale
jest pewna resztó88 Clemens August hr. von Galen (1878-1946), 1933-46 biskup Miinsteru, 1946 kardynał. Latem 1941 wygłosi!
kilka kazań, w których wypowiedział się przeciwko zabijaniu chorych umysłowo przez narodowych socjalistów. Te
kazania były nielegalnie powielane i rozpowszechniane w całym kraju, a nawet na terenach okupowanych.
wka, z którą sobie nie poradzę. Ojca Świętego nie nawrócę, jak ktoś ma takie
przedsiębiorstwo, to przecież mu nie powiem, żeby je rzucił-on z tego żyje! Trzeba mu
oddać sprawiedliwość - on nic innego nie zna, wzrósł w tym.
Co do kobiet, jestem przeciwny działaniu na siłę - nie potrafiąjuż żyć
inaczej, są bezradne. Katolicyzm przejął tu instytucję westalek. W okresie przełomowym
kobieta staje wobec problemu mężczyzny - jeżeli go nie dostanie albo straci, nie chce nic
więcej od życia, woli pójść do klasztoru. Zdarza się też, że rodzice obiecują dzieci klasztorowi. Kiedy taka istota posiedzi tam dziesięć lat, traci niezależność spojrzenia. Nie bez
znaczenia jest też poczucie przynależności do wspólnoty, która się o nią troszczy. Gdzie
brak mężczyzn, kobieta przyłącza się do innej wspólnoty. Mamy niestety o dwa miliony
więcej kobiet niż mężczyzn. Będzie i musi być celem, żeby dziewczyna wyszła za mąż;
ale miałaby zgnić w dziewictwie, lepiej niech tak urodzi. Natura nie wnika w to, czy
przedtem zostało złożone zgodne i jed­noczesne oświadczenie woli w obecności dwóch
świadków! Natura chce, żeby kobieta urodziła dziecko! Niektóre kobiety chorują, jeśli
nie mają dzieci. Jeśli kobieta nie ma dziecka, wszyscy mówią: co za histeryczny bab- sztyl! Doprawdy, tysiąc razy lepiej, żeby miała dziecko i cel w życiu, niż zgorzkniała zeszła
z tego świata!
58
Terror Machine
www.bhpoland.org
45 Główna kwatera Fiihrera
26/27 października 1941 wieczorem Gość: adm. Fricke91
H/Fu.
Niezależność narodowa i polityczna jest tak samo uwarunkowana samowystarczalnością
gospodarczą jak siłą wojskową. Podstawa to nie powtarzać błędu polegającego na porywaniu się na gospodarkę o zasięgu
89
Moderniz m względnie katolicyzm reformowany, który rozwiną! się na początku naszego stulecia
pod wpły­wem myślenia kaniowskiego i liberalnej teologii protestanckiej, w Niemczech cieszył się pewną
popularnością Organem modernistów niemieckich byto czasopismo Do s 20. Jahrhundert, od 1910 Do s Neue
Jahrhundert.
90
0 Alban Schachleiter (1861-1937), 1908-18 opat klasztoru Emaus w Pradze, który musiał opuścić po
pow­staniu Czechosłowacji, później działa! w różnych klasztorach bawarskich, a 1920-30 w kościele dworskim
w Monachium. Utrzymywał ścisłe kontakty ze Stahlhelinem, a szczególnie z NSDAP. Na list pasterski biskupa Linzu,
potępiający narodowy socjalizm, zareagował publicznym oświadczeniem na rzecz Hitlera (Völkischer Beobachter z
1.11.1933), 17.111.1933 zawieszony. Pokrzyżowało to plan Hitlera, zgodnie z którym Schachleiter mial przed otwar­
ciem Reichstagu odprawić w kościele garnizonowym mszę dla Hitlera i kręgu jeg o współpracowników (Ludwig
Volk, Der Bayerische Episkopat und der Nationalsozialismus 1930-33, Mainz 1965, s. 53 nn). Hitler odwiedza!
Schachleitera w jeg o domu w Feilnbach, a po jego śmierci zarządził pogrzeb państwowy.
9 ‘ Kurt Fricke, 1941-43 szef sztabu morskich działań wojennych, 1943-44 głównodowodzący Grupy Mary­narki
Wojennej “Południe”.
światowym. Więcej niż trzy do czterech milionów tonażu statków hand­lowych nie
potrzebujemy. Do przywożenia kawy i herbaty z kontynentu afrykańskiego tyle wystarczy, resztę mamy w Europie.
Niemcy były kiedyś największym eksporterem owczej wełny. Potem pojawiła się wełna
australijska i już nasza “narodowa” gospodarka przestaw­iła się na import.Chciałbym dziś
mieć w Niemczech trzydzieści milionów owiec!
Ze Wschodu nikt nas już nie wyrzuci! Mieliśmy monopol wapienny. Będziemy mieli monopol na chleb, węgiel, żelazo, drewno.Do eksploatacji europejskich Indii, czyli Ukrainy,
wystarczy mi pokój na Zachodzie, na Wschodzie niekoniecznie, policja graniczna zadba
o to, żebyśmy mogli spokojnie zabudowywać kraj.Do zakończenia wojny na Wschodzie
w znaczeniu prawniczym nie przywiązuję żadnej wagi.
Jeśli Anglicy mają olej w głowie, wyczują moment, odwrócą przy mierzą i pójdąz nami.
Jeśli jakkolwiek wycofająsię dziś z wojny, to z chwilą zawar­cia pokoju ich największy
konkurent, Ameryka, wypada z gry na trzydzieści lat. Roosevelt wyjdzie na kłamcę,
zadłużenie jest olbrzymie, wszystko, co zbudowano, wisi w powietrzu, liczba bezrobotnych rośnie bez pamięci.
Chodzi mi o to, żeby utrwalić panowanie na kontynencie. Wszelka myśl o polityce
światowej jest śmieszna, jeśli się nie panuje nad kontynentem. Hiszpanie, Holendrzy,
Francuzi już to przerobili. Myśmy też to przerobili. Kiedy będziemy panami Europy,
będziemy mieli dominującą pozycję w świecie. 130 milionów w Rzeszy, 90 na Ukrainie,
do tego inne państwa nowej Europy, dochodzimy do czterystu milionów. Porównać to
teraz z 130 milionami Amerykanów.
Terror Machine
59
www.bhpoland.org
Gdyby Imperium teraz się załamało, stałoby się to dzięki naszej broni, lecz nie my, a
Rosja wzięłaby Indie, Japonia Azję Wschodnią, Ameryka Kanadę, i nawet nie zdołałbym
przeszkodzić Amerykanom usadowić się na Południu. Dziś śmierć Anglii nic mi nie daje.
Musiałbym walczyć ze spad­kobiercami, a mogę mieć udział w masie upadłościowej, byle
jej nie licy­towano teraz. Dziś nie interesuje mnie już Anglia, lecz ten, kto za nią stoi.
Co się tyczy kształtowania naszej przyszłości, możemy być spokojni - pozostawię nie tylko najsilniejszą armię, lecz i Partię, która będzie najżarlo- czniejszym stworzeniem w
dziejach świata.
46 Główna kwatera Fuhrera
28 października 1941 wieczorem
H/Fu.
Nie mam nic przeciwko strzelaniu do zwierzyny. Uważam tylko, że to smutny sport. Najprzyzwoitsza na polowaniu jest zwierzynę, na drugim miejscu kłusownik-ten przynajmniej ryzykuje życiem.Ten Muller, poroniony płód natury, wyrusza na łowy! Różnica
między powtarzalnym karabinem a zającem jest za duża - zając od trzech tysięcy lat się
nie rozwinął! Gdy by Muller dogonił i złapał zająca, dałbym mu przepiękną nagrodę.
Nie łudźmy się - polowanie wcale nie jest popularne! Gdybym poszedł na polowanie,
straciłbym w oczach moich zwolenników więcej niż przez przegraną bitwę!
30.X.1941 w południe
Odraza człowieka do węży, nietoperzy, dżdżownic - te wszystkie fobie pochodzą chyba z
czasów, kiedy obawę człowieka budziły duże zwierzęta tej postaci.
Szczury... Na froncie nauczyłem się ich nienawidzić. Wiadomo było - jeśli cię ranią
między liniami, to cię zeżrą, zanim umrzesz!
Do gruppenfiihrera Wolfa92, który właśnie wrócił z polowania na bażan­
ty i zające, urządzonego w Sudetach przez ministra spraw zagranicznych dla hrabiego
Ciano9 3 .Towarzyszyli im Reichsflihrer SS, minister finansów i inni panowie:
F.: Na coście tam polowali? Orły, lwy?
W.:
Nie, zwyczajne króliki.
F.: Zatem teraz wśród królików ogólna radość-wojna się skończyła! Gen­erał Jodl 9 4
:Czy to wszystko mieści się w pojęciu zwierzyny łownej?
W.:Tak!
Jodl: Powinna się nazywać oswojona!
F.: Czy strzelaliście pociskami rozpryskującymi?
92
Kar! Wolff, ur. 1900,1936-39 szef sztabu osobistego Reichsfiihrera SS, 1939-43 oficer łącznikowy między
Reichsfuhrercm SS a Ftthrerein, 1943-45 komendant główny SS i policji na Włochy, Obergruppenführer SS i gener­
ał Waffen-SS.
93
Galeazzo książę Ciano di Cortellazzo, 1903-44, zięć Mussoliniego, 1936-43 minister spraw zagranicznych Włoch. Uczestniczył jako lotnik w wojnie z Etiopią. 1944 skazany przez Mussoliniego na śmierć i
60
Terror Machine
www.bhpoland.org
stracony.
94
Alfred Jodl (1890-46), 1939-45 szef sztabu generalnego Wehrmachtu i Głównego Dowództwa
Wehrmach­
tu (OKW), ostatnio generał-putkownik.
W.:
Nie, tylko śrutem.
F.: Czy naganiacze także strzelali?
W.:
O ile wiem, nie.
F.: Czy nikt z was nie byłby skłonny zapolować na partyzantów?
W.:
Minister spraw zagranicznych na pewno przyjąłby to jako zaproszenie na
front!
F.: Ile Ciano wystrzelał?
W.:400!
F.: Tylko 400? Żeby on wystrzelał w życiu ułamek tego jako lotnik! I na tym się skończyło
polowanie?
W.:
Takie polowanie to strasznie miła rzecz-człowiek się zupełnie
odrywa od pracy i kłopotów!
F.: Czy w tym celu trzeba zabijać zające i bażanty? Nic tak ludzi nie łączy, jak żądza mordu! Jak dobrze, że nie rozumiemy po zajęczemu! Może mówią między sobą: żeby ta gruba
świnia musiała tak gonić! Taki stary zając z dużym doświadczeniem życiowym! Pewnie
największa radość wśród zaję­cy jest wtedy, kiedy postrzelą naganiacza!
Generał Jodl:To decyduje, że człowiek potrzebuje rozrywki, nikt mu tego nie może
odebrać; nie da się uregulować, jakiego rodzaju ma być ta rozrywka. Granica jest tam,
gdzie rozrywka zaczyna działać na szkodę ogółu. F.: Przez dwa, trzy lata chroniono teraz
lisy. Jakich szkód one naro­biły! Obłęd: z jednej strony hodowli lisów zawdzięczamy stratę
iluś tam set milionów jaj, a z drugiej strony Plan Czteroletni wykonany!
47 Gtówna kwatera Führera
29 października 1941 wieczorem Goście:feldm. von Kluge95, minister Rzeszy dr Todt,
Reichsführer SS Himmler, gauleiter Forster96
H/Fu.
Na wojnie w ostatecznym rozrachunku tempo dyktuje piechur, nogami. To musi nas
skłonić do sprowadzenia obecnego natężenia ruchu do rozsądnych
95
Günther von Kluge (1882-1944), 1939-40 głównodowodzący armii, 1941-43 główn­odowodzący Grupy
Armii “Środek”, 1944 głównodowodzący na froncie zachodnim. Odwołany po 20 VII 1944, popełnił samobójstwo.
96
Albert Forster (1902-47), 1930-39 gauleiter NSDAP w Gdańsku. 1939-45 w Gdańsku i Prusach
Wschodnich.
rozmiarów. Urządzenie, które kiedyś ciągnęło sześć koni, dziś ma silnik parę razy mocniejszy, niż by mu się należało, tylko po to, żeby osiągnąć jak najwyższą prędkość która, jak to się już nieraz okazało, wcale nie jest potrzebna, żeby osiągnąć maksimum
Terror Machine
61
www.bhpoland.org
skuteczności.W konflikcie między ruchliwością a skutecznością zbyt łatwo orzeka się
w czasie pokoju na rzecz ruchliwości. Koniec wojny światowej wykazał, że wartość ma
tylko ciężki czołg z grubym pancerzem. Gdy tylko nastał pokój, zaczęto budować leci­
utkie tankietki. W kraju jeździ się po dobrze wybrukowanych szosach - to daje zwodnicze wrażenie, że decydującą sprawą jest osiągnięcie rekordowej prędkości. Mogę tylko
marzyć, żeby wszyscy frontowcy spisali swoje doświadczenia i żeby potem wyciągnięto z
tego wnioski. Żeby także w cza­sie pokoju móc wypróbowywać nowości i utrzymać naszą
armię w idealnej formie, potrzebujemy poligonu wielkości pozwalającej na stworzenie
czegoś mniej lub więcej zbliżonego do warunków bojowych. Przewidziałem do tego celu
bagna Prypeci, obszar o wymiarach mniej więcej 500 na 300 km.
Wehrmacht pozostanie zawsze na wysokim poziomie, kiedy będziemy utrzymywać pokój
bez żadnych prawnych gwarancji. Gdyby w Rzeszy Niemieckiej znaleźli się Chorwaci,
miałbym wierną, oddaną niemieckiemu Fiihrerowi straż graniczną. Nie można tylko
załatwiać tego tak, jak teraz Włosi, trzeba przejść na zobowiązanie osobiste, zaprzysięgać
ich na nowo każdemu nowemu Fiihrerowi, wtedy będzie można na nich polegać. Gdy
widzę Kvaternika97, jest to chorwacka twarz, jaką znam z młodości, twarz człowieka,
który pójdzie w ogień za tym, komu się zobowiązał. Ambicją Chorwatów jest nie
być uważanymi za Słowian, wywodzą swoje pochodze­nie od Gotów i uważają że ich
słowiański język jest tu bez znaczenia.
To się mogło zdarzyć tylko u nas: minister, który jako bawarski minister sprawiedliwości
wsadził mnie do więzienia, został moim ministrem spraw­iedliwości, a dyrektor więzienia,
w którym siedziałem - szefem więziennict­wa na Bawarię98. Mówiłem ludziom dowodem waszego właściwego zachowania będzie, jeżeli po waszym wyjściu na wolność
nie będzie w zakładzie nikogo, kto nie jest przekonanym narodowym socjalistą. Żona
dyrektora była gorącą zwolenniczką Ruchu, synowie częściowo należeli
Slavko Kvaternik, były oficer austriacki, odegrał istotną rolę w powołaniu I0.IV. 1941 “Niezawisłego Państwa
Chorwackiego”. 1941-42 minister obrony Chorwacji i marszałek, zastępca szefa państwa Ante Pavelicia, który jednak go usunął.
98 Franz Gurtner (1881-1941), 1922-32 minister sprawiedliwości Bawarii, 1932-41 minister sprawiedliwości Rzeszy.
Dyrektorem więzienia w Landsbcrgu był w 1924 nadradca Otto l.cybold.
do Freikorpsu Oberland, a staruszek - który, jak wiadomo, nie miał prawa do własnego
zdania-jeśli nawet coś do mnie miał, wolał czasem nocować w więzieniu, żeby uniknąć
kłótni w domu. Spośród strażników nikt nas nigdy nie obraził. Jak mnie pierwszy raz
skazali - za zakłócenie porządku pub­licznego” - było nas czterech. Postanowiliśmy,
że po jakimś czasie całe więzienie musi być narodowo-socjalistyczne - i zawsze jeden
przychodził, drugi wychodził. Jak tam w 1923 siedział Bruckner100, narodowymi socjalis­
tami byli tam wszyscy, z córkami dyrektora włącznie!
Niepotrzebnie tak utrudniamy wielu ludziom dojście w życiu do czegoś sensownego. Jeśli
istnieje rozdźwięk między ich uzdolnieniami a narzuconą im pracę, jakże ci ludzie mają
pilnie pracować? Ilekroć przyjeżdżaliśmy do Bitterfeld, dawaliśmy gazu, żeby szybciej
stamtąd wyjechać. Powiedzmy sobie szczerze: niemiecki robotnik musi znajdować w
pracy radość i satys­fakcję! Dla tych ludzi życie zaczęło się w momencie, kiedy założyli
62
Terror Machine
www.bhpoland.org
brunatną koszulę i znaleźli swoje miejsce, dlatego byli naszymi tak fanatycznymi zwolennikami. Jeśli się znajduje talenty wśród ludzi, którzy muszą pracow­ać w takich warunkach, jedno, co można zrobić, to ujawnić je. Naszym zadaniem jest wyrównanie im drogi
i usunięcie trudności, płynące stąd, że jesteśmy za bardzo przywiązani do świadectwa,
które jest z papieru. Są zawody, które wymagają nie tyle wiedzy teoretycznej, co wyczucia
i pewnej ręki - a że tacy ludzie są niezgrabni w obejściu, więc się ich skreśla.
Miałem w Ruchu okazję dokonać wspaniałych odkryć nawet na najwyższych stanowiskach. Mam wysoko postawionych urzędników państ­wowych, których zawodem wyuczonym jest robotnik rolny101 i świetnie się sprawdzają- co to ma wspólnego z ich dawnym życiem! 1 mam urzędników średniaków, którzy pokończyli stosowne szkoły i są
do niczego.
Na największe trudności napotykają ci, których predyspozycje sprawiły, że z własnej woli
podjęli zajęcie polegające na ciągłym powtarzaniu tego samego cyklu. Dla nauczyciela
na przykład jest czymś naturalnym, że rok po roku uczy alfabetu. Jeśli podejdzie tak automatycznie do czegoś innego, to może to doprowadzić do ciężkich błędów. Ci ludzie nie
są do tego urodzeni- źródłem ich satysfakcji jest robienie w kółko tego samego.
Nauczycielowi nie należy dawać wyższego wykształcenia. Studia,a potem
99 Hitler przebywał w więzieniu z powodu zakłócenia porządku publicznego 27.VI.-27.VII. 1922.
1 0 0 Wilhelm Bruckner (1884-1954). 1923 dowódca monachijskiego SA, 1930-41 główny adiu­tant Hitlera, później
w Wehrmachcie.
Hitler myśli prawdopodobnie o Friedrichu Hildebrandcie (1898-1948), byłym robotniku rol­nym, 1925-45 gauleiterze, a od 1933 także zarządcy komisarycznym Meklemburgii.
wiejska szkółka i 35 lat uczenia alfabetu to niebywałe marnotrawstwo, to nie może być
satysfakcjonująca pozycja dla tak wykształconego człowieka. Dlatego wprowadziłam
przykrojenie zakładów kształcących nauczycieli do określonych rozmiarów - ale pewna
liczba najzdolniejszych będzie oczywiś­cie miała możliwość kontynuowania studiów na
koszt państwa. A potem chcę zrobić jeszcze krok dalej. W wojsku pojawi się doniosłe
zadanie rozmieszczenia rezerwy. Bez dużej liczby wypróbowanych ludzi armii się nie
utrzyma. Włochy i Rumunia cierpią właśnie przez to, że ich nie mają. Żeby nie zmuszać
tych ludzi do robienia całe życie tego samego i żeby państ­wo nie było zmuszone do
tworzenia dla nich miejsc pracy, chcę stworzyć zawód zarządcy stacji benzynowych,
coś podobnego do trafik tytoniowych w dawnej Austrii. Ale możemy też zrobić rezerwistów wiejskimi nauczy­cielami. Lepszy nauczyciel z rezerwisty niż oficer z nauczyciela.
Tacy wiejs­cy nauczyciele będą też jednolicie przeszkoleni na nauczycieli gimnastyki. To
wszystko nie znaczy, że nie będę kształcił innych na nauczycieli. Najważniejsze pytanie
-jak dać każdemu, oprócz zawodu, możliwość dal­szego rozwoju. Pod tym względem,
dawne Chiny były wzorcowe, dopóki nauki Konfucjusza były jeszcze żywe - najbiedniejszy chłopak ze wsi mógł zostać mandarynem.
Nie może całe życie zależeć od świadectwa, które się dostaje w wieku, powiedzmy, siedemnastu lat. W młodości sam padłem ofiarą takich porząd­ków. Chciałem iść na Akademię
Sztuk Pięknych i przedłożyłem tam moje prace. Profesor zapytał, jaką szkołę budowlaną
skończyłem. Jaką znowu szkołę, żadnej szkoły budowlanej nie kończyłem! Musiał pan
Terror Machine
63
www.bhpoland.org
chodzić do szkoły budowlanej, ma pan wyraźny talent do architektury! Z jednej strony
było to dla mnie druzgocące, bo bardzo chciałem wstąpić na wydział malars­ki, ale z drugiej strony - spotkałem się z uznaniem, to właściwie znaczyło: tak! W Rzeszy mógłbym
przejść na akademię budowlaną. Ale w Austrii musiałby to być wydział budowlany Politechniki, a tam wymagali matury. Tak więc powziąłem decyzję, że dalej będę pracował
jako samouk i szkole­nie praktyczne przejdę w Rzeszy. Z radościąw sercu jechałem do
Monachi­um, jeszcze trzy lata chciałem się uczyć, a w wieku 28 lat zamierzałem pójść
jako projektant do Heilmanna & Littmanna, wziąć udział w najbliższym konkursie i
wtedy, myślałem sobie, ludzie zobaczą: o, ten to coś umie! Uczestniczyłem prywatnie we
wszystkich ówczesnych konkursach i kiedy opublikowano plany nowego gmachu opery
w Berlinie, serce mi zabiło, bo pomyślałem sobie: to jest dużo gorsze niż to, coś ty sam
zaprojektował! Wyspecjalizowałem się w zakresie teatru. Myślałem: dostanę nagrodę,
to dobrze, nie dostanę, to firmie nie zaszkodzi. Izb zawodowych jeszcze wtedy nie było.
Teraz skończyłem z tą grandą, nie izba pozwala na udział w konkur­sie, tylko sukces w
konkursie na członkostwo w izbie! To, co teraz wiem, jest ledwie odległym cieniem tego,
co wiedziałem wtedy.
von Kluge: Mein Führer, jakie były Pańskie wrażenia, gdy był Pan zeszłego roku w
Paryżu?
Z zadowoleniem stwierdziłem, że przynajmniej jedno miasto Rzeszy,
mianowicie Wiedeń, pod wieloma względami jest gustowniejsze niż Paryż. Stara część
Paryża robi miłe wrażenie. Szerokie perspektywy porywają. Już od lat wysyłałem wszystkich swoich ludzi do Paryża, żeby się nie zdziwili, gdy przystąpimy do budowy nowego
Berlina. Berlin teraz jest nędzny, ale kiedyś będzie piękniejszy od Paryża. Paryż, nie licząc
wieży Eiffla, nie ma przecież nic, co by się tak kojarzyło z miastem, jak na przykład
rzymskie do Sacre Coeur. Coś okropnego! Ale wziąwszy wszystko razem, Paryż jest pomnikiem kultury europejskiej.
48 Główna kwatera Führera
30 października 194I wieczorem H/Fu.
Minister spraw zagranicznych przedłożył szefowi meldunek od niemieckiego przedstawicielstwa zagranicznego, wyrażający się krytycznie o wydarzeniach politycznych w Anglii, przy czym nie można się zorien­tować, czy meldunek tylko powtarza to, co wyraża
angielska opozycja, czy też częściowo stanowi komentarz, który niemiecki autor meldunku dodał od siebie.
Koloseum. Niemniej cieszę się, że nie musieliśmy niszczyć Paryża.
Do pełnomocnika Hewla
:Utrzymujemy wielki aparat wywiadowczy,
Robiłbym to z takim bólem, z jakim spokojem przystąpię do likwidacji Petersburga i
Moskwy. Zawsze jedna rzecz jest wzorem dla innej. Ludzie się uczą, popełniają błędy,
wiele robią dużo lepiej. Nie byłoby Wiener Ring bez paryskich bulwarów, to jest ich kopia. Wielkie wrażenie robi kościół Inwalidów. Panteon natomiast strasznie rozczarowuje.
Tam powinny stać tylko popiersia. Te rzeźby wyglądająjak figury chorych na raka! Mag64
Terror Machine
www.bhpoland.org
dalenki
- znowu przykład skromnej wielkości.
Keitel102: To zakłopotanie, kiedy w Operze Führer chciał zobaczyć pewne pomieszczenia!
Tak, to było swoiste. Pomieszczenia, które były z założenia przeznaczone
dla cesarza! Nie wiedziałem, że zrobiono z nich bibliotekę, aby prezydent Republiki
się nie wywyższał! Plany znałem już wcześniej. Jak teraz zobaczyłem to w naturze103,
stwierdziłem, że doprawdy pod względem estetycznym opera wiedeńska czy drezdeńska
jest lepsza. Opera paryska jest wewnątrz przeład­owana. Widziałem to wszystko tylko
z rana, między szóstą a dziewiątą. Chci­ałem jak najmniej zakłócać spokój ludności.
Pierwszy gazeciarz, który mnie rozpoznał, osłupiał.Mam jeszcze przed oczami obraz
Francuzki z Lilie, która stojąc w oknie, rozpoznała mnie i krzyknęła:”Le Diable!” W
końcu weszliśmy
1 0 2 Wilhelm Keitel (1882-1946), 1938-45 szef Sztabu Generalnego Wehrmachtu. 1940 feld­marszałek.
‘”3 Hitler odwiedził Paryż w towarzystwie Speera. Gieslera i Brekera pod koniec działań wojen­nych przeciwko
Francji, 24.VI. 1940 Ein anderer Hitler. Bericht seines Architekten Hermann Ciesler, Leoni 1978. s. 386 nn
tak zwane ministerstwo spraw zagranicznych, i co z tego mamy? Nie wiemy, co się dzieje
za jakimś rowem z wodą- to tylko 37 km od nas! W gruncie rzeczy trzeba powiedzieć,
że ogromne pieniądze zostały źle wykorzystane! Jedyny aparat, który dostaje dewizy, bo
inne dostają papier, mógłby to ustal­ić, po to jest!
Dyplomata jest tak wytworny, że nie kontaktuje się z normalnymi ludź­mi! Pan to co innego, to naturalne, że pan się kontaktuje z nami! Nie wiem, w jakim towarzystwie pan
się obracał, gdy... Minister sam tak chce-dyplo- maci poruszają się tylko w swojej sferze.
I wiedzą tylko to, co kursuje w tej sferze. Kiedy słyszę o nastrojach ogólnych: czegoś takiego nie ma. Trzeba analizować poszczególne czynniki wpływające na sytuację. W tym
celu trze­ba znać poszczególne punkty widzenia, a potem rozważyć, jakie znaczenie ma
ten krąg, a jakie inny. Tylko niewielu ludzi zdołało przepowiedzieć rozwój wydarzeń. Ale
musi istnieć możliwość stwierdzenia, jakie poglądy dominują w tej, tamtej czy jeszcze
innej sferze.
Demona pychy trzeba wypędzić! Co do was, trzeba uchwycić, jak wysokie są wydatki.
Jeśli nasz dyplomata będzie musiał przenieść się do hotelu trzeciej klasy albo pojechać
dorożką - to chwała Bogu! Często było­by dużo ciekawiej, gdyby siedział przy końcu
stołu, zamiast gdzieś u szczy­tu. Młodzi ludzie łatwiej coś chlapną niż starzy bonzowie.
Hewel: Ależ, mein Führer, kiedyś tak było!
‘04 Walter Hewel urodzony w 1904, jako dziewiętnastoletni student uczestniczył 1923 w
puczu monachijskim w szeregach grupy uderzeniowej Hitlera. 1938 radca legacyjny w
ministerstwie spraw zagranicznych, szef gabinetu ministra spraw zagranicznych, od 1940
stały pełnomocnik ministra spraw zagranicznych w kwaterze głównej Führera.
Broni pan swojej firmy z oddaniem godnym lepszej sprawy. Po co te wielkie przedstawicielstwa dyplomatyczne? Co robią u nas, to wiem: wyci­nają i naklejają artykuły z gazet.
Kiedy przyszedłem do Kancelarii Rzeszy, co tydzień dostawałem teczkę z wycinkaTerror Machine
65
www.bhpoland.org
mi prasowymi, wszystko totalnie przestarzałe, sprzed dwóch tygodni. Przez dr. Dietricha105 dowiadywałem się 2 lipca co z ministerstwa spraw zagranicznych przychodziło
piętnastego!
Takie poselstwo powinno mieć przede wszystkim pół tuzina młodych attaches, którzy natychmiast zabiorą się za wpływowe kobiety. To jedyny sposób, żeby się czegoś
dowiedzieć. Ale jeśli to będą rozmarzeni filozofowie szukający czystego szczęścia, to też
niedobrze! Mieliśmy takiego, Lüdecke się nazywał106 . To był przedstawiciel na różne
dziury - Iran, Irak! Po fran­cusku, angielsku, hiszpańsku, włosku mówił jak po niemiecku,
to by był właściwy człowiek na właściwym miejscu, wszystko by wyniuchał. Gdy widzę
naszych przedstawicieli za granicą to mogę tylko mówić: co za ból! Nasz przedstawiciel
przy królu Belgii nieśmiało spacerował po takich ścieżkach. Nikt z tego M.S.Z-tu nie
zdołał jednak porządnie się zakręcić koło bardzo przystępnej córki dawnego ambasadora
Stanów Dodda107. Przecież ci z M.S.Z-tu po to są! Tę dziewczynę należało w krótkim
czasie uwieść! Jakoż została uwiedziona, ale zupełnie przez kogo innego. Wcale mnie
to nie dziwi! Jak takie starocie mają coś zdziałać na tym terenie! Do przemysłow­ców
też dotarliśmy tylko przez ich synów i córki. Do starego Dodda, który był cymbałem,
mogliśmy dotrzeć przez córkę. Ale kto to miał zrobić? Nasi radcy tajni, rzeczywiści i
nierzeczywiści radcy stanu?
Keitel: A ładna była?
von Puttkamer108 : Ohyda!
Tak, przyjacielu, to trzeba przezwyciężyć, to jest wliczone w koszty przedsięwzięcia, za
to ci ludzie biorą pieniądze! Gdyby było inaczej, toby to nie była służba, tylko karalna
rozpusta! 1 w dodatku byłoby ryzyko, że on się z nią ożeni!
105 Otto Dietrich( 1897-1952). 193 M5 szef prasy NSDAP, 1938-45 szef prasy rządu Rzeszy i sekretarz stanu w
ministerstwie propagandy.
106
Kurt GW. Lüdecke, kupiec, został 1922 członkiem NSDAP i w związku ze swoim doświad­czeniem zagranicznym został 1922-23 wysłany przez Hitlera do Mussoliniego 1925-28 próbował zbierać za granicą, przede
wszystkim w USA, pieniądze dla NSDAP 1933 aresztowany, z pomocą Rohma uciekł do USA. 1938 opublikował w
Londynie książkę “I knew Hitler”.
107
William Edward Dodd (1868-1940), 1933-37 ambasador USA w Berlinie.
108
Karl .lesko von Putkamer, 1933-38 i 1939-45 adiutant Kriegsmarine przy Hitlerze, ostatnio kontradmirał
4 9 Główna kwatera Führera
1 listopada 1941 wieczorem H/Fu.
Jednym z najpilniejszych zadań jest osiągnięcie na terenie gospodarki stanu opartego na
dwóch następujących zasadach:
1. Interes państwowy jest ważniej szy od interesu prywatnego.
2. Ewentualne sprzeczności między interesem państwowym a prywat­nym są rozstrzygane
na korzyść interesu narodu i państwa przez placówkę nie zainteresowaną w sprawie.
Państwo może rozstrzygać według potrzeb wyższego interesu ogólnego, a władze
państwowe zachować absolutny autorytet, tylko wtedy, gdy wyk­luczy się z nich wszystkie
66
Terror Machine
www.bhpoland.org
osoby ograniczone przez udział lub ciągnięcie korzyści z działalności gospodarczej (co ma
miejsce już wtedy, gdy mają w majątku prywatne papiery wartościowe). Trzeba każdego
postawić przed alternatywą: albo rezygnujesz z tych zysków i pozostajesz w służbie pub­
licznej, albo odchodzisz ze służby. Możliwość działalności czysto spekula­cyjnej musi być
dla przedstawicieli władz publicznych całkowicie zamknię­ta. Mogą inwestować w ziemię
albo w obligacje państwowe, bo to wiąże ich stan posiadania z kondycją państwa (na
dłuższą metę zabezpieczenie papierów państwowych jest bardziej opłacalne niż źródło
zysku z gospodar­ki prywatnej, bijące to silniej, to słabiej). Dotyczy to całego Reichstagu,
służ­by cywilnej, Wehrmachtu i kadry Partii. Muszą oni odciąć się od tych interesów
gospodarczych.Mamy przykład tego. do czego dochodzi, jeśli się nie stosuje tej zasady:
Anglia nie zostałaby wciągnięta w tę wojnę, gdyby Baldwin’0 9 i Chamberlain110 nie mieli interesów w przemyśle zbrojeniowym. To był też początek rozpadu domów książęcych.
noc 1/2 listopada 1941
Nasza administracja postępuje jednak w wielu przypadkach nieopisanie głupio! Pewnego
dnia przyszedł do mnie nadburmistrz Lipska Goerdeler111, żeby złożyć dymisję. Powód:
chciał urządzić na jednej ulicy oświetlenie
‘09 Stanley Baldwin (1867-1947), pochodził z brytyjskiego przemysłu ciężkiego. 1921-22 min­ister, 1923-29 (z
krótką, przerwą) i 1935-37 premier.
1 1 0 Neville Chamberlain (1869-1940) byt fabrykantem. 1924-29 i 1931 minister opieki
społecznej, 1931-37 minister skarbu, 1937-40 premier.
1 1 1 Carl-Friedrich Goerdeler (1884-1945), 1930-37 nadburmistrz Lipska. 1931-32 i 1934-35 także komisarz
Rzeszy ds. kontroli prasy.
elektryczne, ale Berlin to udaremnił - ma zostać oświetlenie gazowe. Zbadałem sprawę i
co się okazało? Decyzję podjął jakiś drobny gryzipiórek, prawnik z ministerstwa spraw
wewnętrznych!
Niedawno drobny referent z ministerstwa propagandy odmówił budown­iczemu nowej
opery w Monachium prawa do używania tytułu architekta112, bo nie należy do tej a tej
izby zawodowej. Naprawiłem to bezprawie!
Nie dziwię się, że w kraju jest tyle nienawiści do Berlina! Ministerstwa mają kierować,
a nie obciążać się wykonaniem. Aparat władzy stał się bezmyślną maszyną. Jeżeli chcemy
z tego wyjść, musimy zdecydować się na daleko idącą decentralizację. Zmusi nas do tego
samo rozciągnięcie granic Rzeszy. Nie łudźmy się, że przepis, który jest sensowny w starej
Rzeszy, niekoniecznie całej zresztą będzie to samo znaczył dla Kirkenes i dla Krymu.
Nie da się olbrzymią Rzeszą rządzić z Berlina tak, jak to dotąd prak­tykowano. Podstawą
decentralizacji jest odejście od systemu kolejki śliz­gowej, jaki mamy obecnie w obsadzie
administracji. System polega na tym, że każdy, któremu uda się wsiąść do kolejki, jedzie
dalej, bez względu na to, czy okaże się szczególnie pożyteczny czy nie, a z drugiej strony
jednostka szczególnie uzdolniona zostaje przywiązana do drabiny służbowej, nie
mogąc wskoczyć na szczyt, gdzie powinna by się znaleźć. Jestem ponadto za tym. żeby
pójść nową drogą także w sprawie wynagrodzeń. Dodatek, jaki ktoś dostaje do poborów,
Terror Machine
67
www.bhpoland.org
powinien być odwrotnie proporcjonalny do liczby jego pracowników, to znaczy powinien być tym większy, im mniej ludzi używa do wykonania powierzonych mu zadań. To
uchroni szefa urzędu od pokusy dodawania sobie znaczenia przez ich mnożenie! Przy
budowie nowego Berlina dam ministerstwom budynki z niewielką jak na ich standardy,
liczbą pokoi, a budżety, to co przekracza ich własne potrzeby, będę obcinał.
Gdy myślę o aparacie partyjnym, który zawsze był wzorowy pod każdym względem, albo
o strukturze administracji kolejowej, która ma świetnych ludzi, ale jest soląw oku panu
Frickowi113, to zasadniczą różnicę strukturalną między nimi a innymi ministerstwami
upatruję w tym, że maj ą one korpus dowódczy niższego szczebla rekrutowany wyłącznie
według kryterium sprawdzenia się.To, czy ktoś dostanie posadę, nie zależy od papieru, od
zaświadczenia, lecz wyłącznie od tego, jak potrafi jako człowiek rozwiązy1 1 2 Profesorowi Woldemarowi Brinkmannowi.
1 1 3 Wilhelm Frick (18877-1946), 1900-23 urzędnik w Bawarii, 1930 minister oświaty i minis­ter spraw
wewnętrznych Turyngii (NSDAP), 1933A*3 federalny i pruski minister spraw wewnętrznych, 1943-45 protektor
Czech i Moraw.
wać powierzone mu zadania. We wszystkich operacjach tej wojny sukces ostatecznie zależał od dzielności pojedynczego żołnierza. Przy czym okaza­ło się, że przyjęcie
zdolności za jedyny miernik doboru i awansu dla niższych dowódców, było słuszne.
Uzdolnienia przejawiaj ą się w tym, że dowódca potrafi podejść do podległych mu
ludzi stosownie do ich indywidualności i obudzić w nich wolę współdziałania. Jest to
dokładne przeciwieństwo postępowania, jakiego oczekuje nasza administracja od obywateli - zarówno w ustawodawstwie jak i w wykonywaniu ustaw. Jak zwierzchność w starym
państwie policyjnym, tak jeszcze dziś nasza administracja widzi w obywa­telu tylko poddanego, który jako politycznie niedojrzały, potrzebuje ciągłego prowadzenia na smyczy.
W zakresie wymiaru sprawiedliwości najpilniejszym zadaniem wydaje mi się
uzyskanie korpusu sędziowskiego o możliwie najdalej idącej homoge- niczności.
Jednolitość rasowa jest niezbędna, aby ze strony kierownictwa państwa wystarczało
jedno skinienie do uregulowania wymiaru sprawiedli­wości. Weźmy przykład szabru w
czasie zaciemnienia. Nordycki sędzia o nastawieniu narodowo-socjalistycznym widzi i
docenia niebezpieczeństwo grożące dalszemu istnieniu narodu, podczas gdy sędzia,
powiedzmy, ze Wschodu widzi tylko rodzinę, a w tym przypadku torbę podróżną
i sumę kilku marek. Nic nie pomoże jeszcze bardziej szczegółowe, niż to jest obec­nie,
opisywanie w ustawach stanów faktycznych. Tego, od czego to zależy, nie da się tak
zdefiniować, żeby to gwarantowało jednolite sensowne stosowanie prawa. Jeśli jednak wprowadzimy dobór kadr sądownictwa ściśle oparty na kryterium rasowym, to
wystarczy zastąpić naszą obecną kody­fikację prawną ogólny mi dyrektywami, a
każdy sędzia orzeknie praw­idłowo. Anglicy do dziś nie mają konstytucji. Ich
konstytucjąjest niepisane prawo, które żyje w nich, nie potrzebując formy pisanej.
I udział w tym niepisanym prawie to jest to, co daje jednostce ową dumną postawę
we wszystkich sprawach narodu. Chcemy też dojść do tego, żeby - tak jak tam - sędzia
wreszcie dorównywał innym pod względem wyglądu zewnętrznego. Nie wątpię ani przez
68
Terror Machine
www.bhpoland.org
chwilę - do wielu to jeszcze nie dotarło - że za sto lat cała niemiecka warstwa przywódcza będzie pochodziła z SS. SS stosuje dobór rasowy, jeżeli ktoś spełnia warunki
rasowe, to nie ma znaczenia, z jakiego rejonu pochodzi, czy jest z Norwegii czy z
Marchii Wschodniej. Zamiast sądów ławników czy przysięgłych wprowadzimy pojedynczego sędziego zawodowego, który będzie dobrze zarabiał i któremu będzie asys­
tował narybek prawniczy, żeby się uczyć w praktyce. Ważnym przymiotem sędziego
jest zdecydowanie. Nie powinien się powoływać na wolę większoś­ci, a większość nie
może mu przeszkadzać w wydaniu orzeczenia, które uważa za słuszne.
Od jednej plagi można uwolnić wymiar sprawiedliwości już zaraz: trze­ba ustalić, że skargi o zniewagę nie można wnieść przed upływem czterech czy sześciu tygodni.Do tej pory
strony z reguły zdążą się pojednać! Wszys­tko się ułoży, to tylko kwestia czasu!
50 Główna kwatera Fuhrera
2 listopada 1941 w południe Gość: Reichsfuhrer SS Himmler H/Fu.
W dawnej Austrii były dwa zawody, w których chętnie zatrudniano uprzednio karanych:
celnicy i leśnicy. Na celników wybierano przemyt­ników - często takich, którym dano do
wyboru więzienie i służbę państ­wową- a na leśników brano kłusowników.
Jednymi i drugimi, przemytnikami i kłusownikami, kieruje tęsknota, oni to mają we krwi.
Jeśli ktoś ma taki romantyczny kompleks, trzeba mu dać możliwość jego odreagowania.
Jeden wyżywa się w dziennikarstwie, drugi jedzie za granicę, trzeci pozostaje w kraju, ale
łatwo popada w konflikt z prawem.
Austria miała nieskazitelnie czystą policję. Skąd to się wzięło? Trudno wyczuć, zważywszy
tę dość zbałkanizowaną atmosferę. Ktoś musiał przynieść tego ducha, i tak zostało przez
pokolenia.
W moim oddziale uderzeniowym w 1923 miałem wielu dziwnych ludzi11 4 ludzi, którzy
przyszli w nadziei, że to jest partia, która przyniesie odrodzenie. W czasie pokoju tacy
ludzie są niepotrzebni, w trudnych cza­sach, a wtedy dla mnie - bezcenni! Wtedy, na
początku, jeden taki był więcej wart niż 50 mieszczan. Jak wiernie, z jakim zaufaniem
trwali przy mnie! W gruncie rzeczy to były duże dzieci. A ich rzekoma brutalność? Byli
trochę bliżsi naturze. W czasie wojny szli na bagnety i rzucali granatami - prostolin­ijne
natury, które nie rozumiały, że Ojczyzna pozwoliła się rządzić elemen­towi powojennemu. Od początku zdawałem sobie sprawę, że nową partię można zbudować tylko na takich ludziach. W tamtym okresie nabrałem takiej pogardy dla mieszczaństwa! dał taki
100 czy 200 marek i wyobrażał
1 1 4 Oddział Uderzeniowy Hitler(“Stosstrupp Hitler”) został utworzony w maju 1923 i nie podle­gał dowództwu
SA. Byl lepiej uzbrojony i wyposażony i szczególnie się odznaczył w czasie puczu Hitlera. Dowódcą byl ppor.cz. w.
.losef Berchtold. Oddział byl poprzednikiem i wzorem SS.
sobie, że zrobił dla sprawy Bóg wie co. A oni co dawali? Cały dzień w pracy, noc w drodze
w związku z naszymi zadaniami, zawsze z podniesioną głową. Politykę robiła wtedy ulica,
szukałem ludzi bez kołnierzyków, mieszczanin z białym kołnierzykiem mógł mi wszystTerror Machine
69
www.bhpoland.org
ko zniszczyć. Pewnie, że i wśród mieszczaństwa trafiali się fanatycy.
Komuniści i my, to byli jedyni, którzy mieli kobiety, co nie uciekały, jak się zaczynała
strzelanina. To są dzielni ludzie, z którymi można utrzymać państwo. Decydująca,
powiedziałem sobie, jest kwestia społeczna. Omijanie tej kwestii jest tym samym, czym
XVII- czy XVIII-wieczny pogląd, że można sobie poradzić bez zniesienia poddaństwa.
O wprowadzenie powszechnego obowiązku służby wojskowej w Prusach Scharnhorst i
Gneisenau też musieli walczyć. I tak trzeba było walczyć o to na terenie poli­tycznym.
Mieliśmy państwo klasowe! Dopiero jego usunięcie uwolniło siły narodu!
Zawsze mówiłem moim ludziom: z matematyczną pewnością ta partia będzie na czele!
(Socjaldemokracja ze swej strony odrzucała szlachtę i mieszczaństwo!).To samo działa w
większej skali. Jeśli każdy stara się for­sować najzdolniejszego według swojego sumienia
i najlepszej wiedzy, to taki naród musi wyrosnąć ponad wszystkie inne. Nic się nie ma
prawa zdarzyć, jeżeli będziemy stale prowadzić obserwację i badać teren, a jeśli gdzieś zna­
jdziemy ciało obce - natychmiast się go pozbywać.
Gdybyśmy nie chcieli szukać ludzi wśród szerokich mas, oznaczałoby to przechył w
stronę intelektualistów. Brakowałoby zwierzęcej siły .Tę zwierzęcą siłę ma rolnik - który
musi nieprzerwanie podejmować decyzje - i robotnik, który w położeniu prostego proletariusza poznaje życie od innej strony. Jeśli ci ludzie mają poza tym głowę na karku, to
powstaje wcielenie siły działania.
Nie możemy pozwolić na zasklepienie się nowej elity. Jeśli ktoś jest synem urzędnika
w piątym, szóstym pokoleniu - to wychodzi na prawnika, bo tutaj nie ma żadnej
odpowiedzialności. Jak ma się dziać w takim państ­wie? Tacy ludzie do wszystkiego
podchodzą duchowo, wszystko analizują. Lecz z takim elementem nie tworzy się historii. Potrzebuję ludzi brutalnych, gotowych do konsekwentnego postępowania według
swojej świadomości, do zdrowego, naturalnego działania zgodnego z prymitywną stroną
brutalności, siły woli. Odporność człowieka jest istotnym elementem jego charakteru.
To wspaniałe, jeśli dochodzi do tego wyższość pod względem umysłowym. Mieszczanie
naszych czasów to byli sami esteci, a ja potrzebowałem do walki ludzi, którzy umiejąsię
postawić. Potrzebowałem ludzi gotowych z jednej strony rozbić zebranie, a z drugiej strony rządzić prowincją
Także jako żołnierzy potrzebuję ludzi, co i dowodzić potrafią, i granatem rzucą. Strateg
nie poradzi sobie bez zwierzęcej siły, już prędzej zwierzęca siła bez stratega. Inteligencja
umysłowa dziś jest w technice, a nie w biurze, gdzie kogoś awansują tylko dlatego, że
długo siedzi na jednym stołku. Z lata­mi może utył, ale dlaczego miałby zmądrzeć? Z
drugiej strony, kiedy teraz wolna gospodarka pozwala na taki rozwój - ostatecznie prawie
wszyscy gen­eralni dyrektorzy byli kiedyś robotnikami - to dojdzie do tego, że państwo
będzie miało samych debili, a biznes samych geniuszy. Wobec tego wszyscy ludzie
państwa powołują się na swoją pozycję!
Kompania chce wodza i uzna każdego, kto się na tym zna. Człowiek, który się nie nadaje do dowodzenia, nie wyrywa się do tego. Ale jeżeli się znajdzie dowódca-idiota, to w
podwładnych rodzi się opór, krytyka, bunt.
Jeśli Niemcom została oszczędzona rewolucja francuska, to tylko dlat­ego, że byli tu Fry70
Terror Machine
www.bhpoland.org
deryk Wielki i Józef II 115 . Kościół katolicki trzyma się zasady brania ludzi z dołów
społecznych, chłopak z rudery może zostać kar­dynałem; Kościół się trzyma, bo zawsze
ma takich ludzi. W moich rodzin­nych stronach sto lat temu biskupem był syn chłopa.
W 1845 umyślił sobie zbudować katedrę’16 . Miasto miało 22.000 mieszkańców, katedra miała pomieścić 23.000. Kosztowała ta katedra 28 milionów koron w złocie. Ale
ewangelicy zbudowali sobie w pięćdziesiąt lat później katedrę w stolicy Rzeszy kosztem
dziesięciu milionów marek”7 !
51 Główna kwatera Fuhrera
2 listopada 1941 wieczorem 2/3 listopada 1941 w nocy Gość: Reichsfuhrer SS Himmler
H/Fu.
Za sto lat nasz język będzie językiem europejskim. Kraje Wschodu,
Północy i Zachodu będą się uczyły naszego języka, żeby móc się z nami
‘ ‘• Nawiązanie do reform przeprowadzonych w Prusach i Austrii w czasach oświeconego abso­lutyzmu.
‘’ ^ Biskup Franz Joseph Rudiger (1811 -84) wezwał 1855 w liście pasterskim do zbudowania w Linzu kościoła
dla uczczenia ogłoszonego 8X11.1854 dogmatu o niepokalanym poczęciu Maryi Kamień węgielny pod neogotycką
katedrę w Linzu wmurowano 1862. kościół został poświęcony 1924. Budowniczym był YStatz z. Kolonii.
117 Katedra w Berlinie zbudowana 1894-1904.
porozumieć. Ale warunek: miejsce pisma zwanego gotyckim musi zająć pismo, które dotychczas nazywaliśmy łacińskim, a teraz nazywamy normal­nym. Dla kogoś, kto chce się
uczyć rosyjskiego - my nie chcemy - sama obcość liter jest koszmarem! Nie sądzę przy
tym, byśmy z tak zwanym gotykiem tracili coś swoistego dla nas. Nordyckie runy o wiele
bardziej przy- pominająpismo greckie. Dlaczego barokowe ozdóbki mająbyć wyrazem
niemieckości!
Europa była kiedyś ograniczona do południowego skrawka półwyspu greckiego. Potem
Europę stanowiła strefa wpływów italskich. Kiedy Rosja padnie w tej wojnie, Europa
będzie sięgała do miejsca, w którym kończy się nordycko-germańskie osadnictwo na
Wschodzie. Na terenach wschodnich zamierzam zastąpić słowiańskie nazwy geograficzne słowami niemieckimi. Krym może się na przykład nazywać Gotenland.
Wśród Arabów spotyka się tu i tam ludzi z blond włosami i niebieskimi oczami. Są to
potomkowie Wandalów, którzy zajęli Afrykę Północną. To samo w Kastylii, to samo w
Chorwacji. Krew nie ginie! Musimy teraz opier­ać się na tytułach prawnych sięgających
może i dwa tysiące lat wstecz!
Jeśli nasi mówią że Wschód jest ponury - owszem. Dla Rzymian cała Europa Pomocna
była ohydna, ale Niemcy kompletnie straciły swój ponury charakter! Tak samo piękna
będzie Ukraina, jak tylko się tam zabierzemy do pracy.
Żyjemy dzisiaj z tego, że we Włoszech nie ma już drzew. Inaczej nie docierałyby do nas
ciepłe wiatry z południa. Ale dwa tysiące lat temu Italia była jeszcze zalesiona i można
sobie wyobrazić, jak wyglądał nasz kraj bez pól, wsi, dróg i miast! Państwo rzymskie, podobnie jak Peru i wszystkie mocarstwa światowe, było państwem dróg. Dziś droga znów
zajmuje miejsce kolei, to droga otwiera kraj!
Terror Machine
71
www.bhpoland.org
Zdumiewające, z jaką prędkością rzymskie legiony potrafiły pokonywać po tych drogach
obłędne odległości - zapewne szła przed nimi szpica. Drogi idą na wprost przez góry
i doliny, obozy były chyba tak rozmieszczane, żeby po dniu marszu oddział trafiał na
odpowiednią kwaterę. Dobrym odbiciem takiego obozu jest Saalburg.
Widziałem wystawę Rzym Augusta, bardzo ciekawe! Do dziś rzymskie mocarstwo
światowe nie ma sobie równych. Jak dokładnie zapanowano nad wszystkimi sąsiadującymi
ludami - i nie ma państwa, które by wytworzyło tak jednolitą kulturę!
Świat przestał być interesujący z chwilą opanowania powietrza. Do tej pory były jeszcze
białe plamy na mapach. Teraz wszystkie tajemnice wyszły na jaw, skończyło się! Ile
to potrwa, aż Biegun Północny stanie się skrzyżowaniem, ale nad Tybetem już przeleciano.
52 Główna kwatera Führer a
5 listopada 1941 w południe Goście: Reichsführer SS Himmler, SS.-Staf. Blaschke1’*, dr
Richter”9 H/Fu.
Sposób działania naszego sądownictwa karnego prowadzi do tego, że kryminalistów
się chroni. To nie szkodzi, dopóki narodowi powodzi się dobrze. Jeśli jednak wojna lub
klęska głodu wstrząsa państwem, może to doprowadzić do katastrofy o niewyobrażalnych
skutkach.
Szerokie masy społeczne, część środkowa narodu, która jest raczej czyn­nikiem zachowawczym w procesie rozwoju, ma - po jednej strome ideal­istów jako siły fanatycznie
pozytywne, a po drugiej kryminalistów jako ele­ment negatywny.
Jeśli pozwolę utrzymywać kryminalistów przy życiu, gdy najlepsi giną, to w skrajnym
przypadku przesunę równowagę w narodzie na niekorzyść elementu pozytywnego.
Dobór negatywny zadziała z całą mocą. Jeśli bowiem naród znajdzie się w kryzysie,
to garść zakonserwowanych krymi­nalistów, może pozbawić bojowników owoców ich
ofiary. Przeżyliśmy to w 1918. W takim przypadku najlepiej rozstrzelać wszystkich,
którzy zrobili coś przeciwko narodowi, podczas gdy dobre elementy stawią czoła niebez­
pieczeństwu, narażając życie.
W Wiedniu, przed wojną światową ponad osiem tysięcy ludzi żyło w kanałach. To są szczury, które wyłażą kiedy nadchodzą rozruchy. Wiedeń jeszcze dziś ma włóczęgów, jakich
nie ma w żadnym innym mieście. Naj­gorsze jest , kiedy daje się światu przestępczemu
szansę połączenia się. Żaden prokurator, żaden duchowny, żaden polityk nie zrobi
użytecznego członka społeczeństwa z kogoś, kto należał do związku przestępczego. Ideal­
istę w sprzyjających warunkach można zawrócić z fałszywej drogi myślenia, kryminalisty
nigdy. On czerpie dochody ze swego nastawienia.
Oczywiście, że kryminaliści biorą dobrowolnie udział w różnych akc­jach misyjnychjeśli upatrująw tym szansę uratowania głowy .A potem opowiadają kumplom: wiecie,
jakie głupoty mi tam wciskali! Nasze całe
8
9
72
Prof. dr Hugo Blaschke, dentysta Hitlera.
Dr Richter, kolega i współpracownik Blaschkego.
Terror Machine
www.bhpoland.org
więziennictwo jest źle skonstruowane.Młodzi ludzie z dobrych rodzin powinni być
chronieni przed kontaktem z elementem wykolejonym! Już jest lepiej, bo młodzież siedzi z młodzieżą. Jestem jednak za przywróceniem chłosty, po której można ukaranego
wypuścić bez ryzyka.że znajdzie się wśród zawodowych przestępców.Dla siedemnastolatka to znowu nie taka hańba, a niejednego nauczy!
Miałem w życiu to szczęście, że wszystkie problemy przerobiłem prak­tycznie. W Landsbergu przeżyliśmy i to. Chłopak z Dolnej Bawarii, który prędzej by sobie ręce dał odrąbać,
niż coś ukradł, zmajstrował dziewczynie dziecko i poradził jej, żeby poszła do babki.
Dostał dziewięć miesięcy, porządek musi być. Ale gdyby go wzięli, spuścili dobre manto i
wypuścili, toby się sprawa na tym skończyła. Dali nam go na służącego, fajny był chłopak.
Dla rodziny hańba, syn w więzieniu. Dużo z nim rozmawialiśmy. Wyszedł i przysłał nam
list, w którym napisał, że jest nam wdzięczny za wszystko, co dla niego zrobiliśmy, że
nigdy tego nie zapomni, że nigdy w życiu nie zrobi nic złego i że ma jedno pragnienie:
wstąpić do Partii. W pod­pisie: Heil Hitler! List szedł przez cenzurę i wywołał groteskowe
śledztwo na okoliczność tego, cośmy z nim robili!
Ale byli tam i autentyczni włóczędzy, każdy jak pół adwokata, swobod­ni jeźdźcy, stali
coroczni goście na zimę, witani bez zdziwienia. Strażnicy cieszyli się, że spotkali starego
znajomego, on, że wrócił do swojej celi. A potem wzruszające listy: Teraz pojąłem, do czego to prowadzi, kiedy się nie traktuje poważnie religii!, do tego nawiązanie do cudownego
kazania, które ojczulek duchowny wygłosił. Moi ludzie pewnego razu wysłuchali kazania
- ksiądz mówił o wypełnianiu obowiązków małżeńskich! Ksiądz to czyta, serce mu bije
jak szalone. Przy ułaskawieniu to się bardzo liczy, że w delik­wencie zaszła przemiana
duchowa-i typ wychodzi na wolność! Przeżyłem niesamowite rzeczy.
Przynajmniej postępowanie w drugiej instancji jest u nas moim zdaniem źle rozwiązane.
Opiera się na tym, co stwierdzono w pierwszej, to bardzo niebezpieczne. W ciągu
pięćdziesięciu czy stu postępowań jeden jedyny raz zdarzyło się, że zmieniono orzeczenie
pierwszej instancji. Sędzia drugiej instancji zna sprawę, bo czytał akta. Powinien dostać
tylko informację, nic więcej ,całe dochodzenie powinien przeprowadzić na nowo. A
przede wszys­tkim -powinien to być genialny człowiek, na najwyższym poziomie. Sędzia
ma dojść prawdy - a ponieważ jest wszak człowiekiem, może to zrobić albo intuicyjnie
albo wcale.
53 Główna kwatera Fuhrera
5 listopada 1941 wieczorem
Goście: SS-Staf. dr Blaschke, dr Richter H/Fu.
Istnieje interesujący dokument z czasów Cezara, z którego wynika, że ówczesne wojska żywiły się bez użycia mięsa-antyczne źródło opowiada o sytuacjach przymusowych,
kiedy żołnierze z konieczności sięgali po mięso. Wiadomo, że filozofom antycznym już
przejście od kaszy do chleba wydawało się upadkiem. Także Wikingowie nie mogliby
podejmować swoich podróży, gdyby byli zdani na mięso.Przecież nie umiano konser­
wować mięsa.’ Powstanie grupy jako najmniejszej jednostki wojskowej wzięło się stąd, że
zawsze jeden oddział musiał dysponować żarnami. Źródłem witamin była cebula.
Terror Machine
73
www.bhpoland.org
Ludzie musieli kiedyś żyć bardzo długo. Przełom nastąpił, gdy człowiek zjedzenia owoców przerzucił się na potrawy gotowane. Człowiek jest jedyną istotą która ingeruje w
proces odżywiania w ten sposób, że gotując doprowadza jedzenie do sterylności. Na
to, że człowiek sam z siebie powinien żyć dłużej, wskazuje choćby krótki czas, w którym
jest dojrzały, w porównaniu z bardzo długim czasem niedojrzałości. Pies żyje dziesięć
razy dłużej niż rośnie. Przy takich proporcjach człowiek powinien żyć nie 40 do 60, a 140
do 180 lat. Można udowodnić, że w rejonach Bułgarii, w których je się jogurt, polentę
i podobne rzeczy, ludzie dożywaj ą późniejszego wieku niż u nas-przy czym chłopi nie
żyją higienicznie, nie otwierają okien. Wszys­tkie stworzenia na świecie żyją z życia.Przez
to, że człowiek najpierw pod­daje swoje pożywienie procesowi chemicznemu, powstają
choroby cywiliza­cji, choroby, które pochodzą z zabitego życia. Teraz, pomimo wpływów
kul­tury, przeciętny czas życia znowu wzrasta. Znowu wprowadzono surowiznę. Surowizna to doprawdy rewolucja! Nie sądzę, żeby tłuszcz wyprodukowany z węgla w niczym nie
ustępował oliwie z oliwek - lepiej będzie ten sztuczny olej stosować do pielęgnacji urody,
na mydło i tak dalej. Na konto zabijania dalszego biegu życia przez gotowanie należy
może zapisać raka.Dajemy naszemu ciału pożywienie w jakiś sposób zwyrodniałe,
a skoro rak ma związek z czynnikami jeszcze nieznanymi, to możliwe, że te czynniki
uakty­wniaj ą się tylko wtedy, kiedy ciało nie jest należycie odżywione. Bakterie kataru czy
gruźlicy wdychamy wszyscy, ale mechanizmy obronne nie sąjednakowo silne u wszystkich. dlatego, że osłabła jej wewnętrzna odporność.U człowieka to
ostatnie jest najczęstszą przyczyną zgonu. Ropucha jest zwyrodniałą żabą. Kto wie, co żre
ropucha, na pewno żre coś, co nie jest dla niej odpowiednie.
Ludzie myślą tak nielogicznie, a profesorowie najgorzej. Za dwa tysiące lat, kiedy będą
badać pochodzenie mieszkańców Ukrainy, stwierdzą że pochodziliśmy z bagien.Podczas gdy, to my właśnie wypędziliśmy pierwot­nych mieszkańców na bagna Prypeci,
aby samemu osiedlić się na żyznych polach. W Bawarii w żyznych okolicach ludzie byli
piękni, a w sąsiednich dolinach widziało się pokręcone postacie, przy czym mężczyźni
wyglądali lepiej niż kobiety. Człowiek nie świnia, zje wszystko - i to się utrwaliło. Później
pewnie przeszły tędy hordy Hunów, pan von Kahr był ich ostatnim potomkiem, czystym
Hunem120 .
Rolnik nie ma poczucia romantyzmu. Ciągnie go ziemia. Miastowy też nie zwraca
uwagi na architekturę sklepu, w którym kupuje. Nasi przodkowie uprawiali rolę, nie
było myśliwych (czyli zwyrodniałych rolników) - ktoś, kto tylko polował, w prehistorii
germańskiej uchodził za włóczęgę, chyba że walczył z niedźwiedziami i wilkami. U Masajów są łowcy lwów, którzy mieszkają poza kraalem i są szanowani za swoje bohaterskie
walki.
Gdzie było ich zbyt wielu, część wy wędrowała - nie musiały to być całe szczepy. W Sparcie 6.000 Greków natrafiło na 345.000 Helotów. Heloci byli u siebie, Grecy pobili ich i stali
się wielkimi właścicielami ziemskimi.
Z wyobrażeń o lesie Wotana-Odyna wyleczyłem się przez to, że pewnego dnia trafiłem do
Lasu Odyna. Na Nizinie Reńskiej widzieliśmy pięknych ludzi, w Lesie samych kretynów.
Pojąłem wtedy, co się stało: ger­mańscy zwycięzcy rozsiedli się na żyznej równinie, podczas gdy pierwotni mieszkańcy wycofali się w nieurodzajne góry.Czym są dwa tysiące lat
74
Terror Machine
www.bhpoland.org
w życiu narodów! Egipt, świat grecki, Rzym, wszystkie te narody w ten sposób osiągnęły
swoją potęgę.
Dziś idziemy tą drogą.Nordycka krew płynie szybko przez świat. Ludzi z tą krwią jest
o wiele więcej niż przed dwoma tysiącami lat.Nie daje się przeoczyć, że ludzie są coraz
piękniejsi. Dość popatrzeć na dzisiejsze dzieci!
Ważne dla nas: ręce precz od krajów śródziemnomorskich! Włosi zrobią to lepiej. Na
dłuższą metę będziemy mogli mniej zrobić niż Włosi.I odwrot­nie, widać, że Włosi nie
wytrzymują pracy w naszym klimacie.Nłe powin­niśmy zbytnio się oddalać od naszego
klimatu, inaczej nasza sprawność
Natura stwarza istotę i daje jej wszystko, co potrzebne do życia. Jeśli ta mimo to nie może
żyć, to albo dlatego, że jest zagrożona z zewnątrz, albo
Gustav Ritter von Kahr (1862-1934), 1917-20 premier Górnej Bawarii. 1920-21 Bawarii.
1923-24 generalny komisarz państwa, 1924-30 prezes sądu administracyjnego Bawarii.
gwałtownie spadnie. Przed pięćdziesięciu laty na Krymie prawie połowa gruntów była
w niemieckich rękach. Trzon: element gocko-germański, dalej Tatarzy, Ormianie, Żydzi,
dopiero na końcu Rosjanie. To trzeba teraz znów podbić.
Ze społecznego punktu widzenia najbardziej chorym ciałem nowej Europy są Węgry, a
po nich Włochy. Z jednej strony bogactwo, z drugiej pozbawione praw masy. W Anglii
masy jeszcze sobie nie uświadomiły, że właściwie pędzą życie niewolników. Tamtejsze
warstwy niższe muszą być prowadzone, są rasowo mniej wartościowe, i Anglia przestanie
być zdolna do życia, kiedy rasa panująca zniknie. Masom byłoby wtedy o wiele gorzej, nie
mogłyby się nawet wyżywić, bo kto tam stworzy rolnictwo? Z kim, z klasą robotniczą? To
była chyba najbardziej idiotyczna wojna, jaką kiedykol­wiek zaczęli. Kiedy to nie wyjdzie,
wybuchnie tam taki antysemityzm - dziś jedynie drzemie -jakiego świat nie widział.
Koniec wojny będzie zawaleniem się niebios, to znaczy - upadkiem Żydów. W Żydach egoizm stworzył sobie ludzką personifikację. Ich egoizm idzie tak daleko, że nie chcą umierać
nawet za swoje najżywotniejsze interesy. Zainteresowań umysłowych nie posiadają. Jeżeli
u nas zajmowali się sprawami duchowymi, to tylko dlatego, że to należało do dobrego
tonu, albo mogli w tym ulokować pieniądze - sprawa czysto zewnętrzna. Nie posi­adają
ani zrozumienia sztuki, ani wrażliwości serca, w przeciwnym razie musieliby mieć, tam
gdzie żyją razem, niebywale wysoki poziom kultury. Norymberga przez 400 lat - do 1838
- nie miała Żydów, rezultat: dominują­ca pozycja w niemieckim życiu kulturalnym.
Żydzi we własnym gronie - za trzysta lat pozżerająsię wzajemnie! U nas nazywa się to
filozofią u Żydów rabulistyką. To, co u nas jest głębokim wniknięciem w trudne do
zbadania sfery natury i metafizyki i dlatego nie może zostać łatwo ujęte w słowa bo
wiedzie ku nowym krainom - Żyd próbuje to osiągnąć ćwicząc sztuczki ze słowami. Ma
tylko to: niewyobrażal­ny dar maskowania się. Doszedł do tego, że Aryjczyk tak zgłupiał,
że poję­cie Boga ubiera w sztywną dogmatykę, a zresztą zniesie wszystko, co nazy­wa
siebie religią. Kto nie wierzy w zaświaty - nie ma z religią nic wspólnego. Aryjczyk maluje
sobie to często dziecinnie, ale u niego to jest poszukiwanie. Trick żydostwa polegał na
Terror Machine
75
www.bhpoland.org
tym, że się przeszmuglowało do religii, nie będąc religią. Jednocześnie Żyd puścił w obieg
naukę o wyższości swojej rasy i kręci. Taki jest mniej więcej stan rozwoju ludzkości.
Żyd używa słowa nie do wyrażania myśli, ale służy mu ono do ukrycia tego, co myśli.
Kłamstwo jest jego siłą jego środkiem walki. W każdej dziedzinie życia jest gorszy,
tylko w jednej zwycięża: kłamie z niepowtarzalną bezwzględnością. Ludzie mówią że
jest zapobiegliwy - nie. Cała jego zapobiegliwość polega na spekulacji cudzym. Kantuje.
Jeśli znajdę u prywatnego właściciela obraz, który uważam za Tycjaną mówię mu, że tak
uważam, i wychodzę z ofertą. Żyd przemilcza, że uważa płótno za Tycjana, stwierdza, że
to mało warte, a potem bez skrupułów sprzedaje z zyskiem 5000%. Wmawianie ludziom, że coś cennego jest zupełnie bezwartościowe i na odwrót, nie ma nic wspólnego
ze zdrowym rozsądkiem. Nie rozwiązaliby najmniejszego kryzysu gospodar­czego. Żyd
tak długo zaciemnia najprostsze sprawy, aż masa, która myśli prymitywnie, przestaje
nadążać. O jakiejś oczywistości gada na okrągło, aż ktoś inny.utopi się w tej słownej
powodzi. Rozebrać na czynniki pierwsze, to od razu widać: kompletna bzdura. Używają
mowy do ogłupiania innych. W tym celu zostają profesorami.
Teoria życia głosi: Stwórz coś dla siebie, a będziesz to miał, oraz: War­tość ma tylko to, co
służy życiu. Tak, ale za to nikt nie płaci, bo każdy mówi: tyle to ja sam wiem. Żyd jednak każe sobie płacić za swoje brednie. Cała jego budowla rozpada się, wystarczy tylko
przestać go słuchać: od tej chwili
- wszystko się kończy. Zawsze mówiłem, że Żydzi są najgłupszym dia­błem, ale on istnieje.Nie mają ani jednego prawdziwego muzyka, myśliciela, żadnej sztuki, nic, absolutnie nic. Są kłamcami, fałszerzami, oszustami. Jeśli któryś dochodzi do czegoś, to tylko
dzięki naiwności jego otoczenia. Gdyby Żyd nie został umyty przez Aryjczyka, to od tego
całego gówna na oczy by nie widział. My możemy żyć bez Żydów, ale oni bez nas - nie.
Kiedy to będzie znane w Europie, wtedy bardzo szybko zrodzi się poczucie europe­jskiej
solidarności.Teraz Żyd z tego żyje, że ją niszczy.
54 Główna kwatera Fuhrera 10/11 listopada 1941 H/Fu.
Państwowy aparat urzędniczy będzie zawsze nastawiony na przeciętną miarę uzdolnień.
Państwo jest i pozostanie instytucją zaopatrzeniową. Partia, przeciwnie, nigdy nie będzie
miała statutu urzędniczego, musi iść inną drogą, tu nikt nie może wnosić roszczeń o
awans, nikt nie powie: teraz moja kolej. Jeśli ktoś jest uzdolniony, może zostać kimś, i tylko wtedy, ajeżeli okaże się, że nie dorósł do swoich zadań, musi odejść. Jeśli Partia będzie
się trzymała tej zasady, musi nieuchronnie posiadać absolutną przewagę nad państwem,
bo będzie miała w kierownictwie ludzi najbardziej zdecydowanych i ener­gicznych.
W gruncie rzeczy są trzy prawdziwe odznaczenia: Krzyż Matki, Order
Zasługi i Odznaka za Rany. Najwyżej stoi Złoty Krzyż Matki. To najpiękniejszy z orderów.
Może przypaść żonie ministra i żonie rolnika. Tu liczy się tylko człowiek. Na drugim
miejscu Order Zasługi. Przy wszystkich innych odznaczeniach, oprócz wielu przypadków, kiedy są nadawane abso­lutnie słusznie, istnieje zawsze duża liczba takich, które
nadano niezasłuże- nie. W czasie wojny światowej nie nosiłem Żelaznego Krzyża I klasy,
76
Terror Machine
www.bhpoland.org
bo widziałem, jak go nadają. Mieliśmy w pułku Żyda Gutmanna, tchórza jakich mało.
Miał Żelazny Krzyż i nosił go. Bezczelność i skandal. Założyłem Krzyż dopiero, jak
zobaczyłem w domu, jak Czerwoni traktują wojsko - na przekór.
Wtedy występował problem: czy można nadać żołnierzowi odznaczenie, którego nie ma
jego przełożony? Teraz robimy to lżej niż w czasie wojny światowej, ale też jest szalenie trudno postępować prawidłowo. Ktoś może być bardzo dzielny, ale nie mieć cienia
zdolności dowódczych. Można dziel­tradycja, że coś takiego nie może się zdarzyć, że
Order jest nadawany tylko bardzo nielicznym. Najlepiej ograniczyć liczbę przez to, że
Order będzie związany z określoną rentą. Złota odznaka partyjna musi być wyższym odz­
naczeniem niż wszelkie odznaczenia państwowe. Cudzoziemcowi nie można jej nadać w
ogóle. Co do Orderu Krwi, jest to rodzaj odznaki za rany, lub za długoletnie więzienie.
Warunkiem jest tu działanie dla Partii, wyrażające się w ofierze.
55 Główna kwatera Führer a
11 listopada 1941 w południe H/Fu.
Według prawa natury księciem powinien być najlepszy z narodu. Weźmy Rumunię - wypada na Antonescu. Co to za porządek, żeby taki człowiek był nemu żołnierzowi dać
Rycerski Krzyż, choć awans w ogóle nie wchodzi w drugą osobą w państwie, a na szczycie
był osiemnastoletni chłopiec! Bard­grę. Dzielność nie ma nic wspólnego ze zdolnościami
dowódczymi. Bez szczęśliwego zbiegu okoliczności dzielny żołnierz może pozostać w
cieniu. Przywództwo to zdolności plus charakter. Jeśli ktoś świetnie dowodzi, nie musi
dostawać Wieńca Dębowego, decyduje awans. Niejeden lotnik ma Krzyż z Brylantami i
Mieczami, dowódca floty powietrznej nie ma i może go nigdy nie dostać. Rycerski Krzyż
musi być związany z rentą na wypadek, gdyby odznaczony nie był w stanie zarobić na
siebie. Obowiązkiem narodu jest także troska o wdowę i sieroty po dzielnym żołnierzu,
choćby przez pośmiertne nadawanie Rycerskiego Krzyża.
Aby uniknąć ryzyka dewaluacji, ustanowię order partyjny, rozdzielany oszczędnie i
starszy od wszystkich innych. I niech sobie państwo rozdaje, co chce. To odznaczenie
niewątpliwie będzie nie tylko najpiękniejszym w formie, lecz także najbardziej szanowanym na świecie. Kapituła Orderu, złożona z Rady Orderu i Sądu Orderowego, rozdzielonych i bezpośrednio podległych Fuhrerowi, będzie dbała, by nikt niegodny nie otrzymał
Orderu.
zo zdolny człowiek nie jest w stanie przyjąć na siebie takiego zadania
poniżej trzydziestki. Nikomu nie zaszkodzi poczekać do czterdziestki, musi się wiele
nauczyć. Nie wierzę, żeby król Rumunii uczył się uczciwie choćby dwie godziny dziennie.
A powinien pracować co najmniej dziesięć godzin według przemyślanego planu lekcji.
Monarchia to przestarzała forma.Może się utrzymać tylko tam, gdzie monarcha jest
jedynie symbolem konstytucji, a kierowanie państwem spoczywa w rękach premiera
albo kogoś takiego. Ostatnią podporą nie wy dolnego władcy jest armią a to rodzi
niebezpieczeństwo, że armia popadnie w konflikt z racją stanu.
Kto się wgłębi w historię świata, musi przyznać, że historia książąt ma
się ku końcowi. Średniowiecze było historią rodów frankońskich. To sły­chać. Od dwusTerror Machine
77
www.bhpoland.org
tu lat ten budowany przez wieki system rozplątuje się. Domy książęce zachowały tylko
swoje pretensje, albo też dają je odkupić za pieniądze. Najgorszy wariant można było
zaobserwować u nas w Turyn­
Są działania, za które w pewnych okolicznościach w ogóle nie można mówi gii
. Turyngia składała się z siedmiu księstw, które na drodze procesowej
o awansie. Czyny dwustu kawalerów Rycerskiego Krzyża nie wskazują na czyn niepowtarzalny, jak na przykład Todta 121 . W Partii musi powstać
1 2 1 Dr Todt jako generalny inspektor zadań specjalnych Planu Czteroletniego zbu­dował Wal Zachodni, a potem
stworzył organizację nazwaną jego nazwiskiem (TO). Todt zaprzągł do prowadzenia wojny park maszynowy i
doświadczenia przedsiębiorców budowlanych.
ciągle wyciągały różne świadczenia od ubogiego landu. Kiedy doszliśmy
1 2 2 6.DC. 1940 król Karol II rumuński abdykował na rzecz swojego 19-letniego syna Michała General Antonescu, pod którego naciskiem nastąpiła zmiana na tronie, został regentem-szefem państwa z nadzwyczajnymi
pełnomocnikami, mianowanym i odwoływanym dekretem króla Andreas Hillgruber, Hitler, König Carol und Marschall Antonescu, Wiesbaden 1954.
1 2 3 W 1918 ośmiu książąt rządzących w Turyngii abdykowalo Przedstawiciele wolnych państw ludowych
powstałych w czasie rewolucji uzgodnili 25 111 1919 połączenie swoich państw Saksonia-Koburg po referendum
przyłączyła się do Bawarii. 4.1 1920 rozpoczął się powtórny podział Turyngii, zakończony I V 1920. Pozostał on
jednak niepełny, ponieważ Prusy sprzeciwiły się włączeniu Erfurtu do landu Turyngii.
tam do władzy, musieliśmy pokryć olbrzymi deficyt. Po przejęciu władzy poradziłem
książętom, żeby pohamowali swoje zapędy. Ci ludzie uczepili się wtedy Starszego Pana124
, który był wobec nich bezradny jak dziecko. To nie była wtedy prosta sprawa. Spokój
miałem dopiero od 1934, kiedy mogłem sobie pomóc ustawodawstwem. Zagroziłem, że
jeżeli nie złożą oświadczenia zbierać cięgi. Modlitwy I40 milionów Rosjan mniej widocznie przemawiały do dobrego Boga niż modlitwy liczebnie dużo mniejszego narodu
japońskiego. Tak samo w czasie wojny światowej waga ich modlitw była widocznie
mniejsza niż naszych. Nawet w kraju nie udało się klechom zapewnić utrzymania
istniejącego stanu-pojawił się bolszewizm! Fakt, że o rezygnacji, stworzę odpowiednie prawo państwowe. Gurtner był w tych kręgi klerykalno-reakcyjne przyczyniły się
do tego. Usunęli Rasputina, a z sprawach bardzo usłużny125 . Powiedział, że z czysto
moralnego punktu widzenia uważa ich żądania za bezwstydne, ale jest związany ustawą
z 1918.
Później przyjrzałem się książęcym rodzinom z rasowego punktu widzenia i co się okazało?
To wcale nie byli Niemcy! Dość przyjrzeć się drzewom genealogicznym! Za kilkaset lat
będzie to ciekawe studium: jakim sposobem te rodziny mimo wiecznych sporów potrafiły
przetrwać i utrzymać się przy władzy. Do wojen były dorabiane uzasadnienia moralne,
ale w rzeczywistości nie było to nic innego, jak walki o miedzę. Ileż Europa przez 800 lat
wycierpiała na tej zasadzie, a Niemcy najwięcej!
56* Główna kwatera Fiihrera 11 listopada 1941 wieczorem H/Fu.
78
Terror Machine
www.bhpoland.org
Zawsze broniłem poglądu, że Partia powinna trzymać się z dala od Koś­cioła, u nas nigdy nie było mszy polowych126. Już lepiej, powiedziałem sobie, niech mnie wyklną
albo ekskomunikują. Przyjaźń Kościoła kosztuje zbyt drogo.albowiem - mam sukcesy,
to później muszę wysłuchiwać: osiągnąłeś to dzięki błogosławieństwu Kościoła! To już
lepiej działać bez błogosławieństwa, a potem nie dostawać rachunków!
Rosja była najbardziej bigoteryjnym państwem pod słońcem. Wszystko było powiązane z
ceremoniami religijnymi. Co nie przeszkadzało Rosjanom
“Starszym Panem” Hitler nazywał prezydenta Rzeszy von Hindenburga.
Stosunki majątkowe domów książęcych zdetronizowanych 1918 nie doczekały się regulacji ustawowej. Wniosek o
wywłaszczenie bez odszkodowania upadł (20.VI. 1926). toteż poszczególne landy musiały się układać z domami
książęcymi. W Turyngii rząd krajowy musiał odpowiadać na roszczenia siedmiu domów panujących, dlatego do
1933 nie osiągnięto jeszcze porozumienia.
Pomimo całego dystansu do Kościoła nie zakazywano mszy polowych, jeżeli były odpraw­iane przez księży - narodowych socjalistów lub sympatyków narodowego socjalizmu Ponadto przy szczególnych okazjach odprawiono liczne msze okolicznościowe. Także dzień otwarcia Reichstagu w Poczdamie. 21 III 1933. rozpoczął się od
okolicznościowej mszy świętej, w której jednak -jako jedyni członkowie gabinetu - nie wzięli udziału Hitler i Goebbels.
nim siłę, która mogła przydać znaczenia słowiańskiemu elementowi zdrowej
akceptacji życia. Gdyby w 1919-20 nie znaleźli się ochotnicy-nacjonaliści, to i u nas kler
padłby ołlarą bolszewizm u.
Klechy stanowią niebezpieczeństwo, gdy państwo ma kłopoty - gromadzą wtedy elementy negatywne i wywołują niepokój. Jakie problemy cesarze niemieccy mieli z papieżami!
Chętnie bym rozkazał wszystkim klechom stanąć w szeregu jak na zbiórce i niech
zatroszcząsię o to. aby na niebie nie pojawił się ani jeden angielski lub rosyjski samolot.
W tej chwili państwo ma więcej pożytku z tego, kto robi pe-pance, niż z tego, co macha
kropidłem.
W krajach romańskich ciągle mało brakowało, żeby bolszewizm przez radykalną kurację
usunął to, co samo w sobie już nie było trwałe. Kiedy w starożytności chrześcijaństwo
mobilizowało plebejuszy. inteligencja nie miała już nic wspólnego z antycznymi kultami. Dzisiaj nikt. kto ma pojęcie o naukach przyrodniczych, nie jest w stanie traktować
poważnie nauki Kościoła. Co stoi w sprzeczności z prawem natury, nie może pochodzić
od Boga. a kiedy dobry Bóg spuszcza pioruny, nie oszczędza również kościołów. Religijna
filo- zofia,w znacznym stopniu zbudowana na starożytnych wyobrażeniach, nie odpowiada poziomowi dzisiejszej ludzkości. We Włoszech i w Hiszpanii skończy się to podrzynaniem gardeł.Nie chcę, żeby tak było u nas.Mamy szczęście, że ateński Partenon jeszcze
stoi, że stoi rzymski Panteon i inne świątynie, chociaż z religijnym aspektem tych budowli, w ogóle się już nie stykamy. Jakby to było pięknie, gdybyśmy mieli ich jeszcze więcej!
Dzięki nim - gdybyśmy dziś chcieli modlić się do Zeusa - bylibyśmy bezpieczni.U nas
to samo: ze średniowiecza nie mamy większej wagi dokumentów. Niech ja w przystępie
obrazoburstwa usunę wszystko, co powstało od V do XVII wieku. Tworzę jakąś lukę, a
świat, o ile stałby się uboższy!
Nie wiem nic o tamtym świecie i mam tyle uczciwości, żeby się do tego przyznać. Inni
twierdzą, że coś wiedzą, i nie jestem w stanie im udowodnić, że jest inaczej. Nie chcę
Terror Machine
79
www.bhpoland.org
narzucać mojej filozofii prostej wieśniaczce. Nauka
Grigorij JetimowiczRasputint 1871-1916), syn rosyjskiego chłopa, mial nic-ortodoksyjne
poglądy religijne, od 1907 wywierał silny wpływ na carycę, która spodziewała się po
nim uzdrów ienia chorego następcy tronu, a poprzez, nią na cara W celu ukrócenia tego
wpływu został w 1916 zamor­dowany.
Kościoła też stanowi rodzaj filozofii, jeśli nawet nie dąży do prawdy. Jeśli ludzie nie
potrafią myśleć o sprawach wielkich, to nic nie szkodzi. Jakoś to wszystko podpada pod
zrozumienie bezradności człowieka wobec wiecznego prawa natury. To nie jest szkodliwe, jeśli tylko dochodzimy do zrozumienia, że całe zbawienie człowieka polega na tym,
że próbuje on pojąć Bożą Opatrzność i nie wierzy w możliwość wykręcenia na opak tego
prawa. Zatem, kiedy człowiek pokornie poddaje się prawom - to cud.
Skoro wszelkie wstrząsy są złe, to najlepiej, gdyby istniejącą instytucję udało się stopniowo, przez racjonalne wyjaśnianie, przezwyciężyć i działa­jąc bezboleśnie, doprowadzić do
pewnej łagodności. Na sam koniec można zostawić żeńskie klasztory! - Uduchowienie
jest dla ludzkości czymś abso­lutnie wspaniałym. Chodzi tylko o to, aby usunąć truciznę.
Pod tym wzglę­dem w ciągu ostatnich kilku wieków stało się już niejedno. Trzeba
pokazać klechom, że ich królestwo nie jest z tego świata. Jak wspaniale Fryderyk Wielki
przeciwstawił się próbom wtrącania się w rządzenie państwem! Jego uwagi na marginesach wniosków pastorów to po części salomonowe, mądre wyroki, są druzgocące. Każdy
generał powinien się z tym zapoznać. Wstyd, jak wolno ludzkość idzie naprzód! Dom
Habsburgów wydał w osobie Józe­fa II kiepskiego naśladowcę Fryderyka Wielkiego’28 Jeśli dynastia w ciągu wieków wydała tylko jeden taki umysł, jak Fryderyk Wielki, to jest
uspraw­iedliwiona przed historią.
Oto, co się stało w wojnie światowej: jedynym rzeczywiście religijnym państwem były
Niemcy, i właśnie one przegrały! Co za odrażająca obłuda, kiedy dzisiaj ten arcymason
Roosevelt129 mówi o chrześcijaństwie. Wszys­tkie kościoły powinny powstać, żeby się
temu sprzeciwić, przecież on działa wbrew wszelkim zasadom chrześcijańskim! Czas
dotarł już do punktu zwrot­nego - oznacza to zmierzch Kościoła. Potrwa to jeszcze kilkaset lat, a ewolucja zrobi to, czego rewolucja zrobić nie może. Każdy uczony, który odkrywa coś nowego, wybija kawałek fundamentu. Niejeden często żałuje, że żyje w czasach,
w których nie wiadomo, jak będzie wyglądał nowy świat. Ale jedno mogę mięsożercom
obiecać: nowy świat będzie wegetariański!
Cesarz Józef II (1741-90), od 1765 następca swojego ojca Franciszka II na tronie cesarskim, jednakże jego matka Maria Teresa w austriackich krajach dziedzicznych data mu
jedynie wolną rękę w sprawach reformy wojska. Głębokie reformy w krótkim czasie jego
jednoosobowych rządów w Austrii (1780-90) zostały przeprowadzone nierozważnie i
rozbiły się o opór szlachty i kleru.
‘2 9 Hitler uważał prezydenta Franklina Delano Roosevelta za jednego z najpotężniejszych
reprezentantów masonerii. Narodowi socjaliści odrzucali ten kosmopolityczny ruch. W
dniu 17 sierp­nia 1935 został wydany zakaz działalności. Okazało się wtedy, że masoneria
80
Terror Machine
www.bhpoland.org
niemiecka liczyła około 60 000 członków.
5 7 Główna kwatera Fuhrera
12 listopada 1941 w południe H/Fu.
Co za niesamowita ulga dla naszej Partii: definitywnie runął mit o istnie­niu na Wschodzie
raju robotników i chłopów! Los wszystkich państw kultur­alnych był podobny - kiedy
słabła ich siła biologiczna, ulegały naporowi z Azji. Najpierw to byli Grecy przeciw Persom,
potem był marsz Kartagiń- czyka na Rzym, Hunowie i bitwa na Polach Katalauńskich,
wojny tureckie począwszy od bitwy pod Poitiers, wreszcie najazd Mongołów, od którego
Europa została uratowana zupełnie nie wiadomo, dlaczego - coś musiało być nie tak u
nich w kraju! Teraz najgorsze zagrożenie - mobilizacja Azji przez bolszewizm.
Okazuje się, że wartość bojowa nie jest równoważna z wartością kultur­ową. Z bojowego
punktu widzenia wojska Dżyngis-Chana były równie wspaniałe jak dziś bolszewicy, co
prawda powinniśmy odrzucić to, co jest efektem stosowania zachodniej techniki.
Zasięg Europy to zasięg ducha nordycko-germańskiego.Czasy bolszewi- zniu wRosji europejskiej to nic innego, jak dwudziestoletnie przygotowanie do panowania niemieckiego. Prusy Zachodnie czasu Fryderyka Wielkiego wyglądały podobnie do tego Wschodu.
Fryderyk II nie wpuścił Żydów do Prus Zachodnich, jego polityka żydowska może służyć
za wzór.
Tubylcom damy to, czego potrzebują- pełną michę i coś mocnego do popicia. Kto nie
pracuje, to do obozu, w którym tego nie będzie.
Można tu uprawiać wszystko, od pomarańczy po bawełnę. Bardzo trud­no zdobyć ten
kraj, nie ma dróg - ale biada nam. gdyby ich pojazdy zjawiły się na naszych drogach!
Kiedyś pracę przemysłową postrzegano tylko z jednego punktu widzenia - działania
maszyny. Dziś dochodzi do tego wytworzenie maszyny. Stoimy przed zadaniem harmonijnego połączenia jednego z drugim. Trzeba dawać przemysłowi długie serie, tak, żeby
amortyzacja następowała w ciągu trzech lat. Odpowiednio do tego trzeba kształtować
produkcję.
58 Główna kwatera Fiihrera
12 listopada 1941 wieczorem
Goście: SS-Staf. B/aschke, dr Richter
H/Fu.
Po wojnie światowej popełniliśmy kapitalny błąd. Zamiast trzymać się samowystarczalności,
wróciliśmy do gospodarki światowej. Gdybyśmy 16 - wtedy - milionów ludzi zajętych
działalnością nieproduktywną zajęli gospo­darką samowystarczalną, nigdy nie byłoby
bezrobocia. To było sedno mojego Planu Czteroletniego - wciągnąć ludzi do gospodarki
samowystarczalnej! To nie przemysł zbrojeniowy pozwolił mi rozwiązać ten problem. W
tej dziedzinie przez lata cale mogłem zrobić tyle co nic.Najpierw Yogler130 zwró­cił się do
mnie z propozycją odnośnie pozyskiwania benzyny. U nas w min­isterstwie gospodarki,
było to nie do przepchnięcia. Po co nam krajowa ben­zyna po 18 fenigów. skoro można
Terror Machine
81
www.bhpoland.org
kupić za granicą po dziewięć? Tłu­maczyłem jak komu dobremu: kupujemy po dziewięć
i płacimy naszym bezrobotnym tyle i tyle miliardów, to odpadnie, jeśli ci ludzie wrócą do
pro­dukcji. Oni na to, że proces nie jest do końca opracowany. Czy nasi prze­mysłowcy
wezmą się za jakieś przedsięwzięciem nie mając opracowanego procesu? W końcu
pojawiły się gorzkie wyrzuty, że nie wyrzuciłem całej spółki. Rozstałem się z Federemni
, bo się nie zabrał za proces. Potem przyszedł Keppler13-, który dał się nabrać kanciarzowi z Dusseldorfu. Straciłem przez to dziesięć miesięcy! Cały świat nauki twierdził, że
coś z tego będzie. To był okres, kiedy ciągnęli do mnie wszyscy szalbierze. Tym od złota
mówiłem, że złoto mnie nie interesuje, ani naturalne, ani syntetyczne.
‘• Albert Vogler (1877-1945). współzałożyciel i długoletni prezes spółki akcyjnej Zjednoczone Zakłady Stalowe, w
sierpniu 1933 skontaktował ministerstwo transportu powietrznego z ekspertem I.G.Farbemndiistrie do spraw paliw
syntetycznych, dr Carlem Krauchcm. Krauch już we wrześniu 1933 przedstawił opracowanie dotyczące rozwoju
produkcji paliw w Niemczech Realizacja jeg o planów rozpoczęła się dopiero w 1934.
‘ ‘ ‘ Gottfried Fcder (1883-1941). długoletni członek władz NSDAP, ekspert programowy i gospodarczy, od
1931 stracił na znaczeniu. Latem 1933 sekretarz stanu w ministerstwie gospodarki, w VIII. 1934 odwołany,
póżniei do śmierci profesor politechniki w Berlinie w katedrze urbanistyki i planowania przestrzennego Wpływu
produkcji paliw w Niemczech na odwołanie Federa nie można jednoznacznie ustalić. Scliacht, który później jako
minister gospodarki przejął inicjatywę w sprawie produkcji paliw syntetycznych, zgłasza) ze swej strony zastrzeżenia
do pro­dukcji paliw, których koszty produkty przewyższały ceny światowe, przez co nie były konkurencyjne. Wolfgang Birkenfeld, Der synthetische Ireibstoff 1933-45 [Paliwa syntetyczne 1933-45], Getynga 1964. s. 35 nn.
Wilhelm Keppler (1882-1960). pełnomocnik gospodarczy Hitlera, w końcu 1934 przejął kierownictwo nowo
utworzone] placówki do zadań specjalnych w zakresie niemieckich surowców i półfabrykatów. Spowodował wybudowanie oprócz pierwszych dwóch hydrogen eratorów w Bohlen (na południe od Lipska) i pod Magdeburgiem
także trzeciego zakładu w R uh land (na północ od Drezna), gdzie pracowano według procesu Fischern-Tropscha.
Keppler preferował len proces, choć nie był on jeszcze dostatecznie wypróbowan y technologicznie . Dlateg
o też w zakładzie w Ruhland uczynion o spore chybione inwestycje, nie osiągając spodziewanyc h szybkich
sukcesów. Birkenfeld. op.cit., s.4ń .
Potem wreszcie zaczęliśmy budować fabryki. Jaki ja wtedy byłem szczęśli­wy, jeśli mogłem
robotnikom dać pracę! Dniem i nocą łamałem sobie głowę, gdzie coś wykroić w gospodarce, żeby mogli wrócić do pracy. Kiedy ktoś mówił, że uruchamia przedsiębiorstwo,
zapewniałem mu zwolnienie podatkowe. Podatki dostaniemy i tak.
Reszta świata dalej nic nie kapuje. Pod tym względem możemy być spokojni. Będą mieli
kryzys, jak się wojna skończy! A my tymczasem zbu­dowaliśmy solidne, odporne na kryzysy państwo, za którym nie stoi ani jeden gram złota. Kto przekracza dozwolone ceny.
idzie do lagru: to trzyma walutę. Nigdy nie trzymało jej nic innego. Egoista nie troszczy
się o interes ogółu i z zarobioną gotówką pryska za granicę, na przekonaniach ludzi walu­
ty budować nie można.
Holendrzy żyją ze swoich kolonii. Szwajcarzy są zdani na oszukańcze manipulacje, w
swym szaleństwie przekazują swoje pieniądze z Europy do Ameryki, żeby je doszczętnie
stracić. Rozmowa z Duńczykiem przyniosła ostatnio fantastyczne następstwa-założono
tam natychmiast spółkę, żeby wejść w interes na Wschodzie1 “. Przez to zapewnimy Europie bezpieczną egzystencję. Kiedyś był u mnie poważny przemysłowiec belgijski, który
mówił, że jest w sytuacji bez wyjścia: gdyby był rozsądny, po prostu zamknąłby fabrykę,
przeżywa konflikt-chciałby utrzymać to, co odziedziczył po ojcu, ale będzie pluł sobie w
82
Terror Machine
www.bhpoland.org
brodę, jeżeli będzie dalej ciągnął ten interes. Belgia, Holandia, Norwegia - już nie będą
miały bezrobotnych!
Anglia zaczyna rozumieć sytuację. Niech produkcja artykułów żywnoś­ciowych na
Ukrainie wzrośnie tylko o pięćdziesiąt procent, co i tak będzie trzydzieści procent poniżej
średniej niemieckiej, to oznacza dodatkowe pełne zaopatrzenie dla 25-30 milionów osób.
To samo dotyczy państw nadbałtyc­kich. Z gospodarczego punktu widzenia są to tereny nadwyżki - ale Białoruś również. Gdybyśmy nie doprowadzili tego kontynentu do
porządku, byłoby to doprawdy śmieszne!
Musimy zacząć od skromnego gospodarstwa domowego. W dużym stop­niu trzeba
oddzielić gospodarkę od motoru. Wraz z problemem mięsa i tłuszczu rozwiązuje się zagadnienie nawozu i skóry. W Europie jest szereg narodów na wysokim poziomie cywilizacyjnym, które dzisiaj, po części
‘33 11 września 1941 nowy poseł duński Mohr został przyjęty w kwaterze głównej Fiihrera w celu złożenia listów
uwierzytelniających. W rozmowie Hitler wzywał Hanię do udziału w odbudowie terenów wschodnich. Rząd duński
zgłosił gotowość do dostaw. Przy tym przekazano niemieckiemu ministerstwu spraw zagranicznych, że duński świat
biznesu rozważa plan rozwinięcia na Wschodzie aktywności odpowiadającej intencjom Niemiec, lirich Thomsen.
Deutsche Besatzungspolitik in Dane- mark 1939-1945 [Niemiecka polityka okupacyjna w Danii 1939-45J. Dusseldorf 1971. s. 88 nn.
tłuką kamienie, choć nadają się do czego innego. Równocześnie mamy na Wschodzie
masę tumanów. Oni przejmą od nas te prace. Przy tym ludność pierwotna Wschodu
będzie lepiej odżywiona niż dotąd, i dostaną coś za swój ą pracę - garnki i czego tam im
potrzeba.
Muł wybrzeży Morza Północnego to najlepszy nawóz, jaki istnieje, ale nie ma komu
zapłacić za transport, to raz, a po drugie - kto wlezie w szlam? Ano, mam 150.000 więźniów,
którzy kleją torby. Himmler będzie kiedyś naszym największym przedsiębiorcą1-14.
Nowy ład gospodarczy spowoduje przesunięcie politycznego centrum Europy - Anglia
stanie się taką większą Holandią. Kontynent odżyje.
Musimy tylko na najbliższe dziesięć lat zamknąć na uniwersytetach wszys­nie w ministerstwie spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministerstwem finansów! To samo dotyczy kurtyny, którą teatr w Weimarze ma fantazję kupić. Inne postępowanie prowadzi do
zabicia poczucia odpowiedzialności i do satrapii. Nasz korpus urzędniczy jest wytresowany na meldowanie o wykonaniu. Jest to idealny korpus urzędniczy według wyobrażeń
Berlina.
Gdybyśmy bezwzględnie zweryfikowali rozbudowę administracji, dało­by się oszczędzić
dwie trzecie! Prawnik może być tylko doradcą, nie może kierować! Jak człowiek, który
całe życie jedynie siedzi w papierach, ma mieć pojęcie o zdarzeniach życiowych, przecież
on nic nie wie!
Robię wszystko, żeby obrzydzić życie prawnikom, żeby jak najmniej ludzi szło na takie
studia. Ten zawód trzeba tak skompromitować, żeby brali
1, 5 tkie wydziały ekonomii!
się za niego tylko ludzie, którzy nie widzą świata poza paragrafami. Co
Terror Machine
83
www.bhpoland.org
59 Główna kwatera Fiihrera
16 listopada 1941 w południe Goście: Reichsführer SS Himmler,
Staf. Blaschke, Dr Richter H/Fu.
U nas jednolite państwo rozumie się jako coś.w czym wszystko jest rząd­zone z centrali. Najmniejszy urzędniczyna w Berlinie jest ważniejszy od nad- burmistrza Essen.
Całkiem odwrotnie postępują Anglicy w Indiach. 145.000 ludzi rządzi 350 milionami.
My potrzebowalibyśmy do tego iks milionów urzędników! Francuzi nie mają żadnego
samorządu i sadła nas przykładem negatywnym - raj dla prawników i adwokatów!
Konstrukcja, która mobilizuje wszystkie siły, gdziekolwiek się znajdują, będzie w stanie
opanować kryzys, w obliczu którego zawiedzie państwo prawników. To wymaga poważnej
reformy administracji! Na początek trzeba wyrzucić prawników z ministerstw i dać im
posady służebne!
Finansowo też nie ma sensu z centrali określać potrzeby okręgu. Wystar­czy, żebym miał
kontrolę nad wykonaniem preliminarza zatwierdzonego przez centralę. Czy radca zostanie starszym radcą, niech decydują w Oberdonau, a
134 Narodowi socjaliści już wcześniej posługiwali się więźniami przy wykonywaniu ciężkich prac. System ten został
później rozbudowany przez utworzenie wielkich przedsiębiorstw więziennych SS, zwłaszcza Deutsche Erd-und
Steinwerke GmbH (DEST). 3.II 1.1942 Himmler podporządkował obozy koncentracyjne Urzędowi Gospodarczo-Administracyjnemu SS. Od tego czasu praca więźniów służyła prowadzeniu wojny totalnej. Enno Georg. Die
wirtschaftlichen Unternehmungen der SS [Przedsięwzięcia gospodarcze SS]. Stuttgart 1963: Herwart Vorländer.
Nationalsozialistische Konzen­trationslager im Dienst der totalen Kriegführung [Narodowo-socjalistyczne obozy
koncentracyjne w służbie wojny totalnej]. Stuttgart 1978.
kogo obchodzą prawnicze skrupuły, jeśli coś jest koniecznością narodowopolityczną? Naród żyje-nie dzięki, lecz-pomimo działalności prawników. Nie jestem
pierwszym, kto widzi w nich siedlisko zarazy! Fryderyk Wielki myślał podobnie.
60 Główna kwatera Fiihrera 16 listopada 1941 wieczorem
Goście: Reichsfuhrer SS Himmler, Reichsleiter Rosenberg136
H/Fu.
Ciągle mnie szlag trafia na orzecznictwo! Wszyscy przestępcy seksualni regularnie
popadająw recydywę, aż kończy się to zabójstwem na tle seksual­nym! Dlaczego takich
ludzi nie eliminuje się od razu? Prawnik powie, że taki człowiek prawdopodobnie nie jest
normalny; tym gorzej dla niego. Zrobić z nim to, co się robi z normalnym! Społeczeństwu
należy się ochrona przed takimi elementami! Wszystkie tak zwane zwierzęta społeczne
mają wyrzutków, których wyrzucają ze społeczności. Z dawnych sędziów ludowych zrobili się stopniowo sędziowie zawodowi.
1 3 5 Z najostrzejszą krytyką niemieckiego wymiaru sprawiedliwości Hitler wystąpił w przemówieniu w Reichstagu
26 kwietnia 1942. Według meldunku prezesa sądu najwyższego przemówienie to wywołało przerażenie sędziów,
wśród ludności zaś wzbudziło “częściowo złośliwą satysfakcję, częściowo współczucie”. Werner Johe, Die gleichgeschaltete Justiz [Ujednolicona spraw­iedliwość], Frankfurt 1967, s. 174 nn.
84
Terror Machine
www.bhpoland.org
1 3 6 Alfred Rosenberg (1893-1946), pisarz, redaktor naczelny Völkischer Beobachter, 1933-45 Reichsleiter NSDAP,
szef wydziału polityki zagranicznej NSDAP, od 1934 pełnomocnik Fiihrera do spraw nadzoru nad całością szkolenia
umysłowego i światopoglądowego oraz wychowania w NSDAP, 1941-45 minister do spraw okupowanych terenów
wschodnich.
Królestwo i sędziowie to była jedność.Teoretycznie jest tak nadal - najwyższym sędzią
jest głowa państwa.
Prawo musi podchodzić do potrzeb czasu i osoby indywidualnie i psy­chologicznie! Nasi
przodkowie byli bardzo tolerancyjni wobec kradzieży z nędzy. Jeśli ktoś udowodnił, że nie
miał co jeść i ukradł tylko tyle, ile potrze­bował, żeby się najeść, nie podlegał karze.Czyniono różnicę pomiędzy czy­nami, które zagrażały istnieniu gatunku, a innymi czynami.
Według dzisiejszego prawa może się zdarzyć, że ktoś zostanie ciężej ukarany za zabi­cie
zająca, niż gdyby zabił dziecko.
Podpisuję wszystkie dzienniki ustaw, ale do niedawna nie miałem prawa nawet odrzucić
przypadającego mi spadku przez proste oświadczenie woli. ewentualnie na piśmie.
Musiałem pójść do notariusza, żeby tam potwierdz­ić, że taka jest moja wola. Sam mój
podpis niczego by nie załatwił! Teraz zawarłem kompromis. Zamiast notariusza Lammers11 7 stwierdza, że to i to jest moją wolą!
Najlepiej wyszło na początku tej wojny! Przed wybuchem wojny sporządziłem
testament - spisałem go własnoręcznie i przekazałem Lammer- sowi. Miesiąc
później trafia do mnie taka sprawa: w Hamburgu miejscowy kupiec uczynił kobietę
swoją spadkobierczynią. Jej siostra chciała obalić tes­tament. Sąd pierwszej instancji
załatwił siostrę odmownie, Sąd Najwyższy wydał następującą decyzję: Wola spadkodawcy nie ulega wątpliwości, ale tes­tament musi być napisany własnoręcznie, data
i miejsce rozrządzenia musi być, podobnie jak tekst, potwierdzona podpisem. W
przedłożonym testamen­cie miejsce nie jest wpisane ręcznie, lecz wydrukowane, przeto
testament jest nieważny. Powiedziałem Giirtnerowi: Rozkazuje aresztować cały Sąd
Najwyższy. Z tego wynika, że mój własny testament jest nieważny! Niech komuś się
znów zdarzy coś takiego -ja się obronię, ale taki prosty człowiek stoi pod ścianą!
Musi dojść do wniosku, że sprawiedliwość nie istnieje! Takie prawo to przecież jakieś
zboczenie umysłowe! Na moich własnych procesach przeżyłem takie rzeczy, że włos
się jeży na głowie! Cały zawód adwokata to brudna robota. Adwokat kłamie przed
sądem! Jaki to jest paskudny zawód, widać po tym, że zmienili sobie nazwę! Tylko dwa
zawody zmieniły nazwę - nauczyciele chcą nazywać się pedagogami118 ! Niech
sobie mecenasi pozostaną adwokatami, gdy tylko zawód zostanie oczyszczony
w ramach porządkowania państwa119. Adwokat musi być z urzędu, publiczny obrońca
‘•u Hans Heinrich Lammers (1879-1962), sędzia, od 1921 w ministerstwie spraw wewnętrznych, 1933 jako
sekretarz stanu, od 1937 minister-szef Kancelarii Rzeszy.
11Q
, -> 0 Yolksbilditcr (kształcący lud) zamiast Lehrer (nauczyciel)
zobowiązany do uczciwego działania. Potrzebujemy nowego korpusu sędziowskiego:
niewielu sędziów, ale posiadających poczucie wysokiej odpowiedzialności osobistej!
Terror Machine
85
www.bhpoland.org
Dziś mamy z jednej strony idiotycznie surowe wyroki tam, gdzie cały naród rozumie
sprawcę, a z drugiej strony niewczesną łagodność. W przy­padku zdrajcy Ojczyzny nie
interesuje mnie, co zdradził, czy zdrada się udała i czy dostał pokwitowanie, interesuje mnie tylko jedno: czy działał dla czy przeciwko Niemcom. To samo przy niektórych
odrażających przestępst­wach. Złapać, wsadzić, wypuścić, nadzorować, znowu złapać!
Jak myśliwi dokarmiają zwierzynę, żeby ją przy okazji zabić, tak prawnicy hodują świat
przestępczy. Weźmy choćby sprawy o szaber w czasie zaciemnienia: kom­binuje taki
prawnik, kombinuje, aż wykombinuje okoliczności łagodzące! Taka świnia nie zmieni się
nigdy! Tak, mam ludzkie uczucia - względem moich porządnych rodaków. I uważam za
mój obowiązek wziąć uczciwą lud­ność w obronę przed światem przestępczym. Ten cały
prawniczy, nierealny świat - nas wręcz obowiązuje tam zakaz wstępu!
Sąd proponuje mi ułaskawienie typa, który wrzucił do jeziora dziew­czynę, która była z
nim w ciąży, zaznaczając, że zrobił to ze strachu przed posiadaniem nieślubnego dziecka!
Stwierdziłem przy tym, że dotąd spraw­ców takich czynów ułaskawiano zawsze, w setkach przypadków! Przecież to dno upadku! Powiedziałem Giirtnerowi: takich ułaskawiał
nie będę, proszę mnie nawet o takich sprawach nie informować!
Pewnego dnia MeiBner14 0 sugerował mi ułaskawienie dziewczyny win­nej zdrady stanu,
bo studiowała filozofię! Powiedziałem na to: czy pan osza­lał? Jeśli młody chłopak popełni
błąd i widzę, że to przygłup, to co innego! Ale w takim przypadku? Nasz dzisiejszy wymiar sprawiedliwości już dawno doprowadziłby Rzeszę do rozpadu, gdybym nie stworzył
korekty w postaci samopomocy państwowej141 . Oficer i sędzia-to dwaj nosiciele
światopoglą­du, a to oznacza władzę. Ale jeśli ma istnieć królestwo sędziów,to sądown­
ictwo musi być tak homogeniczne rasowo, żeby do prawidłowego orzekania wystarczały
ramowe wytyczne. Brat Franco został ministrem spraw zagranicznych - mało prawdopodobne, żeby w rodzinie byli sami
13 3 9 Założony w 1928 Związek Narodowo-Socjalisrycznych Prawników Niemieckich (BNSD.I = Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen) został I6.V.I935 przemianowany na Narodowo- Socjalistyczny Związek
Mecenasów (NS-Rechtswahrervcrband).
14
4 0 Otto MeiBner (1880-1953), 1919 referent w biurze prezydenta Rzeszy, 1920-45 szef Kance­larii
Prezydenta. 1923-37 sekretarz stanu, 1937-45 minister stanu.
1 4 1 Okólnik ministra spraw wewnętrznych z 14X11. 1937 o “prewencyjnym zwalczaniu przestępczości przez
policję” dawał policji nieograniczone pełnomocnictwa.
superzdolni.142 Tak się planowo marnuje wielki, krwią zdobyty kapitał!
61 Główna kwatera Führern 19 listopada 1941
Bo. frmannJ/Fu.
Wódz mówił dziś obszerniej o okresie walki Ruchu, kiedy to zważał starannie na to,
żebyśmy nie mieli napływu mieszczan, lecz dzięki stosowa­niu odpowiednich metod
rzeczywiście rekrutowali tylko fanatycznych Niem­ców, stawiających dobro ogółu ponad
własne.
86
Terror Machine
www.bhpoland.org
Podczas gdy partie mieszczańskie stosowały kretyńską zasadę, że mądrzejszy ustępuje,
Führer od początku stawiał sobie za cel przebicie się za wszelką cenę i wszystkimi
dostępnymi środkami.
Stosowane w okresie walki, zasadniczo słuszne koncepcje znajdują obecnie zastosowanie
w naszej walce światowej .W tej walce również zwyciężymy, ponieważ fanatycznie walczymy o zwycięstwo i wierzymy w zwycięstwo.
Jeśli dziś kilku burżujów chlipie, że Żydzi muszą się wynieść z Niemiec, jest to bardzo
charakterystyczne dla tych kołtuńskich kreatur. Należałoby ich zapytać,czy płakali, kiedy
rok po roku, setki tysięcy Niemców musiały wyjeżdżać z Niemiec! Ci Niemcy nie mieli krewnych na świecie, byli całkowicie zdani na siebie, podczas gdy Żydzi mają dosyć
krewnych na całym świecie i współczucie dla nich jest zupełnie nie na miejscu.
Zresztą- podkreślił Führer - nie my stworzyliśmy naturę i jej prawa i absolutnie nie w
naszej mocy leży zmiana praw natury. Opatrzność dała isto­tom żywym nieograniczoną
płodność, ale nie zatroszczyła się o konieczną ilość pożywienia. Ma to również swoje
zalety, bo dzięki walce, jaką trzeba prowadzić o pożywienie, wyłania się elita.
Partia - podkreślił Führer-musi być i pozostać tak twarda jak w okresie walki, aby Führer
zawsze mógł mieć pewność, że członkowie Partii w każdej sytuacji staną za nim, choćby
wskutek jakichś trudności wielu rodaków zaczęło się chwiać w swoich przekonaniach.
Partia nie może przyjmować żadnego balastu, żadnych karierowiczów, a których przyjęła,
to powinna się ich pozbyć.Czy wszyscy obywatele trzymają z władzą-podkreślił ührer
- może być władzy obojętne, jeśli tylko Partia pozostanie granitowym funda­mentem
władzy.
I 4 / Ramon Serrano Suncr, szwagier gen. Franco, byt od 17.X.I940 do 3.IX.1942 ministrem spraw zagranicznych
Hiszpanii.
6 2 Główna kwatera Führ er a 20 listopada 1941
Bo. [rmann]/Fu.
Wypowiedzi Führera:
1. Gdyby chrześcijańskie wyobrażenie Boga było prawdziwe, to mrówki musiałyby sobie wyobrażać Boga jako mrówkę, w ogóle każde zwierzę wyobrażałoby sobie Boga, to
znaczy Opatrzność, prawo natury, w swojej postaci!
2. Także i w bolszewiźmie pojęcie własności ma granice. Spodnie, spód­nicą koszula i
chustka do nosa są-jeśli w ogóle są- własnością jednostki!
3. My Niemcy żyjemy myślą o spełnieniu obowiązku, czego brak innym narodom! Żaden
inny naród nie ma naszego poczucia obowiązku i świado­mości obowiązku, tego cudownego źródła siły. Świadomość, że spełnienie obowiązku zawsze służy utrzymaniu gatunku, pomaga przy najtrudniejszych decyzjach.
4. Poza wszystkim innym nie możemy zapominać o tym: jakie by to miało następstwa,
gdyby Włochy swego czasu stały się bolszewickie, a nie faszystowskie! Musimy dziękować
Duce, że odwrócił od Europy to niebez­pieczeństwo. Mussolini to ktoś na miarę wieku,
historyczna postać.
Terror Machine
87
www.bhpoland.org
5. Czegóż to Mussolini nie stworzył we Włoszech! Nawet z Rodosu, pogrążonego w
marazmie, zrobił żyzną wyspę. Porównanie między Rodosem a greckimi wyspami pokazuje, czym Mussolini jest dla Włoch.’
63 Główna kwatera Führera
30 listopada J 941 wieczorem Goście: Reichsführer SS, gen.Dietl14 3 H/Fu.
Koburg... To był pierwszy przypadek, kiedy nas zaproszono144 . Od razu
143
Eduard Dietl (1890-1944) w czasie operacji norweskiej wylądował z 3 Dywizją Strzelców Górskich w
rejonie Narwiku i długo bronił się przed przeważającymi silami brytyjskimi. Podjęta przez Dietla po wybuchu wojny ze Związkiem Sowieckim próba zdobycia północnego portu w Murmańsku i odcięcia Związku Sowieckiego od
dostaw alianckich nie powiodła się Dietl, ostatnio w randze generała-pułkownika, zginą! w katastrofie lotniczej.
144
Trzeci Dzień Niemiecki w Koburgu 14 i 15 października 1922 został - podobnie jak poprzednio w 1920
w Weimarze i w 1921 w Detmoldzie - urządzony przez koalicję niemieckich stowarzyszeń narodowych. Ponieważ
po zabójstwie Raihcnau’a (który był Żydem i min spraw zagranicznych Niemiec) została zakazana działalność więk­
szości związków koalicji, szczególnie najliczniejszego Niemieckiego Narodowego Związku Zaczepno-Obronnego
(Deulsctwćlkischer Schutz- und Trutz-Bund), organizatorzy liczyli się z niepowodzeniem. Aby uzupełnić własne
szeregi, zaprosili do udziału narodowych socjalistów. Hitler przybył z większością przywódców swojej partii i 800
SA-Mannami. Było to pierwsze publiczne wystąpienie NSDA P poza Monachium Dzięki niemu zdobył wśród nar­
odowców licznych zwolenników i sojuszników. Uwe Lohalm, Volkischer Radikalismus Die Geschichte des Deutschvölkischen Schutz- und Trutz-Bundes 1919-1923 [Narodowy Radykalizm Historia Niemieckiego Naro­dowego
Związku Zaczepno-Obronnego], Hamburg 1970, s. 26 4 n.
powiedziałem sobie, że takiej okazji nie wolno przepuścić. Wziąłem ze sobą 800 ludzi,
poza tym mieli przyjechać ludzie z Saksonii i Turyngii. Nastaw­iliśmy się na zbiorową
kwaterę. Zabrałem 14 kierowców. Pierwsze starcie mieliśmy już w Norymberdze: pociąg
był udekorowany, Żydzi z pociągu sto­jącego naprzeciwko krzyczeli, że to wstyd i hańba.
Schreck14 5 wybiegł, skoczył w środek i zlał ich wszystkich równo. W Koburgu na
dworcu Komitet. Dietrich14 6 skinął na mnie, żeby mi powiedzieć, że zawarł porozu­
mienie ze związkami zawodowymi i obiecał, że nie będzie flag w pochodzie, muzyki i
przemarszy w szyku zwartym. Zwróciłem mu uwagę: Pan nie może zawierać żadnych
układów w moim imieniu! Mnie to nie dotyczy! I natych­miast zarządziłem zbiórkę: flagi i muzyka, kolumnę twórz, na kwaterę marsz! Jak wyszedłem, jeden krzyk z tysiąca
gardeł: bandyci! Ale motłoch! No, może być ciekawie. I na czoło! Nie zaprowadzili nas na
kwaterę, do Hali Strzelców, tylko do Hofbrauhaus - a dookoła dziki tłum, który krzyczy,
wyje, wygraża.
Jak weszliśmy, Dietrich mówi: teraz nie możemy wyjść! - brama od razu została zabarykadowana przez policję. Himmelherrgott!! Policjant: nie wolno wam wyjść! Ja: Przecież
pan nie może mi przeszkodzić! On: Nie mogę panu zapewnić ochrony! Ja: Wcale o to nie
prosiłem, niech pan z łaski swojej otworzy bramę, nie jest pan mi potrzebny. Sami
się obronimy!
Wreszcie oświadczył, że ustępuje przed przemocą, i brama została otwarta. Powiedziałem
do siebie: Boże, jeśli któryś stchórzy, zerwę mu opaskę! Jak znaleźliśmy się na zewnątrz,
to sprawiliśmy im taki lanie, że po dziesięciu minutach cała ulica była wolna. Nawet nasze
88
Terror Machine
www.bhpoland.org
trąbki były pogięte. Wkrótce wszędzie było pełno uciekających Czerwonych. Spaliśmy
na sian­ie. Nagle dostaję wiadomość, że w jakimś miejscu na południe od nas, zostali
napadnięci moi sympatycy. Natychmiast wysłałem wartę, przynieśli mi trzech, którzy
wyglądali nie jak ludzie, ale jak kawały mięsa. W międzycza­sie przyszedł policjant:
Nie ma pan pojęcia, mówi mi, co wycierpieliśmy z powodu tych psów. Gdybym tylko
wiedział, że ich tak zbijecie! Powiedzi­ałem mu: Przyślę ich wszystkich do pana. Kazałem
obić kilkuset.
Następnego dnia zdarzyła się tylko jedna jedyna historia: rozpowszech­niono ulotki; przyjechali bawarscy mordercy, o pierwszej wielka demon1 4 5 Julius Schreck, cztonek NSDAP od 1921, do swojej śmierci w 1936 ulubiony kierowca Hitlera, ostatnio w
randze brigadefuhrera SS. W 1925 do kwietnia 1926 dowodzi) SS.
1 4 6 Hans Dietrich (1898-1945), nauczyciel, 1920-23 gauleiter Niemieckiego Narodowego Związku ZaczepnoObronnego na Północną Bawarię, przeszedł później do NSDAP i jako jej członek wszedł 1924 do Reichstagu z ramienia Bloku Narodowego. Po 1933 szef do spraw szkoleniowych i organizacyjnych na Palatynat-Saarę.
stracja. My na plac. 150 ,których widzieliśmy, natychmiast uciekło na nasz widok. Idziemy więc, do Cytadeli i z powrotem. Powiedziałem ludziom: kto na was krzywo spojrzy,
nauczcie go rozumu! Jak schodziliśmy wszyscy machali do nas z okien. Mieszczuchom
wróciła odwaga. Wieczorem w Hof­brauhaus byl wykład Koburczyków:”Teuton stracił
miecz”.- Prawdziwie nar­odowy! Był tam Jürgen von Ramin147 . Mówię do niego: To takie typowe dla waszego mieszczańskiego świata - tchórze dziś, ale zapatrzeni w bohaterską
przeszłość! On na to: Walczymy bronią duchową! Dietrich: Co pan tu wygaduje o broni
duchowej! On: Przepraszam bardzo, ale w moich żyłach płynie krew Bismarcków. Ja: Co
Bismarck może mieć do tego! Zakończenie: Nie chcieli nas odtransportować: związek
zawodowy postanowił - nas nie wozić. Tak, mówię, to na razie zostaniecie tutaj! Kogo
chłopcy złapią, przyprowadzą wam do towarzystwa. Miałem u siebie nawet maszynistów.
Was, i kogo z czerwonych bonzów złapię, wezmę ze sobą, jak się coś stanie, to wy też
pójdziecie na tamten świat! Kazałem złapać większą bandę tam­tych, nie minęło pół
godziny, jak się dowiedziałem, że proletariat jednak postanowił nas przewieźć. Wówczas
trzeba było postępować zupełnie po barbarzyńsku,to był początek nowego czasu148 .
Potem w Monachium na sprawie dowiedziałem się, że w Koburgu szereg osób doznał
obrażeń zagrażających życiu, przy czym nie ulega wątpliwości, że użyto karabinów
maszynowych. Naprawdę ktoś wziął podstawę pod nuty za karabin maszynowy!
Postępowanie zostało umorzone.
Właśnie ci, z którymi się biłem, stali się tam moimi największymi zwolennikami. Falanga14 9 popełnia błąd, zamykając swoich przeciwników. Moja ówczesna Partia była
w dziewięćdziesięciu procentach złożona z ludzi lewicy. Potrzebowałem ludzi, którzy bili.
Wszędzie było to samo - z ludzi, którzy nie chcą uderzyć, którzy tylko robiąprojekty,
a potem ukradkiem pow­tarzają je komuś na ucho, nie było żadnego pożytku,
potrzebowałem ludzi,
1 4 7 Jürgen von Ramin, przywódca radykalnie antysemickiego Związku Niemieckiego (Deutsches Volksbund),
który 1920 połączył się ze Związkiem Zaczepno-Obronnyin. Po rewolucji przez krótki czas przewodniczący
Terror Machine
89
www.bhpoland.org
berlińskiej organizacji Niemieckiej Narodowej Partii Ludowej (DNVP). 1924-28 cztonek Reichstagu z ramienia
Niemieckiej Narodowej Partii Wolności (Deiitschvölkische Freiheitspartei).
1 4 8 Wystąpienie NSDA P pozostawiło silne wrażenie zarówno u jej sympatyków jak i przeciwników. Organi­zator
Niemieckiego Dnia, Alfred Roth, napisał pod wrażeniem tych wydarzeń i marszu faszystów włoskich na Rzym:
Doprawdy dobrze by było, gdybyśmy zdołali stworzyć rodzaj ruchu faszystowskiego, który w szczególnoś­ci byłby
zdecydowany na przemoc odpowiadać przemocą. (Coburg pokazał, że wywiera to zbawienny -wpływ, i tą drogą
powinniśmy iść nadal (.ohalm, s. 289.
1 4 9 Gen. Franco zmusił 1937 Falangę do zawarcia koalicji z ugrupowaniami i silami konserwatywnymi i sfor­
mował z nich poddaną mu panie państwową. Przeciwko temu zbuntowało się radykalne skrzydło Falangi. Odrzu­
cało ono, powołując się na założenia programowe, wszelką koalicję z innymi siłami i nie uznawało przywództwa
Franco. Ci rewolucjoniści zostali aresztowani i całkowicie wyeliminowani. Bernd Neilessen, Die verbotene Revo­
lution [Zakazana rewolucja), Hamburg 1963, s. 155 im.
którzy dorośli do tego, co trzeba zrobić.
Gdy myślę, od czego zaczynałem, to mój wynik po czterech latach był doprawdy
zdumiewający! Miałem Monachium, ale posiadałem tylko jedną gazetę, podczas gdy pozostali dysponowali łącznie dziesięć razy większym nakładem. Adolf Muller miał otwarte
serce i drukował wszystko150, pracow­ała u niego większość komunistów. Nieraz mówił
im: jak się nie podoba, to w piątek dam wam poparcie zamiast pieniędzy. To był typ selfmade- mana151 . Był czas, że Muller ciągle przychodził i chciał pieniędzy. Mówiliśmy sobie: na kim on zarabia poza nami? Amann15 2 prowadził z nim niemal co tydzień wojnę
o wydrukowanie taryfy. Moim najcelniejszym strza­łem był duży format. Muller myślał,
że jego jest na wierzchu, bo my musimy teraz drukować u niego bez względu na wszystko,
nikt inny nam tego nie wydrukuje. A ja mu na to: jak będziemy mieli tę maszynę, to
właśnie pan będzie skazany na nas, nikt inny nie chce takiego formatu. Na tej maszynie
mógł drukować tylko V[ólkischer]B[eobachter]\ Poniewczasie stwierdził, że stal się
niewolnikiem tej maszyny. Zresztą to była jedyna gazeta, która nie padła. Gdybyśmy
mieli własny zakład, to towarzysze, którzy u nas drukowali, powiedzieliby: Co? Chcecie
pieniędzy? A gdzie nasza solidarność? W swojej kategorii Adolf Muller był człowiekiem
z klasą. Troszczył się o swoich pra­cowników, dobrze reprezentował ich interesy - także w
czasach, kiedy nie było Frontu Pracy. To był człowiek z ludu, który ma zdrowe podejście:
żyj i daj żyć! W tamtym czasie kładliśmy fundament pod dzisiejszą Rzeszę. Gdy dziś
myślę, jakie wtedy miałem przeszkody! Zakaz druku, zakaz przemówień, rozbijanie
zebrań! Teraz patrzę na to jako na czas najpiękniejszej walki. Dobre czasy skończyły
się, kiedy wprowadziłem się do Kancelarii Rzeszy. Do tej pory, w dziewięciu dziesiątych
mówiłem do ludu, a odtąd musiałem w dziewięciu dziesiątych mówić do dystyngowanych osobistości. To była rewolucja w moim życiu. To widać i czuć także na zgromadzeniach ludowych. Zwracając się do Dietla153 : Panu to wszystko zawdzięczam, bo to pan
ze swoją kompanią dał mi wtedy możliwość przemawiania. Właściwie jest pan akusze150 Adolf Muller, właściciel monachijskiej drukami, która pracowała dla NSDAP i w której drukowany by) Völkischer Beobachter.
Angielski zwrot występujący w tekście niemieckim.
1 5 2 Max Amann (1891-1957), w I wojnie światowej dowódca kompanii Hitlera. 1921 kwater­mistrz NSDAP. 1922
szef wydawnictwa Völkischer Beobachter, dyrektor stanowiącego własność Par­tii wydawnictwa Eher, 193M5 Reichsleiter NSDAP, 1933-45 prezes Izby Prasowej Rzeszy, 1936 Obergruppenführer SS.
90
Terror Machine
www.bhpoland.org
‘~ Dietl był jednym z pierwszych członków NSDAP. Jego nazwisko figuruje już na pierwszej liście członków ze
stycznia 1920 (nr leg. 524). Dietl był jednym z oficerów monachijskich, którzypo- mogli NSDAP w organizacji i
wyszkoleniu SA.
rem Trzeciej Rzeszy! Rozumiem, że mieszczanie się wycofali: Co, to taki ma być nasz
przyszły rząd? W socjaldemokracji byli - w porównaniu z nami - ludzie wykwalifikowani.
Mieszczanie byli oczywiście wstrząśnięci takim pochodem. Ale ja wiedziałem swoje - przyda nam się tylko ten, kto jest gotów iść na barykady.
Do Hewla: W 1923 mieliście ekstra mundury, ale w 1920 czy 22... Bez umundurowania moi ludzie chodziliby w lepszych czy gorszych garniturach. Dziś trudno sobie to
wyobrazić. Właśnie dlatego, że to wiem, mówię: To był jeden wielki cud! We Francji nas
nie naśladują. I nie mają takiego zjawiska, jak Duce we Włoszech.
64 Główna kwatera Fiihrera 1/2 grudnia 1941
H/Fu.
Walter Hewel wtrąca pytanie, czy słusznie robi się kobiecie zarzut z tego, że po przejęciu
władzy nie zdecydowała się na rozwód ze swoim mężem- Żydem, czy właśnie w dążeniu
do rozwodu nie przejawia się nadgorliwość, raczej odpychająca niż przekonywująca.
G. [erda]D. [aranowski] jest zdania, że sam fakt, że Niemka w ogóle
wyszła za mąż za Żyda, w każdym wypadku dowodzi braku instynktu rasowego, który
stawia kobietę poza nawiasem wspólnoty narodowej.
Szef- po namyśle: Niech pani tak nie mówi. Dziesięć lat temu cały nasz świat intelektualny
nie miał żadnego pojęcia czym jest Żyd!
Z naszym ustawodawstwem rasowym są związane duże trudności dla jednostek, to
prawda, ale przy jego ocenianiu nie można kierować się losem jednostki - dzięki niemu
uniknie się w przyszłości niezliczonych konfliktów!
Jestem przekonany, że byli u nas porządni Żydzi w tym sensie, że pow­strzymywali się od
wszelkich działań przeciwko niemieckiemu narodowi. Ilu ich było, trudno po wiedzieć.
Żaden jednak nie podjął walki po stronie naro­du niemieckiego przeciwko swoim rasowym współplemieńcom! Pamiętam Żydówkę, która w “Bayerischer Kurier” pisywała
przeciwko Eisnerowi154, ale nie płynęło to z troski o utrzymanie niemieckości, lecz z
wyrozu- mowanego przekonania - ostrzegała, że kontynuowanie linii forsowanej przez
niego może doprowadzić do reakcji, która żydostwu zaszkodzi. Jak Czwarte Przykazanie
głosi: czcij ojca twego i matkę twoją, aby ci się dobrze
154 Żydowski dziennikarz Kurt Kisner(l 867-1919).od 8 listopada 1918 minister-prezydent
bawarskiego rządu rewolucyjnego. Zamordowany 21 lutego 1919 na ulicy w Monachium
przez ofi­cera hr. Arco-Yalley.
powodziło, tak Żydzi nie stawiają wymagań etycznych ze względu na ich wartość, ale po
to. żeby coś przez to osiągnąć.
Wielu Żydów nie było świadomych destrukcyjnego charakteru swojego istnienia. Ale kto
Terror Machine
91
www.bhpoland.org
niszczy życie, zasługuje na śmierć, i ich też nie spotka nic innego. Kto jest winien, gdy kot
pożera mysz? Mysz, która nigdy nie zrobiła nic złego żadnemu kotu? Nie wiemy, jaki sens
ma cały mechanizm, kiedy widzimy, jak Żydzi niszczą narody. Jeżeli natura stworzyła ich,
na podobieństwo obcego ciała naruszającego kompozycję całości, aby przez to wprawiali
w ruch inne narody, to najbardziej godnymi szacunku Żydami byliby Paweł i Trocki15 5
Jako że przyczynili się do tego w największym stop­niu. Podobnie jak bakteria przenika
do ciała, któremu niesie śmierć, tak i oni swoją działalnością wzbudzają reakcję obronną,
które jest następstwem ich czynów.
Dietrich Eckart15 6 powiedział mi kiedyś, że znał tylko jednego porząd­nego Żyda, niejakiego Otto Weiningera157, który odebrał sobie życie, gdy zrozumiał, że Żydzi żyją z
rozkładu innych narodów.
Dziwna rzecz: żydowscy mieszańcy w drugim - trzecim pokoleniu częs­to znów łączą się
z Żydami, ale w końcu natura doprowadza do wydalenia elementu szkodliwego - w siódmym, ósmym, dziewiątym pokoleniu czys­tość krwi zostaje przywrócona.
Można to uznać za przerażające, że w przyrodzie jeden pożera drugiego.
Mucha zabija ważkę, ptak zabija muchę i ginie zabity przez większego ptaka. Największy,
gdy się zestarzeje, pada łupem bakterii, które również nie ujdą przed swoim losem.
Gdybyśmy mieli możliwość osiągania wielomil­ionowych powiększeń, odkrylibyśmy
nowe światy - wszystko w świecie jest i wielkie, i małe, zależnie od tego, czy porównujemy je z rzeczami większy­mi czy mniejszymi. Jedno pewne: nie zmienimy tego. Choćbyś
sobie odebrał życie, i jako materia, i jako umysł, i jako dusza wrócisz do natury. Żaba nie
wie czym była przedtem, i również my tego nie wiemy o sobie samych.
Lew Diwidowie ź Trocki (1879-1940) rewolucjonista żydowski, który w 1917 przyłączy!
się do Lenina Uznawany za człowieka, który doprowadził bolszewicką rewolucje w Rosji
do zwycięstwa W 1917 ludowy komis­arz spraw zagranicznych, w 1918 komisarz wojny
i organizator Armii Czerwonej. Zwolennik koncepcji permanent­nej rewolucji, która ostatecznie powinna ogarnąć cały świat.
1 5 6 Dietrich Eckart (1868-1923), pisarz, tłumacz Pccr Gynta Ibsena, od grudnia 1918
wydawał antysemicki tygodnik Aufgut deutsch (Prosto z mostu). Protektor i przyjaciel
Hitlera, umożliwił następnie Iranzowi Rilierowi von Uppowi przejęcie Völkischer Beobachter, którego był w 1921-23 redaktorem naczelnym.
1 5 7 Otto Weininger (1880-19(13) pochodził z ortodoksyjnej rodziny żydowskiej w
1902 przeszedł na protes­tantyzm. Wzbudził zainteresowanie swoją wydaną w 1903, w
formie rozszerzonej, dysertacją Geschlecht und Charakter (Rasa i charakter| (25 wydań
do 1923). Niedługo potem W popadł w nędzę, wynajął pokój w domu, w którym zmarł
Beelhoven, i lam się zastrzelił.
Dlatego twierdzę, że jedyne, co można zrobić, to zbadać prawa natury, aby nie stawać
przeciw nim; nazywa się to buntem przeciw niebieskiemu firma­mentowi. Jeśli miałbym
wierzyć w jakiś nakaz boski, to może być tylko jeden: zachować gatunek.
Nie należy tak wysoko cenić pojedynczego życia. Gdyby istnienie danego osobnika
było konieczne - żyłby. Mucha znosi miliony jaj, które giną- ale muchy istnieją! Co przede
92
Terror Machine
www.bhpoland.org
wszystkim musi zostać utrzymane, to nie wypracowana wiedza, lecz mierzona krwią substancja, z której owa wiedza pochodzi.
Nikt nie musi patrzeć na istnienie z perspektywy, z której wydaje się ono
pozbawione uroku. Człowiek ma zmysły, aby odkrywać piękno. Jakże bogaty jest świat
tego, kto robi użytek ze swoich zmysłów! W dodatku natu­ra obudziła w każdym człowieku
pragnienie dzielenia się z innymi wszelkim pięknem, z jakim się spotkał. Piękno powinno zawładnąć ludźmi, ono chce zachować nad nimi swą władzę. Jak można inaczej
wytłumaczyć fakt, że w czasie klęsk zawsze znajduje się niezliczonych ludzi gotowych bez
zas­tanowienia narazić życie w imię istnienia swojego narodu?
Mamy nieszczęście posiadać religię, która zabija radość piękna. Pewna obłuda ewangelików jest jeszcze gorsza niż Kościół katolicki. Każdy z Koś­ciołów ma swoje znaczenie - ale
pod tym względem ewangelicyzm jest ark- tyczną górą lodową, podczas gdy katolicyzm,
bogatszy o tysiąc lat doświad­czenia i bezpośrednio karmiony intelektem żydowskim,
postępuje mądrze. W karnawale pozwala się człowiekowi “grzeszyć” - bo wiadomo, że
się go od tego nie odwiedzie - żeby w Popielec w obliczu wizji mąk piekielnych otworzył
sakiewkę na pożytek Kościoła, a po pewnym czasie znów mu się pozwala użyć życia!
65* Berlin, 13 grudnia 1941 w południe
nieba. Ale kiedy wyobrażam sobie te mdłe chrześcijańskie niebiosa! Na
Goście:minister von Ribbentrop1^,
ziemi miało się Richarda Wagnera, a tu słyszy się tylko Halleluja, a widać
Rosenberg, dr Goebbelsisę, komisarz Rzeszy Terboven160, Reichsleiter Bouhler161 H/
Fu.
Wojna kiedyś się skończy. Wtedy za moje ostatnie życiowe zadanie będę uważał
wyjaśnienie problemu Kościoła. Dopiero wtedy naród niemiecki będzie całkowicie bezpieczny. Nie mieszam się do dogmatów, ale nie zniosę klechy mieszającego się do spraw
ziemskich. Zorganizowane kłamstwo musinjedynie gałązki palmowe, dzieci w wieku
niemowlęcym i starych ludzi.
Wyspiarz czci przynajmniej siły natury. Chrześcijaństwo to jest najgłupsza rzecz, jaka się
zalęgła w chorym ludzkim mózgu, drwina ze wszystkiego, co boskie. Murzyn ze swoim
fetyszem o niebo przerasta kogoś, kto poważnie wierzy w cud przeistoczenia.
Czasem traci się wszelki szacunek dla ludzkości. Nie chodzi mi o masy, które nigdy nie
nauczyły się czegoś innego, ale o partyjnych ministrów i gen­erałów przekonanych, że
nie zwyciężymy bez błogosławieństwa Kościoła! Niemcy przez trzydzieści lat walczyli o
to, czy Pana Boga połykać w jednej zostać zniszczone do tego stopnia, aby państwo było
absolutnym panem.
czy w dwóch postaciach ! Nasza płaszczy zna religijna jest chyba najhanieW młodości miałem prostą receptę: dynamit! Dziś stoję na stanowisku, że to nie jest coś,
co można złamać na kolanie.To musi odpaść jak zgan- grenowana kończyna. Trzeba
doprowadzić do stanu, w którym na ambonie stoi tuman, a przed nim stare panny. ZdTerror Machine
93
www.bhpoland.org
rowa młodzież jest u nas.
Nie mam nic przeciwko Kościołowi całkowicie państwowemu, jak w Anglii. Ale to nie
może być prawdą, że kłamstwem można trzymać świat w nieskończoność. Dopiero w
szóstym, siódmym, ósmym wieku książęta posługujący się klechami narzucili naszym
narodom chrześcijaństwo. Przedtem żyły bez tej religii. Mam sześć dywizji SS, które są
Całkowicie od- kościelnione, a przecież z wielkim spokojem duszy idą na śmierć.
Chrystus był Aryjczykiem, ale Paweł użył jego nauki do mobilizacji kryminalnego
podziemia i zorganizowania proto-bolszewizmu, przez to wła­manie stracona została
piękna przejrzystość świata antycznego. Co to za Bóg, który ma przyjemność tylko wtedy, gdy ludzie się dla niego umartwia­ją! Prosty, jasny, przekonywujący sposób działania:
Pan Bóg zasadza warun­ki wstępne do upadku w grzech. Kiedy w końcu, z pomocą diabła,
pułapka się zatrzaskuje, posługuje się dziewicą do urodzenia człowieka, który przez swoją
śmierć zbawi ludzkość! Islam przynajmniej mógłby zachwycić wizją
Joachim von Ribbentrop (1893-1946) 1934 pełnomocnik do spraw rozbrojenia, 1935 ambasador nadzwyczajny w rokowaniach niemiecko-angielskich w sprawach floty. 1936-38
ambasador w Londynie, 1938-45 minister spraw zagranicznych.
15
5 9 Joseph Goebbels (1897-1945), 1926-45 gauleiter Berlina, 1929-45 szef propagandy NSDAP,
reichsleiter, 1933-45 minister informacji i propagandy, 1944 pełnomocnik generalny do spraw wojny totalnej.
16
6 0 Josef Terboven (1898-1945), 1928-45 gauleiter Essen, 1935-45 nadprezydent prowincji Ren, 194045 komisarz Rzeszy w Norwegii.
1 6 1 Philipp Bouhler (1899-1945), 1925-34 kwatermistrz NSDAP, 1933-45 reichsleiter NSDAP, 1934-45 szef
Kancelarii Fiihrera, Obergruppenführer SS. Autor Napoleon. Komelenbąlm eines Genies [Napoleon. Błyskawiczny
wzlot geniusza], Monachium 1942.
bniejsza z możliwych. Japończycy sprawę uprościli - mają religię, która
prowadzi ich do natury. Nawet chrześcijaństwo Japończyków jest sprawą dopasowaną do
ich świata.
Myśli religii chrześcijańskiej o tamtym świecie nie ma czym zastąpić, bo ona jest nie do
utrzymania. Myśl o wieczności jest niejako utrwalona. Umysł i dusza wracają zapewne
niejako do ogólnego rezerwuaru, podobnie jak ciało. Stajemy się materiałem, z którego
powstanie nowe życie. Nie mam zamiaru łamać sobie głowy nad tym, po co i dlaczego.
Istoty duszy nie zbadamy.
Jeśli jest Bóg, daje on nie tylko życie, lecz także poznanie. Jeżeli regulu­ję moje życie
według świadomości, którą Bóg mi dał, mogę się pomylić, ale nie kłamię. Materialnie
pomyślany tamten świat według Kościoła szwanku­je chociażby przez to, że każdy, kto
musiałby tam zajrzeć, przeżyłby mękę - musiałby zadręczyć się na śmierć błędami, które
ludzie bez przerwy popeł­niają!
Błąd H.St.Chamberlaina polegał na tym, że postrzegał chrześcijaństwo
jako realny świat duchowy164 . Człowiek do wszystkiego przykłada swoją ludzką miarę,
to, co jest większe od niego, nazywa wielkim, to, co mniejsze
-małym. Jedno pewne: gdzieś na skali świata jest nasze miejsce, Opatrzność stworzyła
każdego w swoim rodzaju, stąd płynie wiele radości! Jedyne, co możemy zrobić, to cieszyć
94
Terror Machine
www.bhpoland.org
się z tego, co uważamy za piękne. Dążę do stanu,
162 Hitler, jak sam stwierdza, pierwszą operę Richarda Wagnera usłyszał w wieku dwunastu lat. 163 Wskazanie na
wojny religijne w Niemczech, a zwłaszcza na wojnę trzydziestoletnią.
164 Houston Stewart Chamberlain (1855-1927), szwagier Richarda Wagnera, w wydanym 1899 dziele Podstawy
XIX wieku przedstawił przebieg historii oraz rozwój kultury z punktu widzenia rasy.
7.X. 1923 złożył Hitlerowi hołd w swoim liście: To, że Niemcy w godzinie próby zrodziły Hitlera, i działania, które
powoduje, dowodzą ich zdolności do życia... H.St.Chamberlain. Briefe [Listy], tli, Monachium 1928, s. 124 nn.
w którym każdy pojedynczy człowiek będzie wiedział, że żyje i umiera dla utrzymania gatunku. Zadanie polega na wychowaniu ludzi ku zrozumieniu, że ten jest godzien
najwyższej czci, kto czyni coś wyjątkowego dla utrzyma­nia życia gatunku.
Dobrze się stało, że nie wpuściłem klechów do Partii. 21 marca 1933 w Poczdamie
pojawiło się pytanie - do kościoła czy bez kościoła? Zdobyłem państwo mimo klątwy
obydwu wyznań. Gdybym wówczas rozpoczął od skorzystania z usług Kościoła-kiedy
politycy byli w kościele, myśmy poszli na groby16 5 - teraz podzieliłbym los Duce. Sam
w sobie wolny duch, ale
67 Główna kwatera Fiihrera 17 grudnia 1941 wieczorem
Goście: minister dr Goebbels, Reichsführer SS Himmler H/Fu.
Przed wojną światową był w Wiedniu człowiek, który zawsze wzywał do współpracy z
antysemicką Rumunią, bo to najlepszy sposób na utrzymanie małych Węgier. Był to Lueger . zaczął od koncesji, podczas gdy ja na jego miejscu obrałbym kierunek
bardziej rewolucyjny. Wkroczyłbym do W.[atykanu] i wyrzucił całe towarzystwo.
Powiedziałbym: przepraszam, pomyliłem się! Ale oni tego nie zrobią!
W każdym razie nie powinniśmy sobie życzyć, żeby Włosi czy Hisz­panie pozbyli się
chrześcijaństwa. Kto je ma, ma ciągle wirusa w sobie!
66 łówna kwatera Fiihrera 14 grudnia 1941 w południe
Goście .reichsleiter Rosenberg,
reichsłeiter Bouhler, Reichsfuhrer SS Himmler H/Fu.
Minister Kerrl chciał stworzyć, z najszlachetniejszych pobudek, syntezę pomiędzy narodowym socjalizmem a chrześcijaństwem. Nie uważam tego za możliwe, przyczyna leży
w istocie chrześcijaństwa.
Z czym mógłbym jeszcze jakoś dojść do ładu, to z chrześcijaństwem okresu upadku papiestwa. Merytorycznie rzecz niebezpieczna, propa­gandowo kłamstwo. Ale papież, choć
zbrodniarz, zatrudniał wielkich mis­trzów i stworzył wiele rzeczy pięknych. Mam dla
niego więcej sympatii niż dla protestanckiego pastora, który wraca do czasów pierwotnego chrześci­jaństwa. Czyste chrześcijaństwo, tak zwane chrześcijaństwo pierwszych
chrześcijan, opiera się na urzeczywistnieniu teorii chrześcijańskiej .Prowadzi do zniszczenia człowieczeństwa. Jest to nagi bolszewizm w opakowaniu metafizycznym.
Terror Machine
95
www.bhpoland.org
“Poczdamski dzień” symbolizował połączenie wartości pruskiego konserwatyzmu i naro­
dowego socjalizmu, kończył się uroczystą mszą w kościele garnizonowym. Hitler i Goebbels nie byli obecni, w tym czasie przebywali przy grobach królów pruskich.
Lueger był zdania, że państwo austriackie da się utrzymać pod warunk­iem, że Wiedeń
pozostanie dominującym ośrodkiem. Schönerer16 7 natomiast wychodził z założenia, że
państwo austriackie musi zniknąć. Przejawiał radykalny i bezwzględny stosunek do domu
Habsburgów. Była to pierwsza próba przeciwstawienia monarchizmowi narodowej więzi
krwi. Liigera i Schönera dzieliło wiele. Lueger był austriackim Wszechniemcem, poszedł
do chrześcijańsko-społecznych, bo w antysemityzmie widział drogę do ocalenia państwa,
a także, ponieważ antysemityzm w Wiedniu mógł się opierać tylko na podstawach religijnych. Pięćdziesiąt procent ludności Wied­nia było rasowo nieniemieckie, ale Czesi w
Wiedniu byli antysemitami. Na 1,8 miliona przypadało 300.000 Żydów. Luegerowi udało
się doprowadzić do tego, że na 148 miejsc w Radzie Gminy było 136 antysemitów.
Przyjechałem
do
Wiednia jako jego
fanatyczny
wróg, j a k o
schönererowiec byłem przeciwnikiem chrześcijańsko-społecznych. Ale już w Wiedniu
nie mogłem się oprzeć uczuciu ogromnego szacunku do niego, jako do człowieka. W Hali
Ludowej w Ratuszu pierwszy raz słyszałem, jak przemawia. Szarpałem się wewnętrznie
sam ze sobą, chciałem go nienawidz­ić, ale nie mogłem, musiałem go podziwiać, miał
niebywały dar wymowy.
1 6 6 Karl Lueger (I 844-1910) rozpoczął swoją drogę politycznajako przedstawiciel grup antyliberalnych i
antysemickich w wiedeńskiej radzie gminy. Jako członek Rady Rzeszy (1885) i landtagu Dolnej Austrii (1890)
związał się ponownie z przedstawicielami mniejszych narodowości przeciwko węgierskim tendencjom odśrod­
kowym i pretensjom mocarstwowym. Jako członek i prezes (1888) Partii Chrześcijańsko-Spoleczncj (ChristlichSoziale Partei) wpływał na świadomość polityczną dorabiających się warstw społecznych Austrii w kierunku anty­
semickim i antyliberalnym. Z powodu swojego zaangażowania społeczno-politycznego i wystąpień antysemickich
po wyborze na burmistrza Wiednia (I 895) natrafił na silny opór dworu, kłem i wyższych warstw urzędniczych
Dopiego gdy został wybrany po raz piąty, nastąpiło potwierdzenie wyboru przez monarchę. Rudolf Kuppe, Karl
Lueger urid seine Zeit [Karl Lueger i jego czasy), Wiedeń 1933, s. 225 nn.
167 Georg Ritter von Schönerer (1842-1918), od 14 do 21 roku życia wychowywany w Niemczech, 1873-88
i 1897-1907 członek Rady Rzeszy. Schönerer stosował kurs antyhabsburski i antysemicki, walcząc o Wielkie
Niem­cy pod hegemonią Prus. Głosił hasło: “Przez czystość do jedności”. Założyciel i prezes związku nacjonalistów
niemieckich 1882-89. Później byl jednym z aktywnych zwolenników antyklerykalnego ruchu Los-von-Rom
(Z Dala od Rzymu). Jego postawa konsekwentnej negacji i ekstremizm skazały go na coraz większą izolację. Po
śmierci Bis­marcka Schönerer corocznie jeździł ze swoimi zwolennikami do Friedrichsruh i tam też zosta! 1921
pochowany, zgodnie ze swoją ostatnią wolą.
Polityka niemiecka poszłaby prawdopodobnie inną drogą, gdyby, straciwszy na starość
wzrok, nie zmarł na zatrucie krwi jeszcze przed wojną światową.
ale... Liebel to jest indywidualność. Dotąd nie wie, że mu zakosiłem
Chrześcijańsko-społeczni panowali w Wiedniu do załamania w 1918.
Kiedy Lueger wyprawiał uroczystość w ratuszu, było to coś wspani­ałego, niczym suwerenny król. Ile razy go widziałem jadącego ulicą, zawsze ludzie stawali na ulicy, żeby
go pozdrowić. Jak go chowali, kondukt szedł prawie cały dzień. Przyszło ponad 200.000
ludzi!
96
Terror Machine
www.bhpoland.org
Lueger był największym zjawiskiem polityki lokalnej, najgenial­niejszym burmistrzem,
jaki u nas kiedykolwiek żył.Co dziś mamy z samorządu komunalnego, wszystko zaczęło
się od niego. To, co gdzie indziej robią przedsiębiorstwa prywatne, u niego robiło miasto, i tym sposobem nie podwyższając podatków o złamanego halerza mógł upiększyć
i rozszerzyć
Wiedeń-miał do dyspozycji źródła dochodów spółek dawniej prywatnych.
puchar Jamnitzera! Spodziewał się go w Ermitażu, ale Żydzi go sprzedali, i
zdobyłem go w Holandii razem ze zbiorami Mannheimera. W Pradze jest Wieniec
Różany Albrechta Durera. Liebel powiedział mi kiedyś, że jak­byśmy się kiedyś zobaczyli, to on ma jeszcze ramę od niego. Dobra, mówię, to damy zrobić kopię! Ilekroć
coś się dzieje w Protektoracie, zawsze przy­chodzi mniej lub bardziej dyskretne pytanie z
Norymbergi, czy nie byłoby dobrze zabezpieczyć to a to. Kiedy padł Kraków, Liebel zaraz
był na miejs­cu i zanim kto się spostrzegł, kazał zdemontować ołtarz Wita Stwosza173.
Urzędników uważa za pasożytów i zawsze znajdzie tysiąc powodów, żeby oszukiwali miasto Norymbergę. Gdyby to od niego zależało, zrobiłby z miasta dziurę, jeśli nie w ogóle
ruinę.
Kiedy Żydzi odcięli mu dostęp do kredytu, założył Miejską Kasę Oszczęd­
Genialnym burmistrzem był Siebert w Rothenburgu i Lindau
. Wybit­
ności. Tam też składano odtąd majątki sierot. Wtedy Żydzi od razu zrobili się
na osobowość, cudowna przeciwwaga dla raczej propagandowo uzdol­
tacy maleńcy! Zewsząd zaczęli mu oferować pieniądze168 .
nionego Wagnera
, mistrza rachunków, wrażliwego na sztukę. Siebert każe
Schönerer i Lueger pozostali osobistymi wrogami. Wobec domu Habs­burgów obaj byli
niezależni. Schönerer był bardziej konsekwentny - był zde­cydowany rozwalić państwo.
Lueger sądził, że państwo austriackie samo w sobie można ocalić w niemieckości. Obaj
byli stuprocentowymi Niemcami.
Niezwykle suwerennie jest prowadzone takie miasto jak Hamburg. Dnem był Lipsk,
kiedy nadburmistrzem był kreisleiter Dönicke169 . Świetny kreisleiter, ale jako nadburmistrz nie do zniesienia! Posiadam szereg orygi­nalnych partytur Richarda Wagnera.
Dónicke przekazał mi bezwartościową litografię, którą uważał za manuskrypt Wagnera, z
przemową - po sasku - w której z uśmiechem stwierdził: W Lipsku urodził się znany kompozytor Richard Wagner, który między innymi, napisał operę “Tannhauser”. Cały senat
uniwersytetu słucha, patrzą po sobie, znikąd pomocy! Sam strasznie cierpiałem, żal mi
było wszystkich Sasów. To było obezwładniająco smętne. Na odchodnym powiedziałem
Mutschmannowi170: w ciągu siedmiu dni chcę otrzymać od pana meldunek, że tu jest
inny nadburmistrz.
Naszym najlepszym politykiem lokalnym jest niewątpliwie Fiehler171,
1 0 8 l.ueger skomunalizował gazownie i elektrownię, dbał też o rozwój komunikacji miejskiej, budowę szkół i szpi-
Terror Machine
97
www.bhpoland.org
tali. Por. Kuppe, op.cit., s. 384 nn.
16
6 9 Kreisleiter Walther Donicke przez krótki czas po ustąpieniu Carla-Friedricha Goerdelera był w
1937 nadburmistrzem Lipska.
17
7 0 Martin Mutschmann (1879-1948), członek Niemieckiego Narodowego Związku Zaczcpno- Obronnego, 1925-45 gauleiter, a od 1933 również zarządca komisaryczny Saksonii.
odszykować zamek norymberski, Liebel trzyma się na uboczu i klaruje
Siebertowi. że właściwie należałoby sprezentować zamek FUhrerowi. Dobrze wiedział, że
nigdy bym nie przyjął takiego prezentu. Siebert zwraca się do mnie z sążnistym adresem.
Następnego dnia pojawia się Liebel i mówi, że słyszał, że przejmuję zamek, i bardzo
się z tego cieszy. Ja na to: niepotrzebnie się pan cieszy, ma pan złe informacje! A on: W
takim razie ośmielam się wyrazić prośbę, aby Pan zechciał przekazać zamek staro­dawnemu miastu Norymberdze. Potem przychodzi do mnie Siebert, który jest człowiekiem
wyjątkowej prawości, i mówi, że nie uważa postępowania Liebela za moralnie właściwe,
że on, Siebert, wydał wszystkie pieniądze, a teraz... Myślę, że Norymberga dostała ten
zamek.
Bardzo dobry jest nadburmistrz Ratyzbony, ma świetną politykę
1 7 1 Karl Fiehler (ur.1895), 1928-45 reichsleiter NSDAP, kierownik Głównego Urzędu Polityki Komunalnej. 193945 nadburmistrz Monachium, 1933 przewodniczący Niemieckiego Sejmiku Samorządowego. Hitler nawiązuje tu
do tarć pomiędzy gauleiterem Adolfem Wagnerem a gauleiterem Monachium.
1 7 2 Willy Liebel, członek NSDAP od 1925, Obergruppenführer SA, 1939-45 nadburmistrz
Norymbergi. Hitler mówi tu o zdobytym przez niego pucharze norymberskiego artysty Wenzla Jam­nitzera (15081585).
1 7 3 Wit Stwosz 1477-94 mieszkał w Krakowie i w tym okresie stworzył ołtarz główny w Koś­ciele Mariackim, który
został wywieziony natychmiast po klęsce Polski.
1 7 4 Ludwig Siebert (1874-1942), 1908-19 burmistrz Rothenburga, a 1919-33 nadburmistrz Lin­dau. W marcu 1933
zosta! premierem rządu krajowego i ministrem finansów Bawarii.
175 Adolf Wagner (1890-1944), 1930-42 gauleiter Monachium i Górnej Bawarii. 1933-42 min­ister spraw
wewnętrznych Bawarii i minister stanu do spraw nauczania i wyznań.
niową 17 6 Coś się we mnie burzy, kiedy miasta z przeszłością pozostają bez reprezentacji
państwowej. Środki władzy należą się centrum, ale adminis­trację trzeba decentralizować
choćby po to, żeby wiedzieć, gdzie rośnie jakiś talent, zamiast mieć samych urzędników
ministerialnych!
69 Główna kwatera Fiihrera 18 grudnia 1941 w południe
Gość: Reichsfuhrer SS Himmler H/Fu.
68 Główna kwatera Fiihrera
Nie o to mi chodziło z Azją Wschodnią
! Latami tłumaczyłem wszys­
17/18 grudnia 1941 Gość: dr Goebbels
tkim Anglikom: jeśli rozpoczniecie konflikt w Europie, stracicie Azję
98
Terror Machine
www.bhpoland.org
Wschodnią! A ci panowie nic, nos do góry.
1180
H/Fu.
Byłem wstrząśnięty, jak Musser
powiedział ostatnio: Pan mnie na
W czasie przejęcia władzy musiałem odpowiedzieć sobie na zasadnicze pytanie: liczymy czas po staremu, czy na znak przejścia do nowego porząd­ku wprowadzamy nową
rachubę czasu? Powiedziałem sobie, że w roku 1933 nastąpiło po prostu odnowienie tego,
co istnieje od tysiąca lat. Pojęcie Rzeszy było wtedy niemal wytępione, ale przebiło się
zwycięsko i u nas, i na świecie - wszędzie mówiąc o Niemczech używa się nazwy Rzesza.
Stopniowo musi wkroczyć do armii niemieckiej tradycja wszystkich dawnych mocarstw,
czy to Prus, Bawarii czy Austrii. Było jednym z naszych największych błędów, że
zaniedbaliśmy ujednolicenia sztandarów i orłów poszczególnych części Wehrmachtu. Flaga wojenna Rzeszy jest taka piękna! Ale używa jej tylko marynarka. Raeder177 potrafi!
to docenić, że okręt pod niemiecką banderą ma reprezentować Rzeszę, że reszta świata
chce wiedzieć, z jakim narodem ma do czynienia. Ale Fritschowi17 8 marzyło się usamodzielnienie armii. Natomiast sztandary pułkowe stały się sztandarami związkowymimożna po nich poznać rodzaj broni, przy czym istotne jest ucieleśnienie w danej części
Wehrmachtu idei Rzeszy, jak swego czasu służyły do tego chorągwie chrześcijańskie w
walce z Saracenami lub sztandary Rzymian.
1 / 0 Otto Schottenheim (ur. 1890), dr med., członek Bund Oberland. 1933-45 nadburmistrz Ratyzbony. Schotterheim rozbudowywał zwłaszcza przedmieścia i małe osiedla w ramach pierwszego Planu Czteroletniego.
1 7 7 Erich Raeder (1876-1960), 1928-35 szef kierownictwa marynarki. 1935-43 główn­odowodzący marynarki.
1939 nadadmirał.
1 7 8 Werner ks. von Fritsch (1880-1939). 1934-35 szef kierownictwa armii, 1935-38 główn­odowodzący armii, 1936
general-pułkownik.
pewno rozumie. Trzysta lat pracy na nic! Reichsfuhrer SS: Za to naród holen­derski pozostanie sobą, a gdyby stan obecny trwał dłużej, stalibyście się półkrwi Malajami!
Japończycy będą zajmowali wyspę za wyspą, zajmą i Australię. Rasa
biała zniknie z tej części świata. Ten proces rozpoczął się, gdy w 1914 mocarstwa europejskie pozwoliły Japonii wziąć Kiau-czou181.
70 Główna kwatera Fiihrera 23/24 grudnia 1941 H/Si.
Myślę, że galeria w Linzu już dziś nie ustępuje nowym galeriom w Ameryce. Zbierać
można było jeszcze w okresie od 1890 do 1900, potem prawdziwe perły przestały się
pojawiać na rynku. Żydzi rzucali się na każdy obiekt. Gdybym wcześniej miał pieniądze,
mógłbym zatrzymać w Niem­czech wiele rzeczy, które poszły w świat. Całe szczęście,
że się pojawiłem, inaczej pewnego dnia okazałoby się, że mamy w u siebie kupę śmieci,
a wszystkie lepsze rzeczy poszły w ręce żydostwa. Tak zrobili z literaturą. Winę za to
ponosi tchórzostwo naszej burżuazji, a też fakt, że w naszym nar­odzie jest tym zainTerror Machine
99
www.bhpoland.org
teresowana jedna warstwa: nosicielem kultury jest tylko jedna część!
Żydzi mogą sobie mówić: jak ci Niemcy kupują taką perwersję jak wiz­erunki Męki
Pańskiej, to przyjmą i inne ohydy, byleśmy im wmówili, że to
179
Japończycy rozpoczęli wojnę 7.XII. 1941 atakiem na flotę amerykańską w Pearl Harbor. Już
następnego dnia (8.XII. 1941) oddziały japońskie wylądowały na Malajach i Luzonie Północnym, 9.XII na
Wyspach Gilberta,
10.XII na Guam, a 17 XII. na północnym Borneo W ten sposób rozpoczęto zdobywanie posiadłości brytyjskich,
amerykańskich i holenderskich w Azji Wschodniej.
180
12 grudnia Hitler przyjął w Kancelarii Rzeszy założyciela i przywódcę holenderskiego ruchu narodowosocjalistycznego. Antona Adriana Musserta (1894-1946). Mussert doceniał niebezpieczeństwo, które groziło posi­
adłościom holenderski m w Indonezji, zdawał sobie też sprawę, że w zestawieniu ze współpracą niemieckojapońską
musi to pozbawić jeg o partię wszelkiego poparcia ludności.
181
Dzierżawa niemiecka w Chinach (na wybrzeżu półwyspu Szantung), poddana 7.XI.1914 Japończykom,
którzy przystąpili do wojny przeciwko Niemcom i natychmiast zaatakowali tę bazę lloty.
słuszne. Szerokie masy nie uczestniczyły u nas w tych procesach. Warstwy rządzące czuły
się powołane, ale nie potrafiły odróżniać dobrego od złego. Ja doszedłem do tego później,
i bardzo dobrze, bo w przeciwnym razie z moimi początkowo ograniczonymi środkami
nie mógłbym sobie pozwolić na nic godnego uwagi. Dobrze się też dla mnie złożyło,
że do tej pory, w Anglii dzieło może być moralnie niestosowne z uwagi na swój przedmiot. Dzięki temu wszedłem w posiadanie pięknej Venus Bordonego182 , która przedtem
należała do księcia Kentu.Cieszę się, że miałem możliwość wymienienia w Anglii wielkiego dzieła na trochę takich, jakie Żydzi na użytek publiki określająjako niezwykle cenne,
chociaż sami są przekonani o ich bezwartoś- ciowości.Chodzi im o to, żeby korzystając z
przewartościowań, które sami wywołują, po cichu tanio ściągnąć do siebie to, co cenne.
71 Główna kwatera Fiihrera 28/29 grudnia 1941 H/Si.
Kiedy byłem młody, lekarza mówili, że człowiek musi jeść mięso, bo inaczej nie rozwiną
się kości. Nieprawda!
W przeciwieństwie do ludów jedzących polentę psują nam się zęby.
wszechmocy, której podlegają wszystkie światy. Gdy wybuduję w Linzu obserwatorium
astronomiczne, umieszczę tam napis: Niebiosa głoszą chwałę Wieczności! To cudowne,
że człowiek wynalazł pojęcie na określenie tego - Bóg! Wszechmoc, która stwarza światy,
na pewno każdej istocie przydzieliła odpowiednie zadanie. Wszystko dzieje się tak, jak
dziać się musi!
Gdyby przed stu tysiącami lat człowiek dowiedział się tego, co my wiemy, to pewnie by
zwariował. Człowiek rośnie nie tylko wraz ze swoimi zadaniami, lecz także ze wzrastaniem swojego otoczenia. Nasza dzisiejsza młodzież przyjmuje wiedzę na miarę swoich
czasów jako coś oczywistego.
Kompletnie straciłem z oczu organizację Partii. Teraz widzę czasem to i owo - cholera
jasna, ale to się rozwinęło! Dlatego nie mają racji ci, którzy mówią: Tylko dzięki Panu,
100
Terror Machine
www.bhpoland.org
mein Fiihrer, gauleiter mógł tego dokonać! To nie tak, to zależy od tego, jacy ludzie biorą
się do roboty!
Widzę to teraz w sprawach wojskowych-bez mężczyzn nic nie zrobię! Są dziś małe narody ,w których jest więcej mężczyzn niż w Imperium Bry­tyjskim.
Ile razy słyszałem w Partii: na tym miejscu trzeba dokonać zmiany. Mogłem tylko
odpowiedzieć: na kogo? Jestem gotów zmienić kogoś, kto się nie sprawdza, jeśli jest
coś lepszego - bo wierność wiernością, a decyduje poziom człowieka obciążanego
odpowiedzialnością.
Sądzę, że ma to związek z grzybem zawartym w drożdżach. Dziewięć
Jedno nie ulega wątpliwości: Streichera w stu procentach zastąpić nie dziesiątych
pożywienia spożywamy w stanie, w którym wszelkie życie jest wybite!
Powiedziano mi, że 50% psów umiera na raka, musi być jakaś przyczy­na. Natura
stworzyła psa, aby karmił się świeżym mięsem zwierząt, które rozszarpie. Dzisiaj pies
żywi się tylko gotowanym.
Dać dziecku gruszkę i kawałek mięsa, natychmiast złapie gruszkę - to przejaw atawizmu!
Na wsi ludzie są czternaście godzin na świeżym powi­etrzu, a mimo to w wieku czterdziestu pięciu lat sąjuż starzy, śmiertelność jest bardzo wysoka. To bierze się z niewłaściwego
odżywiania, wszystko jedzą gotowane! To nieprawda, że człowiek może jeść wszystko, co
lubi!
W przyrodzie to, co nie jest odpowiednio silne, ginie samo przez się- tylko człowiek
hołubi to, co słabe! Tragizm sytuacji polega na tym, że poj­mujemy rzeczy w ich istnieniu,
ale samo istnienie pozostaje dla nas zagadką. Możemy powiedzieć, że cząsteczka składa
się z tylu i tylu atomów, ale dlaczego to wszystko? Dlaczego jest słońce, dlaczego gwiazdy?
Z chwilą, gdy człowiek dojdzie do ostatecznego dlaczego?, pojawia się wyobrażenie
182 Hitler mial upodobanie w sztuce włoskiego renesansu i wczesnego baroku Szczególnie cenił Wenus ucznia Tycjana Parisa Bordone (1500-1571 ), którą zdobył 1935.
ma kim! Przy wszystkich jego słabych stronach nie ma drugiej tak barwnej postaci. Jeśli
nie chcemy kłamać, musimy zaświadczyć przed historią: gdyby nie było Juliusa Streichera, nie byłoby narodowo-socjalistycznej Norym­bergii Podporządkował mi się jako
Fuhrerowi w czasach, gdy inni tego nie czynili, i to on bez reszty zdobył miasto Parteitagów. Tej zasługi nikt mu nie odbierze.
Dietrich Eckart mawiał, że Streicher to kierownik szkoły, który zwari­ował na paru punktach; ale kto chce narodowego socjalizmu, musi zaakcept1 8 3 .lulius Streicher (1885-1946). 1919 współzałożyciel antysemickiej Niemieckiej Partii Soc­jalistycznej
(Deutschsozialistische Partei), szef jej frankońskiego oddziału. 20X. 1922 podporząd­kował się wraz z prowadzoną
przez siebie organizacją skuteczniejszemu Hitlerowi. NSDAP podwoiła przez to liczbę członków. Streicher stał
się wyjątkowo wiernym zwolennikiem Hitlera. Streicher. 1925-40 gauleiter Frankonii. mial w Partii wielu przeciwników. Gauleiter Szwabii uważał go za “radykalnego krzykacza” i “sadystę”. Powtarzające się skargi na związane
ze Strcicherem afery, uzur- pacje urzędów i nieprawidłowości doprowadziły w końcu do wszczęcia postępowania
przed Najwyższym Sądem Partyjnym. Pomimo udowodnienia mu wykroczeń Hitler nie zgodził się na potępienie
Streichera. W marcu 1940 Streicher został zawieszony, pozostał jednak nominalnie gauleit- erem. Nie mial prawa
opuszczać swojego majątku w pobliżu Norymbergi, gdzie żył z pewną młodą kobietą.
Terror Machine
101
www.bhpoland.org
ować Streichera. Eckart go zresztą lubił.
Co Streicher zrobił w Stiirmerze184: stworzył wyidealizowany wizerunek Żyda. W
rzeczywistości Żyd jest o wiele prymitywniejszy, bardziej krwiożerczy i sataniczny, niż
go przedstawiał Streicher.
W państwie też koniec końców wszystko zależy od uznania u ludzi! O pewnych sprawach
nie zawsze można mówić - ale jeśli ktoś o nich mówi w niewłaściwym momencie, to jest
to co najwyżej brak zdyscyplinowania.
Razu pewnego słyszę od Fricka: Streicher jest w Norymberdze skońc­zony, nie da się z
nim pracować. Potem jadę do Norymbergi, Streicher wchodzi do hali - burza oklasków!
Przeżyłem kiedyś takie zebranie kobiet. Przedtem powiedziano mi, że Elsbeth Zander18
5 ma poważny konflikt ze Streicherem i żebym pośred­niczył. Posiedzenie odbyło się na
welodromie Herkulesa. Dzika burza, najs­tarsze towarzyszki zabierają głos, wszystkie za
Streicherem, a przeciwko Elsbeth Zander. Wycofałem się zawstydzony, nie powinienem
był tam w ogóle przychodzić.
Pewnie, że gauleiterstwo nie było na poziomie. Streicher nie jest typem urzędnika.
Porównując ze wzorcem urzędnika administracji, jest to wariat. Ale w 1919 urzędnik
administracji nie zdobyłby dla mnie Norymbergi.
Koniec końców gauleiterzy sami przyszli do mnie i powiedzieli, że byli­by szczęśliwi, gdybym dokonał aktu łaski, bo błędy nie stoją w żadnej pro­porcji do zasług. Cóż tu jeszcze
dodać? Chyba tylko cherchez la femme!
Jeśli dziś coś mi się przytrafi, to przyjdzie czas-powiedzmy za sto lat - że wybuchnie
wściekła krytyka.Historia nie zrobi dla mnie wyjątku.Za sto lat, gdy ludzie dawno wyjdą
z mroku, wyciągną przeciwko mnie sprawied- liwość.Nie dbam o to,osobiście jest mi to
obojętne,spełniam swój obow­iązek.
Oto cała tragedia: konflikt wybuchł pomiędzy kobietami, to one się tak nienawidziły!
Jedno pewne: Streicher jest nie do zastąpienia, trwale zapisał się w pamięci Norymberczyków. O powrocie Streichera nie ma mowy; ale muszę postąpić z nim sprawiedliwie186.
Antysemicki organ Streichera Der Sturmer ukazywał się od 24.IV. 1923 i od początku był
silnie kry­tykowany - również w kręgach partyjnych. Gauleiter Wahl nazywał Sttmnera
“brukowcem”, niektórzy gauleiterzy utrudniali dystrybucję Sturmera na swoim terenie.
Goebbels to, co Streicher oferował w swojej gazecie, nazywał wielokrotnie “zwyczajną
pornografią”. 1935 Hitler na krótki czas zakazał wydawania Sturmera
185
Elsbeth Zander założyła 1923 Niemiecki Zakon Kobiecy (Deutscher Frauenorden),
który 1928 został przemianowany na Niemiecki Zakon Kobiecy Czerwonej Swastyki
(Deutscher Frauenorden Rotes Hakenkreuz) i stal się przybudówką NSDAP. Od I X.
19.31 ogranizacja kobieca NSDA P nazywała się Narodowo-Socjalistyczną Wspólnotą
Kobiet (NS-Frauenschart). Do kwietnia 1933 kierowała nią pani Zander
Gdy kiedyś będę pisał pamiętniki, napiszę tam, że to był typ, który wal­czył jak bawół,
102
Terror Machine
www.bhpoland.org
jak buhaj, to on zdobył dla mnie Frankonię, to jego dzieło! Gryzie mnie sumienie, kiedy
czuję, że wobec kogoś nie jestem w porządku. Ilekroć przyjeżdżam do Norymbergii,
mam bardzo nieprzyjemne uczucie. Mimo woli mówię sobie, że wobec tych zasług
powody, które doprowadziły do jego usunięcia, są mniej niż drobne!
Jedno jest absolutnie pewne: w tym, co mówią o jego chorobie, za grosz
sensu nie ma! On ma tylko jedną chorobę, chorobę mężczyzny w wieku wiadomej zmiany,
którego napada wielka miłość. W jakiś sposób musi dojść do rozsądnego rozwiązania.
Nie może być tak, że urządzam Parteitag w Norymberdze, aczłowiek, który zdobył
Norymbergę dla Partii, jest w odstawce!
Mogę tam posadzić jakiegoś przeciętniaka, który będzie ładnie prowadz­ił okręg w ramach
Wielkoniemieckiej Rzeszy. Ale przyjdzie załamanie, to śladu po nim nie zobaczę. Mogę
tylko poradzić moim następcom, żeby starali się w takiej sytuacji zachować lojalność.
Poza całą sprawą stoi pani Streicher. Pani Liebel to bardzo ambitna kobieta.
Prawdopodobnie żaden z nas nie jest tak całkiem normalny, inaczej bylibyśmy spokojnymi obywatelami. Centrum, mieszczańscy, wszyscy ogłosili mnie wariatem, dla nich
normalny to był ten, co wieczorem wypija swoje trzy piwa. Po co mu to wszystko, widać,
że wariat! A ilu musiało się pożegnać z domem rodzinnym, bo patrzono na syna jak na
jabłko, co padło daleko od jabłoni.
Gdybym przyjął ich punkt widzenia, to mógłbym unicestwić każdego z
wielkich ludzi. Na Wagnera najeżdżali, bo - okropność - nosił jedwabne szlafroki!
Rozrzutność, nieumiejętność liczenia pieniędzy, ten człowiek oszalał! O mnie dość było
powiedzieć, że dawałem ludziom pieniądze do ręki. nie sprawdzając, jak stoją finansowo,
Jak się chce kogoś zniszczyć, to powód się znajdzie. Jeśli ktoś w ten sposób zaatakuje
mnie, niech tam; ale wstyd mi, gdy sam się łapię na tym, że w ten sposób oceniam ludzi.
Tam, gdzie jest sprawa o zdradę ruchu, wszystkie środki są do przyjęcia
-
ale jeśli ktoś działał w najlepszej wierze?!
Człowiek fotografowany w momencie zabawy z dziewczyną wygląda
1 8 6 Hitler byt szczególnie wdzięczny Streicherowi za jeg o zachowanie w listopadzie 1923, dlatego przez długi czas
ignorował skargi i doniesienia ministerstwa spraw wewnętrznych, SD i kierownictwa Partii Por. też zwierzenia Otto
Wagenera: Hitler z bliska. Wyznania zausznika 1929-32 [Hitler aus nächster Nähe. Aufzeichnungen eines Ver­trauten 1929-1932], wyd. H.A.Turner ml., Frankfurt-Berlin-Wieden 1978, s. 180; Fritz Wiedemann. Człowiek, który
chcialzostać wodzem [Der Mann, derFeldherr werden wollte], Yelbert & Kettwig 1964, s 95 : Peter Hüttenberger,
Gauleiterzy [Die Gauleiter], Stuttgart 1969.
jak nie z tego świata. Kwestia tylko, czy ktoś ma pecha być sfo­tografowanym w takim
momencie! Zdjęcia były robione z domu naprzeci­wko jako materiał dowodowy - dlatego od razu zabroniłem ich wykorzysty­wania. Niedobrze się robi, jak się widzi, jakie to
wszystko ukartowane!
Nie można oczekiwać od człowieka więcej, niż potrafi. Administracyjne kierowanie
Partią Streicherowi nie leżało. W życiu nie powierzyłbym Diet­richowi Eckartowi kierowania dużą gazetę. Gazeta miałaby księgowość mieszczącą się w kieszeni szefa, numer
raz by się ukazał, raz nie. Z jednej świni sprzedawał czy dawał w prezencie najmarniej
osiemdziesiąt ćwiartek, kogo spotkał, temu coś obiecał, tacy ci ludzie są. Ale bez tych
Terror Machine
103
www.bhpoland.org
ludzi w ogóle nic się nie ruszy.
Ja też bym nie dał rady. Tak mi się udało, że znalazłem sobie paru ludzi, którzy potrafili.
Dietrich Eckart też nie potrafiłby zarządzać Państwową Izbą Kultury, ale jego zasługi są
przecież nieprzemijające! Równie dobrze ja mógłbym się wziąć za rolnictwo -ja się do
tego nie nadaję.
Dostałem kiedyś paczkę listów Severinga187, wystarczyłoby, żeby go
zniszczyć. Od razu powiedziałem Doktorowi: to nie wyjdzie na zewnątrz. Ot, wyznania, jakie chłopak ze sklepu przesyła swojej dziewczynie. Właściwie przez to stał mi się
bliższy. Może to jest jeden z powodów, dla których zrezygnowałem ze ścigania go. Mam w
sejfie także zdjęcia Matyldy von Kemnitz188 , które też nie zostaną opublikowane.
Nigdy nie chodziło mi o to, żeby ktoś umierał z głodu tylko za to, że był moim przeciwnikiem. Jeśli był podłym wrogiem, to do obozu z nim. Ale jeśli nie nadużywał stanowiska
dla celów osobistych, to puszczę go wolno i zad­bam, żeby miał co jeść. Tak pomogłem
Noskemu i wielu innym, a jak wró­ciłem z Włoch, podwyższyłem im renty. Dzięki Bogu,
że wywalili to śmiecie189 , powiedziałem sobie. Teraz każdy dostaje bodajże 800 marek.
Ale nigdy nie pozwoliłbym, żeby składali oświadczenia polityczne z poparciem dla mnie,
co na przykład Severing nieraz mi proponował. To by tak wyglą­dało, jakbym ich sobie kupił! O jednym wiem, że powiedział: osiągnięto więcej, niż sobie kiedykolwiek
wyobrażaliśmy!
IX ‘CarlScvenng( 1875-1952). 1920-21. 1921-2611930-32 minister spraw wewnętrznych Prus, 1928-30 Rzeszy
(SPD), 1946 okręgowy przewodniczący SPD w Bielefcld 1933 przejściowo aresztowany.
1 8 8 Mathilde von Kemnitz.zd. SpieB (1877-1966) po śmierci (1917) pierwszego męża i rychłym powtórnym zainąz.
pójściu była zbliżona do bawarskich kręgów narodowych. 1926 wyszła po raz trzeci za mąt za Ericha Ludeu- dorfla
1 8 9 Hitler znowu mówi o tym, jak po po swojej oficjalnej wizycie we Włoszech zrozumiał, jaką przysług;
wyświadczyli mu socjaldemokraci przez to, że w 1918 usunęli monarchię Zawsze zakładał przy tym, ze rewolucja i
usunięcie dynastii było przeprowadzone planowo Podobne wypowiedzi w: Ein anderer Hitler. Bericht seines Archilekten Hermann Gieslcr [limy Hitler Relacja jego architekta Hermanna Gieslera], Leon) 1978. s 382.
Thalmann też jest w obozie koncentracyjnym traktowany bardzo dobrze
- ma na terenie obozu własny domek190 . Torgler wyszedł na wolność, pracu­je w Niemczech nad dziełem na temat socjalizmu dziewiętnastowiecznego. Jestem przekonany, że
podpalił Reichstag, ale nie jestem w stanie mu tego udowodnić. Osobiście nic do niego
nie mam, on też kompletnie się od tego odwrócił. Gdybym go spotkał tak z dziesięć lat
wcześniej! Sam z siebie to był niegłupi człowiek. Dlatego jest ze strony Hiszpanów aktem
głupoty zamykanie ludzi z Falangi191 ! Bogu dzięki, ja zawsze potrafiłem się tego ustrzec.
72 Główna kwatera Fuhrera 29 grudnia 1941
Goście: minister dr Todt, generalny dyrektor Pleiger H/Si.
Kiedy myślę o budowie gospodarki Rzeszy przed wojną światową: zaczęło się od odkrycia węgla w Ruhrze, za tym poszedł rozkwit hutnictwa stali, dzięki temu rozwinął się
przemysł ciężki, co stworzyło warunki dla przemysłu chemicznego i całej reszty.
Dziś problem jest przede wszystkim z ludźmi, na dalszym planie są surowce pierwotne węgiel i żelazo. Jest człowiek, węgiel i żelazo, to będą i materiały, które pozwolą rozwiązać
104
Terror Machine
www.bhpoland.org
problem transportu, a to z kolei pod­stawa dla gospodarki w ogóle.
Co zrobić, żeby wydobywać więcej węgla? Jak to urządzić, żeby mieć więcej rudy? Przez
ściągnięcie Rosjan musimy zapewnić sobie możliwość koncentracji Niemców. Lepiej
przyuczyć Rosjanina niż męczyć się z Włochem z południa, który po sześciu tygodniach
zacznie ci mówić dzień dobry. W końcu Rosjanie nie są aż o tyle głupsi. I tak jesteśmy
w trakcie przestawiania gospodarki wojennej na prostsze modele - co dotąd robiono skrawaniem, w przyszłości będzie tłoczone!
Z gigantycznym nakładem ludzkim - na moje oko jakieś dwa i pół mi­
liona Rosjan zdolnych do pracy - będzie można wkrótce zaspokoić zapotrzebowanie na
obrabiarki. Można zrezygnować z budowy nowych fabryk, jeżeli stopniowo, koncern
po koncernie, przejdziemy na pracę
l 9 0 W tym okresie nie przebywał w obozie, lecz w więzieniu - od lata 193 7 do VIII. 1943 Hanowerze, potem do
VIII. 1944 w Budziszynie.
‘91 Por. przypis do zapisu nr 63.
dwuzmianową. Co prawda nocna zmiana nie dostarczy aż tyle, co dzienna, ale to trzeba
wliczyć w koszty. W zamian za to oszczędzimy na materiałach, które trzeba by zużyć do
budowy nowych fabryk. Tu trzeba dalekowzrocznego planowania.
73 Wilczy Szaniec
30 grudnia 1941 w południe Gość: Reichsfiihrer SS H/Fu.
Rozmowa zaczyna się od tego, że Anglicy są w stanie w nieporównywal­nie krótszym
czasie doprowadzać uszkodzone statki do stanu używalności, co prowadzi do wniosku,
że przy remoncie ograniczają się do najkonieczniejszych napraw, podczas gdy my zawsze
i wszędzie uważamy za konieczne być wcieleniem dokładności, co kosztuje dużo czasu,
bardzo dużo czasu.
[Hitler]: W wielu sprawach działamy jeszcze według starych zasad,
dążąc do wyników najlepszych z możliwych. Ale co nam z tego, że statek, którego potrzebujemy teraz- zaraz- natychmiast, jest budowany ze stali, która przetrwa wieki? Ostatecznie nie tylko na wojnie, ale i w czasie pokoju lepsze jest to, co się bardziej opłaca!
W wielu sprawach ludzie trzymają się starych przepisów, żeby nie naraz­ić się na
pociągnięcie do odpowiedzialności, i dziękują Bogu, że jest regu­lacja, która pozwala albo
zakazuje tego i tego. Taki rodzaj oporu biernego z lenistwa. A czasem kurczowe trzymanie się paragrafów nie jest niczym innym jak ucieczką dla złej woli, która udaje wierność
przepisom!
74 Wilczy
Szaniec
31 grudnia 1941/1 stycznia 1942 w nocy H/Fu.
Azję Wschodnią można było utrzymać, gdyby wszystkie białe państwa utworzyły
koalicję. Przeciwko nim Japonia by nie wystąpiła!
Terror Machine
105
www.bhpoland.org
Japończycy nie muszą przerabiać rewolucji narodowo-socjalistycznej. Byle na powrót
odrzucili to, co przejęli z Zachodu, kwestii socjalnej po pros­tu nie będzie. Tylko teoretycznie można analizować, czy fabryka ma należeć do państwa czy do jednostki. Wielkiej
własności ziemskiej nie ma, jest drob­ne chłopstwo rozrzucone po całym kraju. To naród
drobnomieszczan.
Kwestia socjalna powstanie, jak teraz dobiorą się do nieograniczonych bogactw. Oshima19 2 twierdzi, że my jesteśmy w lepszej sytuacji, bo klimat rosyjski czyni twardym, gdy
obszar archipelagu, w posiadanie którego wchodzi Japonia, ma łagodny klimat.
Gdyby Holendrzy zawarli układ handlowy z Japonią, to wyszliby na swoje. Pod naciskiem
Anglików zrobili coś dokładnie odwrotnego. Możliwe, że Holendrzy pozawierają takie
umowy teraz, po upadku Singapuru193 .
Dzięki Niemcom, których Japończycy osiedlana Archipelagu, będziemy mieli dobre
układy gospodarcze.
19 2 Hiroshi Oshima, generał, 1938-40 japoński attache wojskowy w Niemczech, IV 1938- lY.1939oraz 1941-45
ambasador Japonii w Berlinie.
1 9 3 Singapur byl już zagrożony przez Japończyków. Decydujący bój rozpoczął się w lutym
1942. Ponieważ twierdza była słabo przygotowana do obrony od strony lądu. 15.111.1942 brytyjska załoga
musiała skapitulować.
106
Terror Machine
www.bhpoland.org
Część druga 75 - 158
1 stycznia 1942-12 marc a 1942
75 Wilczy Szaniec
l stycznia 1942 w południe Goście:Minister Rzeszy dr Dorpmuller1’*4, Reichsfuhrer SS,
sekretarz stanu Kleinmann195
H/Fu.
Jestem za tym, aby tunel i podobne obiekty były teraz budowane przez jeńców wojennych. Wszystko, co wiąże się z czystymi robotami ziemnymi, może zrobić każda małpa.
Uważam je za nadużycie niemieckiej siły roboczej.
/ stycznia 1942 wieczorem Gość: Reichsfuhrer SS
Nad cenami zastanawiam się tylko wtedy, gdy chodzi o artykuły dla szarych ludzi. Dla
bogatych trzeba samemu wynajdować urządzenia, które pozwolą im wydać pieniądze.
Pewnego dnia przyszedł do mnie gauleiter Badenii: Baden-Baden grozi utrata bytu gospodarczego! Żydzi, obecni tam wcześniej, po 1933 wynieśli się. Subwencji dać nie mogłem.
Kurort jest wszelako zdolny do życia, jeżeli ma salon gry .Nie miałem skrupułów, żeby
poprzeć urządzenie domu gry.
76 Wilczy Szaniec
1/2 stycznia 1942 w nocy H/Fu.
Chr.[ista] Schr.[oeder] opowiada o liście kobiety z Oyenhausen, która stawia pytanie, czy
nie można by w miejsce lekcji religii wprowadzić lekcji światopoglądowych - chodzi o to,
by dzieci nie zatraciły poczucia szacunku.
W dyskusji o tym pada propozycja, aby tych lekcji nie nazywać świato­
poglądowymi, można przecież pokazywaćnarodowy socjalizm na przykładach praktycznych. Na to szef:
Jakoś nie daje się uciec od pojęcia Boga! Kiedy będę miał trochę spoko­ju, zajmę się
stworzeniem formuł, które-niezmiennie-będą wypowiadane w wielkich chwilach w życiu
jednostki. To musi być coś cudownego w formie
JuliusDorpinuller (1869-1945), od 1926 dyrektor Niemieckiego Towarzystwa Kolejowego, od 1953 także przewodniczący Zarządu Autostrad Rzeszy, 1937-45 minister transportu
Terror Machine
107
www.bhpoland.org
“5 Wilhelm Kleinmann, 19.33-37 zastępca dyrektora generalnego Niemieckiego Towarzystwa Kolejowego, 193 8-28 V. 1942 sekretarz stanu w ministerstwie transportu.
i w treści, coś niepowtarzalnego, czego się nie słyszy nigdzie indziej.
Ślub, sądzę, urządzimy tak, aby nie występowała tam każda para osob­no. Jeżeli każda
para ma dziesięcioosobowy orszak, przy 50 parach otrzymu­jemy 500 widzów - wtedy
można już wystawić coś pięknego.
Dzisiejszy urzędnik stanu cywilnego stoi przed niewykonalnym zadaniem. Nie można
dziesięć razy w ciągu dnia przemawiać równie dobrze. I co ci urzędnicy stanu cywilnego potrafią wygadywać! Samo słowo - urzęd­nik stanu cywilnego nie jest piękne. Kiedy
je słyszę, staje mi przed oczami mój staruszek, który na słowa: Ojcze, pomyśl...! zwykł
odpowiadać: Ja nie jestem od myślenia, ja jestem urzędnikiem!
Na widok książki - “Hiszpański krajobraz w kolorowej fotografii” mówi: Montserrato! Trzeba sobie wszystko wyobrazić jak w sadze powstałej ze zderzenia elementu
mauretańskiego i rzymsko-germańskiego; piękny kraj,
tam można sobie wyobrazić zamek Graala!
77 Wilczy Szaniec
2/3 stycznia 1942 w nocy H/Fu.
Jeśli wspinam się na górę. to nie tylko dla piękna krajobrazu. To pobudza fantazję, jestem
z dala od kieratu codzienności i wtedy wiem: to jest dobre,
Dla jego mieszkania jest to perła. Ale może mi pomóc, jeżeli znajdzie kiedyś dużą sztukę:
Rottmanna198 do mojej galerii. Na nowych arkadach chciałbym umieścić mozaikowe
freski arkadów ogrodu dworskiego. W Pinakotece są greckie i rzymskie krajobrazy Rottmanna z absolutnie genialnymi efektami światłocienia. Ale, sądzę, dla galerii mamy
jedną jedyną sztukę. To nic, nie muszę mieć wszystkiego. Kto chce studiować Rottmanna,
niech jedzie do Monachium! Skąd to się bierze, że człowiek nie lubi krzyku puszczyka?
To musi mieć jakąś przyczynę! W lesie pierwotnym musi być straszny hałas! Zwierzęta
ryczą, kiedy są głodne, kiedy coś je boli i kiedy czują miłość. Język ptaków jest na pewno
bardziej rozwinięty, niż myślimy. Mówimy: zabawny kot! One może mówią: zabawni
ludzie! Cały czas muszą drapać. Mam dosyć, ciągle te dziecinady! i wbija pazury!
78 Wilczy Szaniec
3 stycznia 1942 w południe H/Fu.
Jeden kraj miał powód, żeby uniknąć wojny: Anglia! Jedynym środkiem utrzymania statusu mocarstwa światowego było dla Anglii stworzenie bardzo silnego lotnictwa i bardzo
silnej marynarki. Więcej zresztą nie potrzebowała.
Oshima powiedział mi, że do odwrócenia uwagi nadawali się
to jest słuszne, to prowadzi do sukcesu. Kiedy człowiek koncentruje się na
Amerykanie N. i K., obaj zawsze byli za porozumieniem
. Z tego płynie jednej sprawie, codzienność przytłacza. Nocą, z mojej sypialni, często godz­
108
Terror Machine
www.bhpoland.org
inami patrzę na góry, wtedy przychodzi Jasność.
Kiedy szedłem do pierwszych wyborów, powstało pytanie, jak zdobyć mandaty - tylko partie o pewnej wielkości mogły je zdobyć. Nie przychodz­iła mi do głowy żadna wspaniała
koncepcja prowadzenia walki wyborczej. Poszedłem w góry, następnego ranka, czwarta,
piąta, byłem rozbudzony i od razu wiedziałem, jak to zrobić. Tego samego popołudnia
podyktowałem całą serię plakatów. Pozwoliłem mówić przeciwnikom i wszystkim argumentom, które nam poddano! W 1939/40 byłem na górze, w 1940/41 również!
Kiedy Hofmanna196 nie ma choćby przez parę dni, tak mi go brak! Chr.fista] Schr.foeder]: mein Fiihrer, gdyby to wiedział, byłby bardzo szczęśli­wy! Szef: on to wie! Było to doprawdy wzruszające z jego strony; znów chci­ał mi dać Menzla197 . Przecież nie zabiorę
mu tego obrazu! Pomijając to, co bym z nim zrobił? Dla galerii - za duży kontrast
między nim a wielkimi.
Heinrich Hoffmann (1885-1957), fotograf Hitlera, fotoreporter państwowy. Adolph von
Menzel (1815-1905), malarz i grafik.
nauka: kto chce udawać słabość, nie powinien brać odważnego człowieka i
mówić: zachowuj się, jakbyś był słaby!, lecz wziąć słabego!
79 Wilczy Szaniec
3/4 stycznia w nocy H/Fu.
SS nie powinna się za bardzo rozrosnąć, tylko pod tym warunkiem może utrzymać się
na wysokim poziomie, który dla innych jest nieosiągalny. Grupa musi przyciągać z
magnetyczną siłą wszystkich, którzy do niej należą.
1 9 8 Carl Rottmann (I 798-1850), malarz. Na zlecenie króla Bawarii stworzy) freski krajobrazów włoskich pod
arkadami ogrodów dworskich w Monachium.
l 9 9 D o końca XI. 1941 Japończycy prowadzili w Waszyngtonie rokowania z sekretarzem stanu Hullem w sprawie
podziału stref interesów. Stronę japońską reprezentował proamerykański ambasador Japonii admirał Nomura oraz
poseł nadzwyczajny Saburo Kurusu. który 1939-41 reprezentował swój kraj jako ambasador w Berlinie.
musi stać się czymś samym dla siebie. Trzeba wiedzieć, że wszystkie te związki muszą
nieść brzemię krwi, aby chłopcy, którzy chcą po prostu dodać sobie znaczenia, pozostali
poza nimi, to musi być grupa niewzruszona w swojej woli, ale również piękna Musi być
uosobieniem poczucia wyższości. Musi tam żyć duch zespołu. Gdy tylko nastanie pokój,
musi znów stać się SS! Między linią i gwardią zawsze była rywalizacja. Dobrze więc, że są
to dwa różne światy. W czasie pokoju SS jest czymś całkowicie samodzielnym. Ma zadania państwowo-polityczne - elity policji państwowej najwyższej mieli stworzyć małą
sztafetę z ludzi, którzy bezwarunkowo zrobią wszystko, co im rozkazać. Tak powstały
Sztafety Ochronne - SS.
Ale tym, czym są, stały się dzięki Himmlerowi. To, że z tej garstki pow­stała najsilniejsza
grupa światopoglądowa, jest jego zasługą. Stopniowo moje SS stało się potem oddziałem,
któremu nigdy nie miałem nic do zarzucenia. Nigdy nie było okazji do pokazania się.
Terror Machine
109
www.bhpoland.org
Dopiero Himmler nadał format. Z małej grupy luźno związanych ludzi stworzył
aparat dowódczy.
jakości, która jest w stanie natychmiast złamać każdego przeciwnika. Gdyby
Jest on, można powiedzieć, narodowym Ignacym Loyolaw dobrym nie służyła na
wojnie, w czasie pokoju obróciłoby się to przeciwko niej. Kiedy dowódca armii mówi
mi, że jego siła opiera się na dywizji pancernej i dywizji SS-Reich200, to jest to dla mnie
czymś pięknym!
Reichsfuhrer Himmler ma tutaj ogromne zasługi. Nie wierzę, że jest ktokolwiek,
kto w tak trudnych okolicznościach musiał formować i rozwijać znaczeniu tego słowa.
Mądrze budował ten instrument, atakowany ze wszys­tkich stron. Dowódcy SA nie potrafili wpoić swoim ludziom odpowiedniego światopoglądu. Teraz przyszła wojna Każda dywizja z osobna wie, co do niej należy, jaka odpowiedzialność na niej ciąży, wie, że zawsze
musi być wzorem, być raczej efektywna niż efektowna.
swoje oddziały. Przecież w 1934 głową państwa był “starszy Pan”, ale i
Sepp Dietrich
odegrał rolę szczególną. Zawsze posyłałem go tam, potem pojawiały się tysiączne
trudności.201
W przekonaniu, że zawsze są zadania, do których można używać tylko najlepszych
oddziałów, założyłem 1922/23 grupę uderzeniową Adolf Hitler: ludzie nastawieni na
rewolucję, którzy wiedzieli, że pewnego dnia pójdzie na ostro! Kiedy opuściłem Landsberg, wszystko rozpadło się na skłócone grup­ki. Powiedziałem sobie, że potrzebuję
gwardii, która może być bardzo mała, ale której każdy członek zobowiąże się czynić
bez szemrania wszystko, co mu każę, choćby musiał wystąpić przeciwko rodzonemu
bratu. Lepiej mieć w jednym mieście dwudziestu ludzi, którzy nie znają niczego poza
wiernoś­cią i posłuszeństwem, niż tłum, na który w ostatecznym rozrachunku nie można
liczyć. Wtedy przyszedł Maurice, Schreck, Heiden202 . W Monachium
W październiku 1939 z pułków SS Deutschland, Germania i Der Führer sformowano
pierwszą dywizję oddziałów dyspozycyjnych SS. Od grudnia 1940 dywizja nosiła nazwę
Reich, a od maja 1942 Dos Reich.
0 1 17.III. 1933 w Berlinie sformowano oddział SS ochrony sztabu, który po przeniesieniu do dawnego kor­pusu kadetów Berlin-Lichlerfelde otrzymał nazwę Oddział Specjalny SS Berlin (SS-Sonderkommando Berlin). Wraz z innymi Oddziałami Specjalnymi
stał się trzonem oddziałów dyspozycyjnych SS - późniejszej Waffen-SS (oznacze­nie
Waffen-SS pojawia się po raz pierwszy w dokumencie z 22.XI 1939). Organizacyjne i
prawne podstawy działa­nia oddziałów dyspozycyjnych powstawały stopniowo. Oddział
Specjalny Berlin, od 9.Xl.l933Leibstandarte Adolf Hitler [Pulk przybocznyAdolfHitler],
od I3.FV1934 SS-Leibstandarte Adolf Hitler [Pulk przyboczny SS Adolf Hitler], dopiero od początku kwietnia 1933 figurował na etacie ministerstwa spraw wewnętrznych
(członkowie zobowiązywali się do pełnienia służby przez cztery lata). Dopiero po śmierci
prezydenta von Hindenburga dowództ­wo Reichswehry zaakceptowało oddział dyspozycyjny. 24.IX.I934 doszło do uzgodnień między Himmlerem a dowództwem Reichswehry,
zgodnie z którymi SS miało stworzyć uzbrojony oddział dyspozycyjny w sile trzech
110
Terror Machine
www.bhpoland.org
pułków i oddziału wywiadowczego Dopiero od końca 1935 czas służby w oddziale dyspozycyjnym zaliczano do ustawowego czasu służby w Wehrmachcie, a jeszcze później
nastąpiła regulacja przydziałów zaopatrzenia.
gdzie sytuacja była krytyczna. Łączy on w sobie spryt, bezwzględność i
twardość. Pod maską chłopięcości tkwi poważny, bardzo sumienny człowiek, który
wszystko gruntownie przemyśli. Jak ten człowiek dba o swój oddział! To jest klasa sama
dla siebie, jak kiedyś Frundsberg, Seydlitzowie i Ziethen; bawarski Wrangel, absolutnie
niezastąpiony, nazwisko-hasło wśród ludu niemieckiego. Teraz dochodzi jeszcze i to, że
jest jednym z moich najs­tarszych towarzyszy broni. Najgorsza sytuacja powstała w 1930
w Berlinie.
202
2 wkrótce po założeni u SA w sierpniu 1921 doszł o do spięć pomiędz y Hitlerem i jeg o dowódcam i SA. Oficerowi e Ernsta Roltma i kapitana Erhardta, którzy tworzyli SA . nie mieli zamiaru uznawać pier­
wszeństw a polityków. Podpułkownik Knebel ujął sprawę krótko: Politycy niech si ę zamkną! Aby się zabez­pieczy ć
przed naciskami ze strony oficerów, Hitler sformował w marcu 1923 pierwszą Straż Sztabu (Stab- swache), od maja
192 3 Grupę Uderzeniow ą Hitler (Stoßtrupp Hitler), której członkowi e przysięgali chronić Hitlera nawet za cen
ę własneg o życia. Dowództw o przejął Jose f Berchtold. Szczególni e wyróżnili się: Julius Schreck, rzeżnik Ulrich
Graf, zegarmistrz Emil Maurice oraz stajenny i służący Christian Weber. Aby znó w nie narazić się na naciski
oficerów i dowódcó w Freikorpsów. Hitler po reaktywacji Partii 1925 zwlekał z reaktywacjąSA. Natomiast w
kwietniu 192 5 zlecił Schreckowi stworzenie nowej Straży Sztabu. Już. IV. 1926 dowództw o tej jednostki, przemianowanej na Sztafetę Ochronną (Schutzstaffel, skrót SS ) objąt na powrót wracający z wygnani a z Austrii Berchtold.
Z okazji parteitagu w Weimarze 4.VII. 1926 Hitler nadal SS Krwawy Sztandar (Biutfahne). Z chwil ą reaktywacji
SA i mianowania kapitana von Pfeffera naczelnikiem SA podporządkowano mu także maląSS . Berchtold
odszed ł z funkcji reichsführera SS w marcu 1927, a funkcję przejął jeg o zastępca Erhard Heiden. 6 stycznia
1929, kiedy reichsführerem SS został Heinrich Himmler, S S liczyła 28 0 członków.
203
3 Ignacy Loyol a (1491-1556) , założycie l zakonu jezuitów, żądał od członkó w swojeg o zakonu
bezwarunkoweg o poddania się nakazom Kościoł a To żądanie, jak też siła wiary i wol i teg o człowiek a robiły duże
wrażenie na Hitlerze i Himmlerze.
204
4 Jose f (Sepp ) Dietrich (1892-1966) , podcza s I wojny światowej żołnierz, potem krótko sierżant
policji bawarskiej, następnie pracownik poczty, dopiero 1928 wstąpił do NSDAP . Wkrótce zbliżył się z Hitlerem, dla
którego organizował ochronę Od grudnia 1931 przejął od Schrecka odpowiedzialnoś ć za bez­pieczeństw o Hitlera.
1933 gruppenführer, 1. VII. 1934 Obergruppenführer, dowódc a SS-Leibstandarte Adol f Hitler, który budował od
marca 1933 i którym dowodzi ł także w czasi e II wojny światowej . W chwili zakończeni a wojny dowódc a 6 Armii
Pancernej SS w randze oberstgruppenfuhrera.
Jak szybko on się przebił! Krótko przed wyborami, od których zależało wszystko. A
potem wybory. Byliśmy w Monachium na dole, na Schelling- strasse. W dniu wyborów
poszedłem wieczorem do teatru - były już pierwsze wyniki. Nagle nadszedł Adolf
Muller: Myślę, że wygraliśmy, myślę, że może wyjść 60-70 mandatów! Powiedziałem
mu, że jeżeli naród niemiecki jest przyzwoity, da mi więcej niż 60. Pomyślałem: ech,
gdybyśmy dostali 100 mandatów! Nagle 100 mandatów! Muller wszystkim zafundował
kolejkę. A wyszło 107, ach, jak się wtedy czułem! A przedtem mieliśmy dwanaście!
Nauczyciele... Nie znoszę ich. Ci nieliczni dobrzy potwierdzają regułę. Oczywiście, do
nich młodzież bardzo się przywiązywała. Ciężko było po wojnie światowej na uniwersytetach, świadomi siebie młodzi oficerowie byli niewygodnymi słuchaczami. Dlatego
Terror Machine
111
www.bhpoland.org
Goring20 5 wygłosił kiedyś mowę o tym, że winni kierować się honorem i w razie
konfliktu wybierać honor. Wtedy zwrócono mi na niego uwagę - czasami bywał na wieczornicach, podobał mi się. Zrobiłem go wtedy wodzem mojego SA. On jeden dobrze
prowadził SA. Właściwie dałem mu kupę gówna. W krótkim czasie wystaw­ił dywizję 11
000 ludzi!
Młody Lutze20 6 poszedł już ochotniczo na front. Mam nadzieję, że nic się chłopakowi
nie stanie. Wzór chłopca! Znakomity pod każdym względem! Kiedy chłopak będzie
dłużej wolny, chcę wziąć go do siebie. Wygląda znakomicie, ma fantastyczną postawę.
Kiedyś byli z Ingą w górach, mieli po znośne tylko wtedy, gdy się jest optymistą. Pesymista utrudnia sobie życie - nigdy nie ucieknie od codzienności! Kto wie, jako co wróci!
Zmienić się mogą tylko formy, byt pozostaje bytem. W mojej grupie był najweselszy nas­
trój, jaki może być. Jedynym środkiem łączności był łącznik, plecakowych radiostacji nie
było. Boże, gdybyśmy byli pesymistami!
Najgorzej, kiedy pesymistą jest dowódca, praktycznie jest on defetystą, taki człowiek
może sparaliżować wszystko. Gdybym nie podchodził do wszystkiego z moim optymizmem zdolnym przenosić góry. jak mógłbym to osiągnąć! Humor i śmiech to w oddziale sprawa najważniejsza ze wszyst­kich. Wieczorem przed odjazdem na front nad
Sommą wygłupialiśmy się jak nigdy przedtem! Młodzież wynosi optymizm z domu. To
trzeba wspierać. Trzeba mieć wiarę w życie, postawić sobie przed oczami pewną relację sił
i wydarzeń. Gdy teraz mam przed oczami trudną sytuację - tak, ale jak było w 1933? Jest
to sprawą uzdolnień, ale trzeba też mieć w sobie pewną młodość! Szczęście, że wszedłem
w życie polityczne mając lat trzydzieści, w wieku 43 lat zostałem kanclerzem Rzeszy, a
teraz mam dopiero 52 lata! Człowiek rodzi się optymistą i pesymistą. Ale wiek osłabia
optymizm, napięcie opada.
Kiedy w 1923 padłem, miałem tylko jedną myśl: znów powstać. Dziś fizy­cznie nie
byłbym w stanie przemawiać co wieczór. Świadomość, że już bym tego nie potrafił,
przygnębia. Wierzę ślepo w mój lud. Gdybym stracił tę 13-14 lat. Inga coś zrobiła,
on się odwrócił i powiedział niepowtarzalnym wiarę, bylibyśmy skończeni. Taki biedny
człowiek jak Wiedemann, co on z tonem: Ach, ta dzisiejsza młodzież! Z jaką pogardą
to mówił, po prostu wzór!
Przeżyłem kiedyś następujące zdarzenie: pogrzeb kilku zamordowanych narodowych
socjalistów. Postawa członków fantastyczna. Potem pojechałem do Norymbergi: zamordowanie austriackiego członka Wehrmachtu Schu- machera; krzyk, okropność!
Laski dla tego, kto nie zna optymizmu - traci życie! Życie w ogóle jest
•*05 Hermann Göring (1893-1946) syn gubernatora Afryki Połud-Zach (Namibii), w czasie I wojny światowej
oficer lotnictwa.dowódca Eskadry Richthofen, 1921 pilot w Szwecji, od 1922 studia w Monachium (ekonomia, his­
toria), 1922 członek NSDAP, uczestnik puczu Hitlera, ucieczka do Austrii, Wioch, Szwecji, 1926 powrót do Niemiec.
1928-45 deputowany do Reichstagu, 1932-45 przewodniczący Reichstagu, 1933-45 premier Prus, 1933 minister
lot­nictwa, 1935-45 głównodowodzący Luftwaffe, 1940 marszałek Rzeszy, 1936-45 pełnomocnik do spraw Planu
Czteroletniego, 1939 przewodniczący Rady Obrony Rzeszy Göring nawiązał kontakt z Hitlerem w końcu 1922, podczas studiów W lutym 1923 Hitler mianował go naczelnikiem SA w zamiarze stworzenia przeciwwagi dla ofi­cerów
związanych z Ehrhardtem oraz silniejszego związania SA ze sobą i podporządkowania kierownictwu polity­cznemu.
112
Terror Machine
www.bhpoland.org
2 0 6 Syn szefa sztabu SA Viktor Lutze (1890-1943) był oficerem w czasie I wojny światowej. 1922 ezlonekNSDAP,
od 1923 SA, 1933 Obergruppenführer SA w Hanowerze, 1934 (jako następca Róhma) do śmierci szef sztabu SA,
reichsleiter NSDA P
tego ma! Każdy kryzys się kończy. Kwestia tylko, czy się go przetrzyma. Nie ma takiej
zimy, żeby bez przerwy było 40 stopni mrozu. Tylko nie dawać za wygraną w żadnych
okolicznościach! To jednak cudowne, gdy człowiek wydobędzie się z trudnej sytuacji. Tylko niewielu jest dane poradzić sobie z nieszczęściem. To jest najpiękniejsze i najgodniejsze podziwu ze wszystkiego, co istnieje. U mnie tak było przez całe życie - moja
własna nędza, to było w mojej młodości tak okropne! Partia: Co ja miałem za kryzysy.
Boże drogi! W państwie: nic nie jest wieczne, to oczywiste. To brzmi dobrze: Bo chociaż
teraz sroży się zima, musi nadejść wiosna! A jeśli ludzie teraz jeszcze tak marzną, kiedyś
wyjdzie kwietniowe słońce i zamieni lodowatą pustynię w pełnię życia. Na południu
następuje to już w marcu, na Krymie jest ciepło już w lutym. Pod koniec kwietnia śnieg
znikajak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki i wszystko się zieleni. To idzie tam tak
szybko! Przyroda regeneruje
2 0 7 Fritz Wiedemann, kapitan, adiutant pułkowy w 16 Bawarskim Zapasowym Pułku Piechoty i przełożony
Hitlera. 1934-3 8 jego adiutant. 1939-41 konsul generalny w San Francisco. Wiedeman- nie podzielał pewności
zwycięstwa cechującej Hitlera i jego otoczenie, skłaniał się raczej do scepty­cyzmu.
się, żadnego porównania z naszymi stronami.
Człowiek szalenie szybko zapomina o wszystkim, co było złe. To największy cud natury. Gdyby tak nie było, człowiek żyłby w ciągłym stra­chu. Urodzić dziecko -jakież to
bolesne! W dziewięć miesięcy później zupełnie się o tym nie pamięta. Człowiek zostaje zraniony, lecz natychmiast o tym zapomina. To takie cudowne, jak natura pozwala
szybko zapomnieć o bólu i smutku. Swoiste, że w chwili zranienia prawie się nie czuje
bólu - człowiek czuje uderzenie i myśli, że nic się nie stało. Bóle przy chodzą dopiero
w czasie transportu. Można było widzieć niewiarygodne sceny, zwłaszcza w roku 1914,
kiedy oddziały miały jeszcze nienaruszone morale. Ranni odmeldowywali się służbiście
u dowódcy, jeśli tylko mogli chodzić.
W gruncie rzeczy wszystko to jest bardzo szczęśliwe dla naszego naro­du i dla niemieckich kobiet. Kobiety chcą mieć mężczyzn! Mężczyźni z kra­jów północnych są tak
sflaczali, że najpiękniejsze kobiety odchodzą stamtąd, gdy znajdą mężczyznę spośród nas.
Tak było z Göringiem i jego Carin208 . Kobiety jakoś kochają prawdziwych mężczyzn.
To jest instynkt natury znaj­dujący się w kobiecie. Cóż robiłaby prehistoryczna kobieta
bez bohatera! Przy nim czuła się bezpieczna. Wszelkie stworzenie w przyrodzie czeka,
kto zwycięży, kiedy dwaj mężczyźni walczą o kobietę. Dziewczynę najłatwiej upoluje
kłusownik! Teraz na Wschodzie, wolałbym prowadzić do ataku odd­ział kłusowników
niż sędziów, którzy tych kłusowników zamykają.
Ciekawe, że Japończyk uważa Anglika za lepszego żołnierza od Amerykanina. Jeżeli pobity Anglik mówi nam: zwyciężyliście teraz, ale my jesteśmy lepsi na długie dystanse, jest to
sprawa jego wychowania! Na początku wojny światowej Anglicy nie byli przyzwyczajeni
Terror Machine
113
www.bhpoland.org
do ognia artyleryjskiego. Po czterogodzinnym ostrzale chłopcy byli wyczerpani, pod­
czas gdy my wytrzymywaliśmy trzy, cztery tygodnie i nie byliśmy wyczer­pani. Jeszcze
dzisiaj są uczuleni na zagrożenie skrzydeł. Chciałem zaatakować już jesienią 1939. Tylko pogoda mi przeszkodziła. Jak by nie było: nie są lepsi niż byli w wojnie światowej.
Dotyczy to naszych wszyst­kich przeciwników, nawet Rosjan - i oni w wojnie światowej
byli lepsi.
Teraz w Afryce ma miejsce po prostu wojna materiału209 . Rommlowi
208
Göring 1921 poznał w Szwecji Carin von Kantzow. z d. baronównę Fock. Młoda kobieta rozwiodła się
i swoim majątkiem zapewniła Göringowi, którego poślubiła 3.II. 1922, spokojną egzys­tencję w przyszłości. Carin
Göring, ciężko chora na serce, zmarła w październiku 1931.
209
18.XI. 1941, niedługo przed planowanym początkiem ofensywy egipskiej korpusu ekspedy­cyjnego Osi,
generał Auchinlek rozpoczął wielką ofensywę, która w końcu listopada doprowadziła do odbicia Tobruku. Afrika
Korps Rommla poniósł ciężkie straty. Ponieważ Brytyjczycy nieustannie atakowali linie zaopatrzenia, Afrika Korps
23 grudnia musiał opuścić Benghazi, a do końca 1941 całą Cyrenąjkę.
skończyły się czołgi, a inni jeszcze trochę ich mieli, to wszystko. Czołgi nie dotarły, bo nie
mogliśmy ich przetransportować.
Wojna błyskawiczna - to czysto włoski wynalazek, włoska frazeologia,
kalka z włoskiego; ale myśmy tylko przedrukowali skróty z gazet. Ostatnio oświadczyli,
że wszystkie moje sukcesy biorą się z dokładnej analizy dzieł włoskich!
Ilekroć przyjeżdżałem na miejsce, stałem na przedzie bez nakrycia głowy. W deszczu i
śniegu, na defiladach godzinami. To na pozór drobiazgi. Żałuję, że już tak nie mogę! W
rzeczy samej zrobiłem więcej niż inni - ale jeśli na mnie godzinami czekali!
Wojskowe pozdrowienie jest czymś nieszczęśliwym. Wprowadziłem
Niemieckie Pozdrowienie, ponieważ zdarzyła się rzecz następująca: Wydałem rozkaz, aby
mnie nie pozdrawiano Niemieckim Pozdrowieniem. Ale wielu o tym zapominało. Fritsch
wyciągnął konsekwencje - dał 14 dni aresztu zwykłego komuś, kto mnie pozdrowił Niemieckim Pozdrowieniem. Potem wprowadziłem Niemieckie Pozdrowienie. Na defiladach, kiedy ofi­cerowie jadący konno stosują stare pozdrowienie -jak to źle wygląda,
a jak doprawdy pięknie, gdy stosuje się Niemieckie Pozdrowienie! Uczyniłem je pozdrowieniem partyjnym, kiedy Duce miał je od dawna. Czytałem opis sejmu w Wormacji:
Lutra pozdrawiano dawnym Niemieckim Pozdrowie­niem, co miało podkreślić, że nie
stają przed nim z bronią, lecz w pokoju. Fryderycjańskie pozdrowienie polegało jeszcze na zdjęciu kapelusza. W średniowieczu poddani musieli zdejmować nakrycia głowy,
gdy szlachetnie urodzeni pozdrawiali Niemieckim Pozdrowieniem. W 1921 czy 22
widzi­ałem w winiarni ratuszowej w Bremie ludzi witających się w ten sposób. Wtedy
pierwszy raz rzuciło mi się to w oczy. To stara pozostałość: Nie mam broni w ręku! Na
pierwszym Parteitagu w Weimarze poleciłem witać się w ten sposób210 . SS zrobiło to
bardzo służbiście. Odtąd inni nazwali nas faszys­towskimi psami.
Pamiętam śmierć Scheubner-Richtera211 - i godność, z jaką wdowa to znosiła! Głęboko
tragiczne, że Dietrich Eckart nie dożył Powrotu. Dla wszyst­kich uczestników roku 1923
spełnieniem był czas przyszły. Nasi starzy naro-
114
Terror Machine
www.bhpoland.org
2 ‘ ° II Parteitag - pierwszy po reaktywacji NSDA P 1925 - odby ł si ę 3-4.VII. 192 6 w Weimarze Turyn­gia była jedny
m z nielicznych landów, w którym Hitler nie był w tym okresie obłożon y zakazem przemaw­iania.
- ‘ 1 Ma x Erwin von Scheubner-Richter (I 884- 9 Xl 1923 ) pochodził z Niemcó w bałtyckich W czasi e I wojny
światowe j w ambasadzie niemieckiej w Stambule, potem w krajach bałtyckich, 1918 w sztabie komisarza Rzeszy dla
prowincji bałtyckich, 1920 udział w puczu Kappa w Berlinie, od 1920 wraz z żon ą w NSDAP , kierownicze funkcje
w organizacji emigrantów rosyjskich, 192 3 kwatermistrz Kampibundu .
dowi socjaliści, to było coś cudownego - wtedy w Partii można było tylko stracić, a nie
zarobić.
Słowo Führer za dziesięć lat będzie pojęciem nieosobowym. Muszę tylko złączyć z
tym oficjalny tytuł - Führer, a zniknie pojęcie kanclerz Rzeszy. W Wehrmachcie też
mówi się teraz Führer. Tego pojęcia będą się musiały później trzymać osoby, które przez
swoją osobowość może wcale do niego nie pasują. Ten tytuł nie pozwala na wniknięcie
fałszywej nuty, przy tym jest czymś cudownym, że Niemcy mogą mówić Mein Führer,
podczas gdy inni mówią tylko Führer. To cudowne, że to się przyjęło. Nigdy do mnie nie
mówią w trzeciej osobie. Wszyscy piszą: mein Führer, pozdrawiam Pana. Trzecia osoba
znika przeze mnie. Musimy tutaj usunąć ostatni cień przes­tarzałego, poddańczego
wieku feudalizmu212. Nie wiem, skąd się wziął tytuł Führer, nie ja go wprowadziłem.
Zrodził się spontanicznie wśród ludu i stop­niowo stał się samoistnym pojęciem.
Tak się cieszę, że odrzuciłem tytuł prezydenta Rzeszy. Pomyśleć: Prezydent Adolf Hitler i prezydent Christian Weber213 ! Tytuł Führer jest najpiękniejszy, bo wyrasta
z ducha języka. Tak się zdarzyło, że jest odpowiedni. Także słowo mein Führer, sądzę,
wymyśliły kobiety. Kiedy chciałem ująć starszego Pana, zwracałem się do niego per
panie feldmarszałku. Tylko przy aktach oficjalnych mówiłem panie prezy­dencie.
Hindenburg dodał temu tytułowi trochę pewnej powagi. To z pozoru same drobiazgi. Ale
- rama musi być mocna! Czym może stać się imię: przez dwa tysiące lat Cezar oznaczał
najwyższego dowódcę! Japończycy mają swoje własne pojęcia. Tenno to pan także ich
całej religii. Dlatego nigdy nie można u nas pozwolić na oddzielenie władzy partyjnej i
państwowej! Przy­wództwo narodu i władza w państwie muszą być sprawowane przez tę
samą osobę! U Japończyków trwa jeszcze dawny stan, jaki u nas istniał 1600 lat temu zanim się wtrącił Kościół.
2 1 2 Hitler rozkazał zarządzeniem ministerstwa obrony z 6 sierpnia 1934, aby wszyscy żołnierze Wehrmachtu zwracali się do niego Mein Führer. W armii było jeszcze w użyciu zwracanie się do ofi­cerów w trzeciej osobie. Naczelne dowództwo wojsk lądowych 15 . Xl 1. 1936 nakazało, żeby odtąd w stosunkach służbowych i pozasłuż.bowych
nie zwracano się do przełożonych w trzeciej osobie. To się nie przyjęto. 5.XI. 1937 minister wojny po raz kolejny
wyraźnie zwrócił na to uwagę. Po wykładzie Hitlera 23.111. 1939 jeszcze raz zasadniczo uregulowano sprawę formy
zwracania się do siebie.
2 ‘ 3 W języku niemieckim tytuł prezydenta jest związany z wieloma funkcjami kierowniczymi, odpowiadając polskiemu tytułowi prezesa.
80 Wilczy Szaniec
4 stycznia 1942 w południe Goście:Sepp Dietrich, płk Zeitzler214
Terror Machine
115
www.bhpoland.org
Dowództwo włoskie popełniło przy dyslokacji sił trzy poważne błędy. Te trzy ciosy
odebrały wojskom włoskim całą pewność siebie, stąd też obecnie zróżnicowanie ich ocen.
Po pierwsze szereg najlepszych pułków bersalierów rzucono na wysokości 3000
m, gdzie jeszcze leżał śnieg, na francuski front forteczny. o którego układzie i budowie
dowództwo nie miało żadnego pojęcia, na dodatek w dniach, w których nie można było
użyć lotnictwa! Nic dziwnego, że te pułki się przy tym wykrwawiły! W tych warunkach
my też byśmy nie wykonali zadania! Gdyby mnie posłuchali, spadliby innym na plecy
przez równinę Renu!
Drugi błąd w Afryce. Włosi nie mieli ochrony przed angielskimi czołga­
mi, które strzelały do nich jak do kaczek. Wielu dowódców poległo przy swoich działach.
Stąd pochodzi paniczny lęk przed czołgami.
Trzecim był nieszczęsny atak na Albanię. Użyli do tego szczególnie odpowiednich
południowców, którzy oczywiście wymarźli na bezdrożach, bez głębokiego wsparcia,
akurat na początku zimy!
Do Keitla: Jednemu musimy szybko zapobiec: pułk bersalierów nie może zostać
wyładowany na tyłach i podrywany do marszu pieszego, oni tego nie wytrzymają!
Szef opowiada Seppowi Dietrichowi o gospodarstwie prof. Hoffmanna i o tym, że profesor
ciągle przekonuje go, że powinien kiedyś przyjechać obe­jrzeć gospodarstwo. Żartobliwie
dodaje, że Hoffman uzyskałby przy tym wyborną reklamę swojego mleka - na pewno
sfotografowałby go przy wizy­cie w oborze, a potem umieścił to zdjęcie w filiach swojej
mleczarni.
Gdybym dał się sfotografować z papierosem, myślę, że firma Reemtsma natychmiast
postawiłaby do mojej dyspozycji pół miliona! Albo gdybym się pokazał w futerku, z
mufką w ręku i strzelbą, polujący na zające!
Swego czasu zaszkodził mi niezmiernie list przeciwko pewnemu piwowarowi (“Nie
powinien pan się zachowywać jak dobroczyńca, którego jedynym pragnieniem jest
zapewnienie szaremu człowiekowi jego piwa!”). Pierwszy skutek: Amann przyszedł do
mnie blady jak ściana, mówiąc, że Hofbrau, Lówenbrau i Burgerbrau wycofały od nas
swoje ogłoszenia, na
2 ‘ ^ Kurt Zeitzler byt w tym okresie szefem sztabu 1 Armii Pancernej II 1942 awansowany na generala-mąjora, IV-IX 1942 szef sztabu Grupy Armii D (Francja), 24 IX 1942-20. VII. 1944 szef sztabu general­nego
wojsk lądowych, ostatnio w randze generała-pułkownika
czym tracimy 7000 marek natychmiast i 27000 za stałe ogłoszenia. Przysiągłem
sobie, że nigdy nie napiszę artykułu w złości!
W pierwszych latach Ruchu nie było głośników, a gdy się pojawiły - co to były za
głośniki! W Berlinie, w Pałacu Sportu, zaczął się sprzęgać, praw­ie godzinę mówiłem bez
głośnika. Przestałem, jak stwierdziłem, że zaraz padnę. Najlepszy głos miał Kubę215 ,
głos nosorożca. Ale i on wytrzymał tylko 20 minut.
W Essen widziałem cały lud wędrujący - nie zrozumieli nic, ale podzi­wiali moją
wytrwałość. Mam świadków (do profesora Brandta216 ): małżon­ka Brandta wyznała mi,
że nic nie było słychać!
116
Terror Machine
www.bhpoland.org
Dopiero stopniowo doszło do tego, że używa się stu głośników, trzeba je odpowiednio
rozstawić. Nie można stawiać głośnika za podium, jak to się kiedyś zdarzyło w Pałacu
Sportu, gdzie każde słowo słychać było dwa razy
- najpierw wypowiedziane przeze mnie, potem -jak echo - powtórzone przez głośnik.
W 1923 na Dniu Niemieckim w Norymberdze21 7 - pierwszy raz zdarzyło mi się wtedy
przemawiać w hali o 2000 miejsc, nie miałem jeszcze doświad­czenia. Po dwudziestu
minutach kompletnie straciłem głos!
Do Seppa Dietricha: Dziś, kiedy ciąży na mnie odpowiedzialność, jestem ostrożny w lataniu, ale w czasie walki - pamięta pan, nie zależało mi. Tylko raz musiałem wbrew mojej woli zrezygnować z lotu, to było pod koniec kampanii wyborczej, przemawiałem we
Flensburgu i chciałem przez Kolonię wrócić do Berlina.
Kapitan Baur: Tak, mein Fuhrer, proponowałem wtedy, żeby nie lecieć, ponieważ na
trasie czekała ciężka nocna wichura i ponieważ wiedziałem, że na personelu nie można
polegać. Chcieli koniecznie, żebyśmy spadli!
2 1 3 Wilhelm Kube (1887-1943) założył 1909 Niemiecki Narodowy Związek Studentów. 1912 sekretarz generalny
Partii Konserwatywnej na Śląsku. 1920-23 sekrelarz generalnyDNYP, 1924 deputowany do Reichstagu z ramienia
Bloku Ludowego, 1928 członek NSDAP, 1928-36 gauleiter (Marchia Wschodnia, po połączeniu Marchia Wschodnia i Brandenburgia, 1934 Kurmark). 1941-43 komisarz generalny na Białoruś. Padł ofiarą zamachu.
2 1 6 Karl Brandt (1904-48), prof.dr med., lekarz Hitlera, 23.VII.1942 komisarz generalny do spraw służby zdrowia,
25.VIII.1944 komisarz. Rzeszy, ostatnio w randze brigadefuhrera SS.
2 1 7 “Dzień Niemiecki” w Norymberdze odbył się 1-2.IX. 1923 w obecności generała Luden- dortTa. Został wtedy
założony Deutscher Kamptbund (Niemiecki Związek Walki), łączący SA, Bund Oberland i stowarzyszenie “Reichsflagge” (Flaga Rzeszy). 25IX. 1923 kierownictwo polityczne Związku zostało przekazane Hitlerowi.
* Wilczy Szaniec
4 stycznia 1942
Goście: Sepp Dietrich, płk Zeitzler H/Fu.
Zawsze uważano, że czołgi są przywiązane do dróg. Teraz okazuje się, że pustynia jest
ich żywiołem! Gdyby tylko Rommel miał 200 czołgów więcej! Jeśli teraz uda nam się
utrzymać Maltę21 8 i dostarczyć więcej czołgów, Rommel znów będzie górą. W każdym
razie - nie straciliśmy w istocie wiele. Jeszcze długo nie zrezygnuję. Anglicy zredukuj ą
teraz siły w Afryce. W tej wojnie nikt nie ma w rękawie nadmiaru samolotów. Wszystkie
są czymś zajęte. Jeśli ktoś coś miał w zapasie, to my. Anglicy nie wiedzą, co robić. Afryka Północna, Rosja, Indie, Australia, co pilniejsze219? My musimy tylko kontrolować
trasę z Sycylii do Afryki. Oni muszą okrążać Afrykę, bo drogi przez Kanał Sueski nie
mogą wykorzystać, zbyt silni jesteśmy na Morzu śródziemnym. Jak tylko się zwiną, poślę
Rommlowi, czego potrze­buje.
[—] to koniec broni pancernej. Czołg nie przeżyje końca tej wojny. Dotąd nie
zastosowaliśmy [—-], ale oferowały ją nam Włochy, a co mają Włochy, ma reszta świata.
To się nie utrzyma w tajemnicy. Kiedy inni też to będą mieli, możemy działać jak oni. W
przyszłości każdy będzie w stanie przy użyciu [-—] kompletnie zniszczyć czołg. Kiedy
Terror Machine
117
www.bhpoland.org
Rosjanie zaatakują na wiosnę, ich czołgi będą załatwione. Przed dwoma laty zleciłem
skon­struowanie nowego działa przeciwpancernego. W międzyczasie pojawiły się nowe
nieprzyjacielskie czołgi. Potrzeba uczy człowieka nie tylko modlić się, lecz i dokonywać
wynalazków i - co najważniejsze - akceptować je. Każda nowość przekreśla wartość tylu
innych prac, że prawie zawsze trzeba stoczyć ciężką walkę, żeby tę nowość wprowadzić
2 1 8 Aby zabezpieczyć dostęp zaopatrzenia dla Malty, niemieckie lotnictwo od końca grudnia 1941 masowo
atakowało Maltę. W styczniu 1942 miały miejsce 263 naloty niemieckie na Maltę. Pon­adto w końcu grudnia 1941
Mussolini prosił Hitlera o uzyskanie od Francuzów zgody na dostarczanie zaopatrzenia przez porty tunezyjskie.
Hitler odmówił, wzmocnił jednak swoją pomoc.
2 1 9 Hitler miał nadzieję, że wobec działań niemieckich przeciwko Egiptowi, nacisku przez północną Norwegię na
sowiecki port zaopatrzeniowy w Murmańsku oraz ofensywy japońskiej w Indonezji i Birmie Anglicy rozdrobnią
swoje siły.
82 Wilczy Szaniec
4/5 stycznia 1942 w nocy Gość: Sepp Dietrich H/Fu.
Że nadejdzie nowa Europa - o tym Żydzi nie pomyśleli. Japonia była według Żydów narodem żyjącym dla siebie i dlatego widzieli w niej niebez­pieczeństwo. Stąd próby Żydów
zmierzające do odepchnięcia Anglii i Ameryki od Japonii.
Jak są dwa rodzaje Niemiec, tak były dwie Japonie: jedna - kapitalisty­czna i dlatego anglofilska, a obok Japonia wschodzącego słońca, kraj samu­rajów. W owej Japonii zawsze
bardzo dobra była marynarka. Typy nam najbliższe znajdowaliśmy zawsze w marynarce choćby tak wspaniała głowa jak Oshima, klasa sama dla siebie - podczas gdy pewne kręgi
dworskie, które poznałem, robiły na mnie wrażenie wręcz dekadenckie. 2600 lat Japonia
nie zaznała wojny na własnym terytorium!
Trzeba oddać sprawiedliwość ministrowi spraw zagranicznych - zawsze należycie oceniał
znaczenie paktu z Japonią i konsekwentnie reprezentował tę linię. Także marynarka
trzymała się tej linii, gdy armia’ wypowiadała się za związkiem z Chinami220 .
Cieszę się tylko, że jeszcze raz po wiedziałem wszystko co myślę o Roo- sevelcie221, on
naprawdę jest psychicznie chory! Teatr, który odstawił na swojej konferencji prasowej,
jest prawdziwie żydowski. Głupszego narodu, jak ci Amerykanie, nie ma na świecie! Tym
większe będzie rozczarowanie! To zawstydzenie teraz! Przy tym obaj Anglosasi nie mają
sobie nic do zarzucenia. Z tego mogą jeszcze wyniknąć niesamowite rzeczy! Churchill i
Roosevelt, dobrana para oszustów! Latynosi w głębi duszy nienawidzą Amerykanów. Nie
sądzę już, by Amerykanie jeszcze zaatakowali Azory.
Holendrzy są teraz zdani na naszą łaskę i niełaskę. Muszą teraz iść z nami ramię w ramię.
Zeitzler opowiadał dziś, jak ostro Włosi przeprowadzili kontratak swoim pułkiem
pancernym.
2 2 0 Armia niemiecka zaangażowała się w Chinach przez swoich doradców wojskowych. Kontakty były kon­tynuowane po 1933, kiedy to marszałek Czang Kaj-szek zagroził, że jeśli Niemcy nie okażą zainteresowania współpracą,
to on wezwie do modernizacji swojej annii wojskowych francuskich. W.I934 generał von Seeckt i szef państwa
chińskiego uzgodnili, że sprzęt potrzebny do modernizacji chińskich sił zbrojnych będzie importowany wyłącznie z
118
Terror Machine
www.bhpoland.org
Niemiec. Ponieważ otwierało to duże możliwości przemysłowi niemieckiemu - także w zakresie pokrycia zapotrzebowania na surowce - ministerstwo wojny i placówki zleceniobiorców Planu Czteroletniego popierały współpracę z
Chinami aż do wybuchu wojny chińsko-japońskiej 1937.
2 2 ‘ Mowa o przemówieniu w Reichstagu, w którym Hitler wypowiedział wojnę Stanom Zjednoczonym.
Hiszpanie jako armia to banda wykolejeńców. Nie po to jest karabin, żeby go czyścić. Noc
jest do spania - jak idą Rosjanie, miejscowi muszą ich budzić. Ale - nie oddadzą piędzi
ziemi! Nie ma ludzi ostrzejszych w boju. Przy tym nie szukają ukrycia, dają się zabić.
Ale nasi są szczęśliwi, kiedy mają Hiszpanów za sąsiadów na odcinku. Nic się u nich nie
zmieniło, gdy się czyta opis Goebena sprzed stu lat: niesamowicie dzielni, wytrwali w
znosze­niu niewygód, ale niezdyscyplinowani do granic. Najgorsze: stosunki między
oficerem a żołnierzem są fatalne. Oficerowie kwitną jak pączki w maśle, żołnierze nie
dojadają!
Węgrzy są do nas kolosalnie przywiązani. Jako uzupełnienia itp. pożyteczni. Rumunia:
dobry jeden jedyny człowiek - Antonescu.
83 Wilczy Szaniec
5 stycznia 1942 w południe Goście: minister Rzeszy dr Todt,
Sepp Dietrich, gen. Gause222, pik Zeitzler
H/Fu.
Anglia ma dwa czułe miejsca. Jedną wielką bazą jest Iran, Irak i Syria, tam tankuje ich
flota. Drugie miejsce to Archipelag Malajski - stamtąd wychodzi całe wsparcie naftowe. Cokolwiek planują w Europie, wiedzą jedno: Imperium stoi na Indiach i bez Indii
padnie. Próbuję wejść w ich położenie: raz utraconych Indii nie odbiję! Zastanowiłbym
się, skąd wziąć dywizję? Myślę, że ściągną co się da, byle uratować Wschód. Bieg wydarzeń
może przekreślić wszelkie planowanie. Można przyjąć, że ściągną indyjskie oddziały do
Europy, ale jeżeli dojdzie do takiej mieszanki, armia straci spois­tość. Anglia zaś będzie
miała mniej niż przedtem. Jak tak dalej pójdzie, za cztery miesiące wojska japońskie będą
w Singapurze. Już przez to Anglia straciła większość swoich sił. Teren jest za duży, żeby
go utrzymać jedną dywizją. Co innego, gdyby Anglicy mieli w zapasie parę tysięcy ton
paliwa. Znowu uchylili się przed walką i przepuścili nasz transport .czołgów z Sycylii
do Trypolisu, gdzie powinni byli przecież zrobić wszystko, żeby nam przeszkodzić w
dostarczeniu transportu. Jeśli dzisiejszy transport też dojdzie, kiepsko z nimi w Afryce.
Gdybym miał do wyboru stratę Trypolisu lub Indii, machnąłbym ręką na Trypolis i
natychmiast rzucił wszystko do Indii.
2 2 2 Generał-porucznik Alfred Gause był niemieckim oficerem łącznikowym przy dowództwie włoskim w Afryce
Północnej. 4.1.1942 przekazał pesymistyczny meldunek o sytuacji w Afryce. Por.: Franz Haider, Tagebuch [Dziennik], t. III, s. 374.
Generał Gause: Kamień spadł nam z serca, gdy się dowiedzieliśmy o wypowiedzeniu
wojny przez Japonię!
Szef: Młyński kamień, jeśli chodzi o mnie! Wiedziałem, że nastąpiła zmiana o
Terror Machine
119
www.bhpoland.org
niewyobrażalnych rozmiarach: strata całego kontynentu. To smutne, bo traci go biała
rasa!
W 1940 Anglicy obiecywali nam, że “latające fortece” zmiażdżą Niem­cy. Japończykom
też mówili, że Tokio w ciągu dziewięciu godzin można zrównać z ziemią. Na tej podstawie musieliśmy założyć, że w roku 41 zwielokrotnią swoje wysiłki w powietrzu. W
związku z tym postawiłem na zwiększenie produkcji dział przeciwlotniczych, a przede
wszystkim amunicji przeciwlotniczej. Tymczasem w tym roku zużyliśmy cztery razy
mniej amu­nicji, niż wystrzelaliśmy w roku poprzednim.
Sądzę, że jeżeli uda nam się zintensyfikować transport, jeżeli uda nam się przerzucić
odpowiednią ilość czołgów i dział przeciwpancernych, jeżeli dotrze wystarczająca
ilość paliwa - czołgów dostanie Rommel około 200 - to Anglicy przejdą do defensywy i
będziemy mieli szansę powtórnie ich odrzu­cić. Żeby Amerykanie walczyli jak bohaterowie - nie wierzę.
84 Wilczy Szaniec
5/6 stycznia 1942 w nocy Gość: Sepp Dietrich H/Fu.
Stalin uchodzi za człowieka, który zamyśla doprowadzić do zwycięstwa idei bolszewickiej. W rzeczywistości jest to tylko Rosja, kontynuacja carskiego panslawizmu! Bolszewizm
jest dla niego tylko środkiem do celu; w stosunku do ludów germańskich i romańskich
służy jako kamuflaż. Gdy­byśmy w 33-cim nie doszli do władzy, przetoczyłoby się to przez
Europę jak najazd Hunów! Cała Europa stałaby się ofiarą, a my nic nie moglibyśmy zro­
bić! Uniknęliśmy zagrożenia, jakiego ludzkie oko nie widziało. Trzy, cztery dni przed
atakiem na Rosję miałem jeszcze rozmowę z marszałkiem Rzeszy: Goring, to będzie
najcięższa walka, spośród tych jakie stoczyliśmy! Góring na to: jak to, mein Fiihrer?
Coś mnie pokrzepiło. Niemiecka komisja wróciła i poinformowała, że jedna fabryka
wytwarza tam tyle czołgów, ile my w ogóle możemy zebrać. Powiedziałem sobie: teraz najwyższy czas! Ale kiedy jeden z nich oświad­czył, że tamci mają dziesięć tysięcy
czołgów, odpowiedziałem: czy pan osza­lał?
Rosjanie nie dokonali wynalazków. To, co mają, dostali od innych. Wszystkich inżynierów
i park maszynowy mają z zagranicy. Dać im urządzenie dowodzenia dla artylerii przeciwlotniczej, to je skopiują, ale sami go nie skonstruują. Proces produkcyjny jest rozbity na
same najprostsze chwyty. Zużycie mechanizmów w traktorach jest ogromne, bo wszystko, co umieją, to wstawiać części zamienne! Zresztą konstruktorami u Skody też byli
Austriacy i Niemcy. Czesi pilny naród, ale mało twórczy. Jeżeli aparatu­ra raz ulegnie
zniszczeniu, nie odtworzą. Choć kupowali najnowocześniejsze modele samolotów, ich
“Szczury”22 3 nie były na właściwym poziomie. Ich najnowsze modele to jeszcze nie
jest to, czym był już nasz Me-109224 . Japończycy z tego, co dostaną, potrafią zrobić coś
lepszego, bo u wszystkich ludów podpatrują, kto co ma.
Rosjanie ze wszystkiego, co mieliśmy ze statków, chcieli po jednym egzemplarzu. Czasem
musieliśmy dawać Rosjanom coś, co kosztowało dwadzieścia lat pracy umysłowej. Te
narody stały wcześniej kulturowo dużo niżej niż my - kultura Greków ma się tak do sta120
Terror Machine
www.bhpoland.org
nu, w którym żyła wtedy Japonia i Chiny, jak muzyka Beethovena do kociego pisku. W
dziedzinie chemii na przykład okazało się, że to, co mają, przyszło od nas. Ale jeżeli da
się coś takiego Japończykom, można być pewnym, że będą dyskretni. Nasza marynarka
zawsze dobrze współpracowała z japońską- dawali nam w zami­an coś, co było cenne dla
nas. O wiele boleśniejsze były dla mnie wizyty del­egacji handlowych z Rosji.
Także [—] Rosjanie niewątpliwie zdobyli od nas wskutek zdrady, przed naszym
przyjściem. Utknęli na etapie konstrukcyjnym, na którym było w chwili przejęcia władzy.
Ale wprowadzili coś bardzo dobrego: szynę bieżną, może mają ją od Francuzów. U nas
nikt w armii nie wiedział, że to mamy. Rosjanie przywiązywali wagę do tego, by pocisk
szedł cicho. Nasze ciężkie robią taki piekielny hałas, że nikt tego nie wytrzyma - element
psychiczny realnego działania! To, że przeciwnik nie słyszy wystrzału, nic nie daje - i tak
nie zdoła się schować. O tym, że strzelanie odbitkowe powoduje takie spus­toszenie, nie
wiedziałem. Keitel był zdecydowanym zwolennikiem odbitki. Długi granat naszej lekkiej
haubicy polowej (32 ftmty) działa na innych jak ciężki granat!
2 2 3 Sowiecki dolnopłat typu 1-16, zwany przez lotników niemieckich Rata (szczur) był uzbro­jony w cztery karabiny maszynowe i osiągał prędkość prze!otową330 km/h, krótkotrwałą odpowied­nio wyższą.
2 2 4 Sowieci wypróbowali 1-16 w czasie hiszpańskiej wojny domowej. Prawie dorównywał maszynom niemieckim,
przewagę nad nim miał jedynie Me-109.
W zakresie techniki bojowej musimy zawsze mieć przewagę nad inny­mi. Ale musimy
wyciągnąć naukę: po wojnie nikomu nie dawać wglądu! Nowości techniczne - bez względu
na umowy - nie mogą opuścić kraju, chyba, że centrala, którą w tym celu ustanowimy,
zezwoli na wywóz!
85 Wilczy Szaniec
6 stycznia 1942 wpoludnie H/Fu.
Dokonałem odkrycia: najgorszy w masonerii nie jest element świato­poglądowy, lecz
fakt, że stanowi ona największą bazę korupcji. Garstka ludzi wywołała wojnę. Urodzony
przeciwnik Churchilla, Lloyd George225 , jest o dwadzieścia lat za stary. Kryzys nastąpił
w momencie powrotu Chamberlaina i Daladiera22 6 z Monachium227 . Obaj musieli
zdawać sobie sprawę, że należałoby natychmiast rozwiązać parlamenty ich krajów. Gdyby Daladier wtedy rozpisał wybory, podżegacze wojenni byliby izolowani - cały naród
poparłby politykę pokojową. Toteż podżegaczom wojennym tylko na chwilę zaparło dech
w piersiach!
Pozostaje im prawdziwe bogactwo, jakim jest liczba ludności, jeśli jest się w stanie
zmobilizować bazę surowcową; ale na naszych oczach tracą fik­cyjne bogactwo - walutę
i posiadłości kolonialne! Ta wojna spowoduje prze­oranie świata, choćby i nie takie, jakiego byśmy sobie życzyli. Żydzi robili
86 Wilczy Szaniec
6 stycznia 1942 wieczorem Gość: gen. Dietl
H/Fu.
Terror Machine
121
www.bhpoland.org
Pokój jest nastawiony na oszczędność. Podstawą oszczędności, jak również wewnętrznej
czystości, jest porządek. W każdej organizacji wielką sztuką jest znalezienie złotego
środka między wynikającym z przepisów niezbędnym porządkiem i spontanicznością
której wymaga chwila.
Nie da się całkowicie wyplenić zabójczej pedanterii w utrzymywaniu porządku w
zarządzanych miejscach. W decydujących przypadkach trzeba znaleźć inne miejsce,
które udzieli rozgrzeszenia.
Zbiórka ciepłej odzieży22 8 - co się tam dzieje, jest doprawdy wzrusza­
jące! Ludzie oddają swoje cenne rzeczy, ale muszą mieć poczucie, że każdy kant zostanie
udaremniony! Ostatni mużyk(Muschik) może nosić najkosz­towniejsze futro; lecz biada
temu, kto ukradnie futro z drogi do żołnierza!
87 Wilczy Szaniec
6/7 stycznia 1942 w nocy H/Fu.
Zmiana warty w Rzymie-nie obiecuję sobie nic po zbyt szybkiej zmian­tę politykę,
również los Brytanii jest Żydom obojętny. Kto, jak Hore-Belisha, ie osobistości
. Jeśli ktoś musi liczyć się z tym, że nie będzie miał czasu na
wychował się w getcie, nie może być przywiązany do angielskiej historii!
Doświadczenie wskazuje, że po każdej katastrofie szuka się kozła ofi­arnego. Prawdopodobnie i w Anglii padnie na Żydów. Mam nadzieję, że nie przypadnie nam rola
międzynarodowego egzekutora!
Z l t l David Lloyd George (1863-1945), 1890 liberalny członek Izby Gmin. 1905-16
minister, 1916 premier rządu koalicyjnego, który prowadził bezkompromisową walkę z
Niemcami. W Wersalu opowiadał się za umiarkowaną polityką wobec Niemiec, ale nie
zdołał przeforsować swojego stanowiska. Po przegranej wyborczej liberałów 1929 stracił
wpływ na życie polityczne. Jego popar­cie dla porozumienia z Niemcami po 1933 zostało
wprawdzie dostrzelone, ale pozostało bezskuteczne.
2 2 6 Edouard Daladier (1884-1970), 1932 i 1937 minister wojny, 1934 i 111.1938-111.1940 pre­mier Francji. IX.
1940 aresztowany, postawiony przez rząd Petaina przed sąd w Kiom. 1943-45 inter­nowany w Niemczech.
2 2 / 1 Konferencja monachijska odbyła się 29.1X1938. Uczestniczyli w niej Chamberlain, Dal­adier, Mussolini i
Hitler wraz ze sztabami doradców. Zgodnie z podpisanym wtedy układem Cze­chosłowacja musiała opuścić swoje
tereny przygraniczne zamieszkałe przez ludność niemiecką i I10.X. 1938 przekazać je Niemcom.
doprowadzenie czegoś nowego do końca, woli w ogóle nie zaczynać. Nie rozumiem tego.
To jest nakładanie sobie ciężaru nie do udźwignięcia. To, co muszę dodatkowo znosić,
mogę znieść tylko wtedy, gdy powoli wyrastają osobowości, którym mogę pozostawić
troskę o inne sprawy. Co by to było, gdybym musiał robić to wszystko, co sam robiłem na
początku działania Par­tii! Może Duce nie trafia na właściwych ludzi, a ja miałem więcej
szczęścia?
Gdyby [—] pozostał choćby niewiele dłużej, niezawodnie doprowadz­iłoby to do kryzysu;
122
Terror Machine
www.bhpoland.org
to żaden żołnierz, to mięczak!
Te cztery tygodnie - dopiero kiedyś okaże się, czym dla mnie były!
2 2 8 Armia niemiecka nie była przygotowana do ofensywy zimowej w Związku Sowieckim, co wiązało się z niedostatecznym wyposażeniem Aby zaopatrzyć oddziały prowadzące ciężkie walki obronne w ciepłą odzież zimową,
Hitler 20X11. 1941 wezwał ludność Niemiec do zbiórki ciepłej odzieży dla frontu.
229 Mussolini obstawał przy wysłaniu na front wschodni własnego korpusu ekspedycyjnego złożonego z trzech
dywizji piechoty i jednej dywizji kawalerii. Dowództwo objął generał Giovanni Messe. W końcu 1941 Mus­solini zaproponował Hitlerowi przejęcie dowództwa armii włoskiej na Wschodzie przez włoskiego następcę tronu.
Ponieważ Hitler się nie zgodził, nowym dowódcąmianowano w grudniu 1941 generała-pulkownika Ganboldiego.
Jednak Gariboldi dopiero I3.V11.1942 objął dowództwo walczącej na Ukrainie włoskiej 8 Armii.
88 Wilczy Szaniec
7 stycznia 1942 wieczorem H/Fu.
Nie zdarzyło mi się jeszcze rozmawiać z Anglikiem, który by akceptował Churchilla.
Wszyscy mówili, że jest chory na umyśle! Teraz widać, że gdy­byśmy od razu przegrali
wojnę, znowu istniałoby kontynentalne mocarstwo, i to jakie!
Toteż ponieważ Ameryka żąda od Anglii zrezygnowania z Azji Wschod­niej. Churchill
nie dopuszcza myśli o zmianie swoich stosunków z Ameryką. Drażliwe stworzenie.
Jednego nie uważam za wykluczone: Jeżeli jedno państwo ze wszystkich wyciągnie bilans
generalny, to jest to Anglia. Jedno jedyne państwo nie może na tej wojnie nic zyskać, a
tylko stracić: Anglia. Raz zrezygnowawszy z Sin­gapuru, długo nie wystąpią przeciwko
Japonii. Musiałyby pojawić się nowe bronie. Japonia ma własne bazy, panuje na morzu i
w powietrzu. Anglia może tylko liczyć na to, że Rosja pomoże jej z Władywostoku. Sądzę,
że gdyby Anglicy wiedzieli dziś, że mogą stamtąd wrócić z podbitym okiem, skończyli
by sprawę raczej prędzej niż później. Panowanie na lądzie w Indi­ach nic im nie da, jeśli
stracą Singapur. Tacy ludzie, jak Eden, nie walcząjuż o majątek, lecz o własne głowy poza Hore-Belishą nikt nie opuścił tego klubu. Jeśli teraz się nie uda, będą bezwzględnie
pociągnięci do odpowiedzialności. Anglicy zawsze byli bardzo wielkoduszni - dopóki
chodziło o rozdawanie własności innych mocarstw. Ale teraz toczy się wojna o istnienie
Imperium. Dotąd mogli mówić: co nam Europa, nie nas biją!; gdy stracą Singapur, to
koniec. Gdzie granica między Azją Wschodnią a Zacho­dem? Czy Anglia jest jeszcze
w stanie utrzymać Indie? To zależy od utrzy­mania połączenia morskiego. Połączenia
lądowego nie ma.
Churchill - to jest to, cośmy kiedyś zawsze nazywali Journaille. Opozy­cja konsoliduje
się. Jego długa nieobecność pracowała przeciwko niemu. Sądzę, że jeżeli jakieś państwo
wycofa się z tej wojny przed jej zakończe­niem, to Anglia. Nie wiem, ale tak sądzę. Anglia
i Ameryka chcą teraz pro­dukować kauczuk syntetyczny. To jednak oznacza nie tylko
budowę fabryk, lecz także iks ton węgla. W ciągu najbliższych sześciu miesięcy problem
nabrzmieje. Wszystkie państwa wstrzymały oddech. Jedno pewne: dla Anglii będzie to
miało potworne konsekwencje. Co mamy robić? Absolutnie nic! Ochronę naszej Rzeszy
stanowi to, że Japończycy nigdy więcej nie zrezygnują z amerykańskiego morza. Anglii
może chodzić tylko o to, czy pozostanąjej Indie.
Terror Machine
123
www.bhpoland.org
Trzeba by zawrzeć odrębny pokój.
Pytanie: co zrobi Ameryka? Strat terytorialnych nie poniosą. Anglia zostanie pewnego
dnia zmuszona do połączenia się z kontynentem! Niemiecko-angielska armia wyrzuci
Amerykanów z Islandii230 . Amerykanom nie wróżę wielkiej przyszłości, bo mam ich za
kraj przegniły i skorumpowany. Dochodzą do tego sprzeczności społeczne w najgorszej
postaci. Starożytny Rzym był kolosalnym, poważnym państwem. Były wielkie idee, które
ożywiały Rzymian. W dzisiejszej Anglii tak nie jest. Mimo to Anglicy są mi tysiąc razy
bliżsi niż Amerykanie. Do Japończyków nie mam wyrobionego stosunku, są nam zbyt
obcy kulturowo i obyczajowo. Do amerykanizmu czuję natomiast nienawiść i wstręt
ostatniego rzędu. Każde państwo europejskie jest sobie bliskie. Ameryka w całej swej
postaw­ie umysłowej jest społeczeństwem - w jednej połowie zżydziałym, a w drugiej
zmurzyniałym. Jak można zakładać, że utrzyma się państwo, w którym podatki pożerają
80% dochodu, kraj, w którym wszystko jest budowane tylko na dolarze? Już państwo
brytyjskie, uważam, jest w sobie bardziej zdolne do istnienia.
89 Wilczy Szaniec
8/9 stycznia 1942 H/Fu.
I
Religii uczyli u nas tylko księża. Ja ciągle pytałem. Czysty materiał egzaminacyjny
opanowałem jak nikt inny, więc nic mi nie mogli zrobić. Z religii miałem celujące i
chwalebne, z zachowania natomiast niedostateczne.
Z upodobaniem wyciągałem z Biblii kłopotliwe tematy. Proszę Pana pro­fesora, a jak
to rozumieć? Wykrętna odpowiedź. Pytam, pytam, wreszcie pro­fesorowi Schwarzowi
puszczają nerwy. A teraz proszę wreszcie usiąść!
Pewnego dnia zapytał - nie wiem, jak do tego doszło: A modlisz się rano, w południe i
wieczorem? - Nie, Panie profesorze, nie sądzę, by Pan Bóg interesował się tym, czy jakiś
uczeń szkoły realnej się modli. - To siadaj!
Kiedy Schwarz wchodził do klasy, w okamgnieniu klasa się odmieniała, wstępował w nią
nowy duch, powszechny nastrój rewolucyjny. Każdy robił coś, czego robić nie powinien.
Żeby go podrażnić, położyłem na ławce ołów­ki w barwach wielkoniemieckich. Zabrać
mi to kolorowe ohydztwo!
210 w celu zabezpieczenia dróg morskich z Ameryki do Europy Islandia została 10. V. 1940 obsadzona przez wojska
brytyjskie, a 8.VII. 1941 amerykańskie.
- Oooo!, poszło po klasie. To nasza idea narodowa! - Macie nosić w ser­cach nie jakąś ideę
narodową, tylko jedną ideę, ideę naszej Ojczyzny i domu Habsburgów. Kto jest przeciw
domowi Habsburgów, jest przeciw Koś­ciołowi, a kto jest przeciw Kościołowi, jest przeciw
Bogu. Hitler, siadać!
Schwarz miał wielką niebieską chustkę do nosa, którą wyciągał z fałd sutanny; kiedyją
wyciągał, trzeszczała. Jednego dnia zostawił ją w klasie. Kiedy podchodził do innych
124
Terror Machine
www.bhpoland.org
nauczycieli, podbiegłem trzymając chustkę w wyciągniętej ręce, końcami palców: Proszę,
Pan profesor zostawił chustkę. Szmer w klasie. W tym momencie wkroczył profesor
Hueber: Hitler, jak jeszcze kiedyś znajdziesz chustkę, podaj jaw inny sposób! Ja na to:
Nie mogłem inaczej, Panie profesorze.- Siadaj!
Miał krewną ma SteinstraBe, prowadziła sklep. Też się nazywała Sch­warz. Przychodziliśmy
tam i żądali najniemożliwszych rzeczy, damskich majtek i tak dalej. Mówiła, że nie ma.
My w krzyk: Takie zacofanie, nic nie można kupić!
Naprzeciwko nas, na Herrengasse, był klasztor. Trafił do nas chłopak z Wiednia, niesamowity cwaniak. Przesyłał całusy przechodzącym siostrom. Jedna się raz uśmiechnęła.
Jakaś stara na nią naskoczyła, zaciągnęła firankę, słyszeliśmy jakiś krzyk. W pół godziny
później przyszedł do nas rektor: co za brak taktu!
Gdyby nie paru profesorów, którzy mnie bronili, byłoby ze mną cienko. Przed Wielkanocą
mieliśmy spowiedź wielkanocną. Nasza spowiedź pole­gała na tym, że się mówiło: źle
myślałem o profesorze, przezywałem X itd. Po czym Schwarz oświadczył, że nie wnikając
w siebie, popełniamy ciężki grzech. Wymyśliliśmy, że każdy poda mu teraz komplet
strasznych grzechów. Na przerwie napisałem na tablicy: przepisać! i dalej najgorsze rzeczy, jakie tylko okropny świntuch byłby w stanie zrobić. W trakcie tej roboty usłyszałem
gwizd - postawiliśmy oczywiście kolegę na cynku - odwróciłem tablicę i lecę na miejsce. Przejść na salę gimnastyczną! Następ­nego dnia była spowiedź wielkanocna. Mijają
ferie, nikt nic nie podejrzewa. Wreszcie ktoś musi coś napisać na tablicy, chwyta, odwraca
tablicę, a tam: Obcowałem wbrew naturze... profesor czyta i robi mu się jakoś dziwnie.
Ja znam to pismo! Hitler, czy to nie ty? Co cię napadło? - To tylko przykład rachunku
sumienia, bo Pan profesor Schwarz napominał nas, żebyśmy go robili bardzo dokładnie.
- Ty lepiej zachowaj swoje przykłady dla siebie, bo cię dla przykładu wsadzę do kozy!
Wiele razy postanawiałem, że się pohamuję, ale zawsze wracało. Czego nienawidziłem, to
obłudy. Stoi mi przed oczami, ze swoim długim nosem - tak na mnie działał, że zawsze
coś mnie nachodziło i musiałem coś zmalować. Kiedyś przyszła moja matka - rzucił się
na nią, żeby jej tłu­maczyć, że jestem zgubiony. Nieszczęsny!, powiedział do mnie. Panie
pro­fesorze, wcale nie jestem nieszczęsny. - Tego dowiesz się dopiero na tamtym świecie!
- Panie profesorze, jest pewien uczony, który wątpi, czy jest jakiś tamten świat. - Twierdzisz...? Jest, ale jeśli tak mówisz, do nieba nie pójdziesz! -A jak dostanę odpust?
Bardzo chętnie chodziłem do katedry - nieświadomie pociągała mnie jej
architektura. Ktoś mu widocznie o tym powiedział. Nie miał pojęcia, co tam robię, i
podejrzewał chuligaństwo. Chodziłem po katedrze z całą powagą. Wychodzę, patrzę Schwarz! Powiedział do mnie: A już miałem cię za zgu­bionego, synu - a jednak! Akurat potrzebowałem lepszej opinii, bo było to tuż przed wystawieniem ocen, więc nie
wyprowadzałem go z błędu.
Doprowadziłem go do takiej rozpaczy, że zupełnie zgłupiał. Bardzo dużo czytałem, dużo
rzeczy wolnomyślnych, i oczywiście doprowadzałem go do szału, przychodząc z moimi
świeżymi, częściowo źle przetrawionymi mądrościami.
W wieku piętnastu lat podyktowałem siostrze sztukę teatralną! W Linzu był związek
żyjących w separacji - rozwodów w Austrii nie było. Związek urządzał demonstracje
Terror Machine
125
www.bhpoland.org
protestujące przeciwko temu barbarzyństwu! Publiczne demonstracje były zakazane.
Ale dozwolone były zgromadzenia z paragrafu 2, a za zgromadzenia zamknięte uważano
takie, w których mogli brać udział tylko członkowie. Wszedłem na zebranie, podpisawszy
przy wejściu deklarację członkowską, posłuchałem i ogarnął mnie święty ogień. Mówca
opowiadał o mężczyznach stanowiących wcielenie prostactwa, których ich żony, z mocy
ustawy, nie będą mogły nigdy opuścić. Powiedzi­ałem sobie: z tym trzeba wyjść do ludu!
Moje pismo było nieczytelne. Podyktowałem sztukę siostrze, malując to z płomienną
fantazją w niezlic­zonych odsłonach. Adolf, powiedziała mi pani profesorowa Hammitzsch231, przecież tego się nie da wystawić! Nie mogłem zaprzeczyć - i pewnego dnia
siostra zastrajkowała. Nie będzie dalej pisać! 1 nie skończyłem. To był temat, którym
mogłem zadziałać profesorowi na nerwy. Pełen świętego oburzenia
2 3 1 Przyrodnia siostra Hitlera Angelika, primo voto Raubal, prowadziła gospodarstwo domowe na Berghofie do
powtórnego małżeństwa z profesorem architektury Hammitzsch (1936) i przeprowadzki do Drezna.
zabrałem głos następnego dnia. On: Hitler, nie wiem, skąd ci w ogóle takie tematy do
głowy przychodzą! - Bo mnie to interesuje. - Nie powinno! Twój świętej pamięci ojciec
przecież nie żyje! - Jestem członkiem Związku. - Jesteś członkiem czego?...Siadaj!
Uczył mnie trzy lata. Przed nim był niejaki Silizko, imienia nie pamię­tam, nasz wielki
wróg. Jeden z naszych profesorów, König, był wcześniej
c.k. komisarzem parowozów. Wskutek przeżytego wybuchu miał zaburzenia
mowy, nie wymawiał niektórych głosek. Kiedy wchodziliśmy do niego do klasy,
siadałem w pierwszej ławce. Zaczyna} sprawdzać listę. Kied dochodził do mnie,
patrzyłem na niego nie ruszając się. Żądał wyjaśnień. Ni nazywam się Itler, nazywam się
Hitler, panie profesorze! Głoski H nie byl w stanie wymówić. Że też wszyscy mężczyźni
byli tacy zaniedbani!
W Steyr23 2 uczył nas jeden Żyd, zamknęliśmy go w jego laboratorium. Na lekcjach
było jak nie przymierzając w chederze-nie umiał zupełnie zdobyć sobie autorytetu.
Słyszałem, że kiedyś wszyscy się go bali, bo się strasznie wydzierał, ale ktoś zobaczył, że
się potem z tego śmiał, i skończyło się.
Kiedyś znalazłem u mojej gospodyni wielką chustę. Pani mi pożyczy tę chustę! Potem
powiem, po co. Poszedłem do szkoły owinięty chustą i tak zwisłem w ławce. A tobie co?
A ja na to Mhmm... - Idź! Do domu! To poszedłem. Nie wytrwało kwadransa, a moja
gospodyni: Już pan Adolf wró­cił? Skąd to? Źle pan wygląda!
Zawsze czytałem na lekcjach. Kiedyś przyłapał mnie, jak czytałem książkę o grzybicach.
Wyrwał mi książkę z ręki i wyrzucił. Bierz przykład ze mnie, ja przynajmniej czytam
klasykę!
Steyr nie był dla mnie miłym miejscem. Linz był narodowy, a Steyr czer­wono-czarny.
Mieszkałem na Grünmark 9 od podwórza z moim kolegą Gustawem, nazwiska nie
pamiętam. Pokój był sympatyczny, ale podwórze niesamowite. Zawsze tam strzelałem
do szczurów. Gospodyni bardzo nas lubiła, właściwie bardziej lgnęła do nas niż do męża.
Ten nie miał w domu nic do gadania. Zawsze go podeszła jak żmija. Raz doszło do awantury. Przedtem powiedziałem: niech szanowna pani nie robi takiej gorącej kawy, boja
126
Terror Machine
www.bhpoland.org
mam rano mało czasu i nie mam kiedy tej kawy wypić. Któregoś ranka mówię: jest już
wpół do, a kawy nie ma. Ona na to, że jeszcze nie ma wpół! Na to mąż: Petronelo, faktycznie jest nawet pięć po wpół. Jak się zerwała.
Hitler od IX. 1900 uczęszczał do szkoły realnej w Linzu, którą musiał opuścić IX. 1904,
ponieważ otrzyma! promocję pod warunkiem zmiany szkoły. Przez następny rok - do
jesieni 1905 - był uczniem szkoły w Steyr.
tak się nie uspokoiła do późnego popołudnia. Wieczorem stała się katastro­fa. Musiał
wyjść, myśmy się właśnie uczyli, on chciał, żeby ktoś z nim poszedł - zawsze ktoś mu
musiał świecić, bo się bał szczurów. Jak wyszedł, zamknęła drzwi na klucz. Myślimy, teraz się zacznie! Też ją bardzo lubil­iśmy. Wraca: Petronelo, otwórz! A ta w śmiech, nuci
piosenkę, wstaje, siada, nic nie robi. Zaczął ją strofować, wreszcie żebrać. Petronelo,
błagam, otwórz! Petronelo, nie zrobisz mi tego! - Owszem, zrobię. Ten nagle: Panie Adolfie, pan otworzy! Ona do mnie: Proszę nie otwierać temu panu! Ja do niego: Pani nie
pozwala otwierać. Trzymała go na dworze do siódmej rano. Jak wszedł z mlekiem, tylko
spojrzał zmęczonym wzrokiem. Ech, jak myśmy nim pogardzali! Ona miała 33 lata, on
- trudno powiedzieć, nosił brodę, ale myślę, że ze 45. Pochodził ze zbiedniałego rodu
szlachecko-ryc- erskiego, nazywał się von Tschichina i był urzędnikiem magistratu. W
Aus­trii były tabuny zubożałej szlachty. Nawet nie wiem, czy ta kobieta jeszcze żyje. Zawsze coś nam podrzucała. Matki studentów w Austrii nazywały się Crux.
Ej, dawne, dobre czasy! Ale dla mnie oznaczały też wiele kłopotów, miałem duże trudności
ze sforsowaniem toru przeszkód zwanego szkołą, zwłaszcza gdy się zbliżały egzaminy.
Byłem tam przez rok, na górce kate­dralnej nauczyłem się jeździć na nartach.
Po zakończeniu semestru zawsze urządzaliśmy wielki jubel. Było bard­zo wesoło, hulanka i swawola. 1 tam zdarzyło się, że się pierwszy i ostatni raz upiłem się.
Dostaliśmy świadectwa, trzeba było to oblać. Jak się kończyło, Crux zawsze
była ciut niespokojna. Po kryjomu poszliśmy do chłopskiej gospody, śpiewaliśmy
pieśni zbójeckie i pili. Szczegółów nie pamiętam, potem to sobie odtworzyłem.
Następnego dnia obudziła mnie mleczarka, która mnie znalazła na drodze ze Steyr
na Karsten. Byłem w opłakanym stanie. Przychodzę do mojej Crux. Na litość
Boską, panie Adolfie, jak pan wygląda! Kąpię się, ona mi robi czarną kawę, potem pyta:
a jak tam świadectwo? Zaglądam do torby - nie ma! Chryste Panie! I co ja teraz pokażę
matce? Mówię sobie, powiem, że pokazywałem w pociągu, przeciąg zdmuchnął za
okno i przepadło! A Crux naciska. Co jest? - Ktoś mi rąbnął! - Mówi się trudno, musi
pan zaraz pójść do szkoły, może dadzą dup­likat. Ma pan jeszcze w ogóle pieniądze?
- Ani grosza... Dała mi pięć guldenów. Idę do szkoły, dyrektor każe mi poczekać.
W międzyczasie, okazało się, do szkoły dotarły cztery kawałki tego świadectwa. Po pijanemu, w nieświadomości pomyliłem je z papierem toaletowym. To był koszmar. Co
usłyszałem od rektora, nie nadaje się do powtórzenia. Okropność. Przysiągłem
na wszystkie świętości na resztę życia rzucić alkohol. Dostałem ten duplikat. Jak ja się
krępowałem! Przyszedłem do Crux, a ona: i co powiedział? - Co powiedział, tego “kobiecie nie powiem. Ale jedno pani mogę powiedzieć: koniec z alkoholem! To była lekcja,
Terror Machine
127
www.bhpoland.org
która nie pozwoliła mi nigdy więcej wypić. Pojechałem do domu z lekkim sercem, może
nie takim całkiem lekkim, bo widywałem w życiu lepsze świadectwa.
Szedł mi szesnasty rok. Wiek, w którym się pisze wiersze. Chodziłem do wszystkich panoptików i wszędzie, gdzie było napisane Tylko dla dorosłych! Byłem któregoś wieczoru
w kinie na dworcu Południowym w Linzu - kicz nie z tej ziemi! Na przedstawieniu dobroczynnym puszczali dwuznaczne filmy. Właściwie to był gnój. Ale ciekawa rzecz, jak
dobroduszne potrafiło być państwo austriackie. Był tam i mój nauczyciel Sixtel. A więc i
ty wspo­magasz Czerwony Krzyż!, mówi do mnie. Tak, panie profesorze. Uśmiech­nął się,
ale nie czułem się dobrze w tej ciemnawej budzie.
G.[erda] D.[aranowski]: Czy część pana profesorów dożyła pańskiego zwycięstwa? - Tak,
kilku na pewno. Nie byłem wzorowym uczniem, ale pamiętają mnie wszyscy. To wiele
mówi.
90 Wilczy Szaniec
9/10 stycznia 1942 H/Fu.
Ostatni raz byłem chory jako szesnastoletni chłopiec. Ostatni raz leżałem w szpitalu w
osiemnastym. Ponieważ nigdy nie chorowałem, teraz chorobę znoszę gorzej niż inni.
Myślę, że jak mnie kiedyś dobrze trafi, to długo nie potrwa.
Dziesięć lat temu na sześciu tysiącach nie potrzebowałem aparatu tlenowego, podczas
gdy obaj Dietrichowie nieznacznie siedli. Może byłoby inaczej, gdybym się musiał ruszać,
a siedziałem spokojnie. Dobrze się stało
- dla wszystkich nie starczyłoby tlenu.
Kiedyś byliśmy co prawda na czterech tysiącach, ale Baur musiał szybko zejść niżej, żeby
uciec przed huraganem pod nami. Dostałem od tego takiego cholernego bólu głowy męczyło mnie to cały dzień - że podziwiam każdego nurkującego myśliwca.
Góring znów się zżymał, że Baur latał Heinklem. Chodzi mu o to, żeby Baur latał maszyną
którą ma zawsze. Gdyby Baur latał tylko Heinklem, to co innego. Przecież sam się cieszy,
jak dostanie nowego Condora.
Po pierwsze w lataniu zawsze jest pewien element ryzyka. Człowiek jest rzeczywiście
całkowicie uzależniony od opanowania jednej osoby. Niech pilot przez chwilę zawiedzie
- koniec. Dochodzą do tego warunki atmosfe­ryczne. W razie oblodzenia pozostaje tylko natychmiastowe awaryjne lądowanie, a to nie zawsze jest proste. Kiedyś latałem przy
każdej pogodzie. Dziś bardzo się martwię, czy nic mi się nie stanie. Kiedy to teraz się
skończy, znów łatwiej mi będzie latać.
Przeżyłem dwa przymusowe lądowania. Zniżasz się i nie wiesz, czy się za chwilę nie
rozbijesz. Znikąd pomocy! Kiedyś lądowaliśmy w Monachi­um, coś niesamowitego. Z
daleka widać było przynajmniej czerwone światła. Baur ma zdolność niezwykle szybkiego podejmowania decyzji. Pomknął natychmiast w dół, nie przejmując się wiatrem.
Jak jest? To było jeszcze na starym Rohrbachu. Wyglądam na zewnątrz i mam wrażenie,
że śmigamy jak błyskawica. Nagle - ziemia. Łup, siedzimy, dobieg, i ciągły niepokój, co
się nagle pojawi przed nami. Wykręcił parę metrów przed dużym hangarem.
Kiedyś próbowaliśmy w Bremie. Tam byli w Lufthansie Żydzi. Pozwalali mi latać, kiedy
128
Terror Machine
www.bhpoland.org
nad całą Rzeszą Niemiecką był zakaz lotów. Może myśleli: a nuż sobie skręci kark? Schodzimy, widzę ziemię - w tym samym momencie Baur podrywa maszynę, ledwo starczyło
mocy, żeby wyprowadz­ić nad stadem bydła! Kiedy indziej zrobiliśmy przelot przez
front burzowy, to było w Brunszwiku. Tyle wtedy lataliśmy! Jak 29 lipca 1932 w Ulm.
Powiedziałem Baurowi: nie ma wyjścia, w Monachium czekają! Była noc, deszcz, brak
oświetlenia. Kazaliśmy rozstawić latarnie stajenne. Jak przyle­cieliśmy do Monachium,
okrążyliśmy stadion. To wtedy dostaliśmy 297 mandatów233 , wybory Papena! Przedtem
byłem w Kempten, przedtem we Friedrichshafen, przedtem w Konstancji, to wszystko
jednego dnia. Na sta­dionie nie mogłem mówić. Wszystko się we mnie kotłowało. Jak
weszliśmy do mieszkania, myślałem, że dostanę kołowacizny. Nic mi wtedy nie było
oszczędzone.W Stralsundzie zdarzyło mi się przemawiać o trzeciej nad ranem.
Te osobliwe eskapady wzięły się stąd, że mogłem przemawiać tylko w
dużych halach albo na otwartej przestrzeni. Weźmy jeden dzień, moje uro233 p0 Wyborach do Reichstagu 31 VII. 1932 NSDAP stala się najsilniejszą partią. Zdobyła wtedy 230 mandatów z
ogólnej liczby 608. W wyborach 6X1. Hitler poniósł straty - jego partia zdobyła 196 na 584 mandaty.
W 1932 - w związku z dwoma turami wyborów prezydenckich, dwukrotnymi wyborami do Reichstagu i licznymi
wyborami parlamentów krajowych - Hitler w ciągu czterech wielkich podróży lotniczych (piąta miała miejsce przed
wyborami marcowymi 1933) przebył samolotem ogółem niemal
50.000 kilometrów i przemawiał na ok. 200 wiecach. Szef prasy Hitlera Otto Dietrich powiedział później: To była
propaganda polityczna, która usunęła w cień nawet metody amerykańskie. Dietrich, Mit Hitler in die Macht [ Z
Hitlerem do władzy ], Monachium 1934, s. 70.
dżiny w 1932. Przemawiałem w Królewcu w Hali Mazurskiej, a potem w pięciu dziurach. Ostatnie wystąpienie o drugiej, wpół trzeciej w nocy. O piątej położyłem się spać
w Królewcu, o wpół dziewiątej na lotnisko. Pięk­na dziewczyna przyniosła mi bukiet
kwiatów. Uznałem to za dobry znak. Przedtem wystąpienie w Pile. Potem do Kassel,
potem Getynga. Dotarliśmy tam w szalonym deszczu. Było 40, może 50 tysięcy ludzi.
Następnego dnia o trzeciej rano do Wiesbaden, potem Trewir, Koblencja. Planowanie
tego - to była żmudna robota, musiałem tak ułożyć kolejność, jak dostałem lokale. Często
musiałem się przesiadać na mały jednomotorowiec, junkersa, pilo­tował go Sepp Dietrich. Jak była burza, strasznie nim rzucało. A latał tylko 10 - 20 kilometrów wolniej
niż Rohrbach. Kiedyś lądowaliśmy na torze wyś­cigowym. Okazało się, że tam jest pełno
krzaków, wolny tylko jeden pas. Ciemna noc, ale Baur wylądował jak należy. Stamtąd
jednomotorowcem do Hamburga, prawie bez namiarów!
Mój pierwszy lot, z Monachium do Berlina, nie był udany. Potem całe lata nie latałem.
Kocham samochód. Samochód, trzeba powiedzieć, dał mi najpiękniejsze chwile życia.
Ludzie, krajobrazy, pomniki...
Lot nad Renem to jest nic, już lepiej jechać wzdłuż Renu samochodem, ale najpiękniejsza
jest podróż statkiem. Na Wschodzie teraz - tylko samolot, nic się nie traci. Kiedy zbudujemy tu pierwsze autostrady i co sto kilometrów swojskie miasteczko, to co innego. Tam
będzie trzeba budować autostrady inaczej. Tak, jak robimy teraz, byłyby strasznie
monotonne, ludzie by dostawali lęku przestrzeni. Już autostradę Kolonia-Bonn ciężko
znieść. Gdy jadę z Berlina do Monachium, ciągle spotykam coś pięknego, ale 1000 km
Terror Machine
129
www.bhpoland.org
po płaskim, to przeraża! Poza tym na Wschodzie będziemy prowadzić autostrady
nasypami, żeby na nich zimą nie zalegał śnieg. Wiatr musi je stale walają- zdolność do
pozostawienia podbitym ludom ich własnego życia - to nic innego, jak ich zainteresowanie [nie-]podniesieniem ich standardu życiowego. Niech pozostają w granicach swojej
kondycji życiowej! Weźmy Indie - ludność nie byłaby tym zachwycona. Pod panowaniem
brytyjskim, powiedziałaby, było nam dużo lepiej! Anglikom ich postępowanie daje opinię
liberalnych władców. Przy czym zniesienie palenia wdów i likwidac­ja wież głodowych ze
strony Anglików na pewno wynikła z pragnienia posi­adania większej ilości siły roboczej,
być może również oszczędzenia drew­na; ale rozgłosili to tak zręcznie po całym świecie,
że wywołało to powszech­ny podziw. To właśnie jest siłą Anglików, że pozwalają tubylcom żyć, a równocześnie ogromnie wiele z nich wyciskają. Nie ma teraz Anglika, który
by nie myślał bez przerwy o Indiach. Gdyby mieli do wyboru - zostawić Anglikom kontynent europejski i zachować Indie, to 99 na 100 Anglików wybrałoby Indie. Indie stały się
dla Anglików czymś symbolicznym - funda­mentem ich panowania nad światem, z 450
milionów poddanych Imperium 350 przypada na Indie.
Ameryka to dla nas kwestia żelaznej cierpliwości.
10 stycznia 1942 wieczorem
Ludzkość żyje dziś tranem. Myślę, że liczba wielorybów w morzach świata nie rośnie, lecz
maleje. Zamiast tranu wielorybiego będzie u nas coraz powszechniej stosowana margaryna ze zdobytych na Wschodzie tłuszczów roślinnych.
12 stycznia 1942 w południe
omiatać, żeby się tam nie mógł utrzymać śnieg!
Goście: dr Porsche, Jakub Werlin
91 Wilczy Szaniec
10 stycznia 1942 w południe H/Fu.
Japonia osiąga niezależność we wszystkich dziedzinach. Dostają gumę, ropę, cynę, wolfram i wiele innych surowców. To będzie jeden z najbogat­szych krajów świata. Co za
rozwój: kraj, który jeszcze przed paroma tygod­niami uważany był za nędzarza! Chyba
niewiele jest w historii przykładów tak radykalnej zmiany stosunków w ciągu paru tygodni!
Brytyjskie bogactwo nie bazuje na stosunkach handlowych, lecz na kap­italistycznym
wyzysku 350 milionów niewolników. To, za co ich tak wychSilnik chłodzony cieczą musi bezwarunkowo zniknąć! Zamiast w żmud­nym procesie
przetwórczym robić benzynę z węgla, lepiej zmuszę niektóre grupy zawodowe, żeby
jeździły na gazie generatorowym!
130
Terror Machine
www.bhpoland.org
Ferdinand Porsche (1875-1951), prof.dr, 1916 dyrektor generalny Austro-Daimlera w
Wied­niu, od 1923 Daimler AG w Stuttgarcie. 1931 zatożyt własne biuro konstrukcyjne,
od 1934 pracował nad konstrukcją volkswagena.
2 3 5 Jakob Werlin (ur.1886), dyrektor w firmie Daimler-Benz, Standartenführer SS, od
16.1.1942 generalny inspektor transportu.
92 Wilczy Szaniec
12/13 stycznia 1942 w nocy H/Fu.
W Wehrmachcie obowiązek meldowania o wykonaniu rozkazu istniał dotąd tylko na
niższych szczeblach. Zmieniłem to. W przeciwnym razie człowiek wierzy, że wszystko
jest w porządku, a tymczasem w porządku jest tylko przekazanie rozkazu. Co się tyczy
zaopatrzenia frontu ze strony Wehrmachtu i kraju, nie jest to oczywiście takie proste.
Można powiedzieć, że to najwspanialsza improwizacja, jaka może być. Nieszczęśliwie
wystąpił szok pochodzący stąd, że w ciągu dwóch dni temperatura spadła z minus dwóch
stopni na minus 38. To wszystko zakłóciło, bo nikt nie był na to przy­gotowany. Tubylcy
mówią, że atak zimy nastąpił w zupełnie niezwykły sposób.
Lepiej mieć sumiennych oficerów w domu czy na froncie? Muszę ich mieć na froncie. W całej wojnie światowej mieliśmy 40 tysięcy pojazdów mechanicznych. Dziś tyle
ma jeden korpus zmotoryzowany. Jak było osiem lat temu? Mieliśmy siedem dywizji
piechoty i trzy dywizje kawalerii. Zro­biło się z tego [-—] dywizji pancernych i [-—]
zmotoryzowanych236 . Ale do tego potrzebuję oficerów! Wiosną 1938 wkroczyliśmy do
Austrii. Na trasie z Linzu do Wiednia widzieliśmy co najmniej 80 popsutych czołgów, na
cud­ownie pięknej drodze. Jak niewielu umiało się z nimi obchodzić! Kiedy rok później
wchodziliśmy w paskudną pogodę do Czechosłowacji, zepsuty wóz widziałem może raz.
W domu potrzebuję olbrzymiego aparatu. Oficer dostaje pod opiekę maszyn inaczej, niż tego wymagały nasze warunki. Zima i tak nic by dla nas nie znaczyła, gdyby nie
przyszła tak gwałtownie. A i tak szczęście, że tak się stało! Poszlibyśmy jeszcze 200 czy
nawet 300 kilometrów naprzód, ale potem
-jużeśmy to widzieli! - nie moglibyśmy przekładać torów, od mrozu pękają podkłady237.
Teraz jedno, co funkcjonuje, to koń juczny. Pod Leningradem, przy 42 stopniach, nie
funkcjonował żaden nasz karabin, żaden karabin maszynowy, żadne działo. Teraz mamy
olej, jakiego nie mieliśmy osiem tygodni temu.
Dorobimy się dwóch rzeczy: futrzanej czapki zimowej i celuloidowej maski
na twarz. Goring mówi, że pakietów ocieplających, jakie znajdujemy przy sowieckich
żołnierzach, używał na polowaniach od zawsze. Od kiedy mówię, że potrzebujemy
silników chłodzonych powietrzem? Groch o ścianę! Nie ma grubszej ściany niż
ludzka głupota. Wojsko było przeciw, tak, jak początkowo odrzucili volkswagena.
Ile benzyny tracimy na rozruch? Nie byłoby takiej konieczności, gdyby każdy
samochód miał piecyk katalityczny pod maską. Wydałem już odpowiedni rozkaz - nie
będzie wolno budować innych silników niż chłodzone powietrzem! Wszystko, od
czego się teraz staramy uwolnić, przerobiliśmy już w wojnie światowej. Doprawdy
Terror Machine
131
www.bhpoland.org
ciekawe, jak szybko ludzie tracą pamięć! Churchill jest reprezentantem przestarzałej
koncepcji. Stworzenie równowagi europejskiej jest już niemożliwe. Ale właśnie po
to wpakował Anglię wtę wojnę. Kiedy Singapur padnie, zdejmągo, o tym jestem święcie
przekonany. W utrzymaniu tej linii mają interes tylko Żydzi. Ale im dłużej trwa ta wojna, tym bardziej ludzie twardnieją. Żydzi to naród wybrany jako najgłupszy z głupich za żadną cenę nie powinni byli rozpętywać tej wojny. Z Europy znikną. Przez paru
idiotów! Pomyśleć: składnicę, powiedzmy podporucznik rezerwy, z cywila dentysta.
O kon­marokański Żyd brytyjskim ministrem wojny
! Generałowie skręcą mu kark, serwacji materiału nie ma pojęcia, wszystkiego się musi
uczyć. Armia jak teraz Duff Cooper Wavellowi.Za obłudnika i kanciarza ostatniego
niemiecka wyrosła z taką prędkością, jak żadna inna. Teraz mamy nowy problem,
coś jak ta wiedeńska szosa. Następnej zimy żaden pojazd i żadna rzędu uważam Halifaxa
lokomotywa nie stanie z powodu warunków klimatycznych! Z chwilą połączenia tego
terenu z naszą siecią komunikacyjną sami będziemy odpowiednio budować lokomotywy.
Nie mogę za to winić nikogo. To wprawdzie nie są żadne czary, ale dotąd nie mieliśmy
powodu budować
2 3 6 W styczniu 1933 Reichswehra miała siedem dywizji piechoty i Irzy kawalerii. Dowództwo wojsk lądowych
początkowo przewidywało potrojenie stanu Do jesieni 1934 liczebność wojsk lądowych Rzes/y wzrosła z 100.000
do 240.000 ludzi. IX.193 4 istniało 21 dywizji piechoty i trzy dywizje kawalerii. W większości były to jednak oddziały
kadrowe Ustawa o odbudowie annii przewidywała sformowanie sformowanie 36 dywizji. W chwili rozpoczęcia II
wojny światowej gotowe do działania było 46 dywizji piechoty, 4 dywizje zmotoryzowane, 4 lekkie i 7 pancernych.
Rudolf Absolon, Die Wehrmacht nn Dritten Reich [Armia w Trzeciej Rzeszy), t. IV, Boppard 1969- 79.
237
Sowieckie linie kolejowe były przekładane z rozstawu szerokiego na niemiecki. Ponieważ zdobyto
niewiele taboru kolejowego, trzeba było przebić na niemiecki rozstaw o wiele więcej torów niż to pierwotnie przewidywano. Kiedy zima w dużym stopniu unieruchomiła transport samochodowy, kolej musiała samodzielnie
obsłużyć zaopatrzenie swoimi niskowydajnymi, pospiesznie przebijanymi, częściow o jednotorowymi liniami. Przy
silnym mrozie przebijanie było niemożliwe, ponieważ materiał się łamał. Wobec zastosowania kolei na Wschodzie
do celów operacyjnych zimą 1941/42 okresowo nawet pilne transporty uzbrojenia były obsługiwane tylko w 30%
. Georg Thomas, Geschichte der deutschen Wehr- und Riistungswirtschaft ( |9| g_| 943/4S ) [Historia niemieckie]
gospodarki wojennej i zbrojeniowej (1918-43/45)), nakł. Wolfganga Birkenfelda, Boppard 1966, ss. 294 n.
238
Hore-Belisha pochodził z zamożnej marokańskiej rodziny kupieckiej. Jego dziadek Izaak był
głową miny sefardyjskiej w Manchesterze.
239
Alfred Duff Cooper (1890-1954), 1935-37 brytyjski minister wojny, później Lord Admiralicji,
podał się do dymisji na znak protestu przeciwko układowi monachijskiemu 1940-41 minister informacji w
gabinecie Churchilla.
Generalnie sympatia między Anglią i Amerykanie wzrosła. Ze strony Anglii odraza nawet
wzrosła. Bez Japonii rachunki byłyby wyrównane. Ale teraz cały rachunek zapłaci Anglia.
Ale czy samym gadaniem można trwale wyrównać utratę Indii? Nie sądzę, by
Japończycy poszli na Indie, ale blokadę zrobią. Kiedy połączenie między Indiami a
metropolią zostanie przerwane, co Anglikom po Indiach? To swoisty układ: 350 tysięcy
rządzi 350 milionami. Jeśli dziś 350 milionów powie: mamy tego dosyć!, co zrobi 350
tysięcy? Gdyby u nas za systemu konsekwentnie przeprowadzono strajk generalny,
stutysięczna armia byłaby bezsilna! W Indiach były krwawe powstania. Problem wygląda
następująco: jak doprowadzić do powstania wspólnego frontu braminów, hinduistów
132
Terror Machine
www.bhpoland.org
i wszystkich innych kast i grup ludności? Jeśli dziś brytyjska gazeta pisze przeciwko
Churchillowi, to dlatego, że nie może inaczej, jeśli nie chce stracić czytelników.
Prasa nie daje obrazu rzeczywistości! W Indiach od niepamiętnych czasów szaleją rewolucje. Gandhi24 2 próbuje z innej strony. Pragnienie uwolnienia się od brytyjskiego
panowania łączy wszystkich Hin­dusów. Jedni chcieliby osiągnąć to przez bolszewizm,
inni z nami243 , jeszcze inni sposobem praindyjskim. Cel wszyscy mają ten sam. O tym,
że po ode­jściu Anglików wszystko stanie u nich na głowie, nie myślą, pragną tylko
wolności. Jeżeli traktuje się naród tak, jak Anglicy od początku traktowali Hindusów,
to nie można go potem wysyłać na uniwersytety, gdzie się dowiadują, co im zrobiono. Kiedy wyjdą na wolność tacy jak Mosley244 ! Przeszło 9000 ludzi, po części z
najlepszych rodzin, siedzi w więzieniach za to, że nie chcieli wojny. Singapur to nie Kreta.
Nie wiem, do czego w Niem­czech można to przyrównać, nie mamy państwa światowego.
Do Reichsleitera: stanę się jeszcze bardzo religijny, trzymaj się mocno, Bormann!
l w Archibald Percival Wavell, 1939 głównodowodzący oddziałów brytyjskich n a
Bliskim Wschodzie, 1940 odparł atak Rommla na Egipt, przeprowadził skuteczną
kontrofensywę, ale potem poniósł ciężką klęskę. 1943-47 wicekról Egiptu. W podobny
sposób Hitler wyrażał się o rządzie brytyjskim, a zwłaszcza o Duffic Cooperze, w swym
przemówieniu 30.1.1942 w berlińskim Pałacu Sportu. Max Domarus, Hitler. Reden und
Proklamationen [Hitler, mowy i proklamacje), t. 11-2, Monachium 1965, s. 1828.
2 4 1 EdwardWood, 1934 Viscount, 1944 lord Halifax (1881-1959), 1924-25 minister rolnictwa, 1925-31 wicekról
Indii, 1935-38 strażnik pieczęci i speaker Izby Lordów, 1938-40 minister spraw zagranicznych, 1941-46 ambasador
brytyjski w Waszyngtonie.
242
Mahatma Gandhi (1869-1948) propagował i praktykował metodę oporu bez przemocy.
243
Subhas Chandra Bose (1897-1945), przywódca małej grupy nacjonalistycznej w Indiach, która dążyła
do współpracy z Niemcami. Bos e przybył 1941 do Niemiec i stamtąd, a potem z obszaru kontrolowanego
przez Japonię, próbował organizować opór przeciwko Anglii.
244
Sir Oswald Mosley (ur.1896), 1918-31 członek Izby Gmin, do 1922 z ramienia Partii Konserwatywnej, potem bezpartyjny, od 1924 Partii Pracy. 1930 założył Nową Partię, która pod wrażeniem podróży do
Włoch połączyła się z grupą faszystowską w Union of Fascists (Unię Faszystów). Po 1933 Hitler w coraz
większym stop­niu stawał się wzorem Mosleya, toteż od 1936 partia nosiła nazwę British Union of Fascists
National Socialist
Reichsleiter Bormann: Pan przecież zawsze był bardzo religijny!
Będę pobożny! Będę naczelnikiem Tatarów! Arabowie i Marokańczycy już dziś modlą
się do mnie. U Tatarów będę chanem. Jedno, czego nie mogę znieść: jeśli szejk będzie mi
pchał w usta kawał pieczeni baraniej! Jeśli to zrobi, będę się raczej trzymał haremu!
93 Wilczy Szaniec
13 stycznia 1942 wieczorem Goście: feldmarszałek Leeb243, komisarz Rzeszy Terboven
Znam Czechów - cały naród się waha. Część pragnie porozumienia z Niemcami,
części jest po drodze z Beneszem246 . Nie działać zdecydowanie to ściągnąć na siebie
katastrofę! Gdyby dawne państwo austriackie raz a bezwzględnie uderzyło, nie doszłoby
Terror Machine
133
www.bhpoland.org
do załamania. Ja pierwszy raz musi­ałem uderzyć dwa i pół roku temu. Dziewięciu ludzi poszło pod ścianę, dwa i pół tysiąca do obozów koncentracyjnych247. Efekt - momentalne przy­wrócenie spokoju. Słowo bierny opór zawdzięcza swój sens zachowaniu
Czechów wobec dawnej Austrii. Nąjbezczelniejsi są zawsze ci, których się uważa za najpozytywniej nastawionych. Uważają cię za słabego albo głupiego. Już łatwiej znieść,
kiedy się uchodzi za brutalnego. Poza tym sądzę, że Hacha24 8 pozostanie w historii
swojego narodu jako jeden z największych mężów stanu. Wtedy, w 1939, zagroziłem im:
jeśli do szóstej wszystko nie będzie w porządku, niemieckie samoloty polecą nad Pragę.
Skompromitowałbym się nieodwołalnie, jako że akurat była gęsta mgła i żaden samolot
nie mógł wystartować. O trzeciej rozmowa z Hachą była za(Brytyjska Unia Faszystów i Narodowych Socjalistów). 1938 partia miała około 3.000
członków aktywnych i blisko
15.000 nieaktywnych. Po wybuchu wojny przywódca i członkowie aktywni zostali internowani.
2 4 5 Wilhelm Ritter von Leeb (1878-1956), 1933-38 głównodowodzący Grupy 2, 1939-41 głównodowodzący
Grupy Armii C, 1941 głównodowodzący Grupy Armii Północ, w związku z tą wizytą odsunięty z powodu kontrow­
ersji z Hitlerem.
2 4 6 Eduard Benesz (1884-1948), 1918-35 minister spraw zagranicznych Czechosłowacji, 1935-38 prezydent.
Po układzie monachijskim ustąpił i emigrował do Anglii, gdzie 1940-45 stal na czele rządu emigracyjnego CSR.
1945-48 ponownie prezydent.
2 4 7 28.X. 1939 w Protektoracie doszło do demonstracji ludności czeskiej. Niemieckie władze bezwzględnie
stłumiły pokojowe demonstracje z okazji pierwszej rocznicy układu monachijskiego. Jeden student zosta! ciężko
ranny. Zmarł 15.XI. 1939 i został pochowany przy udziale całego środowiska studenckiego. W odpowiedzi nastąpiła
17 Xl.1939 wielka akcja, w trakcie której kilku akademików zostało rozstrzelanych, ponad 2 000 nauczycieli i stu­
dentów zesłano do obozów koncentracyjnych, a szkoły wyższe zostały zamknięte.
2 4 8 Emil Hacha (1 872-1945) 1925-38 prezes Najwyższego Sądu Administracyjnego Czechosłowacji, 1938 po
układzie monachijskim prezydent. Po ustanowieniu Protektoratu Czech i Moraw, którego prezydentem pozostał,
utracił wpływy.
kończona. Porozumiał się ze swoim rządem i za trzy kwadranse przyszło potwierdzenie:
nie trzeba strzelać. Czesi mieli armię w pogotowiu! Rozkaz Hachy byt nadany przez moich
ludzi. Trochę się zaniepokoiłem, jak Hacha przyszedł, bo był słabego zdrowia. Czego by
zagraniczna prasa nie wypisy­ny, ale gdy chodzi o przeforsowanie czegoś dobrego, potrafi
bronić dzieła także wtedy, gdy jest ono jego własne. Krytyk Hanslick zamieni! jego życie
w Wiedniu w piekło. Kiedy potem, już nie można było go pomijać, dawano mu ordery i
wyróżnienia. I co mu z tego? Trzeba było ułatwić mu tworzenie!
wała, gdyby mu się coś stało249 ! Jak do mnie przyszedł nad ranem, przejaw­Brahmsa
Żydzi wynosili pod niebiosa. Salonowa wielkość, ze skud­iał ducha oporu, który przedtem był mu całkowicie obcy. Nie chciał, żeby kapitulację podpisał z nim minister spraw
zagranicznych. Powiedziałem sobie: to jest prawnik, może w Czechach jest przepis, że akt
państwowy nie ma mocy prawnej, jeżeli nie ma na nim podpisu ministra spraw zagranicznych. I upierałem się przy podpisie ministra spraw zagranicznych. Następnego dnia w
Pradze zachodziłem w głowę, co się stało, co zrobiło z niego innego człowieka? Zrobiła to
strzykawka doktora Morel la250 !
134
Terror Machine
www.bhpoland.org
Dziś otrzymuję od Hachy najgorętsze wyrazy sympatii. Nie publikujęloną brodą i
włosami, z teatralnie rozrzuconymi rękami nad klawiaturą. Cóż Bruckner? Przygarbiony
człowieczek, który w takim towarzystwie ze skrępowania może wcale nie potrafiłby nic
zagrać. Wagner też był człowiekiem teatru, ale do niego to pasowało - to była renesansowa natura. Coś z niej jest w Góringu, choć mało kto to dostrzega. To wielka gorycz - żyć
w otoczeniu nie mającym zrozumienia dlatego, co człowiek tworzy lub mógłby stworzyć!
Gdy myślę o Schillerze, albo o Mozarcie rzuconym do masowego grobu, o którym nikt
nawet nie wie, gdzie leży! Hańba! Gdyby ich, żeby nie wywołać wrażenia, że potrzebuję
wsparcia od pokonanego. nie ja, z Troostembyłoby pewnie to samo. Ten człowiek dokonał
przewro­
94 Wilczy Szaniec
13/14 stycznia 1942
H/Fu.
tu w sztuce budowlanej. Może jeszcze parę lat, i odszedłby na zawsze, a nikt
by nawet się nie domyślił jego uzdolnień. Był już całkiem zgaszony, zgorzk­niały, pogodzony z losem, kiedy się na niego natknąłem.
Z architektami często jest tak, że są nadzwyczajnie drażliwi. Pomyśleć choćby o
Hansenie255 , najwybitniejszym budowniczym w Wiedniu! HaseCo do VII Symfonii Brucknera251, której pierwsze takty właśnie prze­nauer odebrał
sobie życie, zanim jeszcze wykończono Operę wiedeńską, brzmiały: sam folklor z
Górnej Austrii, nic przejętego dosłownie, ale prze­cież sztuka w sztukę landlery252
i podobne rzeczy, tak mi bliskie z czasów młodości. Co ten człowiek zrobił z dosyć
w sumie prymitywnego materiału! Tym razem był to klecha, który dostąpił zaszczytu
goszczenia wielkiego mis­trza. Biskup Linzu siadywał godzinami sam w katedrze,
kiedy Bruckner - największy organista swoich czasów - grał na organach. Można
pomyśleć - jak ciężkie życie miał drobny wieśniaczyna, przybywszy do Wiednia,
do tego zepsutego wielkomiejskiego społeczeństwa! Jeszcze bardziej zbliża mnie
do niego jego wypowiedź o Brahmsie, mimochodem wspomniana w pewnej gazecie:
że muzyka Brahmsa jest piękna, ale bardziej podoba mu się jego własna! Oto zdrowa
pewność siebie człowieka ze wsi, który jest skrom24
4 9 Po przybyciu do Berlina 14.111. i 939 1 lacha i jeg o minister spraw zagranicznych musieli czekać na
przyję­cie do pierwszej w nocy. Hitler obrzucił gości zarzutami, a potem przekazał ich Góringowi. Hacha zasłabł i
dostał zastrzyk od lekarza przybocznego Hitlera Pod takim naciskiem politycy czescy poddali się i wyrazili zgodę na
oku­pację ich kraju przez wojska niemieckie.
25
5 ^ Theodor Moreli, prof.dr med., lekarz Hitlera.
2 5 ‘ Anton Bruckner (1824-96) był początkowo chórzysta, w klasztorze augtistianów św. Doriana w Linzu, a
następnie otrzymał posadę nauczyciela i organisty u sw. Floriana. 1858-68 był organistą w katedrze w Linzu,
potem został mianowany profesorem w konserwatorium w Wiedniu Richard Wagner uważał Brucknera za
następcę Bcethovena.
252 Taniec tyrolski
tak się krytycy pastwili nad jego dziełem; a teraz stoi, bajecznie piękna, że niech się
Terror Machine
135
www.bhpoland.org
schowa opera w Paryżu. Wiedzieć, że się coś potrafi jak nikt inny, i nie mieć okazji wyżyć
się w działaniu! Wszelkie gospodarcze i polityczne definicje pojęcia majątek narodu są
zwodnicze - jedynym prawdziwym bogactwem narodu są wielcy ludzie, których naród
wydał. Wielki człowiek jest więcej wart niż majątek idący w miliardy. Człowiek na szczycie nie może zrobić ze swej władzy lepszego użytku niż ten, że wyszukuje talenty. To
w ogóle najpiękniejsze, co może być. Gdybyż Partia zawsze uważała za swoje zadanie
odkrywanie talentów! Wielkie wydarzenia dopiero pozwalają
2 5 ‘ ^ Johannes Brahms (1833-97), początkowo popierany przez l;ranza Liszta, został ukształtowany przede wszystkim przez kontakt z Robertem i Clarą Schumannami. Podpisał manifest przeciwko “Nowoniemcom”, byl zwalczany
przez Wagnera, Liszta, Brucknera i ich zwolenników
2 5 4 Paul Ludwig Troost (1878-1934), architekt, budowniczy Domu Sztuki Niemieckiej w Monachium. Zapro­
jektował Brunatny Dom i Kancelarię Rzeszy zgodnie z życzeniami Hitlera
2 5 5 Theophil 1 lansen (1813-91), budowniczy pochodzenia duńskiego. Od 1846 żył w Wiedniu i stworzył tani m
ni Akademię Sztuki, budynek parlamentu oraz giełdę
2 5 6 Karl hr. von Hasenauer (I 833-94), długoletni współpracownik Sempersa, z którym stworzył projekt teatru
dworskiego. Zbudował ponadto muzeum dworskie i nowy Hofburg. Dzieła tego architekta wywarły na Hitlerze
duże wrażenie i silny wpływ. Hennami Giesler: L7n anderer Hitler. [Inny Hitler...], Leoni 1978, s 242, Albert Speer,
Erinnerungen [Wspomnienia], Frankfurt-Berlin 1969, s. 54.
na ujawnienie możliwości narodu!
Miałem niesłychane szczęście, a jeszcze większe miał naród niemiecki. Siedem dywizji
piechoty i trzy dywizje kawalerii z 1933 nie powstrzymały­by nawały ze Wschodu!
95 Wilczy Szaniec
15 stycznia 1942 wieczorem
H/Fu.
Gdy Churchill teraz wróci257 , hołota da się omamić, ale ludzie, którzy mają funty w
Indiach, omamić się nie dadzą! Już jedna gazeta ośmieliła się napisać: rzućcie wszystko
do Indii, nie oglądajcie się na Rosję, nie oglądaj­cie się na Północną Afrykę! Wszystkim bogatym tylko jedno w głowie: czy ocalimy Imperium? Przeżyjemy jeszcze cud! Był
moment, że Anglia mogła z podniesionym czołem zawrzeć pokój: rok temu! Jeśli w tej
wojnie w ogóle będzie jakiś zwycięzca, to Ameryka; jeżeli ktoś przegra, to tylko Anglia.
Co dzisiaj czytałem: Indie mają teraz 388 milionów mieszkańców, czyli za ostatnie
dziesięć lat przybyło 55 milionów ludzi! To niepokojące! To samo widzimy w Rosji. Każda
kobieta co roku rodzi dziecko. Ale niewiarygodny wzrost liczby ludności to także wynik
osiągnięć higieny. Śmiertelność stale spada. Doprawdy trzeba przywołać do porządku
naszych lekarzy! Przecież wystarczy szczepić tylko białych! A którzy biali nie chcą się
dać szczepić, niech tam, niech sobie umierają! Nie możemy z powodu krnąbrności tych
ludzi dać się zmusić do leczenia całej populacji.
Reichsleiter Bormann: Na 50 rodzin w Obersalzbergu w 24 urodziły się w tym roku dzieci.
Szef: To też rosyjski wskaźnik! Przecież mówię, trzeba nam tylko mieszkań, a będą dzieci!
Największą ulgą dla rodziców są wewnętrzne dziedzińce między blokami, gdzie dzieci
mogą się bawić pod ich okiem. Na ulicę nie można dzieci wypuszczać, a kiedy są razem 136
Terror Machine
www.bhpoland.org
bawiąc się - pozby­wają się uprzedzeń. W Regensburgu widziałem osiedle, gdzie roiło się
od dzieci. Poprawi się i liczba dzieci!
^ 5 7 W dwa tygodnie po ataku japońskim na Pearl Harbor i niedługo po wypowiedzeniu przez Niemcy wojny
Stanom Zjednoczonym Churchill udał się do Waszyngtonu na rozmowy z Roosevcl- lem. Konferencja “Arcadia”
rozpoczęła się 22.XII. 1941. a zakończyła 14.1.1942. Zjednoczona Rada Wojenna podczas tego pierwszego posiedzenia podjęła dwie istotne decyzje:
1.
Wszystkie środki wojskowe i gospodarcze obydwu narodów /ostaną podporządkowane wspólnemu
dowództwu.
2.
Główny wysiłek aliantów zostanie najpierw skierowany przeciwko Niemcom.
96 Wilczy Szaniec
15/16 stycznia 1942 w nocy
H/Fu.
W dawnej Austrii wszystko opierało się na protekcji. Niemniej trzeba przy tym mieć
na uwadze jedno: istniał rodzaj niepisanego prawa, że dziewięć milionów Niemców
dyrygowało pięćdziesięcioma milionami pozostałych. To niemieckie kierownictwo zawsze pilnowało, by na te miejs­ca znów trafiali sami Niemcy. Byli powiązani ze sobą, inaczej
nie mogliby istnieć. Coś jak w krajach bałtyckich, gdzie wszyscy sobie pomagali przeci­
wko nie-Niemcom. W Austrii nic nie można było załatwić bez listów pole­cających. Kiedy
przyjechałem do Wiednia, miałem rekomendacje dla Rollera. Tylko nie zrobiłem z tego
użytku. Gdybym wtedy do niego z tym poszedł, zaraz by mnie przyjął. Czy to byłoby dla
mnie lepsze: wszystko miałbym ułatwione.
Kiedyś była dziesięć razy gorsza korupcja jak teraz, tylko o niej nie informowano. Kiedy
zapada wyrok za korupcję, nie możemy mówić: oto nasze społeczeństwo! To są absolutnie odosobnione przypadki!
Stoję na stanowisku, że Fuhrer nie może udzielać protekcji ani jej tolerować. Ja w życiu z
protekcji nie korzystałem i muszę być na to głuchy. Inaczej - dokąd byśmy doszli?
Mogę sobie wyobrazić taki układ - noszę się z myślą zrobienia czegoś dla kogoś, ale
wbrew mojej woli muszę się od tego odciąć, bo w międzycza­sie bliska mi osoba wdała
się w tę sprawę i teraz mogłoby z boku wyglądać, że zrobiłem to ze względu na tę osobę.
W Wehrmachcie mija pięć dni. zanim mój rozkaz dotrze na miejsce! Szy­bko załatwia się
sprawy, które idą przez Partię. Najwartościowsza siła tkwi w Partii!
Gdyby Włosi kiedyś dostali Erzberg, ich zapotrzebowanie na rudę było­by pokryte przez
najbliższe dziesięć lat. Droga, którą tam prowadzili, była drogą strategiczną. Ruda kiedyś
się skończy, ale już dziś mamy lekkie stopy twardsze od stali. Węgiel też się skończy. Zamiast niego posłużymy się inny­mi siłami przyrody - powietrzem i wodą. Niebezpieczne
zawody - górnik i marynarz.
Mówią, że kobiety nie są twórcze. Ale była jedna wielka kobieta i irytu­
je mnie, że mężczyźni się z tym nie zgadzają. Angelika Kauffmann258 była
258 A n g e |i k a Kauffmann (1741-1807), malarka i graficzka, urodzona w Szwajcarii, od
1752 żyła w Italii, przeważnie w Rzymie.
jednym z największych malarzy, naprawdę wielcy współcześni podziwiali ją.
Terror Machine
137
www.bhpoland.org
Dla galerii wLinzu przychodzi mi do głowy tylko jeden napis: Narodowi niemieckiemu
na własność. Pinakoteka w Monachium jest może najws­panialszym dziełem, bo dokonał
go jeden człowiek. To niewyobrażalne, co Monachium zawdzięcza Ludwikowi 1, i co
zawdzięcza mu naród niemiecki! Wszak i Galeri Uffizi są chlubą nie tylko Florencji, ale i
całych Włoch. Jeszcze muszę się zatroszczyć o Królewiec.
Muzea w Norymberdze trzeba połączyć. To też będzie cudowna galeria. W Norymberdze
chcę wybudować Muzeum Germańskie, to musi być coś terowie z Buxtehude postawili
dom bodajże w 1917, dlatego w budynku jest bardzo mało elementów metalowych.
Z największą nadzieją jechałem na górę, kiedy po miesiącach przybyłem
tu pierwszy raz od miesięcy, żeby zobaczyć nowy dom w stanie surowym. Bałem się,
że przez swoje rozmiary nie będzie pasował do krajobrazu, i ucieszyłem się, że jednak
wygląda dobrze. Gdyby nie to, wolałbym, żeby był większy.
Sławny był Sonnenkópfl, który należał do Comeliusów. Bech-wspaniałego. Przy
obecnym sposobie budowania ciągle się boję, że może steinowie chcieli, żebym tego
Sonnenkópfla wziął.
wybuchnąć pożar.
W zeszłym stuleciu dano narodowi niemieckiemu galerie w Berlinie, Monachium,
Dreźnie, Wiedniu i Kassel. Nie ma nic piękniejszego, niż staw­ianie pomników kultury
narodu.
Królewiec mogę rozbudować za pieniądze, które dostałem od Funka. Po pierwsze galeria,
do której trafi wszystko, co znaleźliśmy na Wschodzie, po drugie wspaniała opera, po
trzecie biblioteka.
Ale potem ważniejszy stał się dla mnie widok na Salzburg, może miała
tu swój udział tęsknota do rodzinnych stron. Zresztą Sonnenkópfl byłby latem za gorący.
Idealny jest w lecie górski szałas. Chciałbym znów być tam w górze - kiedy znów się
tam znajdziemy, będzie to najpiękniejszy czas. Ale do tego jeszcze daleko, bardzo, bardzo
daleko!
Właściwie zaczęło się od Dietricha Eckarta. Szukaliśmy dla niego miejs­ca. Był pod nakazem aresztowania, musiał wiać. Najpierw ukryliśmy go w Wreszcie chcę przejąć protektorat nad nowym Trondheimem259 . Wojny Monachium u Laubócków, ale zaraz zaczął
wydzwaniać na lewo i na nadchodzą i mijają, pozostają tylko dzieła kultury ludzkiej.
97 Wilczy Szaniec
16/17 stycznia 1942 lv nocy H/Fu.
Hochlenzer zbudowano w 1672.Tam na górze jest stare osiedle! Powodem lokacji był
stary szlak solny wiodący z Hallein przez Salzburg, Berchtesgaden prawo. Drugiego dnia
mówi: ja chcę mieć Annę przy sobie, nie umiem się ukrywać! Odstawiliśmy go do jego
mieszkania. Jako środek ostrożności, nasze patrole obserwowały dom. Tu i tam kręciło się
paru lipskich tąjniaków, którzy byli jednak zbytnimi tchórzami, żeby się z nami zadawać.
Potem przyszedł Christian Weber, nasz skarbnik, i powiedział mi o Buchnerach. Nie
znałem Buchnera. Christian Weber był jego gościem na górze. Christian mówił, że Buchner zna jakieś miejsce, gdzie można wsadzić Dietricha Eckarta. Buchner siedział w
138
Terror Machine
www.bhpoland.org
pensjonacie Moritz. Któregoś dnia zadzwonił do Augsburga. Wieża Hali jeszcze o tym
przypomina! Rohm i mówi, żebym zaraz poszedł do powiatowego sztabu wojskowego.
Nie sądzę, żeby nasi poprzednicy byli zachwyceni tym terenem. Musiało tu wtedy być
niesamowicie. Wąska droga przez odludzie, kupcy musieli stale mieć się na baczności
przed napadem zbójców albo dzikich zwierząt. Na prze­bycie trasy, którą dziś robi się
samochodem w 20 minut, potrzebowali dni.
Tam, gdzie stoi mój dom260 , do 1917 nie było nic. Pusta parcela. WinHitler chciał stworzyć autostradę Oslo-Trondheim i lak rozbudować miasto, że niech
się schowa Singa­pur. Trondheim miał stać się najbardziej wysuniętym na północ centrum kulturalnym. Speer tak opisywał zamiary Hitlera: W nowym mieście winno się
znaleźć wszystko, czego potrzeba znaczącemu ośrodkowi kultury, jak opera, teatr, biblioteka, duża galeria malarstwa, ale i stadion, baseny itd. Obok dotychczasowego miasta
miało powstać całkowicie nowe, niemieckie miasto. Hans-Dietnch Loock, Ouisling,
Rosenberg und Terboven [Otusling, Rosenberg i Terboven], Stuttgart 1970, s, 457.
1925 Hitler wynajął “Willę Wachenfeld” na północno-wschodnim stoku Obersalzbergu, którą przejął 1929, a 1936 kazał rozbudować i przebudować.
Tam była wojskowa placówka śledcza, dublująca policję. Od wojskowych
dowiadywałem się, jakie są plany polityczne’. Rohm mówi: tej nocy kroi się obława, ja
bym go gdzieś zabrał! A już sam zdążyłem stwierdzić, że po ulicy kręcą się tąjniacy. Potem
Rohm mówi: właśnie się dowiedziałem, że na dro­gach wylotowych z Monachium jest
blokada. Dam ci wojskowy samochód
2 6 1 Fabrykant fortepianów Carl Bechstein i jeg o żona Helena wcześnie poparli Hitlera i zapewnili mu rozległe
kontakty.
2 6 2 Radca stanu Theodor Laubock założył w kwietniu 1920 pierwszą Ortsgrupe. NSDA P w Rosenheim I litlcr
był częstym gościem faubócka i jego żony Dory, zwłaszcza po przeniesieniu Laubócka do Monachium. Syn
Laubocka Fritz 1923 przejściowo był sekretarzem osobistym Hitlera.
2 6 3 Ernst Rohm (1887-1934), w 1 wojny światowej oficer, członek Freikorpsu Eppa, do maja 1923 kapitan w
saabie bawarskiej 7 Dywizji, organizator SA, uczestnik puczu Hitlera, 1924-25 członek Reichstagu, 1924 do
maja 1925 dowódca oddziału szturmowego, 1928-30 oficer armii boliwijskiej. Hitler sprowadzi! go z Boliwii i
mianował szefem sztabu SA(od stycznia 1931 do czerwca 1934).
pojedziesz swoim samochodem do Ogrodu Angielskiego, tam zrobimy przeładunek do
wozu wojskowego. - Dobra, mówię, ale sam on nigdzie nie pojedzie. Mówi, że bez ludzi
nie wytrzyma. A Rohm na to: jak samochód będzie pełny, to tym lepiej. Ja do Drexlera264 : Drexler, nie wyjechałbyś na parę tygodni z Dietrichem Eckartem? Był zachwycony. Eckart z początku się opierał, ale wieczorem - to było zimą 1922/23 - wywieźliśmy
go. Dojechali, chociaż na górze jeszcze leżał śnieg. Nic bliższego nie wiedziałem.
Następnego dnia przyszła do mnie policja. Jak ostro wtedy traktowal­iśmy tych z kryminalnej! Kiedy przy rozmowie telefonicznej zauważaliśmy, że ktoś słucha, padało: Herrgott, znowu jakaś policyjna małpa wisi na dru­cie! i niczego się nie dowiadywali. Potem
Christian zawsze opowiadał, jak było. Na razie wiedziałem, że jest nad Berchtesgaden w
pensjonacie. Kiedyś w kwietniu wziąłem młodszą siostrę oraz pewną pasterkę i poszliśmy.
Terror Machine
139
www.bhpoland.org
Powiedziałem im, że muszę pogadać z kilkoma ludźmi, i rozstałem się z nimi na dole w
Berchtesgaden, żeby pójść z Weberem na górę. Idziemy, idziemy, ostro w górę, końca nie
widać! Wąska droga, śnieg. Słuchaj, mówię, czyś ty oszalał? Czy to się nigdy nie skończy?
Co ci się zdaje, że ja po Himalajach łaziłem, za kogo mnie masz, za kozicę? Dalej już nie
było? Jak tego ma być jeszcze drugie tyle, to ja schodzę, nocuję na dole i idę na górę za
dnia! A on: spokojnie, zaraz będziemy. I nagle widzę pensjonat Moritz. Mamy pokój? Nie, ale jak przed drzwiami nie stoją buty, znaczy można wchodzić. Jasne, nie mogliśmy
się zapowiadać przez telefon. Zobaczymy, czy Dietrich Eckart jest u siebie. Pukamy w
jedne drzwi. Diedi, wilki! Wychodzi w nocnej koszuli, ze swoimi koślawymi nogami.
Powitanie. Był bardzo wzruszony. O której muszę rano wstać? - O siódmej, najładniej
jest o wpół do ósmej! Kra­jobrazu oczywiście nie widziałem. Rano wstaję, słońce wysoko.
wychodzę na werandę i co ja widzę?
Coś cudownego! Widok na pogórze po prostu nie do opisania! Eckart był już na dole,
pani Buchner się roześmiała. Eckart przedstawił mnie Buch­nerom: to mój młody
przyjaciel, pan Wolf. Nikt nie miał pojęcia, że osław­iony Adolf Hitler to ja. Eckart
występował tam jako dr Hoffmann. Koło południa Eckart mówi: chodź do gospody,
jako Austriak dostaniesz prawdzi­wy gulasz. Przywitali go tam jako dr. Hoffmanna, ale
widziałem, że wszyscy wiedzą, kim jest. Na moje pytanie wyjaśnił: na tej wysokości nie
ma zdra­jców! We Freilassing wystąpił kiedyś na zebraniu jako dr Hoffmann, po
2 6 4 Anion Drexler (1884-1942) wspólnie z dziennikarzem sportowym Karlem Harrerem założył Niemiecką Partię
Pracy (DAP), do której Hitler wstąpił 16 września 1919. 29 lipca 1921 Hitler został szefem partii.która przyjęła (na
wniosek Hitlera) nazwę Narodowo-Socjalistyczna Partia Pracy(NSDAP).
czym się w złości przedstawił: Co pan mi tu wygadujesz, ja wiem lepiej, że jestem Dietrichem Eckartem!
Musiałem rychło wracać do Monachium. Ale kiedy miałem trochę czasu, wyjeżdżałem.
Robiliśmy sobie wycieczki. W domku Purtschellera złapała nas kiedyś wściekła burza,
wiało, że mało co dom nie pofrunął. Dietrich Eckart klął: co za kretynizm, każą mi
mieszkać w tym kurniku! Kiedy indziej Buchner wjechał na górę na motorze - naprawdę
duża rzecz!
W końcu okazało się, że i w pensjonacie nie można go trzymać - mówiono, że przyjechała
horda policjantów. Któregoś popołudnia przekwa­terowaliśmy go do domku Gólla. Jak
zawsze, przeprowadził się z łóżkiem i młynkiem do kawy.
Dla mnie Obersalzberg to było coś wspaniałego. Zakochałem się w tym krajobrazie.
Jedni Buchnerowie wiedzieli, kim jestem, milczeli. Wszelkie stworzenie nazywało mnie
Wolfem. Aż w końcu klapa! Wybierałem się na Niemiecki Dzień do Passau. Zawsze przednio się bawiłem, słuchając dyskusji o Hitlerze. Akurat przy sąsiednim stole siedział
Holsztyńczyk z piękną młodą kobietą. Dosiadamy się, a on: teraz jadę z Holsztynu do
Ber­chtesgaden, muszę człowieka zobaczyć, potem do Passau. Myślę sobie: tak dobrze
żarło i zdechło! I mówię: wie pan co ja też tam jadę. Mnie to też interesuje. Jak pan chce,
to podwiozę. - Świetnie, mówi. Nazajutrz zeszliśmy do Berchtesgaden i samochodem w
świat.
140
Terror Machine
www.bhpoland.org
Jak wjeżdżamy do Passau, czeka na nas samochód. Stajemy, wysiadam i
daję swoim do zrozumienia: nie mówić, kim jestem! Wolf się nazywam. Nie mieli mojego
zdjęcia. Kto mnie nie znał, nie wiedział, jak wyglądam. Mau- rice szepnął mi, ze musimy
się wycofać, więc mówię Holsztyńczykowi: muszę jeszcze wjechać do miasta, mam tam
coś do załatwienia. Więc żeby nie odjeżdżał innym samochodem, boja zaraz dojdę. Przychodzimy do hali, on już jest w środku, słyszy okrzyki, piłuje gębę, w życiu nie widziałem
czegoś równie głupiego. Nagle widzi, że wchodzę na scenę i zaczynam prze­mawiać, i gapi
się na.mnie jak na ducha. Skończyło się straszną rozróbą, Schrecka zamknęli. Wracamy
razem, jego już nie było, powiedziałem mu tylko: nikomu ani słowa, bo będę się musiał
wyprowadzić i już całkiem nie będę się miał gdzie podziać! Obiecał. W drodze powrotnej
prowadził Góring. Jechał jak wariat, niedobrze mi się zrobiło. Na zakręcie przed Tittmoning władowaliśmy się w kupę gnoju! Na szczęście Maurice nas ściągnął.
Następnego dnia w Obersalzbergu wchodzi po schodach żona Holsztyń- czyka, wpatruje
się we mnie i udaje, że nic nie wie. Jasne, żonie powiedział. Ale wobec innych trzymał
gębę na kłódkę.
Odtąd miałem już zawsze przemawiać w Berchtesgaden. W końcu nie dało się tego
uniknąć. Niemiecki Dzień w Berchtesgaden: będzie obecny tow. Adolf Hitler! W pensjonacie podniecenie. Cały pensjonat - 40 czy 50 luda - zszedł na dół, żeby poznać tego
człowieka. Jedzenie było naszykowane wcześniej. Zjeżdżam na motorze, przybywam do
“Pod Koroną”, i - szok - przede mną siedzi cały pensjonat! Myśleli, że ludzie krzyczą na
cześć każdego, kto teraz wejdzie. Wszedłem na mównicę. Patrzyli na mnie jak na wariata.
Ludzie znikli! Ale jak wróciłem na górę, życie w pensjonacie straciło dla mnie swój smak,
bo wszyscy, którzy przedtem na mnie wygadywali, zaczęli się krępować.
Czasy, kiedy nikt mnie nie znał, były najpiękniejsze. Ludzie uważali mnie za wszystko,
tylko nie za Hitlera.
W 1925, to była jedna z moich pierwszych podróży, znowu poszedłem do Buchnerów
i mówię: muszę dyktować, potrzebuję pełnego spokoju. Zainstalowałem się w małym
domku i tam pracowałem. I koniec z Buchn­erami. Nic na nich nie dam powiedzieć, oceniam ludzi wedle tego, jak się zachowywali w czasie walki. Jak bardzo ludzie pomagali
sobie nawzajem, gdy Partia była mała! Buchner był bardzo porządny, a jego żona - po
pros­tu wcielenie temperamentu! Po czym, jakoś w 1926 czy 1927, przyszła sprawa Dressla.
Zgroza. Typ był potwornie leniwy, nie usługiwał, jedzenie było nędzne, występy często
potworne, a szwagier często bywał komplet­nie pijany! Całą gospodarkę prowadziła
służąca, miła dziewczyna, teraz jest u Amanna. Traktował ją paskudnie. To była córka
zubożałego fab­rykanta porcelany, obraz nędzy, ale cudowna dziewczyna. Że stamtąd
odeszła, było dla niej zbawieniem. Dressel nie odpalał personelowi nawet dziesięciu procent. Amann ją od niego wyciągnął. To było coś takiego, że nie mogliśmy tam dłużej
zostać.
Potem mieszkałem w Marineheim. Bechsteinowie się tam urządzili i prosili, żebym im
dotrzymał towarzystwa. Ale to było nieznośne, Bech­steinowie sami to powiedzieli, a to
naprawdę byli ludzie światowi. Coś tak ciasnego i nienaturalnego, ekstrakt poglądów
nam zupełnie obcych! Po aferze z bagażem pana Modersohna odszedłem stamtąd. Nie
wytrzy­małbym dłużej w domu, w którym mieszkają tacy ludzie.
Terror Machine
141
www.bhpoland.org
Półtora czy dwa lata mieszkałem potem, z przerwami oczywiście, w Domu Niemieckim
w Berchtesgaden, najpierw od frontu, a potem zawsze w tym samym pokoju od tyłu.
Tam rzeczywiście zapuściłem korzenie. Codziennie wchodziłem na Obersalzberg, do
Scharitzkehla, a potem wracałem na dół. Dwie i pół godziny. Tam na dole napisałem
drugi tom [Mein KampfJ. Chętnie tam bywałem, w “Gospodzie Trzech Połonin”,
zawsze były tam piękne kobiety, to było wspaniałe; jedna była niesamowitej piękności,
inne bardzo miłe.
Razu pewnego słyszę, że willa Wachenfeld jest do wynajęcia, to było w 1928. Lepiej
nie mogłem trafić, myślę. Zszedłem, ale nikogo nie zastałem. Przychodzi stary Rasp: obie
właśnie wyszły! Zimą był w Buxtehude wielki przemysłowiec i nazwał dom na cześć swojej żony, która była z domu Wachenfeld. Czekam, wreszcie przychodzą. “ Przepraszam,
czy panie są właścicielkami tego domu? Słyszałem, że jest do wynajęcia”.”Czy pan Hitler?
Jesteśmy w pana Partii.” “Znakomicie!” “Wstąpi pan na filiżankę kawy?” Wszedłem do
środka i zostałem porażony. Oczarował mnie zwłaszcza duży pokój. “Czy mogę wynająć
cały dom?”
“ Wyłącznie! Zimą stoi pusty, stary Rasp wietrzy, ale to mało.” “Czy mogę wynająć na
cały rok?” “Tak.” “Ile?” “Boja wiem... chyba 100 marek na miesiąc nie będzie za drogo?”
“Proszę bardzo! Z prawem pierwokupu, gdyby panie chciały się go pozbyć.” “Kamień mi
spada z serca! Nie mamy co z tym domem zrobić!”
Zaraz zadzwoniłem do siostry w Wiedniu: wynająłem dom, czy mogłabyś mi prowadzić
gospodarstwo? Przyjechała i zaraz się wprowadzil­iśmy. Było cudownie! Pierwsze Boże
Narodzenie było wspaniałe! Żeby nie była całkiem sama, kupiłem jej dwa psy, dziewczynę
też miała. Nic jej się nigdy nie stało, przeciwnie.
Potem pewnego dnia pojechałem do Buxtehude. Władowałem w to
ostatecznie sporo pieniędzy i chciałem załatwić sobie notarialne zatwierdze­nie ceny.
Najchętniej bym kupił ten dom. Ale nauczycielka mówiła, że jej siostra nie chce go
sprzedać, bo to jej męża. W Buxtehude wypytałem się o fabrykę Wintera i pojechaliśmy
samochodem z Hamburga.
“Czy to fabryka skórzana?” “Chyba tak. Ale fabryka spłonęła dzisiejszej nocy.” Myślę
sobie, przyjechaliśmy w samą porę, i pytam dziewczynkę, która nam udzielała
informacji:”a nie wiesz czasem, gdzie jest starsza pani?” “ Zaraz będzie w domu dyrektora, on stoi.”
Pierwsza zobaczyła mnie córka.,. Ach, to pan! Już pan wie, co się stało! Mamo, pan
Adolf Hitler przyjechał!” Schodzi starsza pani:,, Ach, to pan! Ledwo pana widzę. Co
za szczęście, że pan dzisiaj przyjechał! Widzi pan, jest jednak jakaś sprawiedliwość na
świecie!” W czasie inflacji fabrykę wykupili od niej dwaj Żydzi. Córka:”mamo, pan
Hitler chciałby kupić dom na górze.” Ona:,, dzisiaj, jak jest taki szczęśliwy dzień, dzisiaj
się zgadzam.” Podprowadziła mnie do obrazu:,, Czy w wojsku nie można pisać listów?
Ten łajdak, ten nędznik jest już trzy tygodnie w wojsku i nic jeszcze nie
napisał!” “Może ma ćwiczenia” mówię. Ona na to, “Cóż, może go skrzywdzłam.”
Tak ją w tym momencie polubiłem - kobietę gołębiego serca, coś jak Hoffinannka, tylko
trochę wyższa, chuda, bardzo ruchliwa. Była po osiemdziesiątce. Trochę potem ze starszą
panią spacerowałem. Miała już tylko prawo mieszkania w domu. W fabrykę strzelił pio142
Terror Machine
www.bhpoland.org
run. Tak wszedłem w posiadanie domu.
Tak, wiele mnie łączy z tą górą. Niejedno się tam zdarzyło, zaczęło się lub przeminęło,
to jest też najlepszy okres mojego życia. Przywiązałem się też do pierwszego domu. Tam
powstały moje wielkie plany. Zawsze miałem tam miłe towarzystwo. A ile wolnego czasu!
Teraz jestem cały czas uwiązany, jak jakie bydlę. Moje jest tylko tych kilka godzin tutaj.
Dla baronowej byłem ciekawym człowiekiem. Eckart po wiedział j ej: mam tu młodego
przyjaciela, który kiedyś będzie bardzo ważną figurą. Chci­ała wiedzieć, co robię powiedziałem, że jestem pisarzem.
Jak miło było u Dietricha Eckarta, kiedy do niego przyszedłem na Franz- Josef-StraBe! Jak
się troszczył o swoją Annerl! Kiedy umarł, powiedziała mi, płacząc gorzko, że nie sposób
znaleźć drugiego człowieka równie bezin­teresownego jak on. Od tego czasu poszliśmy
daleko naprzód, więc nie pamiętamy już, kim był wtedy - gwiazdą polarną. Wszystko,
co pisali inni, było takie płaskie. Kiedy on kogoś krytykował, to było takie głębokie! Ja
wtedy byłem stylistycznie bardzo nieporadny. Jedno mnie tylko krzepi: jemu też to
nie przyszło samo, tylko zdobył to ciężką pracą. Rzeczy, które pisałem dziesięć lat temu,
teraz nie mogę czytać!
Nasze towarzystwo w pensjonacie składało się z Dietricha Eckarta, baronowej Abegg,
Essera265, Heinricha Hoffmanna i z Drexlera z jego Anną. Dla baronowej wywlokłem
kiedyś w pocie czoła popiersie, które uważali za Donatella - okazało się, ordynarna glinoplastyka!
W Domu Niemieckim nieraz spędzałem piękne wieczory. Szybko poczuliśmy się na
swoim i wśród swoich. Gansser26 6 wypełnił dom swoimi szwabskimi śpiewami i stale
zacierał ślady przestępstwa.
2 6 ? Hermann Esser (ur.1900), 1919 ochotnik w socjaldemokratycznej “Warcie Ponad Regiona­mi”, członek NSDAP od 1920. po reaktywacji otrzymał numer członkowski 2. 1925-26 szef propa­gandy NSDAP. 1926-32 redaktor
naczelny lllustrierter Beobachter, 1933-35 bawarski minister stanu do spraw gospodarki. 1936 prezes Urzędu ds.
Cudzoziemców, 1939 sekretarz stanu ds. cudzoziem­ców w ministerstwie oświecenia i propagandy.
Mietzel była piękną dziewczyną. Znałem kiedyś bardzo wiele kobiet, niektóre i mnie
bardzo lubiły. Ale po co się żenić, żeby potem porzucać kobi­etę? Jedna nieostrożność
i idę siedzieć na sześć lat! Więc jedno było pewne: małżeństwo w ogóle nie wchodzi
w grę. W tamtym czasie miało to takie następstwo, że nie wykorzystałem paru okazji.
Przepraszam, rozkleiłem się.
Pamięć o dr. Gansserze powinna w Partii trwać wiecznie. Zawdzięczam mu cały szereg
wielkiej wagi znajomości. Bez znajomości z Richardem Franckiem267 nie załatwiłbym
donosiciela w 1923. To samo Bechsteinowie! Kiedy myślę, że miesiącami jeździłem jego
samochodem z dynamitem, a on mi tłumaczył, żeby mnie uspokoić: potrzebuję kierowcy,
który jest tak przer­ażony, że nie słucha, o czym rozmawiam -jeśli się z kimś zderzy, wylecimy w powietrze. Jeśli pan kiedyś usłyszy, że Brucken-Allee wyleciała w powi­etrze, to
właśnie będę ja!
Co się tyczy podróży, to Eckart był wcieleniem punktualności, a Ganss­er niepunktualności.
Eckart potrafił być na miejscu półtorej godziny przed odjazdem pociągu. Gansser potrafił
Terror Machine
143
www.bhpoland.org
nie przyjść wcale. Kiedyś Eckart pyta: słyszałeś coś o Gansserze? Boję się, że znów się
spóźni! W ostatniej chwili przed odjazdem pociągu Gansser z kupą walizek przepycha
się do nas z ostatniego wagonu, do którego ledwo zdążył wsiąść, a Eckart do niego: to
wszystko przez to, że się urodziłeś po czasie!
Eckart był protestantem, ale wobec Ganssera bronił katolicyzmu. Gdyby
nie Luter, katolicyzm skończyłby się dużo szybciej! Gansser, syn pastora, bronił Lutra.
Którąś dyskusję Eckart uciął słowami: teraz ci coś powiem: jesteś klasycznym produktem
protestanckiego seksualizmu!
W Monachium znalazłem cały szereg wiernych mi ludzi. Każdy mógł tylko stracić,
nikt zyskać. Kiedy spotykam kogoś z prostych ludzi, czuję się im tak bliski, są do
mnie tacy przywiązani. Starzy sprzedawcy żywności przychodzili do mojego mieszkania,
żeby przynieść swojemu panu Hitlerowi dwa jajka. Poschl, Fuessowie. Gahrowie, ale i
zupełnie prości ludzie, częś­ciowo już siwi, to naprawdę było dla mnie coś wzruszającego.
Tak tych ludzi lubiłem! Górne dziesięć tysięcy wszystko robi z wyrachowania, ci widzą
we mnie atrakcję uświetniającą ich salony, tamci szukają dojścia. A naszych sprzedawców
gazet często bojkotowano i bito! Jednym z naszych najwier2 6 6 Emil Gansser (1874-1941). dr phil.. 1911 -19 robotnik u Siemensa, członek NSDAP od wios- n\ 1921.
Wprowadził Hitlera do National Klubu w Berlinie. 1922 publicznie zarzucił prezydentowi Hbertowi zdradę stanu
i w ten sposób rozpoczął serię oskarżeń głowy państwa, co 1924 doprowadz­iło do procesu w Magdeburgu. 1924
deputowany do Reichstagu z ramienia Bloku Narodowego (frakcji Narodowo-Socjalistycznej Partii Wolności).
2 6 7 Richard franek, fabrykant kawy w Berlinie, założyciel Księgarni Wojny Światowej.
niejszych ludzi był stary Jegg, był on z nami od 1920. To były czasy! To są moje
najpiękniejsze wspomnienia. Przywiązanie do mas - to mi zostało. Jestem bardzo osobiście
związany z ludem, umiem się wczuć w ich mental­ność, ich radości i troski, bo znam ich
życie. Przecież latami żyłem głównie tyrolskimi jabłkami, to samo Hess268 . Jak myśmy
oszczędzali! Równie dobrze mógłbym żyć na poziomie klasy średniej. Każdą markę
dostaję od Partii, Wiernym sojusznikiem był także mały Neubauer, służący Ludendorffa. Dalej znowu szlachta, von Stransky, Scheubner- Richter. v.d. Pfordten269, spotykały
się u mnie największe przeciwieństwa. Moje własne otoczenie partyjne pochodziło ze
wszystkich zakątków Niemiec. Trzon moich zwolen­ników nie zmienił się ani trochę. Co
za wspaniałe czasy! Pomyśleć: nieznany nikomu człowiek powstaje, żeby zdobyć naród, i
po piętnastu latach rzeczy­wiście zostaje kanclerzem Rzeszy! Ale też miałem szczęście, że
wśród moich zwolenników znalazły się silne osobowości!
98 Wilczy Szaniec
17/18 stycznia w nocy
H/Fu.
Najpierw śnieg, potem mróz! To było napisane we wszystkich książkach o Rosji,
Hilger27 0 zresztą mówił to samo. Jak widać, wszystkie te obserwac­je były diabła warte.
Można sobie obliczać średnie temperatury na podstaw­ie wieloletnich pomiarów, ale
trzeba się liczyć z tym, że może przyjść rok, w którym wahania temperatur będą o wiele
144
Terror Machine
www.bhpoland.org
wyższe, niż to wynika z obliczonej średniej.
To jest to, co doprowadziło do szoku - zjawisko nieoczekiwane, na które ludzie nie byli
przygotowani. I dalej: taktyka naszego dowodzenia musiała się dopiero przestawić na
te okoliczności. Dziś pozwalamy Sowie-tom przełamać nasze linie, nie ruszamy się z
miejsca. Dopiero za naszymi li2b ° Rudolf Hess (1894-1991) ur. w Aleksandrii(Ogipt), oficer I wojny światowej, 1919 studia w Monachium, członek
NSDAP, uczestnik puczu Hitlera, więzień Landsbergu. 1925 sekretarz osobisty Hitlera, 1932 prezes Centralnego
Komitetu Politycznego NSDAP, 1933 zastępca Fiihrera, minister Rzeszy. I0.V.1941 poleciał Me-210 do Anglii.
26
6 9 Inżynier Lorenz Ritter von Stransky (1890-1923) i Theodor von der Pfordten (1873-1923). radca w
Sądzie Najwyższym landu, zginęli (podobnie jak Scheubncr-Richter) w czasie puczu monachijskiego.
27
7 ^ Gustaw Hilger (1886-1965) urodzony w Moskwie z niemieckich rodziców, po ukończeniu studiów
1910 wrócił do Moskwy i z krótkimi przerwami pozostał w Rosji przez następne 30 lat. Po nawiązaniu stosunków
dyplomatycznych ze Związkiem Sowieckim został przez pierwszego ambasadora niemieckiego, hrabiego Brockdorff-Rantzau, ściągnięty do ambasady niemieckiej i pozostał tam do ataku Niemiec na Związek Sowiecki, ostatnio
w randze radcy ambasady.
niami są niszczeni, lub giną po wsiach, kompletnie pozbawieni drugich rzutów. Na to
trzeba jednak mieć nerwy i, powiedzmy sobie szczerze, moje­mu szanownemu skądinąd
poprzednikowi271 tych nerwów brakowało. Gen­erał musi mieć lodowato zimną wredną
mordę, musi to być człowiek niesympatyczny, jakich mam w Partii. Oto żołnierze, jakich
nam w tej sytu­acji potrzeba. Gdyby nie mróz, poszlibyśmy jeszcze 600 km naprzód,
niewiele brakowało! Zadziałało przewidywanie i ustrzegło nas przed katas­trofą.
Olej, którego teraz potrzebujemy - już mieliśmy. To przychodzi taki idio­ta i wynajduje
olej zunifikowany. Szlag mnie trafia na urzędników. Powierzanie konstrukcji ludziom,
którzy nie mają na bieżąco do czynienia z produkcją, prowadzi na manowce.
Zwracać uwagę na to, co nazywamy pięknem, to można w czasie poko­ju. Dla potrzeb
wojny potrzebuję lokomotyw, które wytrzymają pięć - sześć lat. Odpowiednio można
zrezygnować ze wszystkiego, co jest potrzebne, żeby maszyna wytrzymała dalsze dziesięć
lat.
Niedawno nowy messerschmitt wpadł w ręce wroga. Przerazili się. Jedna amerykańska
gazeta napisała, że dotąd wszyscy myśleli, że Niemcy nie posi­adają dobrych materiałów;
teraz okazało się. że Ameryka będzie potrze­bowała w najlepszym razie trzech lat,
żeby osiągnąć jakość materiałów jak w tym samolocie - natomiast używanie maszyn
amerykańskich ma istotne cechy samobójstwa. Tyle, że niemiecki samolot wymaga co
najmniej sześć razy więcej pracy od amerykańskiego.
Na Malcie stosujemy taktykę polegającą na tym, że ciągle atakujemy, tak że Anglicy
muszą bez przerwy strzelać. Prawie nie mamy strat własnych. Ale i włoskie maszyny są o
wiele lepsze od hurricanów.
W Aleksandrii Włosi znów dokonali ataku torpedowego. Anglicy oceni­ają wykonawców
tych ataków jako bardzo dzielnych ludzi. To, co myśmy przeżyli z pogodą, Włosi zafundowali sobie przez błędy w dyslokacji: szok, który obezwładnia.
2 7 1 Feldmarszałek Walter von Brauchitsch (1881-1948), 1933-38 dowódca I Dywizji w Królew­cu. 1938-41
następca Fritscha na funkcji głównodowodzącego wojsk lądowych, został zwolniony 19.XII.1941. Hitler osobiście
Terror Machine
145
www.bhpoland.org
przejął dowodzenie wojskami lądowymi.
99* Wilczy Szaniec
18 stycznia 1942 wieczorem H/Fu.
Moje życie upłynęło na ciągłym namawianiu. W 1932 odbyłem w Kais- er-hofie
wielogodzinną rozmowę z MeiBnerem272. Powiedział mi, że całe życie był demokratą,
ale może w innym kierunku niż myślimy, w rzeczywis­tości nie dzieli nas tak wiele i rad
zrobi wszystko, żeby nam pomóc co do starszego Pana - a to nie będzie proste, bo starszy
Pan jest do nas nastawiony skrajnie negatywnie.
Muszę powiedzieć, że MeBner jako pierwszy przedstawił mi życie starszego Pana w
sposób przekonywujący. Na kim się miał oprzeć? Nacjon­aliści byli do niczego. Przeciw
Konstytucji nie pójdzie! Co robić? To była dla niego trudna decyzja - współpracować z
niektórymi socjaldemokratami i centrystami. Do tego dochodziła jego odraza do Hugenberga273. który w 1925 nazwał go zdrajcą kraj u dlatego tylko, że zatrzymał MeBnera.
Starszy Pan zaprosił mnie do siebie: Panie Hitler, chciałbym poznać Pańskie poglądy!
Niełatwo było przekazać światopogląd ponad taką przepaś­cią. Mogłem nawiązać tylko do
rozważań wojskowych o konieczności odbu­dowy organizacji. Z żołnierzem nawiązałem
kontakt natychmiast, ale naw­iązać kontakt z politykiem-to była trudna sztuka. Kiedy
skończyłem, prawie się ze mną zgadzał. A potem przypomniał sobie zdarzenie z Prus
Wschod­nich: Ale wasza młodzież nie powinna się tak zachowywać! W Tannenbergu krzyczeli: Obudź się! Obudź się! Przecież nie śpię! Ktoś wmówił starszemu Panu, że to było
do niego, a przecież chodziło o okrzyk “Germanio, obudź się!” (Deutschland erwache).
Zaraz potem Hindenburg zakomunikował mi, że będzie zasięgał mojej opinii przed
ważnymi decyzjami. To już było coś. Ale wpływ kręgów wobec mnie wrogich był jeszcze
tak silny, że w 1933 mogłem początkowo rozmaw­iać z nim tylko w obecności Papena.
Któregoś dnia Papen wyjechał. Poszedłem sam. Po co nam ciągle ten Papen? Przecież ja z
Panem chcę roz­mawiać! Po powrocie Papen żałował tej podróży. Staruszek uważał go za
coś w rodzaju psa myśliwskiego, ale chyba dosyć go lubił. Papen też miał swoje
2 1 ^Rozmowa z sekretarzem stanu Mefinerem o utworzeniu rządu miała miejsce 22.1.1933.
2 7 3 Alfred Hugenberg (1865-1951), 1903-07 w pruskim ministerstwie finansów, 1907-08 dyrektor banku, 190918 prezes dyrekcji f-my Krupp. Od 1916 tworzył koncern prasowy nazwany jego nazwiskiem. Członek Związku
Wszecbniemieckiego i w związku z tym krytyk Hindenburga, ponieważ ten natychmiast po wyborze na prezydenta
(1925) nie zaczął likwidować republiki. 1928-33 przewodniczący Niemieckiej Narodowej Partii Ludowej (DNVP),
i-VI. 193 3 minister gospodarki i aprowizacji w rządzie Hitlera.
zasługi. Pierwszy atak nadszedł z jego strony. Targnął się na Świętą Konsty­tucję274 ! Było
jasne, że długo nie przetrwa.
Jeżeli Antonescu nie złapie kontaktu z masami, jest skończony. Kto jest więźniem aparatu,
nie przetrwa. Ataturk zabezpieczył swoje panowanie dzię­ki swojej partii. Niech się dziś
coś stanie z Antonescu, nie będzie żadnego mechanizmu wyłonienia następcy. Natychmiast pojawi się armia walczących ze sobą pretendentów. Horia Simę27 5 kazałbym
rozstrzelać, a z Legionu zro­bił aparat przemocy.
146
Terror Machine
www.bhpoland.org
Bez fundamentu politycznego nie można uregulować ani kwestii następ­cy, ani normalnej administracji politycznej. W tym zakresie Rumuni są w tyle za Węgrami. Państwo
węgierskie ma co prawda - dla nas nieznośny - parlament, ale aparat nie ma z tym nic
wspólnego.
To był pech Papena - nie miał nic. Nie byliśmy na tyle silni, żeby go kryć, zresztą i tak bym
tego nie zrobił, on się do tego nie nadawał276 .
Mieliśmy pięć i pół miliarda deficytu rocznie (Rzesza i landy razem) i do tego pięć miliardów płatności na rzecz aliantów. Kolosalny sukces, w porów­naniu do 150 miliardów
z traktatu, powiedział mi [Papen] po powrocie z Genewy. A w kasie Rzeszy było na 30
stycznia 1933 wszystkiego 83 miliony. I z czego pan to chce zapłacić, pytam, a on: No, z
czegoś trzeba, bo to z nas ściągną. A ja na to: Jak to ściągną? Ma pan coś, z czego można
by przeprowadzić egzekucję? Jak potem chciałem trzy miliardy na dozbrojenie, znowu mi
wyciągnęli te zobowiązania wobec zagranicy, a ja na to: Chcecie to dać na obce wojsko?
Nie lepiej na swoje?
‘ Papen jako kanclerz Rzeszy usunął 20 . VII. 1932 urzędujący rząd Prus. Tą interwencją federalną i
późniejszą czystką polityczną w Prusach naruszy! obowiązującą konstytucję.
2 7 ^ Horia Sima (ur.1909), nauczyciel gimnazjalny, 1938 p o śmierci Codreanu przejął dowództw o Żelaznej Gwardii. Od września 1940 wicepremier. W styczni u 1942 doszł o do próby powstania, która jed­nak została przez Antonescu stłumiona. Hitler kazał przekazać rumuńskiemu szefowi państwa: Skoro doszł o do przelewu krwi, generał
winien przywrócić porządek, oczyści ć teren i założy ć legio n na now o pod swoi m przewodnictwem. Hillgruber,
Hitler, Kónig Carol und Marschall Antonesc u [Hitler, król Karol i marszałek Antonescu] , Wiesbaden 1965, s.
120. Niemiecki e służby specjalne uchroniły Horia Sim ę i liczących się przy­wódcó w legionistó w przed śmiercią!
wywiozł y ich do Niemiec . Po kapitulacji Rumunii i upadku Antonesc u Sima został 24. VHI 1944 premierem
proklamowanego przez Niemc y w Wiedniu “Rządu Narodowego” . Pod koniec wojny ukrył się, żyje w Hiszpanii.
2 7 6 Franz von Papen został 1 VI. 1932 mianowany przez prezydenta kanclerzem. 17.XI. popadł w kon­flikt ze swoi
m koalicyjnym gabinetem i musiał ustąpić. Papen, do swojeg o powołani a członek Centrum, nie znalazł oparcia we
własnej partii, ale był tolerowany przez NSDA P do wyboró w do Reichstagu 3 LVII. Kiedy partia Hitlera uzyskała
23 0 mandatów i stworzyła najsilniejszą frakcję w Reichstagu, zażądała ustąpi­enia Papena. Gdy to nie nastąpiło, a
Hitlerowi nie powierzon o misji sformowania rządu, rozpoczął bezkom­promisow ą walkę z rządem. 12.IX. podcza s
głosowani a nad zgłoszony m przez NSDA P wnioskie m o votum nieufności gabinet poniósł ciężką klęskę: wniosek
przeszedł 51 2 głosami przeciwko 42 . Nawe t Niemieck a Narodow a Partia Ludowa, która głosował a za Papenem,
popierała jeg o politykę tylko w ograniczonym zakresie.
Przy składaniu listów uwierzytelniających przez ambasadora Anglii zreferowałem mu
swój punkt widzenia. Usłyszałem: Czy chce Pan przez to powiedzieć, że nowe Niemcy nie
uznaje zobowiązań zaciągniętych przez poprzednie rządy? Odpowiedziałem: zaciągnięte
tak, wymuszonych nie. Cokolwiek obiecano pod hasłem Traktat Wersalski, uważam za
wymuszone! On: doskonale, przekażę to niezwłocznie mojemu rządowi!
Ani Anglia, ani Francja nigdy nie wystąpiła przeciwko nam z powodu płatności! Anglików od początku się w tym względzie nie obawiałem, ale martwiłem się. że Francuzi
mogliby to wykorzystać, żeby - powiedzmy - wkroczyć do Mainz.
100* Wilczy Szaniec
18/19 stycznia 1942 w nocy
Terror Machine
147
www.bhpoland.org
Gdyby tak ktoś przyszedł i zapytał: dlaczego nie zmienia Pan programu Partii? A po co
zmieniać? To już historia, z tym programem założyłem ruch, to było 24 lutego [ 1920]277.
Co się zmienia, to życie, które wprowadza mody­fikacje. To nie jest czasopismo wojskowe
czy inny biuletyn medyczny, który musi dotrzymywać kroku najnowszym odkryciom!
O trudności naszego położenia nie stanowi zima jako taka, lecz takie zjawisko: mieć ludzi
i nie móc ich transportować, mieć broń i nie móc jej przerzucić, mieć amunicję i nie móc
jej dostarczyć. Kolej! Niech to następ­nym razem wygląda inaczej!
Lepiej, żebym to ja mówił 30-go [stycznia], a nie dr G.foebbels]! Ja umiem wypośrodkować
nastrój między prostotą a podniosłością. G. w swoim monologu upominał front, mówiąc
o twardości i opanowaniu. Żołnierz w tej sytuacji nie jest opanowany, lecz zdecydowany! To rozumie tylko ten, kto sam przez to przeszedł.
Kiedyś znajdą gdzieś czaszkę, a cały świat powie: oto nasz przodek! Kto wie, czy neandertalczyk278 nie był małpą! W każdym razie nie tam żyli nasi
- 22 VI92 6 walne zebranie członków NSDA P zakończyło dyskusje programową prowadzoną od reak­tywacji Partii,
zwłaszcza w okręgach północnoniemieckich. Ustalono, że program ogłoszony 24.11.1920 jest “niezmienny”. Według
interprelacji aparatu partyjnego me oznaczało to, że każde słowo musi pozostać takie, iakie jest, ani tez, że należy
zakazać pracy nad pogłębieniem i rozbudowąprogramu Stwierdzamy natomiast z cala stanowczością i nieugiętą
jasnością: niech nikt się nie waży mąistrowac przy założeniach i głównych myślach lego programu! Gottfned Feder, Dos Programm der NSDA P und seine weltanschaułichen Grundlagen [Program NSDA P i jego założenia
światopoglądowej, Monachium I927,s 18.
2 7 8 1856 odkopano wNeandertalu (pomiędzy Dusseldorfem i Elbeifeld) szkielel ludzki, od którego nazwano najstarszy gatunek ludzki. Znalezisko ni e pozwalało określić warunków życia tych pierwszych ludzi
przodkowie. Nasz kraj to była północna dzicz, przez którą co najwyżej prze­chodzili. Jeśli
ktoś nas pyta o naszych przodków, trzeba wciąż wskazywać na Grecję!
101* Wilczy Szaniec
19 stycznia 1942 wieczorem H/Fu.
Raz byliśmy w “Orle Rzeszy” [restauracja w Monachium]. Hess był tam z żoną i szwagierką.
Podszedł podpity student i uwłaczał paniom. Hess wziął go na stronę i powiedział mu, co
myśli. Następnego dnia przychodzi do niego dwóch takich małpiszonów, przynoszą mu
wyzwanie, bo ośmielił się udzielać pouczeń korporantowi. Zabroniłem mu wdawać się w
to. Niech przyjdą do mnie. Powiedziałem im. że ten człowiek cztery lata dzielnie stawał
w obliczu wroga. Nie wstyd wam?
W jedną sprawę był zamieszany Holzschuher279. Też go chcieli wyzwać. Co za głupia
historia! Powiedziałem: Idiotyzm! Znam lokalne grupy, gdzie samo wejście do lokalu grozi śmiercią. Jak komu z nich życie zbrzydło, niech tam idzie! Nie spotkałem przypadku,
który by nie zakrawał na kiepski dowcip.
Niepowetowana strata - Strunk280 , nasz jedyny korespondent na świa­towym poziomie.
Uwiedli mu żonę, więc się dał zastrzelić! Gdzie tu sens! W 1923 Dietrich Eckart dostał z
jakiegoś powodu 16 czy 17 wezwań na raz. od samych młodziaków. Wkroczyłem w to.
Przede mną mieli respekt. Są oczy wiście sprawy, gdzie dwaj ludzie popadaj ąw konflikt,
148
Terror Machine
www.bhpoland.org
którego żaden sąd nie rozstrzygnie. Jeżeli dwóch startuje do tej samej kobiety, jeden musi
odejść. Ale teraz, w czasie wojny, nawet dla takich spraw nie ma zrozumienia ani czasu.
To nie służy narodowi.
Co do konfliktów, jakie się rodzą w chłopskich zagrodach, jestem kolos­alnie tolerancyjny. Chłopak, który nie walczy o dziewczynę, jest skończony. Nie robię z tego tragedii.
Nieraz zdarza się, że sądy kwalifikują zwykłe zabójstwo, w bójce czy w afekcie, jako mord
z premedytacją- powiedziałeś
2 7 9 Wilhelm hr. von Holzschuher (tir. 1X93), 1930-33 wiceprzewodniczący Komisji Śledczo- Rozjemczej Kierownictwa NSDAP, późniejszego Sądu Partyjnego, 1934-41 premier rządu Dolnej Bawarii i Górnej Nadrenii. 1934
gruppenfilhrer w sztabie reichsfiihrera SS.
280 27 x. 1937 hauptsturmfuhrer SS Roland R.Strunk. korespondent wojenny i zagraniczny Volkiseher Beobachter.
został zastrzelony w pojedynku pod Hohenlychen przez Horsta Krulschimę - adiutanta naczelnika Hitlerjugend
Baldura von Schiracha. Krutschima uwiódł panią Strunk. gdy jej mąż przebywał za granicą jako korespondent wojenny.
kiedyś-tam ja go kiedyś zabiję i już robią z czynu wykonanie wcześniejszego planu. Dokąd
by nas to doprowadziło, gdybyśmy uznawali za mordercę każdego, kto kiedyś coś takiego
powiedział, jeszcze na wsi! W takich przypadkach -jeśli widzę, że to w gruncie rzeczy
porządny chłopak - przymykam oko, kara zostaje zamieniona na więzienie, a po krótkim
czasie następuje zwolnienie warunkowe.
Kto ma dziś prawo się bronić? Nie istnieje honor jako czyjaś szczególna właściwość. Gdyby jeszcze i Niemiecki Front Pracy zażądał prawa do poje­dynków, pozostałaby tylko
garstka nieszczęśników bez honoru. Ja bym zez­wolił na pojedynki tylko wśród duchownych i wśród prawników! Można sobie wyobrazić o wiele szlachetniejszy sposób i rozliczne możliwości udowodnienia swojego znaczenia dla narodu. Do wszystkiego trzeba
przykładać odpowiednią miarę. Im więcej wielkich wydarzeń człowiek widzi w życiu,
tym mniejsze wrażenie robi na nim coś takiego. A ile rodzin przeżyło nieszczęście na tym
tle! Przecież pojedynek niczego nie dowodzi, można mieć tysiąc razy rację, decydujące
jest to, kto lepiej strzela.
102* Wilczy Szaniec
20 stycznia 1942 w południe Gość: Reichsfuhrer SS Himmler
Były w starej armii rzeczy niesłychanie dobre, była i niesłychana ilość anachronizmów,
stąd się zrodził socjaldemokratyzm, nigdy by tego nie było, gdyby w armii i flocie robiono
wszystko, żeby robotnika wchłonąć, a nie wyobcowywać z narodu. Nie mógł awansować.
Konstrukcja, która musiała rozkładać armię! Instytucja chorążych i p.o. oficerów była
nieszczęściem. Każdy pułk ma oficerów, na których się opiera. Jak wielu z nich było takimi ludźmi, ale droga przed nimi była zamknięta! Za to każdy belfer mógł automatycznie zostać oficerem, i zostało wielu, którzy kompletnie zawiedli. Nie można oczywiście
uogólniać! Jeśli ktoś się sprawdził, to znaczy, że się nadaje na dowódcę. 1 trzeba mu
przyznać stopień związany z dowodzeniem na danym szczeblu. Kompanią powinien na
dłuższą metę dowodzić kapitan. To się należy jego autorytetowi. Bywało, że p.o. oficera
Terror Machine
149
www.bhpoland.org
przez dwa lata dowodził kompanią, albo porucznik batalionem. Oddziałowi należy się
dowódca w randze, na jaką zasłużył. To samo dotyczy dowodzenia pułkiem. Nie może
major z powodu czysto formalnej nominacji dowodzić związkiem, którym powinien
dowodzić pułkownik. W czasie pokoju wrócimy przymu­sowo do ustalonego porządku.
Jestem nastawiony sceptycznie do wszystkich pedagogizujących oficerów. To jeszcze otwarta sprawa, czy w decydującym momencie zadziałają odpowiednio.
W nowoczesnym boju szef kompanii po czterdziestce to nieporozumie­nie. Dowódcą
kompanii powinno się zostawać w wieku dwudziestu sześciu lat, pułku trzydziestu kilku,
dywizji czterdziestu lat! W tych dniach rzuciłem okiem na listę generałów. Wszyscy za
starzy. Przy decyzji, kogo mianować, nie będę się odtąd sugerował stażem!
103* Wilczy Szaniec 22 stycznia 1942
Goście: Reichsfuhrer SS Himmler, gauleiter Rainer2*1
Niewykluczone, że po dwustu latach wyważonego kierowania rozwiąże­my problem
narodowościowy. Po wojnie trzydziestoletniej już tak było. W latach czterdziestych
ubiegłego stulecia każdy Czech wstydził się mówić po czesku. Jego ambicją było mówić
po niemiecku, a szczytem ambicji - uchodzić za wiedeńczyka. Wprowadzenie powszechnych, równych, tajnych wyborów musiało w Austrii doprowadzić do załamania Niemców. Soc­jaldemokraci zasadniczo poszli z Czechami, to samo arystokracja. Naród niemiecki jest dla arystokracji za inteligentny, ona potrzebuje czegoś takiego jak małe ludy
satelickie. Czesi byli lepsi niż Węgrzy, Rumuni i Polacy. Pow­stała warstwa pracowitych
drobnomieszczan, świadomych swoich granic. I dziś spoglądaj ą na nas ponuro, ale z
bezgranicznym podziwem: My, Czesi, nie jesteśmy stworzeni do rządzenia!
Tylko rządząc innymi narodami, można się nauczyć przywództwa. Czesi stracili swoje
poczucie mniejszej wartości, gdy z biegiem czasu zobaczyli, że przerastają inne austriackie narody satelickie. Stanu sprzed marca 1939 nie można już sobie wyobrazić - to było
coś niemożliwego! Po stuleciach zaj­mowania się swoimi sprawami trzeba się nauczyć
aktywności. To trwa pięćdziesiąt do stu lat. Myśmy to umieli - panować nad innymi! Najlepszy dowód: Austria. Gdyby nie powiązania Habsburgów ze stroną przeciwną, dziewięć
milionów Niemców dałoby sobie radę z pięćdziesięcioma miliona­mi innych. Mówiąmi,
że zaAnglików walczą Hindusi - tak jest, w Austrii też inne narody walczyły za Niemców!
W Dolnej Saksonii duch panowania jest zapewne na miejscu, to stamtąd pochodzi
brytyjska warstwa panująca!
Friedrich Rainer (I 903-47), dr praw. notariusz, 1930 członek NSDAP w Austrii, 1938-41
gauleiter i komisarz Rzeszy w Salzburgu, 1941-45 gauleiter i komisarz Rzeszy w Karyntii.
Przez swoją metodę naboru, SS zbiera stamtąd rezerwy przywódcze, dzięki którym za sto
lat będzie można rządzić całością, nie zastanawiając się spec­jalnie, kogo dokąd posłać.
Decydującą sprawąjest uwolnienie się od ciasno­ty powiatowego myślenia, dlatego cieszę
się, że siedzimy w Norwegii, i tu, i tam. Szwajcarzy to nic innego jak zagubiona gałąź
naszego narodu. Zgubil­iśmy Germanów, którzy siedzą w Afryce Północnej jako Berber150
Terror Machine
www.bhpoland.org
owie i w Azji Mniejszej jako Kurdowie -jednym z nich był Kemal Ataturk282, niebieskoo­
ki mężczyzna, który przecież nie miał nic wspólnego z Turkami.
104 Wilczy Szaniec
22 stycznia 1942 wieczorem Gość: adm. Fricke
Bayern miała procentowo największy udział w niemieckim Związku Morskim. W każdej
monachijskiej księgarni widziało się książki o marynar­ce wojennej. W Monachium miał
siedzibę wydawca dużej części piśmien­nictwa morskiego - J.F.Lehmann.
Na głowę mieszkańca przypada w Niemczech dwanaście kilogramów ryb rocznie, gdy
w Japonii pięćdziesiąt do sześćdziesięciu kilogramów. W spożyciu ryb jesteśmy jeszcze
daleko od końca, wzrost spożycia wiąże się z problemem odpowiedniego przyrządzenia
ryby, to się łatwo psuje. W Monachium przed wojną światową było o ryby nierównie
łatwiej niż na przykład w Wiedniu. Ale po przejęciu Austrii także w Marchii Wschodniej
stosunki układają się korzystniej.
Wytłumaczyć kanibalowi, żeby nie pożerał innych - to trudna rzecz, nie zrozumie - dla
niego to rzecz naturalna! Ale (do adm. Fricke) proszę się nie obawiać, że urzędowo zakażę
marynarce jedzenia ryb! Nie udałoby nam się skutecznie wprowadzić w Niemczech narodowego socjalizmu, gdybym zabronił spożywania mięsa. Natychmiast pojawiłoby się pytanie, co w zami­an? W dużym stopniu podstawą naszego wyżywienia są ziemniaki. A
ich uprawa zajmuje w Niemczech tylko jeden procent powierzchni. Gdyby je uprawiano
na trzech procentach, mielibyśmy wszyscy nadmiar żywności! Trzydzieści siedem procent stanowią łąki-przecież to zwierzęta żrą trawę, nie ludzie. Wśród zwierząt wszyscy
mięsożercy ustępują roślinożercom pod względem sprawności. Tak na przykład słoń
może biec przez osiem godzin,
2 8 2 Kemal Ataturk (18807-1938), twórca nowoczesnej Turcji, założyciel Republikańskiej Partii Ludowej. Zniósł
kalifat. 1923-38 prezydent Turcji.
a |wu i kwadrans za dużo. Małpy, nasi prehistoryczni krewniacy, to czyści roślinożercy.
Do najsilniejszych ludzi należą japońscy zapaśnicy, którzy jedzą tylko pokarm roślinny.
Dopóki jadłem mięso, ogromnie się pociłem. Na jednym zebraniu wyp­iłem cztery miary piwa, a i tak straciłem dziewięć funtów! Potem wypiłem jeszcze sześć butelek wody.
Odkąd stałem się wegetarianinem, potrzebuję tylko łyk wody od czasu do czasu! Jeżeli
położyć przed dzieckiem mięso i ciasto albo jabłko, nigdy nie sięgnie po mięso - to
atawizm! Tak samo nie zaczęłoby pić wina czy piwa albo palić, gdyby nie widziało, jak to
robią dorośli! Spożycie mięsa spadnie automatycznie, kiedy na rynku będzie dużo owoców i warzyw i każdego będzie stać na wegetariańskie jedzenie. Sądzę, że ludzie zaczęli
jeść mięso, bo zmusiła ich do tego epoka lodowcowa. Przy okazji wynaleźli też gotowanie,
co się teraz, odbija negatywnie. Na przykład wszystko, co spożywa ludność wiejska, jest
podgrzewane wyżej stu stopni i przez to w dużym stopniu marnowane! Ludy południowe
nie znają jednego ani drugiego! Cudownie żyło mi się we Włoszech. Coś pięknego! Kuchnia w Rzymie po prostu cudowna!
Terror Machine
151
www.bhpoland.org
Ostatnio pierwszy raz w życiu napiłem się w Wiedniu wina, było rzeczy­wiście dobre,
naprawdę aromatyczne! Ale dla wytrawnych smakoszy za słodkie. Widziałem tutaj, że
ludzie, którzy prowadzą się bardzo wstrzemięźliwie, nagle zaczynaj ą pić jak zatrute szczury! Gdyby znowu wąż ukąsił Hoffmanna, to by się chyba z punktu upił i wyprostował
na baczność.
Kiedy przychodzę do lokalu, w którym ktoś pali, za godzinę - półtorej dostaję kataru.
Bakterie rzucają się na moje ciało, dym je pociąga, rozkoszu­ją się ciepłem!
105 Wilczy Szaniec
22/23 stycznia 1942 w nocy
Ech, jak często wspominałem mojego Foxlaz Fromelles! Ilekroć wracał od swojej
przyjaciółki, olbrzymiej suki, był cały pogryziony. Bandażowal­iśmy go, ale spuścić go na
chwilę z oka, to zaraz zdzierał bandaże.
Mucha zabrzęczała-on leży, morda na łapach. Mucha przylatuje bliżej, ten się otrząsa,
raz, drugi, patrzy na nią jak zahipnotyzowany-stopniowo się zestarzał, dostał zmarszczek
na twarzy-podnosi łeb, opuszcza. Widziałem, jak po nim ciarki przeszły, całkiem jak u
człowieka. Kochane zwierzę!
Przy jedzeniu siadał obok mnie, spoglądał na mnie za każdym kęsem. Jeżeli do piątego,
szóstego kęsa nic mu nie dałem, rzucał mi przeciągłe spo­jrzenie: a ja to co? Tak go
lubiłem! Nikt mnie nie mógł dotknąć, nie pozwolił.
Słuchał tylko mnie. Potem nadszedł czas wojny gazowej. Nie mogłem go wziąć na
pierwszą linię, dostawał jeść od innych. Ale po dwóch dniach, jak wróciliśmy z pozycji,
znowu był cały czas przy mnie. Wszyscy go lubili. Kiedy maszerowaliśmy, pojawiał się
i znikał, przyglądał się. Wszystkim się z nim dzieliłem, wieczorem kładł się przy mnie
spać. Ale mi go ukradli! Myślałem, jeśli wyjdę z tego z życiem, po wojnie kupię jeszcze
sukę. Nie oddałbym go za żadną cenę. W życiu nie sprzedałem psa. Przyszedł typ i chciał
kupić psa. To był istny pies cyrkowy. Robił wszystkie możliwe sztu­ki. Przed Kolmarem
podszedł znowu kolejarz i dawał mi dwieście marek. Daj pan dwieście tysięcy, mówię, i
tak nie sprzedam. Dojeżdżamy do Harp- sheim, nie ma psa. Rozkaz: Marsz! Nie mogłem
zostać. Wyszedłem z dwor­ca z przeczuciem! Ten łobuz, który mi go zabrał, nie ma
pojęcia, co mi zro­bił.
Znalazłem go w styczniu 1915. Gonił szczura, który wskoczył do naszego okopu. Gryzł
strasznie, ale go nie puściłem i przyniosłem z powrotem. Ciągle mi się wyrywał. Z
kolosalną cierpliwością - nie rozumiał po niemiecku - stopniowo przyzwyczaiłem go do
siebie. Początkowo karmiłem go tylko ciastem i czekoladą - Anglicy mieli lepsze jedzenie
niż my - potem zacząłem go trochę tresować. Zawsze był przy mnie. Inni go nie chcieli.
Dla mnie było to zarazem studium inteligencji, Wszystkiego go stop­niowo nauczyłem wchodzić i schodzić po drabinie, skakać przez linę i tak dalej. Bardzo ważne jest, żeby pies
zawsze spał w pobliżu swego pana.
Kiedy mnie wysyłali na pozycję, a był ostry ogień, wiązałem go w schronie. Ale koledzy
mówili, że nie reagował na nikogo, dopiero jak wró­ciłem. Jak tylko się pojawiłem w
pobliżu, jak mnie poznał, to był krzyk! Jego ulubioną zabawą było polowanie na szczury.
152
Terror Machine
www.bhpoland.org
Nazwaliśmy go Foxl. Przerobił z nami całą bitwę nad Sommą i pod Arras, wcale nie był
nerwowy. Kiedy zostałem ranny, Karl Lanzhammer wziął go do siebie, mówił potem, że
to było straszne, Jak wróciłem, rzucił się na mnie jak wariat.
Kiedy pies patrzy przed siebie przymkniętymi oczami, pełnymi wody, to wie się, że myśli
o tym, co było.
106* Główna kwatera Fuhrera 24 stycznia 1942 wieczorem
Już w czasie pokoju trzeba opierać zbrojenia na tym, co się będzie miało i w czasie wojny! W 1936, kiedy powstawał plan czteroletni, okoliczności zmusiły nas do znalezienia
materiałów zastępczych. Jak wiele wymaga choć­by wyposażenie milionowej armii w
optykę? To przechodzi wszelkie poję­cie!
W Anglii przyjdzie prąd mówiący: w Europie nie mamy nic do wygra­
nia. Po starej wojnie zostało nam szesnaście miliardów długów, teraz doszło dwieście!
Konserwatyści powiedzą: tylko rezygnując z Indii, moglibyśmy osiągnąć szybki i tani
sukces na przykład w Norwegii. Może da się jeszcze uratować Australię i Nową Zelandię?
Indie trzeba utrzymać!
Z kapitalistycznego punktu widzenia Anglia jest najbogatszym krajem świata.
Mieszczaństwo staje się odważne, jak mu wleźć na portfel. Teraz mają dwie możliwości:
albo zlikwidują Europę i utrzymają Wschód, albo odwrotnie. Wszystkiego mieć nie
można! Zmiana rządu będzie związana z decyzją o likwidacji Europy. Churchilla będą
trzymali na tym urzędzie dopó­ty, dopóki istnieje wola prowadzenia tej wojny bez
względu na wszystko. Gdyby mieli zupełnie dosyć, to zakończyliby wojnę, bo to byłoby
naj­cięższym ciosem dla Roosevelta. Mogliby powiedzieć: Anglia nie jest w stanie dłużej
prowadzić tej wojny, wy nam nie jesteście w stanie pomóc, jesteśmy zmuszeni zająć inne
stanowisko wobec Europy! Z tą chwilą pada amerykańska gospodarka, pada Roosevelt i
Ameryka przestaje być zagroże­niem dla Anglii.
107 Wilczy Szaniec
24 stycznia 1942 wieczorem Gość: Reichsfuhrer SS H/Fu.
Goring chciał ode mnie decyzji, mocą której Stuckart28 3 i Reinhardt284 byliby
upoważnieni do podjęcia kroków zmierzających do uproszczenia administracji285
.Załatwiłem go odmownie. Już i tak Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych mają niemożliwie rozbudowaną administrację! Na uproszczenie administracji są dwa sposoby: albo obciąć
283
Wilhelm Stuckart (1902-53), sędzia, 193 5-45 sekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych,
1945 minister spraw wewnętrznych w efemerycznym rządzie Dónitza.
284
FritzRemhardt (ar. 1895), 1929-31 gauleiter Monachium-Górnej Bawarii, 1930-33 kierownik urzędu
w
szefostwie NSDAP, 1933-45 sekretarz stanu w ministerstwie finansów. administracji etaty, albo zabrać ludzi.
Terror Machine
153
www.bhpoland.org
Opodatkowanie opiera się dzisiaj na samych założeniach. Kiedyś była dziesięcina.
Teraz doszły do tego odpisy bez końca! Najprostszą metodą jest ograniczenie się do
następujących czterech podatków:
Po pierwsze podatek od towarów konsumpcyjnych. Po drugie opłaty skarbowe, dla
których każdy kupuje znaczki, jakich mu potrzeba - do tego nie trzeba żadnego aparatu,
a jednostka nie zauważa obciążenia. Tak było w dawnej Austrii-właściciel firmy nie mógł
nic załatwić bez stempla, znaczki kupował na poczcie, a poczta potrącała przypadające
na to przychody. Po trzecie podatek majątkowy, po czwarte podatek dochodowy od firm.
Weźmy dla przykładu stan z 1941. Mówimy podatnikowi: zeszłego roku zapłacił pan tyle
i tyle podatków. Tego roku odprowadzi pan tyle samo. Jeżeli zarobi pan mniej, proszę to
zgłosić. Zarobi pan więcej, podstawa opo­datkowania odpowiednio wzrośnie. Jeśli zaniedba pan zgłoszenia wzrostu dochodów, zostanie pan surowo ukarany.
Kiedy mówię coś takiego ministrowi finansów albo Reinhardowi, słyszę po niejakim
namyśle: Mein Fuhrer. pan ma rację! Mija pól roku i wszystko jest po staremu.
Posługując się tą metodą, można zredukować biurokrację do jednej trze­ciej jej stanu, ale
podwyższenie podatków przez podwyższenie stopy procen­towej - to byłoby za proste,
dlatego właśnie nasza administracja to odrzuca. Po co studia, jeśli tak też można? Co
zrobią wtedy rozmaici prawnicy-admin- istratorzy? Bo do tego wystarcza zupełnie skromny aparat, odpada cały trud z deklaracjami podatkowymi!
Lammers mówi: Mein Fuhrer, od początku stosowałem postępowanie uproszczone, i
działa - nasze wszystkie urzędy mają nadmiar ludzi.
Jeżeli teraz zlecę prawnikowi-administratorowi uproszczenie niemieck­
iej administracji, ten najpierw stworzy urząd, w którym będzie chciał być sekretarzem
stanu, żeby potem dobić się ministerstwa!
To samo miałem w Partii. Kiedy w Salzburgu ma powstać komenda chorągwi Hitlerjugend, potrzeba 500 pokojów! Miałem w Partii 800.000
285 Od 1933 co jakiś czas podejmowano próby przeszkodzenia lub cofnięcia decentralizacji administracji. Minister 1’riek. który w piśmie do sekretarza stanu w Kancelarii Rzeszy z 16.X 1.19.34 po raz pierwszy gruntownie
opisał problem, nic nie wskórał, podobnie jak GOring, który ponowił próbę jako pełnomocnik do spraw Planu
Czteroletniego, a wreszcie i Himmler jako minister spraw wewnętrznych. W czasie wojny powstało w końcu 58
centralnych urzędów, które przeszkadzały sobie wzajemnie i przyczyniały się do tego. żc jedność administracji na
szczeblu niższym i średnim przes­tała istnieć. Frick pisał 1934: Relacje rządów krajowych, nadprezydentów i premierów rządów kra­jowych wskazuj;) na to. Ze rozrzucenie administracji po placówkach zewnętrznych w szereg filii
stwarza sytuacją nie do zniesienia.
członków i zarząd mieścił się w paru klitkach! Schwarz28 6 słucha tego z całkowitym
spokojem i kiedy rozmówca skończył, mówi: Więc na początek powiedzmy dwanaście
pokojów!
Jestem absolutnie za tym, żeby ministerstwa umieszczano w monumen­
talnych, okazałych gmachach. W ten sposób człowiek się uczy posługiwać się organami
wykonawczymi i ograniczać się do ogólnego kierownictwa, zamiast zarządzać samemu.
Republika Wenecka, która panowała nad całym Adriatykiem, mieściła się tylko w Pałacu
Dożów, który dziś wystarcza aku­rat na zarząd miasta!
154
Terror Machine
www.bhpoland.org
Ministerstwo Propagandy założyłem28 7 po to, żeby każdy mógł się nim posłużyć. Dlatego nie potrzebuję na przykład placówki propagandowej, tylko telefonu, przez który pytam: doktorze, jak to zrobić?
Mało który urząd nie ma dziś wydziału prasowego. Wystarczyłoby posłużyć się Ministerstwem Propagandy! Szef prasy Rzeszy dostaje ode mnie instrukcje - po co mi do tego
wydział prasowy?
Kiedyś miałem wicekanclerza288. Zarabiał 600.000 marek. Co to za cyrk?, pytam Lammersa. To świństwo, mówi Lammers. Szukał i znalazł- wszyscy, których wyrzuciłem z
Kancelarii Rzeszy, znaleźli się tam, w obec­nym Domu Borsiga.
Kiedy Papen swego czasu proponował mi posadę wicekanclerza, zareagowałem tak: Wicekanclerz wkracza do akcji w razie choroby kan­clerza. Jeżeli ja zostanę wicekanclerzem,
pan nigdy sobie nie pozwoli na chorobę. Dlatego rezygnuję z wicekanclerstwa!289
Papen osobiście był człowiekiem w porządku, ale nieświadomie gro­madził wokół siebie
facetów, którzy mieli coś na sumieniu290 .
Jodl: W Wehrmachcie biurokracja przybrała straszne rozmiary! Minis­terstwo Wojny ma
ambicję dorównać innym Ministerstwom pod względem zarówno języka, jak i dbałości
o szefów wydziałów i kierujących zespołami. Pojęcie urzędu, moim zdaniem niegodne
żołnierza, przyjęło się na całej linii.
286
Franz Xaver Schwarz (1875-1948), nadinspektor, 1925-45 skarbnik NSDAP, 1933-45 sekretarz stanu w
ministerstwie finansów.
287
Ministerstwo oświecenia publicznego i propagandy zostało utworzone dekretem z 13.111. 1933.
288
Od 30.1.1933 do 30 VI. 1934 Franz Papen był wicekanclerzem w rządzie Hillera. Ur7;)d nie został potem
obsadzony, a biuro zastępcy kanclerza Rzeszy zostało rozwiązane.
289
9 W czasie pertraktacji na temat udziału NSDA P w rządzie po wyborach do Reichstagu 31 VII.
1932 Hitlerowi zaproponowano urząd wicekanclerza. Wysiłki Papena zmierzające do wciągnięcia Hitlera do jeg o
gabine­tu ostatecznie zawiodły 13.VIII.1932.
290
Osobisty referent wicekanclerza nazwał później, silnie przeceniając swoje znaczenie, biuro Papena “Cen­
tralnym Urzędem Opozycji”. Fritz Gunther von Tschirschkly, Erinnerungen eines Hoclwerratcrs [Wspomnienia
spiskowca], Stuttgart 1972, ss. 95 nn. Do najbardziej znanych współpracowników Papena należeli oprócz von
Tschirschkly’ego nadradca von Bose, hrabia von Ketteler i przede wszystkim Edgar J.Jung, który nieoficjalnie
doradzał Papenowi, zastrzelony w związku z wydarzeniami 30, VI. 1934.
Już nikt nie mówi podjąłem decyzję, tylko urząd podjął decyzję. Forma bezosobowa
całkowicie zwyciężyła.
Himmler: Wprowadziłem u siebie zasadę, że każdy referent musi pod­
pisać dokument - czytelnym podpisem - podczas gdy dotąd podpisywano koncepcję, a
odbiorcy potwierdzano tylko zgodność odpisu.
Skandaliczny jest ton, jakim nasze urzędy rozmawiają z obywatelami. Wezwanie czy
formularz zeznania podatkowego to jest jedna obraza. Obec­nie wycofałem formularze
naszych wezwań i zarządziłem wprowadzenie na ich miejsce pism według mniej więcej
takiego wzoru: Z polecenie prefekta policji proszę Pana/Panią o...; w razie braku czasu
proszę mnie o tym uprzedzić. Jeżeli wezwany później nie przyjdzie, to jest -jeśli Pan/Pani
nie przyjdzie, zwracam Panu/Pani uwagę, że jest PanaTani obowiązkiem...
Szef: I to jest właśnie to, co nigdy nie pozwoliło mi przy ludziach powiedzieć urzędnikom
Terror Machine
155
www.bhpoland.org
dziękuję - to wszystko trzeba zmienić!
Najlepszy numer, jaki pan wykonał, Himmler, to - że pan zrobił starego podpalacza szefem straży pożarnej obozu, przy czym stale musi się liczyć z tym, że jeśli ktoś coś podpali,
to on będzie wisiał!
Zastanawiałem się już, czy nie można zastąpić podatków płaconych przez rolników podatkami w naturze? Na wschodzie w ogóle inaczej się nie da. Są tam jednostki, niech
oddają dziesięcinę, będzie im dużo łatwiej, niż płacić gotówką, która zawsze była dla nich
rzadkością.
Kiedyś ciężkie było życie rolnika - urodzaj nie miał dla niego wartości, musiał więcej
pracować, a wcale więcej nie zarabiał. Nieurodzaj też zły - zarobek zgarniał handlarz!
108 Wilczy
Szaniec
24/25 stycznia w nocy
H/Fu.
W związku z uwerturą do Tristana i Pieśnią Miłości:
Tristan to jednak jego największe dzieło. Zawdzięczamy je miłości do Matyldy Wesendonk291. Była to kochająca kobieta, nie miała jednak wymi­arów Cosimy292 . Wagnerowi, jak mało komu, było dane to szczęście: być
2 9 1 Mathilde Wesendonk (1828-1902), pisarka, od 1851 mieszkała ze swoim mężem, kupcem Otto Wesendonkiem, w Zurychu. Była silnie zaprzyjaźniona z Wagnerem, na którego drogę życiową wywarła silny wpływ.
2 9 2 Cosima Wagner (1837-1930), córka Franza Liszta i hrabiny Marie d’Agoult. poślubiła 1870 Richarda Wagnera
Po jego śmierci kontynuowała festiwale w Bayreuth, których kierownictwo artystyczne zachowała do 1908.
zrozumianym przez własną żonę, docenionym w całej pełni. Pewnie, że to nie jest
niezbędne do życia. Ale jak cudownie, gdy tak jest! Nie miał tego Mozart ani Beethoven, Schiller ani Goethe. Przy tym Cosima też miała tę kobiecość, którą oczarowywała
każdego, kto przybył do Wahnfried, nawet potem, jak była wdową. Jakże żałowała Wagnera! Od jego śmierci chodziła tylko w czerni, a w ostatniej woli kazała swoje prochy
rozsypać nad jego grobem - czego nie można było spełnić, popiół został umieszczony w
urnie przy grobie.
W tym samym czasie żył Meyerbeer293. Można powiedzieć, że Wagner
uczynił sztukę operową tym, czym jest ona obecnie. Wszyscy wielcy śpiewa­cy, którzy
żyją nadal w ludzkiej pamięci, zawdzięczają sławę jego dziełom. Przecież i wielkich dyrygentów przedtem nie było! A potem i dom, który on, książę, stworzył w Wahnfried! Dziś
mówią, że to coś w Halle to styl Makart294 . Ale - musi być coś osobistego! Mieszkanie
nie służy tylko to umieszczania w nim dzieł sztuki! Pewnie nie kupię sobie galerii
przodków, ale gdybym takową miał, nie pozbyłbym się jej dlatego tylko, że nie wszys­tkie
malowidła są pierwszorzędnymi dziełami. Mieszkania w tamtych cza­sach, i dotyczy to
także Makartów, były pełne pamiątek. Godne ubolewania, że tak lekko się obchodzimy
z kolekcjami Makartowskimi! Respekt dla tego, co było, szacunek dla wieku - to kiedyś
przyda się przecież tym, którzy dziś są młodzi! To trudno sobie dziś wyobrazić, z jakim
156
Terror Machine
www.bhpoland.org
szacunkiem ówczesny świat podchodził do Makarta! Wynoszono go pod niebiosa z powodu jego niezwykłego talentu!
Jaką rozkosz sprawiało mi na przełomie wieków każde przedstawienie Wagnera! My,
jego zwolennicy, zwaliśmy się Wagnerianami, inni nie mieli nazwy. Kiedy potem po raz
pierwszy przybyłem do Wahnfried, byłem taki poruszony! Nie tylko inni, ale i Zygfryd
Wagner295 stał przy mnie wtedy, kiedy szło mi najgorzej. List od Chamberlaina przyszedł
w czasie mojego uwięzienia! Byłem z nimi na ty. kocham tych ludzi i Wahnfried! Za szczególne szczęście uważam, że potem było mi dane utrzymać Bayreuth w czasie załamania
gospodarczego. A teraz, w czasie wojny, mogłem urzeczyGiacomo Meyerbeer (1791-1864), urodzoy jako .lacob Liebmann-Beer, kompozytor, 1842-47 dyrektor Królewskiej Opery w Berlinie, popiera! muzykę Wagnera.
2 9 4 Hans Makart (I 840-84), malarz austriacki, którego twórczość wywarła silne wrażenie na Richardzie Wag­nerze
i jeg o żonie. Dekoracyjnie ukierunkowana sztuka Makarta wywarła silny wpływ na modę, wnętrza mieszkalne i
rzemiosło artystyczne okresu założycielskiego. Okres założycielski (Grunderjahre) - okres prosperity gospodarczej
‘ gwałtownego acz anarchicznego rozwoju kapitalizmu w Niemczech po zwycięskiej wojnie z Francją, lata 70-te XIX
w.
2 9 5 Siegfried Wagner (1869-1930), syn Richarda, od 1896 współpracował z festiwalami w Bayreuth jako reżyser
i dyrygent, ale dopiero 1909 przejął ich kierownictwo artystyczne. W19I 5 poślubił Winilfedę z Williamsów (ur.
1897), klóra utrzymywała szczególnie bliskie stosunki z Hitlerem.
wistnić to, czego pragnął Wagner: nieodpłatnie umożliwić udział w święcie wybranym
ludziom z ludu, żołnierzom i robotnikom! Dziesięć dni w Bayreuth zawsze było dla mnie
słodkim czasem, z góry cieszę się na ten dzień, gdy znów będziemy tam mogli wpaść!
Igrzyska olimpijskie istniały przez niemal tysiąc lat. Sądzę, że to ta sama tajemnica, jak ta,
którą tam przeżywamy: w naturze ludzkiej jest potrzeba odpoczynku. To jest i to, co przez
wieki będzie ściągało na Parteitag ludzi z całego świata. Będą przyjeżdżać i zdumiewać
się przed tymi budowlami, obok których stoi cudowna stara Norymberga. Dzień po
zakończeniu igrzysk i wtorek w Norymberdze, to dla mnie coś tak smutnego, jak rozbieranie choinki!
Skądinąd Norymberga to dla mnie straszny wysiłek, najcięższy czas w roku! Dlatego
rozciągniemy Parteitag na dziesięć lat. żebym nie musiał mówić przez jeden dzień bez
przerwy. Już wprowadziłem zasadę, że Prokla­macja będzie czytana. Ile mogę mówić!
Poza tym chcę odejść, kiedy zobaczę, że trudno mi przetrzymać Parteitag w starym stylu. Najbardziej uciążliwe jest wielogodzinne stanie przy odbieraniu defilady. Już parę
razy miałem zawroty głowy. To trudno opowiedzieć, co to za męka, stać tak długo na
zablokowanych kolanach. Potrzebuję ochrony przed słońcem. Pozdraw­ianie wyciągniętą
ręką już mi ostatnio przychodziło łatwiej, ale przyzwycza­iłem się - wszyscy patrzą na mnie
- patrzeć każdemu w oczy. Że papieża noszą pod baldachimem - ale też to przeważnie
kruchy staruszek! A pal­mowy wachlarz faraonów - miał na celu dostarczenie im powietrza! Może można przynajmniej w przyszłości puścić defiladę szesnastkami, a nie dwu­
nastkami jak dotąd. Z pięciu godzin zrobiłby się cztery, a to już coś.
109 Wilczy Szaniec
24/25 stycznia 1942 w nocy
Terror Machine
157
www.bhpoland.org
H/Fu.
Moje życie spoczywa w rękach kilku ludzi - mojego kierowcy, moich służących i może
jeszcze kucharza.
Kempka znów prawie płakał, że chce na wiosnę iść do armii pancernej! Zastanawiam się, z czego naród ma większy pożytek? Z tego, że ustrzeli parę c zołgów - to mogą
zrobić inni! - czy z tego, że bezpiecznie nHrich Kempka, sturmbannfuhrer SS, po śmierci
Schrecka zosta) kierowcą i szefem parku samochodowego Fiihrera.
wiezie mnie przez życie? Jeździ ze mną od dziewięciu lat, i przez ten czas nigdy nie miałem
powodu, by się na niego uskarżać. Schreck poza tym był jeszcze starym towarzyszem z
czasu walki, w którym w trudnej sytuacji budził się frontowy żołnierz. Kempka w takich
warunkach być może stracił­by głowę, ale jeździ z niezrównaną ostrożnością (chyba, że
ma kłopoty ser­cowe, przecież to widzę!). Przecież nie mogę, będąc wodzem narodu,
zaprzątać sobie głowy wychowywaniem nowego kierowcy! Gdybym był pewny, że wróci
cały i zdrowy, to jeszcze! Ale tak? Ilu miałem takich kierow­ców, których sam fakt. że jadą
ze mną, wprawiał w takie zdenerwowanie, że im się ręce trzęsły? Kempka jest taki spokojny! Mogę z nim również czasem pogadać. Eickenberg nie jest zły, ale musiałbym go do
siebie dopasować. Umie jeździć samochodem, ale głowa nie ta.
Zrobiłem samochodem dwa i pół miliona kilometrów, nikogo nawet nie zraniwszy!
Kiedy jeździłem z innymi, wychowanymi nie przeze mnie - było sprawą szczęścia, że
nic się nie stało; ale z moimi, Mauricem, Schreckiem i Kempka, pilnowałem, żeby zawsze utrzymywali prędkość, przy której będą w stanie zatrzymać samochód w zasięgu
widoczności. Jeśli jeden z moich kierowców przejedzie dziecko i będzie się powoływał na
to, że trąbił, powiem: co pan! Dziecko nie myśli, pan ma myśleć! Uważam za niedo­puszczalne, że samochód jedzie przez kałuże i chlapie, gdy ludzie stoją przy drodze; jest to szczególnie naganne, gdy trafia na wieśniaków w odświętnych ubraniach! Jeśli wyprzedzam
rowerzystę, zezwalam na dużą szybkość tylko wtedy, gdy z góry wiadomo, że wiatr szybko
rozwieje kurz. Jeżeli tylne opony piszczą, to znak, że kierowca źle bierze zakręt. Zasadniczo pozwalam dodawać gazu dopiero na zakręcie, nie przed. Nasi wielcy jeżdżą fatalnie, podczas gdy nasi kierowcy w swej masie są dobrzy, choć nie tacy, jak ja potrzebuję.
Przyznaję, że nie wszystko wyszło spod mojej ręki. Jechałem kiedyś z Adolfem Mullerem
i ta jazda dala mi więcej niż lata przedtem! Kiedyś czytywałem wszystkie czasopisma
samochodowe, teraz już nie mogę, ale interesuję się każdą nowością. Z Kempką można o
tym porozmaw­iać. On zna chyba wszystkie samochody świata. Cudownie też utrzymuje
samochody i garaż - jest inaczej, niż kiedyś.
Jungę29 7 też prosił, żeby go puścić na front. Ze względu na niego poz­woliłbym mu na
to, gdybym wiedział, że nie chce zostać przy mnie. Byłoby to lepsze dla jego przyszłości.
Nie wiedziałem o tym, dopóki nie porozmaHans Hermann Jungę, obersturmfuhrer SS, od 1936 należał do Oddziału Towarzyszącego,
do lala 1943 pelnil służbę służącego, także 1940 w kwaterze Hitlera w Eifel.
wiałem z nim trochę w Felsennest, gdzie musieliśmy wyjść w nocy z powodu lotnictwa.
Oczytany niewiarygodnie. Dam mu potem nadzór. Lingę29 8 dobry chłop, ale nie tak in158
Terror Machine
www.bhpoland.org
teligentny i dużo zapomina. Bussmann w zestawieniu z obydwoma przegrywa. Krause29
9 ma chorobliwą zdolność do opowiadania bajek. Nie nadawał się na służbowego.
Kłamał bez potrzeby. Przecież bym go nie zjadł. Nie ma człowieka, który nigdy o niczym nie zapomina! Powiedziałbym: następnym razem uważajcie!, gdyby coś zostawił, ale
nieszczerości nie zniosę!
110 Wilczy Szaniec
25 stycznia 1942 w południe Goście: dr Lammers,
Reichsfuhrer SS Himmler, pik Zeitzler
Ludzie ze starej Rzeszy nie mają pojęcia o narodowościach-wychowali się otoczeni mgłą
głupoty! Żadnego pojęcia o problemie Austrii! Do nich nie dociera, że tu nie chodzi o
państwo w naszym rozumieniu, lecz o zlepek! Austria nie miała dywizji, miała Czechów,
Chorwatów, Serbów! Święta nai­wności! To wszystko nadaremno. Każdy Czech jest
urodzonym nacjonalistą, który swoim interesom podporządkowuje wszelkie inne
zobowiązania. Nie można dać się zmylić, im niżej się schyla, tym bardziej staje się niebez­
pieczny. A Niemców ze starej Rzeszy to rozbraja.
N.feurath]30 0 był rozbrojony kompletnie, czeska szlachta go wchłonęła. Jeszcze pół
roku, i mielibyśmy tam dwadzieścia pięć procent produkcji! Czesi są najniebezpieczniejsi
ze wszystkich Słowian, bo są pilni. Mają dyscyplinę, mają porządek, są bardziej mongoloidalni niż słowiańscy. Za pewną lojalnością potrafią ukryć swoje plany. Będą teraz
pracować, bo wiedzą, że jesteśmy brutalni i bezlitośni. Nie pogardzam nimi, to walka
losów. W nasz lud wdarł się odprysk obcej rasy, ktoś musi zniknąć - on albo my.
pieczniejszy niż gazetowy cwaniak. To jest zintegrowana osobowość, nie wzbogaci się
w tym państwie o złamaną koronę. Przekupni są mniej niebez­pieczni. Same sprawy,
których nigdy należycie nie rozpoznano w starej Rzeszy. W traktowaniu Polaków
też popełniono kapitalne błędy. Wzmacni­anie polskości - tu stara Rzesza kompletnie
zawiodła! Tych trochę obszarów pogranicznych, które mogły obchodzić się z zagranicą,
zostało zgwałconych przez biednych patriotów z serca Niemiec, którzy myśleli zdobyć
sobie serca innych przez dobroć. To było dobre w czasach terezjańskich. Efekt: w latach
czterdziestych rdzeń narodu został powalony. Potem do władzy doszło mieszczaństwo. I
to, co zdobyto, znów zostało stracone.
Car Ferdynand301 powiedział mi kiedyś: wie pan, najbardziej niebez­piecznym
człowiekiem, jaki jest, jest Benesz. Titulescu302 można kupić, ale Benesz, nie wiem,
obawiam się, że jest nieprzekupny! Ferdynand był rzeczy­wiście cwany. To jest zadanie
Partii i jej organizacji - w ciągu następnych pię­ciuset lat zadbać o to. Habsburgów zgubiło
także i to. Myśleli, że sprawę da się rozwiązać po dobroci. Czesi wcale nie uważali swojego postępowania za zdradę. To jeden z niewytłumaczalnych wybryków historii - wyszli z
lokalu Bawarowie. weszli Czesi. Skomplikowana sytuacja geopolityczna, bo w najbliższym
sąsiedztwie mamy Polaków. A w środku tylko wąski pas Śląska.
Jak wysiedlę sto pięćdziesiąt tysięcy Niemców wołyńskich, będzie to związane z równie
twardym postępowaniem jak czyszczenie Południowego Tyrolu303. Gdy się teraz wyrzuca Żyda, nasza burżuazja jest nieszczęśliwa: a co z nim będzie? A czy tak samo marTerror Machine
159
www.bhpoland.org
twili się losem Niemców, którzy musieli opuścić swoje domy? T rzeba to zrobić szybko,
nic nie pomaga skracanie
1 Car Ferdynand I bułgarski (1861-1948 ) pochodzi ł z dynastii Sachsen-Coburg-Kohary. Po abdykacji X. 1918 na rzecz swojeg o syna Borysa III (1894-1943 ) żył przeważnie
w Niemczech . Zmarł w Koburgu. Hitler uważał go za jedneg o z najmądrzejszych
monarchów, jakich poznał. Ferdynand był min . stałym goście m festiwali w Bayreuth,
wielkim wielbiciele m Wagnera, szczególni e cenił “Pierścień Nibelungów” .
3 0 2 Nicola e Titulescu (1883-1941) , 1932-36 minister spraw zagranicznych Rumunii.
Co do Polaków, mamy to szczęście, że są leniwi i głupi, zarozumiali.
Państwo czeskie było w następstwie długotrwałego wychowywania przez nas wzorem
czystości. Korupcja nie była większa niż gdzie indziej. Poczu­cie honoru u urzędników
było silne. Dlatego też taki Flacha jest niebez298 Heinz Lingę, następca Krausego, hauptsturmfuhrer SS, który pozostał przy Hitlerze do końca i przypadło mu
w udziale spalenie jeg o zwłok.
29
9 9 Karl Krause, oberstunnruhrer SS , od 1934 pierwszy służący, zwolniony 1939.
30
0 0 Konstantin hr. von Neurath (1873-1956), 1919-20 poseł w Danii, 1921 -30 ambasador w Rzymie,
potem do 1932 w Londynie, 1932-38 minister spraw zagranicznych, 18.111.1939-25.VIII.1943 protektor Czech i
Moraw.
3 0 3 Niemc y wołyńsc y musieli opuści ć swoje siedziby i zamieszka ć na zamkniętym terenie, który musiała opuści
ć ludność ukraińska. Tak powstał m.m. Obszar Niemieck i Hegewal d w pobliżu kwatery głównej Himmlera. Por.
Lothar Gruchrnann, Nationalsozialistische Grofiraumordnung [Narodowo-socjal- istyczne porządkowanie świata],
Stuttgart 1962, ss. 100 n. Odnośni e Tyrolu Południoweg o Hitler byl gotowy na ustępstwa wobe c faszystowskich
Wioch. Ostatecznie pozycje niemieckie poświęcon o na ołtarzu sojuszu z Mussolinim. W umowi e niemieckowłoskiej z 21 .X. 1939 uzgodnion o przesiedlenie niemieckojęzycznyc h mieszkańcó w Tyrolu Południowego , którzy
do końca XII. 1939 opowiedząsi ę za Niemcam i (185.08 5 z ogól ­nej liczby 266.985) . W obliczu trudności, jakie
władze włoski e robiły wysiedleńcom , do końca V. 1942 opuś­ciło Tyrol tylko ok. 75.00 0 osób. Większoś ć z nich
pozostała w Austrii, a wiel u w związku z trudnościami na nowy m terenie nielegalnie wróciło. Próba osiedlenia
Tyrolczyków na Krymie nie powiodł a się. Ogółe m
°d I IX. 1939 do końca VI. 1944 przesiedlono okoł o 930.00 0 Niemcó w spoza Rzeszy. Por. przemówienie Himmlera
do oficerów zarządu uzbrojenia wojsk lądowych z 21.VII.1944 ,zęba co trzy miesiące o parę milimetrów
- jak się go wyrwie, ból mija. Żyd musi zniknąć z Europy. Inaczej nie będzie europejskiego
porozumienia. Wszędzie szczuje jednych na drugich. Koniec końców, nie wiem, jestem
bardzo humanitarny. Za rządów papieży w Rzymie Żydzi byli źle traktowani. Do 1830 co
roku pędzono przez Miasto ośmiu Żydów z osłami. Ja mówię tylko, że musi się wynosić.
Jeśli któryś przy tym zemrze, nic na to nie poradzę. Widzę tylko jedno wyjście: absolutne
wytępienie, jeżeli nie odejdą dobrowolnie304 .
Dlaczego mam patrzeć na Żyda innymi oczami niż na jeńca rosyjskiego? Wielu ich umiera w obozach jenieckich, bo przez Żydów znaleźli się w takiej sytuacji. Ale co ja na
to poradzę? Po co Żydzi doprowadzili do wojny? Potem może minąć znów trzysta- czterysta lat, zanim Żydzi znów się pojawią w Europie. Najpierw jako handlarze, potem
się zadomowią, żeby oszukać swoje otoczenie. W końcu zostaną filantropami i założą
fundacje. Kiedy Żyd robi coś takiego, jest to szczególnie dostrzegane - wiadomo przecież,
160
Terror Machine
www.bhpoland.org
że świnia... ale przy bliższym zbadaniu zauważa się, że często są to najbardziej przebiegli
Żydzi. A Aryjczycy mówią: no, czego chcecie, są i porządni Żydzi. Przypuszczam, że
Partia Narodowo-Socjalistyczna stworzy kiedyś trwały porządek społeczny, przejmie
stanowiska państwowe i będzie pielęg­nowała bogactwo. Mam nadzieję, że wtedy znów
pojawi się ktoś, kto założy nowy Związek.
111 * Wilczy Szaniec
25/26 stycznia 1942 w nocy H/Fu.
Moje szczęście, że się nie ożeniłem - to by doprowadziło do katastrofy! Jest punkt, w
którym kobieta nigdy nie zrozumie mężczyzny, mianowicie - kiedy w małżeństwie mąż
nie jest w stanie wykroić tyle czasu, ile żona uważa, że jej się należy. Dopóki chodzi o
inną kobietę, każda mówi: ja bym tak nie robiła! Ale w stosunku do własnego męża każda
kobieta jest tak samo nierozsądna. Trzeba to zrozumieć: kobieta, która kocha mężczyznę,
oddaje mu się cała, dopiero kiedy ma dzieci, zauważa, że dla niej istnieje coś jesz->04 Hitler nawiązuje do swoich wypowiedzi z 25 .X. 1941 (por.dok. 44). 20.1.1942 odbyła się konferencja w Wannsee, a w pięć dni po tej rozmowie Hitler 30.1.1942 zlożyl w Reichstagu oświad­czenie: Musimy sobie jasno i wyraźnie
uświadomić, że ta wojna może skończyć się albo wytępieniem Aryjczyków. albo zniknięciem Żydów z Guropy. Już
I.1X. 1939 powiedziałem w Reichstagu (Hitler uczynił to w swoim przemówieniu z 30.1.1939), że ta wojna doprowadzi do zagłady żydosfwa. Tym razem po raz pierwszy zostanie zastosowana stara żydowska zasada: oko za oko, ząb
za ząb!
cze - więc żąda od męża, by w tym samym stopniu żył dla niej! Mężczyzna natomiast jest
niewolnikiem swoich myśli, jego zadania i obowiązki pochła­niaj ą go, i może się zdarzyć,
że istotnie ciśnie mu się na usta: co mnie obchodzi kobieta, co mnie obchodzą dzieci!
Gdy tak myślę: w ciągu całego roku 1932 spędziłbym w domu kilka dni. A i wtedy nie
byłbym sam sobie panem. Jesteś, a jakby cię nie było!, jęczy kobieta, gdy myśli nieznacznie zaprzątaj ą uwagę męża! Pewnie, nie można cały czas ze sobą baraszkować! Ale ból
rozstania przynosi kobiecie rodzaj ukojenia, potem przychodzi radość ponownego spotkania, a gdy marynarz wraca do domu, to jakby obchodzono nowe wesele - po miesiącach
nieobec­ności parę tygodni pełnej wolności! U mnie tak by nie było nigdy. Moja żona
zawsze częstowałaby mnie wymówką: a ja?! A co najbardziej ciąży - to, że chciałoby się
zrobić to, czego żona pragnie! Miałbym wybór pomiędzy urażoną, zmartwioną twarzą
żony a zaniedbaniem obowiązków! To już lep­iej się nie żenić.
Najgorsza rzecz w małżeństwie: że rodzi roszczenia prawne! To lepiej mieć kochankę.
Ciężar odpada i wszystko pozostaje prezentem.
J.[ohanna] Wolf i Chr.fista] Schr.foeder] siedzą zdetonowane, szef to zauważa i zwraca
się żartobliwie do Chr.: To oczywiście dotyczy tylko wybitnych mężczyzn! Chr.: Nie
wątpiłam, mein Fiihrer!
Nie sądzę, żeby W.H. jeszcze się ożenił. Stworzył sobie, rozumowo, wzór idealny, do którego wziął sylwetkę jednej, włosy drugiej, umysł trze­ciej, oczy czwartej i z tym wzorcem
podchodzi do każdego egzemplarza. Coś takiego jednak nie istnieje. Trzeba się cieszyć,
jeżeli dziewczyna ma w sobie coś miłego! Nie ma nic piękniejszego, niż wychowywanie
Terror Machine
161
www.bhpoland.org
młodego stworzenia, dziewczyna w 18 czy 20 lat jest plastyczna jak wosk. Mężczyz­na
musi mieć możliwość zostawienia swojego piętna na każdej dziewczynie. 1 kobieta niczego innego nie chce!
D. to miła dziewczyna. Ale nie sądzę, by z niej i K. była szczęśliwa para. Na to K. jest zbyt
zainteresowany tylko techniką, a ona za inteligentna.
Co za piękne kobiety się spotyka! Siedzieliśmy w Ratuszowej w Bremie, wchodzi kobieta - czysty Olimp! Aż się jaśniej zrobiło! Goście odłożyli noże i widelce i wpatrywali się
w tę kobietę! A potem w Brunszwiku! Tam miałem potem do siebie najgorsze pretensje!
Wszystkim mężczyznom przytrafiło się to, co mnie: do mojego samochodu podbiegło
blond zjawisko, żeby mi podać bukiet kwiatów, wszyscy zarejestrowali to zdarzenie,
ale nikomu nie przyszło do głowy zapytać dziewczynę o adres, żebym mógł napisać
list z podziękowaniem. Wysoka, blond, cud-dziewczyna! Raz byłem w “Bawarskiej Gospodzie” na uroczystości, którą wiele kobiet uświetniało brylantami. Nagle weszła kobieta tak piękna, że wszystko się przestało liczyć, biżuterii nie miała - to była pani Hanfstaengl-105. Potem widziałem raz Ernę HafstaengP06 razem z Mary Stuck307 . Trzy
kobiety, co jedna to piękniejsza- było na co popatrzeć! Także w młodości w Wiedniu
spotkałem wiele pięknych kobiet.
112* Wilczy Szaniec
25/26 stycznia 1942 w nocy
H/Fu.
Jestem miłośnikiem zwierząt, a szczególnie lubię psy. Ale na przykład do boksera nie
mam wewnętrznego stosunku. Gdybym w ogóle miał jeszcze mieć psa, to owczarka najchętniej sukę. Ależ to są cudowne zwierzęta! Ostre i przywiązane do pana, dzielne,
odważne i piękne! Ślepy pies - to jedna z najbardziej wzruszających rzeczy. Zatrzymuje
każdego innego psa, poza suką w czasie cieczki. Do człowieka przywiązuje się bardziej niż
do innych. Idzie do przyjaciółki, ale natychmiast wraca z nieczystym sumieniem.
Zimą 1921 /22 ktoś mi ofiarował owczarka, ten jednak tak tęsknił za swoim poprzednim
panem, że w ogóle nie chciał się przyzwyczaić! Zdecy­dowałem się go oddać. Nowy pan
uszedł z nim może ze sto kroków, pies się wyrwał, skoczył na mnie i oparł mi się przednimi łapami na ramionach. Teraz musiałem go zatrzymać! Jak potem od Grafa dostałem
Mucka, ten odnalazł się o wiele szybciej, w drodze na górę był jeszcze smętny, ale jak na
górze zobaczył Blondynę, ależ to była radość! Następny dzień - nie do opisa­nia! Pies
najłatwiej przyzwyczaja się do nowego pana, jeżeli w domu jest już inny pies. Tak, wiele
daje już to, że pies po zapachu poznaje, że nowy pan miał psa.
Pies to przecież pierwsze zwierzę domowe - żyje z człowiekiem od trzy­dziestu tysięcy lat.
Ale człowiek w swej pysze nie chce zauważyć, że pies psu nie równy, choćby i w obrębie
rasy. Są psy beznadziejnie głupie, są i tak rozumne, że aż wzbudzają obawę!
3° 5 Helenę Hanfstaengl, z d. Niemeyer. córka nicmiecko-amcrykańskicgo biznesmena z Bremy, żona szefa prasy
zagranicznej Hitlera Firnsta Hanfstaengla.
306
firn a Hanfstaengl. siostra Ernsta.
307
Mary Stuck, żona malarza Franza von Stucka.
162
Terror Machine
www.bhpoland.org
Miałem teraz w ręku dzieło o pochodzeniu rasy ludzkiej. Przedtem wiele o tym myślałem
i muszę powiedzieć, że przyjrzawszy się bliżej starym przeka­zom, bajkom i sagom, jakie
występują wszędzie, dochodzi się do całkiem dziwnych wniosków.
Zdumiewające, jak krótki jest okres, który człowiek zdołał spenetrować. Najstarsze źródła
pisane mają trzy, no - cztery tysiące lat. Słowo saga pochodzi od sagen - powiedzieć. Sagi
nie dotarłyby do nas, gdyby ludzie, którzy je przenieśli, nie byli ludźmi jak my. Skąd nasze
prawo do wierzenia, że człowiek nie był od prapoczątków tym, czym jest dzisiaj? Rzut
oka na naturę poucza nas, że w zakresie roślin i zwierząt występują zmiany i udoskonalenia, ale nigdzie nie spotyka się rozwoju gatunku w zasięgu skoku, jaki musiałby zrobić
człowiek, żeby od stanu małpy rozwinąć się w to, czym jest obecnie! Spójrzmy na Greków,
którzy także byli Germanami, a zna­jdziemy piękno przewyższające to, co potrafimy
stworzyć obecnie. To samo dotyczy ich aparatu pojęciowego jako odbicia ich kondycji.
Brakowało im tylko naszej techniki. Wystarczy porównać głowę Zeusa lub Ateny ze śred­
niowiecznym świętym lub Ukrzyżowanym! Spojrzawszy dalej wstecz: Egipcjanie, cała
epoka wcześniej, to ludzie na tym samym poziomie! Od nar­odzenia Chrystusa minęło
czterdzieści pokoleń, a nasza wiedza zatrzymuje się w miejscu, w którym była parę tysięcy
lat przed przełomem er.
Wracając: saga nie mogła czerpać znikąd. Jest pojęcie, musiało być zjawisko. Nic nam nie
przeszkadza owszem chyba należy założyć, że to, co mitologia przekazuje o postaciach
bogów, jest wspomnieniem pierwotnej rzeczywistości. Zarazem we wszystkich przekazach spotykamy relację o zawaleniu się niebios. To, co na ten temat przekazuje Biblia, nie
wyrosło na podłożu żydowskim, lecz zostało niewątpliwie przejęte od Babilończyków
i Asyryjczyków; w przekazie nordyckim jest to walka bogów z olbrzymami. Mogę
wytłumaczyć to sobie tylko w ten sposób, że ogromna katastrofa nat­uralna zniszczyła
ludzkość, która była w posiadaniu wyższej kultury. To, co obecnie znajdujemy na ziemi,
może stanowić resztki, które, odtwarzając obraz wspomnień, stopniowo doprowadzą z
powrotem do kultury.
Kto powie, że kamienny topór, jaki znajdujemy w naszej strefie, był wynalazkiem tego,
kto go używał? O wiele słuszniejszy wydaje mi się pogląd, że odtworzył on w kamieniu
to, co przedtem miał wykonane z innego materiału. Zresztą nie wiadomo też, czy oprócz
narzędzi kamiennych nie było metalu - trwałość miedzi i brązu jest ograniczona i to
może być przyczyną, dla której w pewnych warstwach skorupy ziemskiej można znaleźć
już tylko narzędzia kamienne. Nie jest też powiedziane, że życie kul­turowe ludzkości
przed kataklizmem przebiegało w naszych stronach.
W trzech czwartych Ziemia jest pokryta wodą. Tylko jedna ósma powierzch­ni Ziemi jest
dostępna naszym badaniom. Kto wie, do jakich odkryć byśmy doszli, gdybyśmy mogli
przebadać teren, który teraz jest zalany wodą.
Przychylam się do Hórbigerowskiej308 teorii zlodowacenia światowego.
Może w okolicach roku dziesięciotysięcznego przed naszą erą nastąpiło zderzenie z
księżycem. Nie można wykluczyć, że Ziemia wprowadziła wtedy Księżyc na jego obecny tor, możliwe też, że Ziemia przeciągnęła na siebie atmosferę, którą do tej pory miał
Terror Machine
163
www.bhpoland.org
Księżyc, skutkiem czego warunki życia ludzkości na Ziemi mogły ulec gruntownej
zmianie. Do pomyślenia jest, że przedtem człowiek mógł istnieć na każdej wysokości i
głębokości, bo nie było obecnej presji ciśnienia atmosferycznego. Można też pomyśleć,
że Ziemia pękła wtargnięcie wody do krateru doprowadziło do potwornej eksplozji
i ulewnych deszczów, przed którymi garstka ludzi mogła się ura­tować, jeżeli znaleźli
schronienie w wysoko położonej jaskini. Sądzę, że odpowiedzi na pytanie znajdą się tylko wtedy, gdy pewnego dnia ktoś intu­icyjnie dojrzy powiązania i przez to wskaże drogę
naukom ścisłym. Inaczej nigdy nie zajrzymy za kurtynę, którą ta katastrofa zawiesiła
pomiędzy przeszłym światem a naszą rzeczywistością.
Śledząc naszą religię w kierunku jej początków, widzi się ją jako coś bardziej ludzkiego.
Religie, sądzę, powstały przez to, że ludzie ujęli poję­ciowo obrazy wspomnień, które
wyblakły w schematy, i otoczyli je wyobrażeniami i konstrukcjami, które służą kościołom
do utrzymania się przy władzy.
Czas od połowy III do połowy XVII wieku to bez wątpienia najokrutnie- jsza epoka
upadku człowieka. W tym czasie rządziła żądza krwi, podłość i kłamstwo.
Nie sądzę, żeby coś musiało pozostać dlatego, że kiedyś było. Opa­trzność dała człowiekowi
rozum po to, żeby się kierował rozumem. Rozum mówi mi, że trzeba złamać władzę
kłamstwa. Ale mówi mi też, że teraz tego zrobić nie jestem w stanie. Żeby nie musieć
współdziałać w kłamstwie, trzy­małem klechów z dala od partii. Nie cofnę się przed walką
którą będę musi­ał stoczyć, gdyby to od tego zależało - będę działał natychmiast, ilekroć
okaże się, że to może nastąpić.
Inżynier Hanns HOrbiger (1860-1931) od 1913 lansował teorię zlodowacenia światowego (kosmogonię glacjalną).
Podstawą jej jest pogląd, że lód w najróżniejszych postaciach i wielkościach ma zasadnicze znaczenie dla dziejów
świata i że nasz system słoneczny powstał wskutek eksplozji wielkiego ciała niebieskiego.
Wbrew swojej woli zostałem politykiem. Polityka jest dla mnie tylko środkiem do
celu. Są ludzie, którzy myślą że trudno mi będzie nie być tak aktywnym jak obecnie.
Nie. Najpiękniejszym dniem mego życia będzie dzień, w którym wycofani się z życia
politycznego i pozostawię za sobą wszystkie troski, plagi i kłopoty. Zrobię to, gdy tylko
po zakończeniu wojny wykonam moje zadania polityczne. Tak z pięć, dziesięć lat chcę
potem uporządkować i spisać moje myśli. Wojny wybuchają i kończą się, tylko dzieła
kultury pozostają.
Stąd moja miłość do sztuki, muzyki i architektury! Czy to nie są siły, które wskazują drogę
przyszłej ludzkości? Gdy słyszę Wagnera, mam wraże­nie, że to brzmi rytm przeszłego
świata. I mogę sobie wyobrazić, że wiedza pewnego dnia znajdzie miarę stworzenia w
układach fizycznie odczuwal­nych wahań muzyki Złota Renu. Przeżycie świata odebranego zmysłami wyprzedza odkrycia, badania naukowe i filozofię - mają wartość o tyle, o
ile przybliżają się do rzeczywistości.
Trzeba jasno i dobitnie powiedzieć: jest faktem, że kosmos jest nieskońc­
zony we wszystkich kierunkach. Nieskończony zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz.
Gdyby było odwrotnie, na początku czasów nowożytnych ludzie ograniczyliby sobie
przestrzeń kosmiczną do tego, co można było zobaczyć przez ówczesne lunety. Tak samo
164
Terror Machine
www.bhpoland.org
i my nie możemy sądzić, że świat kończy się na najdalszych obiektach, jakie jesteśmy
w stanie wykryć naszy­mi przyrządami. To samo jednak dotyczy obserwowania rzeczy
małych. Mikrob pod mikroskopem okazuje się ogromny. Tu także nie ma końca!
,
Gdyby znalazł się ktoś inny, nigdy nie pakowałbym się w politykę, lecz został artystą lub
filozofem. Troska o istnienie narodu zmusza mnie do tej działalności - kultura jest tylko
tam, gdzie jest bezpieczeństwo życia!
113 Główna kwatera Fuhrera
26 stycznia 1942 wieczorem H/Fu.
Babiniec, który się pakuje w sprawy polityczne, jest dla mnie czymś obrzydliwym. Ale
kiedy chodzi o sprawy wojskowe, to już szczyt wszys­tkiego!
W żadnej podstawowej organizacji partyjnej kobieta nie mogła zaj­
mować nawet najniższego stanowiska. Dlatego ciągle mówiono, że Partia jest anty
feministyczną że chcemy zrobić z kobiet maszynki do rodzenia dzieci albo lalki dla
mężczyzn. To nieprawda. W opiece nad młodzieżą i w działalności charytatywnej
popierałem ich zaangażowanie! W 1924 pojawiły się u mnie kobiety z ambicjami
politycznymi! pani von Treuenfels309 i Wilczy Szaniec Matylda von Kemnitz310 ,
chciały zostać członkami Reichstagu, żeby tam uszlachetnić obyczaje. Powiedziałem
im: dziewięćdziesiąt dziewięć spraw parlamentu to męskie sprawy, których nie jesteście
w stanie osądzić! Chci­ały zaprotestować, ale nie mogły odpowiedzieć mi tą samą bronią,
kiedy im
27 stycznia J 942 w południe Gość: Reichsfuhrer SS H/Fu.
zwróciłem uwagę: nie powiecie chyba, że znacie mężczyzn tak dobrze, jak ja znam kobiety? Mężczyzna, który krzyczy, nie jest piękny, ale kobieta jest straszna - im bardziej
krzyczy, tym bardziej jej głos staje się piskliwy! Zaczynają drapać albo kłuć szpilką do
włosów! Im bardziej szarmancko mężczyzna odnosi się do kobiety, tym bardziej kobieta
powstrzymuje się od tego, co do niej nie pasuje. Wszystko, co się wiąże z walką i krwią,
jest wyłącznie męską sprawą, to mężczyzna ponosi ostateczne konsekwencje. Do wielu
spraw trzeba angażować kobiety, bo mają więcej zmysłu prakty­cznego. Tak na przykład
przy urządzaniu mieszkania. Pani profesor Troost zna się na kolorystyce dekoracji wnętrz
jak mało który mężczyzna. Cztery kobiety pozostaną na zawsze w mojej pamięci: pani
Troost3 ‘1 , panią Wagn­er312 , panią Scholtz-Klink313 i Leni Riefenstahl314.
Amerykanie będą zawsze mieli osiągnięcia w zakresie masowej pro­dukcji, jeśli chodzi o fabrykację wciąż tego samego modelu. Nasze szczęś­cie - ich czołgi nieyiadają się
do użytku! Doprawdy szkoda, że nie wypro­dukują w tym roku sześćdziesięciu tysięcy
czołgów! Drzewa nie będą rosły bez końca. Jestem przekonany, że jak tu przyjdą ze swoim
czołgiem 28- tonowym i 60-tonowym, nasz najmniejszy czołg rozstrzela je.
Mają ludzi, którzy drżą przed załamaniem gospodarczym, które przewyższy to z 1929.
Jeżeli nie znajdą szybko materiału zdolnego zastąpić taki materiał jak miedź, wkrótce
będą skończeni.
Terror Machine
165
www.bhpoland.org
- u y Ehrengard von Treuenfels, z d. Freiin von Maltzahn, żona ziemianina Hermanna von Treuenfelsa, u którego pracował Bormann. Posiadłość leżała ok. 15 km na północ od Parchim w Meklemburgii. Von Treuenfels był
członkiem Niemieckiego Narodowego Związku Zaczepno-Obronnego (Schutz- und Trutz-Bund) i Niemieckiej Nar­
odowej Partii Wolności (DVFP). Jego żona, dużo młodsza od męża, która już we wczesnym okresie sympatyzowała
z NSDAP, również później pozostała zaprzyjaźniona z Bormannem Trudno stwierdzić, czy pani von Treuenfels
1924, w okresie zakazu działania NSDAP, ubiegała się o mandat z ramienia Bloku Narodowego.
3 ‘ ° Mathilde Ludendorff, z domu von Kemnitz.
Profesorowa Gerdy Troost po śmierci swojego męża architekta Ludwiga Troosta kontynuowała jeg o
W żyłach większości żołnierzy, których Anglia używała do prowadzenia
swoich wojen, płynęła niemiecka krew. Pierwszy ciężki upływ własnej krwi stanowiło dla
nich 1.4 miliona poległych w wojnie światowej,’ i jak ich to dotknęło! Żeby się uchronić
przed szkodami gospodarczymi, musieliby wtedy odejść od swojego kapitalistycznego
systemu albo pozbyć się garbu
140 miliardów długów.’ Próbowali tego dokonać, ale w regularny sposób, redukując
zbrojenia do minimum, żeby zmniejszyć koszty obsługi zadłuże­nia wojennego. Po wojnach napoleońskich było podobnie - całkiem wtedy sflaczeli i doszli do siebie dopiero w
czasach wiktoriańskich.
Prawdziwe panowanie nad światem można zbudować tylko na własnej krwi. Państwo
rzymskie sięgało po wyzwoleńców dopiero wtedy, gdy nie stało własnej krwi. Dopiero po trzeciej wojnie punickiej powstał legion wyz­woleńców! Gdyby nie pojawiło się
chrześcijaństwo, to kto wie, jak by się ukształtowała historia Europy. Rzym zdobyłby
zapewne całą Europę, a najazd Hunów rozbiłby się o legiony.
To chrześcijaństwo złamało Rzym, nie Germanie i Hunowie. Co bolsze- wizm stawia
dziś na podstawie materialistyczno-technicznej, chrześcijańst­wo budowało na podstawie
teoretyczno-metafizycznej: gdy korona widzi, że tron się chwieje, sięga po poparcie mas.
Słuszniej byłoby mówić o “Konstan­tynie Zdrajcy” i “Julianie Wiernym”, nie zaś nazywać
pierwszego Wielkim, a drugiego Apostatą315 . To, co chrześcijaństwo napisało przeciwko Julianowi, to taki sam ściek słowny, jak to, co o nas wypisywało żydostwo, podczas gdy pisma Juliana to czysta mądrość. Gdyby ludzkość studiowała historię, jakież
mogłoby to mieć następstwa! Uratowanie Europy przed powtórzeniem takiego kryzysu
przejdzie do historii jako zasługa faszyzmu i narodowego socjalizmu. Widzę tu poważne
niebezpieczeństwo dla Anglii. Konserwatyści mogą przeżyć straszne rzeczy, kiedy masy
proletariackie
dojdą do władzy! Gdyby Partia Konserwatywna po powrocie Chamberlaina prace.
31
1 2 Winifred Wagner, żona Siegfrieda Wagnera, po jeg o śmierci przejęła odpowiedzialność za
festiwale w z Monachium zapytała naród, czy chce pokoju, czy wojny, miałaby za sobą Bayreuth.
3 1 3 Jedyną kobietą, która się przebiła w polityce, byta Gertrud Scholtz-Klink (ur. 1902), która 1928 wstąpiła
do NSDAP, a 1934-45 stała na czele organizacji kobiecych NSDAP, tzn. NS-Frauenschaft i Deutsches Frauenwerk.
Wyszła powlórnie za mąż za obergruppenfuhrera SS Augusta Heiflmeyera.
3 ‘ 4 Reżyser filmowy Leni Riefenstahl pomimo licznych ataków skutecznie przebiła się w Partii ze swoimi fil­mami
z parteitagów.
druzgocącą większość3l6.Kiedy byłem w Kłajpedzie, Chamberlain przekazał
166
Terror Machine
www.bhpoland.org
3 1 5 Konstantyn Wielki panował 306-337 i na łożu śmierci przyjął chrzest( od ariańskiego biskupa). 313 odnowił
edykt tolerancyjny, który zalegalizował chrześcijaństwo i podniósł je do godności religii państwowej. Hitler uważa
go za zdrajcę rzymskiej idei państwowej, a Juliana, który odwróci! się od chrześcijaństwa i walczy! o przy­wrócenie
znaczenia kultury greckiej i rzymskiej, za strażnika tradycji.
mi przez pośrednika, że w zupełności zgadza się, że musi dojść do tego oczyszczenia,
choć nie może tego powiedzieć otwarcie. Wtedy mniej więcej został w bezprzykładny
sposób zaatakowany-przez churchillowców. Gdyby urządził wybory, byłby uratowany. Ja
we wszystkich ważnych momentach robiłem wybory. To robi największe wrażenie, na
zewnątrz i w kraju. Najpierw zerwała się Partia Pracy - Żyd wyciągnął sprawę na tapetę.
Jeśli Hoare31 7 dziś dojdzie do władzy, musi tylko wypuścić faszystów! Anglicy muszą
rozwiązać problemy społeczne, które dojrzały do rozwiązania. Teraz można je uregulować
rozsądnie, od góry; lecz biada, jeśli tak się nie stanie! Bo jeśli to zrobi spontaniczny gniew
ludu, nastąpi obłęd, który wszystko zniszczy. Tacy ludzie, jakMosley318 , rozwiązaliby
śpiewająco problem balan­su między konserwatyzmem i socjalizmem - otwarcia drogi
szerokim masom i zagwarantowania warstwom wyższym tego, czego im potrzeba.
Nie da się dłużej utrzymać przesądów stanowych w czasach, w których proletariat
składa się z tak wartościowych ludzi jak obecnie! Ale z góry należy wspomagać każdą
wartościową regulację. Przez szkolnictwo - najpierw szkoły Adolfa Hitlera319, a potem
Narodowo-Socjalistyczne Instytu­ty Wychowawcze320 - chcę sprawić, by nawet najbiedniejszy chłopiec mógł i wykorzystująje. Musi nadejść ruch, który odepchnie obie strony
- zgniłych konserwatystów i żydo-bolszewickich anarchistów.
Anglicy składają się z drobnych odłamów rasowych, stąd niebez­pieczeństwo, że walka
klas przerodzi się w walkę ras. Wojna ras może nie wybuchnąć, jeśli ludzie będą dobierani
nie pod kątem powierzchowności, lecz tego, na ile się sprawdzili. Wygląd i uzdolnienia często nie chodząw parze. Można dokonać doboru według kryteriów zewnętrznych,
można - jak to zrobiła Partia - według sprawdzenia się w życiu. Podział na zawody musi
być, ale jest idiotyzmem powierzanie budowy dróg komuś, kto jest zdolny co najwyżej
ulice zamiatać, i marnować przy zamiataniu ulic kogoś, kto umie je budować. Narodowy
socjalizm mówi: zawód nie ma nic wspólnego z przy­datnością obywatelską- to jest cecha sama w sobie. Najmniejsze znaczenie może mieć dla dziecka zawód ojca-decydują
zdolności i predyspozycje. Dziecko może mieć zdolności, których nie mieli jego rodzice. Przecież wszystko pochodzi u nas z rolnictwa! Trzeba usunąć tamy blokujące możli­
wość nieustannego awansu. Jeżeli zaprowadzi się u nas świadomy równomierny dobór
według uzdolnień, to w końcu znów wygląd będzie się pokrywał z uzdolnieniami. Najsilniej uderzyło mnie to kiedyś w czasie osiągnąć dowolne stanowisko, jeżeli ma
po temu predyspozycje. Nadto Par­wodowania Tirpitza : klasa robotnicza na miarę
szlachty! Społeczeństwo tia zatroszczy się, by każdy, czyja umysłowość to umożliwia,
mógł awan­sować w świecie interesów lub w świecie urzędniczym także poza normalny­
mi możliwościami rozwoju. Poza tym są powstania. Żydzi motają konflikty p r e mie r
Chamberlain, który 30I X 1938 w związk u z konferencją monachijską zawarł z Niemca ­mi umow ę o konsultacjach, uzyskał w Wielkiej Brytanii szerokie poparcie. Ludność
Terror Machine
167
www.bhpoland.org
odetchnęła ‘z ulgą, poniewa ż wydawał o się, że udało się uniknąć wojny. Niemniej opozycja wobe c jego polityki appeasementu [uspokajania] rosła. Dietrich Aigner, Da s Ringen
urn England [Walka o Anglią] , Monachium 1969; Bemdt Jurgen Wendt, Economi c Appeasemenl, Dusseldorf 1971.
3 1 7 Sir Samuel Hoare, Yiscount Templewoo d (1880-1959) , 1922-2 9 brytyjski minister lotnictwa, 1931-35 minister ds. Indii, 1935 minister spraw zagranicznych, 193 6 minister marynarki, 1937-39 minister spraw wewnętrznych,
1940-4 4 ambasador brytyjski w Madrycie.
3 1 8 Posiadając w Anglii niewiel u zwolenników , Mosle y nie uzyskał wpływó w politycznych. Ni e znalazł uznania
ani w Partii Konserwatywnej, ani w Partii Pracy (był członkie m obydwu).
319
9 Szkoły Adolfa Hitlera powstały 1937 Podstaw ą koncepcji stanowiła myśl, że NSDA P musi mieć
swoje szkolnictwo, przede wszystki m w celu zabezpieczenia następstwa Fuhrera Szkoł y hitlerowskie były szkołami
II stopnia, które po sześcioletniej nauce w szkole powszechne j miały po następnych sześci u latach nieodpłatnej
nauki kończy ć si ę maturą Dl a zapewnienia jednoliteg o i celoweg o kształcenia stworzon o dla potrzeb szkó ł
hitlerowskich osobn ą szkoł ę pedagogiczn ą Odnośni e faktów i programów nauczania por.: Ma x Kliiver” Di e
Adolf-Hitler-Schulen” Lindhorst 1979.
320
0 Narodowo-Socjalistyczne Instytuty Wychowawcz e (NPEAs ) były pomyślan e jak o elitarne szkoły
państwow e z egzamine m dojrzałości. Pierwsze zakłady założon o w kwietniu 193 3 w dawnyc h korpusach kadetów w Poczdamie, Koszalinie i Plon. Do 1945 istniało ogółe m 46 NPEA s Program nauczania opierał się na
gimnazjach realnych, jednak z większy m naciskiem na wychowani e fizyczne, ważny elemen t stanow­iła też praca
w rolnictwie i górnictwie. Horst Ueberhorst (wyd), “ Elitę fur die Diktatur” [Elita dla dyktatu­ry], Dusseldorf 1969.
rozwijało się jednostronnie w kierunku intelektualizmu i zapomniało, czym dla życia
narodu jest siła czynu.
Dla utrzymania porządku społecznego ważne jest posiadanie nie tylko głowy, lecz i
pięści, inaczej pewnego dnia pojawi się siła bez umysłu i głowę rozbije. Proces siły przeciwko umysłowi zawsze jest rozstrzygany na korzyść siły. Warstwie społecznej, która
jest tylko głową ciąży rodzaj nieczystego sumienia. Kiedy dochodzi do rewolucji, nie ma
odwagi wystąpić i tchórzliwie siedzi na sakiewce. Ja miałem czyste sumienie. Wskażcie
mi utalentowanego chłopaka, a sam stanę się jego protektorem. Nie może mnie spotkać
nic lepszego nad to, że ktoś mi powie: Mein Fiihrer, oto znaleźliśmy wielki talent, który
kiedyś może zostać wodzem narodu!
Kto zwróci się przeciwko porządkowi społecznemu samemu w sobie, tego bezwzględnie
zmiażdżę. Porządek społeczny, który buduję, nie może być podporządkowany szerokim
masom. A inni równie dobrze mogą bić się z granitem. Każda próba wstrząśnięcia tym
państwem przy użyciu przemocy utonie we krwi. Niemniej - wszystko, co tylko można
uczynić, aby pro­mować odpowiednich ludzi, czyni się z punktu widzenia wielkiej
odpowiedzialności wobec całego społeczeństwa! Jedni urodzili się do roz321 Pancernik Tirpitz został zwodowany l.IV1939 w Wilhelmshaven.
kazywania, inni do słuchania i wykonywania. Kierownicy bez wykonawców są niczym. Organizm narodowy, jaki jest, jest potrzebny, aby utrzymać naszą kulturę. Twardy,
zdroworozsądkowy problem: kto się nadaje do rozkazywa­nia, kto do wykonywania?
Do utrzymania całości absolutnie konieczni są jedni i drudzy. Kto wykazuje zdolność
168
Terror Machine
www.bhpoland.org
do kierowania, zdobywa autorytet. W żadnym miejscu nie ma autorytetu ten, kto nie
umie kierować. Praktycznie każdy jest jednak z jednej strony przełożonym, a z drugiej
podwładnym! Po stronie kierownictwa leży ciężar odpowiedzialności!
Kiedy Anglicy wypuszczą9000 faszystów, ci połamią kości plutokratom i problem będzie
rozwiązany. Osobiście sądzę, że dopóki w kraju jest 9000 ludzi gotowych pójść za ideę do
więzienia, sprawa nie jest przegrana. Wszys­tko kończy się dopiero, gdy ostatni człowiek
zwątpi. Dopóki jeden człowiek z wiernym sercem niesie sztandar, jeszcze nic nie jest stracone!
115 Wilczy Szaniec
27 stycznia 1942 wieczorem
Ameryka powinna właściwie tonąć w towarach i żywności. Ale wskutek racjonalizacji
jest tam źródło niewypowiedzianej nędzy mas, które nie mają nic, i niewyobrażalnego
dobrobytu strony przeciwnej. Żydzi myślą jak kap­italiści, nie jak gospodarze!
Sądzę, że Amerykanie obiecali Brazylijczykom brać od nich kawę.
Czymś musieli Brazylijczyków kupić32 2 .Wszystkie te państwa zdają sobie sprawę, że
pod tą presją Europa stanie się obszarem samowystarczalnym.
W 1933 V6gler zaproponował mi dostarczenie w ciągu trzech lat dwóch milionów ton
benzyny pod warunkiem, że się zobowiążemy w ciągu dziesię­ciu lat odbierać od niego litr
po tyle i tyle fenigów. To odpowiadało naszemu całemu zapotrzebowaniu na benzynę w
1934.Ministerstwo Gospodarki sabotowało sprawę. W 1933 czy 34 IG-Farben zamierzał
finansować budowę fabryk, byłoby tam zatrudnionych tyle i tyle set tysięcy robotników
Znowu sabotaż, więc wyrzuciłem parę osób i mianowałem Kepplera, benzynowe łobuzy z
Dusseldorfu robiły mu trudności. Znowu zmarnowane dziewięć miesięcy. Za Schachtem
stał Deterding323, chciałbym wiedzieć, kto tam nie
3 2 2 Brazylia 28.1.194 2 zerwała stosunki dyplomatyczne z Niemcami . Hitler został o tym poinfor­mowan y ju ż po
południu. 23 . VIII. 1942 Brazylia wypowiedział a Niemco m wojnę.
3 2 3 Sir Henry Deterding (1866-1939) , o d 1901 dyrektor generalny Royal-Dutch Petroleum Company, którą 190 7
połączy ł z Shell Company w koncern Royal-Dutch-Shell. Po I wojnie światowej Deterding popierał rewizję traktatu
wersalskieg o na korzyść Niemiec . Został pochowan y 10.11.193 9 w swoi m majątku Dobbin w Meklemburgii i
uczczon y specjalnym wieńce m przez Hitlera. VOlkischer Beobachter, 11.11.1939.
był przekupiony! Kiedy i to nie chciało działać, zrobiłem plan czteroletni i mianowałem
Góringa.To samo z Buną324 .Mógłbym zrobić dwa razy tyle, nie ruszyło się. Ministerstwo Gospodarki funkcjonuje inaczej, odkąd jest tam Funk325 . Na kolei mam coś do powiedzenia dopiero od zimy 1936. Do tej pory działały klauzule wersalskie. Uchyliłem te
klauzule ustawą Reichstagu, żeby mi żaden prawnik nie próbował podważać skuteczności
zastosowanych środków. Wyrzuciłem wtedy z Traktatu Wersalskiego kolej, Bank Rzeszy
i Kanał Kiloński32 6 .Co ja miałem za kłopoty, zanim stopniowo wszędzie zaczęliśmy
używać łomu!
Kiedy biały opanowuje kolonię, musi utrzymywać kolosalny dystans! Transportu
Terror Machine
169
www.bhpoland.org
zaopatrzenia Japończycy nie potrzebują tylko amunicji wszędzie są samowystarczalni! Co innego Amerykanie - ci muszą brać ze sobą wielką
flotę transportową. Tak nie musiało być! Przeciwnie - gdyby Anglicy dali nam Gwineę!
Mogliby być chamscy, byleby byli sprytni. A są nie tylko chamscy, lecz także bezdennie
głupi. Nigdy nie doszłoby wtedy do porozumienia niemiecko-japońskiego327!
Gdyby 13 marca 1936 na moim miejscu był ktoś inny - każdemu by nerwy puściły328
!Pomógł nam mój upór i moja bezczelność. Musiałem kła­mać: Jeżeli do następnego dnia
nie nastąpi odprężenie, wprowadzę dalsze sześć dywizji! A miałem do dyspozycji cztery
pułki! Następnego dnia ang­ielskie gazety pisały: Odprężenie! Muszę powiedzieć, że
Ribbentrop
324
4 Syntetyczny kauczuk “Buna” został wyprodukowany 1936 , na początku drugiero Planu Czterolet­
niego, wyprodukowany w niewielkic h ilościach w zakładach doświadczalnyc h I.G.Farben i dodatkow o
wypróbowany. Dopier o w tym roku rozpoczęd o budow ę dużeg o zakładu doświadczalneg o w Schkopau. Budowa przeciągała się, tak że pierwszą fazę budowy zakończon o dopiero 1939. Zamiast przewidzianych planem
29.00 0 ton Buny, wyprodukowan o 1938 nie więcej niż 5.00 0 ton, czyli 5% zapotrzebowania na gumę. Dopiero
1942 udało si ę wyprodukować większ e ilości Buny. Dieter Petzina, Autarkiepolitik im Drit-1 ten Reich [Polityka
samowystarczalności w Trzeciej Rzeszy] , Stuttgart 1968 , ss. 99 n.
325
5 26.XI. 1937 Hjalmar Schacht został odwołan y z funkcji ministra gospodarki i generalnego
pełnomocnika do spraw gospodarki wojennej, a jeg o następcą został mianowan y - z ważności ą od 15.1.193 8
- Walter Funk. W okresie przejściowy m resortem kierował Góring w ramach swoic h uprawnień pełnomoc ­nika
do spraw Planu Czteroletniego.
326I4.XI . 1936 rząd niemiecki oświadczył , że nie uznaje postanowie ń traktatu wersalskieg o o uznaniu niemieckich dróg wodnyc h za wody międzynarodowe . 15.1.193 7 narodowc-socjalistyczne Niemc y anu­lowały art.380-386
traktatu wersalskiego , zezwalające zagranicznym okrętom wojennym na przejazd przez Kanał Kiloński. 30.1.193
7 Hitler ogłosi ł w Reichstagu, że pozbawi a kolej niemieck ą i Bank Rzeszy ich doty­chczasoweg o charakteru i
przywraca ich całkowit ą podległoś ć Rzesz y Niemieckiej . Oznaczał o to wypowiedzeni e układu londyńskieg o z
16.VIH.1924 , w którym rząd niemiecki zobowiąza ł si ę w celu zabez­pieczenie pożycze k zaciągniętych w ramach
plany Dawes a przekształcić koleje niemiecki e w spółkę, a Bank Rzeszy w przedsiębiorstwo niezależne od rządu
Rzeszy (ustawy z 30.VIII.1924) .
32 7 Rząd narodowo-socjalistyczny nigdy nie dążył do odzyskania dawnyc h kolonii niemieckich. Jeśli w ogól e
wysuwan o roszczenia kolonialne, miaty one jedyni e obudzić w brytyjskim społeczeństwi e poczuci e winy, co miało
zwiększy ć skłonnoś ć rządu brytyjskiego do rokowań. Hans-Adolf Jacobsen, Nalionaisozial- istischeAuBienpolitik
1933-193 8 [Narodowo-socjalistycznapolityka zagraniczna 1933-38] , Frankfurt n. Menem/Berlin 1968, ss. 42 9
nn.
bywa nieprzyjemny, ale jest uparty i twardy. Neurath to samo. Krok w tył oznacza klęskę!
Z taką sytuacją mieli do czynienia nasi przedstawiciele w 1919. Można było wypertraktować
zupełnie inny pokój! Nie wiem, czy to by było szczęśli­we dla narodu niemieckiego. Mniejsza o to, czy się ma sto, czy dwieście tysięcy ludzi, ważne, czy naród jest wolny! Z
ludzkiej rozpaczy wyrosła
wtedy Partia. Byli socjaldemokraci, gotowi zgodzić się na wszystko. Wirth330 Szwajcarii
i Szwecji też ich trzeba wyciągnąć. Tam, gdzie jest ich mało, są najgroźniejsi. W krótkim
czasie we wszystkich szwedzkich instytucjach będzie pięć tysięcy Żydów. Tym łatwiej
będzie ich wyłowić! Powodów mamy dosyć, to jest istne gniazdo komuny.
116* Główna kwatera Fuhrera
170
Terror Machine
www.bhpoland.org
28 stycznia 1942 w południe
i Erzberger331, to ich robota! Gdybyśmy utrzymali armię na poziomie dwus­tu - trzystu
tysięcy ludzi, to i Francja by tak nie rozpuściła swojej armii. Szy­
Goście: Milch,Jeschoneh, Galland
bciej osiągaliśmy sprawność niż Francuzi. Taka sama jest różnica między Szwecją i
Finlandią- cała warstwa rządząca w Finlandii to Szwedzi.
Człowiekiem, który stanie z podniesionym czołem przed sądem historii, jest niewątpliwie
Lloyd George332 . W memoriale napisał: Ten pokój będzie ojcem następnej wojny. Niemcy walczyli tak bohatersko, że ten dumny naród nigdy się nie pogodzi z takim pokojem. Gdyby wtedy miał władzę, doszłoby do porozumienia niemiecko-angielskiego.
Politycy ję udaremnili. A wraz z nimi masy światowego żydostwa. Marynarka mówiła,
że pięćdziesiąt pięć procent niemieckich jednostek floty mogą stać się czołówką floty bry­
tyjskiej, a w razie jakiegoś konfliktu pozaeuropejskiego marynarka niemiec­ka przejęłaby
zabezpieczenie europejskiego teatru działań, tak że całą resztę można by przerzucić gdzie
indziej. Sprawa stała na ostrzu noża!
Żyd musi zniknąć z Europy! Najlepiej niech sobie idą do Rosji, Nie żywię współczucia
dla Żydów. Zawsze pozostaną elementem, który szczuje jeden naród na drugi. Tacy są w
życiu narodów, jak w życiu prywatnym. Ze
3 2 8 5.III.1936 Hitler rozkazał ministerstwu wojny wprowadzić oddziały niemieckie do zdemilitaryzowanej
strefy Nadrenii z dniem 7.III 1936. 11.III.1937 Rada Ligi Narodów jednomyślnie oświadczyła, że Rząd niemiecki
złamał artykuł 43 traktatu wersalskiego w ten sposób, że w dniu 7 marca 1936 zezwolił na wkroczenie uzbrojonych
oddziałów wojskowych do strefy zdemilitaryzowanej... W następnych dniach w Niemczech panowało wielkie napię­
cie, ponieważ nikt nie był pewien, czy za tym polepieniem naniszenia traktatu nastąpią jakieś działania.
32
2 9 Joachim von Ribbentrop uczestniczył w londyńskim posiedzeniu Rady Ligi Narodów i broni!
tam stanowiska Niemie c przy użyciu argumentów, które Hitler przedstawi! już w swoim przemówieniu w
Reichstagu7.III.I936.
33
3 0 JosephWirth( 18879-1956), 1920-21 minister finansów, 1921-22 kanclerz, 1930-31 minister spraw wewnętrznych. Wirth należał w partii Centrum do zdecydowanych zwolenników polityki porozumienia,
w polityce wewnętrznej do konsekwentnych przeciwników prawicy.
3 3 ‘ Matthias Erzberger (1875-1921), 1918 sekretarz stanu, w tym charakterze podpisał zawieszenie broni. 1919-20
minister odpowiedzialny najpierw za sprawy zawieszenia broni, potem za finanse. W i 921 zamordowany.
3 3 2 Hitler bardzo cenił Lloyd George’a(premiera Wielkiej Brytanii) i był zadowolony z jeg o wizyty na Obersalzbergu 4 DC 1936. Lloyd George oświadczył w Izbie Gmin - jak się zdaje, 5.1.1918: Nie chodzi o pokój, lecz o
sprawiedliwość. Gdzie jest zemsta, tam nie ma sprawiedliwości Nie możemy mieć nowej kwestii lotaryńskiej z tego
prostego powodu, że byłoby to powtórzeniem błędu Niemiec [z 1871 J. 25.111.1919 Lloyd George sporządził memo­
riał, przez który próbował doprowadzić do sprawiedliwszego i rozsądniejszego ukształtowania traktatu
Jak się spojrzy na Fryderyka Wielkiego, który przeciwstawił się dwunas-to-krotnie silniejszemu przeciwnikowi, to człowiek czuje się gówniarzem! Nawet tym razem mamy
przewagę! Czy to nie haniebne?
117* W pociągu do Berlina 28/29 stycznia 1942
Terror Machine
171
www.bhpoland.org
Wiecie, dlaczego upadł świat antyczny? Warstwa panująca zdobyła bogactwo - i ich celem
życiowym stało się umożliwienie spadkobiercom beztroskiego życia. Uznano, że im
więcej ma się dzieci, tym mniej przypad­nie na jedno! Stąd ograniczenie liczby dzieci. Do
dóbr, od których masy zależała pozycja pana, należała liczba niewolników. W końcu tłum
ludzi żyjących w poddaństwie stanął naprzeciwko klasy panującej, która była tak słaba liczebnie i pod względem aktywności wewnętrznej - że została wes- sana przez masę w
momencie, w którym chrześcijaństwo zatarło granicę między stanami. Zabrakło dziecka!
Francja stanęła przed niebezpieczeństwem pogłębiającej się stagnacji przez model
2+2. Nie, żeby produkty pochodzenia francuskiego pozostaw­iały coś do życzenia pod
względem jakości, ale brakuje impulsów dających gwarancję, że tendencja konserwatywnego życia ku ociężałości nie uzyska przewagi nad dążeniem do rozwinięcia nowych
możliwości technicznych.
Nasz ratunek w dziecku. Jeśli za tę wojnę zapłacimy ćwiercią miliona poległych i stu
tysiącami kalek, zwróci nam ich nadwyżka urodzeń, jaką wykazuje naród niemiecki od
przejęcia władzy - powrócą do nas w zwielo3 3 3 Erhard Milch (1892-1972), 1926 członek zarządu Lufthansy, 1933-44 sekretarz stanu w ministerstwie lot­nictwa, 1938-45 generalny inspektor Luftwaffe, 1940 feldmarszałek Hans Jeschonnek (1899-1943), od 1.11.1939 szef
sztabu generalnego lotnictwa, od 1942 w randze generala-pułkownika. 19 VIII.1943 popełnił samobójstwo. Adolf
Galland (ur 1912), w czasie wojny hiszpańskiej oficer Legionu Condor, od 1940 myśliwiec, jesienią 1940 dowódca
eskadry, wiosną 1941 odznaczony najwyższym niemieckim odznaczeniem bojowym, XI.1941 jako pułkownik
“Generał Myśliwców”. W styczniu 1945 zdymisjonowany, pod koniec wojny dowodził oddziałem myśli­wców odrzutowych.
krotnionej liczbie w osiedlach, które zapewnię niemieckiej krwi na Wschodzie.
Czułbym się zbrodniarzem, gdybym poświęcił krew tylko dla możliwoś­ci kapitalistycznego wykorzystania skarbów natury. Prawo do ziemi mocą odwiecznego prawa naturalnego przysługuje temu, kto ją zdobędzie, gdy stare granice nie zapewniają dostatecznej przestrzeni wzrastającemu naro­dowi. To, że mamy dzieci, które chcą żyć, uzasadnia
nasze roszczenie o nowo zdobytą przestrzeń na Wschodzie.
To, że mamy nadwyżkę dzieci, będzie naszym szczęściem, bo to stwarza konieczność, a
konieczność zmusza do działania, nie grozi nam utkwienie na etapie rozwoju, który dziś
zapewnia nam przewagę. Konieczność zmusza nas do utrzymywania się na szczycie w
zakresie postępu technicznego, sama przez się zapewnia postęp!
Wszelkie życie musi być okupione krwią. Tak jest od urodzenia. Powie ktoś: takie życie
mi nie odpowiada! Mogę mu tylko poradzić, żeby sobie to życie odebrał, bo inaczej
naraża się na przeżywanie grozy co dnia. Ale - dlaczego być takim pesymistą? Przecież w
życiu jest równocześnie tyle rzeczy pięknych! Dlaczego nie skoncentruje się na tym! Siły
twórcze trzy­mają się optymistów. Ale podstawą każdego działania jest wiara!
118 Kancelaria Rzeszy, Berlin
30 stycznia 1942 w południe Goście: dr Ley Heydrich,
dr Weber, von Arentii4
172
Terror Machine
www.bhpoland.org
Jako mówca Ballerstedt był moim największym przeciwnikiem. Polem­izować z nim to była duża sztuka. Jego ojciec był Hessem335 , matka z Lotaryngii. Był arcymistrzem
krętactwa. Zaczynał facet od sławienia Prusaków. Chciał stworzyć wrażenie, że myśli to,
co słuchacze! Spotykała mnie jedna kara po drugiej, bo nazywałem, tego przez Francuzów wychowanego typa, zdrajcą kraju. Wreszcie rozbiłem jego zebranie336 , kosz­towało
mnie to trzy miesiące więzienia. Wyrok był oparty na następującym
Dr Friedrich Weber (1892-1954), weterynarz, 1923 dowódca Freikorpsu Oberland, sk azany i uwięziony razem z
Hitlerem, w czasie II wojny światowej weterynarz wojskowy. Brunno von Arent byl scenografem Sceny Rzeszy i
cieszył się szczególnym zaufaniem Hitlera, na którego zlecenie tworzył także mundury dyplomatyczne i ordery.
3 3 ^ tzn pochodził z plemienia Hessów zamieszkującego obszar Hesji
3 3 6 Inżynier Otto Ballerstedt był przywódcą Związku Bawarskiego (Bayembund). W styczniu 1921 Hitler wraz z
kilkoma członkami i przywódcami swojej partii po raz pierwszy stanął przed sądem za rozbicie zebrania Związku
Bawarskiego. Ballerstedt został zamordowany 30.VI 1934.
rozumowaniu: twierdzenie, że Dorten uprawia politykę, która obróci się przeciwko
państwu niemieckiemu337 Jest moim subiektywnym przeświad­czeniem. Obiektywnie
sąd może jedynie stwierdzić, że uprawia on politykę, którą ja z mojego punktu widzenia oceniam jako zdradę stanu. Co ja przeżyłem w życiu z takimi prawnymi zabawami!
Prawnicy są dla mnie skończeni! Ci, co palili czarownice, też byli prawnikami!
Pierwszą dłuższą wizytę złożyłem w Stadelheim w celi, o której przy wejściu wartownik
powiedział mi, że siedzieli tam już sławni ludzie, jak Ludwig Thoma, ale i Kurt Eisner338 !
Kiedy usłyszałem, jak Dietrich Eckart wytrząsa się nad prawnikami, myślałem
początkowo, że to taki jego odcisk na mózgu. Jak wiem, zwykł mawiać, że człowiek, który
idzie na prawo, albo ma defekt mózgu, albo go będzie miał! “Panie Zezschwitz, pan został
radcą prawnym? To za przegrane sprawy też dają radcę? Bo dotąd przegrał pan wszystkie
sprawy339 !”
W Landsbergu Knebel34 0 ciągle zakładał sprawy. W pierwszych dniach zaczął od ogrzewania, najpierw to było nie tak, potem sio. Całymi dniami szukał, czy. nie ma się do
czego przyczepić. Któregoś dnia kazał sobie przynieść regulamin więzienny z 1860.
Wyszperał, że należy nam się komoda! Innego dnia stwierdził, że wygrze­bał przepis,
zgodnie z którym więźniów w twierdzy muszą odwiedzać klechy, a dotąd żadnego nie
było. Przychodzi do mnie zrozpaczony Mufti (tak nazy­waliśmy dyrektora więzienia): czy
podpułkownik Knebel był ranny na wojnie? Ja na to: ranny? On ma bzika! Był w tropikach i chyba przeszedł malarię! Ten: znaczy nie drażnić? Dzięki!
Musimy ogłosić Hachę jednym z największych ludzi naszych czasów, jeżeli pozostawi
Czechom testament, który ich zniszczy .Trzeba go wymie3 3 7 Narodowi socjaliści urządzili na początku września 1920 w Kindlkeller spotkanie, na którym Hitler mówił
na temat “Niszczyciele Rzeszy a Francuziaki”. W swojej wypowiedzi ostro atakował Dortena, Ballerstedta i całą tę
separatystyczną zgraję (Volkischer Beobachter, 9.1X1920 ) Dr praw Adam Dorten był czołową postacią separatysty­
cznej Reńskiej Republikańskiej Partii Ludowej (RRVP).
3 3 8 Ludwig Thoma (1867-1921) był początkowo adwokatem. 1899 został redaktorem Simplizissimusa, w którym
pod pseudonimem “Peter Schlemihl” atakował politykę klerykałów i obłudę moralną świata mieszcza­ńskiego. Kurt
Eisner socjalistyczny dziennikarz. Premier rządu bawarskiego w latach 1918-1919.
33
3 9 Radca Willibald nr. von Zezschwitz był zaprzyjaźniony z Dietrichem Eckartem. 1919-22 szef orts-
Terror Machine
173
www.bhpoland.org
grupy Niemieckiego Narodowego Związku Zaczepno-Obronnego (Schutz- und Trutz-Bund), później członek NSDAP. Jako adwokat Hitlera w postępowaniu przeciwko wydawcy i kolporterowi ulotki Adolf Hitler - zdrajca przed
sądem przysięgłych w Monachium 5.XII.1921 nie zdobył jeg o pełnego uznania Zezschwitz występował też jako
obrońca w procesie Hitlera 1924.
34
4 0 Hermann Kriebel (1876-1941), oficer bawarski, podpułkownik, organizator bawarskiej samoobrony oby­watelskiej i Organizacji Escherich, szef wojskowy Bawarskiej Organizacji Bojowej (Bayerisches Kampfbund), skazany za udział w puczu 9 X1 1923 i uwięziony razem z Hitlerem 1929-33 doradca wojskowy generała
Czang Kaj-szeka, 1934-39 konsul generalny w Szanghaju, 1939 szef wydziału personalnego ministerstwa spraw
zagranicznych.
niać jednym tchem z królem Wenzlem341, to w przyszłości każdy tchórz będzie się mógł
na niego powołać. Jego następca? Byle nie mężczyzna! Zawsze dalej zajedziemy z tchórzami niż z twardzielami. Załatwimy Czechów, jeżeli nieprzerwanie będziemy przez długi
czas tak działać przez ludzi. Od bitwy pod Białą Górą [1620] do 1867 państwo austriackie
tak dzi­ałało i w końcu każdy Czech prawie że się wstydził mówić po czesku. Duża część
spośród nich jest germańskiego pochodzenia i nadaje się do zniem­czenia!
119 Wilczy Szaniec
31 stycznia 1942 wieczorem H/Fu.
Choroba kolonii niemieckich polegała na tym, że nie mieliśmy tam siły roboczej. Dlatego
nie mogliśmy nic zainwestować, chociaż na danym terenie było trzy czy cztery miliony
mieszkańców.
W Indiach jest dużo brytyjskiego kapitału - cała sieć kolejowa, inne środ­ki transportu,
wszystkie urządzenia fabryczne i portowe. Jeśli każdy z trzys­tu osiemdziesięciu milionów
ludzi dostanie rocznie jedną sztukę bawełny, to i tak dużo!
W Anglii jest przeszło czterystu ludzi, którzy mają powyżej miliona dochodu rocznie.
U nas te trzy czy cztery miliony rocznego dochodu miał cesarz, Henckell-Donnersmarck342, Thurn i Taxis. Kto miał milion marek majątku, tego już nazywano milionerem!
Przy czym bawełna była początkowo dostarczana z Anglii. Dopiero potem zaczęto
budować fabryki za granicą. Przyjęto tu kapitalistyczny punkt widzenia: skrócenie transportu i tania siła robocza dadzą wzrost dochodu, którego nie można rezygnować. Przez
to Anglia ma teraz armię dwóch i pół miliona bezrobotnych! Gdyby nie wojna światowa,
Anglia utkwiłaby w erze wiktoriańskiej.
341
Hacha, z zawodu prawnik, do 1938 raczej nie angażował się w życie polityczne. Niechętnie też przyjął
urząd prezydenta. Po 1939 nosił się z myślą o ustąpieniu, sądzi! jednak, że może przynajmniej złagodzić katastrofę,
która spadla na naród czeski Hacha był pobożnym katolikiem Król Wenzel (1361-1419) został 1400 zdetroni­
zowany przez czterech elektorów reńskich z powodu bezczynności.
342
Hrabia Guido (1830-1917), od 1830 książę Henckell von Donnersmarck, dzięki bogactwom naturalnym rozbudował majątek rodzinny na Śląsku w jedno z największych imperiów przemysłowych (górnictwo, huty
cynku, przemysł chemiczny) 1914 jego majątek szacowano na 300 milionów marek. Książęta von Thuni und Taxis
w Ratyzbonie ugruntowali swoje bogactwo dzięki urzędowi pocztinistrza generalnego w Rzeszy Niemieckiej i w
Niderlandach Hiszpańskich. W XIX wieku należeli do największych posiadzczy ziemskich na ziemiach niemiec­
kich. Swój stan posiadania rozszerzyli i umocnili przez banki, browary i przedsiębiorstwa handlowe.
343
W Afryce Północnej rozpoczęła się 21.1.1942 ofensywa niemiecko-wtoska w celu odbicia większości
posiadłości włoskich. Benghasi zostało odebrane 28 stycznia.
174
Terror Machine
www.bhpoland.org
Libia nie była dla Anglii warta głupich dziesięciu milionów funtów, kraików mieli
dosyć343 . Co by mieli z nią zrobić? Każda wojna kończy się tym, że jeden ma dosyć.
W niepewnej sytuacji państwa światowego sukcesy strategiczne nic już nie zmienią. Anglia może się utrzymać, jeżeli przyłączy się do kontynentu i w ramach kontynentu europejskiego będzie reprezen­towała swoje interesy. Nie jest łatwo zejść z piedestału. Do
1866 trwało wypędzanie Austrii z gruntu niemieckiego, a potem potrzebowała dalszych
siedemdziesięciu lat, żeby się w tej sytuacji odnaleźć.
Wojenna chwała Anglii odżyła z wkroczeniem do Benghazi344 . Można by z tym skończyć
momentalnie! Ale Churchill miał wzgląd na Rosję, nie bacząc, że jeżeli Rosja pokona
Niemcy, pod tą ręką kontynent dopiero stanie się prawdziwym mocarstwem.
Za wielu Żydów miało interes w takim przebiegu wydarzeń. Żydzi są tak głupi, że
podcinają gałąź, na której siedzą. W 1919 jedna Żydówka napisała w “Bayerischer Kurier”: to, co Eisner teraz robi, kiedyś się na nas Żydach zemści! Rzadki przypadek jasnowidzenia.
Francja pozostanie nam wroga-obok krwi nordyckiej krew nam obca, obok luźniejszego
w swym podejściu Paryża pogrążone w klerykalizmie i masonerii Południe. Teraz próbują,
jak Talleyrand w 1815, wykorzystać nasze chwile słabości, żeby bez szkody wyjść z trudnego położenia345 . Ale nie ze mną takie numery! Paktować mogą silni, nigdy słabi,
tym pozostaje jedno :wytrzymać! Musimy pomóc sobie, umiejętnie rozgrywając jedne
prądy polityczne we Francji przeciwko innym. Muszą być dwie Francje! Przy tym Francuzi, którzy się do nas zbliżyli, sami mają interes w tym, żebyśmy jak najdłużej zostali w
Paryżu. Ale najlepiej ochroni nas przed Francją utrzymanie przez stulecia naprawdę silnej przyjaźni z Włochami. Włochy w przeciwieństwie do Francji mają nastawienie polityczne zbliżone do naszego. Jak wczoraj widziałem tę delegację346! Wysokie, świetnie
wyglądające postacie, odwaga na twarzach! Takich ludzi mógłbym mianować gauleiterami. Byliby w tej roli znakomici! Krwawe ofiary faszy344
Ofensywa brytyjska, rozpoczęta 18.XI.1941, doprowadziła w grudniu do odbicia Tobruku, a do Bożego
Narodzenia do zajęcia całej Cyrenąjki.
345
Rząd marszałka Petaina po zawieszeniu broni bardzo zręcznie pertraktował z Niemcami, ponieważ po
zawieszeniu broni dysponował w dalszym ciągu flotą pozostającą poza zasięgiem Niemców oraz dużą częścią kolonii. Polityka francuska zmierzała do tego, by w miarę możliwości nie czynić ustępstw bez wzajemności ze strony
Niemiec. W szczególności Francuzi próbowali wykorzystać politycznie trudne położenie wojskowe Niemiec w Rosji
i Afryce Północnej zimą 1941 /42 Skojarzyło się to Hitlerowi z wysiłkami Maurice de Talleyranda (1754- 1838),
któremu podczas kongresu wiedeńskiego udało się wykorzystać sprzeczności pomiędzy zwycięskimi mocarstwami
i umocnić pozycję zwyciężonej Francji. Eberhard Jackel, Frankreich in Hitlers Europa [Francja w Europie Hitlera],
Stuttgart 1966, zwłaszcza ss 199nn
346
W godzinach południowych 30.1 1942 w Kancelarii Rzeszy została przyjęta delegacja przywódców
faszystów.
stów były nieporównanie większe od naszych. Kiedy się czyta historię prze­jęcia władzy
przez faszystów, serce rośnie: jakże bohatersko walczyli! Rozu­miem, dlaczego ze wzruszeniem myślą o swoich wielkich dniach, o Marszu na Rzym347 . Dlaczego jednak
nie są nic warci jako żołnierze? Bo nie mają dowódców! Naród jest idealistyczny, lecz
Terror Machine
175
www.bhpoland.org
dowódcy reakcyjni.
Za sto lat - to doprawdy zdumiewające - obydwa narody będą miały za sobą niemal tę
samą historię: najpierw wojny o zjednoczenie, potem zdrada
kosmopolityczne jak u nas. Kiedy się bierze pełnokrwistą osobę z ludu, wygląda ona
całkiem inaczej, z czysto fizycznego punktu widzenia! A znów przymusowi faszyści z ambasady, jak - do W[altera]H[ewela] - za przeproszeniem w naszym Ministerstwie Spraw
Zagranicznych! Po części całkiem zakłamani, fałszywi. Najgorsze wspomnienia mam z
państwa dworskiego w Neapolu. Ten obwieś, którego mi dali na obstawę, ohydny szmaciarz! To są dwa światy. Faszyści nazywają ich dżokejami, bo latająw zwycięzców
[1918], a teraz jednakowe rewolucje, które nic o sobie nie czerwonych frakach. Na
dworcu witał mnie książę Pistoi, kompletnywiedzą!
W 1921 pierwszy raz usłyszałem o faszyzmie. SA powstało w 1920, nie miałem wtedy pojęcia o Włoszech. Stało się czymś, czego wcale nie planowałem. Miałem wiele
pomysłów na Partię, ale żadnego o organizacjach zbrojnych. Tworzyłem sobie ochronę
imprez, dopiero po ostrych krwawych konfliktach w 1920 nazwałem ich Oddziałem Szturmowym, tacy byli wspaniali. Dobrze ich nauczyłem: zawsze załatwiać jeden stół po
drugim, ale to i wszystko. Kiedy przestały wystarczać opaski na ramię, wprowadziłem
czapki - narciarki, to był tani towar. To wszystko nie były elementy dalekosiężnego
planu! SS powstało z małej sztafety, z siedmiu, ośmiu ludzi, po prostu wybrałem najdzielniejszych ludzi! To wszystko przyszło samo, wcale o to nie zabiegałem, i poszło drogą
dokładnie odpowiadającą temu, co się stało we Włoszech. Duce powiedział mi kiedyś:
Fiihrer, kiedy rozpoczy­nałem walkę z bolszewizmem, wcale nie wiedziałem dokładnie,
jak to się wszystko rozwinie.
Teraz doszło do tego, że prowadzimy wojnę przeciwko tym samym mocom i osobistościom!
Duce i ja w tym samym czasie pracowaliśmy na budowie i dlatego łączy mnie z nim także
coś ludzkiego. Ten wygląd człowieka czynu, ja go darzę osobistą sympatią! Kulturowo
jesteśmy związani z Włochami bardziej niż z jakimkolwiek innym narodem. Cała sztuka
północnej Italii była taka sama - sami czyści Germanie!
Przeciwstawny typ włoski-występuje on we Włoszech, nie wszędziemożna spotkać i u nas. Choćby Wiedeń-Ottakring, Berlin-Pankow, Mona- chium-Giesing! Porównując niesympatyczny typ południowy z naszymi niesympatycznymi typami,
to trudno rzec, który jest bardziej niesympaty­czny. Czy widzi się prawdziwych faszystów
czy nie, to różnica jak między dniem i nocą. Górne warstwy społeczne, z którymi
mamy do czynienia, są
3 4 ‘ Mussolini pojechał do Rzymu pociągiem i został przez króla mianowany premierem. Dopiero potem wydal
rozkaz rozpoczęcia “Marszu na Rzym”, który nie byl już politycznie konieczny. Faszyści chcieli jednak zasmakować
triumfu i nie zamierzali rezygnować z tej demonstracji siły.
dekadent, istny ptysio, drugi, też książę, to samo. Jeden admirał, klasyczny dworak,
zakłamany, fałszywy. Do tego doszła ekipa faszystów, z pogardą gadali o teatrze, bez
wyjątku, nawet Ciano. To się nie da połączyć. Gdy wyjeżdżałem z Duce, stwierdziłem, że
takich motocyklistów nigdy nie spotkałem, co za twarze, świetni faceci, jak wyrzeźbieni!
176
Terror Machine
www.bhpoland.org
W orszaku dworskim siedziałem na górze na tej huśtawce, karabinierzy, którzy z nami
jechali, to nie było złe! Za pięćdziesiąt lat, powiedział Duce, na dwór też będzie się
zajeżdżało motorem!
Korpus oficerski należy do starego świata, wyżsi dowódcy są daleko od ludu Ja bym nie
pozwolił w czasie wojny podawać pięciu czy sześciu dań. Zeitzler mówi, że spotykał się
za granicą z takim menu, gdy ludzie jedli waserzupkę. To zaognia nienawiść, lub też
żołnierze obojętnieją. Wszyscy nasi mówią, że pojedynczy żołnierz jest chętny, gotowy
do wyrzeczeń, idzie naprzód!
Duce wybrał się ze swoją rewolucją o rok za wcześnie. Czerwoni wyrżnęliby dwór, a on
zostałby głową państwa. Wrzód byłby przecięty.
Kiedy pokazywałem się z Duce, ludzie krzyczeli Duce!, ale kiedy się pokazywałem z
królem - Fiihrer! We Florencji czytałem z oczu ludności płomienne uwielbienie i miłość.
Tylko Duce tam był, króla nie było. Patrzyli na Duce, jakby go chcieli zjeść. W Rzymie miasto porywa, w Neapolu intere­sowała mnie tylko Maritima, dwór stanowił mur
wrogości. We Florencji wszystko się odmieniło. Całkowity brak tego obcego ducha! Tak
mi było głupio na statku, gdzieś z boku mały król, nikt się o niego nie troszczy. Ale przy
stole znów samo dworskie towarzystwo, a ja przecież wolałbym poznać marszałków. Na
defiladzie w Rzymie to samo-na przedzie eskadra starych bab-generałowie stali za nimi!
- pomarszczone, wysuszone, każda głęboko
ą° Filibert książę Pistoi, kuzyn króla Wiktora Emanuela III, powitał Hitlera 3 V. 1939 na ziemi włoskiej na przełęczy
Brenner. Na dworcu w Rzymie oczekiwał ich król, Mussolini i minister spraw zagranicznych Ciano.
wydekoltowana i z krucyfiksem między obfitymi piersiami. Po co pokazywać tyle
żałosnych widoków! Tylko w Palazzo Venezia roiło się rzeczywiście od pięknych
dziewcząt, z powodu których zresztą później uznano, że trzeba mnie przeprosić - mieli
nadzieję, że nie będę urażony przez to faux pas, że między innymi były tam panie z rzymskiego domu mody!
Smutne, że Duce musiał się trochę sprzeniewierzyć swojej sprawie. Ja bym zaprosił wiejskie dziewczyny z Kampanii, widziałem tam piękne dziew­czyny, w niezliczonej ilości!
Zaprasza się kręgi szlacheckie, przez to uniemożliwia on przyjście faszystom. Nie można
mieć wszystkiego. Ja bym zrezygnował z towarzystwa. Nikt mi nie będzie robił konkurenci i On jest w to uwikłany, a jego goście właściwie przynoszą Sprawie więcej szkody niż
pożytku. Same problemy, które się pojawiają, jeśli państwo nie jest uporząd­kowane!
Współczuję biednemu Duce, że tyle musi dusić w sobie. Podejrzewam, że ja bym tego nie
zniósł. Jako trzeci czynnik dochodzi do tego Watykan! Nie można się dziwić, skoro każdy
list, który tam piszą za parę dni jest znany na całym świecie. Nigdy nie wydziękujemy się
Noskemu, Ebertowi i Scheide- mannowi za to, że zrobili z tym u nas porządek349. Ich zamiary nie były dobre, i za to spotkała ich kara, ale wynik obraca się dziś na naszą korzyść.
120 Wilczy Szaniec
l lutego 1942 wieczorem
Gość: Reichsfuhrer SS Himmler
Terror Machine
177
www.bhpoland.org
Postacie z 1918 muszę różnicować. Jedni wpadli jak Piłat w Credo - nigdy nie chcieli robić rewolucji. Tu należy Noske, a też Ebert, Scheide- mann, Severing, w Bawarii
Auer35 0 .W walce z tymi ludźmi nie mogłem
34
4 y Por. dok. 71 (28/29.XII. 1941). Podobnie wypowiadał się Hitler po swoim powrocie w obecności
Speera. Albert Speer, Erinnerungen [Wspomnienia], Frankfurt/Berlin 1969, s. 124.
35
5 0 Gustav Noske (1868-1946), 1906-18 deputowany do Reichstagu, 1918-19 członek Rady
Delegatów
Ludowych, 1919-20 minister obrony, 1920-33 nadprezydent prowincji Hanower. Friedrich Ebert (1871-1925),
1905 sekretarz zarządu SPD na Berlin, 1913 jako następca Augusta Bebla jeden z dwóch przewodniczących partii. 9.XI.1918 Max von Baden przekazał mu urząd kanclerza. Przewodniczący Rady Delegatów Ludowych, 191925 prezydent. Erhard Auer (1874-1945), 1907-3 3 członek landtagu Bawarii, okresowo jeg o wiceprzewodniczący,
1918-19 minister spraw wewnętrznych Bawarii, przywódca socjaldemokratów bawarskich.
3 5 1 CarlSpiecker(l 888-1953), 1922-23 szef wydawnictwa Germanii, później w administracji, 1930-33
dyrek­tor generalny w ministerstwie spraw wewnętrznych, odpowiedzialny za zwalczanie narodowego socjalizmu. Członek zarządu Związku Czamo-Czerwono-Złotego 1933-46 na emigracji we Francji i USA. Po powrocie
współzałożyciel Partii Centrum, później w CDU. 1949-53 minister w Nadrenii Północnej-Westfalii. Heinrich
Briin- ing (1885-1970), 1924-33 deputowany do Reichstagu, 1929-30 przywódca frakcji Centrum w Reichstagu,
1930-32 kanclerz, 1934 emigrował do USA. Gottfried Reinhold Treviranus( 1891-1971), 1930 współzałożyciel
Zjednoczenia Ludowo-Konserwatywnego (VKV), 1930-32 minister w rządzie Briininga, 1934-49 w US A i
Kanadzie.
mieć na to względu ani ich usprawiedliwiać. Dopiero po zwycięstwie mogłem
powiedzieć: rozumiem wasze argumenty.
Ale byli i centrowcy ordynarni jak na przykład Spiecker. Bruning też był stworem bez
charakteru, Treviranus łajdakiem351.
Każdy mały marksistowski proletariusz wyrósł w świecie, którego nie był w stanie pojąć
- ale te świnie, Hilferding, Kautsky352 ! Braun35 3 jeszcze nie był najgorszy, sam odszedł.
Nie był sam z siebie złym nadburmistrzem Luppe35 4 w Norymberdze. Scharnagl355
był wzorem dla piekarzy od Scheit- el po Sohle. Nie sprzedajni, ale po prostu prymitywni i złośliwi byli w Bawarii Stiitzel, Schweyer i Koch. Grzecznymi chłopczykami byli
Lerchen- feld i Nortz. Mart był nie tyle zły, co głupi356 . Wielu z nich pochodzi jeszcze
z czasów Hunów i Mongołów. Już ich dzieci były pod wieloma względami dużo lepsze.
Czy źle traktowałem moich przeciwników? Minister, który mnie skazał, został moim
ministrem sprawiedliwości, moi strażnicy z więzienia są po części wyższymi dowódcami
SA. Dyrektor mojego więzienia dostał większe więzienie. Tylko Schweyera obciąłem
w jego uprawnieniach, zostawiłem mu tylko uprawnienia ministerialne, odkąd się
dowiedziałem, że do swoich szes­nastu tysięcy marek dodawał osiemnaście tysięcy od
Bayernwerku.
Ówczesnym socjaldemokratom brakowało tylko wodza. Soc­jaldemokracja zrobiła błąd
najgorszy z możliwych, niechcący przyspieszyła bieg wypadków, którego i tak nic nie
mogło zatrzymać. Kazałem wytępić
i i l Rudolf Hilferding (1877-1941) , lekarz, działał jak o teoretyk marksistowski w szkol e partyjnej SP D i jako
dziennikarz, 1917-22 jede n z czołowyc h przedstawicieli USPD , 192 3 i 1928-2 9 minister finansów, wydawc a
czasopism a Die Gesellschaft. Karl Kautsky (1854-1938) , teoretyk socjaldemokracji, 1875 członek austriackiej partii
178
Terror Machine
www.bhpoland.org
socjaldemokratycznej, od 1883 wydawc a konsekwentni e marksistowskieg o czasopism a “Now e czasy” , które po
uchyleniu 1890 ustawy antysocjalistycznej zostało przekształcone w tygodnik. 1917- 22 członek USPD , 1924 powróci ł do Wiednia, gdzie żył do 1938, po czy m emigrowa ł do Holandii.
3 5 3 Otto Braun (1872-1955) , 1918-21 pruski minister rolnictwa, 1920-3 2 ( z krótkimi przerwami) pre­mier Prus,
1925 kandydat SP D na prezydenta. Jego rząd został odwotany przez rząd Papena2 0 VII 1932 na podstawie artykułu
48 Konstytucji Rzesz y W tym okresie Braun przebywał częst o u ciężk o chorej żony w Szwajcarii, tam też - sam
chory i pełen sceptycyzm u co do dalszeg o rozwoju wydarzeń - przeniósł się w przeddzień decydujących wyboró w
do Reichstagu z 5 czerwc a 1933. Narodow i socjaliści uznali to za ucieczką i wykorzystywali ten fakt propagandowo.
Hagen Schulze, Otto Braun oder PreuBens demokratis- che Sendung [Otto Braun czyli demokratyczne posianie
Prus], Frankfurt-Berlin-Wiedeń 1977, ss. 78 6 nn.
3 5 4 HermannLuppe ( 1874-1945) , 1912-20 nadburmistrz Frankfurtu nad Menem , 1920-3 3 Norymbergi.
355
5 Karl Scharnagl (1881-1963) , 1925-3 3 i 1945-48 nadburmistrz Monachium.
356
6 Karl Stiitzel (I 872-1955) , minister spraw wewnętrznych Bawarii 1924-33 . Franz Schweyer( l 868
- ‘935) , minister spraw wewnętrznyc h Bawarii 1921-24. Ni e znamy bawarskiego polityka nazwiskie m Koch.
Albo Hitler mial na myśli Ericha Koch-Wesera (1875-1944) , ministra spraw wewnętrznyc h Rzeszy 1919- V1921
, ministra sprawiedliwości 1928-29, przewodnicząceg o Partii Demokratycznej 1924-30, albo chodzi o błąd zapisu.
Hug o hr von und zu Lerchenfeld-Koefering (1871-1944) , 1921-2 2 premier Bawarii, 1926-31 Poseł niemiecki w
Wiedniu, później w Brukseli Eduard Nortz (1868-1939) , 1921-23 prefekt policji w Monachium. Franz Matt
(I 860-1929) , 1920-26 bawarski minister do spraw wyznań.
wszystkich, którzy się bawili w separatyzm-tak dla ostrzeżenia, żeby wszyscy wiedzieli,
że w tych sprawach nie znamy się na żartach. Ale ze wszystkimi innymi postępowałem
pobłażliwie.
Cudowne były moje rozmówki z prefektem policji Nortzem. W 1923, dwa dni przed
27 stycznia, zabronił mi urządzić zebranie, które chciałem urządzić na dworze, bo nie
mogłem pomieścić ludzi w zamkniętych pomieszczeniach357. Powiedział mi, że racja
stanu zmusza go do zabronienia mi. Ja na to: ten wiec i tak się odbędzie! Jeśli pan wkroczy, krew na pana. On: niechże pan to zrobi w hali, dlaczego koniecznie na dworze!
Zezwalam panu urządzić to w cyrku.
Ja: my się tam nie pomieścimy. On: jak się nie pomieścicie w cyrku, to gdzie? Ja: przed
cyrkiem. On: niech będzie, w cyrku i na Polu Marsowym, jeżeli cyrk nie wystarczy. Tak, mówię, ale ja potrzebuję dwunastu zgro­madzeń! - Ile, dwanaście? Ja nie mam tylu
policjantów! - Po co panu polic­janci, my mamy ochronę. - Pójdźmy na kompromis,
dam panu sześć zgro­madzeń! - Przykro mi, to mi nie wystarczy. - Jeśli pan stwierdzi,
że panu za mało miejsca na sześciu zgromadzeniach, to urządzi pan sześć zgromadzeń
równoległych. - Dobrze, zrobię tylko sześć i w razie czego pomogę sobie zgromadzeniami
równoległymi!
Potem miałem z nim jeszcze jeden konflikt. Pewnego dnia pojawił się u nas klient, od
którego na kilometr jechało policyjnym szpiclem. Stopniowo zrobił się niewygodny, bo
robił rzeczy, które nam faktycznie szkodziły. Przy­chodzi do mnie gość i chce ze mną
rozmawiać jako stary towarzysz broni. Przyszedł do mnie z potrzeby sumienia. Czyżby?
Mówi mi, że mam u siebie szpicla, o czym on wie i to mu nie daje spokoju. Skąd pan to
wie? - Z pier­wszego źródła, piszę na maszynie i ten łobuz dyktuje mi meldunki. Potem
dopiero dowiedziałem się, że szpicel, dla którego pisał, miał coś z jego żoną i on przyleciał
do mnie, żeby się zemścić. Powiedziałem: pisz pan dalej! Kiedy zbliżał się pierwszy maja,
Nortz zabronił mi urządzić wielkie święto majowe, nie chciał mnie wpuścić do cyrku. PyTerror Machine
179
www.bhpoland.org
tam, dlaczego. Bo nie mam gwarancji, że nie dojdzie do krwawych zajść. Po to jest policja,
żeby z góry łań bezprawnych! North woła Bemreuthera358 i mówi: proszę to powtórzyć!
A ja: pańskie zbójeckie prawo kazać mnie szpiegować, a moje zbójeckie prawo dać zrobić
z każdego raportu jedną kopię więcej dla mnie. On: panie Hitler, pan jest bardzo zdenerwowany, zawsze pan idzie jak taran. Ja: jestem gotów jutro rano opublikować te raporty.
On: musimy porozmawiać, nie .znam typa! - Nie szkodzi, pańscy podwładni go znają.
Sprawę trzeba wyświ­etlić. Zaraz panu przyślę te kopie. On: czy musimy się dalej kłócić?
Poszedłem, za godzinę dzwoni telefon: jak dla nas, sprawa z... jest wyjaśniona; co się tyczy
zebrania, może się odbyć. Czy pan jest zad­owolony? Ja: tak jest!
Nie był w stanie przeszkodzić nam we wkroczeniu na Oberwiesenfeld. To była największa
kompromitacja w moim życiu. Byłem absolutnie niewin­ny. Wszystko przez cholernych
mieszczan. Pułkownik Lenz35 9 powiedział: jeśli już to się da zrobić, to tylko na siłę,
z bronią. Ten sam pułkownik Lenz, który potem padł ze swoimi Nieprzejednanymi.
Poszedłem do Lossowa360 : proszę teraz o moją broń! Lossow na to: teraz nie mogę jej
panu wydać. O trzeciej rano mieliśmy zająć Oberwiesenfeld. Przychodzę do hali balonowej i pytam wartownika: czy są już samochody do przewiezienia broni? Wywiozłem,
co nam było potrzebne. O szóstej rano zebrali się czerwoni. Nic się nie działo. Także z
reszty Niemiec nie nadchodziły rewolucyjne wieści- choć mówiono mi, w Turyngii coś
się dzieje, tu się coś dzieje, tam się coś dzieje.
Wysłałem ludzi, żeby prowokowali czerwonych. Ale ci się w nic nie wdawali. Zrobiła się
dziesiąta, jedenasta, w całej Rzeszy cisza i spokój. Ja czekam z tym arsenałem, dopiero w
drodze powrotnej na LeopoldstraGe wyszło naprzeciwko nas dziesięciu czy dwunastu czerwonych muzykantów, całkiem pokojowo zresztą. Obiliśmy ich, ale nic nam to nie dało.
Poszliśmy do piwiarni, to była moja największa kompromitacja. Jak już było po wszys­
tkim, zajeżdża z Tólz moja bateria - wcale jej nie wzywałem - wjeżdża między gliniarzy i
tyłem ją widział! Powiedziałem sobie wtedy, nigdy więcej
358 Friedrich Bemreuther był radcą rządowym w dyrekcji policji w Monachium i kompetentnym rzeczoznaw­
zapobiegać naruszeniom prawa, a pańscy ludzie zachowują się tak prowoka­cyjnie! - Że co proszę? To pan mi nasyła
prowokatorów w cywilu! -Ależcą..
359 Hermann Ritter von Lenz, 1872-1959, pułkownik czasu wojny, był dowódcą ochotników w Monachium, panie
Hitler, z tym już koniec! - Ci tajniacy nakłaniają moich ludzi do dzia- 27-29.1.192 3 odby ł się 1 parteitag NSDAP
. Obawiając się rozruchów, rząd Bawarii na dzień przedtem wprowadził w Monachium stan wyjątkowy i zakazał
wszelkic h zgromadzeń. Ernst Rohm interwe­niował na zleceni e Hitlera i uzyskał złagodzeni e zakazu. Poseł wirtemberski zanotował : “Powszechn e jest - zgodn e z prawdą- wrażenie, że rząd si ę gruntownie skompromitował...”
Polilik in Bayern, s. 120. Hitler ściśle przedstawia rezultat rozmó w z Nortzem, imprezy równoległ e odbyły się.
a potem Stahlhelmu.
360 Otto Hermann von Lossow (1868-1938), general-porucznik, 1922-24 dowódca VII okręgu wojskowego i komendant na Bawanę, pod koniec IV. 1923 nie poddał się naciskowi Hitlera. Kampftmnd chciał zakłócić
obchody 1 Maja zorganizowane przez partie lewicowe. Rząd ograniczył obchody związkowe i lewicowe do Theresienwiese i zakazał wszelkich demonstracji. Hitler nie zaakceptował tej decyzji i zażądał wydania broni z
magazynów armii w ręce oddziałów ochotniczych. Lossow odmówił, nie zdołał jednak udaremnić uzbrojenia i
mobilizacji jednostek Kampfbundu Oddziały ochotnicze zgromadzone IV na Oberwiesenfeld zosafły zmuszone
przez Lossowa do odd­ania broni. Hitler zrezygnował i dozna! ciężkiej porażki politycznej, za którąpo części winił
swoich koalicjantów. Joachim CFest , Hitler, Frankfurt-Berlin-Wiedeń 1973, ss. 244 nn.
180
Terror Machine
www.bhpoland.org
współpracy z partiami mieszczańskimi! Trzy dni później wzywają mnie do prokuratora,
prostak straszny. Przedstawia mi zarzut o zakłócenie porządku publicznego361. Jakie
znowu zakłócenie? Czy porządek publiczny został zakłócony? Nie, ale doszło do próby
zakłócenia. Kto to mówi? W kodeksie stoi, że kto gromadzi uzbrojony tłum... Żadnego
uzbrojonego tłumu, mówię, nie było, moi ludzie są zdyscyplinowani, a broń była zdeponowana u władz państwowych! Ten typ, Dresse36 2 się nazywał, zaczyna się pocić.
A więc jed­nak macie broń! A mamy, a nie wie pan, że inni też mają? Koniec końców
mowa na telefon, robotnicy mi się burzą, będzie niemiła historia, weź pan to ode mnie,
byle szybko! Kim pan jest? Jak to, pan mnie nie zna? Jestem Voll, szwagier właściciela
składu... Poleciałem do niego. Proszę, to te skrzynie, czterdzieści osiem sztuk, niech pan
je stąd zaraz każe zabrać. Ekstra, myślę, a on: Jeśli ktoś otworzy te skrzynie... ja tu mam
tylu czerwonych! Kiedy to tu przyjechało? Cztery dni temu. Istotnie, figurowało tam na
moje nazwisko czterdzieści osiem skrzyń. To było na Landsberger StraGe. Miałem wszys­
tkiego dwie ciężarówki. Dzwonię do Rohma: co ja z tym zrobię, może mi zapytał, czy
bym nie złożył wyjaśnień na piśmie. Palnąłem mu długi tekst na pan pomóc z transportem? - Nie w tej chwili. Do Zellera
: Jakiś psi syn piśmie, żadnej sprawy nie było. Stenglein363 to był porządny chłop,
Ehard36 4 też był w porządku. Radca rządowy Schafer365 miał w Dachau skład broni. Złożył mi ofertę. Mam zasadę: broń powinna być u ludzi. Uważałem, że jak co do
czego, przecież nie znikną za to będą porządnie tę broń czyścić. Ale wtedy zeszliśmy
na psy, Góring i ja. Zrobiła się banda ludzi wyglądających jak przestępcy i pytających
o zwolnienie. Tam koło huty spotkaliśmy kobi­etę uczesaną na chłopaka - pierwszy raz
widziałem taką fryzurę - to była żona Schafera, a potem grupę włóczęgów. Dokonaliśmy
zakupu. Wierzyć nie mogłem nikomu. Dopóki nie dostanę broni, powiedziałem sobie,
nie płacę. Potem znaleźliśmy na lotnisku w SchleiBheim iks tysięcy karabinów, manierek, plecaków, ale wszystko w strasznym stanie. Wiedziałem, że takie, jak jest, to się
nie nadaje do niczego. Doprowadzić broń do stanu używalnoś­ci, to mógłbym uzbroić
pułk. Poszedłem do Lossowa i mówię mu, że ta broń będzie mi potrzebna tylko w razie
konfliktu z komunizmem. Uroczyście ustaliliśmy, że cały towar zostanie u Reichswehry poza tym jednym wypad­kiem. I Reichswehra doprowadziła do porządku te urządzenia, a
wyglądały strasznie. Było tam między innymi siedemnaście armat wszystkich możli­wych
kalibrów, po części niewątpliwie z importu.
Drugą porcję broni dostałem dzięki dowcipowi. Dzwoni ktoś: czy byłby pan uprzejmy
odebrać skrzynie? Jakie skrzynie? Wie pan, to nie jest rozProkuratura krajowa Monachium I wszczęła postępowanie w związku z wydarzeniami I V 1923 Fakt ten poważnie
zaniepokoił Hitlera, który musiał się liczyć nie tylko z nowym wyrokiem, lecz także z koniecznością odby­cia zawieszonej kary dwóch miesięcy więzienia. Ponieważ minister sprawiedliwości Gurtner nie chciał podgrzewać i tak
już niespokojnej atmosfery nowym postępowaniem przeciwko Hitlerowi, zalecił prokuraturze odłożenie sprawy
“do spokojniejszych czasów”, I VIII. 1923 zakończono postępowanie dowodowe, a 22.V192 4 śledztwo umorzono.
362 fv]artjn Dresse, prokurator prokuratury Monachium I, kierujący dochodzeniem.
3 6 3 Ludwig Stenglein, I prokurator, oskarżał Hitlera w procesie 1924.
3 6 4 Hans Ehard (ur. 1887), prokurator prokuratury Monachium I, kierował dochodzeniem i reprezentował
oskarżenie w procesie Hitlera; 1946-54 i 1960-62 premier Bawarii.
3 6 5 Radca rządowy Schafer, przywódca Związku Bliichera (Blucherbund).
Terror Machine
181
www.bhpoland.org
zamówił na moje nazwisko broń! Pomoże mi pan ją odebrać? On na to: nie chcę pieniędzy,
ale połowa żelastwa dla mnie. Zgodziłem się. Zajeżdżamy, zaczynamy przeładunek, przychodzi major Stefani: co tu się dzieje? Odbier­am broń, to jest moje! Składowane na moje
nazwisko! Ja jej sobie odebrać nie dam. I pojechałem. Trzy dni potem Zeller mi mówi, że
broń pochodziła z mojego składu na Franz-Josef-StraBe, z którego mi ją ukradli! Ja na to:
to się pan ciesz, ma pan połowę mojej broni!
Ależ myśmy wtedy walczyli o broń! I trzeba powiedzieć: czy to była broń indywidualna,
czy po klasztorach, czy u chłopów, nie zbierając jej wtedy, nie mielibyśmy później tej
masy broni!
121 Wilczy Szaniec
2 lutego 1942 w południe H/Fu.
Churchill jest jak podrażniona bestia. Wszędzie węszy pułapki, nawet jak mu dają jeszcze
więcej władzy. Jest w podobnym położeniu Jak Robespierre
•przed upadkiem: najpierw wszyscy sławili Obywatela Robespierre i jego bojówki, a
potem nagle go obalono. Churchill nie ma już zwolenników.
Tak powstają symbole. Singapur stopniowo stał się symbolem o zasięgu
światowym. Przed wojną światową Singapur był centrum handlowym, dopiero potem
go rozbudowano. Jedno pewne: albo się buduje twierdzę potwornie silną i mocną, albo
to jest wyrzucanie pieniędzy. Tutaj to widać. Najpierw pro­gramowo wbijano narodowi
angielskiemu w głowę: Szanghaj, Hongkong, Sin­gapur! Powiedzmy sobie: to jest straszny
cios dla Anglików! Mówiono mi kiedyś, że gdzieś w Anglii pewien mąż stanu pozostawił
rodzaj świętego testa­mentu: jedynym prawdziwym zagrożeniem dla Anglii są Niemcy!
Kupiec Alfred Zeller byt przywódcą monachijskich Oddziałów Ojczyźnianych (Vaterlandis- che Yereine), organizacji stanowiącej kontynuację samoobrony obywatelskiej.
Poncet36 7 nie chciał wojny. Z późniejszych relacji nic nie wynika.
się w ciągu ośmiu dni
. Lipski miał kontakty i w salonie Dirksenów
Prostacki tekst na mój temat miał stworzyć wrażenie, że nie jest duchowo zarażony
przez nas. Ludzie nie chcieli znać prawdy, zawsze go odwoływali. Początkowo w każdym
raporcie pisało, że trzeba się zająć tym, co się u nas dzieje. Poncet był najbystrzejszym
dyplomatą ze wszystkich, jakich dotąd poznałem, z niemieckimi włącznie. O literaturze
nie mogłem z nim rozmaw­iać, skompromitowałbym się. Jak Poncet się ze mną żegnał
na Gralsburgu [Berghof], był taki wzruszony, mówił, że sprawdzał, co się da zrobić, ale
tam uznali, że się sprzedał, że Francuzi to inteligentny naród, każdy uważa, że on by
to zrobił lepiej. Mówił perfekt po niemiecku. Dwa razy słyszałem w Norymberdze jego
przemówienia. Za drugim razem powiedział: Gdy teraz zostałem rzecznikiem Partii
Narodowo-Socjalistycznej... Wybaczyłem mu wszystkie uwagi personalne. Jeśli jeszcze
kiedyś się spotkamy, powiem mu: jest zawsze niebezpieczne wyrokowanie na piśmie
o ludziach, których się dobrze nie zna-to można robić tylko ustnie! Nieporozumienie
marokańskie zlikwidował w ciągu dwóch dni.
182
Terror Machine
www.bhpoland.org
Henderson36 8 i Poncet mieli na pewno swoje interesy finansowe. Hender­son w tym, żeby
doszło do wojny. Poncet był właścicielem kilku fabryk w Lotaryngii. Poza tym - pokażcie
mi dyplomatę, który ma takie zacięcie myśliwskie! Był wszędzie, wiedział wszystko. Co
ten człowiek wydawał na same bombonierki! Opłacało się! No i miał jeszcze jeden atut:
żonę! Taką naturalną, żadnej teatralności, doprawdy cudowna! Kiedyś zdarzyła się
Przez swoje nieodpowiedzialne wybryki ci ludzie stali się współwinni temu, co się stało.
Wielu myślało wtedy: a potem wrócą stare, dobre czasy! Jeżeli tak myślał Lipski, który
wszak bywał na wszystkich naszych imprezach par­tyjnych, to co musieli wypisywać inni!
Nic sobie nie robię z tego całego dyplomatycznego teatru. Wizyta pow­italna to wzór paplaniny. W tych wszystkich państwach są pewne kręgi, które uważają się za naród, ale nie
mają z narodem nic wspólnego. W tych kręgach obracają się dyplomaci. Spotykają się tu i
tam z fryzjerem czy fryzjerką, którzy bardzo starannie golą takich ludzi. Potem odjeżdżaj
ą ze swoimi szoferami. Fryzjer czy szofer ma do czynienia tylko ze swoją klientelą, a nie z
ludem. Więc dyplomata niczego nowego się nie dowiaduje. Obraca się cią­gle w tej samej
warstwie społecznej. W niewielkim kręgu, który sam sobie wystarcza, w hermetycznym
świecie, który nie wie, co się dzieje w kraju. Czym mniej wiedzą, tym więcej mówią. Poncet to był jedyny cwaniak w tym towarzystwie, chwilami to się robiło aż denerwujące.
Pomniejsi dyplomaci muszą ciągle kombinować, bo mają za małe pobory, zastanawiają
się: co napisać, żeby mnie nie wyrzucili? Równie dobrze można by wysłać kogokol­wiek,
żeby odbierał depesze.
Jakich informacji dostarczali nasi dyplomaci przed wojną światową? Żadnych! W czasie
wojny? Żadnych! Po wojnie? Żadnych! U innych jest tak samo. Urzędy trzeba odnowić od
podstaw. Lepsze informacje dostawałem od straszna historia. U Ponceta był akurat obcy
polityk, który składał wizytę w takich ludzi jak Colin Ross
. Ktoś taki jak Knebel, nasz człowiek przecież, Berlinie. Lekcje się skończyły, dzieci
wpadają do domu-Heil Hitler! To byłopisał do mnie, że Japończycy nie dorównują
Chińczykom. Zabrałem go dla mnie bardzo bolesne, opowiadał mi potem. Później
pojechał do Francji, stamtąd. Mówił potem, że w Szanghaju wszyscy tak mówią. Tak,
kwestia wraca, pytam, jak było. On mówi, że zostawił dzieci we Francji. Dlaczego? Źle im
było w Berlinie?, pytam. Wie pan, dzieci są małe, nie wiedzą nawet, kto jest prezydentem
Francji. Przeraziłem się. Przechodzimy w Paryżu koło pomnika, a one: Tata, BismarckJTeraz zapewniłem im dobre francuskie tylko, z kim on tam się spotykał. Colin Ross
znał obie strony i uważał, że Japończycy wygrają wojnę, jakkolwiek twierdził, że
na dłuższą metę Chińczycy na powrót wchłoną Japończyków. Mówię tu o tak
zwanych prawdziwych dyplomatach, wyjąwszy tylko Ponceta i Boettichera373 ,
1 wychowanie.
Myślę, że wszystkiemu winien jest Churchill, a też Belisha, Vansittart i jedynych, którzy
zachowali siłę. Tacy ludzie, jak Abetz, to właściwie szereg takich ludzi. Francuzi są tacy
śliscy. Powszechnie uważano przecież, że Niemcy zaraz się załamią. Polski ambasador
Lipski pisze w swoim rapor­cie, że wie z urzędowego źródła, z którym ma kontakty, że
Niemcy załamią
3 t “ Andre Francois-Poncet (1887-1978) , początkow o nauczyciel niemieckiego , o d 1924 deputowany, 1932-38
Terror Machine
183
www.bhpoland.org
ambasador Francji w Berlinie, 1938-4 0 w Rzymie, 194 9 francuski wysok i komisarz w Niemczech , 1953-55 ambasador w Bonn
3 6 8 Sir Nevill e Henderson (1882-1942) , 1937-39 ambasador brytyjski w Berlinie Próbował mediowa ć i nie
dopuści ć do wojny
36
6 9 Józef Lipski (I 894-1958), 1933 poseł, 1934-39 ambasador Polski w Berlinie Według
świadectwa
CJ.Burckhardta Lipski był człowiekiem odprężenia polsko-niemieckiego, jednym z najlepiej poinformowanych ambasadorów w ówczesnym Berlinie. C. J.Burckhardt, Meine Danziger Mission [Moja misja w Gdańsku], Monachi­
um 1960, s. 304.
37
7 ^ W salonie pani Viktorii von Dirksen Hitler bywał od 1922 i uzyskał tam wielostronne poparcie.
W szczególności uzyskał tam możliwość nawiązania kontaktów z wpływowymi postaciami i kręgami życia polity­
cznego i gospodarczego.
3 7 ‘ Colin Ross (1885-1945), autor książek podróżniczych, w końcu kwietnia 1945 popełnił samobójstwo.
3 7 2 Knebel byl 1929-33 doradcą wojskowym w Chinach, a potem 1934-39 konsulem generalnym w Szang­haju.
obraza dla urzędu, Prawdziwi Dyplomaci nie uznają ich za swoich. Co tenPo raz
pierwszy dotarło to do mnie, kiedy czytałem książki Forda
. Około Holender przekablował do Holandii? Ale typ! A Belg? Chłystek! Szwajcar musiał
codziennie pisać meldunek - strzeżcie się! Nieraz łamałem sobie głowę nad tym, jak to
kiedyś zmienić. Zmienić bardzo szybko, to się nie ma ludzi, którzy znają język. Sądzę, że
trzeba stosować angielski sposób postępowania - oprócz oficjalnego przedstawicielstwa
armia szpicli. Dla mnie ważne byłoby na przykład wiedzieć, jak silna jest w Anglii opozycja przeciwko Churchillowi? Kto jest w opozycji? Wiem o tym tyle co z gazet! Dyplomaci
powinni być w stanie mi powiedzieć, co planuje Waszyngton.
122 Wilczy Szaniec
2 lutego 1942 wieczorem
W zakresie węgla i rud musimy osiągnąć zwiększenie wydajności. Za tym pójdzie cała
reszta. Jeśli już stoi przemysł, trzeba się tylko zastanowić, jak do tego doszło - co wtedy
było słuszne, i teraz nie będzie złe! Francja zawsze miała problem braku węgla i dlatego nigdy nie stała się państwem przemysłowym. Anglia wręcz przeciwnie. Także nasz
przemysł bazuje na węglu i stali.
Dotąd w żadnym zakresie nie wyzyskaliśmy w pełni naszych możliwoś­ci - żeby się dokopać
do drugiej i trzeciej warstwy, trzeba mieć surowiec. To prowadzi nas do następnego wniosku: musimy inaczej podejść do kon­strukcji. To pozwoli nam na oszczędność surowców. Jeśli będziemy usuwać tylko dwie trzecie dzisiejszych odpadów, oszczędzimy na ich
wożeniu tam i z powrotem - lepsza technologia pomoże rozwiązać problem transportu!
Oto cała tajemnica wielkich sukcesów Amerykanów. Wytwarzają to, co my, przy trzy
razy mniejszym nakładzie robocizny! Zawsze się to u nas nazy­wało: niemiecka precyzja.
Miało to znaczyć, że chodzi o coś niedoś­cignionego. Pudło. Nowoczesna wysokowydajna prasa wytłoczy nam to samo i o wiele dokładniej, niż to można zrobić po naszemu
- ręcznie.
Fabryki też urządzają tak, żeby tam pracowało jak najmniej ludzi. Pier­wszą niemiecką
184
Terror Machine
www.bhpoland.org
fabryką tego rodzaju miał być Volkswagen. Jeszcze daleko nam do tego, co osiągnęli
Amerykanie! Przy tym ich urządzenia są lżejsze od naszych. Amerykański samochód
waży tonę, niemiecki tonę osiemset.
3 / 3 Friedrich von Boetticher, 1933-41 niemiecki attache wojskowy w Waszyngtonie. Po powrocie 1942 do Niemiec
zosta! przyjęty przez Hitlera i do końca wojny pełnił służbę w dowództwie Wehrmachtu (OK W) jako dorad­ca do
spraw amerykańskich.
3 7 4 Otto Abetz (1903-58), początkowo pedagog, 1934 objął referat francuski naczelnictwa Hitlerjugend, później
urzędnik w biurze Ribbentropa, 1940-44 ambasador Niemiec w Paryżu
1920 ford kosztował dwieście czterdzieści pięć dolarów, najtańszy niemiec­ki samochód
- opel “żabka” - cztery tysiące sześćset marek. A wszystko to przez czysto automatyczną
pracę, do której mogą wziąć każdego debila. O żadnym przyuczaniu mowy nie ma!
Musimy teraz całkiem inaczej dobierać obrabiarki! Uważano kiedyś, że takie rozwijanie metod fabrykacji musi doprowadzić do utraty pracy przez robotników. Owszem, ale
to nastąpi tylko wtedy, kiedy nie stworzymy innych miejsc pracy przez podwyższenie
standardu życiowego w innych zakresach! Człowiek, który uprawiał rolę motyką, swoje sprzęty robił sam. Nie produkował więcej, niż sam zużywał. W miarę, jak ludziom
udawało się ulepszyć metody, część z nich przestała być niezbędna na roli i przeszli na
rzemiosło. Dziś na przykład w narodzie niemieckim tylko dwadzieścia sie­dem procent
ludności pracuje na roli, wszyscy inni gdzie indziej. Podobnie było potem z rzemiosłem.
Dzięki genializacji metod produkcji wszędzie oszczędzano ludzką pracę. Teraz pojawiło
się kretyńskie myślenie: Wyższego standardu życia nie będzie! A przecież postęp polega
na tym, żeby życie ludzkie uczynić piękniejszym! Byle tylko mieć co jeść! W ten sposób
nie oszczędzimy ani jednej pary rąk do pracy! Właśnie powstaje dwujezd­niowa autostrada, bo obecnie wymaga to połowę nakładów na osiągnięcie efektu, który jeszcze parę lat
temu wymagał nakładów podwójnych. Nonsens wziął się z ekonomii politycznej. Profesor z Monachium wykłada zupełnie inną teorię wartości niż profesor z Lipska - a przecież
prawdziwa może być tylko jedna! Na pewno moglibyśmy jeszcze oszczędzić trzydzieści
procent siły roboczej - potrzeba jest matką wynalazku!
123 Wilczy Szaniec
3 lutego 1942 wieczorem
W masonerii było u nas wielu takich, co zupełnie nie wiedzieli, o co chodzi. Mieliśmy
lożę, w której właściwie nie robiono nic poza jedzeniem, piciem, zabawami i dogadzaniem sobie!To było niegłupio wykombinowane! Dość, by ludzie byli zajęci, odciągnięci
od obserwowania rzeczywistości!
3 7 5 Henry Ford (1863-1947), założyciel Ford Motor Company, wzbudził duże zainteresowanie swoją książką
Międzynarodowy Żyd, wydaną 1921. Tłumaczenie niemieckie w ciągu kilku lat uzyskało 25 wydań i należało do
żelaznego kanonu lektur wszystkich antysemitów. Dlatego też jeg o opublikowana 1922 książka Moje życie i dzieło
Terror Machine
185
www.bhpoland.org
została natychmiast przetłumaczona, ale spotkała się z mniejszym zainteresowaniem.
Znam miasteczka, które były totalnie zmasonione, bardziej jak wielkie mias­ta - na
przykład Bayreuth albo Gotha!
Zentz37 6 zaprosił raz Ludendorffa, Póhnera37 7 i mnie do odwiedzenia loży
Johannisa. Odmówiłem. On na to: potępia pan coś, czego nie zna, a ja na to: traci pan
czas, dla mnie masoneria jest trucizną. Ludendorff i Póhner poszli. Ludendorff był na
tyle nierozsądny, że się wpisał do Księgi i to z idio­tycznym wręcz tekstem. Następnego
dnia byłem u Póhnera. Panie Hitler, powiedział śmiejąc się od ucha do ucha, byłem w tej
ichniej loży, chcieli mnie wciągnąć do jakiejś księgi. Napisałem tam: “Dotąd uważałem, że
masonerię należy odrzucić ze względów politycznych; teraz jestem przeko­nany, że należy
jej zabronić z uwagi na głupotę większą niż ustawa zezwala”. Istny cyrk pcheł! Wpisu
Ludendorffa próbowali potem używać dla reklamy, natomiast tekst Póhnera litościwie
przemilczano.
W Berlinie Richard Franek był jednym z największych idealistów, jakich poznałem. W
Miinchen poznał mnie z niejakim doktorem Kuhlo378 . Franek zamyślał pomóc nam
kapitałowo. Chciałem wtedy sprzedać mój portret - moje zdjęcie wtedy nie istniało który się przez jakiegoś łobuza rozbił. Teraz chodziło o zorganizowanie dla mnie hotelu
Eden przy dworcu za niski pro­cent. Kapitał miał być we frankach szwajcarskich - był
rok 1923 - nie było to ze składek partyjnych. Na posiedzeniu konsorcjum, utworzonego
w celu sfinalizowania kupna, wstaje Kuhlo i mówi, że wszystko właściwie gotowe, tylko
muszę pójść na pewne ustępstwo wobec nich - znaczy wobec konsor­cjum, które powstało
z inicjatywy Francka. W waszym programie jest Zapis Masoński, gdyby pan mógł... - Co
takiego, mówię, zabierajcie się ze swoimi pieniędzmi! Nie miałem pojęcia, że to banda
masonów! Nieraz potem słysza­łem: nie ma sprawy, jeśli zrezygnuje Pan z tej historii o
Żydach! Przecież za pomocą tych historii doszli oni do przytłaczającej władzy ekonomicznej. Po zniszczeniu masonerii nieraz słyszałem, że wielu z nich jest szczęśliwych, że tak
postąpiliśmy!
Mason nie mógł zostać członkiem Partii. Są ludzie tak głupi, że od razu widać - poszedł
do nich tylko z głupoty. Ale w tych nielicznych przypadRadca handlowy Eugen Zentz, kupiec tabaczny, by) doradcą gospodarczym von Kahrsa Utrzymywał dobre stosunki z kręgami bawarskich nacjonalistów i radykalnej prawicy,
szczególnie wiele łączyło go zPaulem Cossmannem, wydawcąSuddeutsche Monstshefte
8 X1.1923 Zentz zaprosił zarząd Bawarskiej Służby Ojczyźnie (Heimatdienst Bayem) na
imprezę w piwnicy Browaru Mieszczańskiego i otworzy! imprezę
3 7 7 Ernst Póhner (1870-1925), 1919-21 prefekt policji w Monachium, zwolennik i przyjaciel Hitlera, podziela!
jego pogląd na temat masonów i ich wpływu .
378
Radca handlowy dr Kuhlo by! syndykiem Bawarskiej Izby Przemysłowej, z którą współpracował przed­siębiorca
Richard Franek.
kach, kiedy robiliśmy wyjątek, decydowałem ja. To muszą być ludzie, którzy przez całe
186
Terror Machine
www.bhpoland.org
życie byli narodowo w porządku i nigdy nie wzbudzili zastrzeżeń! ‘ Raz do roku Partia była tak zwanym stowarzyszeniem zareje­strowanym, inaczej nie mielibyśmy
osobowości prawnej - musieliśmy urządzać walne zebranie członków w celu wyboru zarządu. Wynik wyborów na podstawie protokołu trzeba było wciągnąć do rejestru
stowarzyszeń. Dla nas była to czysta szopka.
Inne partie miały niewielu płacących członków. Ja miałem dwa i pół mil­iona członków
i dwa i pół miliona marek miesięcznie ze składek. Wielu płaciło dużo więcej niż składka
członkowska (pięćdziesiąt fenigów, potem markę)379 . Panna Schleifer z poczty, na
przykład, płaciła dziesięć marek na miesiąc. Centrala miała w ten sposób ogromne
pieniądze do dyspozycji. Sch­warz miał gest, gdy chodziło o rzeczy wielkie, ale niezwykle
skrupulatny w drobiazgach, niezwykła mieszanina sumiennej dokładności tu i szerokiego gestu tam.
Walne zebranie członków, to był cyrk! Musiałem złożyć rezygnację, trzeba było ustanowić
dwóch rewizorów, żeby w ciągu dwóch godzin skon­trolowali sprawozdanie finansowe przy rocznym obrocie rzędu sześciuset pięćdziesięciu milionów marek - potem tymczasowy zarząd przedstawiał kandydaturę na przewodniczącego. Kto za?... Kto przeciw?
Towarzyszyły tym operacjom salwy śmiechu. Potem musiałem iść do nowego Pałacu
Sprawiedliwości, żeby złożyć dokumenty. Antydemokratycznej partii nie pozostawało nic
innego, jak bawić się w takie śmieszne historie. Co za sto­warzyszenia wtedy były! Trzeba
było mieć w okręgu sześćdziesiąt tysięcy wyborców, żeby uzyskać mandat podstawowy.
Nasz był z Bawarii. Mając sześć mandatów w Bawarii, dostawaliśmy sześć federalnych.
W 1932 mieliśmy więcej mandatów podstawowych jak pozostało do rozdzielenia!
Najdziksza była partia von Haeusera380. To był chyba Alzatczyk. W 1922
3 7 9 NSDA P miała Yl.193 3 2 493.890 członków schulungsbrief/5/I938, s 315). Zgodnie zokólnikiem skarb­nika
NSDA P 139/35 z 29 X 1935 członkowie NSDAP, którzy wstąpili przed 30.IV.1934 płacili: bezrobotni, na utrzymaniu rodzin i inni bez stałych dochodów (grupa 1) -1 RM/mies., inni (grupa II) -152 RM/mies. Członkowie, którzy
wstąpili po 30.IV.1934, płacili zależnie od dochodów składki w gnipach III-VIII w wysokości od I do 5 RM/mies.
3 8 u Dr Philipp Haeuser (1876-1960), 191M9 ksiądz w StraBbergu, diecezji augsburskiej, od powstania repub­liki
prowadził działalność polityczną- najpierw w ramach Bawarskiego Związku Królewskiego (Bayerisches Kónigsbund), potem tworząc własną partię, a od 1924 na rzecz DNVP. Jego próba uzyskania nominacji na kandy­data
DNVPz e Szwabii-Gómej Bawarii, nie powiodła się. Biskup Augsburga i arcybiskup Monachium kardynał von
Faulhaber obłożyli go zakazem kandydowania i przemawiania. Według relacji współczesnych Haeuser “wskutek
swojego konsekwentnie niemieckiego nastawienia pozbawionego bawarskiego partykularyzmu” osiągał niekiedy,,
duże sukcesy” na zebraniach wyborczych. Od 1930 zaangażował się w działalność na rzecz NSDAP. Por.: Akten
Kardinal Michael von Faulhabers 1917-1945 [Akta kardynała Michaela von Faulhabera 1917-45.), opr Ludwig
Volk, l.l.Main z 1975, t. II, 1978, s. 351, passim
czy 23 byłem raz w Stuttgarcie. Pani Waldschmidt zapytała mnie: chce Pan posłuchać
wyjątkowego orginała? Zaczął tak: Droga bando idiotów! I tak dalej, wyłącznie same obelgi. W okręgu Monachium dostał dwadzieścia sześć czy dwadzieścia siedem tysięcy
głosów, bo ludzie myśleli, że Haeuser- Partei to Partia Posiadaczy Domów381 ! W
Monachium dostał więcej głosów niż Stresemann w 1928 -ja myślałem, że to dowcip,
a ledwośmy przepchnęli naszego Eppa! W ogóle, jakich myśmy nie mieli kontrkandydatów! Ale nic to, Bismarck raz przegrał z szewskim czeladnikiem!38 2
Terror Machine
187
www.bhpoland.org
124 Wilczy Szaniec
3/4 stycznia 1942 w nocy
Ależ ja mam szczęście, że mi się nigdy w czasie jazdy nic nie przytrafiło! Znacie Psa
Baskerville ‘ów? Kiedyś w burzliwą noc jechaliśmy górską szosą do Bayreuth. Mówię do
Maurice’a: uważaj, zakręt! Nagle olbrzymi pies ujadając rzuca się na nasz wóz, odrzuciło
go daleko na bok, wyje za nami! Maurice powiedział tylko: niesamowite, co?
Mieszkałem w domu, do którego mnie skierowali Bechsteinowie, w bok od Wahnfried,
parę domów od miejsca, gdzie ulica skręca pod kątem prostym. Rano pani Wagner
złożyła mi wizytę, za którą się odwzajemniłem w Wahnfried383. Był Zygfryd! Bayreuth
uważałem za super piękne miejsce. Było słonecznie, ja miałem trzydzieści sześć lat, na
niebie baranki... Miałem wtedy ten miły rodzaj popularności, kiedy już człowieka wszyscy znają a jeszcze nikt od niego nic nie chce, zostawiali mnie w spokoju. W dzień
chodziłem jak korporant, na święta w smokingu albo we fraku. Potem siady­waliśmy z
artystami w domu kultury albo w knajpie, albo jechaliśmy do
381
Gra słów: Haeuser wymawi a się jak Hduser = domy, wię c Hauser-Partei to Partia Domów .
382
2 5.III.1891 narodowo-liberalny komitet wyborczy postanowił w okręgu XIX prowincji Hanower
(okręg KehdingenrNeuhaus an der Oste) wysunąć w wyborach do Reichstagu kandydaturę Bismarcka.
15.IV 1891 Bismarck nie uszyskat wymaganej większośc i głosó w W II turze wyboró w 30.1 V. 1891 walczy! o
mandat z kandydatem socjaldemokratów, robotnikiem z fabryki cygar Johannem Heinrichem Sch - malfeldtem.
Bismarck otrzyma! 10.544 głosów , jeg o przeciwnik 5.486. Bismarck nie wykonywa ł mandatu.
383
3 Winifred Wagner oświadczyła , że pierwszy raz spotkała Hitlera w Bayreuth 1922 , mianowici e na
wieczorku, który państwo Bechsteinowi e urządzili w hoteluAnker. Przy tej okazji Hitler został zaproszony
do willi Wahnfried. Dał o to początek bardzo przyjaznym kontaktom Winfried Schuler, Der Bayreuther Kreis von
seiner Entstehung bis zum Ausgan g der Wilhelminischen Ara [Krąg Bayreuth od powstania do
zmierzchu ery wilhelmińskięj], Munster 1971 , s. 85 Prezydium rządu Górnej Frankonii w meldunku dwu­
tygodniowy m za II połow ę XII. 1923 donosiło: Oprócz Bayreuth, gdzie zwłaszcz a żeński e przedstawicielki willi
Wahnfried uprawiają prawdziwy kult Hitlera, w Bambergu “patriotycznie “ nastawione kobiety urządzają tak
zwan e herbatki, aby stwarzać nastrój wrogi obecnej rzeczywistośc i oraz okazywa ć swoje względy Hitlerowi
i jeg o zwolennikom . Por : Der Hitler-Putsch. Bayerische Dokument e zu m 8/9. Novembe r 1923 [Pucz Hitlera.
Bawarskie dokumenty w sprawie 8-9 listopada 1923] , nakł Ernsta Deuerleina Stuttgart 1962, s. 561 .
Bubego do Berneck. Mój mercedes ze sprężarką dawał radość wszystkim. Robiliśmy wycieczki to do Luisenburga, to do Bambergu, często do Ermi­tażu. Pani Bechstein ma z
tych czasów sporo moich zdjęć. Mawiała: panie Wolf, Pan powinien mieć najpiękniejszy
samochód, jaki w ogóle istnieje. Miała na myśli May bacha384 .
Pierwsze, co zrobiłem po wyjściu z twierdzy 20 grudnia 1924, to kupiłem tego mercedesa. Nigdy nie prowadziłem sam, ale miałem bzika na punkcie samochodów. Kiedy z
okna celi w twierdzy patrzyłem na samo­chody na drodze z Kaufbeuren, w zamyśleniu
zastanawiałem się, czy mnie samego będzie kiedyś stać na samochód. Potem znalazłem w
prospekcie ten model i od razu stwierdziłem: ten i żaden inny! Dwadzieścia sześć tysięcy
marek! Latami szukałem w gazetach i projektach formy na najwyższym możliwym poziomie. Adolf Muller nauczył mnie już jeździć, ale - niech się cokolwiek zdarzy, to mi cofną
okres warunkowy, nie mógłbym zrobić rzą­dowi lepszego prezentu! W listopadzie 1923
188
Terror Machine
www.bhpoland.org
miałem pięknego benza, dziewiątego stał u Adolfa Mullera, przypięty łańcuchem. Policja
łańcuch przecięła i samochód zabrała. W Monachium nie odważyli się nim jeździć, bo
ludzie krzyczeliby: kradziony wóz! Dali go do Norymbergi i wkrótce roz­bili. Teraz go
odzyskałem, należy do zbiorów.
Jak Mufti [dyrektor więzienia w Landsbergu] po długim kołowaniu wys- tękał: jest
Pan wolny, nie mogłem w to uwierzyć: miałem przecie siedzieć sześć lat!Uwolnienie
zawdzięczani ławnikowi Herrmannowi, brodatemu typowi o ponurym spojrzeniu.
Kojarzyłem go z Bawarską Partią Narodową- już tam sobie rząd byle kogo na taką sprawę
nie wyznaczy! Potem pokazał mi list, w którym groził rządowi, że jak mnie niezwłocznie
nie wypuszczą, to oni-trzej ławnicy-rozgłosząpublicznie, jak doszło do wydania
wyroku. Otóż na tajnej naradzie ławnicy chcieli mojego uniewinnienia, bo moja
obrona przekonała ich, że po sprawiedliwości trzeba by postawić przed sądem Kahra,
Lossowa i Seissera385. Powiedziano im: jeśli go uniewinnimy, będzie drugi proces w
Lipsku. A oni pomyśleli: kto wie, do czego wtedy może dojść! Tak naprawdę nie było
się czego bać, bo Lipsk nie miałby powodu oszczędzać Kahra, Lossowa i Seissera. 1
jeszcze im powiedzieli: a za pół roku dostanie zwolnienie warunkowe. I na tę obietnicę
Herrmann się
Zdecydowane poparcie, jakiego Helenę Bechstein udzielała w tym wczesnym okresie Hitlerowi osobiście i generalnie NSDAP, nie zostało zapomniane. 20.XII. 1934 Hitler nadał
jej złotą odznakę partyjną, chociaż nie była członkiem Partii.
3 8 5 Hans Ritter von Seisser (1875-1973), 1923 pułkownik policji, szef wydziału policyjnego bawarskiego ministerstwa spraw wewnętrznych.
powołał386 . Jak opuszczałem Landsberg, to wszyscy płakali, Mufti, Mufti od medycyny,
strażnicy, tylko ja nie. Zwyciężyliśmy ich wszystkich! Mufti powiedział: Ludendorff przyśle Panu samochód i Blok Narodowy przyśle Panu samochód387 . Czy da się
uniknąć demonstracji? Uspokoiłem go, że mi się teraz nie spieszy do demonstracji, tylko
do wolności, z tych samochodów też nie skorzystam, tylko niech po mnie przyjedzie
mój wydawca, Adolf Muller. Mogę to przekazać rządowi?, pyta. A proszę uprzejmie, na
pewno będzie im bardzo miło. Adolf Muller przyjechał z Hoffmannem. Jak brama się
otworzyła, jak odjechaliśmy, ach! Po drodze pytam Mullera, czy nie mógłby jechać
szybciej. A on mówi, że nie, bo sobie zaplanował żyć jeszcze dwadzieścia pięć lat, jeszcze
się przekonam, a jak się jeździ powyżej osiemdziesięciu na godzinę, to pewnego dnia
to się musi źle skończyć. W Pasing zobaczyliśmy pierwszych policjantów na motorach.
Przed moim mieszkaniem na ThierschstraBe zebrali się Fussenowie, Gahrowie i parę
innych wiernych rodzin, porozwieszali girlandy i wieńce laurowe, jeden dotąd mam
u siebie. Mój pies z radości mało co mnie nie zrzucił ze schodów.
Najpierw poszedłem do Póhnera, on miał jeszcze przed sobą to, co myśmy mieli już za
sobą. Prawie mnie uściskał. Rozmawiał już z Cramer- Klettem38 8 i powiedział, że może
powiedzieć Heldowi, że trzeba natychmi­ast wypuścić moich ludzi, i żebym na to nalegał.
3 8 6 Urzędnik ubezpieczeniow y Herrmann, jede n z trzech ławnikó w Sądu Ludoweg o w Monachium, przed
którym toczy ł się proces Hitlera, przyjął argumentację Hitlera i jeg o obrony za swoj ą Hitler po przyz­naniu się i
wzięci u na siebie odpowiedzialności za pucz oświadczy ł przed sądem: Zresztą zdrada główn a nie moż e polega ć
Terror Machine
189
www.bhpoland.org
na samy m czyni e z 8-9 listopada, lecz co najwyżej na działaniach z poprzednich tygodni i miesięcy. Jeśli już twierdzi
się, że popełniliśmy zdradę główn ą to dziwi mnie, że nie ma tu wraz ze mną ludzi, którzy wtedy dożyli do teg o
samego . Musz ę wię c odrzucić oskarżenie, dopóki nie znajdę się tu w towarzys­twi e tych panów, którzy chcieli tego,
co my, którzy to z nami omawiali i przygotowali w najdrobniejszych szczegółach . Por : Der Hitler-Prozefi vor dem
Volksgerichtshof[Proces Hitlera przed Trybunałem Naro­dowym] , cz. I, Monachium 1924, s. 28 . Ławnicy głosowal
i za skazaniem Hitlera tylko pod warunkiem przedterminowego zwolnienia. Hitlera skazano na najłagodniejszą
możliw ą karę pięciu lat twierdzy z per­spektyw ą okresu próbnego po odbyci u sześci u miesięc y kary. Op.cit., s. 92 .
3 8 7 P o puczu Hitlera działalność NSDA P i Niemieckiej Narodowej Partii Wolności (DVFP ) została zakazana.
Przed wyborami do Reichstagu i do landtagów 1924 przedsawiciele obydw u partii stworzyli koal­icję wyborcz ą pn.
BlokNorodowy . 32 deputowani bloku, wybrani 4.V. 1924 do Reichstagu, stworzyli frakcję o nazwi e NarodowoSocjalistyczn a Partia Wolności. Próby sformowania nowej partii ze zjednoczonych w bloku grup wyborcó w rozbiły
się o sprzeczności wewnętrzne, szczególni e o opór zwolennikó w Hitlera, którzy nie chcieli się podporządkować
kierownictwu DVFP. Nieustanne tarcia i sprzeczności w obrębie frakcji i oboz u narodoweg o rozczarowały
wyborcó w Blok i lokalne grupy partyjne traciły ludzi. Kierown­ictw o partii, złożon e z Ludendorffa, von Graefego
i Gregora Strassera, miało nadzieję, że Hitler po uwolnie­niu stanie u ich boku, dlatego nakłaniali go do tego w czasi
e jeg o uwięzieni a i bezpośrednio potem
388 póhner jako były prefekt policji mial nadal dobre kontakty. Theodor hr. von Cramer-Klett (1874-1938),
# do 1918 członek Izby Radców Rzeszy, pomimo swojego zaangażowania na rzecz instytucji i organizacji
katolickich utrzymywał kontekty z kręgami prawicowymi, okresowo popierał Bawarską Partię Środka
(Bayerische Mittel- partei), która przyłączyła się do DNVP. Był też w stanie doprowadzić do spotkania Hitlera
z reprezentującym partię narodowa premierem Heldem, który przyjął Hitlera 4.1.1925 i obiecał inu zniesienie
zakazu działania Partii
Held poprosił mnie do siebie i, trzeba powiedzieć, zachował się przyzwoicie. Dlatego
później nic mu nie zrobiłem, w przeciwieństwie do Schweyera. Powiedział, że pewnie
będę znowu chciał wziąć sprawy Partii w swoje ręce, ale czy chcę to robić z Ludendorffem?
Zaprzeczyłem. Ciągnął dalej, że Ludendorff wypowiadał się przeciwko Kościołowi katolickiemu w takiej formie, że on aż zaczął ich bronić. Oświadczyłem, że program Partii
nie przewiduje walki z Kościołem, co się zaś tyczy Ludendorffa, nie zamierzam się z nim
wiązać, co robi, robi na swój rachunek. Held stwierdził, że w takim razie on pomówi z
ministrem sprawiedliwości i przekaże mi wiadomość o moich ludziach. Potem do Póh­
nera przychodzi wiadomość: Gurtner nie dał się przekonać, że wypuszczenie moich ludzi
jest zasadne. Poszedłem znów do Helda, a on mówi, żebym sam porozmawiał z Gurtnerem. Ten oświadczył, że tamci nie siedzieli tak długo jak ja, kara musi być, a już w żadnym
razie nie wyjdą przed świętami. Zresztą i tak nie ma akt Po co mu akta? Powiedziałem,
że jak chce, to mu podam listę. Dyktuję, dyktuję, jak doszedłem do Hessa, on się zerwał:
Nie ma zgody! On naraził ministrów na obalenie przez naród! Ja na to: po pier­wsze,
nie moja wina, że jesteście tak niepopularni w narodzie, a po drugie, czy coś się wam
stało? Zasadniczo trzymałem się takiej linii: jeżeli ja, odpowiedzialny za całokształt akcji,
chodzę na wolności, jak można więzić innych? Held powiedział mi, że Gurtnera nie rozumie, w dodatku Gurtner jest narodowcem i właściwie to z Gurtnerem mnie więcej
łączy jak z nim. W końcu Póhner bardzo stanowczo i ostro powiedział Gurtnerowi, co
myśli. Kiedy pewnej nocy przyszedłem do domu, zastałem kartkę z dwunastoma czy trzynastoma podpisami - moi ludzie mnie pozdrawiali.Następnego dnia przyszedł Schaub,
żeby się zahaczyć przy mojej poczcie-swoją posadę stracił. Został potem u mnie. A już
pożyczyłem trzysta marek na taksówki, którymi chciałem przywieźć ludzi. To, co miałem,
zostawiłem im do dys­pozycji wLandsbergu, jak się żegnaliśmy.
190
Terror Machine
www.bhpoland.org
Pierwszego wieczoru nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. W myślach cią­gle się bałem, że
ktoś mi z tyłu położy rękę na ramieniu, cisnęło mi się na usta: Panie strażniku, czy mogę
zrobić to? Panie strażniku, czy mogę zrobić tamto? Przez pierwsze trzy - cztery tygodnie
siedziałem cicho, to było dla mnie bardzo długo. Tylko patrzyłem na wszystko i godziłem
skłóconych braci. Co za szczęście, że przedtem odżegnałem się od całej roboty partyjnej.
Jak można wziąć na siebie odpowiedzialność za to, co będzie, jeśli się samemu nie może
działać? 27 stycznia [1925] reaktywowałem Partię389 .
Trzynaście miesięcy w więzieniu to w sumie niewiele, ale dla mnie trReaktywacja NSDAP nastąpiła 27.11.1925.
wały bardzo długo. Tak tęskniłem do wolności! Ale gdyby nie czas spędzony w więzieniu,
“Mein Kampf by nie powstało; można też powiedzieć, że przez ten czas zrozumiałem
wiele rzeczy, które przedtem ledwie przeczuwałem i instynktownie broniłem, dopiero
przez ciągłe myślenie osiągnąłem pełnąjas- ność. Wreszcie z tego właśnie okresu pochodzi owo połączenie pewności siebie, optymizmu i wiary, której w złych chwilach nic
już nie zachwieje. I wtedy właśnie - czego nie rozumiało wielu moich zwolenników ustaliłem jedno: przemocą nie damy rady. Państwo jest już za mocne, to ono ma broń!
Moją słabością było w 1923 to, że zbyt wiele zdałem na tych, którzy nie byli z nas! Wtedy
właśnie powiedziałem do Hessa: teraz potrwa dwa lata, zanim Partia się znowu jakoś-tam
skonsoliduje, a potem pięć, osiem, dziesięć lat, zanim nam się uda w Rzeszy! Na takie
okresy planowałem pracę, kiedy ją podejmowaliśmy na nowo.
Mamy w Niemczech miasta, w których wymarła wszelka radość. Ponoć podobnie jest w
niektórych kalwińskich gminach w Szwajcarii. W Trewirze i Fryburgu zaczepiały mnie
kobiety takimi słowami, że nie powtórzę - tam uzmysłowiłem sobie głębię tego upadku. Należy wszelako sądzić, że w tych okolicach straszą jeszcze upiory inkwizycji. Pod
Wiirzburgiem są wsie, w których spalono dokładnie wszystkie kobiety. Byli sędziowiemaniacy, którzy chlubili się spaleniem dwudziestu czy trzydziestu tysięcy kobiet. W
zaułkach Madrytu po dwustu latach jeszcze zalega smród palonych ciał. Jeżeli w Hiszpanii znowu dojdzie do rewolucji, będzie to reakcja na te wielowiekowe okropności. Nie do
wiary, ile okrucieństwa, podłości i zakła­mania wniosło do naszego życia chrześcijaństwo.
Tylko we Włoszech rządy klechów nie mogły się pienić tak bezwstydnie, bo lud rzymski najlepiej wiedział, czym w rzeczywistości bywał uwielbiany przez chrześcijaństwo
papież. Przez stulecia papieże, jeden w drugiego, ginęli od sztyletu lub trucizny, a jeśli
umierali swoją śmiercią, to na syfilis! Łatwo sobie wyobrazić, jak ten obłęd powstał z
tego, że pewien Żyd powiedział sobie: Dajcie gojom pisma pozbawione sensu, im
mętniejsze, tym głębiej będą w nich dłubać i tym bardziej się oderwą od życia! Najbardziej demoniczne, że Żydzi jeszcze teraz mają zabawę z tego, jak dalece im się udało
oszustwo. Wiedzą dobrze, że gdyby inni mieli pojęcie o tym, jak powstały te mądrości,
wszyscy Żydzi zostaliby wybici. Ale tym razem znikną z Europy! Do naszego świata
powróci niewymuszony, rados­ny śmiech, kiedy pozbędziemy się tej zmory!
125* Wilczy Szaniec
Terror Machine
191
www.bhpoland.org
4 lutego 1942 wieczorem Gość: Reichsfuhrer SS
Karol Wielki był jedną z największych postaci w historii świata. To on poskładał w jedną
całość te niemieckie klocki! Dziś wiadomo, dlaczego nasi przodkowie nie posuwali się
na wschód, a na południe. Cały prawy brzeg Łaby nic się nie różnił od tego, czym dziś
dla nas jest Rosja. Nie darmo Rzymianom strach było ruszyć za Alpy, Germanie też nie
znaleźli się tu bez przyczyny. Grecja była jedynym krajem dębów i śliw. Oliwki pojawiły
się dopiero później. Jeżeli w Górnej Bawarii jest teraz cieplej, to dlatego, że we Włoszech
nie ma już lasów. Zagłada kultur Południa doprowadziła do zmi­any klimatu - teraz ciepłe
wiatry z Południa wieją ku Alpom i przez Alpy. Germanie potrzebują słonecznego klimatu, żeby móc rozwijać swoje zdol­ności. Dopiero w Grecji czy Italii germański duch
mógł rozwinąć skrzydła.
W ciągu wielu wieków udało mu się ukształtować ludzkie bytowanie także i w klimacie
Północy, pomogła mu w tym wiedza. Przeniesienie się do Germanii było dla Rzymianina
czymś podobnym, jak dla nas przez jakiś czas przeniesienie się do Poznania. Pomyśleć:
wieczna słota, cały kraj miesiąca­mi zamieniany w trzęsawisko! Menhiry nie były na
pewno obiektami kul­towymi, lecz miejscami ucieczki, na które wspinali się ludzie, aby
uratować się przed wzbierającym szlamem. Co za zimny, wilgotny i ponury kraj! W
naszym kraju nie znajdziemy świadectw kultury z czasów, w których inni już posiadali
kamienne drogi. Tylko morscy Germanie wnieśli coś do kultury. Germanie, którzy pozostali w Holsztynie, po dwóch tysiącach lat nadal byli takimi samymi cepami, podczas gdy
ich bracia, którzy wywędrowali do Grecji, wspięli się na wyżyny kultury.
Wszelkie odrębności przeskakuje żarcie. Zupa, jaką spotkałem w Holsz­tynie, to w moim
przekonaniu zupa Spartan. Do wszelkich znalezisk w naszych stronach podchodzę sceptycznie-wiele z tych rzeczy zostało wypro­dukowanych całkiem gdzie indziej. Germanie
nadmorscy dostali to za bursz­tyn! Ci z głębi lądu nie stali kulturowo wyżej od Maorysów!
Ale grecki pro­fil jest tu równie na miejscu jak rzymska głowa Cezara - mało tysiąc razy
widziałem niemieckich chłopów z takimi głowami! Gdyby Henryk Lew stanął po stronie władzy cesarskiej, nigdy nie postałaby mu w głowie myśl o Wschodzie. Gdyby mu
się powiodło, Słowiańszczyzna miałaby germańską klasę rządzącą, nic poza tym. A ileż
niemieckiej krwi zesłowiańszczyło się przez to! Wolę iść pieszo do Flandrii, niż jechać
na rowerze na Wschód. Tylko rozsądek sprawia, że kierujemy się na Wschód. Zawsze się
cieszyłem, kiedy mogłem tak gdzieś w marcu wyjechać z Monachium, żeby pojechać do
Nadrenii. W drodze powrotnej znów koniec jest przy Rauhen Alb. koło Ulm masz jeszcze
miłą dolinę, a potem znów łapie cię zimne powietrze Wyżyny Szwabsko-Bawarskiej.
Współczuję każdemu, kto jest skazany na ciągłe znoszenie tych niewygód, ale zdobyliśmy Wyżynę Górnobawarską, zdobędziemy i to. Na Wschodzie jest żelazo, węgiel,
zboże, zbudujemy tam piękne zagrody i ulice, a ci, którzy tam urosną będą kochali swoje
rodzinne strony i będą kiedyś przywiązani do tamtejszego krajobrazu, jak dziś Niemcy
nadwołżańscy. Himmler! Jeśli chcę naprawdę krzewić na Wschodzie i Północy kulturę,
muszę najpierw wziąć do tego ludzi z Południa. Gdybym się za przebudowę Berlina wziął
z kijem pruskiego budowniczego, nigdy bym Berlina nie zbu­dował. W każdym razie jedno pewne: jeśli w ogóle mamy ambicje świa­towego mocarstwa, musimy odwołać się do
192
Terror Machine
www.bhpoland.org
historii niemieckich cesarzy. Cała reszta jest taka świeża, taka wątpliwa i do tego niekoniecznie udana! Historia cesarzy to najwspanialszy epos, jaki widział świat-na równi z his­
torią starożytnego Rzymu. To dostojeństwo! Pomyśleć, jak często ci ludzie jeździli przez
Alpy, to byli ludzie z klasą! Rządzili z Sycylii! Co jest naszym problemem: nie znaleźliśmy
do tej pory dramaturga o talencie na miarę his­torii niemieckich cesarzy! Był Schiller, to
nie miał nic lepszego do roboty, tylko gloryfikować tego szwajcarskiego łazęgę390 ! Anglicy mieli Szekspira, poza tym byli to głównie tyrani lub zera! Przed niemieckim filmem
stoi wielkie zadanie, bo historia niemieckich cesarzy należy do najwspanialszych motywów, jakie istnieją- pięćset lat niekwestionowanego panowania nad światem!
Ilekroć spotykam się z wodzami innych szczepów kręgu germańskiego, jestem w znakomitej sytuacji dzięki mojej Ojczyźnie. Mogę się chlubić tym, że była ona wielkim,
potężnym państwem ze stolicą cesarską, którą był Wiedeń. Ale nie zawahałem się ani
chwili przed poświęceniem mojej Ojczyzny dla ideii Rzeszy.
Podczas walki o władzę zawsze sobie mówiłem: uczynię Partię tak twardą, że stanie się
magnesem, który przyciąga wszelkie żelazo, gdy się go ciągnie przez kraj. Za parę lat
znajdą się wśród nas wszyscy zasługujący na miano mężczyzn, i nieważne, ilu nas będzie.
Tak samo musimy postępować
- ™ Ponieważ od 1938 kręgi opozycyjne i ruchy wolnościowe narodów europejskich coraz częściej powoły­wały
się na Schillera, osobliwie na tekst Przysięgi z Riitli zawarty w jeg o “Wilhelmie Tellu”, w Niemczech Schiller stopniowo popadał w niełaskę. 12.XII.1941 szef Kancelarii Rzeszy dr Lehmann poinformował ministra wychowa­nia,
że życzeniem Fiihrera jest, aby “Wilhelm Tell” Schillera “nie był odtąd wykorzystywany w nauczaniu szkol­nym”.
teraz, budując nową Rzeszę. Gdziekolwiek w świecie istnieje germańska krew, wchłoniemy
to, co jest dobre. Z tym, co wtedy pozostanie innym, nie podniosą ręki na to germańskie
mocarstwo!
126 Wilczy Szaniec
5 lutego 1942 w południe
Pewnego dnia policja napadła na nas w Brunatnym Domu. W moim pokoju stała szafa
pancerna, wypełniona wielkiej wagi dokumentami. Jeden klucz do niej miałem przy sobie w Berlinie, drugi klucz miał Hess391 . Polic­ja zażądała od niego otwarcia szafy. On
się wykręcił, że to ja, że bardzo mu przykro, ale ja jestem w Berlinie. Policji nie pozostało
nic innego, jak założyć pieczęcie i czekać na mój powrót. Omówiliśmy sprawę przez
tele­fon. Nazajutrz dzwoni Hess: wszystko w porządku, może Pan przyjeżdżać. Absolutnie wykluczone! Wszystko w porządku, tam nic nie ma, może Pan przyjeżdżać. Co
za bzdury pan opowiada! Wiem co mówię, ale to nie jest rozmowa na telefon, może Pan
spokojnie przyjeżdżać. Ale szafa jest zapieczętowana? Jest zapieczętowana. Hess zawsze
miał złote ręce. Tym razem doszedł, że uchwyty, do których były przymocowane pieczęci,
można poodkręcać, nie uszkadzając pieczęci. Tak też zrobił, przy pomocy swojego klucza
opróżnił szafę, zamknął i z powrotem powkręcał uchwyty z pieczęcią. Ostatnie stacje na
wszelki wypadek przejechałem samochodem. No, jestem! Można dokonać uroczystego
Terror Machine
193
www.bhpoland.org
otwarcia szafy. Przez jakiś czas kląłem sam siebie: co za akt głupoty, nie pomyślałem o
tym! A oni mówią: będziemy zmuszeni użyć siły. Ja nie otworzę! Będziemy zmuszeni
włamać się do szafy. To będziecie odpowiedzialni za wyrządzoną szkodę! Otwiera Pan
czy Pan nie otwiera? Otwierają- bolesna pustka. A nie mówiłem, że tam nic nie ma? Kaprawy uśmiech, poszli. To była świetna szafa, odporna na ogień i złodziei, najlepsza, jaką
mieliśmy. Byłem na miejscu, kiedy przełazili przez płot, a na zewnątrz gromadził się dziki
tłum i złorzeczył. Dalej, tam gdzie nigdy nie widziano nikogo przy oknie
- w nuncjaturze392 - widać było rozpromienione twarze tłustych klechów. Do północy
nic nie znaleźli i odjechali.
3 9 ‘ 5. VII.1930 NSDA P otrzymała w Monachium dawny Pałac Barlowa jako przyszłą siedzibę kierownictwa Partii.
Po pewnych przeróbkach dokonanych przez Paula Ludwiga Troosta centrala Partii
- Brunatny Dom - została urachomiona I. I 1931.
3 9 2 Przedstawicielstwo Bawarii przy Stolicy Apostolskiej i nuncjatura papieska w Monachium powinny były zostać
zniesione 1920, ale na życzenie Watykanu, jak i bawarskiego ministerstwa stanu, istniały dalej. Hitler zniósł przedstawicielstwo bawarskie w Rzymie oraz nuncjaturę na podstawie ustawy o odbudowie Rzeszy z 30.1.1934, z mocą
obowiązującą od 31. Y. 1934.
Przez pewien czas Pałac Barlowa stanowił ambasadę Włoch w Mona­chium.
Co to była za walka, kiedy chciałem wciągnąć na dach naszą flagę! Policja nie chciała, ale
właściwie to i między nimi nie było jednomyślności, kłócili się przy nas. Zwyciężyliśmy
dzięki swojej przebiegłości i niezmierzonej głupocie prawników, co za szczęście, że oni są
tacy! Nie można im powierzać odpowiedzialności za utrzymanie Trzeciej Rzeszy. Potem
nagła zmiana. To ten, to tamten przychodzi do mnie i w sekrecie zapewnia, że w
127 Wilczy Szaniec
5 lutego 1942 wieczorem
Nie chciałbym mieszkać stale nad Kónigsee, to byłoby przygnębiające; ale żadne inne
z naszych jezior nie ma takiego fiordowego charakteru jak Kónigssee, i jest w tym coś
czarownego, jeśli się po drodze miało przyjem­ność patrzeć na bladoniebieskie Chiemsee!
duchu myśli zupełnie co innego niż robi na zewnątrz. A przy tym było tylu Eckart mówił
o baronowej von Abegg: to najrozumniejsza z kobiet! takich, co z nami szli na dobre i na
złe! Mieliśmy wielu przyjaciół i dzięki nim wszystko wiedzieliśmy.
Ohydnym stworzeniem był w 1923 Herrmann. Kiedy aresztowano rząd
- przedtem u nas węszył - zaraz zaproponował nam pomoc w znalezieniu nieobecnych.
Jak się sprawa położyła, cieszyliśmy się z góry na jego zezna­nia jako koronnego świadka.
Ten przychodzi na sprawę i nic nie pamięta. Myśmy planowali, że jak tylko typ da głos,
zerwiemy się: panie Herrmann, przecież to pan wydał nam Wutzelhofera393! Ale ten
facet bez charakteru mil­czał nawet wtedy. To pozwoliło nam potem powoływać się na to,
że nawet koronny świadek, radca kryminalny Herrmann, nic nie widział!
Willę Lehmanna udostępnił nam Weber394, nie informując o tym właści­ciela. Tam
zamknęliśmy rząd, grożąc: jeśli ktoś spróbuje wyjść, zostaniecie rozstrzelani! Ze strachu
siedzieli tam dwa dni, jak już było dawno po rewolucji. Przychodzi kochany Lehmann
194
Terror Machine
www.bhpoland.org
spokojnie do domu i zastaje taką niespodziankę. W parę dni później zjawiła się u niego córka jednego z min­istrów i mówi, że ojciec zostawił w jednej książce w bibliotece
zakładkę, chciałaby ją odebrać, tytuł był Strumień albo Sztorm czy jakoś podobnie. Starszy pan powiedział, że takiej książki nie ma, niech wejdzie i sama poszu­ka. Dobrze,
mówi, ja wiem, gdzie ona stoi. Była, tytuł był Sztorm, a zakład­kę stanowiły.dewizy, które
jej ojciec tam ukrył.
3 Nadkomisarz policji kryminalnej Herrmann byl odpowiedzialny za bezpieczeństwo
zebra­nia w piwnicy Browaru Mieszczańskiego 8X1. 1923. Jako świadek na procesie Hitlera nie obciążał oskarżonych. Czy prowadził potajemne rokowania z NSDAP, nie można
ustalić. W każdym razie w nocypuczyści internowali Johanna Wutzelhofera (1871-1939),
1920-23 bawarskiego ministra rolnict­wa.
3 9 4 Dr Friedrich Weber umieścił aresztowanych w czasie puczu ministrów rządu bawarskiego w willi swojego
szwagra, wydawcy J.F.Lehmanna w OroBihesselohe.
Byłbym za, gdyby nie to, że przy tej swojej rozumności była równie zła.
Wbiegła na górę, to było nie do opisania! Istny skorpion: lniane włosy, niebieskie oczy,
siekacze o połowę dłuższe od pozostałych zębów, anioł nie kobieta! Dietrich Eckart
cieszył się, gdy mógł zostać w domu. Prawdopodob­nie sam bym się nie wdrapał na Jenner, ale baronowa śmigała po górach jak kozica. Rozumna była, nie przeczę, kobieta z
wykształceniem pani Bruck- mann! Zjeździła cały świat. Znała tylko dwa stany ciała i
ducha. Jeden - totalne odprężenie. Leżała wtedy na górze na werandzie jak pająk krzyżak,
a wszelka żywina leciała ją obsługiwać. Nagle to samo stworzenie, które dopiero co robiło
wrażenie totalnego wyczerpania, lata w górę i na dół z prz­erażającą szybkością! Kusząca
była propozycja z głową Donatella. Dla Par­tii miałem dostać pięćdziesiąt procent zysku,
wyniosłoby to jakieś sto - sto pięćdziesiąt tysięcy marek w złocie, odpadłyby nam wszystkie problemy z inflacją! Ale nikt nie wierzył w ten falsyfikat! Jak ją zobaczyłem pierwszy
raz -ja mam wyczucie, choć czasem pewnych rzeczy nie umiem uzasadnić, jak to potrafi
na przykład Posse - jak ją wyjmowała z tego kosza, pierwsza myśl: jak to jest Donatello...
Twierdziła, że sztukator, od którego kupiła to popiersie, nie poznał się na jego wartości. Ja
w to nie wierzę, to była ordy­narna kopia. Jej mąż skoczył do Kónigssee, nic dziwnego, też
bym to zrobił na jego miejscu! Miała tylko dwóch kawalerów, jeden zmarł, drugi zwari­
ował. ‘
Wieczna szkoda, że zapomniałem o pewnej historii z dawnych czasów, to był Murillo
Simona Eckarta396. Tam był błąd, przerysowanie, jakiego Murillo nigdy by nie popełnił.
Ci wszyscy malarze mieli przyjaciół, którzy zaraz by powiedzieli: to nie jego!Często kilku
pracowało razem, jeden mal­ował Madonnę, drugi kwiaty. Chciałem o tym napisać sztukę
teatralną o tym
3 9 5 Lily von Abegg ukrywała 1923 w swojej willi w Berchtesgaden Dietricha Eckarta, aby uchronić go przed wykonaniem nakazu aresztowania. 1936 przekazała dom Fundacji Dietricha Eckarta na dom wypoczynkowy dla artystów. Baronowa należała do sponsorek Partii, o których Munchner Post podał 3.IV. 1923, że nie tylko wspoma­gały
Partię finansowo, lecz także przekazy wały jej dzieła sztuki .
3 9 6 Simon Eckart, obszarnik i właściciel browaru w Niederviehbach.
Terror Machine
195
www.bhpoland.org
Murillo. Ale jeden człowiek się wściekł. Simon Eckart. Dwie skrajności: Diet­rich i Simon
Eckartowie, jeden - dziennikarski idealista, drugi - materialista!
128 Wilczy Szaniec
6 lutego 1942 wieczorem
Gdyby Anglicy za pięć dwunasta mieli człowieka z głową na karku, ten człowiek musiałby
jeszcze dziś zawrzeć pokój, żeby uratować cokolwiek. Jednocześnie utrzymać pierwszej
klasy armię lądową i najsilniejszą mary­narkę świata - tego Imperium nie udźwignie. Anglicy są dziś w sytuacji spół­ki, która musi zamykać fabryki, żeby utrzymać przy życiu inne
fabryki. Podobnie jest z Amerykanami w odniesieniu do ich gospodarki wewnętrznej.
Ale ciągle uważam, że mogą być długie okresy ludzkich pomyłek, ale jed­nostki zachowuj ą rozsądek IDaladier, Petain397 , przeciętny Francuz-nie chcieli wojny. Maleńkiej
grupce udało się podstępnie wciągnąć naród w wojnę. To samo było z Anglią. Jedni byli
pacyfistami z zasady, inni z przy­czyn religijnych, jeszcze inni z gospodarczych. Ci, co
chcieli wojny, stanow­ili maleńką grupę. Dlaczego nie miałby znów zwyciężyć rozsądek?
We Francji doszło do tego błyskawicznie. Pierwsze oświadczenie Petaina poja­wiło się
bardzo szybko.
Anglikom brak tylko detonatora. Musiałby teraz powstać ktoś, kto powie Churchillowi:
uważamy, że jeśli państwo brytyjskie ma wreszcie usłyszeć jakieś dobre wiadomości,
widzimy jeden sposób: musi Pan zniknąć! Nikt nie ma tyle odwagi, bo każdy sobie
mówi: jeśli dojdzie do klęski, ta klęska będzie kojarzona z jego imieniem! Nikt już nie
myśli o sukcesie, wszyscy o katastrofie. Dlatego z naszego punktu widzenia pożądane
będzie każde tajne spotkanie, które się tam odbywa-to go podkopuje! Jego upadek nie
nastąpi, dopóki jego następca nie poczuje się następcą. Podobnie z Francuzami. Ich
nastawienie było zależne od naszych propozycji rozejmu. Najpierw mówili: Nie!, a
potem: To właściwie nie byłoby takie złe...Na którymś tajnym spotka­niu ktoś nazwie
go zdrajcą kraju. Każdy cios na Wschodzie przybliża tę chwilę.Nie pozwólmy mu
przejąć inicjatywy! Upadek Singapuru to zamknięcie bramy na Daleki Wschód.
Nadzieja, że zima nas zniszczy, słab­tak patriotyczny, że nikt tam nie zaatakuje, ale nawet
tam czasem coś się komuś wyrwie. Wpływ klęski na Wschodzie na świat banków jest
już dziś wyraźny. Banki trzeba wspomagać, inaczej wielkie instytucje bankowe mogą
ogłosić upadłość. Amerykańskie aktywa i depozyty są zablokowane. Jednego trzeba być
świadomym: majątek narodowy może jeszcze być wielki, ale mierzony obrotami rocznymi jest nieznaczny. Jeśli się przez pięć lat impor­tuje na potęgę (zakładając, że z zewnątrz
można przywieźć wszystko, co potrzebne do życia), nic równocześnie nie eksportując,
cały majątek naro­dowy diabli biorą. Przekrój dochodów społeczeństwa, albo raczej
wydatki pojedynczego obywatela w przekroju - gdyby naród tylko przez pół roku nic nie
produkował, za pół roku koniec z całym majątkiem!
Nie wierzę w taki idealizm, żeby jakiś naród bez końca płacił długi innych. Niech tylko będzie jasne, że wojna jest stratą pieniędzy, koniec w Anglii z gotowością do wojny!
Przemyślałem to na wszystkie strony. Patrząc na dotychczasowy rozwój wydarzeń, widzę,
196
Terror Machine
www.bhpoland.org
że taka sytuacja się nie powtórzy. Po pierwsze mamy u boku Japonię, potęgę zbrój na
pierwszego rzędu. Nie wolno nam zrezygnować z sojuszu z Japonią- Japonia to nieza­
wodny sojusznik-^! Mogę sobie wyobrazić, że Japończycy nie będą mieli nic przeciwko pokojowi pod warunkiem, że im się pozostawi Wschód. Indii Japończycy by nie
strawili. Żeby mieli interes w zajmowaniu Australii i Nowej Zelandii, też nie sądzę. Jeśli
utrzymamy przymierze z Japonią, i Japończycy będą się czuli bezpiecznie. Nie mają się
w tym wypadku czego bać. Sojusz niemiecko-japoński to dla nas najlepsza gwarancja
bezpieczeńst­wa. Zwłaszcza jeżeli nie będziemy mogli polegać na trwałej przyjaźni z
Francją. W jednym istnieje między nami - między Japonią a Niemcami-pełna analogia i
pięćdziesiąt do stu lat my będziemy potrzebowali na strawienie Rosji, a oni na strawienie
Azji Wscho-dniej. Anglicy wyjdą z całej historii z gorzką nauczką i podbitym okiem.
Jeśli w przyszłości będą pędzić trochę mniej whisky, tym lepiej !Będąto zawdzięczali tylko jednemu człowiekowi- Churchillowi. Anglicy udają głupich. Twarda rzeczywistość
otworzyła im oczy. Przystąpienie Japończyków do wojny jest wydarzeniem, które pomoże
uformować na nowo także i historię Europy. Będzie to wprowadzone poprzez Hiszpanię
lub Turcję. Turcji musimy tylko oświadczyć, że odnaw­nie. Churchill chce publicznych
debat parlamentarnych, bo wie, że kraj jest iamy statut z Montreux i że umożliwimy im
rozbudowę cieśnin. Nas to
Marszalek Henn Philippe Petain (1856-1951) po przejęciu rządów we Francji 16. VI. 1940 natych­miast rozpoczął
pertraktacje z Niemcami w sprawie zawieszenia broni. Dążył do ugody, ponieważ dalszy opór przeciwko wojskom
niemieckim byl bezcelowy O koncepcjach politycznych Petaina patrz: Eberhard Jackel, Frankreich in Hitlers Europa
[Francja w Europie Hitlera], Stuttgart 1966.
wyniesie bardzo tanio. Na Morzu Czarnym, które jest numer większe od sadzawki,
nie trzeba do tego trzymać wielkiej floty. Wystarczy parę niedu398 Niemcy 25 XI. 1936 zawarty z Japonią pakt antykominternowski, ważny pięć lat i przedłużony 1941 27
IX.1940 nastąpiło w Berlinie podpisanie Paktu Trzech pomiędzy Niemcami, Wiochami i Japonią, który stanow­
ił właściwą podstawę sojuszu wojennego.
żych okrętów, byle nad Dardanelami stał dobry wartownik, któremu dostar­czymy armat.
Nie trzeba na to więcej, niż na jeden jedyny pancernik. Turcy zrobili się ostatnio jacyś
nieprzyjemni w stosunku do Anglików.
129 Kwatera główna Fuhrera 7 lutego 1942 wieczorem Goście: dr Todt, Speer-”10
Naród rośnie bardzo szybko dopóty, dopóki jest jeszcze miejsce dla drugich, trzecich,
czwartych synów. Rolnik jest zainteresowany w posiada­niu na bieżąco siły roboczej dopóki dzieci nie dorosną, posługuje się nimi. Później nie stają się dla niego zawadą jeżeli
mają się gdzie osiedlić. Inaczej dzieje się z chwilą, gdy widzi, że będzie musiał przeżyć z
dziećmi całe życie - wtedy liczba dzieci natychmiast spada!
Twórcy amerykańskiej techniki to niemal wyłącznie ludzie pochodzenia szwabskoalemańskiego! Tak się cieszę ze Wschodu - nareszcie naród niemiecki będzie miał pełną
Terror Machine
197
www.bhpoland.org
swobodę ruchów!
130* Wilczy Szaniec
8 lutego 1942 w południe Goście.Speer,
Reichsfuhrer SS Himmler
Nasz wymiar sprawiedliwości jest jeszcze za mało elastyczny! Nie dostrzega obecnego
niebezpieczeństwa, które polega na tym, że przestępc­zość otwiera sobie w społeczności
rodzaj wyłomu, przez który w sprzyjają­cym momencie wleje się do środka. Znowu
czytam o niezliczonych włama­niach, karanych więzieniem, chociaż chodziło o wcześniej
karanych za poważne przestępstwa!
Jeżeli pozwolimy, by w ogóle cokolwiek stało się w czasie zaciemnienia, za trzy kwartały
nic nie będzie bezpieczne! W Anglii już tak jest. Dziś, móUklad z Montreux z 20.VII. 1936. Art. 23 pokoju lozańskiego z 24. VII. 1923 ustanawiał wolność przepły­wu przez
Dardanele, Morze Marmara i Bosfor w czasie pokoju i w czasie wojny. Turcy nie pogodzili się z tymi ustal­eniami.
Pod wrażeniem rewizji traktatu wersalskiego przez rząd narodowo-socjalistyczny również Turcja domagała się
zmiany tego postanowienia pokoju lozańskiego. Ponieważ Turcja przyłączyła się do sankcji przeciwko Włochom
w związku z ich atakiem na Abisynię, mocarstwa zachodnie zaakceptowały jej życzenie. W układzie z Montreux
zablokowano przepływ przez cieśniny tureckie dla państw prowadzących wojnę. Turcja mogła uczynić wyjątek, o ile
byłaby w tym zainteresowana jako uczestnik konfliktu
4 “ “ Nazajutrz po tej naradzie w kwaterze głównej Fuhrera minister Todt zginął w katastrofie lotniczej bezpośrednio
po starcie do Berlina. W kilka godzin po jego śmierci Speer został jego następcą na wszystkich stanowiskach. Próby
Góringa zmierzające do przejęcia ministerstwa uzbrojenia i amunicji nie powiodły się.
wią tam, trzeba wreszcie przejść na niemieckie metody! W niektórych rejonach
ukradziono do czterdziestu procent wszystkich towarów!
W wojnie światowej dezertera karano rodzajem twierdzy i przeniesie­niem do drugiej
kategorii żołnierskiej. Ale co musiał wytrzymać dzielny żołnierz! Komu się udała sama
kradzież, już był dobry. Jeśli go nie uniewin­nili, miał w więzieniu jedwabne życie! A
okradzeni musieli się odkuć włas­ną pracą! A ten typ mógł korzystnie ulokować to, co
ukradł. W każdym pułku trafił się taki nicpoń, i co mu zrobili? Trzy - cztery lata więzienia!
To było dla frontowców źródłem goryczy.
Tam, na pierwszej linii, życie ludzkie jest takie tanie! A tu złoczyńcę żywią na koszt
społeczeństwa. Co za kontrast! Po dziesięciu latach w więzie­niu i tak jest stracony dla
społeczeństwa, kto mu da pracę? Takiego typa wsadza się na resztę życia do obozu koncentracyjnego albo zabija. W dzisiejszych czasach to ostatnie jest ważniejsze, z uwagi
na skuteczność odstraszania. Dla przykładu to samo powinno spotkać wszystkich wspól­
ników!
Zamiast tego wymiar sprawiedliwości z całą miłością i troską grzebie w papierach,
żeby wydać wyrok zgodny z linią wypracowaną w czasie pokoju. Takie wyroki trzeba
bezwzględnie uchylać!
Prawnik nie liczy się z praktycznym oddziaływaniem stosowania prawa! Natomiast
przestępca zna praktykę wymiaru sprawiedliwości i na swojej znajomości rzeczy buduje swoje działania. 1 widzi, że przy ograbianiu pociągów ryzykuje w najgorszym razie
198
Terror Machine
www.bhpoland.org
parę lat więzienia! Czyli, myśli, najwyżej będę miał uregulowany tryb życia. Do wojska
nie pójdę. Wszystko higieniczne i apetyczne, nikt mi nic nie zrobi, o to dba minister
sprawiedli­wości. Przegrają Niemcy wojnę, to mam szansę na dobrą państwową posadę, a
wygrają to pewnie będzie amnestia.
W takich przypadkach trzeba stosować ustawę o szkodnikach społecznych401ale z tego zdaje sobie sprawę tylko część sędziów, reszta wie, swoje! Największe szkody
wyrządzają nasi księża obydwu wyznań! Teraz nie mogę im dać stosownej odpowiedzi,
ale to wszystko trafia do mojego wielkiego notesu. Przyjdzie czas, że się z nimi bez wielkich ceregieli policzę.
Trudno wyczuć, kto jest groźniejszy - klecha, który struga patriotę, czy taki, który otwarcie okazuje wrogość. Jak dotąd robią wszystko, żeby mi ułatwić decyzję. Dopóki jestem
wściekły, nic nikomu z mojej strony nie groMow a o rozporządzeniu o zwalczani u szkodnikó w społecznyc h z 5.IX. 1939, zgodni e z którym szaber na terenach
ewakuowanych , podpalenia, przestępstwa przeciwk o życiu, zdrowiu i mieniu popełnione w czasi e alarmu i pogotowi a przeciwlotniczeg o oraz przestępstwa wykorzystujące stan wojny miały być karane śmiercią.
zi. Dopiero jak się uspokoję, jak już podejmę decyzję, to zobaczymy, komu będzie do
śmiechu! W takich czasach ja się nie będę bawił w jakieś prawnicze sploty, liczy się tylko
skuteczność! Na moje oko za dziesięć lat to wszystko będzie wyglądało zupełnie inaczej.
Od zasadniczego rozwiązania nie uciekniemy. Jeżeli ktoś uważa, że społeczeństwo ludzkie trzeba budować na czymś, co się uważa za nieprawdę, to takie społeczeństwo nie
jest warte utrzymywania. Jeśli uznać, że prawda jest wystarczającym fundamentem, to
nakazem sumienia jest obrona prawdy i wytępienie nieprawdy. Przyszłość nie zrozumie
żadnego stulecia, które dalej będzie się obciążać tą hańbą kulturową. Jak trzeba było
zlikwidować obłęd polowania na czarownice, tak trzeba zlikwidować resztę. Ale najpierw
trzeba mieć pewny fundament.
131 Wilczy Szaniec
8 lutego 1942 wieczorem
Goście: Reichsfuhrer SS Himmler, Speer
Ameryka jest republiką sama z siebie, podczas gdy w państwach europe­jskich republikę
poprzedziła monarchia. W Anglii szef państwa jest tylko ozdobą a rządzi premier. Tylko Niemcy dorównują dziś Ameryce, gdzie Izba Reprezentantów produkuje się tylko
od czasu do czasu, a Sąd Najwyższy może uchylić zarządzenie prawne prezydenta tylko.
wtedy, gdy chodzi o pod­stawowe zasady konstytucyjne albo o sprawy zastrzeżone do
wyłącznej kompetencji Kongresu, Prezydent Unii ma o wiele większe uprawnienia rzą­
dowe niż na przykład dawny cesarz Niemiec, który był zależny od parlamen­tu. Niemcy
stopniowo doszłyby do modelu angielskiego.
W Anglii król jest tylko strażnikiem konstytucji. Jedynie bardzo inteligentny król mógłby
naprawdę wpływać na politykę, dzięki wpływowi na społeczeństwo. W rzeczywistości
rządzi izba niższa parlamentu. Izba Wyższa to gniazdo synekur, którą nikt się nie przeTerror Machine
199
www.bhpoland.org
jmuje - utalentowaną jed­nostkę, która w izbie niższej staje się niebezpieczna, przenosi
się do izby wyższej, żeby jej zamknąć gębę.
U nas dałoby się rządzić przeciwko prezydentowi Rzeszy, gdyby ktoś spowodował podniesienie jego woli przez Reichstag do godności ustawy. Aby uniknąć komplikacji, do
których mogłoby to doprowadzić, połączyłem urząd odpowiedzialnego przed parlamentem premiera z urzędem głowy państwa. Ale nie można być fuhrerem bez końca,
to trzeba ograniczyć. Po pewnym czasie głowa państwa będzie przechodzić w stan spoczynku.
132 Wilczy Szaniec
9 lutego 1942 w południe Gość: Speer
Jestem przekonany, że za tym angielskim cyrkiem z noszeniem masek kryje się interes
finansowy ważnych facetów, którzy mają dolę z produkcji. A jak się już ma z tego kilkaset tysięcy funtów, to można samemu nosić gaz- maskę, przynajmniej nie trzeba wąchać
dymu z papierosów.
Dopiero jak się przejrzy tę grę, to się rozumie słowa pani Rooseyelt402: W takim świecie
nie chcemy żyć! Jak kiedyś klechów z monarchami, tak teraz wspólnota interesów łączy
Żydów z tą warstwą rządzącą.
Gdybyśmy, zamiast dawać Kościołowi pięćset milionów, zapłacili paru arcybiskupom i
dali im to do dyspozycji, utrzymywaliby tylko garstkę pomocników, bo przez to zostałoby
im więcej dla siebie, i wypruwaliby sobie dla nas flaki. Za dziesięć procent tego, co dajemy kościołom, moglibyśmy mieć oddany państwu, wiernie służący Kościół - dosyć tej
for­malnej historii! Drobne sekty dostaną kilkaset tysięcy marek i będą walczyć dla nas,
zrobią wszystko! Trzeba by skasować wszelkie rady parafialne przy kościołach, niech nie
wie lewica, co czyni prawica, każdą taką instytucję można traktować wyłącznie jako niedopuszczalne wotum nieufności!
Deszczowy dzień w Berchtesgaden to było coś ekstra, raz dlatego, że kończyły się
wszystkie wściekłe wycieczki, po drugie, że nie musiałem się smażyć na słońcu! Cóż jest
piękniejszego, niż góry! Były czasy, że ilekroć musiałem oddalić się z Berchtesgaden,
zbierało mi się na płacz. Dopóki zdołamy przeszkodzić w pocięciu gór siecią linii wysokiego napięcia, wyciągów i kolei linowych, to jest coś pięknego. Drogi jeszcze ujdą, ale w
kolejce linowej nie widzę nic pięknego!
W Nowy Rok zawsze leciałem do Berchtesgaden, żeby zadzwonić. Ci cholerni strzelcy
informowali mnie, że wystrzelili tyle i tyle kwintali prochu (którego im dostarczałem) - i
wszystkie przewody szlag trafiał! To były ładunki wielkiej mocy, po części pochodziły z
szesnastego wieku.
Eleonora Roosevelt (1884-1962), żon prezydenta USA, od 1924 pełniła czołowe funkcje
w amerykańskim ruchu kobiecym.
133 Wilczy Szaniec
9 lutego 1942 wieczorem
200
Terror Machine
www.bhpoland.org
Ci Anglicy umieją wszystko, tylko nie znieść przyzwoicie klęskę. Gdybym dziś dostał
bombowiec, który robi siedemset pięćdziesiąt osiemset na godzinę, to bym miał przewagę wszędzie. Nie potrzebowałby uzbrojenia,
bo go najszybsze myśliwce nie dogonią. W tym celu trzeba by zacząć projektowanie od
bombowca, a nie od myśliwca, bo myśliwiec naty­chmiast zostanie skopiowany403. To
musiałby być skok daleko poza granicę współczesnych możliwości. Gdybym miał bombowiec, który się wzniesie na czternaście tysięcy, też by nie było źle, ale z takiej wysokości
tak trudno trafić!
Dziesięć tysięcy bomb zrzuconych na miasto nie da takiego efektu, jak jedna w siłownię
dużego zakładu. Albo w parę stacji pomp, od których zależy praca kanalizacji w Londynie - i koniec z elegancją! Logicznie myśląc: gdzie nieprzyjaciel ma najważniejsze
obiekty? Wystarczy pół- tonówka w siłownię. Mieć dwieście takich bombowców przez
pół roku, to pokonam nieprzyjaciela - przed czasem mnie nie dogoni!
Oświadczenie, które Japończycy mi złożyli na temat taktyki, jaką teraz stosują, sprawiło mi
głęboką satysfakcję, ale gorzką. Niezliczoną ilość razy proponowano u nas dwuosobową
łódź podwodną404, ale odrzucano ją z uśmiechem wyższości. W wojnie techniki zwycięża
ten, kto w decydującym momencie ma w ręku lepszą broń.
Jeśli w tym roku wejdą u nas nowe czołgi - dwanaście na dywizję - to wszystkie czołgi
wroga będą załatwione405 . Niech Rommel dostanie z tego dwadzieścia cztery sztuki,
to Amerykanie mogą sobie przychodzić, wybije­my ich jak kaczki. Będę szczery, ja mam
bzika na punkcie techniki. Zawsze
4 0 ^ Już w drugiej połowie 1940 przy nalotach na Anglię widać było, że lotnictwo niemieckie ustępuje nieprzy­
jacielskiemu. Poniosło ono straty trudne do wyrównania, tym bardziej że Anglicy i Amerykanie zwiększyli pro­
dukcję bombowców i już 1941 lotnictwo brytyjskie zagroziło pozycjom niemieckim, a zwłaszcza ośrodkom prze­
mysłowym. W tej sytuacji zwiększenie produkcji samolotów myśliwskich stało się sprawą palącą. Generał Udet,
odpowiedzialny za wyposażenie lotnictwa, ostrzegał latem 1941: Albo radykalnie wzmocnimy lotnictwo myśliwskie
i 1942 wyjdziemy z defensywy, albo przegramy wojnę. Udet nie zdołał przeforsować swojego stanowiska i 17 Xl.
1941 popełnił samobójstwo. Priorytet uzyskała budowa bombowców, a niemiecka przestrzeń powietrzna pozostała
bez ochrony.
4 0 4 Miniaturowe okręty podwodne konstruowano dopiero od 1943. Flota skoncentrowała się na typie See- hund,
dwuosobowej łodzi podwodnej o wyporności 15 ton, uzbrojonej w dwie torpedy. Produkcja z trzech sztuk we
wrześniu wzrosła w grudniu 1944 do 70 sztuk. Od stycznia 1945 okręty tego typu operowały w ujściu Skaldy. Por.:
Deutschlands Rustung im Zweiten Weltkrieg [Uzbrojenie Niemiec w II wojnie światowej], nakł. Willego A.Boecke,
Frankfurt n.Menem 1969, s. 409.
405 Now e czołgi typu Tygrys konstruowano od VII. 1941, a gotowe do użycia były od wiosny 1942. Prace pod­jęto z
opóźnieniem, po pojawieniu się sowieckiego T-34, radykalnie przewyższające niemieckie czołgi Panzer III i Panzer
IV. Hitler mocno przeceniał możliwości nowych czołgów.
do przodu jest ten, kto wchodzi z zaskakującymi nowościami technicznymi.
Gdyby trzy okręty, które chcieliśmy dać do Narviku, wyszły w morze, to zniszczenie
naszych okrętów byłoby niemożliwe i wszystko wyglądałoby zupełnie inaczej. Gdybym
znał prawdę o sytuacji, to - pod wpływem tchór­zostwa - natychmiast wycofałbym ludzi.
Sława i chwała temu facetowi, co zapomniał zameldować, że nie ma transportu! To była
największa bezczel­ność w dziejach.
Terror Machine
201
www.bhpoland.org
Nigdy też nie zdarzyło się, żeby ktoś chciał szturmować port w przeko­naniu, że to są
umocnienia, przy czym założenie pochodziło od byłego nieprzyjacielskiego ministra wojny. Gdyby to naprawdę były umocnienia, tobyśmy je zdobyli i tam się bronili! Pyszne, że
Churchill tam właśnie posłał swojego siostrzeńca - włóczęgę, żeby meldował o triumfalnym marszu Ang­lików! Nasze szczęście, że Anglicy wiedzieli, że jedziemy do Norwegii,
i zrobili w tył zwrot! Przy czym wyraźnie zabroniłem oddziałom jazdy w mundurach, i
jak raz ci, na których oni się natknęli, to znaczy przeciwlotni- cy, wbrew rozkazowi byli
w mundurach406 !
Najlepszy dowód, że te świnie coś teraz knują: dostają szału! Nasza nota była przedrukowana przez prasę duńską i norweską. Ależ będą poszukiwa­nia, jak to do nas dotarło!
Sprawa sycylijska została zdławiona w zarodku przez wejście Kessel­ringa do akcji407 .
134 Kwatera główna Fuhrera 10 lutego 1942 wieczorem
Gość: Reichsfuhrer SS Himmler
Co dojazdy samochodem, wychował mnie Adolf Muller. W uszach mi stoi: Wasa masyna
to zadno masyna, to je wrak, a wase sofry jezdzom kieby barony! Panie Muller, co panu?
Jak wy pojeździta tom masynom nieftóry cas
4 0 “ 28.III. 1940 sojusznicza Rada Wojenna postanowiła 5.IV. zaminować wody norweskie i obsadzić punkty wsparcia w Norwegii. Akcję tę przesunięto na 8.IV. 7.IV. nastąpiło zaokrętowanie brytyjskiego korpusu ekspedy­cyjnego, 8.IV. rozpoczęto minowanie norweskich wód terytorialnych. 9.IV. 1940 oddziały niemieckie wkroczyły do
Danii oraz wylądowały w Norwegii pod Christiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim i Narvikiem. 14.IV. wojska
brytyjskie zeszły na ląd na północ od Narviku, a 15-19.IV.pod Namsos i Andalsnes. Hitler zalecił Dietlowi inter­
nowanie w Szwecji, jednak szef sztabu dowództwa Wehrmachtu przeforsował wezwanie do oporu. 28.IV. Brytyjczy­
cy zajęli Narvik i utrzymali go do czasu, gdy gabinet brytyjski zrezygnował z walki w Norwegii i 3-7. VI wycofał
wszystkie oddziały.
4 0 7 Trudności militarne, w jakie popadły oddziały włoskie w Afryce Północnej, wzbudziły nieufność Hitlera.
Obawiał się on operacji brytyjskiej na Morzu Śródziemnym i dlatego w rozmowie z Ciano 25.X. 1941 zaproponował
wzmocnienie lotnictwa niemieckiego. 2.XII. 1941 na Sycylię przeniesiono dowództwo 2 Floty Powietrznej feld­
marszałka Kesselringa. Kwatera główna Kesselringa mieściła się we Frascati pod Rzymem.
to sie zabijeta! Tako masyno, co koła gubi (to mi się dopiero co przytrafiło), to no złom, a
sofyra, co na to pozwało, to do studni! Pojedźta zaroz ze mno, to wy zaś obacyta masyno!
Mieliśmy zamiar kupić w Wurzburgu prasę wielkiej mocy. Ten przyszedł w kostiumie i
pumpach! Kto prowadzi, pytam. Ja! - To ja nie jadę. - Siada pan, ja panu pokażę, jak się
jeździ. Powiem szczerze - to była najbardziej pouczająca jazda w moim życiu (a jestem
podatny na naukę, w odróżnieniu od innych). Po pierwsze - to był benz 16/50! Mój miał,
widziałem to, same wady! Po drugie prowadził Muller i to było fantastyczne! Pierwsza
sprawa to nie wariować w miejscowościach. Jak ktoś przejedzie dziecko, powinien
W Munster, które jest klasycznym miastem klechów, jeden mało mi nie przetrącił krzyża
przy zamykaniu samochodu! Przedtem, w Lipsku, mówi mi jeden Sas: w tym wozie
od paru dni nie działają hamulce! Co mogłem powiedzieć? Ja bym w takim wypadku
202
Terror Machine
www.bhpoland.org
nie jeździł dziewięćdziesiątką! Raz spieszyłem się do Hanoweru, żeby złapać nocny
pośpiech do Monachium. Podwoził mnie zagranicznym samochodem Sas spod
Weimaru. Nic nie widać. Myślałem, że jedzie na mijance. Włącz pan długie, mówię,
a on na to: to są długie, ale akumulator siadł! Ujechaliśmy kawałek, nagle ssssssss!- i
nie ma powietrza. Cholera, że też nie miało kiedy! Nie ma pan zapasu? - Mam,
mówi, ale też bez powietrza, parę dni temu zeszło! Pomyślałem: cała natychmiast iść
siedzieć! I nie jeździ się po tej stronie, po której się bawią. nadzieja, że coś jeszcze będzie
leciało, patrzeć - Lutze ! Naszym oplem To była dla mnie świetna szkoła! Ostrożnie
przy wyprzedzaniu, upewnić się najpierw, że tamten wie, że się go wyprzedza! Wszyscy
jeździcie za bardzo po ludziach! I wie pan, jak się tak wchodzi w zakręty, to tył zarzuca! I
tak dalej. Aż się spociłem ze wstydu!
Wróciłem z mocnym postanowieniem: po pierwsze - zaraz kupuję benza, przez
to poznałem Werlina408! Po drugie, ja teraz nauczę moich kierowców jeździć! I
wychowałem ich sobie. Robiliśmy duże przebiegi i mimo to zawsze jeździliśmy
ostrożnie! Idę do Werlina: chcę kupić benza. Wreszcie Pan przyszedł! Ile kosztuje
16/50? Wymienił fantastyczną sumę, ale jechał, tym najnędzniejszym, 10/40, cztery
clindry! I pojechał, ale jak! Lutze, pytam, jest szansa złapać ten pociąg? Lutze ma jedno
oko i kłopoty z oceną odległości, nagle pomylił drogę, patrzę - kopalnia! Jakoś na wstecznym wyjechaliśmy. Leciał przez Hanower jak wariat, jeszcze pięć, trzy, dwie minuty,
dworzec, wyskakujemy, na styk łapiemy pociąg, alleluja!
Ależ ja miałem szoferów w Ruchu! Góring jeździł głównie lewą stroną, najlepiej mu się
prowadziło, jak miał przed oczami lewą krawędź jezdni! W razie niebezpieczeństwa szybko dodawał gazu, on ma zabobonną wiarę w siebie!
pocieszył mnie: Nie powinien Pan zaczynać od 16/50, niech Pan najpierw spróbuje z
10/30, zaczym go Pan ujeździ! Cios za ciosem! Samochód był Ostrym kierowcą był też
Killinger co go prowokowali, wsiadł i pojechał!
.Bastian kiedyś wysiadł, obił kilku, zresztą świetny, ale prędkość maksymalną miał
osiemdziesiąt cztery na godzinę. Lepiej, powiedział Werlin, dojechać osiemdziesiątką,
niż zabić się przy stu dziesięciu!
Umieć jeździć, a nie tracić głowy w krytycznym momencie, to są dwie różne rzeczy.
Schreck miał jedno i drugie, nerwy ze stali, samochód był dla niego bronią w walce z
komuną. Zawracał jedną ręką. Kempka wozi mnie od prawie dziesięciu lat, mogę go tylko chwalić. Przy tym idealnie prowadzi swoją ekipę. Zapytaj go pod koniec września
o zimowy olej, łańcuchy prze- ciw-śnieżne i tysiąc różnych drobiazgów, ma wszystko.
Jak chcę mieć dokładny czas, patrzę na zegar w samochodzie. Każdy manometr działa,
wszystko działa. Doprawdy, w życiu nie miałem tak sumiennego kierowcy jak Kempka.
Ale w naprawdę krytycznej sytuacji nie byłby taki opanowany jak Schreck. Wczuwa
się w zadanie i to jest chyba dla niego obciążeniem, podczas gdy ze Schrecka w takich
chwilach wyłaził frontowy żołnierz.
4 0 8 Jakob Werlin byl w tym okresie dyrektorem przedstawicielstwa Mercedesa w Monachium.
Terror Machine
203
www.bhpoland.org
Raz wracaliśmy z Mainz, za mną jechał samochód ze świstawką. Ja jechałem jako
pasażer. Prowadził Schreck. Naprzeciw nam wyjechał czer­wony Związek Rowerzystów
“Solidarność”: Mor-der-cy! Usłyszeli świstawkę, uciekli z ulicy, porzucili rowery, a
Schreck spokojnie przejechał po tych rowerach. Ci stoją i czekają, aż policja - bo takie
świstawki miała tylko policja-coś zrobi! A potem w krzyk, coś o mordercach, bandytach,
hitlerowcach i takie inne, a w środku siedzi on jeden!
»
Ale często zdarzały się i nieprzyjemne sceny. Jak trzeba przejechać przez tłum, to nie ma
się co śmiać! Jak człowiek się przez długi czas do kogoś przyzwyczaił, to już nie jest kierowca, to jest towarzysz, który mnie woził!
40
0 9 Viktor Lutze był przed mianowaniem go szefem sztabu SA byl 1931 -34 dowódcą grupy SA Północ
z siedzibą w Hanowerze.
41
1 0 Manfred nr. von Killinger (1886-1944), 1929-33 dowódca 1 Grupy SA, potem do 1934 4 Grupy,
V.1933 premier Saksonii, 1936-38 konsul generalny w San Francisco, 1940-41 poseł na Słowacji, 1941-44 w
Bukareszcie.
135* -Kwatera główna Fiihrera
17 lutego 1942 w południe Gość: Reichsfuhrer SS Himmler
Prawdziwi faszyści są proniemieccy, ale ta cała dworska klika jest całkowicie wroga wobec
świata germańskiego. We Florencji Duce powiedzi­ał mi: moi żołnierze to przyzwoici,
dzielni ludzie, moim oficerom nie mogę wierzyć! Ostatnim razem, jak rozmawiałem z
Duce, brzmiało to jeszcze trag­iczniej.
Poczyniłem ważne spostrzeżenie, między innymi na przykładzie Pfef- fera: jeśli pewni
ludzie raz przyjmą określoną mentalność, to ona wręcz przenika do ich ciała i krwi. Etos
moralny, idealizm, uwikłany w idealizm celu, w którym zaciera się granica między idealizmem i egoizmem.
Jak się jest szpiclem, to się nie będzie naprawdę dobrym oficerem. Ten Roatta4 “ to szpicel. To on sabotował plan wkroczenia w czerwcu 1940 przez dolinę Renu! Dopóki się nie
rozgoni tej mafii lepszych gości, dopóty nic się nie zmieni na lepsze. Banda interesownych
osobników, którzy są sami w sobie głupi, ale zachowali zwierzęcą zdolność do wychwytywania talentów. To oni są najbardziej impertynenckimi przeciwnikami wszelkiego
talentu!
Nie będzie dobrze we Włoszech, dopóki się tam nie urządzi czystego państwa wodzowskiego! Takie państwo wodzowskie może przetrwać wieki. Konstytucja wenecka
przetrwała 960 lat. Przez ten cały czas, opierając się na zasadzie dożów, kontrolowali
całą wschodnią część Morza Śródziemnego. Mieli za słabą bazę, żeby osiągnąć więcej,
ale co było do osiągnięcia, to ten system osiągnął! O tym samym świadczą nasze miasta
hanzeatyckie. Brakowało im tylko mocy cesarza! Nie można siłą sześciu tysięcy rodzin
spartańskich trwale utrzymać w posłuszeństwie trzystu czterdziestu tysięcy helotów i
jeszcze do tego kontrolować Azji Mniejszej i Sycylii. Fakt, że się to udawało chociaż przez
tych kilka wieków, już świadczy o wspaniałości tej krwi. Fenomen antyku - upadek świata
antycznego - wynikał z mobilizacji pospólstwa pod hasłami chrześcijaństwa, przy czym
204
Terror Machine
www.bhpoland.org
to pojęcie miało tyle wspólnego z religią, co marksistowski socjalizm z rozwiązaniem
kwestii społecznej. Żydochrześcijaństwo nie rozumiało antyku. Antyk dążył do jas­ności.
Swoboda badań naukowych, wyobrażenie bogów było zakotwiczone w ludowych zwyczajach, ale nieskrępowane. Nie wiadomo zupełnie, czy ist­niało konkretne wyobrażenie
o życiu po śmierci, było to chyba raczej wyobrażenie o trwałości materii samej w sobie
- istoty żyjące miały być
4 ‘ ‘ Generał Mario Roatta byl szefem włoskiego kontrwywiadu wojskowego.
odbiciem wiecznego życia. Mógł to być podobny świat pojęć, jak te, które znajdujemy u
Japończyków i Chińczyków w okresie, w którym pojawia się u nich swastyka. U nas pojawili się Żydzi. Przynieśli bestialską ideę kon­tynuacji życia w zaświatach. Można zniszczyć
życie na tym świecie, bo i tak rozkwitnie na tamtym, podczas gdy w rzeczywistości
człowiek przestaje ist­nieć przez to, że traci swoją obecną postać. Pod hasłem religii Żydzi
wnieśli nietolerancję tam, gdzie do tej pory nie było nic poza tolerancją poza czys­tą
religią- cud ludzkiego rozumu, godna postawa z jednej strony, z drugiej skromne uczucie
ograniczoności wszelkiej ludzkiej wiedzy i umiejętności ze strony ludzi, którzy stawiali
ołtarze Nieznanemu Bogu!
Ci sami Żydzi, którzy kiedyś wszmuglowali chrześcijaństwo do świata antycznego i ten
cudowny świat zabili, teraz znów znaleźli słaby punkt: wrażliwe sumienie świata nam
współczesnego. Wtedy i teraz towarzyszyła temu zmiana imienia-jak wtedy Saul w Pawła,
tak teraz Mordechaj zmienił się w Marksa. Wepchnął się w szparę obiegu społecznego,
aby rzucić na świat parę rewolucji.
Pokój można osiągnąć tylko przez naturalny porządek. Porządek wyma­ga, aby narody dopasowały się do siebie, a zdolniejsze przewodziły innym. Poddany otrzyma wtedy
więcej, niż mógłby osiągnąć sam z siebie.
Żydostwo niszczy ten porządek. Bestia, prymityw, głupota pomaga mu do zwycięstwa.
Chrześcijaństwo potrzebowało tysiąca czterystu lat, aby dojść do skrajnego bestialstwa.
Nie mówmy więc, że bolszewizm już został przezwyciężony. Im gruntowniej jednak wyrzucimy Żydów, tym szybciej usuniemy niebezpieczeństwo. Żydzi są jak katalizator, od
którego zapalają się materiały łatwopalne. Naród bez Żydów - to naród przywrócony
natural­nemu porządkowi.
W 1925 napisałem w Mein Kampfn i w drugim, nie opublikowanym tekście413 , że
światowe żydostwo widzi w Japonii ostatniego nieznośnego przeciwnika. Japończycy
mają tak silną świadomość natury i rasy, że Żydzi wiedzą, że nie zniszczą ich od środka,
więc muszą z zewnątrz. Wszystkie interesy Anglii i Ameryki przemawiają za współpracą
z Japonią, ale Żydzi będą próbowali temu przeszkodzić.
Nie wchodzę w to, czy Żydzi robią to instynktownie czy z wyrachowa­nia. Europejscy
intelektualiści, profesorowie uniwersytetów, wyżsi urzędni­cy, którym kładą wiedzę
łopatą do głowy, nie skapowali tego. W pewnych
AnMein Kampf,tl\,s. 723.
4 1 3 Hitlers zweites Buch. Ein Dokument aus dem Jahr 1928 [Druga książka Hitlera. Dokument: roku 1928], z
Terror Machine
205
www.bhpoland.org
przedmową i komentarzem Gerharda L. Weinberga, Stuttgart 1961, s. 171
sprawach wszelka profesorska wiedza staje się zabójcza: sprzeciwia się instynktowi, który
przedstawiany jest jako zło. Karzeł, mający tylko wiedzę, boi się siły. Zamiast powiedzieć
sobie, że podstawą wiedzy musi być zdrowe ciało, odrzuca siłę. Natura dopasowuje się do
warunków życia i gdyby na kilkaset lat powierzyć świat niemieckiemu profesorowi, za
milion lat żyliby u nas sami kretyni - z olbrzymimi głowami na rachitycznych korpusach!
136 Kwatera główna Fuhrera 17 lutego 1942 wieczorem
Węgierscy magnaci wyróżniają się wielką gościnnością. Do swoich posiadłości zapraszali
nieraz jednocześnie sześćdziesiąt, siedemdziesiąt osób. Wina były lepsze niż w Austrii,
choć zamki nie tak piękne. Większość czasu ci panowie spędzali w Paryżu lub w kasynach
na Rivierze. Esterhazy zasłużył się tym, że dzięki niemu Haydn nie podzielił losu Mozarta414 , rzu­conego do masowego grobu w Wiedniu, mieście muzyki!
Moje stanowisko jest takie: co się tyczy pięknych posiadłości, trzeba zro­bić wszystko,
żeby trwały .To jest jednak możliwe o tyle, o ile nie zmniejsza się stanu posiadania - inaczej trzeba by go uspołecznić, przez co straci swój charakter! Najlepiej jest, gdy zamek
-jak Finkenstein - pozostaje w rękach prywatnych - dopóki siedziba jest ożywiona przez
rodzinę, do której należy, stanowi centrum kulturotwórcze dla całej okolicy. Jeśli natomiast mieszka tam saski czy bawarski pracownik państwowy, który objaśnia, co widać na
ścianach i sufitach, obiekt traci duszę! Wahnfried promieniuje życiem i dzi­ała na Bayreuth jak magnes. W domu Goethego ma się wrażenie czegoś nieskończenie martwego,
w śmiertelnej izbie nie dziwi, że Goethe powiedzi­ał tam: Więcej światła! Jeszcze więcej
ludzkiego wzruszenia daje dom Schillera wskutek jego skromnego urządzenia. Najtragiczniej wygląda to w stosunku do mojego własnego Domu na Górze - berchtesgadeńczyk
oprowadzający wycieczkę i pokazujący, gdzie siadywałem, a gdzie jadałem śniadania, Sas
upominający: nie chodzić po bokach, nie schodzić poza dywanj nie dotykać eksponatów!
Jak się nie ma rodziny, której można zostawić dom, to właściwie należałoby kazać się
spalić w tym domu - godny stos ofiarny!
Czytałem dziś kapitalny artykuł o Karolu Mayu, który mnie bardzo ucieszył. Kazałbym
znowu wydać Karola Maya, moje pierwsze wiadomości
4 1 4 Joseph Haydn (1732-1809) został 1761 drugim, a 1766 pierwszym kapelmistrzem księcia Esterhazy’ego w
Eisenach Dopiero po rozwiązaniu orkiestry 1790 58-letni wówczas Haydn przeniósł się do Wiednia
geograficzne wiążą się z nim415 ! Czytałem go przy świecy, czytałem i z wielką lupą
przy świetle księżyca Najpierw był “Skórzana Pończocha” i “Ostatni Mohikanin”.Potem
Fritz Seidl powiedział mi: poczytaj sobie Karo­la Maya, “Skórzana Pończocha” wysiada!
Pierwszy May, jakiego przeczy­tałem, to była “Podróż przez pustynię”. Pełny odjazd! I
rzuciłem się na resztę. Co od razu było widać po moich stopniach!
Było kilka książek, które wstrząsnęły światem. Jeśli pominąć Biblię, w pierwszym rzędzie
“Don Kichot” i “Robinson Crusoe”. Są to dwa dzieła najpowszechniej czytane na
206
Terror Machine
www.bhpoland.org
całym świecie, przetłumaczono je na prawie wszystkie cywilizowane języki. “Don Kichot” stanowi najgenialniejsze szy­derstwo z umierającego świata. W gruncie rzeczy Hiszpanie żyją tak do dziś. “Robinson” to jakby przedstawienie historii rozwoju ludzkości.
Było sporo robinsonad, żadna jednak nie dorównała oryginałowi. Kiedyś dostałem na
gwiazdkę duże wydanie i lustrowane. “Don Kichote” został zilustrowany przez
Gustava Dore w prawdziwie genialny sposób. Trzecia była właściwie “Chata wuja Toma”.
Także “Podróże Guliwera” osiągnęły światowy sukces. Każde z tych dzieł niosło jakąś
wielką ideę, my niestety czegoś takiego nie mamy. W Niemczech, poza Karolem Mayem, przebił się Juliusz Verne i Feliks Dahn, to już coś na poziomie, Kiedy byłem młody,
niewiarygodne sukcesy odnosił Alt-Heidelberg. Jeśli coś takiego jest związane z miastem,
to miasto może na tym niebywale skorzystać. Przecież Brema jest wszędzie znana dzięki
historii o muzykantach, a Spessart dzięki gospodzie w Spessart!
Nie jest dobrze, gdy berliński poeta opiewa górskie hale! Swoiste, że tamtejszy góral nie
będzie jodłował przed obcymi, śpiewają między sobą, ale nię przed obcymi! Kiedyś, choć
mnie to nic nie obchodziło, złościłem się na Hagenbecka. Zawsze były u niego dwie wsie,
wioska Ashantów i zaraz obok wioska bawarska! To obelga dla Niemiec. W dodatku teraz
to nie są żadni Bawarowie,’prawdziwy schuhplatter jest najbardziej męskim tańcem pod
słońcem i wielka szkoda, że nie rzuciliśmy go na scenę. Amerykanie zrobili tak ze stepowaniem, które zresztą nie ma nic wspólnego z Afryką, przyszło ze Szkocji. U nas zrobiono
z schuhplattera prostactwo. Niestety, Niemcy z północy nie mieli dla niego zrozumienia.
Niemiec z północy w pumpach,to po prostu nie uchodzi, to spadek prestiżu! Szkot może
w Londynie pokazać się w spódnicy swojego klanu w najlepszym towarzystwie. W Niemczech skórzane spodenki odbiera się jako karnawałową przebierankę.
4 1 3 Hitler przeczytał wszystkie książki Karola Maya. Zaczął w czasach szkolnych, częściowo we współzawodnictwie
ze swoim kolegą Fritzem Seidlem, z którym utrzymywał kontakty jeszcze po 1933.
Moment, w którym musiałem zrezygnować z pump, był jedną z najbardziej bolesnych
chwil w moim życiu, ale trudno. Gdy rozmawiałem z człowiekiem z Koburga ubrany jak
ci z Północy, temu się wydawało, że nie musi mnie traktować poważnie. Musiałem się
przebierać trzy razy dziennie, jak tancerka rewiowa. Zależnie od tego, kto przychodził.
Chodziłem tak od młodości, lato czy zima. Potem wskoczyłem w długie buty, a teraz
wróciłem do cywilnych długich spodni. Jeśli już rezygnuję z tego, co najwygodniejsze,
nie muszę od razu przerzucać się na najbardziej niewygodne. Nieraz musi­ałem zostać na
Północy trzy, cztery, osiem tygodni, człowiek ma od tego sine kolana, wkłada pumpy, to
znowu inni nie mogą znieść tego widoku! To jakieś smutne. Mówiłem już Himmlerowi,
niech dwa czy trzy pułki chodzą w pumpach. Dlaczego nie? Jeśli to są zdrowe chłopaki,
oddział, który mówi uczciwym hamburskim plattem i zaświeci brązowymi kolanami?
Ale pomijając już to wszystko, krótkie spodnie mają jedną niesamowitą zaletę: nie tylko
nie trzeba się bać plam, lecz plamy uszlachetniają je jak patyna Stradivariusa. Tak chodzi
cała młodzież! Dwóch rzeczy zazdroszczę chłopcom: krótkich spodni i w zimie spodni
narciarskich! A już groziło, że młodzież zacznie chodzić w długich butach. Narciarstwo
trzeba ogromnie popierać ze względu na Dziki Wschód!
Terror Machine
207
www.bhpoland.org
137* Kwatera główna Fuhrera
18 lutego 1942 wieczorem
Gość: general-pulkownik Rommel416
Churchill jest najgorszym typem skorumpowanego dziennikarza, auten­tyczną polityczną
kurwą. Sam napisał: nie do wiary, co można na wojnie załatwić kłamstwem! Amoralny,
ohydny stwór! Jestem przekonany, że już przygotował sobie miejsce za Atlantykiem. Nie
w Kanadzie, ale w Ameryce. W Kanadzie zbiliby go na śmierć.
Ta historia wkrótce się skończy,kiedy tylko minie ta przeklęta zima.
4 1 0 Z początkiem 1942 Włosi postanowili zaatakować Maltę. Marszałek Cavallero, szef włoskiego sztabu generalnego, był zdania, że przed wznowieniem ofensywy w Afryce Północnej trze­ba najpierw zdobyć Maltę. Niemcy
zapatrywali się na to sceptycznie.
19 lutego 1942 wieczorem Goście: minister Speer417, general-pulkownik Milch
Zwracając się do Reichsleitera [Bormanna]: Wie pan, całe życie byłem wrogiem śniegu,
zawsze go nienawidziłem. Teraz wiem, dlaczego! Wiedzi­ałem, że tak będzie!
19/20 lutego 1942 w nocy
Ledwośmy weszli do kolonii, już założyliśmy przedszkola i szpitale dla tubylców!
Szlag mnie kiedyś trafi! Degradują białe kobiety do roli służących dla czarnych, jeszcze
do tego klechy z ich anielstwami. A efektem tego całego matkowania jest odrzucenie
Niemców! 1 to jest najgorsze! Tubylcy uważają to za bratanie się na siłę. Wcale tego nie
rozumieją, w podzięce za to mają nas za pedantów bawiących się pałką policyjną. Rosjanie nie żyją długo - pięćdziesiąt, sześćdziesiąt lat! Po co ich szczepić? Trzeba doprawdy
zmusić do tego naszych prawników i lekarzy: nie szczepić! nie myć! Wódki i tyto­niu
niech mają ile chcą! Nawet u nas byli przeciwnicy szczepień. Zresztą czarni stają się brudasami dopiero jak ich misjonarze ubiorą, w swoim natu­ralnym stylu życia są całkiem
czyści.
Dla misjonarza smród człowieka stanowi niebiańską woń, to doprawdy prosięta! Jak
nasze klechy w konfesjonale wypytują siedmioletnie dziecko o grzechy, to właśnie
naprowadzają je na to, co mogłoby zrobić! To samo, jak pouczają tubylców. W 1 9 1 1 w
klerykalnym Wrocławiu pewien Bawarczyk dostał czternaście dni aresztu za chodzenie w
krótkich spodniach - zgorsze­nie w miejscu publicznym! Dziś ludzie nic sobie nie myślą,
będąc razem w basenie! W Rzymie klechy mierzą, czy suknie i rękawy u dziewcząt mają
przepisową długość i czy kobiety mają coś na głowach. Gdyby to tak obchodziło dobrego
Boga, to by człowiekowi coś dorzucił - tylko klechom to zawadza, bo ich wychowanie
obudziło w nich perwersyjne skłonności!
Gdyby nie ryzyko przerzucenia się bolszewizmu na resztę Europy, nie przeszkadzałbym
rewolucji w Hiszpanii, wyrżnęliby klechów! Gdyby klechy dorwały się u nas do władz to
Europa znów pogrążyłaby się w najciem­niejszym średniowieczu!
208
Terror Machine
www.bhpoland.org
4 1 7 Po udaremnieniu dążeń Góringa do samowladztwa Speer tego dnia przedstawił
Hitlerowi swoje nowe plany.
Odczuwamy dotkliwy brak budynków teatralnych! Od lat siedemdziesią­tych wiele zbudowano, ale teatr nie stoi w żadnej proporcji do liczby ludnoś­ci! Przed stu laty Monachium posiadało teatr dworski, Teatr Narodowy i Teatr Ludowy przy Bramie Isar, razem
trzy i pół tysiąca miejsc w pięćdzie­sięciotysięcznym mieście. Teraz na dziewięćset tysięcy
mieszkańców jest pięć tysięcy miejsc! Dlatego mój plan budowy teatru dla Linzu wcale
nie jest przesadzony! Berlin ma dziś trzy opery, ale cztery miliony mieszkańców. W
Dreźnie jedna opera przypada na sześćset tysięcy osób. Berlin powinien mieć spokojnie
cztery, pięć oper. Gdyby to dobrze rozmieścić, wszystkie byłyby pełne. Dla oper, operetek,
widowisk mogłyby wtedy istnieć super teatry z wysokimi cenami, ale i berlińska Opera
Ludowa stoi dziś dużo wyżej niż taka na przykład opera w Norymberdze. Piękne są
przedstawienia w Berlin­ie, a zwłaszcza w Teatrze Niemieckim. Pierwszy raz po wojnie
poszedłem do teatru z Dietrichem Eckartem, do Teatru Państwowego, szedł Peer Gynt.
Ber­lin zawsze miał tłumaczenie Eckarta, podczas gdy w Monachium przez długi czas
tłumaczenia trzymali Żydzi. O teatrze w Monachium nie mogę wyrokować, bo mnie
odrzucało na samą myśl o wejściu tam. Myślę, że nie jestem obiektywny!
Ciągle mi mówią, żebym kiedyś zaszedł do Teatru Państwowego, bo pod kierownictwem
Gollinga bardzo się poprawił! Może się skuszę, jak nastanie pokój! Bardzo dobrze mówią
też o Teatrze Ludowym. Scena kameralna, tak gdzieś czytałem, ostatnio odniosła kolejny niezwykły sukces przez Otella! Jakie sale koncertowe musiałby mieć Berlin, skoro w
Lipsku Gewandhaus przypada na sześćset tysięcy mieszkańców! Jeśli się o to zatroszczyć,
można w małym miasteczku mieć świetne życie kulturalne, zrezygnować trzeba tylko
z super najwyższych osiągnięć. W takim mieście jak Weimar czy Bayreuth mógłbym
żyć. Wielkie miasto jest bardzo niewdzięczne. Jak dzieci, dziś nie mogą bez czegoś żyć, a
jutro to porzucą, jak przyjdzie coś innego. Kto naprawdę chce śpiewać, prędzej dojdzie
do czegoś na prowincji niż w Berlinie. Jaka szkoda, że nie mamy w Lipsku gauleitera
zainteresowanego sztuką. Busch41 8 mógłby być najlepszym niemieckim dyrygentem po
Kraussie41 9 i Furtwanglerze420, ale Mutschmann musiał nawsadzać mu do orkiestry
sprawdzonych towarzyszy, żeby wnieść tam ducha narodowego socjalizmu!
418 Fritz Busch (1890-1951), 1922-33 dyrektor opery w Dreźnie, usunięty przez narodowych socjalistów, ponieważ
zarzucano mu, że zbyt wiele przestaje z Żydami i preferuje śpiewaków żydowskich i zagranicznych. Żyt na emigracji
w Zurychu, USA i Londynie.
4l9Clemen s KrauB( 1893-1954), dyrektor generalny do spraw muzyki, 1924-29 Frankfurt nad Menem, 1929- 34
opera w Wiedniu, 1934-37 w Berlinie, potem do 1944 w Monachium.
420 Wilhelm Furtwangler(1886-1954), 1922-45 i od 1947 dyrygent orkiestry filharmonii berlińskiej.
Chcę skompletować galerię wyłącznie dzieł niemieckich mistrzów dla Drontheim421
.Takie instytuty sztuki jak galerie w Dreźnie, Monachium, Wiedniu czy Berlinie powinny mieć przynajmniej dwa miliony rocznie na nowe zakupy na uzupełnianie zbiorów.
Bode42 2 pomógł sobie w inny sposób
Terror Machine
209
www.bhpoland.org
- posiadł umiejętność organizowania w Berlinie bogatych ludzi, prze­ważnie Żydów,
którzy czynili duże nakłady na dobro publiczne i za to otrzy­mali szlachectwo od cesarza. To jest sprawa, z którą trzeba zrobić porządek. Takiemu dyrektorowi trzeba też dać
możliwość wchodzenia w interes szybko i bez zabaw w rachunki, jeżeli dziełu zagraża
niebezpieczeństwo trwałego wejścia do handlu!
13 8 Kwatera główna Fuhrera 20/21 lutego 1942 w nocy
Cholerne klechy! Wystarczy sam widok tych czarnych wyskrobków! Mózg dano
człowiekowi do myślenia; a kiedy próbuje myśleć, to zostanie przez to czarne gówno
spalony!
Wyobrażam sobie budowlę, klasyczną, pięknąjak niewiele rzeczy terazobserwatorium astronomiczne na Górze Postlinga w Linzu. Usunę tamtejszą świątynię
bożków i postawię go na jej miejscu. W przyszłości co niedziela będą tam przyjeżdżać
dziesiątki ludzi i wszyscy będą przepełnieni wielkoś­cią Wszechświata. Widzę już napis
nad wejściem: Niebiosa głoszą chwałę Wieczności! W ten sposób będziemy wprawdzie
wychowywać ludzi w religijności, ale antyklerykalnej, wychowamy ich ku pokorze.
Człowiek może pojąć to i owo, ale nie może rządzić Naturą, musi wiedzieć, że jest
istotą zależną od stworzenia. To prowadzi do kompletnego odejścia od zabobonów
Kościoła. Chrześcijaństwo jest największym nawrotem ciemno­ty jaki ludzkość kiedykolwiek przeżyła. Żydzi cofnęli ludzkość o przeszło półtora tysiąca lat. Jeszcze gorsze byłoby
zwycięstwo Żydów poprzez bol- szewizm, ludzkość zapomniałaby o śmiechu, nędza i
troski zamieniłyby jaw szarą masę! W starożytności kapłani byli bliżej stworzenia, starali
się szukać ducha, który panuje nad stworzeniem. Wobec tego wstrząsającym zjawiskiem jest wbijanie ludziom na siłę do głów dogmatów Kościoła. Chrześcijaństwo musiało
się skończyć krwią i torturami!
‘*2 ‘ Plany nowego niemieckiego miasta Drontheim (przewidywano 250 tys.mieszk.), które miało powstać w
pobliżu norweskiego Trondheim, były dosyć zaawansowane. Hitler ustalił nawet lokalizację nowego miasta.
422 wilhelm von Bodę (1845-1929), dyrektor generalny berlińskich muzeów.
Chciałbym tu dodać jeszcze coś, co jest istotne także ze względów pro­pagandowych. Budowa osiąga już koszt dziesięciu do dwunastu milionów, samo duże planetarium kosztuje
dwa miliony, ptolemejskie jest tańsze, do tego obserwatorium. W epoce ptolemejskiej Ziemia miała być centralnym punktem istnienia, potem przyszedł okres rozpoczęty
przez Kopernika. Obecnie hołdujemy kolejnemu krokowi ludzkiego poznania - że i
nasz sys­tem słoneczny jest tylko cząstką Wszechświata, w systemie światów, który nam
jawi się jako mgła. Najlepsze, co możemy zrobić, to prezentować te cuda natury coraz
większej liczbie ludzi. Dziękujmy Opatrzności, że żyjemy teraz, a nie trzysta lat temu,
kiedy w każdej miejscowości płonęły stosy. To było coś koszmarnego! Jakąż wdzięczność
winniśmy ludziom, którzy mieli odwagę wystąpić przeciwko temu! Dziwnym trafem
uczestniczyło w tym paru jezuitów, w walce z paleniem czarownic również! Odejście Rosjan od Kościoła miało charakter czystej negacji. Moje muzeum ma mieć zarazem charak210
Terror Machine
www.bhpoland.org
ter pozytywny-umieszczę tam posągi i popiersia tych wielkich ludzi, którzy otwierali
horyzonty, walczyli z zabobonami i próbowali ujrzeć nowy obraz świata.
Kepler żył w Linzu, dlatego umieszczę tę budowlę w Linzu. Jego matka została okrzyknięta
czarownicą i była kilkakrotnie torturowana przez inkwiz­ycję. Można sobie wyobrazić, co
ten człowiek czuł!
Nic tak nie otwiera ludziom oczu, jak obraz. Jedna mała luneta w gminie
- stary świat pada! Wraz z nim musi paść wyobrażenie, którym posługuje się klecha, że
wiedza zmienia się, ale wiara pozostaje niezmienna: Oh, jak ta wiedza się zmienia, ale
wiara naszego Kościoła trwa wciąż niezmieniona!
Zaprawdę: Głupota jest żelaznym gwarantem dla Kościoła. Trzeba
powoli zaczynać w szkołach średnich, w szkołach powszechnych będzie łatwo, czego tam
się uczy, ale za to tak urzędowo, że nie da się tego podać w wątpliwość z wyższego szczebla. Przy tym nie można jednocześnie rozpowszechniać dwóch różnych poglądów. Co
do niektórych pojęć, które teraz uległy rozchwianiu, musimy dojść do jednolitego ustalonego, nieod­wołalnego stanowiska. Przy tym nie można dogmatyzować nauki, bo stanie
w miejscu. W czasach ptolemejskich uznanie Ziemi za punkt centralny już stanowiło
postęp. Już wtedy wiedziano, że ziemia jest kulą. Ale i stanowią­ca następny krok
teoria Kopernika jest już przestarzała, i to będzie trwało. Hórbiger na przykład znów
uczynił krok naprzód na drodze do poznania.
Uniwersytety mają w sobie coś z Urzędu Uzbrojenia: wiele pomijają, a co zaakceptują,
przemilczają jego pochodzenie. Dzisiejsza nauka twierdzi, że Księżyc jest ciałem odrzuconym od Ziemi lub Ziemia ciałem wyrzu­conym przez Słońce. Oto pytanie, które
wymaga jednolitej odpowiedzi: czy Ziemia oddala się od Słońca, czy przybliża się do
Słońca? Dla mnie nie ulega wątpliwości, że wszystkie księżyce są przyciągane ku planetom, a te znów ku gwiazdom stałym. Ponieważ nie istnieje doskonała próżnia, prędkość
obiegowa pierwszych względem drugich stopniowo spada, być może naszym następnym
księżycem będzie Mars! Może kiedyś Ziemia wpadnie na Słońce! Horbiger zajmuje się
pewnym wycinkiem zagadnienia: naturalnym stanem skupienia wódy jest lód! W całym
Wszechświecie znajduje się woda w postaci lodu, dzisiejsze zero to temperatura topnienia lodu, lód nie jest zamrożoną wodą to woda jest roztopionym lodem. Ponieważ ta
nauka miała charakter rewolucyjny, wszystko obróciło się przeciwko Hórbigerowi.
Wiedza przebija się z trudem, bo musi walczyć z atawistycznym duchem
ociężałości - człowiek nie chce wiedzieć! Może dziś jest trochę lepiej. Zawsze lepiej jest,
gdy w państwie są ludzie, którzy mają władzę pomóc takim ludziom ekonomicznie i politycznie. Na wsparcie ze strony nauk ścisłych nie mają co liczyć!
Uprawiać mecenat sztuki i nauki - to najpiękniejsza rzecz na świecie, Właściwie ludzkość
powinna takiego geniusza jak Richard Wagner nosić na rękach! Dziś tyle, że kogoś
takiego już nie spalą! Tak, mówi się zawsze, szkoda, że nie mamy takich geniuszy, ale
- przecież ich mamy! Mogę powiedzieć, że jeśli znajduję badacza, który szuka nowych
dróg, staram się mu pomóc. Najwyższym bogactwem narodowym są wielcy ludzie. Co
naprawdę był wart Bismarck, można było ocenić dopiero po 1918. Tutaj widać, co znaczy
ułatwianie drogi życiowej ludziom utalentowanym. Tylko w zakresie muzyki mam pecha. Jak klechom udało się wygadać z natury człowieka piękno, tak Żydzi zdołali wygadać
Terror Machine
211
www.bhpoland.org
z człowieka piękną muzykę i wsadzić na jej miejsce jakieś szmery. Jedno jest pewne: gdy
Grek wchodził do Partenonu i widział tam swojego Jowisza, to wizerunek Boga robił
inne wrażenie niż skrzywiony Chrystus! Mając trzynaście, czternaście, piętnaście lat nie
wierzyłem już w.nic, zresztą żaden z moich kolegów nie wierzył już w tak zwaną komunię,
poza paroma zupełnie głupimi prymusami! Tylko że ja wtedy byłem zdania, że to wszystko trzeba wysadzić w powietrze!
139 Kwatera główna Fuhrera 21 lutego 1942 wieczorem
Konsul Scharrer423 ! Jego żona, to była zwariowana Żydówka! Nie mogła złożyć palców,
tak była obwieszona pierścionkami! On był zapalonym koniarzem, oprócz żony zajmował
się właśnie końmi. Później dostał poważnego schorzenia, przez to się z nim rozeszła. Miał
samochód, który Werlin mi przy okazji pokazał. Chłodnica nie była niklowana, ona była
zło­cona. Wszystko tam było, od przyrządu do mycia rąk po przyrządy do innych ludzkich czynności, wszystko w złocie. Jeszcze mi stoi w oczach Scharrer w cylindrze, twarz
dwa razy szersza jak u Christiana Webera, kiedy nadciąga muzyka! W Bernried były na
dworze białe pawie! Był Bawarem, ale miał u siebie i Prusaków królewskiej krwi, dopóki
kiedyś papuga się nie wydarła: Pruskie świnie! Zaległo niezręczne milczenie, duch domu
ujawnił się. Jego żona go zniszczyła, umarł w nędzy. Była córką niezwykle bogatego
amerykańskiego właściciela browarów Buscha. Nie wiem, czy lepiej było ją przeskoczyć,
czy obejść. Nawet jak siedziała w samochodzie, zwieszała rękę na zewnątrz. Król piwa
Busch niezawodnie był piwowarem z Bawarii, który się ożenił z Żydówką, są w Tunisie
takie Żydówki, co je zamykają do klatki, żeby nabrały odpowiedniej wagi, tak było z tą
kobietą. A potem wzięła sobie młodziutkiego kochanka! Doprawdy niesmaczne, jak kobieta jest taką burżu- jką i wymawia biednemu mężowi, czym był przedtem!
140 Kwatera główna Fuhrera 22 lutego 1942 wieczorem
W czasie rozmowy po kronice filmowej poświęconej duńskiemu sturm- bannfiihrerowi
SS dywizji Viking424.
Największym geniuszem technicznym, jakiego mają obecnie Niemcy, jest niepozornie wyglądający doktor Porsche425 . Ma on też odwagę doprowadzenia sprawy
do postaci dojrzałej, choć kapitał naciska - zainwest­owane pieniądze muszą przecież
procentować! Doświadczenia, które zdobyliśmy w zakresie wytrzymałości materiałów
w czasie wojny, doskona423 Radca handlowy i konsul generalny Bułgarii Eduard Scharrer mieszka! w Bemried nad Stamberger See. Był
żonaty z bardzo bogatą córką piwowara z St.Louis Wilhelminą Busch. Państwo Scharrer w pierwszych latach popierali NSDA P
424 Przyjęcie na cześć sturmbannfuhrera Christiana Frederika von Schalburga, który poległ na froncie wschodnim 2 VI. 1942.
425 Profesor Porsche podczas wojny konstruował również czołgi, znacznie wychodząc naprzeciw wyobraże­niom i
życzeniom Hitlera, zwłaszcza odnośnie opancerzenia.
le zrobią naszemu volkswagenowi426 .W razie przyszłej mobilizacji problem pojazdów
212
Terror Machine
www.bhpoland.org
nie będzie istniał; problem paliw jest otwarty, ale rozwiążemy go.
Ilekroć w Azji Wschodniej otwierała się możliwość zdobycia jakiegoś kraju, wszyscy
się na niego rzucali. Dla nas jednak lepsza jest kolonia na Wschodzie, choćby toporna
i mniej piękna. Wyszukamy sobie najlepsze tere­ny osiedleńcze na obszar osadnictwa
germańskiego, kontrolując tam punkty węzłowe. Z ludnością jakoś sobie poradzimy. Nie
chodzi o to, żeby przyby­wać do tubylców ze szczotką do szorowania, wiele nauki też
im nie trzeba. W ciągu wieków nie wyrzucili nas z tego cypla Europy, a co mają z kultury, to wzięli z Europy. Teraz się okaże, gdzie tkwi prawdziwa siła. Jako poje­dynczy
żołnierz Rosjanin ustępował nam od zawsze. To człowiek stadny z instynktem stadnym,
tym tłumaczy się jego uparte zachowanie. Zawsze broniłem się przed wyobrażeniami, że
zbliża się koniec Europy, a nadchodzi czas Wschodu albo Ameryki427 .
Z kontynentu europejskiego została zasiedlona Anglia, a Anglia zasiedliła szerokie tereny
reszty świata. Bez Europy nie byłoby Ameryki. Dlaczego nie mielibyśmy mieć teraz dość
sił, by znów stworzyć centrum siły? Sto dwadzieścia milionów Germanów, jeśli się tylko skonsolidują, będzie siłą, której nic na świecie się nie przeciwstawi. Pojedyncze kraje
tylko na tym zyskają. Widzę to po sobie. Moje rodzinne strony stanowią przepiękny
zakątek Rzeszy. Ale same w sobie? Do niczego bym tam nie doszedł! Talent nie rozwinie
skrzydeł w takim kraju jak Austria, Saksonia, Dania czy Szwajcaria - baza jest za szczupła.
Dlatego tak się cieszę, że nar­ody germańskie znów osiągają teraz możliwości, jakie się
wiążą z rozległoś­cią przestrzeni.
Jestem w stanie sobie wyobrazić, że kiedy młody Holender, Szwed czy Norweg spotyka
się z wezwaniem do jedności w Rzeszy z innymi szczepa­mi germańskimi, to w pierwszej
chwili coś się w nim burzy. Ale ta konieczność nie idzie dalej, niż konieczność, wobec
której stanęły szczepy germańskie czasu wędrówki ludów. Przecież wywołało to takie
rozgorycze­nie, że wódz Germanów został zamordowany przez własnego krewnego. Podobnie brzmiało wyzwanie, które doprowadziło do stworzenia ze Związku Niemieckiego
starej Rzeszy, a ze starej Rzeszy i Marchii Wschodniej - Rze426 1942 w szkole techniki samochodowej SS w Wiedniu założono ośrodek badawczo-rozwojowy Doświad­czenia przeprowadzane na pojazdach i materiałach w ekstremalnych warunkach obciążeniowych i pogodowych
miały zostać spożytkowane dla udoskonalenia pojazdów. Profesor Porsche został patronem tego ośrodka i uczest­
niczy! w jeg o pracach.
4 2 7 W swoim przemówieniu na błoniach Tempelhofu I Y 1933 Hitler bardzo zdecydowanie polemizował z Oswaldem Spenglerem i jego książką Zmierzch Zachodu (Der Untergang des Abendlandes). Powiedział wtedy: Nie
będzie żadnego zmierzchu Zachodu Będzie przebudzenie narodów Zachodu. Max Domarus, op.cit., 1.1-2, s. 502
szy dzisiejszej. Gdyby Niemcy nie miały tego szczęścia, że w 1933 doszedłem do władzy
i ani na krok nie odstąpiłem od celu uzbrojenia Niem­ców, gdybym zeszłego lata nie
zdecydował się na zaatakowanie Rosji - wszystkie kraje europejskie zostałyby zmiecione!
Jeśli mamy się ostać w obliczu niezliczonych milionów ze Wschodu, to Germanie w
Europie muszą osiągnąć jedność. To musi być jądro, do którego dołączy reszta Europy.
Trzymając mocno w garści Europę, zdobędziemy nasz kontynent afrykański, a pewnego
dnia - kto wie - może znajdziemy jakiś inny.
Rozwiązanie kwestii społecznej może nastąpić w trzech formach: zwycięska warstwa
Terror Machine
213
www.bhpoland.org
wyższa uciska obcą jej warstwę niższą; warstwa niższa przeciwstawia się warstwie wyższej
i wybija jaj każdy ma tyle przestrzeni, ile potrzebuje, by rozwinąć dane mu zdolności. Jeśli
człowiek ma dane, żeby się wybić, nie patrzę na to, czy pochodzi z kręgów proletariackich, nie przeszkadzam też potomkom moich dawnych towarzyszy broni sprawdzić się
na nowo.
Nie odważyłbym się żądać od każdego przejścia przez pierwszą linię, gdybym tego sam
nie przerobił. Przy tym (do Duńczyka) wam jest łatwiej, już coś jest, i to coś sławnego! Jak
ja zaczynałem, nie było tak ślicznie! Gdy­bym zginął, pies z kulawą nogą by się o mnie nie
dowiedział. To wszystko trzeba było dopiero odbudować!
1 4 1 Kwatera główna Fuhrera
22 lutego 1942 wieczorem Gość: Reichsfuhrer SS Himmler z duńskim sturmbannfuhrerem
Co Partia ma do Schwarza428 ! Wprowadził taki porządek w zarządzaniu finansami, że
pobiliśmy na głowę wszystkie inne partie! Nie dostaję od niego żadnych elaboratów w
ciągu roku, w ogóle nie muszę się o to troszczyć! To cudowne! To zarazem wielka satysfakcja dla osób twórczych - móc tak pra­cować! Moje szczęście w życiu polega na tym,
że znalazłem cały szereg ludzi, którym satysfakcję daje odpowiedzialność i samodzielne
kierowanie poważnym zadaniem.
Do najstarszych należy Amann. Dla mnie było to szczególnie ważne, bo na tych
sprawach ekonomicznych nie znałem się kompletnie. Nie miałem bladego pojęcia, że
istnieje coś takiego jak podwójna księgowość! Moim pierwszym kasjerem był stary
kłusownik nazwiskiem Mayer429 . Jedną rękę stracił na wojnie, drugą obsługiwał dzwon na moich wiecach. Mieszkał na Im Tal, na czymś w rodzaju grzędy. To był dzielny
człowiek. W tym samym czasie - na etapie pierwszych trzydziestu członków - był już u
nas Ojciec j e gg43 o Mayer to był prawdziwy dzielny proletariusz. Ponieważ miał jedną
rękę, był trochę bardziej chroniony niż inni ludzie. W miarę postępów inflacji inkasowanie należności stało się bezcelowe. Potem pojawił się Singer431. Singer był człowiekiem
niebywałej przyzwoitości, drobnym urzędnikiem z Bawarii. Na skalę naszej ówczesnej
działalności był odpowiedni, człowiek o wzruszających cechach charakteru. Wszyscy ci
ludzie mieli jakieś podrzędne stanowiska. Był dozorcą w Bawarskim Muzeum Narodowym, miał jeszcze starą mateczkę, której co roku ze wzruszającą miłością składał życzenia
urodzinowe.
Kiedy siedziałem w twierdzy, a Partia się załamała przyszedł Schwarz i przejął kasę Bloku
Narodowego. Esser432 przyszedł kiedyś do mnie i mówi, że znalazł teraz fantastycznego faceta. Powiedział, że chce powiesić swoją dotychczasową robotę na kołku, bo ma
czarnych wyżej uszu. Wziąłem go natychmiast i przekonałem się, że dostałem człowieka,
który w tym, czym się zajmował dotychczas, totalnie się marnował. Przeciętność tak
gniecie tal­ent, że ten więdnie, jeżeli nie nadejdą odpowiednie okoliczności. Niech tylko
ktoś powie, że coś jest zorganizowane bez głowy, już jest w nienawiści u małych ludzi.
Schwarz zbudował ogromny organizm w sposób fantastyczny, jeśli chodzi o technikę
zarządzania, można tylko powiedzieć, że ten człowiek byłby na miejscu jako skarbnik
214
Terror Machine
www.bhpoland.org
Berlina albo burmistrz wielkiego miasta. Był do tyłu przez to, że nie był prawnikiem, lecz
praktykiem. Odkąd go dostałem, miałem przy sobie człowieka, który potrafił oszczędzać
na drobi­azgach, aby móc wystrzelić czymś wielkim. Trzeba oszczędzać na rzeczach nieistotnych, żeby mieć na istotne. On umożliwił mi finansowanie Partii niezależnie od zastrzyków z zewnątrz. Traktował te zastrzyki jak miłą niespodziankę, utrzymanie Partii
opierając na własnych siłach. Zarządzanie urządził centralistycznie: Członek Partii płaci
kierownictwu, rejon i powiat
42
2 9 Josef Mayer działał jako I pisarz i kasjer. Pod koniec XII. 1919 mieszkał naAndrasstraBe 10 na
III piętrze, a nie ną ulicy lm Tal.
43
3 ^ Osoba o nieustalonej tożsamości.
4 3 ‘ Johann Singer został pierwszym skarbnikiem NSDAP, kiedy Hitler przejął VII. 1921 kierownictwo
Par­Franc Zaver Schwarz już w 1922 byt członkiem NSDAP. Usunięty z administracji miasta Monachium po
puczu Hitlera został 1924 pierwszym kasjerem w Bloku Narodowym i w Wielkoniemieckiej Wspólnocie
Narodowej (GDVG), połudmowoniemieckiej organizacji firmującej pracę NSDAP. Stamtąd Hitler ściągnął go
1925 i po reak­tii.
Hermann Esser i Julius Streicher kierowali 1924 Wielkoniemiecką Wspólnotą
Narodową, która oddzieliła tywacji Partii powierzył mu zarządzanie jej sprawami.
się od Bloku Narodowego i stanowiła organizację zastępczą NSDA P w Niemczech
południowych W tej organiza­cji działał Schwarz.
dostają procent. Jeśli dziś złapię za telefon, żeby się dowiedzieć, czy lks Igrekowski
kiedykolwiek był członkiem Partii, to za dwie, trzy minuty będę wiedział, czy i kiedy
wstąpił. Jeśli znam tylko numer legitymacji partyjnej, dostanę nazwisko i wszystko co
chcę wiedzieć; jeżeli chcę wiedzieć, w jakim rejonie ktoś działa, też zaraz to będę wiedział.
Nigdzie nie ma takiej central­nej informacji. Zarazem jednak istnieje daleko idąca decentralizacja. Gauleit- erzy mają pełną swobodę co do wykorzystywania swoich
możliwości.
O Amannie43 3 mogę powiedzieć jedno: geniusz. Największy prasowiec świata! Nie rzuca
się w oczy, ale Rothermere43 4 i Beaverbrook435 to przy nim karły. Centralne Wydawnictwo ma dziś w ręku siedemdziesiąt do osiemdziesięciu procent niemieckiej prasy. I tutaj
przejawia się wielko­duszność Amanna. Kto w Monachium wie, że Munchner Neueste
należą do wydawnictwa partyjnego? Tak zręcznie to zrobił, że nie naruszył indywidu­
alności gazet. Był też niesłychanie zręczny w upłynnianiu rzeczy nieren­townych, które
sprzedawał lub darowywał. Kiedyś sprezentował Saucklowi gazetę, którą przejął od Dintera z przyczyn politycznych. Jak Sauckel dostał swoje stanowisko, pytam, co zarobił na
gazecie. Absolutnie nic! Może coś dołożył? Owszem, dwadzieścia tysięcy marek! Amann
stał na stanowisku, że zysk wydawnictwa składa się z zysków jednostkowych. Ludzie
mówią jed­nak: na biednego nie trafiło, będą się domagali, żebym dopłacił! Przedsięwz­
ięcia deficytowe nie pomagają! Województwo może sobie pozwolić na taką gazetę-bierze
sobie honorowych współpracowników z urzędu. Trudno sobie teraz wyobrazić, że Dietrich wydawał w Koburgu Flamme, coś jeszcze bardziej ociekającego krwią niż Sturmer436 . Przy czym Dietrich był najłagod­niejszym stworzeniem pod słońcem!
4 - u MaxAmann , 1921 mianowan y dyrektorem centralnego wydawnictwaNSDAP , uczyni! Vólkischer Beobachte
r czołowy m pisme m NSDAP , a do 1933 połączy ! wszystki e wydawnictw a partyjne. Od 1933 do końca wojny
Terror Machine
215
www.bhpoland.org
udzia ł własnośc i partyjnej w gazetach z 2 5% do ponad 82 % Tworzeni e koncernu odbywało si ę przy pomoc y wiel
u holdingó w i spółek kapitałowych. Karl-Dietrich Abel, Presselenkung im NS-Staat [Kierowani e pras ą w państwie
narodowo-socjalistycznym], Berlin 1968 , ss. 5 nn
4 3 4 Viscoun t Harald Sidney H Rothermere (1868-1940 ) współdziałał w budowi e założoneg o przez jeg o brata,
lorda Northcliffe , koncernu prasowego, którym kierowa! 1922-38 Do koncernu należało 13 dzi­ennikó w i 10 tygodników , mi n Daily Ma/7, Daily Mirror, Evening New s
4 3 5 William Maxwell Beaverbrook (1879-1964), 1910-16 członek Izby Gmin, 1917 Izby Lordów, 1918 pier­wszy
minister propagandy w rządzie Lloyd George’a, 1940-45 minister w gabinecie Churchilla. Do jego koncernu należały
Daily Express, Sunday News, Evening Standard.
4 3 ^ Hans Diertich należał do nielicznych deputowanych do Reichstagu z ramienia Bloku Narodowego, którzy 1925
wstąpili do NSDA P Chroniony immunitetem byt do swojego usunięcia z parlamentu, co nastąpiło 1928, fir­mowa!
liczne gazet y narodowo-socjalistyczne jako wydawca lub redaktor. 1924-25 rysował dla Coburger Warte, w okresie
uwięzienia Streichera IX 1926-V 1927 redagował Sturmera, a od lata 1927 do jesieni 1928 Die [laminę, wychodzące
w Bambergu “Pismo bojowe NSDA P Północnej Bawarii”. Flamme w formie i treści stanowi! naślad­ownictwo Sturmera, uchodząc jednak za pismo bardziej umiarkowane.
Trzeba sobie zdawać sprawę z jednego: dzięki Sturmerowi udało się wywlec na światło
dzienne niewiarygodnie wiele spraw. Choćby sprawa krzywoprzysięstwa Żyda Hirscha z Norymbergi, bez tego nie doszłoby do skazania! Zaczęło się od tego, że nazista
przechodzący obok dworca w Norymberdze usłyszał wściekle klnącego Żyda. Idąc
dalej zobaczył, jak Żyd z wściekłością wrzuca list do skrzynki. Nazista wyjął go i
przeczytał: Jeśli Pan natychmiast nie zapłaci mi następnej raty, ogłoszę, że sprawa Takiego a takiego wiąże się z krzywoprzysięstwem. W wyniku śledztwa przeprowad­zonego
przez Sturmera okazała się rzecz następująca: Służąca z Górnej Frankonii oskarżyła
swojego pana o gwałt. Żyd oświadczył, że wręcz prze­ciwnie i że od dawna żyła z innymi. Udało mu się doprowadzić dziewczynę do złożenia przysięgi, że nigdy nie żyła z
innymi. W dwa lata później dziew­czyna dostała półtora roku za krzywoprzysięstwo. Żyd
przyprowadził typów, którzy zeznali pod przysięgą, że mieli tę dziewczynę. Do niemieckich sędz­iów nie docierało, że Żydzi bez skrupułów przysięgają nieprawdę, jeśli chodzi o
zniszczenie nie-Żyda! Albo sprawa ukrzyżowania z Żydem Meierem. Streicher z jednym
czy dwoma policjantami włamał się do Żyda i zdobył dowody. Żydzi chcieli go potem
oskarżyć o naruszenie prywatności domu. Dziś to odkrycie jest znane w Europie. Wtedy
było inaczej. Biedne dziewczyny z domów towarowych nie mogły sobie inaczej pomóc.
Streich­er pomógł niezliczonym ludziom437. Gdy się teraz widzi, jacy Żydzi są naprawdę,
to można powiedzieć, że Streicher nic nie przesadził-to, co Żydzi zrobiliby ze świata,
daleko przerasta to, co opisywał Streicher.
To jest jedna z największych rewolucji w dziejach świata. Zostanie odkryty Żyd! Dziś
musimy stoczyć taką samą walkę, jaką stoczyli Pasteur i Koch.43 8 Niezliczone schorzenia mają przyczynę w jednym bakcylu: w Żydach! Zaraziłaby się nawet Japonia, gdyby
dłużej stała otworem przed Żydami. Kiedy wyeliminujemy Żydów, wyzdrowiejemy.
Wszystko ma swoją przyczynę, nic nie dzieje się przypadkiem. Przyczyną tych schorzeń
jest rasowe jądro, które przy zmieszaniu krwi działa tak niszcząco, że czyni ludzi chwiejnymi i niepewnymi. Prawdopodobnie również schorzenia somatyczne biorą się stąd, że
spotkały się różne grupy krwi.
• Do 1933 nakład Stiinnera wynosił około 18 tysięcy. Poza Frankonią pismo było praktycznie nieznane, także
dlatego, że “epatowanie lubieżnością” było potępiane nawet w Partii. Wydaje się jednak, że Hitler cenit to Pismo
216
Terror Machine
www.bhpoland.org
od początku.Hambrecht, DerAufstieg derNSDAPin Mittel- und Oberfranken (1925-1933) [ Kariera NSDAP w
Środkowej i Górnej Frankonii (1925-3 S)], Norymberga 1976, s. 160
438
Pasteur (1822-95 ) fr.chemik i mikrobiolog. Obalił wiarę w samorództwo drobnoustrojów i udowodni!
swoistość drobnoustrojów chorobotwórczych. Wyjaśni! proces, fermentacji i odkrył metodę konserwacji
żywności(pasteryzacja), wprowadził szczepienia ochronne przeciw chorobom zakaźnym Koch (I 843-1910) niem.
bakteriolog Odkrył zarazek gruźlicy(prątekK.)i cholery, 1905 nagroda Nobla.
142* Kwatera główna Fuhrera 22/23 lutego 1942 w nocy
Naszego aparatu prasowego nie da się porównać z niczym innym na świecie. Prawo
prasowe jest tak ustawione, żeby różnice zdań między członkami rządu nie docierały
do wiadomości publicznej. Prasa nie jest od tego! Wyeliminowaliśmy pogląd, jakoby
wolność państwowo-polityczna wymagała, by każdy mógł wygadywać, co mu się podoba.
Amann ma w ręku ponad połowę niemieckich pism. Jeżeli teraz wezwę Lorenza43 9 i w
paru zda­niach przedstawię mu swoje stanowisko, to jutro o pierwszej będzie to można
przeczytać w każdej niemieckiej gazecie. Niepozorny doktor Dietrich jest fenomenalnie
zręcznym fachowcem. Z pisaniem to u niego nie za dobrze, mówcąjest nieraz genialnym.
Jestem dumny, że z tymi paroma ludź­mi jestem w stanie, tak jak to zrobiłem 22 czerwca,
zrobić nagle zwrot o sto osiemdziesiąt stopni44 0 - tego nikt tak nie zrobi!
Pisma ilustrowane rozkwitły niebywale. Żeby móc za granicą konkurować z anglosaskimi
pismami ilustrowanymi, Leipziger Illustrierte powinny znowu stać się konkretniejsze w
treści. Niezłe są Berliner Illustri­erte, Munchner Illustrierte i Wiener Illustrierte, także
Ifllustrierter] Bfeobachter]44”. Przed paru laty wybił się politycznymi reportażami archi­
walnymi Kólner Illustrierte. Najprędzej można by się obejść bez Deutsche Illustrierte.
Wspaniały jest Das Reich442 . W czasie pokoju potrzebna będzie jeszcze odpowiadający
Reichowi niedzielny tygodnik dla wsi. Będzie się ukazywał w sobotę, w niedzielę chłop
będzie go miał przed sobą. Musi zaw­ierać dużo materiału ilustracyjnego i być tak
urządzony, żeby się łatwo czy­tał, jakaś powieść też tam powinna być, bo Marynie też coś
się od życia należy. Anglicy nie przemęczają się, jeśli chodzi o ilustracje i teksty, spływa
im to z całego świata. Ale my pójdziemy dalej.
Heinz Lorenz był przedstawicielem Niemieckiego Biura Informacyjnego (DNB) w kwaterze głównej Fuhrera.
4 4 0 Działania polityczne i militarne zawsze były starannie przygotowywane propagandowo. W przypadku ataku na
Związek Sowiecki było to absolutnie niemożliwe ze względu na konieczność utrzymania przygotowań w tajemnicy.
Jutta Sywottek, Mobilmachung fur den lotalen Krieg [Mobi­lizacja do wojny totalnej], Oppladen 1976.
4 4 1 Od VII. 1926 NSDAP oprócz Vólkischer Beobachter wydawała Jllustrierter Beobachter, w którym Hitler 192830 pisał regularnie w rubryce Polityka tygodnia.
4 4 2 Pierwszy numer tygodnika Das Reich, w którym Goebbels regularnie pisywał artykuł wstęp­ny, ukazał się
26.V. 1940. Do końca wojny minister musiał każdorazowo przed opublikowaniem przedkładać ten artykuł wstępny
Hitlerowi.
Blask Wiednia, to, co się nazywa duchem miasta, pochodzi z jego przeszłości, przez
Terror Machine
217
www.bhpoland.org
pięćset lat rezydencja cesarzy!, z bogactwa i z tego, że stamtąd panowano nad innymi
narodami.
W moich wiedeńskich latach byłem taki biedny, że mogłem sobie poz- wolić tylko na
najlepsze przedstawienia, i tym tłumaczy się fakt, że wtedy słyszałem trzydzieści czy
czterdzieści razy Tristana w najpierwszej obsadzie, do tego Verdiego i parę innych, ale
nie wszystko, co grali.
143* Kwatera główna Fuhrera 24 lutego 1942 w południe
Poległ chłopak, gdybym ja o tym wiedział, dlaczego nikt mi nie powiedział, syn starego
Rollera443 ! Są dziesiątki tysięcy takich, którzy nie mogą się przysłużyć Narodowi lepiej,
niż idąc na front. Ale co tam komu po artyście? I potem strzeli mu taki ruski idiota w
łeb! Tylu mamy żołnierzy, że co to zaszkodzi, jak wyreklamujemy pięciuset czy sześciuset
wybitnych! Takiego człowieka nie zastąpimy. Dość było sęków z Siewertem, Arentem i
Preetoriusem, teraz zginął na wschodzie młody Roller. Gdyby to była nieza- pisana karta! Dlaczego Schirachmnie nie zawiadomił? Widziałem jego Dzień pokoju, znakomite!
To był dzielny człowiek, jeśli w czasie walki musiał uciekać, to jestem w stanie sobie
wyobrazić, że się zameldował na ochotni­ka. Wycofałbym go albo posłał gdzie indziej,
gdyby z uwagi na szczególne okoliczności nie mógł zostać w Wiedniu.
144 Kwatera główna Fuhrera 24/25 lutego 1942
Śmierć sekretarza stanu Hofmanna bardzo mnie wewnętrznie zabolała. W 1919
przemawiałem w jego batalionie w Passau. Cóż to byli za twardzi ludzie, płomienni patrioci! Już wtedy wierzył, że ja przyniosę ratunek. A przecież nie miałem wtedy nic poza
moją mową, myślami! W czasie puczu Kappa Hofrnann zatelegrafował do swojego pułku:
właśnie podporząd­kowałem się rządowi Kappa, co robi pułk? W Bawarii było wielu takich wspaniałych oficerów. Seeckt ich wszystkich wytępił, ostali się tylko ci, którzy umieli
milczeć i wszystko dusili w sobie!
4 1 3 Scenograf Ulrich Roller. Hitler jako młody człowiek przedstawiał się jego ojcu, profesorowi Alfredowi Rollerowi, dyrektorowi do spraw wyposażenia opery dworskiej i nauczycielowi w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu.
Mam trzech panów, którzy jeśli siedzą razem dłużej niż minutę, n j e było to dla
mnie w niektórych momentach w 1933 czy 3 4
. Masa nie wyrabiają ze śmiechu-.Hoffmann444, Amann i doktor Goebbels. Najlepiej jak jest Epp. Ma spóźniony zapłon. Jak tamci są przy trzecim dowcipie, to do niego
właśnie dociera pierwszy, wtedy go smakuje i przednio się bawi.
Amann! Nigdy się tyle nie śmiałem, co w czasie walki i przedtem w polu. W moim oddziale wesoło było zawsze, poza paroma pieprzonymi chwilami, ale i wtedy byli ludzie,
którzy nie tracili humoru. Frontowy ogień jednych miażdży, robi z człowieka galaretę,
innych - tych, którzy przezwyciężyli wewnętrznego śmierdziela - utwardza.
Tak lubiłem Hoffmanna, to był zgrywus, przez te wszystkie lata, kapital­ny! Przyszedł
218
Terror Machine
www.bhpoland.org
ktoś, kto coś do niego miał, a nie znał go, to zrobił z niego mokrą plamę, zaczyni tamten
się obejrzał!
145 Kwatera giówna Fuhrera 26 lutego 1942 w południe
Od paru tygodni mam uczucie, że nasza pozycja w Europie uległa znaczącemu umocnieniu. Małe kraje zaczynają widzieć w nas ostoję porząd­ku, będą się do nas przyłączać w
miarę tego, jak będą widzieć, że Anglia dry­fuje w stronę rewolucji bolszewickiej. Jeśli w
Anglii masy uświadomią sobie swoją siłę, rewolucja może przybrać okrutne formy-masy
można utrzymać w ryzach tylko przyzwyczajeniem albo przemocą. Jestem w stanie sobie
wyobrazić, że jest tam parę pułków, które niechętnie wyprowadzą z wyspy. Jeśli Partia
Konserwatywna nie opiera się tylko na sile militarnej, to pozosta­je jej tylko sojusz z
dziewięciu tysiącami ludzi Mosleya. Będą uratowani, jeśli powstanie między nimi nowy
Cromwell445 , Lord Kanclerz, który weźmie wszystko w swoje ręce. Inaczej rewolucja
wyrazi się w zniszczeniu wszelkich wartości.
Nieprzemijającą zasługą ruchu narodowo-socjalistycznego pozostanie to, że potrafił w
odpowiednim momencie zastopować bieg rewolucji. To piękne słowo: uniesienie narodowe! Były niezliczone rewolucje, w toku których wóz osiągał szczyt, a potem z hukiem leciał w przepaść. Bardzo rzadko udaje się przekształcić rewolucję w ewolucję. Sam
wiem, jak trudne
4 4 4 Sekretarz stanu Heinrich Hoffmann często opowiadał Hitlerowi o Szwabii, którą ten znał bardzo dobrze.
Ponieważ Hoffmann umiał stworzyć odpowiednią atmosferę, Hitler lubił mieć go przy sobie. Heinrich Hoffmann,
Hitler, wie ich ihn sah [Hitler, jakiego znalem], Monachium-Berlin 1974, s. 226.
4 4 5 Oliver Cromwell (1 599-1658). Hitler ma na myśli walkę Lorda Protektora z parlamentem, którego zgodę
próbował wymusić siłą. Hitler był przekonany, że problemy Anglii może rozwiązać
*«•
tylko dyktatura wojskowa na wzór Cromwella.
wyczuwa, kiedy zniszczenie staje się bezsensowne. Przy każdym zrywie są trzy możliwości:
znieść bariery dzielące stany, otwierając każdemu drogę do kariery; wprowadzić taki
powszechny poziom życia, że nawet najbiedniejsi mają zapewnione pewne minimum egzystencji; doprowadzić do stanu, w którym każdy może mieć udział w błogosławieństwach
kultury.
Za granicą, przeciwnie, przez wolność rozumie się stan, w którym ci, którzy mają władzę,
mają możliwość dalszego robienia z niej użytku. Brano nam to za złe i odczuwano jako
nieczystą grę, że przez nasze instytucje soc­jalne zakwestionowaliśmy ich prawo do beztroskiego kontynuowania ich pańskiego życia. Rozumiem to, ale nie mieliśmy wyboru.
Ostatecznie nie jesteśmy tylko po to, żeby pracować. Gdyby nam odpuścili Wschód i
trochę kolonii, żyliby do dziś po staremu. Na dłuższą metę i tam nie obeszłoby się bez
reform społecznych!
Granicy pomiędzy możnymi i maluczkimi nie da się dziś pokryć kościel­ną pociechą.
Muszę wyznać, że mając wybór pomiędzy dobrym życiem na ziemi a biedowaniem teraz, żeby potem móc śpiewać halleluja! w niebie, nie zdecydowałbym się na śpiewanie.
Dlaczego mieliby rządzić na ziemi ci, którym się dobrze powodzi, równie dobrze można
Terror Machine
219
www.bhpoland.org
by powołać do władzy ubogich! Niewątpliwie znajdujemy się dzisiaj w samym środku
najwięk­szego przewrotu, jaki zna historia ludzkości. To, co przeżywamy, to w grun­cie
rzeczy upadek chrześcijaństwa. Zaczęło się od rewolucji Lutra. Zarzewiem była teza o
wolności słowa i wyznania, wstrząsający w niej był fakt przeciwstawienia się autorytetowi. Do tej pory istniał wszak tylko jeden autorytet, autorytet papieża, który użyczał
swej władzy Ramieniu Świeck­iemu. W obliczu poznania rozumowego dogmatyczna
konstrukcja nie może się utrzymać.
Gdyby nie to, że chciano opublikować Biblię w całości, nikt dzisiaj nie wyznawałby tych
poglądów; nie można też na lekcjach o jedenastej wykładać przeciwieństwa tego,
czego uczono o dziesiątej. Także świat anty­czny upadł przez to, że niebo jego mitologii
przestało pasować do obrazu, jakiego dostarczały stosunki społeczne. To wymagało tylko pojawienia się nauki, że masy i warstwa panująca stoją na równym poziomie w kwestii
sto446 Mowa o rozdżwiękach między kierownictwem Partii i SA po 1933 Emst Rohm VI 1933 w artykule SA und
deutsche Revolution [SA i niemiecka rewolucja) skrytykował rozwój wydarzeń, twierdząc, że skończyła się rewolucja narodowa, a teraz rozpocznie się druga, narodowo-socjalistyczna Hitler zareagował natychmiast i
6 VII 1933 oświadczy! komisarzom Rzeszy, że rewolucja się skończyła i rozpoczął się okres ewolucji Wypowiedź
Hitlera skonkretyzował minister spraw wewnętrznych Frich w okólniku do rządów tandów z 11 VII. 193 3
Ponieważ Rohm w dalszym ciągu domagał się kontynuacji rewolucji i ponownie zażądał tego publicznie w IV1934,
konflikt się zaostrzał Zakończyło go zamordowanie Róhma oraz licznych przywódców SA i innych opozycjonistów
pod koniec VI 1934.
sunku człowieka do Boga - i ten świat się zawalił. Tragizm sytuacji polega na tym, że także
nadchodzący świat jest wystawiony na niebezpieczeństwo zastygnięcia w dogmacie.
Gdyby Fryderyk Wielki pożył jeszcze pół wieku i obserwował rozwój wydarzeń, stojąc
z boku, niewątpliwie ciągle biłby ze złości laską w ziemię. Jedyna pociecha, że natura w
odpowiednim momen­cie powołuje człowieka do siebie, chroniąc go przed patrzeniem,
jak dobro znowu przegrywa!
146* Kwatera główna Fuhrera 26 lutego 1942 wieczorem
Goście: Reichsfuhrer SS Himmler,
SS-Sturmbannfuhrer Kitmm447
Rumunia! Niech teraz coś się przytrafi Antonescu, kto po nim? Zimno mi się robi, jak o
tym myślę! Król - mała nadęta ropucha, co nie pomoże matce wysiąść z samochodu, bo
się boi, że mu korona z głowy spadnie. Patrzył na mnie w osłupieniu, bo zająłem miejsce
po prawicy jego matki, a nie jego samego. Oczywiście, z ceremoniału wynika co innego,
ale tego dzisiaj nie da się utrzymać!
Rumuński chłop to biedne zwierzę gospodarskie. Wszystko, co poza nim, to bez
wątpienia tylko najnędzniejsze kręgi. Film Miasto Anatol44 8 rzeczywiście dobrze
pokazał środowisko tych bałkańskich nafciarzy. Ludzie, pod których gruntem przypadkiem przebiega żyła ropy, wchodzą w posi­adanie źródła płynnego złota, nie wkładając
w to żadnej pracy - to wbrew wszelkiemu naturalnemu porządkowi! Teraz takie miasto
220
Terror Machine
www.bhpoland.org
jak Bukareszt opiera się na spekulacji działkami. Swego czasu zarzuciłem Erzbergerowi449 ordynarną manipulację działkami. Miała być parcelacja między Pankowem i Berlinem, chodziło o wykup gruntu pod drogę. Gdy przed czasem stało się wiadome, że
.będzie parcelacja, wszystkie grunty - z publicznymi włącznie - poszły o kilkaset procent
w górę450 . Udowodniliśmy, że działka warta sto dziesięć czy sto dwadzieścia tysięcy
marek została sprzedana przez tego
447 Obersturmbannfuhrer Otto Kumm prowadził ze swoim pułkiem DerFiihrer dywizji pancernej SS Dos
Reich ciężkie walki obronne na łuku Wołgi pod Rżewem. Do chwili wycofania z walk pułk został niemal całkowicie
zużyty w walkach.
448 Film fabularny z 1936, uznany oficjalnie za “artystycznie wartościowy”. Byl to film z “ostro zarysowaną akcją” i
tylko “umiarkowaną funkcją polityczną”.
449 Matthias Erzberger (1875-1921) ustąpił 1920 ze stanowiska ministra finansów, a 26.V1II.1921 został
zamordowany. 1920 Erzberger był ostro atakowany na zebraniach narodowych socjalistów, ale jedynie z powodu
podpisania zawieszenia broni. Por. też: Werner Maser, Die Friihgeschichte der NSDA P [Początki historii NSDAP]
Frankfurt-Bonn 1965, s. 292.
450 Chodzi o oskarżenia podniesione w procesie Erzberger-Helferisch 19.1.-12.111. 1920, ale nie udowod­nione.
pana, który dzięki niedyskrecji otrzymał wiadomość o przewidywanej parcelacji, do
spółki z jednym monsignorem za 3.7 miliona. Dlatego umieś­ciliśmy w programie Partii
punkt wymierzony przeciwko spekulacji grunta­mi. Dlaczego nie przyznać niewielkiego zysku zainteresowanym? Ale sza­leńcze ceny tylko dlatego, że społeczeństwo planuje
jakieś przedsięwzięcie - nie, to nie przejdzie!
W sprawie budowy autostrad ogłosiłem ostatnio prawo wywłaszczeniowe, na podstawie
którego rolnicy otrzymali odpowiednie odszkodowania. Wszystkie drogi wojskowe były
budowane przez tyranów, rzymskie, pruskie, francuskie, idą prosto jak strzelił, podczas
gdy inne zygzakują że trzeba trzy razy więcej czasu. Masy ludowe chcą być rządzone, stąd
powszechny żal, gdy coś się zdarzy. Śmierć Todta na przykład wywołała głęboki wstrząs,
widać, że naród chce, żeby rządziły najtęższe głowy. Pod tym względem Węgry górują
nad Rumunią, chciałbym, żeby Rumuni byli na miejscu Chorwatów i odwrotnie.
Jestem za tym, żebyśmy wszędzie budowali drogi, ale nie możemy tego robić na jedno
kopyto. Nie możemy uniformizować, gdy dziś trafiamy na tereny flamandzkie czy do
Holandii. Te okręgi muszą zachować swój charak­ter. Chociażby dlatego, że w przeciwnym razie nasze kobiety straciłyby przy­jemność ubierania się w coś, co pochodzi z innego kraju. Najlepiej, żeby było z przemytu!
Węgrzy, naj wścieklej si nacjonaliści, jakich sobie można wyobrazić, a jak szybko absorbują
niemczyznę! Wszystkim poważniejszym Niemcom dają węgierskie posady. Niemiecką
odrębność narodową można na dłuższą metę utrzymać tylko wtedy, gdy się państwo
ujarzmi przemocą albo Niemców ewakuuje. Małe grupy niemieckie padają przez chów
wsobny, poza Sasami siedmiogrodzkimi. Widziałem to po grupach emigrantów w Norymberdze, są rasowo niepełnowartościowi. Wszystko, co dobre, poszło w służbę państwa
węgierskiego - po paru wiekach takiego odsiewu zostanie resztka gówno warta.
Na terenach wschodnich chcemy wprowadzić szeroko zakrojone osad­
nictwo, żeby tam osadzić te grupy narodowe. Wszelkie wysiedlenie będzie nas kosztowało.
Ale jeśli przy tym zabiorę ziemię i gospodarkę także komuś innemu, to się wyrówna.
Terror Machine
221
www.bhpoland.org
Całość wiąże się z problemem przemocy państ­wowej, problemem władzy. Właściwie
jestem osobiście zdania, że musimy ewakuować Niemców, żeby osiągnąć pokój w stosunkach z Węgrami. Chyba, że chcemy zrobić z Dunaju niemiecką rzekę, ale wtedy
musimy robić całkiem inną politykę. Studiujemy ten problem. Pewnym rozwiązaniem
byłoby ściągnięcie całej emigracji bałkańskiej nad Dunaj. Między Węgrami
a Rumunią zgody nie będzie nigdy, choćby nawet ujrzeli w Niemczech wspólnego przeciwnika. Banatczykom trzeba dać inny teren o podobnej wartości.
Jak przerzucę na Wschód półtora miliona emigrantów, zrobię autostradę długości
półtora tysiąca kilometrów, którą zasiedlę na zasadzie sznura pereł, co pięćdziesiąt - sto
kilometrów, do tego parę większych miast. Patrząc na to spokój nie, dochodzi się jednak do wniosku, że Północ jest ważniejsza niż Południe. Niemniej Dunaj to Dunaj, nic
nam go nie zastąpi. Żelazną Bramę trzeba obsadzić, żeby pewnego dnia ktoś jej nam
nie zatrzasnął. To jest niestety fatalny teren, dobrych Niemców się tam nie osadzi. Ale
górnictwo miedzi pozwoli zaludnić ten teren, to jest bardzo dobre miejsce, jak ktoś chce
się dokopać do miedzi, zwłaszcza jeżeli nie będziemy żyli w wielkiej przy­jaźni z Turcją.
Robić politykę na skalę światową to trzeba najpierw mieć spokój na tyłach!
147 Kwatera główna Fuhrera 26/27 lutego 1942 w nocy
W niedzielę będzie 1 marca. Dzieci, nie wiecie, co to dla mnie znaczy! Ile ja nerwów
straciłem przez te trzy miesiące! Dziś można to już powiedzieć: przez pierwsze dwa tygodnie grudnia straciliśmy tysiąc czołgów, nawaliły dwa tysiące lokomotyw451, wszystko zawiodło i nie kłamiąc, wyszedłem na kłamcę. Mówiłem, że przyjdą pociągi, że kolej
przy­wiezie wagony i lokomotywy, ale lokomotywy nie wytrzymały! Mówiłem, że przyjdą
czołgi, ale czołgi siadły! Teraz na południu wiem, że co wysyłam, to dojdzie, nic się nie ma
prawa wydarzyć. Tak sobie w tamtych dniach marzyłem: niech tylko minie styczeń i luty,
to mogą sobie wybić z głowy marzenia, że podzielimy los Napoleona. Udało się! Ja im się
odpłacę! Znowu się okazało, że jak wszyscy tracą nerwy, ja jeden panuję nad sobą i nad
sytu­acją! ^ Fakt, dziś nie potrafiłbym rozpocząć mojej walki. To właśnie dawało mi wtedy przewagę nad moimi przeciwnikami -ja miałem trzydzieści lat, a oni po pięćdziesiąt
czy sześćdziesiąt. Już sama odporność fizyczna pomaga genialnemu człowiekowi w
zwycięstwie nad jego przeciwnikami, gdyż ci są starsi wiekiem.
Tu, w tych lochach, czuję się jak więzień, koszmar, nie jestem w stanie myśleć. Może to
przez to, że w młodości marzyłem o wielkich przestrzeni­ach, a potem je znalazłem. Żeby
chociaż Berlin, już to by mi pomogło. Duże pomieszczenie dodaje mi skrzydeł, pobudza
wyobraźnię. Nieraz jestem w nocy sam w sali map. Mogę tam chodzić na górę i na dół,
w czasie chodzenia coś mi przychodzi do głowy. Moją najpiękniejszą kwaterą był Felsennest. W Wilczym Jarze z powodu bejcy nie mogłem na nic patrzeć, nie było to zresztą
bezpieczne miejsce. Trzecia kwatera była prosta i piękna, ale było za wilgo­tnie, w krótkim czasie wszyscy się czegoś nabawiliśmy. Czwartą właściwą kwaterę główną widziałem
tylko na obrazkach. Dokładnie to, czego nie chciałem - zrobili z tego zamek. Już samo to
wystarczyło, żebym tam moja noga nie postała453 .
222
Terror Machine
www.bhpoland.org
Jak też to będzie, jak już nastanie pokój! Przez trzy miesiące nie chcę w ogóle nic robić,
wojsko oddam natychmiast, Speera odwołam od razu, a te wszystkie urzędy radykalnie
zmniejszę, począwszy od Planu Czteroletniego, chcę go bardziej przerzucić na Ministerstwo Gospodarki. Najważniejsza będzie odpowiednia organizacja pracy-właściwy
człowiek na właściwym miejscu. Cieszę się, że się skończy kołtuństwo między Łabą a
Wezerą. Żołnierze dostaną na początek długi urlop, tak ze trzy miesiące. A tymcza­sem
nowa młodzież, młody rocznik, pcha się poznać szeroki świat!
148* Kwatera główna Fuhrera 27 lutego 1942 w południe
Sądzę, że Opatrzność daje zwycięstwo temu, kto umie wykorzystać swój bystry mózg.
Wszelkie kwestie prawne, wynalezione przez prawników, dla natury są bez znaczenia.
Już w przeszłości czasem świtała ludziom świado­mość wyższej zasady sprawiedliwości
świata: Bóg pomaga tym, którzy sami sobie pomagają! To jest przeczucie faktu, że
człowiek jest kowalem swego losu.
Po zakończeni u walk zimowyc h 1941/42 wojska niemiecki e na froncie wschodni
m były znacznie osłabione. W 16 dywizjach pancernych było tylko 140 czołgó w
zdolnyc h do walki. Okoł o I /3 żołnierzy,
Podczas ofensywy w Polsce 1939 Hitler miał kwaterę główną w pociągu specjalnym
Ameriktórzy weszl i do walki na froncie wschodni m 22.VI.194I, zginęł o lub odniosł o
rany Kriegstagebuch des OKW( Dziennik wojenny dowództw a Wehrmachtu], t. 2.1,
Frankfurt n. Mene m 1963, s. 46.
4 5 2 Hasło “Wytrzymać z a każdą cenę “ pomogł o zim ą 1941/42 przełamać kryzys n a froncie wschod­nim.
Kurt von Tippelskirch, Geschichte de s Zweite n Weltkriegs [Historia II wojny światowej] , Bonn 1951,
s. 248; gen.pik Franz Haider, Kriegstagebuch [Dziennik wojenny], t. III, Stuttgart 1964, ss. 342 nn
ka. Tutaj mowa o pierwszych stałych kwaterach głównych, urządzonych dla potrzeb
wojny na
Zachodzie, 1 O.V-5 .VI. 1940 kwatera główna Felsennest (Skalne Gniazdo)znajdowała
się pod Mun- stereifel, 6-28.VI w “Wilczym Jarze” w Bruly de Peche pod Rocroi w Belgii,
potem do początku lipca w “Tannenbergu” w Knibis (Schwarzwald). Kwatera główna,
którą Hitler odrzucił z powodu nazbyt luksusowego wyposażenia i nie korzysta! z niej, to
zamek Ziegenberg pod Bad Nauheim.
Próbowałem kiedyś wytłumaczyć Eltzowi454, że stworzenie lub Opa­trzność jest zapewne
czymś nieprzemijającym, natomiast pojęcia, którymi ludzie się w tym zakresie posługują,
są czymś bardzo chwiejnym. Dlaczego Bóg nie umożliwia wszystkim ludziom dojścia do
prawidłowego wyobraże­nia? Patrząc horyzontalnie, ludzie wykształceni zdają sobie dziś
sprawę z tego, że katolickie wyobrażenie o Bogu nie ma za sobą nawet dziesięciu pro­cent
ludzkości.
Terror Machine
223
www.bhpoland.org
W tym samym okresie ludzie stworzeni przez tę samą Opatrzność wyz­nają tysiąc rozmaitych religii. Ale spójrzmy również wertykalnie: wiemy, że to chrześcijaństwo obejmuje
bardzo krótką epokę w dziejach ludzkości.
Bóg stwarza ludzi. Stają się oni ludźmi przez grzech śmiertelny. Takie warunki dał ludziom Bóg. Od pięciuset tysięcy lat patrzy, jak ludzie tam rozrabiają, a potem przychodzi mu
do głowy posłać swojego jednorod- zonego syna. Niesłychanie wszystko skomplikował
wybierając taką okrężną drogę!
Inni w to nie wierzą. Trzeba im to wbić do głów na siłę. Gdyby dobry Bóg był zainteresowany w poznaniu, to po co komu koła i hiszpańskie trzewiki? Doszło do tego, że ci katolicy przeważnie sami w to nie wierzą. Tylko stare babcie chodzą do kościoła, bo muszą
zagadać ziemską chuć. Samo stare próchno, nic się na tym nie zyska. W całej organizacji
tylko część jest zain­teresowana tą zabawą!
Niedobrze jednak dzieje się, gdy taka przepełniona pychą organizacja w taki sposób wystawia stworzenie na pośmiewisko: wszystko to próbuje się podłączyć pod stwórcę świata,
z tą wiarą wiąże się ideę stworzenia! Czyż można bezczelniej wyszydzić Boga, niż przez
związanie z nim tego bał­wochwalstwa! Tym, co odróżnia człowieka od zwierząt, najcudowniejszym chyba dowodem na wyższość człowieka, jest zdolność do pojęcia, że musi
ist­nieć siła sprawcza stworzenia. Wystarczy spojrzeć w teleskop albo w mikroskop, aby
zauważyć zdolność człowieka do pojęcia tych praw. Wymaga to jednak pokory! Jeśli siłę
sprawczą stworzenia identyfikuje się z fetyszem, a fetysz zawiedzie, wyobrażenie o Bogu
wali się w gruzy.
Po co walczyć, skoro wystarczy się modlić! W konflikcie hiszpańskim Kościół powinien
był powiedzieć: obronimy się siłą modlitwy. Wolał jednak opłacić pogan, dzięki którym
święty Kościół pozostał przy życiu.
Jeżeli jestem biednym diabłem i nie mam czasu żałować, to koniec ze mną! Ale jeśli
przedtem miałem dziesięć marek i zapłaciłem im z góry, to w porządku! I to ma być wola
stwórcy świata!
454 Paul hr Eltz von Riibenbach (1875-1943), 1924-32 prezes dyrekcji kolei w Karlsruhe, 1932-37 minister transportu, opuści! urząd z powodu różnic zdań z Hitlerem
Jeżeli wierzy w to wiejska dziewucha albo drobny proletariusz, niech tam. Ale żeby inteligentni ludzie hołdowali takiemu szatańskiemu zabobonowi! W imię tego torturowano
setki tysięcy ludzi!! to pod obłudnym hasłem miłości! Nie wierzę, żeby coś, co jest oparte
na kłamstwie, mogło trwać wiecznie. Nie wierzę, żeby można było na wieki stłumić
prawdę. Musi zwyciężyć!
Mogę sobie wyobrazić, że na jakimś terenie nastanie epoka absolutnej
tolerancji. Mogę tylko powiedzieć: niech każdy będzie szczęśliwy po swoje­mu! Taką
tolerancję znał świat antyczny. Nikt nie próbował nawracać bliźniego do poszczególnych
bogów. Nie idę do kościoła, żeby zakłócać nabożeństwo, lecz żeby na przykład podziwiać
piękno budowli.
Nie chciałbym jednak pozostać w pamięci potomnych jako jeden z tych, którzy szli
w tych sprawach na ustępstwa. Wiem, że człowiek w swojej niedoskonałości tysiące
224
Terror Machine
www.bhpoland.org
rzeczy robi źle, ale przecież nie zrobię czegoś źle wbrew mojej wiedzy! Ja osobiście nie
przyłożę ręki do takiego kłamstwa, nie żebym chciał zrobić innym na złość, tylko dlatego, że dostrzegam w tym szy­derstwo z wiecznej Opatrzności. Cieszę się, że nie mam
z tym wewnętrznie żadnej styczności. Dobrze się czuję w historycznym towarzystwie,
w którym się znajdę, jeśli Olimp istnieje. W tym, na który trafię, spotkam najbardziej
oświecone umysły wszystkich czasów. Jak 21 marca 1933 mieliśmy pójść do kościoła,
nie chciałem. W Partii nigdy nie zaprzątałem sobie głowy tym, jakiego wyznania jest
moje otoczenie. Gdyby mnie dzisiaj mieli chować, nie życzyłbym sobie na dziesięć kilometrów dookoła ani jednego klechy. Gdyby coś takiego mogło mi pomóc, zwątpiłbym
w Opatrzność. Działam odpowiednio do tego, co dostrzegam i co pojmuję. Nie mogę
przeszkodzić, gdy ktoś spokojnie się modli, ale klątw nie zniosę i rezygnuję z ich modlitw. Dzięki wyższemu nadaniu jestem tutaj, jeżeli do czegoś jestem potrzebny. Pomijając
fakt, że ten uszczęśliwiający Kościół jest dla mnie zbyt okrutny. Nigdy nie znajdowałem
przyjemności w zdzieraniu skóry z innych, nawet jeśli uważam, że bez przemocy się nie
utrzymam.
Życie jest dane tylko temu, kto o nie najsilniej walczy. Podstawowym prawem życia jest:
broń się!
Czas, w którym żyjemy, jest czasem upadku tej sprawy. Może to jeszcze
potrwać sto czy dwieście lat. Szkoda, że możemy to ujrzeć tylko z oddali, jak Mojżesz
Ziemię Obiecaną. Wzrastamy ku słonecznemu światopoglądowi, pełnemu tolerancji - a
człowiek niech spokojnie rozwija zdolności dane mu od Boga. Musimy tylko zapobiec
powstaniu nowego, jeszcze większego kłamstwa - świat żydo-bolszewicki musi upaść!
149. Kwatera główna Fuhrera 27 lutego 1942 wieczorem
W Holandii, Danii, Norwegii Ruch jest w rękach ludzi, którzy wolą być premierami
z naszej łaski niż emerytowanymi majorami czy kimś w tym stylu455 . Muszę
kogoś posłać do Belgii - to wyłącznie kwestia doboru! To nie jest miejsce dla sztywnego
gościa z Północy. To musi być człowiek nieby­wale zręczny, gładki jak węgorz, uprzejmy,
wytrwały i twardy. Kimś takim jest SeyB456, miły i przyjacielski, a zarazem bezlitosny
w sprawach zasad­niczych. Powiem szczerze, że do takiej pracy w pierwszym rzędzie
wchodził­
Kiedy stary [król] z Danii postępuje jak Szwed, to znaczy nic nie robi, a jak się zmęczy,
to gra w tenisa, staje się szybko prastary! Jeden Szwed mówił mi, że mają bardzo dobrą
konstytucję, jak król jest nieobecny dłużej niż cztery tygodnie, trzeba ustanowić regenta,
wtedy może go nie być do sześciu miesię­cy. W ten sposób ludzie się bezwstydnie starzeją.
W Danii jest już następca, znaczy Clausen. Gdy to osiągniemy, będziemy mieli trzech
ludzi, którzy tak nagrzeszyli, że pójdą z nami na dobre i na złe. SS już wyssało z Danii
kupę stali, na Clausenie możemy polegać, na Mussercie461 też. W Belgii siedzi by
w rachubę mój krajan z Marchii Wschodniej. Gdy się zastanawiam nad przeklęty król
- Dlaczego on nie uciekł? Młodą żonę posłałbym za nim! W złowiekiem odpowiedniego
formatu, to wśród moich gauleiterów w pier­Paryżu zainstalujemy drugi rząd. Abetz
Terror Machine
225
www.bhpoland.org
jest, jak dla mnie, trochę za bardzowszym rzędzie przychodzi mi do głowy Jury457
. Bardzo zręczny, mądry, nastawiony tylko na kolaborację. Nie mogę mu dokładnie
wyjawić moichpojednaw czy w całej swej istocie, a zarazem nieustępliwy w dążeniu
do celu. Mój Styryjczyk458 też jest świetny, ale jeszcze trochę za młody. Posłać takiego
człowieka jak SeyB albo Jury na Wschód, to lepiej od razu wysłać byka! Z drugiej stronynie wolno utożsamiać elastyczności ze słabością. Oni i tam nie odstąpią swojego wodza.
Bardzo zręcznie zachowywał się Schirach, on się kiedyś przyda do wielkiego zadania,
jemu także można kiedyś powierzyć prowincję.
SeyB zdołał stworzyć ruch, który teraz stopniowo się rozrasta i sam z siebie prowadzi
wojnę przeciwko Wilhelminie, tak że my wcale nie musimy się w to wdawać459. Myśl
wielkogermańska potrafi do siebie przyciągnąć. Takim człowiekiem jest też Clausen w
Danii460 .Najgorsi są królowie, jak się zestarzeją. Tknąć takiego, to wszyscy warczą.
Franciszek Józef niewątpliwie był o wiele mniej inteligentny od swojego następcy, ale o
rewolucji przeciwko niemu mowy nie było. Był wokół niego taki nimb, chociaż był to
najżałośniejszy monarcha wszechczasów. Pozwalał na wszystko i nic nie robił.
celów, bo jest żonaty. Znam kogoś, kto się wygadał przez sen - skąd mogę wiedzieć, czy
Abetz też nie gada przez sen! Ale w każdym razie starannie buduje w Paryżu opozycję, a
jego żona mu pomaga. To wygląda spokojniej ! Jeśli posuniemy się do stworzenia rządu
antyvichystowskiego, to najwięk­szym marzeniem opozycji będzie abyśmy zostali. Będą
się bali, że ktoś dojdzie, ilu z nich było przekupionych. Poza tym Francja to taki kraj, że
bez trudu znajdę ludzi, którzy chętnie tam zostaną na dłuższą okupację. Nie ma ryzyka,
że pewnego dnia część wojska powie: nie chcemy dłużej siedzieć we Francji!
Powiedziałem Himmlerowi: gdybym był dawnym cesarzem niemieckim, też bym popadł
u Pana w niełaskę. Nie mam naszym przodkom za złe, że nie pos­zli na Wschód. Nie
znali wtedy zduństwa ani pasów startowych, zima to była zima, łatwo powiedzieć: krew i
ziemia! Na Zachodzie były i tereny cieplejsze! Gdyby nie ciasnota umysłowa niemieckich
książąt, udałoby nam się zgerman- izować całe pomocne Włochy. I tak Zachód w dużej
części jest rasowo ger­mański. Teoria Himmlera zdecydowanie wymaga korekty, nie
można jej
455 Duńska partia narodowo-socjalistyczna, na czele której stal 1933-45 lekarz Frits Clausen, nie odegrała
podtrzymywać w obecnym kształcie
. Za bardzo czcimy Henryka Lwa, istotnej roli. Na początku okupacji niemieckiej liczyła 6000 ludzi, 1945 była
w rozkładzie.
Wódz Nasjonal Samling w Norwegii, Vidkun Quisling,byłdo 1928 oficerem armii norweskiej. 1942-45 pełnił
funkcję premiera, będąc jednak całkowicie zależnym od komisarza Rzeszy.
456
Arthur SeyB-Inquart (1892-1946), 1937 austriacki radca stanu, 1938 minister, II-IV1939 komisarz
Rzeszy na Austrię, X. 1939-Y 1940 zastępca generalnego gubernatora w Polsce, 1940-45 komisarz Rzeszy na
okupowaną Holandię.
457
Hugo Jury (1887-1945), lekarz, 1938-45 gauleiter Dolnego Dunaju.
458
Siegfried Uiberreither (ur. 1908), 1938 gauleiter, od 1940 również komisarz Rzeszy na Styrię.
459
Wilhelmina holenderska (1880-1962), 1890-1948 królowa Holandii, podczas okupacji niemieckiej
prze­bywała na wygnaniu w Wielkiej Brytanii i stworzyła tam ośrodek oporu przeciwko władzom okupacyjnym.
Siły, które mógł temu ruchowi przeciwstawić Mussert, nie były ani liczne, ani wpływowe.
460
1940 Himmler rozpoczął tworzenie w Danii pułku Nordland, walczącego później w ramach dywizi i SS
Germania. 1941 powstał ponadto korpus ochotniczy Danemark. Clausen szybko stwierdził, że przez to stracił najlep­
226
Terror Machine
www.bhpoland.org
szych ludzi, a wpływy jego partii w kraju - pomimo poparcia władz okupacyjnych - raczej zmalały niż wzrosły Erich
Thomsen, Deutsche Besatzungspolitik in Danemark 1940-1945 [Niemiecka polityka okupacyjna w Danii 1940-45],
Dusseldorf 1971, ss. 94 nn.
który przeszkadzał cesarzowi wprowadzeniu jego polityki. Ile by można osią4 6 ^ Anthjon Adrian Mussert, wódz holenderskich narodowych socjalistów.
4 6 2 Leopold III (ur 1901), 1934-51 król Belgii Podczas okupacji niemieckiej był w kraju.
4 6 3 Abetz zaraz po objęciu urzędu przystąpił do nawiązywania wszechstronnych kontaktów. Jego próby,
złagodzenia reżimu okupacji i zmniejszenia uciążliwości podziału kraju przez linię demarkacyjną pozostały jednak
bezowocne. Hitler oświadczył, że interesy polityczne trzeba podporządkować celom wojskowym, niedostatecznie
też informował go o długofalowych celach swojej polityki. E.Jackel. Frankreich in Hitlers Europa [Francja w
Europie Hitlera], Stuttgart 1966, ss. 59 nn.
4 6 4 Panująca początkowo w historiografii - szczególnie w SS - tendencja do potępiania polityki włoskiej cesarzy niemieckich i uważania polityki wschodniej za jedyną realną możliwość podczas wojny została pod naciskiem Hitlera
zarzucona i zmodyfikowana. Por. zeszyt wydany przez centralę SS Do s Reich und Europa [Rzesza i Europa). Czytamy tam min.: Ta potężna pozycja w Niemczech i we Włoszech umożliwia cesarzom politykę zagraniczną zakrojoną
na wielką skalę (s. 13). Podobnie w propozycji 8-tygodniowego szkolenia: Sicherung Europas [Bezpieczeństwo Europy], ss. 17 nn.
gnąć, gdyby wszyscy ciągnęli w tę samą stronę!46 5 Gdyby konsekwentnie prowadzono
ofensywę na Zachodzie, istniałoby wielkie państwo germańskie od Danii po Loarę. I Anglia nie byłaby dziś tym, czym jest.
Nadejdzie czas, gdy propaganda polityczna będzie nam bardzo pomoc­na. Propaganda nie może teraz apelować do szarego Anglika, żeby zrobił to czy tamto, powinna jedynie przedstawiać niepodważalne fakty, które padną na podatny grunt i doprowadzą
odbiorcę do takiego mniej więcej wniosku: Imperium brytyjskie z wolna staje się kolonią
amerykańskich Żydów!
W opactwie westminsterskim po mszy odegrano na organach Między­narodówkę! To
jest nic innego jak upadek chrześcijaństwa! Porównać dzisiejsze oświadczenia angielskie
z tym, co rok temu przyszło z Lizbony - to punkt zwrotny466 !
150 Kwatera główna Fuhrera 27/28 lutego 1942 w nocy
Amann miał świetny pomysł - założyć gazetę partyjną wraz z wydawnictwem partyjnym.
Przychody z wydawnictwa urosły z biegiem czasu tak, że gazecie nic nie grozlio. Amann
umiał utrzymać wydawnictwo przez czas, który przesiedziałem w Landsbergu. Rząd
potknął się wtedy o takie kruczki prawne, jakie na nas nie zrobiłyby wrażenia. Ale wtedy
bardzo nam to pomogło. Wydawnictwo miało formę prawną spółki z o.o., a rozwiązanie
spółki wymagało decyzji zgromadzenia wspólników, nieosią­galnej, bo jeden ze wspólników, pan von Sebottendorff, przebywał za granicą, bodajże w Turcji467.
465 W zeszycie centrali SS Der Weg zum Reich [Droga do Rzeszy) czytamy o Henryku Lwie, którego poli­tykę
wschodnią oceniano wyżej niż starania Barbarossy o jedność Rzeszy: W osobie Fryderyka Barbarossy ród llohenstaufów raz jeszcze dal Rzeszy jednego z największych reprezentantów niemieckiego cesarstwa. Pod jego rzą­dami
Henryk Lowe znów przystępuje do walki o niemiecki Wschód. Ten tekst z 1943 w ogóle nie wspomina o kon­flikcie
między Barbarossą a Henrykiem Lwem.
466 Po kapitulacji Francji Hitler podjął próbę przeciągnięcia księcia Windsoru na swoją stronę i wykorzysta­nia jeg
Terror Machine
227
www.bhpoland.org
o autorytetu do nakłonienia Anglii do rokowań i zawarcia pokoju. W tym celu poseł niemiecki w Lizbonie Oswald
baron von Hoyningen-Huene i szef wydziału zagranicznego SD w Głównym Urzędzie Bezpieczeństwa Rzeszy
(RSHA) szukali kontaktu z zaufanymi księcia Próba ewentualnego uprowadzenia księcia, co planował Schellenberg,
zawiodła. Książę wyjechał na wyspy Bahama, aby objąć urząd gubernatora. Poinformował poselstwo, że sprawa jest
nie do załatwienia, ponieważ w Anglii nie ina zainteresowania zbliżeniem z Niemcami Por.: Akten żur deutschen
auswdrtigen Politik [Akta niemieckiej polityki zagranicznej], seria D, t X, Frankfurt n.Menem 1963, ss. 325 nn.
467 Munchener Beobachler należał od 1901 do wydawnictwa Franza łihera. Po śmierci Ehera wydawnictwo i gazetę
sprzedano pani Bierbaumer, redakcję gazety przejął Rudolf hr. von Sebottendorff, prezes narodowego Towarzystwa
Thule VIII 1919 pismo przemianowano na Vólkischer Beobachter W końcu IX 1919 wydawnictwo Franz Kher Spadkobiercy zostało przekształcone w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ale pismo nabrało charakteru
jednoznacznie narodowo-socjalistycznego dopiero po mianowaniu VIII 1921 redaktorem naczelnym Dietricha
Eckarta Por.: Werner Maser, op cii , ss. 258 nn
Jak się łatwo domyślić, Amann mimo najszczerszych chęci nie był w stanie go tam
odszukać. W swoim czasie przejąłem udział w spółce - na poziomie 5000 marek dostałem
w prezencie od Gutberleta i dokupiłem inne
- a pozostałe zostały w dawnych rękach. Przedsiębiorstwo istniało już trzy­dzieści czy
czterdzieści lat pod nazwiskiem Franza Ehera. Zachowałem tytuł “Vólkischer Beobachter468 “Jakkolwiek Dietricha Eckarta szlag na to trafiał. Mówił: Kurier! Bojownik to
się powinno nazywać, albo jakoś podobnie! Amann bardzo inteligentnie w celu odwrócenia uwagi założył do publikacji pewnych szczególnych rzeczy wydawnictwo Hohneichen. Drukarnię zostawił Adolfowi Mullerowi, żeby się nie narażać na konieczność
pra- wowania się ze swoimi towarzyszami partyjnymi.
1 5 1 Kwatera główna Fuhrera 28 lutego 1942 wieczorem
Żeby zlikwidować głód mieszkaniowy, musimy po wojnie przez pięć lat budować milion
mieszkań rocznie. Czas budowy domu nie może przekraczać trzech miesięcy. Musimy
przy tym zwrócić uwagę na to, by wreszcie zastosować najnowsze osiągnięcia techniki
tam, gdzie ich absolut­nie brakowało - trzeba odciążyć gospodynię! Jest to konieczne
choćby dlat­ego, że wystąpi coraz większy brak służących, a młoda rodzina z wielu przy­
czyn nie może sobie zresztą pozwolić na służącą. Chodzi nie tylko o to, by w bezpośredniej
bliskości bloków mieszkalnych były przedszkola, lecz także, żeby gospodyni nie musiała
sama tam odprowadzać młodego pokole­nia, naciska guzik, przychodzi siostra, żeby
odebrać dzieci. Kobieta nie będzie już musiała znosić po schodach śmieci i odpadków
kuchennych ani przynosić opału, to wszystko musi się robić samo dzięki urządzeniom
zain­stalowanym w mieszkaniu. Budzik, który budzi ją rano, powinien równocześnie
powodować zagotowanie wody potrzebnej na śniadanie, i co tam jeszcze za udogodnienia można wprowadzić.
Mam człowieka, któremu muszę tylko zlecić techniczne unowocześnie­nie gospodarstwa
domowego. Robert Ley tylko na to czeka, żeby puścić wszystko w ruch w tym kierunku!
Ale każde mieszkanie powinno ponadto mieć swój garaż, i nie może on kosztować
czterdzieści czy pięćdziesiąt marek na miesiąc, tylko ze cztery - pięć. Że dziś tego nie
mamy, to wina prawników! Dowiedziałem się, że ci z administracji nie mają nic lepszego
do roboty, tylko wynajdywać rozmaite źródła zadrożeń, które kiedyś - tam wy Kuner
228
Terror Machine
www.bhpoland.org
Ludowy. stąpiły przy budowie garaży, i na tej podstawie wydawać przepisy, które mają
zapobiec nieszczęściu. Doprowadza to do stawiania wymagań, których się nie da spełnić,
jeżeli cena ma się zmieścić w rozsądnych granicach. Nier­az opierają się przy tym na stanie techniki z czasów dawno minionych. Tak na przykład jest przepis, że rampy mogą mieć
tylko taki i taki kąt nachyle­nia, co powoduje stratę miejsca, materiału i czasu, słowem
nakłady zupełnie dzisiaj zbędne. Dalej konieczna jest standaryzacja co do urządzenia
wnętrza. Nie mówmy: teraz? Po co to komu! Niech tylko te pięć milionów nowych
mieszkań oszczędzi swoim mieszkańcom na przykład konieczności zakupu nowych firanek, bo stare nie pasują, to już będzie jak znalazł. Kiedyś trzeba zacząć, lepiej dziś niż
jutro.
152* Kwatera główna Fiihrera
28 lutego/l marca 1942 w nocy
W 1925 Bechsteinowie zaprosili mnie do siebie do Bayreuth, mieszkali na Liszt-StraBe,
tak się ona chyba nazywała, zaraz za rogiem koło Wahnfried, mają to chyba do dzisiaj.
Właściwie się tam nie wybierałem, mówiłem sobie: Siegfried Wagner może przez to mieć
jeszcze większe kłopoty - był trochę w rękach Żydów. Dotarłem do Bayreuth o jedenastej
wieczór, Lotta była jeszcze na nogach, starzy Bechsteinowie już spali. Następnego dnia
z rana przyszła pani Wagner i przyniosła mi kwiaty. A potem się zaczęło! Z tego czasu
istnieje mnóstwo zdjęć, które zrobiła Lotta Bechstein. W dzień chodz­iłem w krótkich
spodniach, do opery w smokingu lub fraku, wolne dni zawsze były cudowne. Jeździliśmy
w góry Fichtel albo do Szwajcarii Frankońskiej. W ogóle żyć, nie umierać! Jak się gdzieś
usuwałem na ubocze, zawsze miałem kontakt z artystami i artystkami. Z drugiej strony
nie byłem jeszcze taki sławny, żeby mi nie dawano spokoju.
Dietrich Eckart bywał przedtem w Bayreuth jako krytyk, zawsze mnie namawiał: wiesz,
takiej atmosfery jak w Bayreuth nigdzie nie znajdziesz! Opowiadał kiedyś, jak pewnego ranka włamali się do “Eule”46 9 i poszli na łąkę za domem festiwalowym, żeby tam
odstawiać czary wielkopiątkowe, było-mówił-cudownie470. Pierwszym Parsifalem, jakiego tam słyszałem, był
^^Restauracja gdzie zbierała się artystyczna bohema.
Dietrich Eckart opowiada) 1894 dla Munchen-Augsburger-Abendzeitung o festiwalach w Bayreuth. W tym okresie
dużo się obracał w kręgach artystycznych. “Czary wielkopiątkowe” - z Par- sifala Wagnera.
Clewing, kapitalna postać ze świetnym głosem. Potem słyszałem Pierścień i Śpiewaków.
Wkurzyło mnie, jak ten Żyd Schorr śpiewał partie Wotana. czyste zhańbienie rasy!
Dlaczego nie ściągnęli z Monachium Rodego? Mieli jeszcze jednego człowieka na
wyjątkowym poziomie, kameralistę Brauna. Potem nie przyjeżdżałem tam latami, nad
czym bardzo ubolewałem. Pani Wagner była niepocieszona, pisała dwanaście razy,
dzwoniła dwadzieścia pięć razy! Nieraz i nie dwa przejeżdżałem przez Bayreuth, zawsze
wtedy przychodziłem z wizytą. Ale pani Wagner, i to jest jej wielką historyczną zasługą,
na wieki związała Bayreuth z narodowym socjalizmem. Sam Zygfryd był ze mną
Terror Machine
229
www.bhpoland.org
zaprzyjaźniony osobiście, ale politycznie byl zupełnie bierny! Żydzi skręciliby mu kark.
inaczej nie umiał. Teraz zaklęcie nie dzi­ała, więcej go wystawiają. Ci gówniani Żydzi,
zniszczyli go! Słyszałem w młodości Próżniaka, podobno najlepszym jego dziełem jest
Kowal z Malbor­ka. Tyle jest jeszcze do usłyszenia i do obejrzenia! Kiedyś byłem w Berlinie na młodzieńczej operze Wagnera, na Nowicjuszu z Palermo, kwitnie melodi­ami
całkiem w Mozartowskim stylu, tylko w paru miejscach nagle zaczyna się Nowe.
153 Kwatera główna Fiihrera l marca 1942 w południe
Gość: Reichsfuhrer SS Himmler
Adolf Muller! Dietrich Eckart mnie do niego doprowadził. Eckart, pytam, co ty masz
wspólnego z takim typem? A on na to: czarny, zgoda, toporny jak mato który chłop, ale
to jest dusza-człowiek, a poza tym w życiu nie znałem lepszego drukarza! To było długo
przed tym, jak dostałem V[6lkischerj Bfeobachtera]. Jak mu złożyłem wizytę, siedział
rozparty jak plutokarata i mówi: Najpierw ustalmy sobie jedno: nie ma pieniędzy, nie ma
druku.
Przyjść do Mullera, to człowiek słyszał jeden lament. Ale był coraz grub­szy. Gazet
wydawał coraz więcej, miał coraz to nowe maszyny. Ciągle narzekał na taryfy i zapowiadał
upadek firmy. Mówiłem: nie wygląda pan! A on: Z tego smutku, to się trochę pije i jakoś
odchodzi.
Już przed przejęciem władzy zdarzało się, żeśmy u niego zamawiali czternaście do dwudziestu milionów. Urządził się supernowocześnie, to był istny geniusz w swojej branży. Był
bardzo bystry i prospołecznie nastawiony, robotnikom po części płacił bardzo dobrze.
Na wycieczkach zawsze był ze swoimi ludźmi, nie żałował na to pieniędzy. Dla takiego
przedsiębiorstwa to było nic, wbijał to w koszty VB.
Ile razy gdzieś jeździłem z Miilllerem, nie zdarzyło się, żeby nie odwiedził dziewczyny,
z którą miał dziecko. Każdemu dziecku wpłacił pięć tysięcy marek na książeczkę. Teraz ma z prawego łoża czwórkę, że też taki kaleka ma takie śliczne dzieci! Ma bzika na
punkcie tych dzieci. Zawsze dwa dni w tygodniu jest u Idy nad Tegernsee (chociaż się z
nim rozwiodła, żeby dzieci miały przyzwoite nazwisko!), dwa dni u żony w Monachium,
resztę na polowaniu. To jest facet z klasą.
154 * Kwatera główna Fiihrera
/ marca 1942 wieczorem
Gość: Reichsfuhrer SS Himmler
Dla kobiety najpiękniejsza suknia traci cały urok z chwilą, kiedy inna kobieta ubierze
się tak samo. Widziałem kiedyś, jak kobieta wyszła z opery, nie miałem pojęcia, co
się stało, a ona po prostu zobaczyła w loży naprzeci­wko kobietę w takiej samej sukni.
Coś takiego, bezczelność, wychodzę! Kiedy kobieta robi się na bóstwo, często dodaje jej skrzydeł skryta satysfakc­ja, że inne będą wściekłe. Kobiety umieją - czego brak
nam. mężczyznom - jednocześnie całować przyjaciółkę i kłuć ją szpilką. Nie ma sensu
230
Terror Machine
www.bhpoland.org
próbować kobiet zmienić, zostawmy im te drobne słabości! Jeśli dzięki temu mają być
szczęśliwe, to doskonale! Tysiąc razy lepiej, żeby kobieta zajmowała się tym, niż miałaby
się bawić w metafizykę.
Jeśli kobieta zaczyna myśleć o zagadkach bytu, to niedobrze, to działa na nerwy! Najgorsze są kobiety, które nie patrzą w lustro i kompletnie nie dbają o siebie. Są też kobiety,
które trzęsą się nad sobą, dopóki nie znajdą męża. Póki są same, walcząc każdy dekagram,
a jak już kogoś mają. leci kilogram za kilogramem, dziesięć, dwadzieścia, co tam! Każda
kobieta mogłaby odpowiedzieć - a po co się golicie? Dlaczego się czeszemy, po co sobie
robimy przedziałek? Nikt nie chodzi tak, jak go natura stworzyła! Jak byłem mały, ogoleni chodzili tylko aktorzy i klechy, w Leonding jeden nie miał brody i wszyscy go mieli
za dandysa! Za brodą może się kryć człowiek o kryształowym charakterze, ale ogólnie
łatwiej coś powiedzieć o człowieku bez brody. To zresztą prosta kontynuacja rozwoju
trwającego od milionów lat - człowiek stopniowo tracił włosy.
Gdzie kobiet jest więcej niż mężczyzn, tam kobieta musi wygryźć rywalkę - po prostu
instynkt samozachowawczy! On panuje nad wszystkim innym. Z najłagodniejszej kobiety wyłazi bestia, jeśli inna odbierze jej męża lub przyjaciela. U jednych ten instynkt jest
bardziej rozwinięty, u innych sła­biej, przy czym najsilniej przejawia się u tych najbardziej
kobiecych. Mówi się nieraz o kobiecych wadach - może to jednak jest zaleta!
Gdyby kiedyś powstało państwo mężczyzn, ludzkość znów znalazłaby się na drodze w dót.
W czasach prehistorycznych na pewno więcej było państw opartych na matriarchacie od straty części mężczyzn naród nie wymiera od braku kobiet owszem. Po wojnie trzydziestoletniej dość szeroko dopuszczono wielożeństwo. Nieślubne dziecko doprowadziło
naród na szczyty. Ustawowo się tego nie ureguluje. Ale - dopóki się ma dwa i pół mil­
iona kobiet skazanych na staropanieństwo, nie można pogardzać nieślubnym dzieckiem!
Kobieta, która ma dziecko i troszczy się o nie, stoi w moich oczach wyżej od wiecznej
dziewicy. Przesądy społeczne są traktowane niezbyt nerwowo, naturalne podejście znów
toruje sobie drogę, jesteśmy na najlepszej drodze. Od wielu dziewczyn, przede wszystkim
kelnerek, dopiero później dowiadywałem się, że mają dzieci-wzruszającajest taka dziewczyna, której całym szczęściem jest móc się troszczyć o dziecko. Jeśli dziewczyna nie urodzi dziecka, popada w histerię lub chorobę. Uderzające: w prawie wszystkich narodach
jest więcej kobiet niż mężczyzn. Gdyby człowiek nie widział dookoła tyle zdrowego życia,
musiałby nabrać absolutnej pogardy dla życia. Na pewno bym ją czuł, gdybym widział
tylko górne dziesięć tysię­cy. Jeśli tak nie jest, zawdzięczam to tylko kontaktowi z o wiele
zdrowszymi masami.
Na wsi doszło do tego. że zarzut wobec księdza, że ma zbliżenia, nie robi na ludziach
żadnego wrażenia. Jeśli żyje ze swoją gospodynią, cala wieś jest spokojna - dzieci, inne
kobiety mają spokój! I tak mu tego z głowy się nie usunie!, mówią kobiety. Najbardziej
zakłamane jest górne dziesięć tysięcy. Przeżyłem tam niewiarygodne rzeczy. Ludzie
odsądzali innych od czci i wiary, bo mieli stosunek pozamałżeński, a sami żenili się z
rozwódkami! Jednemu panu kazałem kiedyś przyjść i przypomniałem mu jego własną his­
torię. Trzeba sobie wyobrazić, w jak małym stopniu małżeństwo jest tym, czego chciała
natura - spełnieniem wielkiego życiowego pragnienia! Nie ma szczęścia nad to, gdy się
odnajduje tych dwoje, których natura sobie przez­naczyła, ale jest wiele momentów, które
Terror Machine
231
www.bhpoland.org
ludzi łączą lub uniemożliwiają połączenie się. Tyle dziewcząt trałla do klasztorów, bo nie
dostały tego, którego pragnęły; jeśli nie zostały “obiecane”(przez rodziców) to dwie trze­
cie wszystkich dziewcząt w naszych klasztorach zaprowadziła tam nieszczęśliwa miłość.
Jak niewielu ludziom jest w praktyce dane wyegzek­wować swoje życiowe prawo!
155 * Kwatera główna Fiihrera 3 marca 1942 w południe
Gość: Reiehsfiihrer SS Himmler
Jeśli kiedykolwiek pozwolimy zdobytym prowincjom stworzyć własną armię lub lotnictwo, koniec z naszym panowaniem. Samorządność to pier­wszy stopień do niepodległości.
Co się zdobyło przemocą, tego się nie utrzy­ma demokratycznie. Podzielam w tej sprawie
stanowisko brytyjskich torysów: gdzie sens. podbijać wolny kraj tylko po to. żeby mu
zwrócić wol­ność? Kto przelał krew. ma prawo panować nad tym. co zdobył. Wolność
Indii nie przetrwałaby dwudziestu lat! Anglicy plują sobie teraz w brodę, że źle rządzili
tym krajem, bo ludność nie okazuje zachwytu. Rządzili dobrze, a ich błąd polega na oczekiwaniu zachwytu. Gdyby tam nie panowali Angl­icy, nie byłoby tam 380 milionów Hindusów! Anglia wyzyskiwała Indie, ale angielskie panowanie dało temu krajowi również
pewne korzyści.
Przede wszystkim nie wolno puszczać na tereny wschodnie niemieckich nauczycieli,
stracilibyśmy rodziców i dzieci. Stracilibyśmy cały lud, któremu wbita łopatą do głowy
wiedza i tak nic nie da. Najlepiej, żeby ich nauczyć tylko mowy znaków. Przez radio powiemy im. co mogą. a czego nie mogą. Muzyka bez ograniczeń. Tylko niech się nie uczą
pracy umysłowej, żadnego drukowania! Jak się odpłacili za europejską kulturę? Co tam
powstało? Anar­chizm urny słowy! Najszczęśliwsi będą, jak ich zostawimy w spokoju.
Inaczej wychowamy sobie najzłośliwszych wrogów!
Gdyby działać zgodnie z interesami belferii, w pierwszym rzędzie powinniśmy założyć w
Kijowie uniwersytet! Człowiekowi nie należy wpa­jać nic nad to.co mu rzeczywiście
potrzebne, inaczej się go tylko niepotrzeb­nie obciąża! Lepiej mu pokazywać piękno!
Muszę wiedzieć, czego potrzebu­je dziecko. To właśnie było wspaniałe w rozkwicie kultury greckiej - wychowywano ludzi ku pięknu. A dziś wkrapla się im informacje!
Wykształcenie szkolne powinno dawać tylko wiedzę ogólną, na której buduje się
wiedzę specjalistyczną. Muszę radykalnie przebudować model wychowania. Format
wydarzeń rośnie! Jaką głowę musiałoby mieć dziecko, żeby poznać dzieje powiatu, kraju,
Rzeszy! To, co my tak po prostu przeży­wamy, nasze dzieci będą kiedyś musiały wykuć.
Mózg tego wszystkiego nie przyjmie, co wleci jednym uchem, wyleci drugim! Trzeba
ująć całość jako kilka dużych cyklHTo nonsens, w szkole średniej uczyć każde
dziecko dwóch języków! Dziewięćdziesięciu pięciu procentom na nic się to nie przy­da!
Dość dać ogólne podstawy, zamiast lekcji francuskiego przez cztery lata poczekać przez
trzy, a w czwartym uczyć nie trzy. a jedną godzinę tygodniowo. Każdy chłopak stwierdzi,
czy to jest dla niego! Po co chłopakowi, który chce się zająć muzyką, geometria, chemia,
fizyka? Co on z tego potem pamięta? Absolutnie nic!
Zostawić wszystkie szczegóły! Za moich czasów żeby zdać egzamin, trzeba było z tylu
i tylu przedmiotów mieć znośne stopnie. Jeśli ktoś ma wybitne zdolności w konkretnej
232
Terror Machine
www.bhpoland.org
dziedzinie, dlaczego wymagają od niego tych innych? Trzeba pracować nad rozwojem
w tej dziedzinie!
Historia, jakiej się uczyliśmy przed czterdziestu laty, to były daty życia królów, wojen
i odkryć, żadnego całościowego obrazu. A niech się jeszcze trafi mało zdolny profesor,
istna tortura! Małe główki nie są w stanie tego spamiętać!
Bzdura totalna - ktoś ma niedostatecznie z jednego przedmiotu, więc nie może zostać
tym, czym chciał zostać!
Mieliśmy nauczyciela francuskiego, który szukał tylko słabości, uważal­iśmy go za wariata! Miał zacięcie psa gończego! żadnej pomocy, obchodziło go tylko to, na czym by
tu kogo złapać. Kiedy wspominam moich profe­sorów, muszę powiedzieć, że pewien
odsetek wśród nich stanowili obłąkani, którzy zabijali duszę dziecka. Tylko kilku innych
osiągało sukcesy.
Pomyśleć - ktoś taki może komuś złamać życie! Nie można budować przywództwa narodu
na bazie świadectwa szkolnego! Trzeba życiu pozwolić to skorygować. Świadectwo nie
może decydować-to dotyczy także naszych prawników - decydujące są wyniki w praktyce!
Jeśli chłopiec ma w sobie tyle życia, że ani chwili nie pozostanie spoko­jny
- on nie jest nieuważny, on nie chce słuchać! Jego zachowanie to tylko
wybryk, co ma robić innego! Może w przyszłości zdziała więcej niż wzorowi uczniów ie!
Są nauczyciele, których taki mały szatan doprowadza do pasji
- to zrozumiałe, niemniej chłopcu należy pozostawić możliwość sprawdzenia się.
Sądzę, że w sumie nie uczyłem się więcej niż jedną dziesiątą tego, co inni, zawsze szybko
odrabiałem lekcje i w każdym razie wiedziałem, o co idzie! Często współczułem moim
kolegom. Chodź się pobawić! -Nie mogę. mam dużo lekcji! Kuje. zdaje, do przodu! A
potem przychodzi ktoś z boku i wali kazanie, to rozbraja: jak to, przecież się uczyliśmy!
Mój Boże, jeden to ma w sobie, inni nie!
156* Wilczy Szaniec
7 marca 1942 w południe
Porównanie języka angielskiego z niemieckim, a niemieckiego z włoskim pozwala stwierdzić, że językowi angielskiemu brakuje zdolności do wyrażenia myśli
wykraczających poza krąg rzeczy i wyobrażeń powszechnie znanych.
Język niemiecki posiada zdolność szerszego tłumaczenia poznania, jeśli nawet zostaje
osiągnięta granica ludzkiego doświadczenia. Naród niemiecki jest narodem myślicieli,
ponieważ nasz język daje nam warunki do tego, by docierać do Nieznanego.
U mnie w Obersalzbergu ociemniały na wojnie Włoch wygłaszał mowę, która płynęła z
jego ust, fonetycznie wspaniała, istna apoteoza! Po przetłu­maczeniu nie było to nic godnego uwagi, żadnej myśli - język włoski to język muzyków!
Nie jesteśmy skłonni mówić tylko dla mówienia, u nas nie ma okazji do wsłuchiwania się
w brzmienie. Ale nasz język jest ubogi w samogłoski i musimy z tym walczyć!
Nie mamy dziś poetów i próbujemy zaradzić temu brakowi przez ulep­szanie słów. Słowo
jest jednak tylko środkiem do celu - to od myśli zależy możność właściwego posługiwania
Terror Machine
233
www.bhpoland.org
się słowem! Gdyby zostawić wolną rękę naszym poprawiaczom języka, to nasz język
z czasem straciłby cały urok i nie byłby już tak piękny! Już teraz w gruncie rzeczy
jesteśmy ograniczeni do samogłosek A, E i I, to czyni język niemuzycznym i ubogim!
Do tego głos­ki syczące! Jeśli mówię szybkopisarz’71 zamiast stenograf, toż to czysta pol­
szczyzna! W dodatku słowo bez sensu, wynalazca sam by tak nazwał swój wynalazek,
gdyby mu to przyszło do głowy - szybkopisarz to ktoś, kto szy­bko pisze!
Ludzie, którzy zalecają takie zniemczenia, są śmiertelnymi wrogami języka niemieckiego.
Gdyby stało się według ich życzeń, z jednej strony nie moglibyśmy się już wypowiedzieć
krótko i precyzyjnie zarazem, a z drugiej stalibyśmy się brzmieniowo ubożsi, nasze
wypowiedzi byłyby pełne roz­maitych nie mogę tego powiedzieć, ale gdyby mi było wolno,
to powiedzi­ałbym, jak u Japończyków. Jeden charkot, jeden gęgot by z tego wyszedł, nie
wiem, czy w ogóle dałoby się jeszcze śpiewać! Cieszmy się. że dysponuje­my tak wielu
środkami wyrazu do przekazywania niuansów! Bądźmy wdz­ięczni za barwne brzmienie
obcych słów, które przyjęliśmy za swoje!
-171 W tekście niemieckim: Kurzschrifiler
Prosta sprawa - raz zacząwszy wyrzucać obce wyrazy, nie wiadomo, gdzie się zatrzymać!
Pomijając ryzyko pomyłki co do żródłosłowu. Zniszczylibyśmy przy tym pracę wielu
pokoleń przed nami!
Konsekwentnie musielibyśmy zrezygnować także z urządzenia, które przyszło do nas
wraz ze słowem. Zwykła konsekwencja nakazywałaby ze słowem lealń72 odrzucić samą
instytucję teatru - byłoby nieprzyzwoite prze­jąć instytucję i udawać, żeśmy ją sami
wynaleźli! W końcu musielibyśmy wyzbyć się wszystkiego, co kiedykolwiek przyszło do
nas z zewnątrz! Dosyć wygłupów!
Do wprowadzania zmian w języku są powołani tylko najwięksi myśli­ciele narodu! W
okresie przed nami nadawałby się do tego jeden Schopen­hauer! Na ile można tok myśli
oswoić istniejącymi słowami, może ocenić tylko geniusz! Dopóki naród żyje, na bieżąco
otrzymuje nowe doświad­czenia i nowe pojęcia. Obrona przed tym nie ma sensu! Trzeba
z tym skończyć!
Jeśli wraz z przejętym z obcego języka pojęciem zadomowił się u nas obcy wyraz, który
brzmi dobrze, cieszmy się, że wzbogaciło się nasze słown­ictwo! Uważajmy tylko na jedno: aby wszyscy wymawiali to obce słowo tak, jak ono brzmi wymówione prawidłowo!
Nie może być rozziewu pomiędzy pisownią i wymową, jak to jest obecnie w angielskim!
Skoro dla każdej głos­ki mamy stosowną literę, prawidłowa wymowa nie może zależeć od
tego, czy ktoś zna wymowę języka, z którego pochodzi słowo - słowo powinno u nas być
pisane tak, żeby każdy, kto umie czytać, czytał je prawidłowo.
157* Wilczy Szaniec
10/11 marca 1942 w nocy
Każde zjawisko, z jakim się spotykamy, ma swoją przyczynę. Zaborc­zość kobiety to in234
Terror Machine
www.bhpoland.org
stynkt samozachowawczy, który pochodzi z czasów prehis­torycznych, kiedy kobieta była
całkowicie zdana na ochronę ze strony mężczyzny - pomyślmy i dziś o bezradności kobiety w czasie ciąży i później, dopóki dziecko nie zdoła samo zatroszczyć się o siebie.
Bez mężczyzny kobieta byłaby zgubiona. Dlatego kobieta kocha bohatera, który daje jej
poczucie bycia chronioną, chce silnego człowieka, a gdy go już ma, niechęt­nie z niego
rezygnuje. Mężczyzna też zna zazdrość o ukochaną kobietę, ale zakres zazdrości u kobiet
jest o wiele szerszy - matka jest zazdrosna wzglę­dem synowej, siostra względem brata.
472 Theater
Uczestniczyłem kiedyś w scenie, którą zamężna kobieta [Eva Chamber­lain] urządziła
swojemu żonatemu bratu, czysty obłęd! Młoda kobieta [Winifreda Wagner] przyznawała
siostrom rację, gdy chodziło o to, że stało się nieszczęście. To, że ta kobieta urodziła swojemu mężowi czworo dzieci, i wcale jej tego nie liczą, i to, jak potem była wierna swojemu
mężów i, to mówi samo za siebie’”! Dość spojrzeć na dzieci -jeśli dzieci gdziekolwiek mają
twarze, to tutaj!
Pośród przyjaciółek mojej matki tylko stara dyrektorowa Hormann4™ poprzestawała
na życzliwej trosce. Nawet u pani Bruckmann zdarzyło się. że przestano zapraszać
jednocześnie pewną panią z towarzystwa i mnie, odkąd pani domu zauważyła, jak na mnie
spojrzała ta dama w czasie pożegnania w salonie Bruckmannów, kiedy się jej kłaniałem
na pożegnanie. Kobieta była piękna, ja jej się widocznie wydałem interesujący, nic ponad
to! Znałem kobietę, która dostawała chrypki ze zdenerwowania, jeżeli zamieniłem z inną
choć parę słów!
Świat mężczyzny jest nieskończenie szerszy od świata kobiety. Mężczyzna żyje swoimi
obowiązkami, tylko od czasu do czasu odpływa myślą do kobiety. Świat kobiety wypełnia
mężczyzna, tylko od czasu do czasu myśli o czym innym. Różnica kolosalna. Kobieta
potrafi kochać o wiele głębiej niż mężczyzna!
Kobieta nie musi być inteligentna. W porównaniu z wykształconymi intelektualistkami
moja matka była na pewno prostą kobietą, co żyje dla swojego męża i dzieci, w towarzystwie naszych wykształconych pań czuła­by się chyba nieswojo - ale dała narodowi
niemieckiemu wielkiego syna!
Małżeństwa oparte tylko na seksie łatwo się rozpadają- to się da zaspokoić wszędzie!
Trudno się rozstać, kiedy istnieje przyjaźń, kiedy jedno nie-rozdzielnie łączy się z drugim.
Nie może być tak, żeby kobietę zmuszano do zeznań na tematy intymne. Zlikwidowałem
to! W ogóle nie znoszę szpi- clowania. Pamiętam jedną pyszną historię o Fryderyku Wielkim. Pewnego dnia wezwał do siebie szefa policji i powiedział mu, że wie o wiele mniej,
niż wiadomo na dworach innych monarchów. Proszę bardzo, odparł urzęd­nik, jeśli
zostanę do tego upoważniony, będę używał takich środków, jakich
4 7 3 P o załamaniu Cosimy Wagner jej korespondencję prowadziła jej córka Ewa. Powstał pr/ez to szczególny, pełny
zaufania stosunek, który po małżeństwie Ewy z Houstoncm Stewartem Chamberlainem doprowadzi! do poważnych
konfliktów w rodzinie. Szczególnie ucierpiała przez to Wńlifred Wagner. Hitler od początku darz\ I zau­faniem
Winifredę i Sieglheda Wagnerów. 30.VII.19.13 jako kanclerz Rzeszy złożył wieńce na grobach Richarda i Cosimy
Wagnerów oraz ich syna Siegfneda.
Terror Machine
235
www.bhpoland.org
4 7 4 Carola Hoffmann, wdowa po dyrektorze studia w Monachium, ti której Hitler w młodości często bywał.
się używa gdzie indziej. Wtedy Fryderyk Wielki powiedział: Za taką cenę - nie. Rezygnuję.
Ja też nie korzystałem z usług wywiadowców i nie przyjmę u siebie szpiega. W tej robocie
jest coś odrażającego! A już najgorzej, jak szpiegiem jest kobieta! Nie dość, że się prostytuuje, że udaje przed mężczyzną uczucia, których nie żywi, to jeszcze potem przykłada
ręki do zguby tego, którego oszukała!
Za młodu byłem raczej dziwakiem, co chodzi własnymi drogami, nie szukałem towarzystwa. Teraz nie umiem być sam! Najbardziej lubię jeść z kobietą, i wolę usiąść do stołu
w Osterii415, niż jeść samotnie w domu.
Powieści nie czytam wcale, a felietony rzadko - szanuję swoje zdrowie, tylko bym się
denerwował! Nasza Augsburger Abendszeitung jest dziś najs­tarszą gazetą w Europie!
Dobrze, że Amann jej nie skasował. Szkoda, że przestały wychodzić Fliegende Bldtter476
i że tak upadła Jugend411\ Jeżeli nie można utrzymać jednocześnie czegoś starego i
młodego, jestem za tym. żeby machnąć ręką na nowe i utrzymać to, co istnieje od dawna!
158 Wilczy Szaniec
11/12 marca 1942 w nocy
Kiedyś poznałem w Bayreuth kupca Móckela i na jego zaproszenie odwiedziłem go w
Norymberdze. Przed jego domem zobaczyłem tablicę: Palacze proszeni są o trzymanie
się z dala od tego domu! Podobną zasadę wprowadziłem u siebie.
Marszałkowi Rzeszy powiedziałem niedawno: Goring, czy sądzi pan, że pana wizerunek
z fajką robi dobre wrażenie? Jak by się panu podobał pom­nik przedstawiający pana z
cygarem w zębach?
Błędny jest pogląd, że żołnierz nie wytrzyma za granicą, jeżeli nie będzie miał co palić.
To był błąd, który trzeba zapisać na konto ówczesnego dowództwa że na początku wojny zaczęliśmy od przyznania każdemu żołnierzowi określonego dziennego przydziału
dymu. Teraz się tego nie da odkręcić. Ale jak tylko będzie pokój, skończę z tym. Mamy co
robić z dewiz­ami, nie musimy za nie sprowadzać trucizny. Zacznę od młodzieży, wystar­
czy im powiedzieć: nie bierzcie przykładu ze starych, tak też jest fajnie!
4 7 5 Odwiedzany przez artystów lokal na SchellingstraBe w Monachium.
476 Fliegende Eilatter, tygodnik humorystyczny wychodzący w Monachium 1844-1928.
4 7 7 Jugend, ilustrowany tygodnik satyryczny zajmujący się sprawami sztuki, literatury, życia codziennego i polityki;
założony 1896 w Monachium przez Georga Ilirtha, istniał do 1940, ale po 1933 nie odgrywał żadnej roli.
Ciężkie miałem życie w Wiedniu. Bywało, że miesiącami nie jadłem nic ciepłego,
żywiłem się mlekiem i suchym chlebem, a dzień w dzień wydawałem trzynaście krajcarów na papierosy, paliłem dwadzieścia pięć do czterdziestu papierosów dziennie! Jeden
krajcar to było dla mnie więcej jak dzisiaj dziesięć tysięcy marek. Aż pewnego dnia naszła
mnie myśl: Człowieku, wydajesz trzynaście krajcarów na papierosy. Kupiłbyś sobie masła
do chleba, wyniosłoby cię to pięć krajcarów i jeszcze by ci trochę zostało! Wyrzuciłem
papierosy do Dunaju i więcej po nie, nie sięgnąłem.
236
Terror Machine
www.bhpoland.org
Jestem przekonany, że gdybym palił, to bym nie zniósł tego wszystkiego,
co dźwigam od dłuższego czasu. Może naród niemiecki temu zawdzięcza ocalenie! Tylu
wybitnych ludzi straciłem przez papierosy: Starszy Pan, Diet­rich Eckart, Troost! Pana,
Hoffmann, też przez nie stracę!
Kiedy Berlin stanie się stolicą świata będzie można go porównywać tylko ze starożytnym
Egiptem, Babilonem albo Rzymem. W porównaniu z nim czym będzie Londyn, czym
Paryż!
Terror Machine
237
www.bhpoland.org
Część trzecia 159-202
1 sierpnia 1942 - 7 września 1942
159 Werwolf
l sierpnia 1942 wieczorem H/Wa.
Rozmowa obraca się wokół niewiarygodnych zjawisk życia kulturalnego i politycznego w
Ameryce, jak to pokazuje książka, którą R.[eichsleiter] B.|ormann] przed paroma dniami
dał szefowi478. Poseł H.fewel] podkreśla, że nie tylko w Ameryce, ale i w Anglii przyjmuje się na wiarę wszystko, co mówią narodowi, nawet takie głupoty.
Szef przypomina sobie zebranie u Haeusera, które przeżył w Stuttgarcie. Tam było tak
samo! Chory człowiek, wariat, ewentualnie kanciarz jakich mało, wyzywał słuchaczy
od świń, bydlaków i tak dalej, chociaż w zasadzie było tam sporo poważnych ludzi! W
Monachium Haeuser dostał 29.000 głosów, bo ludzie z nazwy wnosili, że to jest Partia
Posiadaczy Domów. Kan­clerz Rzeszy Stresemann dostał 27.000 głosów.
Feldmarszałek wtrąca, że podobnie było u nas z Badaczami Pisma Świętego47 9 . Szef:
z tym trzeba skończyć! Społeczeństwo, które kapituluje przed takimi aspołecznymi
tendencjami, jest skazane na rozkład. Tego nie można tolerować. Już w społecznościach
zwierząt elementy aspołeczne są wymiatane! W przeciwnym razie można przeżyć to, co
myśmy przeżyli w 1918 - że w chwili słabości takie elementy dochodzą do władzy!
W ogólności w końcu listopada - na początku grudnia działania wojenne na Zachodzie
już się kończyły, zawsze tak było. Owszem, walczyliśmy jeszcze pod koniec października,
27-go. Potem nagle zaczął się deszcz, potem spadł śnieg, a potem koniec pieśni.
Pomyśleć, cośmy przeszli na
4 7 8 Erie Linklater, Juan inAmerika [Juan w Ameryce], Stuttgart 1942. Autor, pisarz szkocki, zebra! materiał
do tej książki podczas pobytu w Ameryce 1928-30. Wydanie oryginalne w języku angielskim ukazało się w Niem­
czech 1933: Albatros, Modem Continental I.ibrary t. 89, Hamburg-Paryż-Bolonia. Ministerstwo Propagandy
Rzeszy dążyło do szerokiego rozpowszechnienia książki, wysyłanej także w dużych ilościach na front dla przekazania wrażenia “kulturowego sabatu czarownic” w Ameryce, z którą Niemcy od grudnia 1941 były w stanie wojny.
Według oficjalnych opinii dzieło to przyczyniało się do “zdemaskowania upadku kulturowego i duchowego bankructwa USA “ bardziej niż jakiekolwiek niemieckie pismo propagandowe (recenzja w Dos Reich nr 32/1942, s. 10).
W czasie II wojny światowej Linklater pracował w wydziale propagandowym brytyjskiego ministerstwa wojny.
Był profesorem, 1945-48 rektorem uniwersytetu w Aberdeen
238
Terror Machine
www.bhpoland.org
4 7 9 Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego (Świadkowie Jehowy). Działalność świad­ków
Jehowy została w niektórych landach zakazana już 1933. Świadków prześladowano min . za “postawę egocen­tryczną
i obojętność względem wszystkich spraw dotyczących Narodu i Państwa”, “odmowę przysięgi i Niemieck­iego Pozdrowienia”, “uchylanie się od powszechnego obowiązku obrony”, “wykorzystywanie i ogłupianie narodu” i generalne
“odrzucanie narodowo-socjalistycznej teorii rasowej”. Ofiarą tych prześladowań padło około 2000 świadków Jehowy
Okólnik gestapo z 5. VIII 1937 Sita wiary Badaczy Pisma Świętego robiła na narodowych soc­jalistach duże wrażenie
“Przy wielu okazjach Himmler i Eicke [inspektor obozów koncentracyjnych] stawiali za W’zór fanatyczną wiarę
Badaczy Pisma Świętego” (Komendant Oświęcimia. Autobiograficzne wyznania Rudolfa Hossa, Stuttgart 1958,
s 75).
Wschodzie, inni tego nie znają! Dziwimy się potem, że Anglicy w marcu cią­gle pisali o
ofensywie wiosennej. A tak, w Anglii w marcu jest już wiosna!
W sumie nic dziwnego - kolonialne bogactwo zrobiło z Anglików naród panów, wokół
pańskich rezydencji na wsi pojawiły się ogromne pustkowia parków!
Pewnie, że w Anglii masy przyjmują na wiarę to. co im się mówi, ale teraz słychać też wiele
głosów niezadowolenia z fałszywych informacji. Władza tłumaczy się. że ze względu na
nas. Spora część wykształconych Anglików mówi: prowadzimy wojnę przy pomocy bluffu! Im się zdaje, że nas tym wykołują. W 1939, jesienią, oświadczyli, że we Francji już jest
ponad milion Anglików. Liczyłem się z 35, może 40 dywizjami. A ich było 12, góra 15,
jakieś 350.000 ludzi480 . Takie kłamstwa są nam obce. Dla mnie jest nie do pomyślenia,
żeby w niemieckim meldunku wojskowym pojawiło się świadome kłamstwo. A oni robią
to z kamiennym spokojem! Teraz widać, jak okłamują swój własny naród!
Poczytać źródła amerykańskie, to wynika z nich, że Ameryka ma najlep­sze instytucje,
jakie mogą być, najlepszy sprzęt wojenny i co kto chce. Poczytać taką książkę o Ameryce
jak ta - toż to banda idiotów! Zaskoczenie będzie tym większe. Ależ to będzie szok. jak
ten cały domek z kart się zawali! Już tak było z Azją Wschodnią. Za co taki naród ma
walczyć? Mieli wszystko! Szybko im minie ochota na wojnę, gdy tylko jednostki będą
zmus­zone do coraz większego ograniczenia konsumpcji!
Ciężko się rozmawia z Amerykaninem. Powie taki: ty wiesz, ile u nas zarabia robotnik?
Tak, ale ten kij ma dwa końce. Robotnik zarabia 80 dolarów... jak ma pracę. Nie ma pracy,
nie dostanie nic. A mieli 13 milionów bezrobotnych. Widziałem zdjęcia domostw, jakie
bezrobotni sobie budują z kanistrów i innego chłamu, niewiele się to różniło od dzielnic
nędzy bol­szewickich miast przemysłowych. Fakt, u nas jest niższy poziom życia. Ale
Rzesza Niemiecka ma 270 scen operowych, życie kulturalne na poziomie, o jakim im się
nie śniło! Ma taki garnitury, żarcie, samochód i źle zbudowany dom, a w nim lodówkę,
i chce nam tym zaimponować. To tak, jakbym kul­turę XVI wieku chciał oceniać na
podstawie ówczesnych ubikacji - rzeczy­wiście nie przywiązywano do nich takiej wagi jak
do innych pomieszczeń! ąw Większość oddziałów brytyjskich wydostała się z Francji.
Niemieckie związki pancerne, które 20.V. 1940 przebiły się na brzeg Kanału La Manche i
następnego dnia skręciły na północny wschód, na rozkaz Hitlera i Rundstedta zatrzymały
się przed Dunkierką. Wtedy rozpoczęło się zaokrętowanie oddziałów brytyjskich. Do
upadku Dunkierki ewakuowano ogółem 338.000 żołnierzy, w tym 123.000 Francuzów.
Poddało się 34.000.
Terror Machine
239
www.bhpoland.org
Parę dni temu czytałem inną książkę, o Hiszpanii. Hiszpan z Ameryka­ninem się nie dogada zupełnie. To, co dla Hiszpana najważniejsze. Amerykaninowi jest obce; a Hiszpan
nie ma pojęcia o tym, na czym zależy Amerykaninowi. W gruncie rzeczy Amerykanie
żyją jak świnie w okafelkowanym chlewie!
R.
feichsleiter] B.jormann] mówi o prezentach, którymi Franco niemal
codziennie umacnia Kościół. Szef :w Bawarii było to samo! Held oddał Koś­ciołowi lasy
warte 30 - 40 milionów, lasy. które stały się własnością Państwa przez sekularyzację481
.Kościół nauczył się za wieczność kupować doczes­ność. Biedni wierzyli, że muszą być
biedni i z ojca na syna trwać w biedzie, bo bogaci nie wnijdądo Królestwa Bożego!
Jeśli się trzyma ludzi w ciemnocie, to taki porządek społeczny, raz ustalony, można
utrzymywać bez końca. Tak ustawieni ludzie są w oczach przyjaciół Kościoła wiernym
wojskiem papieża. Cramer-Klett482 powiedział kiedyś, że przeszedł na katolicyzm, kiedy
zrozumiał, że Luter przez swoją rewolucję podważył autorytet jako taki.
Tak, ale myślę, że po to człowiek ma rozum, żeby z niego korzystał, i nie sądzę, żeby
mogło trwale istnieć coś, co się sprzeciwia poznaniu dostępne­mu człowiekowi. W żadnej
epoce nie można upierać się przy czymś, co przeczy aktualnemu stanowi wiedzy. Nie
mogę nazwać kłamcą kogoś, kto obstaje przy arystotelesowym czy ptolemejskim obrazie
świata, dopóki nie ma lepszego. Ale kto wbrew swojemu poznaniu upiera się przy starym
obra­zie świata, staje się kłamcą. Wszelka wiedza ciągle się zmienia. Dla mnie elementarna przyzwoitość zabrania człowiekowi akceptowania nieprawdy.
Kościół nastawił się na tłumaczenie Nieznanego w prosty i konkretny sposób. Gdyby
poszedł z duchem czasu, straciłby grunt pod nogami. Więc idzie pod prąd. Z tego,
że klecha robi sobie Boga na obraz i podobieństwo złego człowieka, nie wynika
absolutnie nic. Pod tym względem muzułmanin jest mądrzejszy, mówi: Nie można
robić żadnych wizerunków Allacha! Największe niebezpieczeństwo według mnie, polega na tym, że chrześci­jańskie zmienne wyobrażenie tamtego świata zostało związane
z tylu ziem­skimi drobiazgami, że jeśli te drobiazgi znikną, ludzie będą dojrzali do
nawrócenia na materiałistyczny bolszewizm! Wielka i niepowetowana szko481
Zgodnie z Konkordatem Bawarskim z 29.111. 1924, zatwierdzonym w styczniu 1925 przez Landtag
Według art. I N “zobowiązania majątkowe, określone w konkordacie z 1817” zostały zastąpione nowymi ustalenia­
mi “Państwo zapewni stolicom arcybiskupim i biskupim oraz kapitułom metropolitalnym i katedralnym dotacje
w naturze i stały fundusz o przychodach rocznych odpowiadających ustalonym we wspomnianym konkordacie, z
uwzględnieniem wartości pieniądza z 1817”. Akten Kardinal Michael von Faulhabers [Akta kardynała Michaela von
laulhabera], LI , ss. 925 nn.
482
Hrabia von Cramer-KIctt uchodził w Bawarii za “Aniola-Stroża” benedyktynów. Cieszy) się szczególnym
zaufaniem kardynała Faulhabera Akten. , 1 1, ss. 289 n.
szkoda. Przez to człowiek może stracić miarę - a jak dojdzie do przekonania, dla Hiszpanii była katastrofa Moli. On miał głowę nie od parady. A tak.”to że jest panem stworzenia,
to koniec!
Jeśli Kościół w Hiszpanii konsekwentnie pójdzie tą drogą, to musi znowu skończyć się
stosami.
Mało jest rzeczy tak zdumiewających jak to, jak szybko Kemal Atatiirk załatwił swoich
240
Terror Machine
www.bhpoland.org
klechów! W 39-tym mógł odpuścić. Byli skończeni. W Kon­stantynopolu w Hagia Sophia jest muzeum!48 3 D.fuce] w 1934 powiedział mi w W.[enecji]: papież pewnego dnia
wyniesie się z Włoch, dla dwóch panów to tu miejsca nie ma!48 4
W narodzie hiszpańskim zlały się elementy gockie, frankońskie, maure­tańskie. Hiszpan
to coś na kształt dzielnego anarchisty. Czasy arabskie - Arabowie patrzą na Turków jak na
psy - to najpiękniejszy czas Hiszpanii, jeśli chodzi o kulturę, obyczaje i w ogóle. A potem
przyszedł czas inkwizy­cji, co okrucieństwo to gorsze. Rosyjski pop nie był znienawidzony, raczej nim pogardzano jako pasożytem uczepionym swojej gminy, począwszy od wielkanocnej baby. Książęta rosyjscy nigdy nie byli niewolnikami Kościoła, w odróżnieniu
od hiszpańskich, niemieckich zresztą też. Hiszpańskiego księdza nienawidzą. Ich tam
wyrżną.
Każdy, kto obserwuje kurs Franco, mówi: to się skończy nową rewolucją485 . Hiszpanii
nie da się odgrodzić od reszty świata chińskim murem. W końcu dojdzie do eksplozji.
W tych sprawach też działają elemen­tarne prawa natury - pasożyty nie widzą, że w swej
zachłanności przyczyni­ają się do zniszczenia organizmu, z którego żyją. Kościół dzisiejszy to jest nic innego jak biznes żyjący z ludzkiej głupoty. Gdybym się w 1936 nie zde­
cydował posłać pierwszych junkersów. już dawno by było po nim486 . A teraz mówią, że
im święta Izabela pomogła! Izabela, katoliczka, to był kawał k...! Dostała od papieża Różę
Cnoty w tym samym czasie, kiedy naszego Ludwi­ka mało w Bawarii nie ukrzyżowali za
Lolę Montez487 ! Nieszczęściem
483
Gazi Mustafa Kemal Pascha - Ataiiirk - został 29 X 1923 prezydentem Republiki Turcji. 3.III 1924
nastąpiło zniesienie kalifatu, zamknięcie szkół duchownych i likwidacja Ministerstwa Religii. Meczet Hagia Sophia
został w 1934 zamieniony w muzeum.
484
Spotkanie Hiller-Mussolmi miało miejsce 14-16.VI.1934 w Wenecji.
485
Gdy tylko Franco uzyska! dostateczną władzę, przystąpi) do odtwarzania “tradycyjnego wpływ u
Kościoła na życie publiczne” w Hiszpanii. Ponownie wprowadzono obowiązkowe lekcje religii, zniesiono śluby cywilne i zawieszono prawo rozwodowe Republiki. W ślad za tym nastąpił szereg dalszych posunięć. Brian Crozier,
Franco, Monachium 1967, ss. 252 IM.
486
Wojna domowa w Hiszpanii wybuchła w nocy 17,18 VII.1936 26.VII. Hitler wysłał samoloty trans­portowe, którymi oddziały Franco zostały przerzucone z Afryki Pomocnej na teren walk w Hiszpanii. Dopiero ze
swoją armią Franco mógł prowadzić wojnę z Republiką.
487
Izabela II hiszpańska (1830-1904). królowa popalania wsrod narodu pomimo swojej nieobyczajności,
1868 została zmuszona przez juntę wojskową do abdykacji Hitler nawiązuje do stosunków króla Ludwika 1 bawarskiego z tancerką Lola Montez, które wywołały narastającą opozycję w kraju. W następstwie Ludwik I zrezyg­nował
1848 z tronu na rzecz swojego syna.
Franco się wpakował jak Piłat w Credo. Jego złym duchem jest niewątpliwie S.jerrano]
S.[uńer], on ma zadanie - przygotować powstanie unii łacińskiej. To on będzie grabarzem
nowej Hiszpanii!
160 Werwolf
3 sierpnia 1942 wieczorem H/Fu.
Jedno z najciekawszych zjawisk przyrody: są szczepy termitów, gdzie z chwilą śmierci
królowej ginie cały szczep. Kiedy zachoruje królowa pszczół, w całym ulu jest niepokój.
Terror Machine
241
www.bhpoland.org
Są mrówki, które zakładają hodowle grzybów, żeby żywić wszy. Hodująte wszy, wynosząje
na słońce, a potem na powrót wciągają do mrowiska na te grzyby. Potem robią specjalną
papkę, którą żywią królową.
Pytanie: gdzie kończy się instynkt, a zaczyna ludzka zdolność myślenia? To trzeba
odróżniać. Na przykład - suka ma młode. Nikt sukom nie dawał lekcji, ale każda opiekuje się młodymi w ten sam sposób. To jest wrodzony instynkt, nie można go mylić z
rozumem, który pozwala podejmować decyz­je na podstawie określonych faktów. Dwa
najprymitywniejsze instynkty - żreć i przedłużyć gatunek. To zna każda istota.
W młodości miałem często okazję obserwować pszczoły, bo mój stary był zapalonym pszczelarzem. Niestety parę razy tak mnie pocięły, że ledwie uszedłem z życiem.
Dziabnięcie przez pszczołę było dla nas czymś zwycza­jnym. Kiedy stary wracał z wyjmowania plastrów, matka nieraz wyciągała mu i 50 żądeł. A on nic. Jedyne, co robił, to
- że przy tym palił. Jeszcze jeden powód do palenia!
Zawsze w historii najmniej zwolenników mieli słabeusze. Tak było i w Rosji. Za ostatnim carem, który był słaby, nie poszedł nikt489 . Naród poleciał za zapachem krwi. Na
Zachodzie jest tak samo. Osiągnąć cokolwiek możemy tylko przez niewzruszoną, zimną
twardość. To nie odpowiada sporej części naszych elit, którzy zawsze są ostoją słabości.
Ileż to razy słyszałem: Pański­mi brutalnymi metodami nic Pan nie osiągnie! Ładnie bym
wyglądał, gdybym nie stosował tych metod! Żołnierze też wolą na ogół dowódcę twardego, ale zdecydowanego. Kto jest prawdziwym wodzem, za tym pójdą.
4 8 8 General Finilio Mola, obok Franco czołowy przywódca hiszpańskich nacjonalistów. 3.VI. 1937 rozbił się samolotem w pobliżu Castin de Peones.
4 8 < ) Car Mikołaj II (1868-1918), zależny od nieodpowiedzialnych doradców, abdykowal w 1917 W 1918
został wraz z rodziną zamordowany
161 Werwolf
4 sierpnia 1942 w południe H/Fu.
Ten cholerny upał, jak w 1916 staliśmy na południe od Bapaume! Szedłem na przedzie
drogą, ani domów, ani drzew, nawet trawa uschnięta, istna pustynia! Największe zaskoczenie przeżyłem, gdy w czasie tej ofensy­wy znów zobaczyłem Arras. Wtedy tylko ziemia,
a teraz kwitnące pola, falu­jące zboża! Natomiast na wyżynie Vimy nic się nie zmieniło,
po staremu dzi­ury po granatach49 0 , to samo w Szampanii.
Żołnierz ogromnie się przywiązuje do ziemi, która zamiast rosy piła jego krew. Gdybyśmy
mogli puścić swobodny ruch do Francji, popłynęła by tam rzeka ludzi, chcących jeszcze
raz zobaczyć miejsca walk. W części fla- mandzko-belgijskiej, przed Ypres, teren bardzo
się zmienił, z niczego pojaw­iły się szeregi domków!
Droga to był dla nas, szarej piechoty, jeden koszmar. Co chwila ci cholerni artylerzyści
spychali nas na bok, żeby się nie dać rozjechać, musieliśmy uciekać w mokradła! Z tego,
cośmy wtedy krzyczeli, bydlaki! brzmi pieszczotliwie! Zresztą w tym hałasie pewnie i tak
nic nie słyszeli.
Moje pierwsze wrażenie z Ypres: wieże tak blisko, że tylko ręką sięgnąć. Staliśmy pod
242
Terror Machine
www.bhpoland.org
Wytschaete49’. Ale prosty piechur w swojej norze ma bardzo ciasny horyzont.
Poślę tam naszych ludzi, którzy będą odbudowywać Lubekę492 . Pięćdziesiąt kolorów
cegieł, od łososiowego do fioletowego, ze złotym włącznie, nowe Ypres jest cudowne!
A przed domami siedziały koronczarki, żołnierze dookoła, przyglądali się i kupowali
prawdziwe flamandzkie czy brabanckie koronki, które potem wysyłali do domu.
Kiedy żołnierz kupuje we Francji czekoladę albo pończochy dla żony, jestem absolutnie
po stronie marszałka. Nie my zaczęliśmy tę wojnę. Jeżeli ludność Francji nic nie ma, co
nas to obchodzi! Dobrze by było, gdybyśmy tutaj też mogli to i owo kupić. Ale tu49 3 jest
samo gówno!
4 9 u Hitler trafił na front w polowie października 1914, w listopadzie 1914 bral udział w bitwie pod Ypres, 1915
walczył w rejonie Arras, 1916 nad Sominą, a 1917 znow pod Arras. Bliższe dane w: Werner Maser, Adolf Hitler.
Legende-Mythos-Wirklichkeit (AdolfHttler. Legenda-mit-rzeczywistość), Monachium 1971, ss. 134 n.
4 9 ‘ O walkach pod Ypres i Wytschaete pisał Hitler w liście z frontu z lutego 1915. Maser,, ss. 128 nn.
4 9 2 Lubeka została silnie zniszczona przez nalot 28.111. 1942. Był to pierwszy wielki nalot na niemieckie miasto.
4 3 Od 17.VII.1942 Hitler znajdował się w kwaterze głównej Fiuhrera “Werwolf pod Winnica na Ukrainie.
162 Werwolf
4 sierpnia 1942 wieczorem H/Fu.
Do dr. D.fietricha]: Tę historię z wprowadzeniem amerykańskiego sądownictwa dla
amerykańskich żołnierzy w Anglii można najkrócej pod­sumować tak: Turcy się tego
pozbyli, teraz na ich miejsce wchodzą Anglicy! Anglia zepchnięta do roli narodu drugiej kategorii! Lądowanie na Zachodzie to nie jest zadanie dla najgorszych jednostek,
tylko dla najlepszych! Czyli trzeba zaryzykować ostatnimi, najlepszymi siłami! Co do
lotnictwa, fachow­cy powiedzą sobie: Niemcy są w stanie błyskawicznie podwoić swoją
siłę uderzeniową i uderzyć w trzech - czterech miejscach równocześnie. Oni takiej siły
nie mają!
Myślę, że żołnierze będą się bronili przed tym rękami i nogami, zwłaszcza jak politycy
zaczną być tacy ostrożni, że będą obarczali odpowiedzialnością kogokolwiek. Generałowie
piszą memoranda, z których nic nie wynika, i podsuwają je politykom. Politycy mówią:
tu może pomóc tylko coś wielkiego, a jak się nie uda, to mogą dzięki temu powiedzieć: a
nie mówiłem? Żołnierze będą się na to powoływać: nie ma odwrotu! Jeśli to nie wypali,
wszystko stracone!
Tak czy inaczej - weźmy wypowiedzenie wojny w 1939! Byli komplet­nie nieprzygotowani, a jednak zrobili to! Mieli wtedy, sądzę, ze sześć dywiz­ji. Może by tak znowu zawierzyli
opowieściom emigrantów? Wojsko było przeciw. Są za granicą ludzie, dla których upadek
Anglii nic nie znaczy, mianowicie Żydzi. I są tacy, którzy mówią: padnie Rosja, to my
będziemy winni wojny, postawią nas przed trybunałem i skończymy w Tower. Wojskowi
się obronią: od początku mówiliśmy, że tak będzie! Ale nie obronią się ci, którzy byli za,
znaczy politycy i Żydzi. Oni gotowi to zrobić ponownie! Powiedzą sobie: wiążemy się z
przeciwnikiem, który niejednemu wybił zęby. W 1940 mieli ze sobą 138 dywizji francuskich, 18 holenderskich i 33 czy 34 belgijskie. Z tymi dziesięcioma dywizjami, które mają
teraz, nie dokonaliby tego! Jeśli uda nam się dalszymi działaniami zwiększyć strach przed
Terror Machine
243
www.bhpoland.org
taką historią, tym lepiej! Do przyszłej wiosny będziemy mieli takie umocnienia, że baza
U-Bootów to będzie coś nie do ruszenia. Stopniowo zrobimy z tego coś na kształt Waha
Zachodniego! Już widzę, jak wrogowie Roosevelta tańczą z radości!
163 Werwolf
5 sierpnia 1942 w południe H/Fu.
Ten korowód potraw na uroczystych posiłkach! To wręcz niegodne człowieka, opierać
historię tylko najedzeniu! Co najgorsze, na niejednym spotkaniu człowiek spędza dwie,
trzy godziny i zawsze siedzi przy kimś wyszukanym według kryteriów zupełnie nie
związanych z jego zaintere­sowaniami! Moim nieszczęściem jest, że odkąd zostałem
głową państwa, zawsze sadzają przy mnie najszanowniejsze damy! To ja już wolę pójść na
“Roberta Leya” i niech mnie posadzą przy stole z maszynistką czy inną sprzedawczynią z
domu towarowego494 !
Te wszystkie uczty to jedno ordynarne obżarstwo. Komu to potrzebne? Cholernym kucharzom! Ci wszyscy wielcy kucharze, garkotłuki jakieś, otu­maniają ludzi i rozkoszująsię
nazwami, po prostu kochają wymyślać nazwy, które nikomu się z niczym nie kojarzą.
Koniec z normalnymi zupami! Przy takim na przykład eintopfie495 to Walterspiel496
od razu by się poddał! Dla nich największa przyjemność to komuś doradzać: a teraz
szanowny pan co uważa? Przed wojną przy uroczystej okazji nie mogło się obejść bez
uczty z dziesięciu, dwunastu dań!
W 1923 byłem w Szwajcarii, jadłem w Zurychu i mało mnie szlag nie trafił od lawiny
dań. Jaką ideologię w życiu może mieć takie małe państwo? W Marchii Wschodniej
zdobyliśmy takie cudowne tereny alpejskie, że nikt już nie potrzebuje jeździć do Szwajcarii, która zresztą prędzej czy później jako państwo zdechnie i stanie się częścią Trzeciej
Rzeszy.
Do dr. D.[ietricha]: Właściwie prasa szwajcarska jakby trochę teraz przy­cichła? Już nie
są tacy chamscy jak kiedyś! Szczyt chamstwa osiągnęli, kiedy byliśmy w konflikcie z
Jugosławią. Myśleli, że to już koniec, wszystko z nich wtedy wylazło. Krzyczeli do naszych
pograniczników: Złodzieje ziemi!
Ostatnio zdumiało mnie, co Finowie są w stanie pić. Myślę, że czym dalej na północ, tym
więcej ludzie potrafią znieść.
Aden to podobno najgorętszy kąt świata. Zapewniam, że w życiu nie wybiorę się na
Morze Czerwone, szlag by mnie tam chyba trafił!
4 9 4 Statek organizacji KdF “Robert Ley” został zwodowany 12.111 1938 w Hamburgu. Organizacja wypoczynku
“Kraft durch Freude” [Silą przez Radość] przynależna do Niemieckiego Frontu Pracy (DAF) początkowo rozwijała
system dotowanej turystyki. Od 1935 przystąpiono do budowy dwóch statków pasażerskich. Statki miały tylko
jedną klasę, podróżowali nimi robotnicy, pracownicy umysłowi i przedsiębiorcy.
4 9 5 Popularna potrawa niemiecka, rodzaj gęstej zupy z wkładką.
4 9 ° Walterspiel, właściciel monachijskiego hotelu “Cztery pory roku”.
O pionierskim okresie naszych kolonii bardzo dużo mi opowiadał jeden z pierwszych
naszych ludzi, książę Arenberg. Dostał dwanaście lat ciężkiego więzienia, z czego
244
Terror Machine
www.bhpoland.org
odsiedział sześć, za to, że zabił Murzyna, który na niego napadł. Inni mówią, że nie
możemy mieć kolonii - a kto by z takimi metoda­mi utrzymał kolonie! Takie było jego
zdanie wynikające z własnych smut­nych doświadczeń.
Arenberg miał jednego z najstarszych benzów, jakie widziałem w życiu. Kiedy raz
musiałem pojechać do Szwajcarii, koniecznie chciał mnie zawieźć tym wozem do
Kempten, nie dał sobie tego wyperswadować. Po płaskim wóz szedł bardzo fajnie, ale
jak się pojawiła górka albo otworzyliśmy dach, to było ryzyko, że nie pojedziemy. Biegi
musiał zmieniać bez przerwy. 45 na godzinę był w stanie przekroczyć tylko z górki. Ale to
był wielokrotny mil­ioner, po prostu miał taki kaprys!
Na Wschodzie będzie spokój, jak tylko odetniemy im połączenie z Południem i z
Murmańskiem - bez ropy daleko nie ujadą! Na Zachodzie będzie po wszystkim, jak tylko
połowa sił niemieckich przemieści się do Francji. Do tego może dojść, jak tylko rozbijemy rosyjskie ośrodki zbroje­niowe i zaopatrzeniowe.
164 Werwolf
5 sierpnia 1942 wieczorem
Gość: feldmarszałek Kesselring49’ H/Fu.
Włosi umieją kolonizować. Dziesięć lat włoskiego panowania i Addis Abeba byłaby
pięknym miastem498 ! Szkoda Bałby, to byłby godny następca Duce499 ! Coś jak kondotierzy, zjawisko jak z renesansu.
Muszę powiedzieć coś ogólnego: Włosi się ciągle cofają, doprowadza mnie to do
szału, ale na płaszczyźnie czysto światopoglądowej mogę przestawać tylko z nimi!
Gdy czytam historię rewolucji faszystowskiej, to jakbym czytał historię Ruchu. To samo
ospałe i gnuśne mieszczaństwo, które w nic nie wierzyło, unikało wszelkich konfliktów i
trzęsło się ze strachu, że się czerwoni zdenerwują! Jak pierwszy raz chciałem przyjechać
do Ingolsą “ Albert Kesselring (1885-1960) , 1933 sze f Urzędu Administracji Lotnictwa, 1936-37 sze f sztabu generalnego
Luftwaffe, 1939 głównodowodząc y I Floty Powietrznej, I94CM 1 2 Floty Powietrznej, 1940 feldmarszałek. 1941-45
głównodowodząc y wojsk we Włoszech i Afryce Północnej, lll-V. 1945 główn ­odowodząc y frontu zachodnieg o
jak o następca Rundstedta.
498 StolicaAbisynii(Etiopii)Addi s Abeba została 6.IV. 1941 zajęta przez Anglików. I6.Y.1941 Włosi wAbisynii skapitulowali.
4 9 9 Marszałek Italo Balbo (1896-1940 ) poniósł śmierć w katastrofie lotniczej pod Tobrukiem
tadt, to mi powiedzieli, że tam od piętnastu lat nie było takiego wystąpienia i że proletariat uzna to za prowokację!
Różnica między Włochami a nami: Duce nie został wyłącznym dykta­torem w państwie.
Ciągle są jakieś wahania, zwłaszcza w korpusie oficer­skim -jak od nich wymagają za
dużo, to do króla! To trudna sytuacja dla człowieka z poczuciem narodowym. Ale będę
szczery: gdyby w 1920 w cza­sie puczu Kappa wypłynęła monarchia, to byśmy ją poparli.
Dopiero stop­niowo doszliśmy do wniosku, że to przeżytek. Jeden Schónerer od początku
bezwzględnie odrzucał austriacki dom cesarski, a i on popierał cesarstwo w Prusach.
Terror Machine
245
www.bhpoland.org
Duce nie może na dłużej wyjechać z Rzymu, bo zaraz coś knują za jego plecami. Balbo
był o tyle do przodu, że miał jednakowy wpływ na wojsko i na Partię. Ale to miało i swoje
wady - zginął zestrzelony przez artylerię prze­ciwlotniczą!
Dopóki okręty pływają, lotnicy latają, żołnierze maszerują, nigdy nie rozwiążemy do
końca problemu: czy centrala ma dowodzić od góry do dołu, czy lepsze jest dowództwo
przy oddziałach? W wielu przypadkach wskazane jest centralne dowództwo od góry do
dołu.
Niech tylko ruszy kolej do Kirkenes, to już mamy Norwegię w ręku! Anglicy dokonali
aktu głupoty, nigdy nie wierzyli, że Włosi wejdą w posi­adanie ich kolei. Gdybym był
Anglikiem, rwałbym włosy z głowy. Gdybym był bezczelny, rozgłosiłbym, że ofensywa
Rommla została przesunięta do czasu zakończenia przez Anglików budowy kolei do
TobrukuS(,°.
Za wszelką cenę musimy wkroczyć na nizinę Mezopotamii i odebrać Anglikom w Mosulu ropę. To będzie koniec wojny .Anglicy mogą teraz tankować ropę tylko w Hajfie.
Według statystyk Rosjanie do niedawna 92% ropy mieli z Kaukazu! Tutejsi ludzie są wszyscy bardzo dobrze odżywieni. Czuje się, że chłopi mimo wszystko cholernie kantowali
państwo sowieckie. Ciężko musi się żyć na Uralu i Syberii, to samo w wielkich miastach.
Mam nadzieję, że ministerstwo terenów wschodnich w porozumieniu z ministrem spraw
wewnętrznych nie wprowadzi tu niemieckich przepisów antyaborcyjnych-tu jest jeszcze
tyle do zrobienia! Nasi urzędnicy też muszą gdzieś mieszkać! Jedno dobre, że ja już tego
nie dożyję, inaczej plułbym sobie w brodę, że tę ziemię zdobyłem!
500 Brytyjskie siły uderzeniowe zdobyły Tobruk w styczniu 1941. nic napotykając istotnego oporu włoskiego, i po rozbudowie linii kolejowych i zaopatrzeniowych, broniły
twierdzy przed ataka­mi niemiccko-wloskimi od kwietnia do listopada. Dopiero w toku
ofensywy rozpoczętej przez Rommla 26.Y.1942 Tobruk został odbity 21.VI. 1942.
W tych sprawach Anglicy są od nas lepsi. Genialni biurokraci. I są na tyle przytomni, że
nie zlecają obcym roboty biurokratycznej na koszt ich państwa. Przez to Anglia utrzymuje dystans i budzi respekt. Do tego dochodzi to, co najgorsze: odwszawianie drażni tubylców. Nasz fanatyzm w cywilizowaniu drażni tych ludzi do szaleństwa. W końcu mówią
sobie: oni wcale nas nie przewyższają- tylko wydają się tacy!
165 Werwolf
6 sierpnia 1942 w południe H/Wa.
Jakie Niemcy wydają się teraz małe! Anglicy, a też Rosjanie, mają pew­ność siebie, jaką
daje przestrzeń. Mam nadzieję, że teraz i my jej nabierze­my!
Właściwie należałoby najpierw napisać książkę: Idealne państwo przyszłości - problemy wychowania i żywienia. Zwykły obywatel, żeby nim było łatwiej rządzić, powinien być karmiony trawą! Niewątpliwie gruźlica jest bardziej rozpowszechniona wśród
bydła stojącego w oborach niż u bydła na pastwisku. W moich rodzinnych stronach
246
Terror Machine
www.bhpoland.org
starzy chłopi mieli wbite w głowę: bez światła, bez dużych okien, bo spadnie udój! W
północnych Niem­czech, gdzie bydło żyje na powietrzu, prawie nie ma gruźlicy! W Waldvier- tel bydło stoi prawie cały rok w oborze. Do niedawna lekarze nie wiedzieli, jakie to
jest niebezpieczne. Większa część gospodarstw jest tam tak mała, że nie można sobie
pozwolić na wołu i w zaprzęgu chodzą krowy.
W Niemczech jest trochę zupełnie żałosnych zakątków - Las Bawarski - niecały - Rhón,
Waldviertel, część Rauhes Alb. Pomyśleć, jak tamtejsi chłopi się męczą! Tym samym
nakładem sił tutaj można by osiągnąć pięć razy tyle!
Gdy byłem mały, w moich rodzinnych stronach było pełno głazów narzutowych. Widocznie jest to teren polodowcowy, moreny się przesuwały. Tak to idzie aż do Dolnej Austrii.
Krajobraz jest przez to jakiś sympaty­czniejszy, przyjemniejszy dla oka.
W Rzeszy jest tylko jeden rejon podobny do Ukrainy - na Morawach, na północ od Wiednia, na wschód od Brna, na południowy wschód od Ołomuń­ca, niewiarygodnie żyzny
kraj.
Co mnie najbardziej zdumiało na początku wojny światowej, to niezwykła zapobiegliwość
drobnych rolników flamandzkich. Co ja tam widziałem! Tam nic się nie zmarnuje. Szła
kolumna koni, to dzieci czekały przy drodze i jak tylko koń bryłkę zostawił, zgarniały.
Każdy metr kwadra­towy gruntu jest wykorzystany, podobnie jak w Holandii. Z drugiej strony jest to bardzo niebezpieczna tendencja. Ludzie nie mają głowy do przestrzeni
życiowej, do której w końcu człowiek jest przeznaczony. Kto ma dużą przestrzeń życiową,
musi panować nad innymi, jeśli wykorzystuje swoją siłę także do kolonizacji wewnętrznej.
Kiedy skończyło się zagospodarowywanie przestrzeni życiowej. Niemcy pogrążyły się w
wojnach religijnych. Katastrofa dla Europy nastąpiła z chwilą, kiedy Piotr Wielki założył
Sankt-Petersburg. Dlatego Sankt-Peters- burg musi całkowicie zniknąć z powierzchni
ziemi. Moskwa tak samo. Dopiero wtedy wycofają się na Syberię.
Nie przez to zdobędziemy przestrzeń życiową, że się wprowadzimy do starych ruskich
chat, Niemcy muszą pod każdym względem, także i domów, stać na wyższym szczeblu. Nigdy nie weszliśmy na pusty teren. Naród niemiecki wchłonął południową część
Marchii Wschodniej, północ Marchii Wschodniej też była zaludniona. Ludność pierwotna - serbo-łużycka - jeszcze istnieje. Nie ma to nic wspólnego ze Słowiańszczyzną. To
wszystko są pierwotne rasy Europy.
Te śmieszne sto milionów Słowian zasymilujemy albo wyprzemy. Kto tu gada o opiece
kwalifikuje się od razu do obozu koncentracyjnego. Po żni­wach w każdej większej
miejscowości urządzimy jarmark, na który dostar­czymy nasze co tandetniejsze towary.
Na tym samym jarmarku będzie sprzedaż zboża i owoców. Kto coś sprzeda, będzie mógł
od razu zrobić zakupy. To, co dostaniemy za nasze produkty, będzie warte o wiele więcej.
Różnica musi pójść dla Rzeszy, żeby się wróciły koszty wojny. Fabryki maszyn rolniczych, inne przemysły specjalistyczne, przemysł środków trans­portu, przemysł artykułów
codziennego użytku - wszystkie będą miały pole do działania. Najtańszy, pstry perkal jest
tu rarytasem. Dlaczego nie mają się cieszyć z kolorków? Męczy mnie obawa, że ministerstwo terenów wschod­nich chce cywilizować Ukrainki. Najlepiej się ucywilizują, jak
wejdą do naszego narodu. Tu sąjeszcze wielkie odłamy narodu germańskiego. Skąd w
przeciwnym razie wzięłyby się dzieci o blond włosach i niebieskich oczach? Z czego może
Terror Machine
247
www.bhpoland.org
być pożytek, stopniowo odzyskamy. Resztę zostawimy tutaj.
166 Werwolf
6 sierpnia 1942 wieczorem H/Wa.
To, że naszym chłopom z reguły brakuje gotówki, wiąże się z absolut­nym brakiem ziemi.
Już nieraz się zastanawiałem, czy nie należy jednak wrócić do rodzaju dziesięciny, gdzie
chłopi płaciliby podatki swoimi produk­tami. Za takie na przykład kartofle pośrednik
dostaje trzy czy cztery razy więcej, niż płaci chłopu. Gdyby ten chłop płacił podatki kartoflami, to byłby do przodu. A znowu państwo mogłoby sprzedawać kartofle za tyle, ile teraz bierze pośrednik, i to by zrównoważyło stratę podatku obrotowego. Są zawody, które
można przeliczyć na pieniądze, ale dochodów małorolnego nie da się jasno określić.
Poprawa nastąpi, kiedy niemieckie rolnictwo zostanie poddane nowej regulacji posiadania gruntów z punktu widzenia ren­towności. Fatalnie jest zwłaszcza w Badenii-Wirtembergii. Przez odwieczne dzielenie spadków nieruchomości są coraz mniejsze. Mało
ważne, że wyciągnę z Alzacji trzy czy pięć tysięcy osób, z Badenii-Wirtembergii zna­jdzie
się dosyć nowych rolników! W średniowieczu jednowłókowe gospo­darstwo było zdolne
do życia. Po wprowadzeniu trójpołówki potrzeba było więcej ziemi. Dziś nasz kraj jest przeludniony. Niewiarygodne, ile narodu wyjechało do Ameryki. Gdybyśmy jeszcze mieli
Germano-Amerykanów! W Ameryce jest trochę porządnych ludzi - i większość z nich
przyjechała z Niemiec!
Angielskie prawo o szlachectwie ma ten dobry element, że szlachcicem zostaje tylko najstarszy. U nas odwrotnie - tabuny szlachty, co ma za dużo, żeby umrzeć, za mało, żeby
żyć. To też trzeba w przyszłości skorygować. Całe państwo trzeba zbudować z żelazną,
zimną logiką.
Gdybyśmy kiedyś mogli się osiedlić na Wschodzie, to koniec prob­lemów. Niech
się osiedli pierwszych dwustu z konkretnej okolicy, to za nimi pójdą inni. Dla chłopa
najważniejsza jest ziemia. Z Salzburga i Górnej Aus­trii kilkaset tysięcy ludzi wyjechało
do Prus Wschodnich! Tylko w książkach Courths-Mahlerki501 chłopi wieczorami
spoglądają w rozgwieżdżone niebo. Chłop chodzi twardo po ziemi, łan jest dla niego
miarą świata. Piękno lasu odkrył profesor, nie chłop. Gdzie jest lepsza ziemia, tam się
pojawia lepsza rasa. Ale nie jest tak, że lepsza rasa wyrasta z lepszej ziemi, to najwartoś­
ciowszy element zajmuje najlepsze grunty.
5 0 1 Hedwig Courths-Mahler (1867-1950), powieściopisarka.
Chłopstwo dlatego jest najzdrowszą bazą ciała narodu, że to jest najbardziej ryzykowny
zawód pod słońcem. Niechby od przypadku zależało, czy robotnik albo urzędnik będzie
miał wypłatę! Nie ma lepszego wychowa­nia do podejmowania decyzji, które mogą się
okazać błędne. Nasze miejskie wychowanie prowadzi do tego, że ludzie wybierają to,
co jest pewne. Nikt nie chce wziąć na siebie ryzyka. Jeśli już to robi, to dlatego, że jest
ubezpiec­zony, a towarzystwo ubezpieczeniowe korzysta z reasekuracji.
Francja ze swoimi 59% ludności rolniczej ma jeszcze zdrowy funda­ment. Strata zdrowe248
Terror Machine
www.bhpoland.org
go chłopskiego fundamentu to dla narodu tragedia. Angielscy obszarnicy nie mają już
pojęcia o praktycznym rolnictwie. A do tego sławne angielskie trawniki wymagają bardzo
dużo pracy.
To trzeba oddać Włochom: kiedy jechaliśmy do Florencji - myślałem, że południe Francji
to raj - ale, co to był za widok, kiedy się wjechało do Włoch! To jest siła Duce. Kiedyś
powiedział mi: wodzu, tylko niewielki pro­cent mojej ludności żyje w miastach!
167 Werwolf
7 sierpnia 1942 wieczorem H/Wa.
Bagna Pontyjskie dało się wreszcie osuszyć502 , bo zatrudnionym przy tym robotnikom można było dać chininę, podczas gdy wszystkie poprzednie próby spełzły na
niczym, ponieważ robotników dziesiątkowała malaria. Zbu­dowano kanały z odpływem
do morza, nic innego niż to, co projektował Cezar, a próbował zrealizować ten czy ów
papież. Miasta wśród bagien postawiono w dość bezbarwnym stylu kolonialnym, ale
bardzo czysto. Jak się skończy wojna. Duce będzie mógł w ciągu dziesięciu - piętnastu lat
rozwinąć działalność kolonizatorską w niesamowitej skali.
Rosyjski kolos padnie przez swoją nieruchawość. Brytyjskie mocarstwo światowe zniszczy szczupłość metropolii. Pewien tradycjonalizm w polityce, którą twardo ciągnęli,
chociaż warunki i okoliczności zmieniły się radykalnie. Jeśli Churchill teraz pójdzie do
Stalina, ten obedrze go ze skóry. Powie Churchillowi: straciłem dziesięć milionów ludzi.
To Cripps50 5 mnie tak urządził, żeby nie jego gadanie, to Niemcy nigdy by na to nie
wpadli!
Próby osuszenia Bagien Pontyiiskich (40 km na południow y wschód od Rzymu) były
podej mowane przez wielu papieży. Ostatnia próba (1899) została zarzucona z powodu
braku odpowiednich środków technicznych. W listopadzie 19? I faszyści podjęli wielki
plan uzdatnienia i zasiedlenia 60.000 hektarów tego malarycznego terrenu.
Już w końcu 1931 Mussolini założył wśród bagien miasteczko l.iltoria. Malaria
została całkowicie zlikwidowana, a na odzyskanym obszarze osiedlono 75.000 osób
ze słabo rozwiniętych terenów Wioch.
Najgorzej to jak rokowania prowadzi ktoś, kto się nie może cofnąć, bo wiadomo, że to on
podejmuje ostateczne decyzje. Nigdy nie popełnię tego błędu, zawsze wysyłam kogoś innego i mówię: w razie trudności proszę się wykręcić, że musi pan porozmawiać ze mną!
Duce też tego nie robi!
1 6 8 Werwolf
8 sierpnia 1942 wieczorem Gość: Reichsarbeitsfuhrer Hierl H/Fu.
Goci najdłużej utrzymali się na Krymie. Jeszcze w XVIII było tam postępowanie w sądzie,
w którym występowali ludzie, którzy umieli mówić tylko po gocku. Teraz żadna siła nas
stamtąd nie ruszy504 !
Terror Machine
249
www.bhpoland.org
Mamy grupy wojsk działających jak chłopskie spółdzielnie samopomo­cy - we wszystko,
co potrzebne do życia, zaopatrują się same!
Walka z tutejszymi partyzantami ma coś z walk z Indianami w Ameryce Północnej.
Silniejsza rasa zwycięży, a silniejsza rasa to my .Bez względu na wszystko zaprowadzimy
tu porządek.
Co myślę: na dłuższą metę nie możemy tu utrzymać w obiegu obecnych pieniędzy. Kiedyś
musimy tu wprowadzić nowe pieniądze. Jesienią trzeba na jakiejś stacji kolejowej urządzić
targ, podobny do niemieckich jarmarków, a obok urządzić bocznicę dla zboża. Będzie
tam można kupić różną tandetę, jak u nas na wsi. Saksonia przeżyje rozkwit przemysłu
jak nigdy dotąd. Będziemy mieli przemysł eksportowy, to i ich duch wynalazczy znów zna­
jdzie odpowiednie ujście. Przemysł saski zaopatrywał kolonie, tłukł tanią masówkę, a z
Turyngii szły zabawki. To poprawiało nasz bilans w handlu zagranicznym.W Bułgarach
mamy niezawodnych sojuszników przeciwko Turkom. Finowie chcą tylko jednego: Karelii Wschodniej i żeby znikł Petersburg. Kto ma Petersburg, ma Bałtyk. Istnienie drugiego
mocarstwa na Bałtyku jest dla nas nie do pomyślenia. Mogliby kompletnie zapaskudzić
tę sadzawkę minami. Tu trzeba wrócić do starożytnych metod, miasto musi zostać
całkowicie zrównane z ziemią. Mało mnie szlag nie trafił, kiedy się okazało, że Luftwaffe
nie chce nic zrobić z Kijowem. Kiedyś trzeba sprawę załatwić, inaczej mieszkańcy tam
wrócą i będą chcieli stamtąd rządzić.
5 0 3 Sir Stalford Cripps (1889-1952), 1931-50 socjalistyczny poseł do Izby Gmin, ze względu na prokomuiiistyczną postawę wykluczony z Partii Pracy. Przyjęty przez Churchilla do służby państwowej. 1940-42 bryt. ambasador w Moskwie, 1942-50 minister. Jako minister handlu i kanclerz skarbu w rządzie Alllee’go wywarł decy­dujący
wpływ na powojenną politykę handlową i finansową.
504Po walkach połączonych z ciężkimi stratami i oblężeniem Sewastopola 2V1.-5.VII 1942 zakończyło się zdobycie
Krymu.
Chłopi są nasi. Wreszcie odetchną! Pierwszy raz ktoś im coś zapłaci! To zresztą w dużej
części świetny materiał ludzki. Gdzie się niby miały podzi­ać pozostałości dawnych
Gotów? Język może zaginąć, ale nie krew!
Amerykanie dalej są szczęśliwi, kiedy dostają złoto i nie zauważają, że historii nie da się
przeliczyć na pieniądze.
Niech tam kto mówi o naszych politykierach, co chce, ale w porównaniu z rzecznikami
wojskowymi angielskiej prasy każdy z nich to istny Moltke.
W jednej sprawie mam pełną jasność: bez angielskiej whisky mieszkać w koloniach
się nie da.
169 Werwolf
9 sierpnia 1942 w południe
Goście: mini ster Rzeszy v. Ribbentrop, minister Rzeszy dr Lammers, Reichsfuhrer SS
Himmler,
gauleiter Btirckel5”5,
gauleiter Simon506,
gauleiter Robert Wagner507
250
Terror Machine
www.bhpoland.org
Anglicy są naszą drobną odroślą. Nie oni odpowiadają za bezpieczeńst­wo Europy.
Niemcy są gotowe wziąć to na siebie. Stosunki w Europie musimy regulować surowymi
ukazami(Ukasse). Bałkany puścimy na żywioł, to jeszcze przez jakiś czas będzie komu
dostarczać broń. Jeśli Węgry takie, jakie są teraz, wdadzą się w wojnę z Rumunią, to Antonescu ich rozniesie. Wiedeńczycy pewnego dnia przejrzą na oczy. W swoich kafejkach
gadają o Węgrzech w ten sposób: Ci z Berlina nie znają Węgier tak jak my. Przecież to jest
przedsionek Austrii. To my uwolniliśmy ich od Turków. Nie będzie spokoju, dopóki ich
znowu nie uwolnimy. Dlaczego nie weźmiemy ich do siebie? A Słowacy - fajnie, że mają
tę swoją niepodległość, ale koniec końców ich miejsce jest przy nas!
Wiedeńczycy są w sumie bardziej wielkoniemieccy niż wszyscy inni. Ożywia ich poczucie, że mają misję do spełnienia, a w przerwach można pomarudzić, pokombinować.
Belgrad był dziurą zabitą dechami, a sławę uzyskał dopiero dzięki księciu Eugeniuszowi.
505 Josef Biirckel (1895-1944) 1926-44 gauleiter Nadrenii-Palatynatu, od 1935 przemianowanej na Saare- Palatynat, od 1942 na Marchię Zachodnią. 1935 komisarz Rzeszy d/s Saary, 193 8 komisarz Rzeszy d/s Zjednoczenia
Austrii z Rzeszą, 1940 szef administracji cywilnej w Lotaryngii.
506 Gustav Simon (1900-45), 1931-45 gauleiter Koblencji-Trewiru, przemianowanej 1942 na gau Moselland.
1940 szef administracji cywilnej na Luksemburg.
507 Robert Wagner (1895-1946), oficer Reichswehry, uczestniczy! w puczu Hitlera i został usunięty zwojska. 192545 gauleiter, od 1933 także komisarz Rzeszy na Bawarię, 1940 szef administracji cywilnej Alzacji.
Ze Wschodu będziemy sprowadzać rocznie dziesięć do dwunastu mil­ionów ton zboża.
Na miejscu, myślę, trzeba postawić fabryki spaghetti - mamy wszystko, czego do tego
potrzeba. To da cenną pomoc ubogim w żywność przemysłowym obszarom Europy Zachodniej.
Trzeba cały czas pamiętać: kto tutaj zyska znaczenie wykraczające poza jego wieś, natychmiast musi zostać odfiltrowany.
170 Werwolf
9 sierpnia 1942 wieczorem Goście: gauleiter Btirckel, gauleiter Simon,
gauleiter Robert Wagner H/Wa.
Tu leży jeszcze z milion ton zboża z poprzednich żniw. Kiedy to będzie przeorganizowane i będziemy mieli ropę: ten obszar będzie dawał rocznie 13 do 14 milionów ton! Jeśli
nawet jesteśmy o połowę gorszymi organizatora­mi od Rosjan, zostaje sześć. Przyszłego
roku po żniwach musi się udać bez zastrzeżeń! Jednego wcześniej nie uwzględniano w
rachunkach: co trzy dni oberwanie chmury, które zatrzymuje pracę. Istna cieplarnia: upał
50 stopni, ulewa i znowu upał.
Żeby wtedy w październiku nie było takiego błota, to byśmy wjechali do Moskwy jak po
szynach! Dzisiaj zmądrzeliśmy na tyle, żeby wszystko zatrzymywać, gdy tylko pojawi się
deszcz. Jak ta wojna się skończy, naród niemiecki przez najbliższe 50 lat będzie miał co
robić!
Będziemy najbardziej samowystarczalnym krajem z możliwych, z bawełną włącznie.
Jednego nie będziemy mieli: kawy. Ale gdzieś sobie wyskrobiemy jakąś kolonię z kawą!
Terror Machine
251
www.bhpoland.org
Drewno mamy, żelaza ile chcesz, rudy manganowej największe złoża na świecie, ropawszystko w niej pływa! Wpuścić tu niemiecką siłę roboczą, dobry Boże! Dla chłopa koniec końców liczy się tylko ziemia. Piękno krajobrazu? Po co, grunt, że ziemia rodzi jak
głupia! Co za radość, w ogóle pracować w przyszłości!
Stalin to zjednej strony potwór, z drugiej olbrzym. Sprawy społeczne nic go nie obchodzą.
Ludzie zdychają, a on ma to gdzieś. Dać mu jeszcze dziesięć lat, to Europa poszłaby z
dymem jak za Hunów. Żeby nie Wehrma­cht, już byłoby po nas. Znając głupotę naszych
mas, pewnie by im jeszcze bramy triumfalne stawiali!
Najgorszą zimę mamy za sobą. Za sto lat miliony niemieckich chłopów będą tu u siebie!
171 Werwolf
11 sierpnia 1942 wieczorem Goście: minister Rzeszy Speer, generał piechoty Reinecke H/
Wa.
Reichsmarka musi być niezwykle silną walutą, najstabilniejszą walutą świata. Tu na
Wschodzie w rzeczywistości działa tylko wymiana naturalna. Wprowadzimy tu naszą
własną walutę, ostmarkę. Przy przeliczniku I :5 każdy, kto tu wjedzie ze stu reichsmarkami, dostanie za nie sto ostmarek, różnicę weźmie Rzesza. Za sto ostmarek dostanie tu
tyle, co w Rzeszy za sto reichsmarek. Ceny są inne i muszą na zawsze pozostać inne,
żebyśmy mogli wykorzystać różnicę cen na korzyść Rzeszy i tą drogą skasować nasze
długi wojenne. Docelowo musimy rocznie pozbywać się przynajmniej dziesięciu do
dwudziestu miliardów długu wojennego, tak że po dziesięciu latach jako jedyny naród
nie będziemy mieli długów i będziemy mogli szerokim fron­tem skoncentrować swoje
środki na kolonizacji.
Spłacenia kosztów wojny przez przeciwnika nie jestem w stanie wymusić. Nie sądzę,
żebyśmy coś dostali od Anglików. Gdyby Anglicy przyszli jutro, że chcą zawrzeć pokój na
zasadzie każdy płaci za siebie, to bym pewnie powiedział: nie ma sprawy, właściwie już
nam się zwróciło! Tak czy owak, to my zarobimy na tej wojnie. Wyjdziemy z. tej wojny
jak paniska. Nie oddamy niczego, weźmiemy, czego będziemy potrzebowali. Gwiżdżę na
to, co powie reszta świata. Mamy najbardziej rentowną kolonię świata. Po pierwsze blisko,
po drugie zdrowy naród, po trzecie mamy tam wszystko poza kawą. Za pięć czy dziesięć
lat kolonie innych będą niczym! Najtaniej wypada nam pokój!
Głównym zajęciem klechów było od zawsze podgryzanie władzy państ­wowej. Dopóki tolerujemy klechów, dobrze im tak. Każdy naród ma takich klechów, na jakich zasługuje. Na
razie nie mogę tego zmienić, więc ich chwalę. Ale kiedyś definitywnie zakończę tę walkę
ciągnącą się przez całą niemiecką historię. Może to kogoś zaboli, ale jak ja im pokażę,
co to jest władza państwowa, to się ciężko zdziwią. Na razie tylko im się przyglądam.
Gdybym sądził, że są niebezpieczni, kazałbym ich rozstrzelać. Ta gadzina podnosi głowę,
ilekroć władza państwowa słabnie. Trzeba ją zadeptać.
Po co nam jakaś żydowska opowiastka? Losy paru zawszonych mośków, jakiś epileptyk,
co nas to obchodzi? Hrabia Preysing50 8 to klasyczny rabin. Najprawdziwsi rabini to ci,
co teraz udają pokorę. Bestie to za mało powiedziane! Natomiast klecha-inkwizytor
wydaje się czymś naturalnym.
252
Terror Machine
www.bhpoland.org
Podłość i obłuda często chodzą w parze. Trzeba z tym skończyć. Że bez klechów można
się świetnie obejść, to najlepiej widać tutaj. Mamy wrogów, którzy giną milionami, a nie
ma wśród nich ani jednego z tych kłamców. Kościół katolicki tylko marzy o tym, żebyśmy
padli.
Kiedy Eckart był w Landsbergu, pewnego razu przyszedł do niego klecha i mówi: Panie
Eckart, zapewne myślał pan nieraz o tym, co by było, gdyby coś się panu przytrafiło, czego
Boże uchowaj, ale wszystkich nas to czeka... A Eckart na to: Panie wielebny, na pewno
więcej o tych historiach z zaświatami myślałem niż pan. Jeżeli jest jakiś tamten świat, w
który pan wierzy, na pewno bardziej mogę panu pomóc niż pan mnie! Obłudny uśmiech,
a za nim zatruta strzała!
172 Werwolf
12 sierpnia 1942 w południe H/Wa.
W życiu nie byłem na uroczystym weselu. Ślub jest świętym aktem, połączeniem dwojga
ludzi przeciwnej płci, dla mężczyzny może nie tak świętym jak dla kobiety, ale zawsze. A
co robią wszyscy obecni? Nic, tylko napuszczają państwa młodych na siebie nawzajem!
Byłem kiedyś na weselu
- u Thierschów- gdzie każdy wygłosił pikantną mowę, która miała być intelektualnie
głęboka! Właściwie po co to wszystko?
Co się tyczy kiczu patriotycznego, to i tak daleko nam do Anglików. Niesamowite, jak
tam się łączy kicz z dobrym smakiem. Miałem kiedyś w ręku dzieło o architekturze angielskich zamków - wielkie pomieszczenia, coś fantastycznego! Londyn stać na instytucje
rządowe w zabytkowych gmachach, bo wielką politykę robi się w zamkach na wsi!
National Klub w Berlinie! Był może 1921 czy coś koło tego, kiedy Gansser mnie tam
wprowadził50 9 .Ci ludzie nie mieli żadnego pomysłu na Niemcy. Bladego pojęcia! Jeden
z tych panów powiedział mi, że nadzieją narodu jest Kahr! Czym dalej od Bawarii, tym
wspanialszą postacią wy dawał się ludziom Kahr. Takie zero! I on ich miał uratować! Tam
poznałem starego admirała Schrodera510. To był jeden z pierwszych naszych zwolen­
ników.
5 0 8 Konrad hr. von Preysing( 1880-1950). 1932 biskup Eichstatt. 1935 biskup Berlina, 1946 kar­dynał.
Następnego dnia byłem w kasynie na Pariser Platz. Schróder robił zde­cydowanie najlepsze wrażenie ze wszystkich. Istny wulkan energii!
W 1921 czy 22 mój program u większości mieszczan budził zgrozę. Nawet to, że ktoś się
dowie, że o tym słuchali! Oczyszczenie Niemiec z ele­mentów obcych, obowiązek służby
wojskowej, odbudowa armii, zniesienie wolności prasy, likwidacja parlamentów krajowych! Co zdanie, to większe bluźnierstwo! Ludzie przysięgali na wszystkie świętości, że
nie wiedzą, co to znaczy! Schróder, ten to zaraz poszedł na całość, człowiek czynu jakich mało, bezkompromisowy, fanatyk! Był dla marynarki tym, czym Lutzów dla armii.
Hutier511 to był narodowy typ, dobry typ, ale chyba w głębi duszy zostało w nim coś z
katolika. Jak gdzieś znajdę kogoś takiego jak Schróder, na pewno go wykorzystam.
Terror Machine
253
www.bhpoland.org
Schróder był już wtedy wyrzucony i dostał rozkaz sformowania korpusu marynarki.To, na
co nas stać teraz., to jest nic przy tym, co było wtedy .Nie miał absolutnie nic! I wszedł do
akcji z korpusem marynarki! Pierwszy raz spotkałem ludzi z dywizji marynarki w bitwie
nad Sommą. Czuliśmy się przy nich jak niemowlaki. Dostaliśmy zgodę na podróż do
Ostendy. Pułk dotarł w takim stanie, że w porównaniu z nami Rosjanie po 500 km odwro­
tu to jest kompania reprezentacyjna Jechałem kawałek przy śluzie na U- Boocie, a tam
wszystko ogolone i odprasowane! Wstyd mi było spojrzeć tym chłopcom w oczy! Do
admirała Krancke512 : To jest jeszcze jeden powód kompleksów wojsk lądowych wobec
marynarki! Myśmy musieli przycinać płaszcze, żeby zrobić onuce, i wyglądaliśmy potem
jak baletnice. I wtedy pojawili się oni, tasiemki, pantofle - głupio nam było wobec każdego
z nich. Byliśmy szczęśliwi, jakeśmy stamtąd poszli z powrotem do okopów!
5 0 9 Berliński Nalional Klub /ostał założony 1919 celem połączenia przywódców i czołowych członków licznie
powstałych po rewolucji grup narodowych, co miało przeciwdziałać “rządzącym grupom nastawionym inter- nacjonalistycznie i powodującym rozkład”. Prezesem był 1919-32 generał von Hutier, 1932-36 książę Carl Eduard von
Sachsen-Coburg-Gotlia, a potem generał von Massów. 1923 klub miał ok. 1800 członków. Wiceprezesem i prze­
wodnikiem duchowym był książę Karl zu Lówenstein-Wcrtheim-I-reudenberg, który też nawiązał kontakty z Hitlerem. Pomost stworzyli narodowi socjaliści - członkowie klubu, a więc dr Gansser, Dietrich l:ckart i wydawca
.I.K Lehmann, Hitler przyszedł na pierwszą poufną rozmowę 8. XII. 1921, a pierwszy wykład - który odbił się tak sze­
rokim echem, że w kilka miesięcy później konieczne było jego powtórzenie - wygłosił 29. V. 1922 W Klubie Hitler
poznał panią von Dirksen, admirała Schrddera, dr. Lammersa i dr. Pfundtnera. Przedstawiciele klubu poczytywali
sobie później za zasługę, że pośredniczyli w pierwszych, decydujących kontaktach Hitlera z kręgami narodowymi
północnych Niemiec.
5 ‘ ° Admirał Ludwig von Schróder (1854-1933), 1914-18 dowódca korpusu marynarki, w wojsku znany jako “Lew
Flandrii*. Hitler uczestniczył w 1933 w pogrzebie admirała.
5 “ General Oskar von Hutier (1857-1934), w I wojnie światowej głównodowodzący 18 Armii w Grupie Armii
Kronprinz
5 ‘ 2 Theodor Krancke (ur 1893), 1942-43 siały przedstawiciel głównodowodzącego marynarki w kwaterze głównej
Liihrcra, 1943-44 admirał i głównodowodzący dowództwa marynarki Zachód, 1945 głównodowodzący vv Norwegii.
173 Werwolf
12 sierpnia 1942 H/Wa.
Nie sprawdził się w ten sposób pomysł robienia tłuszczu z węgla. Marszałkowi Rzeszy
strasznie na tym zależało. Ja nie byłem za tym. Gdzie sens, przerabiać tłuszcz roślinny na
mydło i robić tłuszcz z węgla?
W przyszłości powinni być tylko kaemiści i snajperzy. Jeżeli każdy strzał ma być celny, to
każdy karabin musi mieć lunetę.
Taniec jest najstarszym sposobem muzycznego wyrażania swoich uczuć. Najpiękniejszym
tańcem, jaki można sobie wyobrazić, jest chyba walc - najcudowniesze połączenie ruchu
i muzyki! Dalej górnobawarski schuh-plat- tler z jego dziarskimi ruchami, człowiek się
przez to nie ośmiesza! Ale te podrygi dzisiejszych tańców towarzyskich? Zobaczyć taki
taniec na filmie bez. dźwięku, to po prostu nie do wytrzymania!
Ciekawe, że w dwóch zawodach ludzie pozostają sprawni nawet w starszym wieku, są to
aktorzy i oficerowie. Nic dziwnego - ciągle maja do czynienia z młodymi!
254
Terror Machine
www.bhpoland.org
Nie można powiedzieć, że życie w górach jest zdrowe dla każdego. Gdy myślę o pani Endres, o mojej własnej siostrze5 ‘3 , wreszcie o Elli, którą dostaliśmy z Osterii! A chociażby
nasza Wilczek514 - po sześciu tygodniach na górze musiała jechać do Nauheim.
Są ludzie, którzy na Gólla chodzą w długich butach, a jak pada, to i w płaszczu! Ja tego nie
rozumiem! Długie buty w ogóle nie mogą być zdrowe, nie puszczają powietrza! Saperki to
co innego, zapewniają dostęp powietrza. Nie ulega kwestii, że nie ma zdrowszego ubrania
niż krótkie spodnie, półbu­ty i podkolanówki! Kiedyś przebieranie się w długie spodnie
było dla mnie istną zmorą! Jeszcze przy ośmiu, dziewięciu stopniach mrozu chodziłem
w krótkich. Swoboda ruchów, jaką człowiek wtedy ma. jest doprawdy czymś cudownym!
Niewielu rzeczy wyrzekłem się tak niechętnie, jak tego. Zrobiłem to tylko ze względu
na ludzi z Północy! Dwu-, czy nawet pięciostopniowego mrozu w ogóle nie zauważałem.
Przecież część naszej młodzieży chodzi w krótkich spodniach przez całą zimę. To tylko
kwestia przyzwyczajenia! Pułk
513 Angela Raubal. przyrodnia siostra Hitlera, do powtórnego zamążpójścia 1936 prowadziła gospodarstwo
domowe w Obersalzbergu. Podobnie jak niektóre pracownice domu słabo znosiła tamtejszy klimat.
514 Wilczek (Wolfchen) - przydomek sekretarki Hitlera Johanny Wolf, która pracowała już dla Dietricha Eckarta.
SS - Hochland w przyszłości będzie nosił krótkie spodnie!
Obecnie niesamowicie rozluźniliśmy przepisy ubraniowe Wehrmachtu! Saperzy z ich
kąpielówkami! Cała robota przy bateriach! W wojsku istnieje poczucie rozsądku, które
nim kieruje! Jeśli żołnierz ma wrażenie, że twórcy przepisów tego rozsądku zabrakło, to
bardzo niedobrze! Dziś kompania ma w sobie coś z drużyny sportowej. Żołnierze i oficerowie stanowią jedność!
W Rosji można jeszcze zobaczyć takie piękne stroje - widocznie gdzieś je ukrywali.
Ja też jestem za tym, żebyśmy z Bałtyku zrobili niemieckie morze wewnętrzne.
174 Werwolf
16 sierpnia 1942 w południe H/Si.
Zawsze staram się wszystko zrobić idealnie, a jednocześnie być przygo­towanym na najgorsze.
Draganów51 5 - ten nos, te gesty, czysty Ferdynand! Gdyby więcej jadł i wyhodował
sobie brzuch, gdyby go odpowiednio ubrać, można by ich pomylić! Powiedział kiedyś do
mnie: nie wiem zupełnie, co mam robić w Madrycie, zrobię dla Niemiec, co się da!
Nie ma chyba drugiej dziedziny tak zakłamanej, jak historia. Bułgarzy zachowują się teraz
tak, jakby rozwój wydarzeń na Bałkanach należało przypisać ich naciskom. A prawda jest
taka, że z chciwości z jednej strony, a strachu z drugiej, miotali się w te i nazad, król się
wahał, cały czas musieliśmy ich kopać! Stary listy pisał, żeby uprzytomnić Bułgarom, że
ich czas nadszedł.
Ci z Bałkanów są jedyni w swoim rodzaju. Mają niepowtarzalny talent oratorski! Co za
okazy trafiały się w ich korpusie dyplomatycznym! Miał Holender piękną młodą żonę. to
nic go nie obchodziło poza tym, co robi jego laleczka. Jeśli ktoś z nią choćby rozmawiał,
Terror Machine
255
www.bhpoland.org
to jemu się ręce trzęsły. A Rumun w tej sytuacji się nie przejmował. Uważał, że przy setkach skoków w bok jeden więcej, jeden mniej nie robi różnicy. Sypiała 16 godzin na dobę
i wyglądała jak dziewczyna! Kiedyś przedstawiła mnie starszej pani i okaza­ło się, że to jej
córka! Była jeszcze Jej Królewska Wysokość z Persji, egips­ka księżniczka. Piękny okaz.
Brała lekcje malarstwa, dziwnym trafem co lekcja, to z innym nauczycielem.
515 Parwan Draganów, 1937-44 poseł bułgarski w Berlinie. Był pod wrażeniem Hitlera i z
przekonaniem popierał jego politykę.
Kogo nie trawiłem, to Belga516. Szczwany lis, ciemny typ. Teraz go mamy! Wtedy
popełniliśmy akt głupoty. Można to zapisać na konto mojego zaćmienia umysłowego.
Powinienem był go potraktować jak jeńca wojen­nego! Z drugiej strony-jego siostra517
jest żoną następcy tronu Włoch! Trag­iczna historia - sama w sobie jedyna sympatyczna
kobieta na całym dworze włoskim, ale wypaczona umysłowo!
Stalin - anarchista wychowany w seminarium duchownym518 ! Należało by teraz zapytać
na łamach prasy, czy w Moskwie też śpiewał z Churchillem psalmy! Nic na to nie poradzę,
że to nie Churchill rozdawał tam karty. To musi mieć związek z tym konwojem, on
oczekiwał czegoś dużego. Z tym czymś dużym wybierał się do Moskwy i z powrotem.
Jestem dziwnie spoko­jny, że oni motają jakiś większy plan. Po co by w przeciwnym razie
wyprowadzali Flotę Wschodnią!519
Gdyby złapali Kretę, byłby to dla nas ciężki cios! Bez Krety nie utrzyma się wybrzeży Afryki. Sami to mówią! Na moje oko akcja rozbiła się o to, że trzy lotniskowce nie nadawały
się do użytku. Bez silnego wsparcia lot­niczego to jest nie do zrobienia. Nie wiem. czy
im jakoś nie podsunąć pomysłu lądowania na Krecie. Ja w tych sprawach ufam swojemu nosowi. Żeby wiedzieć, jak jest, trzeba by zbadać, czy na pokładzie jest wojsko. Na
Malcie wojsko im niepotrzebne. Skoro ponoć do tego stracili pancernik, to rzeczywiście
muszą być strasznie ostrożni. W północnej Norwegii też nie wiedzieliśmy, co oni knują.
Dowiedzieliśmy się dopiero po fakcie. Przed Norwegią, przy sprawie “Altmarka”520,
zdarzyło się, że kochany stary Cham­berlain powiedział, że się spóźniłem na autobus!
W Anglii byli ludzie, którzy bardzo zabobonnie reagowali na historię z księciem Windsoru521, uważając to za zły znak. Król uosabia Imperium!
5 1 6 Leopold III (ur.1901), 1934-51 król Belgii, po wkroczeniu wojsk niemieckich i klęsce swojej armii ska­
pitulował. Do 1944 pozostał na zamku l.aeken, potem do końca wojny w niewoli niemieckiej. Król Leopold przez
swojąobecność w kraju zmuszał niemieckie władze okupacyjne do powściągliwości, zwłaszcza że jako szwagier
włoskiego następcy tronu Uinberto miał poparcie rządu faszystowskich. Wioch.
5 l 7 Księżn a Maria-Jose von Sachsen-Coburg, córka króla belgijskiego Alberta. 1930 poślubiła Hmberto, następcę
tronu Wioch.
518 Józef Stalin, urodzony 1879 w Oori (Gruzja), kształcił się przez IO lat, najpierw w szkole kościelnej, a
potem w seminarium duchownym w Tyflisie (Tbilisi), z którego został usunięty w 1899 za propagandę marksis­
towską. Stalin śpiewał w chórze cerkiewnym i wyróżniał się dobrym głosem.
51
1 9
Churchill pertraktował 13-18.VIII. 1942 z władzami sowieckimi w Moskwie. Niewiele
wcześniej, 10 VIIL, rozpoczęła się wielka operacja zaopatrywania i umacniania brytyjskich punktów oporu na Malcie, która jednak okazała się nieskuteczna.
52
2 0 “Altmark” został zdobyty abordażem przez brytyjski niszczyciel “Cossack” w Jóssingfjordzie
256
Terror Machine
www.bhpoland.org
16.11.1940.
5 2 1 Edward Albert książę Windsoru wstąpił na tron 20.1.1936 jako król Edward VIII, a 10X11.1936 abdykowal,
ponieważ rząd przeciwstawia! się jego zamiarowi poślubienia dwukrotnie rozwiedzionej Amerykanki Wallis Simpson
175 Werwolf
16 sierpnia 1942 wieczorem H/Wa.
Parę lat przed 1939 Churchill i spółka postanowili w paru zamkach rozpocząć wojnę z
nami! Moje źródło: lady Mitford522. Ona i jej siostry wiedziały wiele dzięki swoim koligacjom z ważnymi osobistościami. Jedna stwierdziła któregoś dnia, że w całym Londynie
są tylko trzy działa przeci­wlotnicze, na co siostra spojrzała na nią lodowato. Powiedziała:
nie wiem, czy Mosley jest mężczyzną i czy jest w stanie przeszkodzić wojnie między
Niemcami i Anglią! Z chwilą, gdy Anglia wprowadziła powszechny obow­iązek służby
wojskowej, przyszła kolej na nasz ruch! Przecież nie mogli długo czekać! Niechby ta
historia potrwała jeszcze trzy - cztery lata, to mieli­by armię z 25 do 40 dywizji, którą
mogliby posłać na kontynent!
Francuscy robotnicy są niezwykle zręczni. Ich maszyny i fabryki są przestarzałe,
ale produkty pierwszej klasy. Dlatego są w stanie w niewiary­godnie krótkim czasie
dokonywać napraw. Sądzę, że u nas najwięcej czasu traci się na ustalenie szkody!
Co do dozbrojenia, walczyłem zawsze tylko o to, co za rok, apetyt rośnie w miarę jedzenia! W pierwszym roku, z 1933 na 34, na Wehrmacht poszły trzy miliardy, w 1934 zrobiło
się z tego pięć z czymś, a do wojny wydaliśmy na Wehrmacht 92 miliardy! Tego jeszcze
nie było. Przed wojną światową rocznie wydawano miliard!
Nikt mi nie mógł powiedzieć, że chciał coś zdziałać, ale nie dostał pieniędzy. Reichstag
nie miał tu nic do gadania. Ważne było, czyja tego chcę, czy nie! Z chwilą, kiedy się
zdecydowałem zlikwidować walutę opartą na złocie, środki przestały grać rolę dopóty,
dopóki miałem bezrobocie. Musi­ałem płacić siedmiu milionom bezrobotnych i czterem
milionom zatrud­nionych w niepełnym czasie pracy, na to szło przeszło pięć miliardów!
GdyLady Unity Walkyrie Mitford poznała Hitlera 1931. Jej ojciec, lord Redesdale, imieniem nadanym córce chciał
wyrazić swoje uwielbienie dla Niemiec. Z Unity wiązał w pojęciu HS t Chamberlaina nadzieję na duchową i
polityczną jedność Anglii i Niemiec, wyborem imienia Walkyrie dal wyraz swojemu podziwowi dla muzyki Richar­
da Wagnera. Unity Mitford, która od 19.34 studiowała historię sztuki w Monachium, zachwyciła się narodowym soc­
jalizmem i zaangażowała się w działalność na rzecz porozumienia niemiecko-brytyjskiego. Jej siostra Diana poślu­
biła sir Oswalda Mosleya, wodza faszystów brytyjskich. Hitler za pośrednictwem obu pań szukał kontaktu z angiel­
ską warstwą przywódczą Próba osiągnięcia dzięki Unity spotkania z jej wujem Winstonem Churchillem zawiodła.
Także lord Redesdale, który w czasie hiszpańskiej wojny domowej prosił Hitlera o wstawiennictwo, kiedy jego
córka .lessica została aresztowana przez wojska Franco jako podejrzana o bolszewizm, nie zdołał doprowadzić do
spotkania Hitlera z Churchillem. W dniu wypowiedzenia przez Anglię wojny Niemcom (3.IX. 1939) lady Mitford
próbowała popełnić samobójstwo. Częściowo wyleczona została w kwietniu 1940 repatriowana przez Szwajcarię do
Anglii, gdzie w 1948 zmarła.
byśmy od razu nastawili Wehrmacht na materiały zastępcze, zamiast się upierać
przy imporcie, zaoszczędzilibyśmy miliardy w dewizach! Powiedzi­ałem, że musimy
Terror Machine
257
www.bhpoland.org
przestawić się na gospodarkę wojenną, ale część Wehrma­chtu poszła tą drogą dopiero
pod naporem warunków wojennych! Czego to nie wymyślano, żeby mi przeszkodzić!
Kiedy zdecydowałem o budowie okrętów wojennych, zażądano 1,8 całej rocznej
produkcji miedzi na świecie! Na przygotowanie się do pierwszej wojny światowej było
30 lat, a myśmy nie mieli nic! Co ja się namęczyłem, żeby po prostu zrobiono to, czego
chci­ałem! To się ciągnęło od walki, jaką stoczyłem z kochanym Fritschem w dniu
wprowadzenia powszechnego obowiązku obrony. Ma być sfor­mowanych 36 dywizji!
Nie ma wymówki, że brak środków!
Do Jodła: Jeśli pan oświadcza, że rokrocznie musiał pan ze swoich zamówień skreślać najpierw 40, potem 60,w końcu 80 procent, to robił pan to z Blombergiem! Wehrmachtowi
przyznano więcej środków, niż był wtedy w stanie zużyć! Mało to razy robiłem piekło o
to, że nie zamówiono tego czy tam-tego!Nie było tygodnia bez konfliktu! Wehrmacht nie
chciał! To tam byli ludzie, którzy za moimi plecami działali przeciw mnie! Przekroczenie
budżetu też nic nie znaczyło! Luftwaffe rok w rok przekraczało budżet o dwa miliardy!
Kryzys mógł przyjść, jak zabraknie bezrobotnych. Do tego doszło dopiero w 1937 na 38.
Do tego czasu były tylko trudnoścj.z dewizami! Zapy­tałem Schachta, to mi powiedział, że
mamy za granicą co najmniej półtora miliarda w dewizach. Na nich właśnie oparłem mój
plan czteroletni. Nigdy nie było problemu braku środków, marszałek Rzeszy miał środki,
jakie chci­ał! Dziś też nic się nie rozbija o pieniądze! Ja tylko protestowałem przeciwko
zamawianiu sprzętu w homeopatycznych dawkach, jak to robił Wehrmacht.
Przyszli do mnie z przemysłu i mówią: z takimi zamówieniami to się można zapłakać!
Dziś dziesięć haubic, jutro dwa moździerze i tak dalej w tym guście! A my mamy czas
rozkręcania produkcji cztery do ośmiu miesię­cy! Przeszedłem na zamówienia seryjne, i to
bez ograniczeń! Marynarka spokojnie mogłaby dzisiaj mieć cztery ciężkie okręty więcej,
była stal, byli robotnicy, wszystko było! Były rzeczy, przeciw którym protestowałem na przykład za dużo pieniędzy na stawianie eleganckich budynków. Co potępi­am, to
rozbudowę przemysłu za pieniądze Wehrmachtu. Plan Czteroletni zer­wał z tym rozbojem, że przemysł dostawał środki przeznaczone dla Wehrma­chtu. Zamówić u jednego
człowieka 500.000 plecaków i dać mu pieniądze, żeby rozbudował fabrykę, toż to idiotyzm!
Marynarka nigdy nie stawiała wymagań, to ja stawiałem, a marynarka obcinała. Wojska lądowe nigdy niczego ode mnie nie zażądały, to ja staw­iałem wymagania, a oni się
ociągali z ich wypełnieniem! Doszło do tego, że jak chciałem, żeby w ogóle coś zostało
zrobione, to musiałem odsunąć armię od sprawy! Tak było z Wałem Zachodnim! Żeby
nie wojna, to i Helgolandu by nie skończono. Pierwsza odpowiedź marynarki była taka.
że ten obiekt nie ma żadnej wartości! Jeden marszałek Rzeszy był pełen entuzjazmu.
Z czołgami kropka w kropkę to samo! Mówili, że przydatne są tylko te małe i szybkie,
cała reszta nie ma sensu. Cały czas walczyłem o ciężki czołg! Radiofonia przewodowa!
Rozkazałem jej wprowadzenie, a ministerstwo propagandy skreśliło, bo minister poczty
powiedział, że z technicznego punktu widzenia sprawa nie jest dopracowana!
Pieniędzy ministrowi poczty nie brakowało! Przed wojną byłem u Krup­pa i ponieważ
armia nie była zainteresowana zrobieniem czegoś w sprawie motoryzacji. Chciałem
wyposażyć oddziały SS w Panzer.IV523 .Tylko się zaczęła wojna, wtrąciła się armia: my
258
Terror Machine
www.bhpoland.org
też chcemy! Po wprowadzeniu obow­iązku obrony w 1935 chciałem, żeby natychmiast stawiano umocnienia. Nie zrobiono nic, jakieś kpiny. W końcu armia przedstawiła
jakiś plan rozłożony do 1952, parę punktów wsparcia na krzyż! Nie żeby armia nie miała
pieniędzy, tylko tak chciał Sztab Generalny! Musiałem to przewracać na silę. Dzisiaj
wszystko jest po staremu. Tym razem nie ma usprawiedliwienia. Po to był minister wojny,
żeby do mnie przyjść i powiedzieć: potrzebujemy tego i tego!
Nie z finansistami miałem w tych latach kłopoty! Nigdy nie rozmaw­iałem z Schachtem
o tym. jakie środki ostatecznie zostaną udostępnione. Mówiłem: Tyle potrzeba. Marce
niemieckiej nic się nie stało od tego. Trzy mają władza państwa i nasz nowy system gospodarczy. Oni nie są po to, żeby mi udowadniać, że coś się nie da zrobić, tylko po to. żeby
robili, co trzeba! Nie było żadnego problemu finansowego! Ze strony Schachta z zasady
był opór. Jego teksty robiły takie wrażenie, że Stiilpnagel w 1937 w czasie jakiejś
narady zerwał się wołając: O, biedne Niemcy! Mnie Schacht nic nie mógł zrobić, bo nie
miał nic do powiedzenia. Finansiści nie mieli pojęcia o nowych zasadach gospodarki.
Co się tyczy Krosigka521, to kiedyś, jak do mnie przyszedł, powiedziałem mu: drogi
panie Krosigk, żadne państwo jeszcze nie zbankrutowało z przyczyn gospodarczych,
a po przegranej wojnie owszem! Decydujący głos w sprawach finansowych miał mój
kolega partyjny, który reprezentował dokładnie to samo stanowisko, najlepszy czło- • Czołg średni. Wehrmacht w 1939 używał głównie tankietek Pz.l i czołgów lekkich Pz.ll. 524 Johann Ludwig
hr. Schwerin von Krosigk (I 887-1977). 1932-45 minister finansów Rzeszy. V. 1945 przewodniczący rządu tymczasowego Donitza.
wiek w finansach - Reinhardt525. Dobrze oszacował przewidywane dochody podatkowe.
Od pięciu miliardów doszliśmy do 24 bez zmian cen i dewalu­acji, nikt tego nie dokonał!
Parę dni temu słyszałem, że każda wnoszona ustawa jest odrzucana przez
trzech ludzi: Schachta, Stanislausa526 i Neuratha. Reszta ministrów jest za. Tych trzech
nic nie obchodzi, bo nie mają w gabinecie nic do roboty. W końcu sprawa dojrzewa wśród
trzech czy czterech ministrów, tak że nie idzie na noże. Jeden mówi o państwie prawa,
drugi o teorii pieniądza. Można wyjść z siebie! Kiedyś powiedziałem jednemu z tych
panów: Naród niemiec­ki przeżył wędrówkę ludów, wojny rzymskie, najazdy Hunów.
Węgrów i Mongołów, wojnę trzydziestoletnią, wojny fryderycjańskie i napoleońskie i
mnie też przeżyje!
176 Werwolf
16 sierpnia 1942]
Bezpośrednio przed posiłkiem, u wejścia do kasyna, i na początku posiłku:
Major Engel52 7 opowiada, jak na lotnisku w Królewcu oficer dowództwa
twierdzy zabrał oficerom żywność z maszyny, którą lotnicy właśnie wylą­dowali. Żywność
została przekazana do placówki zaopatrzenia.
Szef (bardzo wzburzony): Nasuwa się myśl, że wrogowie państwa spec­jalnie chwytająsię takich sposobów, żeby doprowadzić żołnierzy do szału! Oto wdzięczność Ojczyzny!
Terror Machine
259
www.bhpoland.org
Sabotaż narodowej woli oporu! Ja to zbadam. Nieważne, czy to są placówki Wehrmachtu
czy celnicy, sprawcy pójdą do więzienia!
Będę teraz działał po barbarzyńsku. Co mogę wziąć ze Wschodu? Dzieła
sztuki? Tu nic nie ma! Zostaje tylko trochę żarcia! Najlepiej mu będzie w rodzinach
żołnierskich w kraju. W ogóle żołnierz gorzej żyje w domu niż na froncie. Kto za to
odpowiada, na pewno znowu prawnik! Minister Finansów!
Szkoda, że nie ma Bormanna528.
5 2 5 Pomimo zasług, jakie Fritz Reinhardt położył dla Partii przed 1933. Hitler odnosił się do niego z
rezerwą. Według relacji Olto Wagenera wyrażał się o nim (przed 1933) następująco: Człowiek pracowity,
mnóstwo pomysłów, ale z polotem perszerona. Brak mu rozmachu, potrzebnego dla utorowania nowych drógw
zakresie poli­tyki podatkowej. Cyt. za: Hitler aus nachster Nahe. Aufteichnungen eines Yertrauten 1929-1932
[Hitler z bliska Relacje zaufanego 1929-32, nakł. HTurnera Jr.. Frankfurt-Berlin-Wiedeń 1978,5 132.
5 2 ^ Mowa przypuszczalnie o nr. Schwerin von Krosigku
5 2 7 Gerhard Engel, 1938-43 adiutant wojskowy przy Hitlerze, ostatnio w stopniu podpułkownika.
5 2 8 Już w tym okresie kompetencje Bormanna nie ograniczały się tylko do spraw partyjnych. Jochen von
Lang, Der Sekretar [Sekretarz], Stuttgart 1977, s.230.
177 Werwolf
20 sierpnia 1942 w południe Goście: dr Lammers,
dr Thierack52’’, dr Rolhenberger53” 53>
H/Wa.
Czytałem, że ktoś dostał trzy miesiące więzienia za dręczenie zwierząt, bo zranił cudzą
kurę, która mu wlazła do ogrodu. Nie uważam tego za słuszne. Uważam, że w porównaniu z tym polowanie na zające stanowi bez­graniczne okrucieństwo. Moim zdaniem w tej
sytuacji tak samo należałoby traktować każdego myśliwego, który postrzeli zwierzę, nie
zabijając go. Pomyśleć: za to samo jednemu wołają Darz bór!, a drugiego wsadzają na trzy
miesiące. Mam wrażenie, że naród tego nie zrozumie! Przy tym myśliwy dąży do tego,
żeby zabić zwierzynę dla zaspokojenia swojej żądzy mordu, a tamten bronił swoich praw,
nie chcąc zabijać zwierzęcia. Taki kogut, co wszędzie włazi, może człowieka doprowadzić
do-szału, wiem o tym dobrze.
Za mojej młodości mieliśmy w Leonding ogród, a obok mieszkała kobi­eta, która spokojnie przeganiała swoje kury przez nasz ogród. Pewnego dnia nabiłem starą strzelbę, jeszcze ładowaną od przodu, i strzeliłem w to stado. Teraz wyczytałem, że w takim przypadku
masz prawo złapać kurę i trzymać do otrzymania odszkodowania. Taki proces z powodu
głupiej kokoszki!
Co innego, gdy idzie o człowieka, który całe życie zajmował się głównie włamaniami,
a teraz kradnie kurę. Jego działalność szkodzi życiu narodu w czasie wojny! Sądzę, że
wymiar sprawiedliwości zawsze powinien mieć na uwadze określony cel, nie zawsze ten
sam! Sam miałem sporo do czynienia z wymiarem sprawiedliwości, bo w życiu trochę
siedziałem za kratkami. W Landsbergu Mufti powiedział mi kiedyś, że nie ma jasności,
czy karę należy rozpatrywać jako zemstę, środek odstraszania czy sposób na poprawę.
Powiedziałem mu, że samemu zainteresowanemu to nie robi różnicy!
260
Terror Machine
www.bhpoland.org
Teraz doprawdy widzę, że nie da się ustalić stałych i niezmiennych punk­tów odniesienia.
Jeśli w czasie pokoju osiemnastoletni chłopak wyrwie kobiecie torebkę, nie skażę go na
śmierć. Teraz jest wojna, mamy zaciemnie52
2 9
Otto Thierack (1889-1946), 1933-34 minister sprawiedliwości Saksonii, 1935-36
prezes sądu najwyższego Rzeszy, 1936-42 prezes Trybunatu Narodowego, 1942-45 minister sprawiedliwości
Rzeszy
53
3 0 Curt Rolhenberger (1896-1959) , 1933-35 senator d o spraw sprawiedliwośc i w Hamburgu. 193542 prezes Hanzeatyckieg o Sądu Krajowego, 1942-43 sekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwości Rzeszy
531 Thierack i Rolhenberger zostali przyjęci przez Hitlera z okazji nominacji i zaprzysiężenia jako
nie. Kobiety w dużej skali pracują w gospodarce. Jeśli wszelkimi dostępny­mi sposobami nie będziemy odstraszać od utrudniania im wypełniania ich zadań, nie utrzymamy
produkcji na potrzeby wojny. Weźmy taki przyk4ad: berlińscy przestępcy doprowadzili
do tego, że wiele kobiet w nocy nie wracało do domu z obawy, że coś im się przytrafi. Coś
strasznego! Mąż wal­czy na froncie, a kobieta boi się wrócić do domu! Dlatego trzeba
chwytać się różnych sposobów.
Może dojść do tego. że pewne sprawy, które zamieniają się w plagi, na przykład porwania dzieci czy napady na samochody, rozprzestrzenia się jak zaraza. Często wystarczy
bezwzględnie zadeptać iskierkę, zanim się zamieni w płomień! Weźmy takie włamania
do piwnic. Jeśli wykorzystywanie nalotów do drobnych kradzieży rozszerzy się, koniec
z obroną przeciwlot­niczą. Równie dobrze mógłbym tolerować włamania. Cały front
na tyłach by się zawalił. Jedna seria bomb w celu to dwa tysiące zabitych. Żołnierze na
froncie ryzykują życiem. Pewnie sobie mówią: proszę, to samo państwo, które nasze
ofiary uważa za coś oczywistego, nie jest w stanie wziąć w obronę życia naszych bliskich! Tu trzeba odróżniać z wyrachowaną brutal­nością. Jeśli ktoś daje kogutowi w łeb,
to nie jest przestępstwo, które może mieć szersze skutki. Pojedynczy przypadek bez
niebezpieczeństwa infekcji. Jeśli ktoś planowo ograbia grządki, gdzie jakiś biedaczyna
uprawia sobie warzywa, to nie ma tak brutalnych sposobów, których by nie należało
stosować, żeby nie dochodziło do takich prób!
Ludzie muszą wiedzieć - trzeba do tego doprowadzić przez pouczenie i przez wkroczenie najwyższych władz państwowych - że państwo jest zdecy­dowane najbardziej nawet
barbarzyńskimi środkami zdusić próby szkodzenia narodowi, przy czym trzeba stale
mieć przed oczami niebez­pieczeństwo wynikające z nieuchronnego lekceważenia życia
ludzkiego na froncie i niepotrzebnego trzęsienia się nad życiem złych elementów.
Sędzia jest wyrazicielem narodowego instynktu samozachowawczego. Każda wojna powoduje dobór negatywny. Pozytywne elementy giną masowo. Już wybór niebezpiecznych
broni jest elementem tego doboru. Najdzielniejsi idą do lotnictwa czy łodzi podwodnych.
Ale poza tym w każdej broni pada hasło: ochotnicy wystąp!! znów występują najdzielniejsi i często giną. A na tyłach chroni się ciało i duszę kanciarza Jak już się znajdzie w
więzieniu, może być absolutnie spokojny, że mu się nic nie stanie. Niech to jeszcze potrwa
trzy czy cztery lata, to stopniowo dojdzie w narodzie do przesunięcia proporcji. Z jednej
strony gospodarka rabunkowa, z drugiej minister sprawiedliwości i sekretarz stanu.
Dokument ten został ju ż opublikowany w: Dokumentation derpełna konserwacja!
Terror Machine
261
www.bhpoland.org
Więzienie przestało być karą. Nad Wołchowemzami­
Yierteljahrshefte fiir Zeitgcschicht e [Dokumentacja kwartalników historycznych ]
12/1964. s.86 .
ast na pryczy leżałby w wodzie, bez snu. wydany na pastwę kaprysów pogody,
często bez jedzenia!
W narodzie jest tak: większość ludzi nie jest ani dobra, ani zła. Ani nie są prawdziwie
odważni, ani z gruntu źli. Ton nadają elementy skrajne. Jeżeli zdziesiątkuję elementy
dobre, a zakonserwują złe, będę miał powtórkę z 1918, kiedy to kilkuset wyrzutków
zdominowało cały naród. Zabrakło prze­ciwwagi idealistycznej!
W Berlinie towarzysze partyjni robią osiem razy więcej od tego, co przy­pada na bezpartyjnych - wielka liczba aktywu SA, mnóstwo kreisleiterów i ortsgruppenleiterów! Z drugiej strony jeśli nie wytępię bezwzględnie całego śmiecia, to pewnego dnia nastąpi kryzys. Wbrew pozorom nie jestem brutal­nego usposobienia, jestem natomiast człowiekiem
rozsądku. Sam setki razy nadstawiałem łba, cud, że jeszcze żyję. Ale jedno jest pewne: na
wojnie w żadnych warunkach nie wolno ulegać sentymentom! W czasie pokoju można
powiedzieć: każdemu może się zdarzyć! Na wojnie trzeba stosować zasady z żelazną
konsekwencją, nie dopuszczającą wyjątków! Może mi być przykro, ale nie ma innego
wyjścia.
Kiedy skończyła się wojna, miałem o wiele więcej zrozumienia dla ludzi niż wymiar
sprawiedliwości. We wszystkich takich sprawach trzeba myśleć bardzo chłodno i logicznie. W czasie wojny kierować się świadomością, że są sprawy, których nie można
puścić płazem i gdzie nie można znać litości, trzeba być twardym do ostatecznych
granic. W przypadku zdrajcy Ojczyzny nie można przejmować się tym, jakie szkody
zdołał już wyrządzić. Są zbrod­nie, którymi człowiek wyklucza się ze wspólnoty narodowej. W tym kraju musi być wykluczone, żeby zdrajca Ojczyzny wyszedł ze sprawy
z życiem, choćby ze względu na potrzebę odstraszania. Winniśmy kobietom i dzieciom
ochronę ich życia i mienia. W tych sprawach umiem być twardy jak z gran­itu. To musi
dotrzeć do całego wymiaru sprawiedliwości. Ci ludzie muszą nauczyć się działać zgodnie z duchem narodowym.
Ktoś zastrzelił zająca i dostał trzy lata więzienia. Wyciągnąłem go i posłałem do SS do
kompanii kłusowników. Jestem wegetarianinem, więc oczywiście nie przepadam za
kłusownikami, ale w nich właśnie żyje roman­tyczny element myśliwstwa. Niejedna organizacja Partii w ogóle by nie pow­stała, gdybym nie przyjmował kłusowników. Z
drugiej strony mam na uwadze, że nie można pozwolić zniszczyć lasu.
Kto się cieszy moją sympatią, to leśnicy. Interesujące, że w ogólności lud
3 Ó * Toczone zc zmiennym szczęściem ciężkie walki nad rzeką Wolchow zakończyły się 28.VI. 1942 wzięciem do
niewoli 33 tysięcy żołnierzy sowieckich. W późniejszym okresie oddziały Armii Czerwonej wielokrotnie uderzały
na ten front, chcąc rozerwać pierścień blokady Leningradu.
od dziecka ma bardzo zdrowy stosunek do kwestii, czy trzeba zrobić to albo tamto dla dobra ogółu. Gdy dziś kobieta wysyła coś mężowi, raz, drugi, trze­ci, i to ginie po drodze, to
ona zaraz mówi: co za świnia, pod ścianę takich! To pierwotne uczucie. Odejmuje sobie
262
Terror Machine
www.bhpoland.org
od ust, a tu przychodzi taki drań i zabiera! To jest zdrowe poczucie narodowe.
Wspólnota narodowa nie trwa dzięki przesyconym literaturą dekaden-tom. Ale swoiste,
że niech takiemu się coś przytrafi, to zaraz zmienia poglądy. Znałem takiego komika Pallenberga”3 , to był Żyd. konsekwentny filosemita. Umieścił pieniądze w holenderskim
banku, stracił je i z mety stał się antysemitą!
Weźmy sprawę Seefelda534. Powiedziałem Gurtnerowi: wie pan, jak to było 36 przypadków, to trzeba stwierdzić, jak ich zabił. Udowodniono dwanaście przypadków. Gurtner się
ociągał. Powiedziałem mu, że chci­ałbym, żeby typa przejęło gestapo, nic mu się nie stanie, najwyżej mu dołożą. Gdybym to wszystko, co oberwałem w życiu, dostał na jeden raz,
to bym pewnie tego nie przeżył. Typ przyznał się potem do 107 przypadków, pan minister
by się tego nie dowiedział. Z wyjaśnień mordercy okazało się, że posługiwał się środkiem
w ogóle nieznanym nauce. Wspominam o tym tylko po to, żebyśmy mieli jasność, że
i w tych sprawach musimy czasem być twardzi. Sprawiedliwość nie jest celem samym
dla siebie. Służy utrzymaniu porządku w społeczeństwie, trwaniu organizmu, któremu
zawdzięczamy postęp i kulturę. Wszystko, co pomaga w osiągnięciu tego celu, jest dobre.
Co mu nie służy, jest złe. Wymiar sprawiedliwości nie jest po to, żeby być łagodnym
czy surowym. Wymiar sprawiedliwości ma gwarantować utrzy­manie tego celu. Ustawodawca nie może wymyślić i ująć w paragrafy wszys­tkich możliwych zbrodni, z góry
przewidzieć wszystkich możliwości. Tu musi go wyręczyć sędzia. Ustawodawca na pewno
nie chciał, żeby szkodnik uniknął kary. Tu trzeba posługiwać się takimi środkami, jakie w
konkretnym przypadku okażą się właściwe, żeby odpowiednio odpłacić delikwentowi za
jego czyn i zapewnić społeczeństwu ochronę. Jedno z dwojga. Albo usta­wodawca goni za
widmem kodeksu, który przewidzi każdą możliwość. To wychowa prawnika najgorszego gatunku, prawnika, który się boi odpowiedzialności. Druga możliwość - tworzymy
ogólną ustawę ramową! Ale w tym przypadku trzeba wychowywać prawników inaczej
niż dotych533 Max Pallenberg (1877-1934), aktor, komik scen wiedeńskich, monachijskich i berlińskich. Maż aktorki Krilzi
Massary. Zginął 1934 w katastrofie lotniczej.
534 Adolf Seefeld został 22.11.1936 skazany przez sąd przysięgłych w Schwerin na karę śmierci za dwunas- tokrotne
morderstwo i 23.V.I936 stracony. Wyrok wydano na podstawie poszlak, gdyż Seefeld nie przyznawał się do
winy, a świadków nie było. Przed wykonaniem wyroku Seefeld został przekazany Gestapo i tam przyznał się do
“wielkiej liczby zabójstwcliiopców” (Yolkischer Beobachter, 25.V. 1936).
czas.
Korpus sędziowski musi stanowić elitę narodu. Sędzia musi z wielkim wyczuciem, instynktownie, pojmować intencje ustawodawcy i uzupełniać jego dzieło. Trzeba, żeby
sędzia widział z należytego dystansu zamiary i cele ustawodawstwa i cały rodzaj przewidywanych tendencji, których wyrazem ma być orzecznictwo. W czasie pokoju może
się zdarzyć, że powszechny ludzki punkt widzenia będzie bardziej uwzględniany niż
kiedyś. Sterowanie tym nie jest wkroczeniem w kompetencje sędziego, lecz doprowadzeniem do zgodności pomiędzy intencjami ustawodawcy i zadaniem sędziego, który
wszak ma realizować te same cele. Trzeba się rozprawić z poglądem, że sędzia jest po to,
żeby stosować prawo, choćby się świat miał zawalić. To oczywisty nonsens. Odwrotnie:
Terror Machine
263
www.bhpoland.org
podstawowym zadaniem jest zabezpieczenie porządku społeczności ludzkiej! Sędziowie
muszą być najlepiej zarabiający­mi ludźmi w kraju, elitą, której całe wychowanie nie
uczyło krycia się za kodeksami, a odwagi ponoszenia odpowiedzialności!
Można powiedzieć, że z tą chwilą sprawiedliwość staje się dziwką władzy! Nie musi!
Władza sama jest związana. Korpus sędziowski o wysokim poczuciu odpowiedzialności
nie będzie krył czynów haniebnych. Jeśli państwo nie ma wewnętrznej organizacji, która
wymusza wybór najlep­szych, to wymiar sprawiedliwości nie poprawi ustawodawstwaale jeśli mamy przyzwoitego ustawodawcę, to wymiar sprawiedliwości może mu bardzo pomóc i w ten sposób współdziałać w umocnieniu wspólnoty naro­dowej, a przez to w
stworzeniu fundamentu, na którym powstanie porządna konstytucja państwa.
Sędziowie mają tu doniosłe zadanie do spełnienia. Sędzia musi być równie
gotów do przyjęcia odpowiedzialności jak sam ustawodawca, ściśle współpracować
z ustawodawcą, co pozwoli im wspólnie chronić porządek społeczny przed elementami destrukcyjnymi i bronić go takimi środkami, jakie aktualnie są konieczne. Wtedy
również ustawodawca nie będzie musi­ał ciągle tworzyć nowych przepisów. Przestałby
sypać ustawami z drobiaz­gowym rozróżnianiem, za co ciężkie więzienie, za co więzienie,
a za co kara śmierci. Musiałaby wystarczyć ustawa ramowa, na podstawie której można by
stosować kary od zwykłego więzienia do kary śmierci. Wymiar spraw­iedliwości orzeka
na jedno kopyto-tylko więzienie, ciężkie więzienie, kara śmierci! Jeśli sędzia orzeka karę
śmierci i prosi mnie o ułaskawienie, szlag mnie trafia! Wszystko przez niekonsekwencję
ustawodawcy. Gdybym miał ustawę ramową, a sędzia rozumiałby, o co chodzi, to by w
razie wątpliwoś­ci natychmiast łączył się ze swoim ministrem. Wymiar sprawiedliwości
musi jak najściślej kierować się racją stanu. Racja stanu musi stać się czymś istotnym.
Musimy dać sobie spokój z tak zwanymi senatami! Wychowanie w szkole wyższej musi
wyglądać zupełnie inaczej Uważam za pilną konieczność, żeby pojedynczy sędzia mógł
podejmować odpowiedzialną działalność dopiero jak osiągnie pewną dojrzałość życiową.
Uważam za niedopuszczalne, żeby byli sędziowie, którzy nie pełnili w Ruchu służby na
rzecz ochrony państwa.
Sędzia musi się znać na sprawach, które mają mu podlegać. Tak, jak jest, on nie ma
warunków do uzyskania głębszego wglądu w życie. Musi choci­ażby żyć na poziomie,
który mu te warunki da. Weźmy na przykład sprawy o wypadki drogowe - przeżyłem
procesy, w których sędzia myślał, że szy­bkościomierz jest na gaz! Wiedział o samochodzie tyle. że gdzieś się nalewa wody, a gdzie indziej benzyny. Jak on ma wyrokować w
takich sprawach? Bierze sobie biegłego, który spokojnie może być starym kanciarzem, dla
którego im więcej wizji lokalnych, tym lepiej!
Jestem zdania, że jak sędzia jest osobą urzędową, tak osobą urzędową powinien być adwokat! Kto myśli, że tak być nie może, temu powiem tak: sędziemu wierzę, że broni prawa
wedle swojego sumienia i najlepszej wiedzy. Dlaczego nie miałbym wierzyć, że inny wedle
swojego sumienia i najlepszej wiedzy doradzi innemu, jak się bronić? Podsumowałem
moje doświadczenia. Dwóch prowadzi spór, rację może mieć tylko jeden. 1 wszys­tko
zależy od tego, kto pójdzie do lepszego adwokata! A wartość przedmio­tu sporu? Kiedy
prowadziłem pierwszy proces, myślałem, że adwokat jest człowiekiem uczciwym. A on
mówi: ale wartość przedmiotu sporu jest wyższa! Odpowiedziałem bezradnie: skoro
264
Terror Machine
www.bhpoland.org
pan tak uważa... Skutki zobaczyłem później - ale to jest coś nieprzyzwoitego! Przeżyłem
sprawy, gdzie mecenasy autentycznie wypijały krew z małorolnych, widać byto. że
chłopina jest wobec nich kompletnie bezbronny! Ciągnie się to. dopóki biedaczysko ma
jeszcze cokolwiek, a potem sprawa się kończy! Teraz jestem zdecydowany, że całe nasze
prawo trzeba z tego oczyścić. Sędzia jest osobą urzędową, adwokat powinien być osobą
urzędową. I lekarz też.
Koniec końców jest jeden wspólny interes: ustalenie prawdy obiekty­wnej. Miałem
kiedyś adwokata, który nie wiedział, co to odwaga. Po dwóch dniach procesu miałem
wrażenie, że sam jestem oskarżony. Pewnie, jak dalej istnieją sądy przysięgłych! Kiedyś
uważano to za szczyt marzeń! Do 1918 patrzyłem na prawników jak na istoty wyższego
rzędu, zresztą na wszystkich urzędników państwowych! Mój stary był człowiekiem honoru. Prezes sądu krajowego, radca prawny! Nie miałem pojęcia, że radca prawny to prywacia­
rz, co broni oszustów. Potem przyszedł proces, w którym występowałem jako świadek
przeciwko Sauperowi z sowietu żołnierskiego, dezerterowi i świni jakich mało. Wstaje
radca i stawia pytania, na które ja jak idiota odpowiadam. Był pan na froncie? Byłem. Ma
pan odznakę za rany? Mam | Żelazny Krzyż I klasy? Też. Jakie było pana stanowisko? Jeśli
ktoś wtedy dekował się na tyłach, co pan o nim myślał? Dałem wyraz swojej najwyższej
pogardzie! A ten wstaje i mówi: Zeznania tego świadka są bezwartościowe jako dowód,
on jest uprzedzony! Myślałem, że z krzesła spadnę! Tamtego uniewinnili. Na górze był
jeszcze jeden oficer, przewrócił krzesło, podszedł do mnie i podał mi rękę: chodźmy stąd,
nie mamy tu już nic do roboty! Tak nabierałem doświadczenia.
Jestem znany z tego, że przez teren zabudowany przejeżdżam powoli. Pewnego dnia
mój kierowca dostał nakaz karny, bo rzekomo jechał z niedoz­woloną prędkością przez
jakąś miejscowość koło Norymbergi. Doszło do sprawy. A więc, panie Hitler, pyta
sędzia, dlaczego wniósł pan sprzeciw? Bo nieprawdą jest, jakobyśmy jechali szybciej
jak 30 na godzinę. Tu dotąd skazywano wszystkich za niedozwoloną prędkość, nie
mogę dla pana robić wyjątku! Wziąłem ze sobą adwokata, wystawionego przez mój
związek - przez związek, który rokrocznie dostawał od nas straszne pieniądze. Żeby
nie musiał dojeżdżać, wziąłem go do mojego samochodu i zawiozłem. Sąd obniżył karę
z trzydziestu marek do dziesięciu, a trzy tygodnie później dostałem od adwokata
rachunek na czterysta marek. Powiedziałem sobie: niech mi jeszcze który przyjdzie z
czymkolwiek! Prokurator podszedł do mnie i mówi: by’o dla mnie bardzo interesujące
móc poznać pana osobiście! Następnego dnia gazety w Roth am Sand pisały: Wczoraj w
naszym spoko­jnym miasteczku powiał wicher światowej historii!
Jestem zdania, że trzeba kazać temu samemu prawnikowi być raz adwokatem, raz sędzią.
Jako sługa państwa musi to umieć. Jeśli musi bronić ewidentnego kanciarza, może po
wiedzieć :Być może można uznać to i to za okoliczność łagodzącą! Ale nie będzie z niego
robił zabłąkanego aniołka! Tu trzeba wielkich reform. Nie da się tego zrobić za jednym
zamachem. Wszys­tkie reformy muszą przebiegać równolegle do wychowywania sędziów
nowego typu!
178 Werwolf
20 sierpnia 1942 wieczorem H/Wa.
Terror Machine
265
www.bhpoland.org
Ciągle słyszy się głosy, że najlepiej prowadzić wojnę z użyciem takiej techniki, żeby
do jej prowadzenia wystarczała niewielka liczba wysoko kwalifikowanych żołnierzy.
Co tu można powiedzieć? W praktyce wszelkie kombinacje tego rodzaju rozbijają się
o to, że broń odgrywa należycie swoją rolę tylko w połączeniu z wieloma innymi broniami. Działanie poszczegól­nych rodzajów broni tak się przenika, że największą szansę
zwycięstwa ma ten, kto je najskuteczniej połączy. Nawet w starożytności nie było epoki,
w której wojnę prowadzono by tylko jednym rodzajem broni.
Hasło, że Bóg jest po stronie liczniejszych batalionów, nie jest głupie. Bez pewnej siły liczebnej nic się nie zdziała. Cała reszta to próba zrobienia cnoty z potrzeby, w przeciwnym
razie nie byłoby tak, że małe narody są trwale uciskane. Gdyby Rosja rzuciła całą swoją
silę przeciwko Finom, to by ich zmiażdżyła. Rosjanie zostawili Finlandię tylko dlatego,
że spodziewali się wojny na Zachodzie535 . Spieszyli złapać jeszcze kraje bałtyckie. Historia wojen nie zna przypadku, żeby mimo jaskrawej dysproporcji sił mniej licz­na armia
zwyciężyła. Fryderyk Wielki zawsze miał szczęście, więc udało nam się lawirować w
Europie.
Mówiąc mniej serio -jaka by to była zgroza wśród ludzkości, gdyby nagle okazało się,
że w Ameryce wylądował statek kosmiczny z innego świa­ta! Koniec wojny natychmiast!
Ameryka to kultura czysto mechaniczna. Jeśli tego zabraknie, Ameryka rozpadnie się
szybciej niż Indie. Właściwie w Ameryce, Europejczyk na powrót został zamieniony w
koczownika. Szkoda, że film “Cesarz Ameryki” kończy się tak bez morału. Trenker zrobił
dwa filmy wspaniałe w swoim rodzaju: “Góry w płomieniach” i “Rebelię”53’’. Reszta jego
filmów to zgnilizna, w dużym stopniu opłacona przez Akcję Katolicką! Teraz znów pytają,
czy można puścić film o Bismarcku537.
Nie ma ostrzejszej krytyki niż wspomnienia samego Bismarcka w trzec­im tomie538 !
Jak to przeczytałem, byłem wstrząśnięty. Najmocniejsze zaś są własne mowy cesarza! Ten
kapitał, to co Bismarck nagromadził, to było coś olbrzymiego: cały naród skoncentrowany
w spojrzeniu na Kaisera - gdyby na tym miejscu był władca z poczuciem taktu, miłością
i odpowiedzialnością! Ostatni cesarz robił wszystko, żeby przez głupie, aroganckie mowy
zrazić do siebie wszystkich niemieckich książąt, zupełnie nie dbając o konsekwencje. Jest
po prostu aktem głupoty, kiedy względnie młody monarcha mówi o nich
535 Wojna sowiecko-fińska, zw wojną zimową, wybuchła 30X1.1939 , a zakończyła się 12.111.1940 pod­pisaniem
pokoju w Moskwie.
536 Reżyser, aklor filmowy i pisarz Luis Trenker początkowo byt bardzo ceniony za swoje filmy i 1933 zoslal
przyjęty przez Hitlera (Film-Kurier z 23.VIII. 1933) Film “Rebelia”, dramat historyczny o walkach wyzwoleńczych
w Tyrolu, Hitler oglądał czterokrotnie.
537 Film o Bismarcku, nakręcony na żądanie Goebbelsa i przyjęły bez zastrzeżeń, na zlecenie Hitlera został sprawdzony przez Bormanna. Został skierowany do rozpowszechniania i dzięki znakomitej obsadzie miał wielkie powodzenie u publiczności.
538 III tom “Gedanken und Erinnerungen” |Myśli i wspomnienia), zawierający krytykę cesarza Wilhelma II, według
woli Bismarcka iniat być opublikowany dopiero po śmierci cesarza. Tom został jednak wydany 1921, w trzy
lata po abdykacji cesarza.
jako o swoich wasalach. To tak, jakbym ja mówił o Horthym i Tiso jako o swoich wasalach!
266
Terror Machine
www.bhpoland.org
“Władca Atlantyku zdobywcy Pacyfiku””9, dobre sobie! Ja nie umiałbym mówić o sobie:
zdobywca Europy! Przecież to wariactwo! Władca z klasą i poczuciem taktu, człowiek
o obejściu jego dziadka miałby Bismarcka zawsze blisko siebie! Na nim skupiła się
miłość całego narodu niemieckiego. Byłoby niemożliwe, aby socjaldemokracja uzyskała
w Rzeszy Niemieckiej taką pozy­cję! Odejście Bismarcka na pewno było wstrząsem dla
narodu. Ale i sposób w jaki go potraktowano! Ostatecznie, jak by nie było, chodziło o
człowieka, który zjednoczył Niemcy! A ten młodziak co zrobił? Tego wieczoru, którego
usunięto Bismarcka, urządził tańce! Jego żydowska krew znów tu się ujawniła w cynicznym braku jakichkolwiek hamulców, tak charakterystycznym dla niego. Mocny w
gębie, ale tchórz w każdym calu. Trzaskający szabelką. ale niezdolny do jej wyciągnięcia,
gdy trzeba zdecydowanie uderzyć! Największy fanfaron świata! Spójrzmy tylko na
niemieckich magnatów-jeden nędznie- jszy od drugiego! Nie dotyczy to tylko cara
Bułgarii. Niezwykle mądry człowiek, uosobienie taktu, a zarazem niezwykła konsekwencja. Gdyby ktoś taki stał na czele Rzeszy, nigdy by nie doszło do takiej wojny! W
życiu nie dam nikomu w prezencie samolotu! Samolot to samolot! Nie znoszę ludzi,
którzy nagle zaczynają się bawić w sportowców. Normalny człowiek nie zaczyna nagle występować na scenie. Ci wszyscy, co wyczyniają ja-kieś brawurowe sztuki! Duce
to samo, toż. to śmieszne, on nie ma o tym pojęcia510!
propozycję, żeby popływał, odpowiedział Pewnie bym sobie poradził, ale uważam, że to
nie byłoby dobre. Żąda się ode mnie zbyt wiele. Od ludzi sławnych na jednym polu oczekuje się, że i tu będą znakomici. Duce powinien sobie z tego zdawać sprawę. Kiedy
wysiadł, od razu mi ulżyło. Niech lepiej pilotuje Włochy! Kiedy pomyślę jacy ludzie stracili życie w tak przypadkowy sposób!
[do Belowa] - Czy Kesselring sam lata?
Below: Najwyżej storchem541, niczym większym. Szef: No i bardzo dobrze, od tego ma
pilotów!
179 Werwolf ’
21 sierpnia 1942 w południe Gość: generał Gercke542 H/Wa.
Zabawne, okazało się, że potrzeba pewnego rodzaju dziennikarstwa. Prawdziwy styl dziennikarski pojawił się w V[ólkischer]B[eobachter] bodaj że w 1932 w czasie naszych
podróży wyborczych. Rosenberga przerażał straszny spadek nakładu. Jestem przekonany, że zwątpił wtedy w ludzkość. Jego pogardę dla ludzi pogłębił fakt, że gazeta stała się
mniej intelektualna, a mimo to grubsza. Nadtytuł powinien był brzmieć: Miinchner
Beobachter, baltische Ausgabe-Kurier Monachijski, wydanie bałtyckie.VB operował
Czasem pytają mnie: dlaczego pan nie uprawia sportów? Ano dlatego, że bym
się ośmieszał! Kiedyś Adolf Muller nauczył mnie prowadzić samochód. Potem
zaangażowałem się w politykę i poszedłem siedzieć. Nic nie sprawiło­by rządowi Bawarii
większej uciechy niż możliwość wsadzenia mnie do pudła! Nie mogę dwanaście godzin
siedzieć za kółkiem, a potem wygłaszać przemówienia. To byłby ordynarny dyletantyzm.
Zaobserwowałem to u więk­szości moich współpracowników. Zawsze któryś z nich ma
jakąś kontuzję.
Terror Machine
267
www.bhpoland.org
Pewnego dnia grom z. jasnego nieba: Furtwangler koniecznie musi jeźdz­ić na nartach.
Człowiek, którego kobiety noszą na rękach za to, jak dyryguje, chce im zaimponować
jazdą na nartach. Równie dobrze ja mógłbym nagle zapragnąć dyiygować orkiestrą!
Jedzie slalom, łup, leży! Od ludzi bardzo sławnych oczekuje się. że i w innych dziedzinach będą świetni. Bismarck na
19.1 1904 cesarz Wilhelm II przesiał carowi Rosji depesz e zaczynającą się od slow “Admirał Atlantyku nadaje
do admirała Pacyfiku”. Cirolle Politik [Wielka polityka] 1.19,1, s 43 n.
5 4 0 Mussolini lubił pilotować samolot. Przy okazji wizyty Duc e w kwaterze głównej luhrera
25 VIII 1941 odbyła si ę inspekcja na froncie wschodnim. W drodze powrotnej z kwatery główne j feld­
marszałka Rundstcdta na Ukrainie Mussolini uparł się sam pilotować ku rozpaczy Hitlera zażądał przy tym,
żeby takt ten został wspomniany w komunikacie o wizycie.
wtedy na takim poziomie abstrakcji, że nawet ja to z trudem rozumiałem. Nie znałem ani
jednej kobiety, która czytała VB.A ten chciał go dopiero podnieść na przyzwoity poziom!
Tam, gdzie teraz jest wstępniak, rozpisywali się filo­zofowie, pisali przede wszystkim o
Azji Środkowej i Wschodniej. VB mieli robić coraz więksi intelektualiści. Jak się spalił Reichstag, poszedłem do VB. Najpierw trwało z pół godziny, zaczym mnie w ogóle wpuścili,
potem dotarłem do paru robotników, w końcu przyszedł zaspany redaktor i kom­pletnie
nie wiedział, czego od niego chcą, przeca już dawno po fajrancie! Powiedziałem mu: czyś
pan, do diabła, zwariował? Jest coś na pierwszą stronę! Pracowałem z Goebbelsem do
rana, żeby zredagować tego VB.
Z rodzinami znad Bałtyku miałem wielokrotnie różne trudności. Mają
5 4 ‘ Fieseler Storch, pierwszy wolno latający samolot na świecie, skonstruowany 1937 w wytwórni samolotów
Fieseler w Kassel. Fieseler Storch mógł lądować na szosach, łąkach i polanach. Szczególnie chętnie używali go
dowódcy frontowi i ich sztaby.
5 4 ^ Rudolf Gercke. 1937-39 szef wydziału transportowego sztabu generalnego wojsk lądowych, 1939-45 szef transportu Wehrmachtu, ostatnio w randze generała piechoty.
5 4 3 Aluzja do bałtyckiego pochodzenia Alfreda Rosenberga i jego szczególnego zainteresowania problemami Europy Wschodniej, a zwłaszcza narodami Związku Sowieckiego i państwami z nim graniczącymi.
takie negatywne podejście, poczucie wyższości, jakiego w życiu nie spotkałem,
i przeświadczenie, że wszystko mogą. Jak po wkroczeniu na Wschód przejrzałem
listy, to uspokoiło mnie odkrycie, że odnalazłem naszych przyjaciół z 1920. Z
jednej strony wspaniały duch wspólnoty, gotowość do wzajemnej pomocy, o jakiej nam
się nie śniło, fantastyczne! Ale wskutek wielu wieków, w ciągu których rządzili ludem
stojącym niżej, pow­stało u nich przeświadczenie, że ludzkość składa się - poza nimi tylko z ludzi, którymi trzeba ręcznie sterować jak Łotyszami. Oczywiście wszyscy się tam
znają nawzajem.
Ja nie mam bladego pojęcia o genealogii. W tych sprawach jestem ciem­niak. Mam takich krewnych o istnieniu których, dowiedziałem się dopiero jak zostałem kanclerzem.
Jestem absolutnie nie-rodzinnym człowiekiem, bez żadnego poczucia klanowości. To nie
dla mnie. Moją rodziną jest mój naród. Dla Bałtów miarą inteligencji przybysza, z którym
majądo czynienia, jest to, czy wie, że hrabia Iksiński jest bratankiem księżnej Igre268
Terror Machine
www.bhpoland.org
kowskiej. Ja się najpierw muszę zastanowić, kto to jest bratanek! Dla mnie to wszystko
jest nudne, bez związku z czymkolwiek. Był u mnie w Partii typ, który parę razy próbował
mi włożyć do głowy to, czego się dowiedział w toku długich badań nad historią swojej rodziny. Pfeffer544, powiedziałem w końcu, to mnie kom­pletnie nie obchodzi! Z tą
chwilą znalazł się myślami gdzieś daleko.
Przodków miał każdy. Gdyby ich nie miał, to by się nie urodził. Reszta jest sprawą przypadku, jeden ma książki, drugiemu spłonęły, w rodzinie trze­ciego ich nie było. Są ludzie,
którzy zużywają na to cztery piąte czasu. Inni poświęcają ten czas przyszłości potomstwa. Pfeffer z upodobaniem dążył do wykazania, że przynajmniej jego żona pochodzi
od Karola Wielkiego. Powiedziałem mu, że jeśli już, to przez pomyłkę! Skok w bok w
wykonaniu Napoleona to rzecz ciekawa, ale u kogo innego - po prostu żenujące! Właś­
ciwie wyżej trzeba cenić skok w bok u kobiety. Dzięki temu często udaje się utrzymać
ciągłość rodu! Ale właśnie o tych przypadkach się milczy, bo wchodzą tam w grę
ludzie, którzy nie reprezentują nic poza zwierzęcą chu­cią która pozwala im zastrzykiem
prymitywnej krwi podtrzymać obumiera­jącą gałąź. Co by się stało z niemieckimi
książętami, gdyby tak się nie zdarzało! Swoiste: Sauckel opowiadał, że dziewczyny,
które sprowadzamy ze Wschodu54 5 , wszystkie przechodzą badania lekarskie. Okazało
się, że co czwarta przyjeżdża nietknięta! W Bawarii nie do pomyślenia. Wcale nieprawda, że największy popyt jest na dziewice. Najwyżej mówią: eee, czy to z taką warto, jak
nikt na nią nie poleciał... A jeszcze jak to jest Pobożna Dziewica - panie Boże, przebacz!
Ten smaczek, kiedy w zapowiedziach stoi, że pobożna dziewica Krescencja wstępuje w
święty związek małżeński, a pod tablicą stoi pięciu czy sześciu chłopców, dla których
ciało pobożnej dziewicy Krescencji nie ma żadnych tajemnic. Skąd to się bierze? Ano
stąd, że jeśli młodym ludziom nie rodzą się dzieci, to jest katastrofa. Na najemną siłę
roboczą chłopów nie stać. Dwunasto- czy trzynastoletni chłopcy harują jak dorośli. Efekt
- próbują tego, co dla dorosłych! Koso patrzy się tylko na tego, który próbuje za długo.
Wtedy oczekują, że się z dziewczyną ożeni.
W ogólności można powiedzieć, że miłość naturalna jest podstawą. Na wsi przybiera to
jednak inne formy. Oczywiście nieraz trzeba brać, co jest. Najlepsza krew jest w niewielkich miastach. Tam jest już jakiś wybór, a ludzie żyją o wiele rozsądniej. Na wsi ludzie się
zaharowują, nie jedzą warzy w, piją złą wodę. Tryb życia chłopów wbrew pozorom jest
pod wieloma względami bardzo niezdrowy. Teraz pojawia się powiew Nowego, tak na
przykład - ku przerażeniu wielebnych - dziewczyny ze Służby Pracy chodzą latem w strojach sportowych! Dotychczas wiejska dziewczyna, zwłaszcza z bogatszego domu, nosiła
pod spodem najmarniej sześć halek, czym więcej tym lepiej - widać było, że ma na czym
usiąść! To doprawdy niesamowita zmiana. Zdrowy przeciąg zawitał na wieś!
Niesamowitą tolerancję w tych sprawach zaobserwowałem w Monachi­um. Jak
przyjechałem z Wiednia, mało trupem nie padłem. Oficerowie w strojach sportowych uczestniczyli w sztafecie przez miasto. W Wiedniu nie do pomyślenia. W życiu nie
słyszałem w Bawarii złego słowa na księdza, który się czasem zabawi ze swoją Magdą.
Cała parafia się cieszyła, że odreagowuje w ten sposób. A bo ksiundz ni cłek jako insy?
Un ryz w żyłach świncony wody ni mo! Dlatego byłoby z naszej strony nieuczciwością
uży­wanie jako argumentu w walce politycznej tego, że wielebni żyli ze swoimi kuchtami.
Terror Machine
269
www.bhpoland.org
Społeczeństwo nie widzi w tym nic zdrożnego, wręcz przeciwnie!
545 Zimąl 941/42 z całą ostrością wy stąpił w gospodarce niemieckiej brak rąk do pracy W związku z tym
r~sKnf,Te,94tr,wanrh obr™schodnich 380 000 m M ó w ^ <°^™<
dla przemysłu. 21 III. 1942 Hitler utworzył urząd generalnego pełnomocnika do spraw pozyskiwania siły roboczej
i mianował Sauckla generalnym pełnomocnikiem.
iwaiua sny roooczej
180 Werwolf
21 sierpnia 1942 wieczorem H/Wa.
Jeśli zaczynamy operację mówiąc: ostrożnie, bo może się nie udać!, to ona nie może się
udać! Gdybyśmy przed Kretą546 mówili: można spróbować, jak się uda, to bardzo dobrze, a jak się nie uda, to wracamy - lepiej nawet nie myśleć!
Był w moich rodzinnych stronach niejaki Stelzhamer, który pisał cud­owne wiersze, ale
gwarą. Całkowite przeciwieństwo Brucknera. Ten miał szalone powodzenia. Gdyby jego
rówieśnik Adalbert Stifter pisał gwarą, też miałby tylko 10.000 czytelników - po co to
komu!
Zwróciło moją uwagę jeszcze coś. Jakim smutnym zjawiskiem jest świetny komik, który
mówi tylko gwarą! Inni go nie rozumieją! Takiego Valentina już w Allgau nie zrozumieją.
Pójść na jego występ, to trzeba świet­nie znać górnobawarski. W Berlinie nie mógłby
występować. Gdyby się prz­erzucił na literacki niemiecki, byłby sławny na długo przed
tym, jak się pojawili amerykańscy komicy!
Ale to się dotrze z czasem! Problem polega na czym innym. Cud­zoziemiec uczy się niemieckiego. Uczy się dwa, trzy lata, przyjeżdża do Monachium i słyszy: hha??? Nawet jak
tamten skojarzy, że rozmawia z obcym, nie próbuje mówić literackim niemieckim, tylko
rzuca idiomami w przekonaniu, że to Prusak. A gość stoi bezradny jak słup ze swoją
wyuczoną niemczyzną.
To ja się staram Duńczyków, Szwedów, Norwegów nauczyć niemieck­iego, a potem
do radia idą dialekty! Kasuję tak zwane pismo gotyckie, bo wiem, że z nim daleko nie
zajadę, a gadam dialektem! Jeden z moich towarzyszy broni był z Allgau. Przez pierwsze
dni musiałem wierzyć innym na słowo, że mówi po niemiecku, nie rozumiałem nic. To
jest oczywiście fas­cynujące, Fritz Reuter jest kapitalny, ale przeczytać go może bardzo
niewielu. Do czego byśmy doszli, gdyby Hoffmann von Fallersleben napisał Deutschland,
Deutschland liber alles gwarą! Od czasu do czasu trzeba posprzątać w domu, żeby nie
utonąć w gratach! To jest jakoś kompromitu­jące, kiedy człowiek słyszy wykształconego
Czecha mówiącego po niemiecku lepiej niż niejeden Niemiec!
Żeby rządzić Rzeszą, trzeba było przezwyciężyć liczne dialekty przez wprowadzenie
urzędowo-niemieckiego-przedtem językiem urzędowym była
546 Lądowanie na Krecie miato miejsce w związku ze zdobyciem i okupacją Grecii i wysp greckich ‘’O V- 1 VI
1941.
łacina. Gdyby nie to, pewnie do dziś łacina byłaby językiem urzędowym. To nie to samo,
czytać mszę po łacinie a dostać nakaz podatkowy napisany po łacinie! To z tego okresu
270
Terror Machine
www.bhpoland.org
pochodzi hasło: my cię jeszcze nauczymy niemieckiego! To był okres, kiedy Habsburgowie czuli się cesarzami Niemiec. Godzinami próbowałem wytłumaczyć Krosigkowi,
że sekretarka Lammersa jest sekretarką, a nie maszynistką! On nie chciał jej nawet dać
nominacji urzędniczej. A przez jej ręce ciągle przechodziły największe tajemnice! W
Wehrmachcie to samo. Ludzie, którzy piszą najważniejsze rzeczy, zarabiają grosze. Ja nie
potrzebuję kobiety, która na to samo zużyje cztery razy tyle czasu! I musi to być kobieta,
która będzie milczała jak grób! W tych sprawach najlepsze jest zaledwie dostateczne. Za
to nie można płacić 80 czy 100 marek. Szlag mnie trafia, jak widzę maszynistę u sędziego
śled­czego, a obok niego papier śniadaniowy! Z tego, że szybciej pisze, wynika tyle, że jak
się pomyli, to zaznaczy. Kiedy dyktowałem coś pannie Gerbecks, to wiedziałem, że nie
rozumie ani słowa z tego, co pisze. Co innego panna Stahl, która przedtem pracowała w
ministerstwie propagandy. Kiedy zrobiło się błąd w dyktowaniu, natychmiast przestawała
pisać i bez słowa czekała, co dalej.
181 Werwolf
22 sierpnia 1942 wieczorem H/Wa.
Węgrzy to straszni pozerzy. W sprawach wojny są tacy sami jak Anglicy i Polacy.
Wojna jest dla nich sprawą racji stanu i stad bydła. Wszyscy nosili szable, ale brakowało
im rycerskości. Po jakiejkolwiek powadze nie zostało ani śladu!
Czytałem w jednej książce o Indiach, że to Indie wychowały Anglików!
To się zaczyna już na ulicy. Przez chwilę zlitujesz się nad żebrakiem, już cię opada całe
stado żebraków. Kto okaże cień ludzkich uczuć, jest zgubiony. Stąd ta absolutna pogarda
dla obcych. Stąd ten typ drugiego Anglika, który się zachowuje, jakby nic nie widział.
Kiedy Anglików wyrzucą z Indii, może się tam stać niejedno, nie wykluczam i czarnego
scenariusza. Skorzystają z tego Sowieci, już oni sobie z tym poradzą. Indie tkwią w gównie
i po odejś­ciu Anglików nic się nie zmieni. Anglia zarabia tam 22 i pół miliona na
opium i wódce. Kto to krytykuje, z mety idzie siedzieć jako wróg państwa. W Niemczech
będziemy palić fajki, ale u ludów kolonialnych wprowadzimy zakaz używania nikotyny! Anglikom przeludnienie Indii jest do niczego niepotrzebne. Z tego nie ma
żadnego pożytku. Lepiej, żeby gęstość zaludnienia nie była za duża. Gdybyśmy my dostali Indie, to najpierw we wszys­tkich okręgach zostałyby ustanowione komisje naukowe,
wszystkie uniwer­sytety otworzyłyby filie, żeby podnieść poziom zdrowia ludności miejs­
cowej. Udowodnilibyśmy, że kultura indyjska jest starsza od naszej. Przecież żeby usunąć
niebezpieczeństwo epidemii, wystarczy zaszczepić Europe­jczyków! Pewnie, że plantator
ma interes w tym, żeby wśród jego robot­ników nie było zachorowań, ale lepiej zadowolić
się trochę mniejszym zyskiem i nie zmieniać naturalnego porządku świata!
Czytałem parę książek, które powinien dostawać każdy Niemiec wyjeżdżający z kraju.
Książkę Alsdorfa547 należałoby najpierw podarować ministrowi548. Nie jest tak, że to
Anglicy przywieźli zbrodnię do Indii! Kiedy pierwsi biali dotarli do Indii, znaleźli mur
miejski postawiony z czaszek. Do Meksyku też okrucieństwo nie przyszło z Cortezem549,
było tam już wcześniej
- od czasu do czasu wyrywano serca nawet 20.000 ofiar! To, co Cortez zrobił, to w porówTerror Machine
271
www.bhpoland.org
naniu z tym nic wielkiego. Nie trzeba przychodzić i czynić tubyl­ców zdrowszymi od
białych. Są ludzie, którzy się oburzają, że się daje tubyl­com tani perkal. Co im niby mamy
dawać, jedwab? Na każdej stacji, gdzie można ładować zboże, musimy urządzić jarmark.
Marka ukraińska musi stać w jakiejś proporcji do reichsmarki.
Rosenberg mówi coś o podniesieniu poziomu kultury przez prawdziwe rękodzieło. Niech
się przyjrzy, co sprzedająw moich rodzinnych stronach w sanktuariach! Festiwal kiczu!
Saski przemysł też będzie żył. Spotkałem w Saksonii panią, która sprzedawała chustki do
nosa, na których w jednym rogu był Hindenburg, w drugim Ludendorff, w trzecim ja, a
w czwartym jej mąż!
Nieraz się wściekam, kiedy na Wystawie Niemieckiego Rzemiosła widzę przykład taniego urządzenia pokoju. Po pierwsze ordynarny szwindel - napisane 800 RM, a jak co do
czego, to słyszę, że w to nie wchodzi ława, firanka i obraz! Po drugie: cały ten chłam ma
być prawdziwym wykwitem rękodzieła! Co to ludzi obchodzi! Oni chcą za 1200 kupić coś
ładnego! Kupującemu jest obojętne, czy gwóźdź wbito ręcznie czy maszyną. Co to znaczy
rękodzieło? Ludzi to nie rusza! Po co mi surowe drewno, skoro gdzie indziej dostanę to
samo politurowane? Powiem szczerze, widywałem u Stortza rzeczy autentycznie piękne.
Prosty człowiek cieszy się. gdy ma ładny kredens. Rękodzieło, dobre sobie!
Ludwig Alsdorf, profesor w Instytucie Kultury i Historii Indii, 1938-43 w Munster, 1944-45 w Berlinie, 1950
w Hamburgu. Hitler wskazuje tu na książkę Alsdorfa o Indiach wydaną 1940.
5 4 8 Alfred Rosenberg, minister d o spraw okupowanyc h terenów wschodnic h
5 4 9 Hemand o Cortez (1485-1547), hiszpański zdobywc a Meksyku
Jeśli Murzyn ma ochotę nosić mankiety, choć poza tym jest całkiem nagi, niech mu
będzie! Czytałem o kremacjach zwłok w Benares. U nas, wszyscy higieniści karami policyjnymi doprowadziliby to do likwidacji! Codziennie przychodziliby chemicy sądowi,
żeby zbadać wodę. Wyszłoby z tego nowe ministerstwo zdrowia z tabunem urzędasów!
Palenie wdów Angl­icy skasowali, ale całą resztę zostawili. Hindusi mają szczęście, że to
nie my opanowaliśmy Indie. To byłoby dla nich męczące! Biorą wodę do picia z rzeki
dwieście metrów poniżej miejsca, w którym rzucają do rzeki zwłoki, i nic im nie jest! To,
że my tego nie robimy, stanowi właśnie o różnicy między nami a nimi!
Węgrzy w Budapeszcie przykładali wagę do trzech spraw: po pierwsze trzymali się rzeki,
po drugie postawili piękne budowle na wzniesieniach, po trzecie zbudowali cudowne
mosty! Także obwodnice są zrobione z roz­machem, wspaniałe miasto! Stać ich było
wydać na to majątek. Terenami drugiej kategorii są Chorwacja, Słowacja, Bośnia i Hercegowina. Do Budapesztu płynęły pieniądze największych magnatów. Kiedy w 48-mym
przyszła rewolucja, wszystkie ulice zrobiono dwa raz szersze jak w Wiedniu. Wszystkich
Berlińczyków wysłałbym do Paryża, żeby zrozumieli konieczność przebudowy Berlina!
Trzy mosty są tańsze niż 55 ulic! Szkoda, że nie widziałem nowego mostu w Kolonii,
musiał być wspaniały!
182 Werwolf
24 sierpnia 1942 wieczorem Goście: sekretarz stanu Backe,iMI kpt. Topp551 H/Wa.
272
Terror Machine
www.bhpoland.org
Stalin z czasem zbudowałby niesamowity świat uprzemysłowiony, przy całkowitym
lekceważeniu szerokich mas, z użyciem pewnej frazeologii i podniesieniem standardu
życia aparatu. Celem ostatecznym byłaby bol- szewizacja Europy. To jest potwór, ale z
rozmachem. Posłużył się Żydami, żeby się pozbyć inteligencji ukraińskiej, a potem transporty Żydów poszły na Syberię. Uważam za możliwe, że pewnego dnia pójdzie do Chin,
jak nie będzie miał innego wyjścia!
Ze wszystkich Anglików największe wrażenia zrobił na mnie Lloyd George.O ile angielszczyzna Edena jest odrażająca, w jego ustach jest to coś
550 Herbert Backc (1896-1947), 1933-42 sekretarz stanu w ministerstwie aprowizacji, po zwolnieniu Dartego
23 .V. 1942 przejął kierownictwo ministerstwa, 1944-45 minister Rzeszy.
551 Erich Topp, komandor podporucznik, dowódca okrętu podwodnego U552.
fascynującego. To jest człowiek z klasą! Jego memoriał w związku z trak­tatem pokojowym powinien wejść do klasyki. Napisał: oto pokój, który wywoła wojnę! Kto to wymyślił,
że taki naród jak Niemcy da się zniszczyć! Interes Anglii od zawsze wymaga przyjaźni z
Niemcami.
Że do tego wtedy nie doszło, zawdzięczamy właściwie w pierwszej linii Centrum(Katolicy).
Socjaldemokraci tego nie chcieli, doszła do tego przed­wczesna wypowiedź Scheidemanna552.
Żart historii: niewątpliwie w czasie wojny światowej nauczyliśmy Ang­lików dotrzymywać
kroku w zakresie broni. Punktualnie o piątej przestawali strzelać. Wtedy przyszły nasze
baterie i zaczęły strzelać! A jakie myśmy mieli armaty! Pewnego dnia oderwali się od
herbaty i odpowiedzieli ogniem, i tak skończyły się spokojne wieczory! Mieliśmy baterie,
które strzelały całą noc, inne odpowiadały i stopniowo przyjął się normalny sposób prowadzenia wojny!
Jeśli w ciągu jednej niedzieli w okolicach Berlina wyrzuca się pół mil­iona niedopałków,
to któryś musi wywołać pożar! Westerplatte nie spłonęło, chociaż obrzucaliśmy je bombami zapalającymi. W Kancelarii Rzeszy na wszystkich dywanach i meblach widzę ślady
po palaczach.
Swoiste: ogniste płytki zostały zarzucone553 !
Jeśli każdy żołnierz wysyła coś żonie, dzieciom czy dziewczynie, to pierwszym i naturalnym pośrednikiem jest wojsko. Kiedy w październiku będzie nas stać na podwyżkę
przydziałów żywności, to angielski pomysł na wojnę -zagłodzenie nas-upadnie. Zaczęło
się od Norwegii, potem doszły Wyspy Normandzkie, a teraz Wschód. To będzie straszny
cios dla Anglii.
Kto się boi wojny, nie wygra. W pierwszych latach po przejęciu władzy byli ludzie, którzy
ciągle myśleli, że będzie inflacja. Tylko robotnicy nas rozumieli. Latami mówiłem im: o
ile więcej wyprodukujemy, o tyle więcej pieniędzy dostaniecie!
Im kto ma mniej pieniędzy, tym jest rozsądniejszy. Najbogatsi ludzie są najmniej rozsądni
ze wszystkich. Dochodzi do tego, że popadają w dzikie skąpstwo! Ich błędy naprawiają
synowie, którzy dla odmiany szastają odziedziczonymi pieniędzmi na lewo i prawo.
Terror Machine
273
www.bhpoland.org
Dlatego nie ma sensu likwid­ować kasyn gry. To jest genialny wynalazek. Masz za dużo
pieniędzy, to graj, przyjacielu!
Całe życie jest hazardem. Najwięcej się stawia rodząc dziecko. Rodzice myślą, że już po
tygodniu widać, że ich dziecko jest najinteligentniejsze. To widać już po wadze!
184 Werwolf
183 Werwolf
26 sierpnia 1942 wieczorem
25 sierpnia 1942
Gość: gauleiter Lauterbacher554
Gość: adm. Raeder H/Wa.
Największa zasługa Schachta polega na tym, że ruszył nasz eksport. Jeśli chodzi o handlowe sztuczki, to drugiego takiego artysty nie ma na świecie! Dopiero jak chodziło o to,
żeby wykazać charakter, to nie on. Jeden mason oszukał drugiego. Schacht znalazł się w
opozycji, jak rozwiązałem masoner­ię w Niemczech.
- Frakcja SP D 12.V. 1919 przy pięciu glosach sprzeciwu upoważniła swojeg o rzecznika w
Zgro­madzeniu Narodowy m do oświadczenia, ze przedstawione warunki pokoju są dla
Niemie c do przyjęcia. Kanclerz Rzeszy Scheidemann oświadczy ł w imieniu rządu: “Jaki
uczciw y człowie k - żeby nie powiedzie ć jaki Niemie c - po prostu uczciwy człowiek ,
który dotrzymuje umów, przyjmie takie warunki’’ Ręka, która włoży na siebie i nas takie
kajdany, musi uschnąć! Dla rządu Rzeszy ten traktat jest nie do przyjęcia.”
5 5 3 Mow a o wypróbowywany m przez aliantów materiale, który mial umożliwi ć
przeniknięcie ciem ­ności przy nocnych nalotach i oświetli ć cel e ataku. Anthony Verrier, BomberofTcnsive gege n Deutschland 1939-45 [Ofensywa bombowcó w przeciwko
Niemco m 1939-45] , Frankfurt nad Mene m 1970.
5 5 4 Hartmann Lauterbacher (ur 1909), 1934-40 sze f sztabu Dowództw a Młodzież
y Rzeszy, terytori­alny głównodowodząc y Hitlerjugend, 1940-45 gauleiter HanoweruBrunszwiku Południowego , 1941-45 nadprezydent prowincji hanowerskiej, 1944 obergruppenluhrer SS .
Czasami biurokracji udaje się odebrać ludziom chęć do życia! Jeśli żołnierz przywozi coś
z frontu wschodniego, to jest tego 250 do 300 tysięcy paczek, zastrzyk, który bardzo się
krajowi przydaje. Nie tylko nie należy tego zakazywać, ale przeciwnie-według mnie jest
wręcz konieczne, żeby żołnierz przywoził coś takiego do domu.
Ostatnio długo mówiłem o sprawach formalno-prawnych, o reformie
wychowania i o działalności ustawodawcy. Jednostka musi mieć większe pole manewru i w związku z tym ponosić pełną odpowiedzialność!
Gdybyśmy dziś zawarli pokój z Francuzami, byłoby to bezcelowe. Nie można okroić
armii francuskiej do takich rozmiarów, żeby w ciągu trzech lat nie była w stanie roznieść
Włochów. Do tego wystarczyłaby sama paryska policja! Musielibyśmy ich ciągle pilnować!
Czego nie spowodowała ofensy­wa polska, Norwegia, Francja, Wschód i wojna pustynna,
274
Terror Machine
www.bhpoland.org
to uda się Wło­chom - wykończą naszych nerwowo!
Największe zwycięstwa w historii świata były rezultatem ogromnego wysiłku. Życie polega
na ciągłym przezwyciężaniu kryzysów - jeden to umie, drugi nie! W 1918 do zwycięstwa
mieliśmy równie blisko jak inni. Klasyczna próba nerwów. Nikt nie ma recepty na sukces.
Fryderyk Wielki stanowi wyjątek. Nie wiem jak to nazwać, szaleńcza odwaga czy co?
Wszys­tko było przeciwko niemu, Prusy były biedne. Mogę tylko powiedzieć: wsty­dźmy
się! Nawet jeżeli liczymy Włochów jako połówkę. Hańba nam! Ale i wojna 1866 była
ostrym hazardem. Prusy miały przeciwko sobie Francję i drobne państwa niemieckie,
Austria była dużo silniejsza od ówczesnych Prus, ale to zastanawiające: strona po której
są Włosi - wygrywa.
Taka Szwajcaria to jest nic innego jak wrzód na ciele Europy, tego nie można tolerować!
Wrażliwość Włochów to jest wrażliwość gościa z kom­pleksem niższości, który ma nieczyste sumienie. Geograficznie nigdy nie opanujemy Morza Śródziemnego, ale i Francuzów po układzie pokojowym niekoniecznie byśmy kontrolowali. Mam nadzieję, że
kiedyś osiągniemy pełną hegemonię.
Takie marne państwo jak Szwecja trzeba skasować jak Danię w 1848. Ale nie możemy
robić za dużo, boby nasi potomni poszli spać i zgnili w łóżku. Musimy zostawić trochę
nie rozwiązanych problemów, wielki Wehrmacht i potężne Luftwaffe. Wehrmacht trzeba wychować tak, żeby w razie dojścia do żłobu tchórzliwych polityków stał się siłą
napędową jak w Japonii. Zasadniczo sądzę, że pokój trwający dłużej niż 25 lat szkodzi każde­mu narodowi. Naród, tak jak jednostka, wymaga do regeneracji upustu krwi.
Kiedyś, u naszych praszczurów, następowało to w walce. Żartobliwie można powiedzieć,
że potem działo się to samo w łaźni, a teraz przy goleniu. W średniowieczu ludzie nie
narzekali na nadciśnienie, bo ciągle się z kimś tłuk­li. W Górnej Bawarii co niedzielę
odbywa się puszczanie krwi. Teraz ciśnie­nie krwi powszechnie wzrosło, bo brzytwę
zastąpiła maszynka do golenia. Wstyd powiedzieć, ale mniej krwi straciłem na wojnie
niż przy goleniu!
Żeby Stalin podziałał jeszcze dziesięć - piętnaście lat, toby Sowiety stały się
najpotężniejszym państwem na świecie, potem mogłoby minąć 150,200, 300 lat - cud
zdarza się raz! Że ogólny standard życia wzrósł, to nie ulega kwestii. Głodu tam nie
było. Powiedzmy sobie szczerze, oni tam, gdzie dwa lata wstecz były wioski zapomniane przez Boga i ludzi, stawiali fabryki klasy Hermann-Góring-Werke! Mają linie
kolejowe, których nie ma na żad­nej mapie. U nas jeszcze nie ma linii, a już są kłótnie
o taryfy. Mam książkę o Stalinie i trzeba powiedzieć, że to niesamowita osobowość,
prawdziwy asceta, który trzyma to olbrzymie państwo żelazną ręką. Ale powiedzieć,
że to państwo socjalistyczne, to jest oszustwo jakich mało! To jest państwo państwowokapitalistyczne. 200 milionów ludzi, żelazo, mangan, nikiel, oleje, ropa, co kto chce i ile
kto chce. A nad tym wszystkim jeden człowiek, który pyta: czy uważacie, że 13 milionów
ludzi to za dużo wobec tak wspani­ałej idei?
Polaków by rozdeptali jak nic, zresztą nas ze stutysięczną armią też, ani byśmy się obejrzeli. W Paryżu i tak by wisiała czerwona flaga. Europa wyszła z tego z podbitym okiem.
Już raz tak było, dlaczego się o tym nie pamięta! Węgrzy w bitwie pod Legnicą! Czy do
Terror Machine
275
www.bhpoland.org
odwrotu skłoniły ich wysok­ie straty, czy śmierć Dżyngis-chana w kraju?
W angielskim dowództwie przez całą wojnę były wahania i niepewność.
Gdyby idioci z Grecji poszli dalej, to by stanęli pod Trypolisem i tam zostali. I w tym
momencie nagle się zatrzymali555 ! To pokazuje niezdolność tych ludzi do twórczego
myślenia. Co się stało? Ano Saloniki! Powinni byli oszczędzić nam bomb i każdej nocy
iść przez włoskie miasto!
U nas jest prościej! My w większości przypadków nie mamy innego wyjścia. Jeśli nie
uderzę na Wschód, uderzy kto inny. Cały czas grozi nam zagłada. Trzeciego dnia operacja wojenna stała na ostrzu noża. Niechby odd­ziały nie wylądowały, niechby lotnisko
było jeszcze pod ostrzałem artylerii, to koniec! Wszystko idzie lepiej, kiedy wiadomo, że
albo się przebijesz naprzód, albo zginiesz. Człowieka słabego mogę skłonić do spełnienia
obowiązku tylko w ten sposób, że mu powiem: cofniesz się, to kula w łeb, a pójdziesz
naprzód, to może przeżyjesz! Kilkuset ludzi musieliśmy rozstrze­lać, bo mówili, że im
sumienie nie pozwala walczyć. Potem się uspokoiło. Przecież nie damy się wyrzucić z Europy! W 1914 Anglicy mieli przed sobą potężne Niemcy, i wytrzymali. Tym razem mieli
przed sobą Burdel Weimars­ki, opisany przez emigrantów, którym zaufali.
Nie ulega kwestii, że naród niemiecki też miał kiedyś wyspiarską pewność siebie.
Zachód to była wtedy Rzesza Niemiecka. Pokój westfalski podniósł bezsilność Niemiec
do godności ustawy. Zawsze mówiłem moim ludziom: nie chodzi o przezwyciężenie traktatu wersalskiego, lecz westfal­skiego. W traktacie wersalskim Francuzom przyświecał
jeden cel: odnowie­nie pokoju westfalskiego556.
5 5 5 7 III. 1941 oddziały brytyjskie wylądowały w Pireusie i Velos, żeby wesprzeć armię grecką w walce z
Wiochami Dotarli aż w rejon Salonik. Hitler sądził, że przy energiczniejszym działaniu Anglicy zniszczyliby słabe
pozycje włoskie nad wschodnią częścią Morza Śródziemnego i na Bałkanach.
5 5 6 Teza, którą prezentował Jacąues Bainville w swojej wydanej 1920 książce Les consequences poli- tiques de
la paix [Konsekwencje polityczne pokoju) Tłumaczenie niemieckie Albrechta Ericha Gunthera pt. Franzósisches
Kriegsziel [Francuski cel wojny] z przedmową Friedricha Grimma ukazało się 1939 i w krótkim czasie osiągnęło
wysoki nakład.
Pewność siebie jest ogólnie źródłem siły, może jednak doprowadzić do przeoczenia faktu,
że czasy się zmieniają. U Hiszpanów zaszło to tak daleko że w końcu Kastylijczycy są
dumni jak królowie, chociaż wyglądają jak szmaciarze. Totalny upadek niegdysiejszej
potęgi. Myślącym Hiszpanom zjawisko to wydawało się komiczne już przed wiekami.
Kastylijczyk strzela, ale nie czyści karabinu!
Zapasy Amerykanów? Śmiech na sali! W kapitalistycznym kraju nie ma miejsca na coś
więcej, niż potrzeba na bieżący rok.
185 Werwolf
26 sierpnia 1942 wieczorem H/Wa.
Największy zysk z operacji w Dieppe55 7 upatruję przede wszystkim we wzmocnieniu
psychicznym naszej obrony, a zwłaszcza uświadomieniu z jed­nej strony - że jest się przed
czym bronić, a z drugiej - że jesteśmy się w stanie obronić. Dalej -Anglicy sprezentowali
276
Terror Machine
www.bhpoland.org
nam śliczny zestaw swojego najnowszego sprzętu. Tego jeszcze nie było, żeby ktoś specjalnie przepraw­iał się przez morze, żeby komuś pokazać kolekcję broni!
Bardzo trudno jest określić rozmiary obiektu, czołgu na przykład, jeśli się nie ma obok
jakiegoś przedmiotu, z którym można by go porównać! Anglicy pod jednym względem
są do przodu: mają dookoła siebie wielki rów przeciwczołgowy! Ich kolonie są daleko i
trudno im się oddzielić od Anglii, jeżeli nie chcą się wystawić na inny atak.
Jeśli nie stworzymy kolei szeroko kadłubowej, nic nie zastąpi statków rzecznych. Z drugiej strony - rozczarowaliśmy się na kanałach, to nie jest konkurencja dla kolei! Prawdziwa droga wodna to by było na przykład połączenie sięgające do Donu. Ale to ma jedną
wadę: woda potrafi zamarznąć i na sześć miesięcy! Jak pomyśleć, ile te kanały kosztują,
to nie wiem, czy kolej szeroko kadłubowa nie byłaby jednak o wiele sensown­iej sza!
Dunaj stanie się kiedyś jedną z najważniejszych dróg komunikacyjnych! Dotrze się do
Menu i do Odry. Rudy dotrą tą drogą do serca Niemiec. Ruda manganowa przyjdzie
przez Morze Czarne, to samo ropa, węgiel, zboże!
Morze Czarne ma przed sobą kolosalną przyszłość. Musimy uważać, by w rejonie Dunaju nie występować jako twórcy ostatecznego pokoju, a je19.VIII.1942 oddziały brytyjskie wylądowały na wybrzeżu francuskim pod Dieppe. Atak został odparty.
dynie jako rozjemcy558. Za pośrednictwo parę groszy się należy! Wiedeńczy­cy uważają
Belgrad za dalszą prowincję. “ Raz na sto lat trzeba go trzy razy zdobyć, a potem oddać!”
186 Werwolf
27 sierpnia 1942 w południe H/Wa.
Trzeba sobie jasno i wyraźnie uświadomić, od jakich warunków eko­nomicznych
zależy atak. Najbardziej bałem się ataku na Zagłębie Ruhry. To miałoby dla nas katastrofalne następstwa. Dalej bałem się, że wejdą do północnej Norwegii. Teraz mamy
inne możliwości - jest ruda w Lotaryngii, jest w Polsce, kwestia rozpoczęcia eksploatacji!
Na Wschodzie możemy się odciążyć przez produkcję amunicji w Donbasie. Wszystkie
sprawy, które są względnie proste, można przerzucić za granicę. Stalownia w Mariupolu
już chodzi, w październiku ma działać elektrownia w Zaporożu. Początkowo obniżono
lustro wody przez przebicie otworów, 1 grudnia znowu będzie prąd.
W Hiszpanii są dwie tendencje. Papiści mają jeden cel: dynastię, która zawrze pokój
z Anglią. Franco podnieca się do francuskich obszarów Afryki Północnej. Falangiści
daliby Francuzom Gibraltar i kawałek Oranu. Niebez­pieczeństwo porozumienia bloku
łacińskiego maleje wobec wielkich roszczeń stawianych Francji. Francuzi wobec nieumiarkowanych roszczeń innych będą szukali ochrony u nas. Chciałbym powiedzieć Duce:
już raz miałem próbę inwazji, może być następna. Coraz bardziej zależy mi na spokoju we
Francji. Gdyby we Francji nagle wybuchło powstanie, byłoby to dosyć kłopotliwe!
Warunków do skutecznego ataku na razie we Włoszech nie ma. Cały kor­pus oficerski
jest przestarzały. Włoska piechota jest niezdolna do natarcia! Sens ma we Włoszech tylko
produkcja czołgów, samolotów i dział samo­bieżnych, i tym niech się zajmą!
Terror Machine
277
www.bhpoland.org
Żartobliwie do admirała Kranckego: W ciągu całej ofensywy nie było
jeszcze ani jednej walki między pancernikami! Nigdy nie pomyślałem, że można
przydzielić flocie zadania na lądzie. Chciałem, żeby saperzy zdobyli Westerplatte. Marynarze poczuli się urażeni. Powiedziałem: dobra, sformu5 5 8 W I arbitrażu wiedeńskim ministrowie spraw zagranicznych Ribbentrop i Ciano ustalili przebieg granicy
między Słowacją i Węgrami. W II arbitrażu wiedeńskim 30.VIII. 1940 Ribbentrop i Ciano próbowali zlikwidować
napięcia między Węgrami i Rumunią. Rumunia musiała odstąpić Węgrom północny Siedmiogród.
jemy parę brygad floty! Flota jest odpowiedzialna za obronę wysp, z których korzysta!
Gdyby flota przejęła Kretę, co jej się właściwie należy, to bym mógł zabrać stamtąd
oddziały lądowe, których mogę potrzebować w innych miejscach!
187 Werwolf
28 sierpnia 1942 w południe H/Wa.
stwa. Jedynie wojownik trafia do siódmego nieba! Germanie dzięki temu zdobyliby
świat, tylko chrześcijaństwo powstrzymało nas od tego.
Rumuni i Węgrzy - dwaj śmiertelni wrogowie, nie do pogodzenia.
Znowu czytałem opis, z którego wynika, że Kaukaz jest chyba obszarem najbogatszym w
bogactwa naturalne. Zbudowany jest ze skał pierwotnych
- gnejsu i granitu. Nie wiedziałem, że są tam także złoża niklu. Dopiero w latach
pięćdziesiątych zeszłego stulecia Kaukaz dostał się w ręce Rosjan.
Horthy ma całkiem swoiste pomysły. Nienawidzi Habsburgów jak każdy Węgier. Spojrzawszy trzeźwo na całą sprawę - lepiej by było, gdyby młody Ciano znowu zaproszony na polowanie. Muszę trochę złagodzić swój Horthy nie zginął! To by dawało
lepszą gwarancję stabilności wewnętrznej ostry pogląd na ten naród. Tacy delikatni,
tacy szczęśliwi ludzie! Kiedy dostaną w skórę, zapominają po trzech dniach. Kiedy
zwyciężają, pamięta­jąc tym zawsze. To chyba niezły sposób na szczęście - zapominanie o porażkach i wyolbrzymianie sukcesów. Ciano nie zna niemieckiego. Duce robi
duże postępy. Gdybyśmy kiedyś napisali o Włochach taki artykuł, jak nieraz Amerykanie
o Anglikach, to przy ich wrażliwości koniec z przyjaźnią!
Amerykanie to nieobliczalne towarzystwo. Kiedy idzie na ostro, Angli­cy są o wiele
dzielniejsi od Amerykanów. Nie ma porównania! Jak to się dzieje, że Amerykanie są
w stanie cokolwiek narzucić Anglikom? Nawiasem mówiąc, co do Rosjan: wykazywali
niezrównaną twardość także na wojnie japońskiej. To nie jest tak, że teraz pojawiły się
w nich nowe niesamowite cechy. Jeżeli Stalinowi coś się przytrafi, azjatyckie imperium
padnie. Rozpa­dnie się tak samo, jak powstało.
W historii Niemiec Rzesza pod berłem Habsburgów prowadziła niezwykle przewlekłą
wojnę z Turkami. Trwało to prawie trzysta lat. Turcy wylecieliby z Europy, gdyby ich nie
poparła Rosja. Oto złote czasy księcia Eugeniusza. Musimy z tego wyciągnąć wnioski.
Jeżeli nie zrobimy raz na zawsze porządku na Wschodzie, każde pokolenie będzie miało
ten sam prob­lem. Pod dobrym wodzem nawet głupia rasa może mieć pewne osiągnięcia.
278
Terror Machine
www.bhpoland.org
Osiągnięcia organizatorskie Dżyngis-chana były niepowtarzalne.
Tylko w stosunku do imperium rzymskiego można powiedzieć, że dzi­ałał czynnik
kultury. Także i reżim Arabów w Hiszpanii był czymś niebywale wytwornym. Wielcy
uczeni, myśliciele, astronomowie, matematycy, jedna z najbardziej ludzkich epok - a
zarazem niesamowita rycerskość. Kiedy potem pojawiło się chrześcijaństwo, wypada
tylko po wiedzieć: barbarzyńcy. Ryc­erskość Kastylijczyków to w rzeczywistości dziedzictwo arabskie. Przy­puśćmy, że Karol Młot nie zwyciężyłby pod Poitiers(732r.): Skoro
już wzięliśmy na siebie świat żydowski - chrześcijaństwo jest takie mdłe - więc znacznie szybciej przyjęlibyśmy jeszcze islam, naukę o nagrodzie bohater- niż to, co jest.
Stary ma fanatyczną wolę utrzymania się w zdrowiu. Chłop jak tur, w swoim czasie
chyba najdzielniejszy oficer marynarki austriackiej. Ich arystokracja ma w sobie głównie
niemiecką krew. Jeśli ktoś spekuluje o podstawowych rasach Europy - to jest wspólnota
międzynarodowa. Przy jego nienawiści do Habsburgów wydaje się możliwe, że urzeczywistni swoje plany sięgające odtworzenia połączenia z Wiedniem. Przychodzi wiek,
w którym człowiek jeszcze wszystko pamięta, ale traci zdolność do tworzenia czegoś
nowego.
Cały węgierski barok mógłby stać w Austrii. Rudolf Habsburg był niemieckim cesarzem.
Potrzebował władzy w kraju, bo inaczej by się nie utrzymał. Z orbity wschodniej połowy
Rzeszy Węgry znikły raptem 25 lat temu. Do tej pory zawsze do niej należały. Rzesza
potrzebuje tylko prawdzi­wej stolicy. Na razie Budapeszt jest najwspanialszy z możliwych.
W całej Rzeszy Niemieckiej nie ma czegoś takiego. Parlament, zamek, katedra, mosty
- wieczorem podświetlone, robi to niesamowite wrażenie. Wiedeń też
robi niesamowite wrażenie, ale nie leży nad rzeką. Budowniczowie - wszys­tko Niemcy.
Tu widać, jakie to ważne - zrobić z miasta stolicę. Buda i Pest to były kiedyś dziury zabite
dechami. W ciągu stu lat ze 140.000 mieszkańców zrobiło się 1 .3 miliona. Wszystko poza
ratuszem postawiono dwa razy większe niż w Wiedniu. Taki musi być Berlin! Wiem, że
Berlin stanie się czymś równie potężnym. Dzięki temu, że na pomocy odsuniemy się od
tej olbrzymiej sadzawki, człowiek przyjeżdżający na Dworzec Połud­niowy będzie miał
widok na odległy o 300 m Łuk Triumfalny, a w oddali kopułę Hali Ludowej! Pozwolę
sobie powiedzieć, że Madryt też powinien robić odpowiednie wrażenie!
5 ^ 9 Syn regenta Węgier, lslvan von Horthy, poległ 20.VIII. 1942.
188 Werwolf
28 sierpnia 1942 wieczorem H/Fu.
Kilka miast niemieckich trzeba chronić za wszelką cenę - Weimar, Norymbergę, Stuttgart. Fabrykę można odbudować, zabytków nie!
Wieżowce są odporne na bomby, ale nie na ciśnienie powietrza. Już nor­malny wiatr porusza drapacz chmur o 40, 60, 80 centymetrów. Niech przyjdzie nagłe uderzenie! W Nowym Jorku kopią fundamenty na 60 czy 70 metrów. Fundamenty przenoszą obciążenie
6-8 tysięcy cetnarów. Taki nalot, jak myśmy robili w Londynie, dla Nowego Jorku byłby
katastrofą! Nie było­by jak uprzątnąć gruzów! Nie można tam zbudować schronów
Terror Machine
279
www.bhpoland.org
przeciwlot­ niczych!
W Ameryce światopogląd kapitalistyczny, oparty na złocie, został doprowadzony do absurdu.
Gdyby ta wojna potrwała jeszcze dziesięć lat, samoloty latałyby na ośmiu- dziesięciu
tysiącach metrów. Transport morski szedłby pod wodą. Normalny świat żyłby sobie
całkiem przyjemnie. Cholerny spór, poza którym się świata nie widzi! Anglia byłaby
kupą gruzów. W Niemczech wszyscy mężczyźni i wszystkie kobiety należałyby do obrony przeciwlot­niczej. Gdybyśmy co roku dostawali 5 tysięcy nowych dział, każda wieś
miałaby swoje działo, do tego reflektory, cała Rzesza Niemiecka podzielona na kwadraty
- oślepiony lustrami lotnik widziałby tylko morze światła! Jeśli w siatce 500-metrowej
rozstawi się lustra - to przecież jest do zrobienia! Gdyby ktoś powiedział przed wojną, że
dojdziemy do takich liczb!
Najlepsze osiągnięcia w obronie przeciwlotniczej widziałem we flocie. Flota zdecydowanie strzelała świetnie. Na sto strzałów trzynaście trafień! To dlatego, że flotę uczą zasadniczo precyzyjnego strzelania z ruchomej pod­stawy! Stąd kolosalne liczby zestrzeleń.
Najlepsza jest armata 88 mm. 105- ka ma tę wadę, że marnuje dużo amnunicji, żywotność
lufy też nie jest wyso­ka. Marszałek chce montować 128-ki stacjonarnie. Ta dwulufowa
128 wygląda fantastycznie. Patrząc okiem technika na 88-kę, jest to chyba najpiękniejsza
konstrukcja z możliwych, poza 128-ką.
Przy nowej broni bardzo wiele zależy od tego, kto ją pierwszy dostanie do ręki. Jeśli dostanie ją ktoś, kto nie wie, co z tym zrobić, to ją skreślają. Przerobiłem to z MG-34560 . Nie
można potępiać broni dlatego, że ktoś nie umie się z nią obchodzić. Z MG-34 można
strzelać w najcięższy mróz, tylko
Ręczny karabin maszynowy.
trzeba używać odpowiedniego oleju. Dawny niemiecki miotacz min, którego używali
nasi pionierzy, zupełnie bezszmerowy, został odrzucony z mnóstwa przyczyn, o których
przy sprawdzeniu okazuje się, że to tylko częściowo prawda!
Jeśli naprowadzić żołnierza na sprawy istotne, w ciągu trzech miesięcy nauczy się wszystkiego, co trzeba. Resztę trzeba pozostawić szkoleniu, które następuje automatycznie. Dziś
taki żołnierz jest lepiej wyszkolony niż w cza­sie pokoju po roku. Najlepsze wyniki daje
szkolenie w obliczu wroga.
189 Werwolf
29 sierpnia 1942 wieczorem H/Wa.
W życiu nie widziałem tak źle kierowanej partii jak socjaldemokracja, a jak ludzie się jej
trzymali! Powie ktoś: bo nie mieli nic innego! Nieprawda!
Człowiek nie jest z natury zwierzęciem stadnym. Tylko brutalne prawa
zmuszają go do łączenia się. Ma w sobie raczej coś z królika. Łączy się w pary, tak jak
psy czy zające. Państwo ludzkie można utrzymać w porządku tylko żelazną brutalnością.
Znieśmy przepisy, a wszystko się zawali!
280
Terror Machine
www.bhpoland.org
Najłatwiej podbić szczepy najchwiejniejsze. Szwabi? Moje spotkania w Augsburgu latami
były największą kompromitacją. Ale z chwilą gdy raz zdobyłem Wirtembergię, nie było
żadnych kłopotów. Gdzie indziej nieraz przy pierwszym występie były dzikie oklaski, a
po tygodniu wszystko się kończyło. Ciężko musiałem walczyć o władzę. Za to teraz mam
przeciwko sobie garstkę intelektualistów, a i oni nie mają pomysłu, co zrobić. Masy nie
zaprzątają sobie głowy reżimem -jest, jak jest, inaczej nie będzie!
Trzy razy zdarzyło się, że władza zdobyła sobie naród. W starożytnym Rzymie, w dawnej
Rzeszy Niemieckiej i w Anglii. Anglicy najpierw rozbili Indie. Część została kolonią
koronną, resztę zostawili indyjskim książętom. Książęta stali się wasalami Korony.
Na Wschodzie musimy pozwolić działać wszystkim możliwym sektom i kościołom. Jak
ktoś będzie chciał założyć coś nowego, chętnie mu pomogę! Każda wiocha niech ma
swojego papieża! Raz w życiu popełniłem akt głupoty i chciałem zjednoczyć dwudziestu lokalnych papieży561 . Dobry Bóg powstrzymał mnie przez głupotę moich papieży,
dzięki Mu za to. Co by z
561 Mowa o podjętych 1933 próbach zjednoczenia Kościoła ewangelickiego i podporządkowa­nia go posłusznemu
biskupowi narodowego Kościoła niemiecko-chrześcijańskiego. Klaus Scholder. Die Kirchen und das Dritte Reich
[Kościoły i Trzecia Rzesza], U: 1918-1934, Frankfurt-Berlin- Wiedeń 1977, ss.355 nn.
tego wynikło! Miałbym jeszcze dodatkowo dwóch papieży. Jeszcze jedno źródło nacisków! Z 17 biskupami krajowymi łatwo sobie poradzić, ale na to trzeba kogoś silnego!
Dawna Rzesza Niemiecka tego nie załatwiła i tak to przetrwało jako czynnik polityczny
w czasach, w których żadnym czynnikiem nie jest! Trze­ba pamiętać o podstawowej zasadzie: państwo można utrzymać tylko takimi środkami, jakimi sieje zdobyło! Tam, gdzie
Hindusi są wolni, co im pozosta­je? Muszą strzelać!
Belgia, Francja, Norwegia - to są kraje, które same w sobie nie są nam wrogie. Zresztą
nie sami potrzebni do szczęścia wszyscy Francuzi. Francuzi z okolic granicy, jaką znamy,
czterysta lat temu byli Niemcami. Więc cóż? Ano trzeba brać się do rzeczy tak, jak to
robiły dawne Niemcy! Trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć: albo zostawiam sprawy
własnemu biegowi, albo muszę bezwzględnie egzekwować wolę państwa. Pytanie brzmi:
czy zdołam ich wchłonąć? Czy należą do naszej krwi? Tak! Ale w tej sytuacji trzeba
postępować konsekwentnie. Za dwieście lat nie będzie żadnego oporu!
Jeszcze czwarty przykład - państwo austriackie! Czego tam nie było w jednym kotle - a jednak! Władza centralna musi upaść, kiedy się wprowadzi powszechne, równe
i bezpośrednie wybory. Ludzie nie chcieli niemieckiego państwa, bo się bali, że będzie
ciągnęło do Rzeszy. Do tego czasu mniejszość niemiecka prowadziła inne narody tak
pewnie, że nikt mi nie powie: to potrafią tylko Anglicy! Niemcy nie byli wcale gorsi. Na
Węgrzech byłoby tak samo. Aż przyszedł rok 1848. Węgrzy zrobili powstanie, zostali pobici przy pomocy Bożej i niestety rosyjskiej, a jednak do dziś jak w rozmowie z Węgrem
wspomnieć o monarchii, to się głęboko wzrusza. Oni jeszcze dziś czują się ostatnim elementem dawnej świetności Rzeszy Niemieckiej!
85 milionów Niemców w Rzeszy to największa część rasy germańskiej. Nie ma narodu, w
którym byłby tak silny kontyngent krwi germańskiej. Byłoby smutne, gdybyśmy w starej
Terror Machine
281
www.bhpoland.org
Europie nie zrobili porządku. Teraz czeka nas sto lat walki, ale to dobrze - przynajmniej
nie zaśniemy! Powie ktoś: uważajcie, bo możecie się wpakować w dwadzieścia lat wojny
par­tyzanckiej! No i dobrze, to też jest koniec końców ciekawe zjawisko -jak mała armia
może trzymać liczny lud w szachu! W przyszłości dywizja nie pójdzie na obóz do Lechfeldu czy Hammelburga, tylko na Kaukaz. Chłopcy zawsze się dziko cieszyli, jak słyszeli:
przygotowanie do wymarszu! Już ja się zatroszczę o to, żeby ta młodzież nie siedziała za
długo na jednym miejs­cu. Ciągle musi się coś dziać.
Trzeba umieć utrzymywać postawę zimnej arogancji, jak Anglicy! W porównaniu z
cesarzem Niemiec król Anglii był jak dziś król Danii! Wśród żołnierzy, z którymi się
zetknęliśmy w 1914 - widzieliśmy ich książeczki wojskowe - byli ludzie, którzy brali
udział w wojnie burskiej, rzucano nimi po całym świecie. Dla takich ludzi ojczyzną jest
pułk. Z takimi ludźmi można coś zdziałać!
Osobiście jestem zdania, że w przyszłości będzie trzeba koniecznie wprowadzić
trzyletnią służbę wojskową, inaczej bronie techniczne padną! Jak ktoś chce studiować,
też mu to dobrze zrobi, przynajmniej zapomni częś­ci tego, co mu zupełnie niepotrzebnie wkładali do głowy. Czego nie potrze­buje, zapomni błyskawicznie! Każdy się uczy
dwóch czy trzech języków, zupełnie niepotrzebnie. I tak jak kto gdzie trafi, to się nie
dogada. Trzeba tylko dać niezbędne podstawy. Pojęcie gimnazjum humanistycznego
zostało dokładnie wypaczone, szkoła realna jeszcze bardziej. Zamiast podstaw człowiek
obciąża mózg balastem zbędnych informacji, za dużo, żeby zapamiętać, za mało, żeby
sobie poradzić w życiu. Szczęśliwy, kto umie zapomnieć przynajmniej część. Ci, którzy
tego nie potrafią, zostaj ąprofeso- rami, a jest to osobny gatunek ludzi i to nie jest
komplement.
W 1933 w szkołach wyższych uczono jeszcze rzeczy, które wolna nauka odrzuciła już w
1899. Jak taki chłopak będzie czytał i czytał, to nic się nie zmieni, tylko za sto lat będzie
więcej okularników. Pewne partie mózgu będą coraz większe. Jak ludzie będą wtedy
wyglądać, nie wiemy.
Może będą się sobie podobać. Jeśli wszystko pójdzie tak, jak to sobie wy obrażają naukowcy, to możemy tylko dziękować Bogu, że nie zobaczymy przyszłej ludzkości, bo nie
dożyjemy. Służba Pracy pozwala wprowadzić w tym trochę równowagi. W szkolnych
czasach dużo czasu spędzałem na świeżym powietrzu, świadczą o tym moje świadectwa.
A jednak jestem całkiem inteligentny, bo uczyłem się wszędzie tam, gdzie inni się nie
uczyli.
Nasze wychowanie nie ma nic wspólnego z tym, co Grecy rozumieli pod pojęciem gimnazjum. Grekom chodziło o harmonijne wychowanie pełnego człowieka. A u nas hodowano mózgowców. Gdyby u nas nie wprowadzono powszechnego obowiązku służby
wojskowej, to byśmy zginęli jako degene­raci! W ten sposób udało się przerwać niebezpieczny proces. To jeden z największych czynów w historii świata. Co najmniej połowa
moich profe­sorów miała jakieś odciski na mózgu. Jeden miał takiego szmergla, drugi
innego. Z perspektywy czasów widzę to wyraźnie. Chodzi o to, żeby nauczyć młodego
człowieka używać mózgu. U dziesięciolatka nie da się stwierdzić, czego mu naprawdę
potrzeba. Kiedyś profesorowie wyszukiwali właśnie słaby punkt delikwenta, potem go
miażdżyli, zamiast przerzucić go na teren odpowiedni do jego uzdolnień. 1 zaraz się
282
Terror Machine
www.bhpoland.org
zaczynały uogólnienia. Chłopiec nie umiał rozwiązać równania, więc przepowiadano
mu, że nic z niego w życiu nie będzie. Dobrze, że mu nie przepowiadano, że skończy w
więzie­ niu!
Pewnego dnia zobaczyłem, jak to działa jeszcze dziś. Ministerstwo spraw wewnętrznych
wydało testy służące do sprawdzania, czy ktoś kwali­fikuje się do sterylizacji. Gdyby moją
matkę zapytano, dlaczego pływa statek zrobiony z żelaza, to bym się pewnie nigdy nie
urodził! Na co najmniej trzy czwarte pytań z tego testu mama by nie odpowiedziała!
Mogę tylko powiedzieć: do śmieci z tym! i posłać wynalazcę do wojska, gdzie młodzież
dochodzi do siebie po ośmioletnim nonsensie. Kiedyś byliśmy narodem ludzi czynu,
a stopniowo staliśmy się narodem poetów i myślicieli. Co do poetów - niech tam, ich się
nie traktuje poważnie! Ale - ilu myślicieli jest na świecie! Na moim biurku stoi popiersie
Scharnhorsta562. To on zaczął przy­wracać narodowi zdrowie. Obcy bili brawo naszym
poetom i myślicielom, bo dokładnie wiedzieli, co to dla nich znaczy!
Jedną z najgorszych uczennic w Bayreuth była niejaka Wagnerówna. Była zmorą
wszystkich nauczycieli, w końcu dość nagle ją wywalili. Została pielęgniarką polową. I
tam pomyślała: dlaczego nie miałabym zostać lekarką? Odeszła, poszła z powrotem
do szkoły, bez problemów zdała maturę i wcisnęła się na uniwersytet. Wspominam to
tylko jako przykład, jak szybko człowiek osiąga godne uwagi rezultaty, jeżeli wie, czego
chce i jaki­mi środkami chce to osiągnąć. Nieprawda, że młodzież jest głupia. Młodzież
ma swój instynkt. Taki gówniarz zna swojego profesora lepiej jak profesor jego. Tak i
pies dokładnie rozumie, co mówię, ale ja jego nie rozumiem. Także pod tym względem
jesteśmy już na dobrej drodze, chociaż na czele szkolnictwa znowu stoi szkołoman563 .
Gdyby na tym miejscu był kto inny, to poszłoby szybciej.
Już podział szkoły na poziomy jest bez sensu! Belfer zatrzymuje się na pewnym etapie
rozwoju i robi w kółko to samo! Jaki normalny człowiek przez trzydzieści lat zaczyna od
A-B-C ? Kobieta owszem - jak urodzi, to zaczyna to samo od początku. Nie ma na świecie
profesora, który by zrobił coś twórczego. Wróć, jeden wyjątek - Fe!ix Dahn564 , ale to
się nie liczy. Jeżeli ktoś trzydzieści lat uczy francuskiego, to dla niego jest to istota życia.
Gerhard Johann von Schamhorst (1755-1813) General pruski. Pochodzi! z Dolnej Saksonii, z rodziny chłopskiej,
na służbę pruską wstąpi! dopiero w 1801 Reformator wojska, dąży! do stworzenia armii narodowej i obywatelskiej.
Jego uczniem byt Clausewitz.
5 6 3 Bernhard Rust (1883-1945), 1909-30 radca akademicki w Hanowerze, 1925-40 gauleiter NSDA P w Hanowerze-Brunszwiku Południowym, 1934-45 pruski i federalny minister nauki, oświaty i wychowania. Z powodu swojego
kierowania urzędem często krytykowany i atakowany,
5 6 4 Felix Dahn (1834-1912) prof prawa i historii, pisarz. Królowie Germanów (2 0 t.’ 1861-1911),
I kiedyś było tak, że to cholerne świadectwo przesądzało o całym dalszym życiu! Spójrzcie na moje świadectwa. Z niemieckiego miałem złe stopnie. Ten cholerny idiota, kurdupel obrzydzał mi język niemiecki, wmawiał mi, półgłówek jakiś, że nie będę w stanie
porządnie napisać listu! Macie pojęcie? Z piątkami565 wystawionymi przez tego tępaka
w życiu nie zostałbym tech­nikiem. Teraz, chwała na wysokości Bogu, jest Hitlerjugend,
która pozwala ocenić chłopca i z drugiej strony, bo to tam sprawdza się jego zdolności
przy­wódcze! Chłopiec musi mieć możliwość ich wykazania!
Terror Machine
283
www.bhpoland.org
190 Werwolf
30 sierpnia 1942 wieczorem H/Fu.
Po wojnie trzydziestoletniej przez dziesięciolecia były takie rozboje, że poczta kurierska
musiała mieć eskortę w sile szwadronu!
Tu nadchodzi dopiero komunizm pierwotny. Będzie trzeba zrobić obławę, metr
po metrze, a kogo złapiemy, wieszać! To będzie jak wojny z Indianami. W Estonii i na
Łotwie bandytyzm trochę się zmniejszył. Ale jedno pewne: nie będzie dobrze, dopóki
nie wytępi się żydostwa, które zastępuje im telefony! Ciekawe, jak nam będzie wydawał
Żydów katolicki księżulo - Tiso566 !
Jeśli na tyłach coś się dzieje - na tym etapie to bardzo dobrze! Nie jest dobrze, jeżeli ci na
froncie gniją w okopach, a inni na tyłach bawią się z Ros­jankami!
W gruncie rzeczy w rosyjskim stosunku do burdeli jest pewna myśl moralna: tego
nie da się zalegalizować! Ale u nas jest to uświęcone, bo biskupi i arcybiskupi nie gardzili
groszem od panienek, a arcybiskupstwo w Mainz w dużym stopniu z tego żyło!
Bolszewicy dopuścili, żeby kobieta miała dzieci z różnymi mężczyzna­mi. Szło chyba o to,
żeby stopić różne rasy w jedną. Niesamowite są wyniki badań, które tu przeprowadzono:
kobiety do lat 25 to w 80 do 90 procent dziewice, a w 100 procentach są zdrowe.
Pogoda w tym roku jest niezwykła jak na te okolice. Od tygodni same gorące dni. Zeszłego
roku trudności z natarciem na południu brały się stąd, że co parę dni było oberwanie
chmury. Po zimnych latach 20-tych była długa
Prehistoria narodów germańskich i romańskich (1888-89). Największy rozgłos przyniosła mu powieść Walka
o feym( 1876). Swymi dziełami umocnił poczucie wyższości narodowej, rasowej i państwowej.
565 Niemiecki system oceniania - od I do 5 w odwróconej kolejności.
566 Josef Tiso (1887-1947), wyświęcony 1920, 1921-24 sekretarz biskupa Nitry (Słowacja), 1925 proboszcz. 1927-28
minister zdrowia Republiki Czechosłowackiej, 1939-45 prezydent Słowacji.
seria doskonałych żniw. Miejmy nadzieję, że teraz znowu tak będzie.
To, żeśmy doprowadzili rosyjską sieć kolejową do stanu używalności, jest jednym z
najbardziej zdumiewających zjawisk.
191 Werwolf
31 sierpnia J 942 wieczorem H/Wa.
Nie należy uważać, że wszyscy Anglicy są aroganccy. Na szczytach fak­tycznie znajduje się
tylko dekadencję. Powiedziałbym, że już nasi ludzie w 1917 czy 18 mieli więcej charakteru!
Pytałem Lloyd George’a, dlaczego na konferencji pokojowej nie przefor­sował swojej
koncepcji (był zwolennikiem łagodnego pokoju). Powiedział mi, że od początku miał
przeciwko sobie Wilsona, Francuzi też wariowali. Robił, co mógł, ale od niego nic nie
zależało! Po oświadczeniu rządu niemieckiego, że w życiu czegoś takiego nie podpisze,
przygotowano drugą wersję traktatu. Alianci mieli zrezygnować z korytarza, Kamerun
284
Terror Machine
www.bhpoland.org
miał zostać przy Niemczech, flota zatrzymać cztery ciężkie krążowniki i osiem lekkich,
a reparacje zostać obniżone do 25 czy 26 miliardów. Anglicy, mówił mi Lloyd George,
ściągnęli na siebie nienawiść Francuzów. W Paryżu pisano o perfidnej polityce Anglii.
Był wtrząśnięty, jak przedstawiciele niemieccy w ostatniej chwili zjawili się gotowi do
podpisania traktatu. Przy wyjściu Cle­menceau syknął: Voila!
Jeśli jakiś naród zachowuje się tak służalczo, można stracić respekt przed nim. Ani Anglia, ani Francja nie byłaby w stanie dalej prowadzić wojny! Także naród niemiecki był
latem 1919 zdecydowany walczyć.
Fala przychylności dla Niemiec pojawiła się w Anglii po ostrzelaniu Al- merii567 . Edenowie, Vansittartowie i spółka potrzebowali lat, żeby to przytłu­mić. Niedawno ujawnili, że trzymali w obozach 11.000 faszystów! Mowa Windsora do frontowców, że uważa
połączenie z Niemcami za swoją życiową misję, była dla niego samobójcza. Byli wtedy w
Berlinie, to był naprawdę przyjacielski związek. To zły znak, jak potraktowali Windsora.
Takiej bazy się nie zmieni! Całą sprawę namotali opłaceni przez Żydów Churchill, Eden
i Vansittart.
Żydzi stopniowo zdołali przejąć prasę. Rothermere’owi zablokowali ogło29. V. 1937 samolot hiszpańskich sil rządowych zrzucił dwie bomby na pancernik “Deutsch- land”. który staf na
redzie przed Ibizą. Byli zabici i ranni. W odwecie 31 .V. 193 7 w godzinach ran­nych niemiecki morski korpus ekspedycyjny ostrzelał port Almeria na południu Hiszpanii.
szenia. Potem powiedział mi, że został zmuszony do powrotu do już zarzu­conej linii.
Naród, który nie pozbędzie się Żydów, zostanie przez nich pożar­ty! Jak to się mogło
stać? Po fakcie trudno to sobie wyobrazić! Zaczęło się od starego Baldwina. Był niesamowicie zainteresowany rozkręceniem zbro­jeń. Niewątpliwie zarobił setki milionów.
Drugim wielkim akcjonariuszem był Chamberlain. Churchill, klasyczna kurwa dziennikarska, też dostał swoją dolę. Churchill to świnia bez charakteru, wystarczy przeczytać
jego wspom­nienia - obnaża się tam przed publiką. Co za naród, który toleruje nad sobą
coś takiego!
192 Werwolf
l września 1942 wieczorem H/Si.
Schirach jest w Wiedniu dwa lata i już zdążył kompletnie przesiąknąć atmosferą Wiednia.
Ja jestem odporny na czar Wiednia, bom twardy w moim niemieckim nastawieniu! W
Wiedniu przed wojną światową było niezmierne bogactwo, ale nie było berlińskiej buty!
Wiedeńskie jedzenie było bardzo smaczne. Na śniadanie nie jedzono nic. Sądzę, że w
1909-10 w Wiedniu wszystkie dziewczyny jadły obiad w kawiarniach, filiżankę kawy i
dwie bułki! Kawa w małych kawiarniach była równie dobra jak w najsławniejszych! Także
w eleganckich restauracjach nie było nic poza zupą. drugim i deserem, żadnych przystawek! Jadłospis po francusku? Tego tam nie było.
Przyjeżdżam pierwszy raz do Berlina - wręczają mi zaproszenie po fran­cusku! W
Kancelarii Rzeszy tak było jeszcze w 1933! Skasowałem to naty­chmiast! Po wojnie
Terror Machine
285
www.bhpoland.org
przeciętny wiedeńczyk był biedny jak mysz kościelna. W 1922 poszedłem do opery. Przed wojną światową opera to było coś cud­ownego! Kobiety w diademach,
przepych! A teraz w tym samym miejscu zobaczyłem żydowski motłoch! Żydówki
trzymały ręce zwisające wzdłuż ciała, żeby było widać biżuterię, coś strasznego! Loży
cesarskiej nigdy nie widziałem zajętej. Cesarz był chyba niemuzykalny. Jestem wielkim
wrogiem Habsburgów, ale kiedy tam zobaczyłem to towarzycho, było to doprawdy
okropne! Teraz znowu byłem w Wiedniu, całe to gówno znikło, ale to jest teraz biedne
miasto! Przed wojną jak się poszło do śródmieścia, ulice były w większości wybrukowane
drewnianą kostką, na nich eleganckie ekwipaże. Stosunki między wielkimi państwem
a ich woźnicami były przyjacielsko- lojalne. W Niemczech było chyba jedno miasto, gdzie różnice społeczne były tak małe, to znaczy Monachium. Nie mam żadnemu
wiedeńczykowi za złe, jeżeli teraz żałuje Wiednia. Widzę to po mojej własnej młodszej
siostrze.
Oczywiście Berlin tętni życiem, to jest młode miasto, które trzeba dopiero wychować.
Dawny Berlin był prosty i wytworny. Potem przyszła epoka dziewiętnastu dań, czasy Wilhelma II, styl bez smaku, powszechna pycha, do tego to wciskanie się tego bydła na dwór!
Żona niemieckiego gen­erała, Litzmanna56 8 na przykład, nie miała wstępu na dwór,
ale jakąś amerykańską Żydówkę z rodziny królów trzody z Chicago to zapraszali! Stary
Wilhelm to był pan jak się patrzy. Wilhelm II był pod każdym wzglę­dem mięczakiem
bez charakteru! Każdy list Bismarcka jest więcej wart niż wszystkie pisma tego cesarza!
Parlament przeładowany ozdobami, ale za to w gipsie! W hali gips i trestyński marmur.
Teraz musimy z jednej strony reprezentować miasto o znaczeniu światowym, a z drugiej
zachować gust. Nie szaleństwo jedzenia i picia, lecz piękne mieszkania!
Podróżą do Moskwy Churchill zaszkodził sobie i wobec konserwatys­tów, i labourzystów.
Zrobił rzecz najgłupszą z możliwych. Zimno go przy­witali, odpychająco pod każdym
względem. Dla jednych posunął się o wiele za daleko, innym zawsze będzie za mało!
Rozumiem teraz wypowiedź Goethego, który powiedział kiedyś: palenie należy do najohydniejszych wynalazków569 .Pewnie, że jeśli ktoś żyje jak porządny obywatel, to co za
różnica, czy zapali papierosa czy nie! Ale nieje­den męczy się dniem i nocą. Ja najbardziej
męczę się po nocach. Jestem przekonany, że nie będę żył tak długo jak przeciętny drobnomieszczanin, to oczywiste, prowadzę inny tryb życia. Ale gdybym przy tym trybie życia
- ich zwyczajem - pił i palił!
568 Karl Litzmann (I 850-1936) generał piechoty, w I wojny światowej dowódca 3 gwardyjskiej dywizji piechoty i
głównodowodzący różnych armii 1932-36 deputowany do Reichstagu z ramienia NSDA P
569 {Karl Ludwig von)Knebel<Prinzenerzieher in Weimar) uber Goethe: Bier tind Rauchenfim Gesprach mit dem
Iłistoriker Heinrich LudenJ [Wychowawca książęcy w Weimarze! ° Goethem: Piwo i palenie jw rozmowie z historykiem Heinrichem Ludenem,1]: “Goethe odrzuca palenie i tabakę [...] Palenie, jak mówi, ogłupia - czyni niez­
dolnym do myślenia i pisania To jest coś dla próżniaków, dla ludzi, którzy nie mają co zrobić z czasem, jedną trze­
cią życia przesypiają, jedną trzecią zużywają najedzenie i picie, a resztę przepuszczają na różne mniej lub więcej
niepotrzebne rzeczy, którzy ciągle mówią vita brevis, ale nie wiedzą, co zrobić z tą trzecią częścią. Dla takich paten­
towanych leni czuły ruch fajki i rozkoszny widok obłoku dymu. który wypuszczają w powietrze, jest poważną
rozry­wką umysłową, która pomaga im przeczołgiwać się przez kolejne godziny.To samo dotyczy picia piwa w celu
schłodzenia podgrzanego dymem gardła. Piwo zagęszcza krew i wzmaga otumanienie narkotycznym dymem tyto­
niu. Wszystko to razem przytępia nerwy i zagęszcza krew do zesztywnienia. Gdyby to potrwało jeszcz e przez parę
286
Terror Machine
www.bhpoland.org
pokoleń, dopierobyśmy zobaczyli, co te kopcące piwne brzuchy zrobią z Niemiec . Widać by to było bo pus­tocie,
skarleniu i ubóstwie myślowy m naszej literatury, a to towarzystw o i tak podziwiałob y tę tandetę A ile to kosztuje!
W Niemczec h idzie z dyme m tytoniu 25 milionó w talarów. Ta sum a moż e wzrosnąć do 40 , 50 .
60 milionów. Ilu głodnyc h można by za te pieniądze nakarmić, ilu nagich przyodziać! Al e poza tym palenie jest
wielką niegrzecznością, żeby nie powiedzie ć impertynencją. Palacz zatruwa powietrze dookoł a siebie, dławiąc uczciwyc h ludzi, którzy nie mog ą odpłacić pięknym za nadobne. Kto wejdzie do pomieszczenia , w którym ktoś pali
0 Kto moż e tam przebywać bez odrazy9 “ Wilhelm Bode, Stunden mit Goeth e Fur die Fre- unde seiner Kunst und
Weisheit [Godziny z Goethem. Dla wielbicieli jeg o talentu i mądrości], MII, Berlin 1907, ss. 143 nn.
193 Werwolf
2 września 1942 w południe H/Wa.
Miał rzeźnik ostrego psa i szczuł nim dzieci. Jednego chłopca pies rozszarpał. Prokurator
żądał kilku lat ciężkiego więzienia. Dostał dwa i pół roku więzienia. Ostatnio ktoś inny
zranił koguta i dostał trzy miesiące.
Na mój temat swego czasu jakiś bydlak rozgłaszał, że po pierwsze, wojnę przesiedziałem
w kuchni polowej, po wtóre, zdezerterowałem, a po trzecie tylko dzięki rewolucji zostałem
ułaskawiony. Podałem go do sądu. Zapłacił 50 marek grzywny. Krótko potem ten sam
sędzia skazał towarzysza Zaepera na 80 marek grzywny, bo jego pies obszczekał Żyda!
Dlaczego wymiar sprawiedliwości nie dąży do tego, żeby za taki sam czyn wymierzano
taką samą karę! Sędzia zawsze bardziej się wgłębia w duszę bandziora niż ofiary!
Stwierdziłem po przejęciu władzy, że od rewolucji nie orzeczono kary
śmie-rci w stosunku do faceta, który zrobił dziewczynie dziecko i zabił ją, żeby się nie
żenić. Bo trzeba wziąć pod uwagę jego trudną sytuację psy- « chiczną! MeiBner
zwrócił się z tym do mnie jak z czymś oczywistym. Powiedziałem Giirtnerowi:
czy wyście oszaleli, że mi coś takiego proponu­jecie? Takich należy wieszać, nie
pokazujcie mi takich spraw na oczy! Teraz nastaną w Niemczech ciężkie czasy dla
zawodowych przestępców!
Z drugiej strony młody człowiek, który raz popełni jakiś akt głupoty, powinien trafiać do
specjalnego aresztu młodzieżowego, z zatarciem kary, tak żeby nie stykał się z zawodowcami i się od nich nie uczył.
Tak dalej być nie może. Tu dwa i pół roku za chłopca rozszarpanego na kawałki, tam trzy
lata za zabitego zająca!
Co się tyczy kłusowników - pójdą do oddziałów przeciwpartyzanckich! To, że kłusownicy
strzelają do leśniczych, pochodzi z czasów, kiedy chłopa torturowano za zabicie zająca,
który zżerał jego plony!
Osobiście nie rozumiem, jak można strzelać dla przyjemności! Zabijać sarny przy akompaniamencie wzniosłych słów! Do zająca nie strzela się, jak siedzi, tylko jak biegnie, bo
wtedy są głębsze rany!
Towarzystwo Ochrony Zwierząt musi mieć oko na myśliwych! Jednym z głównych
powodów wojny chłopskiej była złość chłopów wywołana bezwzględnością myśliwych.
Niech się tylko nikomu nie zdaje, że jak mówię coś za kłusownikami, to przez solidarność.
Mogę przysiąc, że w życiu nie zrobiłem krzywdy zają­cowi. Nie byłem ani myśliwym, ani
kłusownikiem!
Terror Machine
287
www.bhpoland.org
W górach jest fatalnie. Kręci się chłopak nocami po górach, żeby namierzyć kozicę.
Wreszcie trafia kozła, którego ofiarowuje swojej Kaśce czy Marynie. To go podnosi w oczach dziewcząt. Mięsa na tych terenach tak jakby nie było, często dziczyzna jest jedynym
mięsem, jakie ci ludzie jedzą. W każdym razie taki chłopak musiałby pójść do więzienia.
To lepiej niech idzie na dwa czy trzy lata do wojska i poluje na partyzantów. Będziemy
mieli oddziały najlepszych snajperów, jakich można sobie wymarzyć. Przecież nie ma
lepszego gajowego niż były kłusownik. Gdybym w Styrii, Salzburgu i Tyrolu wyrzucił z
Partii kłusowników, to bym stracił całe organizacje.
Cieszę się, że Rainer57 0 jest w Karyntii. On jest stamtąd. Zresztą wszyscy gauleiterzy z
Marchii Wschodniej są w porządku. Co mnie osobiści boli, to śmierć dawnego gauleitera
Dolnego Dunaju. Leopold57 1 to był taki przyz­woity człowiek, chronił ze swoją kompanią
moje zebrania w Austrii w naprawdę wspaniały sposób! Był kapitanem armii federalnej i
zarazem orts- gruppenleiterem. Tylko mówca był z niego taki sobie. Ale idealista jakich
mało. Nie wiedziałem, że poszedł na front, nigdy bym go nie puścił!
194 Werwolf
2 września 1942 wieczorem H/Fu.
Muzeum myśliwskie Christiana Webera572! W Monachium jest Muzeum Alpejskie, ale
alpiniści tam nie chodzą. Oni chodzą w góry. Tam chodzą nie alpiniści. Powiedziałem
kiedyś Weberowi ty masz łeb jak piec, ale jednego nie rozumiesz: sztuki! Do Muzeum
Myśliwskiego nie chodzi nikt - myśliwi nie, a nie myśliwi tym bardziej nie!
Żartobliwie: nie mam nic przeciwko temu, że młodzież jeździ na nar­tach! Ale nie chcę,
żeby się do tego przymierzali starzy gauleiterzy albo żeby reichsleiterzy jeździli konno!
Nie sądzę, żeby Anglia przechyliła się na lewo. Jeżeli tak się jednak stanie, będzie to
katastrofa! Jeżeli wojna będzie trwała dalej, to przez gradzie na przykład, zacznie
robić coś odwrotnego niż dotychczas. Przeszkadza mu i jego kompanom perspektywa
trybunału stanu, jak się zabawa skończy! Niech się tylko rozniesie, co zaproponowaliśmy,
to w Anglii będzie młyn jak nigdy! Jeśli w ogóle dojdzie do jakiegoś zamieszania, wystarczy, żeby ktoś wypuścił ludzi zamkniętych przez Churchilla! Siedzą od trzech lat.
To najlepsze przygotowanie rewolucyjnego ducha. Już oni zro­bią porządek z Żydami!
Zawsze pozostaje możliwość, że w Moskwie potrak­tują Churchilla jak tarczę strzelecką.
Anglicy pogardzają i nienawidzą bol­szewików. Wierzcie mi, przyjdzie czas, że tak dalej
się nie da! Stalin to bydlę. Jak on załatwił sprawę z nami! Ameryka weźmie Kanadę,
może będzie miała określone roszczenia, których Anglicy w żadnym wypadku nie zechcą
spełnić - nowe napięcia! Mogą tylko stracić. Nawet gdyby w końcu pobili Niemcy, na
południe od Kaukazu staliby Rosjanie! Sami przeciw Rosji nic nie zrobią. Nastroje Partii
Konserwatywnej są przeciwko Churchillowi.
Kto moim zdaniem w pierwszym rzędzie może być brany pod uwagę , to Beaverbrook573.
Może śmiało powiedzieć: a nie mówiłem?
Najczulszym organem człowieka jest portfel. Ludzie wiedzą co stracili., A teraz mają
w perspektywie utratę Indii! Jeśli w Indiach nagle wybuchnie wojna partyzancka, to
muszą liczyć się z tym, że się tam zainstalują Japończycy. Na początku wojny
288
Terror Machine
www.bhpoland.org
udział w głosowaniu wzięło raptem czter­dzieści procent z groszami. 254 ostentacyjnie
pikietowało. Nigdy w dziejach Anglii tak mała grupa nie prowadziła wojny tak sprzecznej z rozsądkiem. Amerykanie też nie odejdą z Wyspy. Bratnie narody? W Niemczech
bratnie narody walczyły ze sobą przez wieki. Gdyby Anglia w swoim czasie poparła
Południe! Dopustem Bożym znalazło się paru Niemców, którzy wsparli Lin­colna!
Kiedy pierwszy raz zgłosiła się do mnie księżna Hohenlohe, przyniosła list od
Rothermere’a. Zapytałem Neuratha, czy uważa za słuszne, żebym ją przyjął. Powiedział,
że mieć Rothermere’a to by było coś, więc żebym jej przynajmniej wysłuchał! Jak to
straszydło przyszło, powiedziałem sobie: dla Churchilla. Nie mogę jednak wykluczyć, że
po jakimś wstrząsie, po Stalin-Boga i Ojczyzny wszystko! i dałem jej odpowiedź. Rothermere pisał, że
5 / u Friedrich Rainer (1903-47), urodzony w Karyntii, 1938-41 gauleiter Salzburga, od 18.Xl. 1941 gauleiter Karyntii jako następca Huberta Klausenera.
5 7 1 Josef Leopold (1889-1941), 1927-38 gauleiter Dolnej Austrii. 1935-38 szef NSDAP naAus- trię, złożony z
urzędu przez Hitlera bezpośrednio po przyłączeniu Austrii. Poległ na froncie wschod­nim 24. VII. 1941 jako
podpułkownik i dowódca batalionu. Ludwig Jedlicka, Gauleiter Josef Leopold, w: Geschichte und Gesellschaft [Historia i społeczeństwo]’, Wiedeń 1974, ss. 143 nn.
5 7 2 Christian Weber m.in kierował stworzony m przez siebie muzeu m myśliwski m w Monachium.
chętnie użyłby swojej prasy do doprowadzenia do zgody pomiędzy Anglią
573 Lord Beaverbrook był konsekwentnym zwolennikiem sojuszu z Niemcami. Jeszcze w 1939 starał się
powstrzymać Chamberlaina od przystąpienia do wojny. Dietrich Aigner, Do s Ringen urn England [Okrążanie Anglii], Monachium 1969, ss. 125 n.
5 7 4 Stefania księżna zu Hohenlohe, Waldenburg, Schillingsfurst. Rothermere i Ward Price utrzymywali kon­takt z Hitlerem i Ribbentropem przy pomocy księżnej Hohenlohe. Hitler, któremu to pośrednictwo nie
odpowiadało, utrzymywał potem, że “Rothermere sam nie był Żydem, miat jednak żydowską kochankę księżną
Hohenlohe, z domu Richter, z Wiednia, która wywierała na niego równie zgubny wpływ jak pani Lupescu na króla
Karola”. Staatsmanner und Diplomaten bei Hitler [Mężowie stanu i dyplomaci u Hitlera], cz. II: 1942-1944, nakł.
Andreasa Hillgrubera, Frankfurt 1970, s. 258.
a Niemcami. Wywiązała się obfita korespondencja, z której szczególnie ważny był jeden
list. Napisałem do Rothermere’a, że nie mam powodu prze­ciwstawiać się Włochom, a
Mussoliniego uważam za postać jedyną w swoim rodzaju. Jeśli myślą, że mogą się tak
obchodzić z takim człowiekiem, to się ciężko zawiodą. Sankcje są bez znaczenia, Niemcy
sobie poradziły, to i Włochy sobie poradzą. Mussolini jest wcieleniem narodu włoskiego
(wtedy miałem o Włochach lepsze zdanie niż obecnie) i cokolwiek zostanie przed­
sięwzięte przeciwko niemu, w tym Niemcy nie wezmą udziału!
Rothermere mnie wtedy odwiedził. Ona z nim. Ona zamieszkała w domu Bechsteinów,
on na górze. Wolę ładną kucharkę od rozpolitykowanej damy z towarzystwa. Ale stanowisko Daily Maił, jak weszliśmy do Nadrenii, bard­zo nam pomogło! Tak samo było z programem rozbudowy floty575. Anglicy z kręgów Róthermere’a i Beaverbrooka mówili: w
czasie ostatniej wojny stanęliśmy po niewłaściwej stronie! Rothermere opowiadał mi, że
doszedł do porozumienia z Beaverbrookiem co do tego, że nie wolno dopuścić do nowej
Terror Machine
289
www.bhpoland.org
wojny między Anglią a Niemcami.
Księżna próbowała potem posłużyć się listami w procesie. Zrobiła fotokopie wszystkich
listów i chciała skłonić sąd do ich opublikowania. Sędzia - są jeszcze sędziowie w Berlinie!
- powiedział, że czytał te listy, wszystkie są tego rodzaju, że mogą obu stronom przynieść
co najwyżej chwałę i on nie ma powodu, żeby je publikować.
195 Werwolf
3 września 1942 w południe H/Si.
Ziemia jest własnością Narodu, powierzoną jednostce. Dlatego jednost­ka ma obowiązek
wycisnąć z niej jak najwięcej!
Jeżeli profesor Hoffmann mówi, że jego majątek daje najlepsze plony w okolicy, to
uważam, że należy mu ten majątek pozostawić. Wkłada więcej niż inni i więcej zbiera!
Ostatnio czytałem w Hoheitstragerze576 artykuł, którego autor twierdził, że na Ukrainie
nie osiągniemy wyższych plonów niż u siebie! Takie rzeczy może wypisywać tylko ktoś,
kto nie ma pojęcia o rolnictwie. Przy takim nakładzie sił i środków, jak u chłopów z
Górnej Austrii, nie ma siły, żeby nie
3 0 Rothermere byt w Berlinie 14X11.1934 , a 7.1.193 7 zloży l Hitlerowi wizyt ę w Obersalzbergu
5 7 6 Hoheitstrager byl biuletynem służbowy m kierownika organizacyjnego NSDAP . Jeg o treść była poufna - tylko
do użytku wewnątrzpartyjnego. Redaktorem odpowiedzialny m był Franz Hermann Woweries.
uzyskać na czarnoziemie lepszych wyników! Urzędnicy to przeważnie ludzie, którzy nie
zrobili nic godnego uwagi w praktycznym życiu! Wielki pan Wagener został doradcą
ekonomicznym Partii, po czym okazało się, że za co się nie zabrał, wszystko kładł577
! Tak jest we wszystkich dziedzinach życia, ale w gospodarce szczególnie - głupi rządzą
mądrymi! Jeśli widzę tekst anonimowy, z góry mam wątpliwości. Sądząc po głupocie
artykułu, mógł go napisać Krantz578 .
Każdy artykuł powinien być opatrzony nazwiskiem redaktora! W okresie walki wszystkie
gazety miała redaktora odpowiedzialnego, kretyna, który grzecznie szedł siedzieć. Ewentualnie był członkiem Reichstagu, ale wtedy te świnie Deutschnationale głosowały za
uchyleniem immunitetu579 ! Nigdy im tego nie wybaczyłem. Po rozwiązaniu Reichstagu
okazało się, że dookoła stoi banda przestępców. Nasi musieli się wymykać najdziwniejszymi drogami!
Nieraz myślałem - gdybyśmy zrezygnowali z wina, jak wspaniale moglibyśmy rozwinąć
ogrodnictwo!
196 Werwolf
3 września 1942 wieczorem H/Si.
Franco powinien wystawić pomnik junkersa-52. Bez Ju-52 w życiu by tej wojny nie
wygrał! Łaska boska, że im starczało zasięgu ze Stuttgartu do Hiszpanii! Powiedzmy sobie
szczerze: gdybym raz dał za wygraną, nigdy nie wystąpilibyśmy przeciwko Francji! Dziś
290
Terror Machine
www.bhpoland.org
wszyscy wiedzą, że co zapowiem, to spełnię, i dlatego tak zareagowali na nasze żądanie
cofnięcia rozkazu wiązania rąk jeńcom580 .
5 7 7 Otto Wagener(1888-1971) , 1929-30 szef sztabu SA, styczeń 1931 - czerwiec 1932 sze f wydziału polityki
gospodarczej kierownictwa NSDAP , potem Oddziału IV (gospodarczy). W końc u 193 2 w sztabie Fuhrera do
specjalnych poruczeń, 1933 komisarz Rzeszy do spraw gospodarczych. Następnie usunięty ze wszystkic h stanowisk. Hitler aus nachster Nahe...,
57 8 Autorstwa artykułu nie udało się ustalić W przeciwieństwi e do ministerstwa do spraw okupowanyc h terenów
wschodnic h komisarz Rzeszy na Ukrainę, gauleiter Erich Koch, reprezentował pogląd, że z Ukrainy należy “wywieź
ć co się da”. Otto Bróutigam, So hat es sich zugetragen [Tak było] , Wurzburg 1968 , ss. 36 7 nn.
57 9 Ustaw a z4 III.1931 o zmianie prawa prasowego z 7 V 1874 (Reichsgesetzblatt 1/1931, 29). Na s posiedzeniu Reichstagu 9.11 1931 Deutschnationale nie głosował o za ustawą, jakkolwie k deputowany von Kardoff (DVP ) zwróci
ł frakcji DNV P uwag ę na to, że jej deputowany vo n Freytagh-Loringhoven potępił nadużywanie immunitetu i
stawiał żądania pokrywające się z przedstawionymi propozycjami. Decydujący zapis ustawy brzmiał: Ni e moż e
być redaktorem odpowiedzialny m pisma periodycznego , kto zgodnie z ustawą nie podleg a odpowiedzialnośc i
karnej albo moż e jej podlegać tylko na podstawie szczególneg o zez­wolenia.
58 0 5 VI .194 2 naczeln e dowództw o Wehrmachtu ogłosiło , że w trakcie walk w Afryce Północnej zdobyt o rozka
z dowódc y angielskiej 4 Brygady Pancernej, zgodni e z którym jeńco m niemiecki m nie
Wciąż jeszcze spodziewam się korzyści stąd, że podkreślamy, że nie prowadzimy wojny przeciwko narodowi angielskiemu, lecz przeciwko wąskiej warstwie rządzącej!
Gdybyśmy powiedzieli: walczymy z Imperium Brytyjskim aż do jego całkowitego zniszczenia, to byśmy automatycznie wypchnęli na front wszystkich Anglików zdolnych do noszenia broni! Tam przecież są ludzie, którzy tej wojny nie chcieli. Jeśli Churchill powie:
chodzi o być albo nie być, to ja zamykam front. Co osiągnęli Anglicy, ogłaszając: zniszczymy naród niemiecki? Osiągnęli jedność narodu niemieckiego! Jedno jest pewne: ludzie,
którzy tam teraz są u żłobu, będą prowadzić wojnę tak długo, aż sobie powiedzą, że ta
wojna jest nie do wygrania -jeżeli będą mieli przekonanie, że przerwanie walki nie doprowadzi do całkowitej zagłady Anglii! Dlatego mimo wszystko w dalszym ciągu uważam
za psycholog­icznie słuszne powiedzieć: wojna jest skierowana przeciwko tej klice, a nie
przeciw samej Anglii! Jak kiedyś niemieccy elektorzy przyjmowali korony z rąk Francuzów, tak zaraz po zawieszeniu broni zwrócił się do mnie pre­tendent do tronu francuskiego. Mówił, że będzie w pełnym zakresie przestrzegał niemieckich przepisów581 !
Co za brak charakteru!
Są obrazy, gdzie oko chłopskiej dziewczyny nie jest na tyle wyuczone, żeby rozpoznać, o
co chodzi. Są chłopcy, których też nie prowadziłbym od razu na Tristana. Siła Anglików
polega na tym, że spokojnie daj ą ludowi to, co rozumie. U nas gówniani Żydzi wszystko,
co zdrowe, określali jako kicz. Ostatnie obrazy Makarta były do niczego, bo zwariował582
. To im się nie podobało, podczas gdy dzieła innych nabierały wartości, bo byli obłąkani!
Te świnie włóczyły się wszędzie i szydziły z Pi loty’ego583, Kaulbacha584, Kellera585 !
Pierwsze Burkle58 6 Jakie kupiłem, kosztowały po dwieście osiemdziesiąt, trzysta, czterysta marek! Pewnie, że malował dużo, musiał z czegoś żyć. Ale weźmy Achenbacha587 !
Przepuszczali tylko Slevogtowi588, wolno zapewniać wyżywienia, wody, snu ani wygód
do ukończenia przesłuchań. Naczelne dowództwo Wehrmach­tu nakazało zaprzestanie
dostarczania jakiegokolwiek zaopatrzenia wziętym do niewoli żołnierzom i oficerom
bry­tyjskim od dnia 6.VI.1942 od godziny 12°° do odwołania wspomnianego rozkazu.
Terror Machine
291
www.bhpoland.org
6. VI. 1942 brytyjskie ministerst­wo wojny ogłosiło, że takiego rozkazu nigdy nie było,
a niemieccy jeńcy wojenni w dalszym ciągu korzystają z praw gwarantowanych przez
Konwencję Genewską.
581 Prawdopodobnie chodzi o nieoficjalne badanie intencji przez Henryka hrabiego Paryża (ur. 1908), który
po zawieszeniu broni i śmierci swojego ojca Jana księcia Gwizjusza (1874-1940) przyłączył się do marszałka
Petaina i z góry uznał za możliwe ułożenie się z Niemcami.
5 8 2 Hitler wyjątkowo wysoko cenił dzieła Makarta, z wyjątkiem schyłkowych.
5 8 3 Karl von Piloty (1826-86), dyrektor Akademii Monachijskiej.
5 8 4 Wilhelm von Kaulbach (1805-1874).
5 8 5 Ferdinand Keller (1842-1922).
“””Heinrich Biirkel (I 802-69) malował głównie krajobrazy z terenów alpejskich.
5 8 7 Oswal d Achenbach (1827-1905) malował krajobrazy górskie i widoki miast włoskich 588 Max Slevogt (18681932), malarz i grafik, reprezentant impresjonizmu.
późnemu Trubnerowi, może jeszcze Leiblowi589.
Moje Spitzwegi590 - drugiego takiego zbioru Spitzwegów nie ma na świecie! Dzisiaj
chodzą po sześćdziesiąt-dziewięćdziesiąt tysięcy marek! Ostatnio kupiłem Defreggera591
za około dziewięćdziesiąt tysięcy marek. To jest dużo - a może nie tak dużo, zważywszy
że chodzi o współczesne obrazy życia, które nie zostało inaczej zarejestrowane - fotografii
jeszcze nie było! Niemcy malowali Kampanię, nie Włosi - tak było za Goethego, tak jest
i dzisiaj!
Musimy nauczyć Anglików kochać nie tylko Niemcy Goethego, ale i potężne Niemcy!
197 Werwolf
4 września 1942 w południe H/Si.
O inteligencji człowieka nie świadczy to, że mówi kilkoma językami. Codziennie można
się przekonać, że dziecko nauczy się trzech czy czterech języków, jeżeli będzie miało
francuską i angielską guwernantkę.
Pani Franco codziennie lata do kościoła! Hiszpanki są głupie jak but, iloma językami by
nie gadały. Fakt, że spowiedź ma swój urok! Kobieta ma przyjemność, bo może przeżyć
to jeszcze raz, a klecha ma przyjemność, bo słyszy całą historię ze szczegółami i jeszcze
mu za to płacą!
Węgierskie dziewczyny to mają temperament! Tabody to jest istny dia­beł wcielony w
kobietę! Czardasz jest piękny, jest świetnym tańcem także dla mężczyzny, podobnie jak
schuhplatter, podczas gdy tańce towarzyskie odbieram jako coś niezmiernie kobiecego!
Przed laty pojawiła się u mnie w Kancelarii Rzeszy najmłodsza artystka
- mała Endres, wtedy jeszcze dziewczynka-z jakąś prośbą, o ile pamiętam to chodziło o
zniżkę na przewóz bagażu. Z tego, có słyszę, jest teraz najwięk­szą niemiecką akrobatką!
Prosiła o wyreklamowanie brata, żeby mogli razem wykonywać swoje numery w czasie
tournee dla Wehrmachtu. Skąd ona teraz weźmie nowego partnera? Więcej da krajowi na
tournee dla wojs­ka! Wtedy dawno temu to była niewypierzona podfruwąjka. Ale już wtedy mówiono mi, że zapowiada się na wielką artystkę. To w końcu ciężki kawałek chleba.
Parę dni temu przeczytałem, że rodzina artystów wyginęła w wypadkach na arenie.
292
Terror Machine
www.bhpoland.org
58 9 Wilhelm Trubner (1851-1917 ) i Wilhelm Leibl (1844-1900) , uczniowi e Piloty’ego. 590Carl Spitzwe g (18081885) .
591 FranzDefreggett 1835-1921).
Czego w Niemczech zakazałem: karkołomnych sztuk bez siatki ochron­nej! Po co ludzie
mają ginąć bez potrzeby! Siatka nie zmniejsza dochodów. Widziałem kiedyś w ogrodzie
zimowym numer na linie stalowej, gdzie wszyscy spadali, powiedziałem sobie, że więcej
na coś takiego nie pójdę, i bez tego mam zniszczone nerwy! Chodzi o to, żeby mogli
pokazać swoją zręczność, a jak się coś stanie, to niech delikwent ma okazję następnym
razem zrobić to lepiej. Obecnie w variete pokazuje się tyle rzeczy z górę ciepłe powietrze. Rzymianie mieli takie urządzenia już dwa tysiące lat temu, w Saalburgu można
oglądać rzymskie kanały grzewcze.
Hiszpania to jest kraj, którego nie można nie kochać. Ludzie z niesamowitym gestem w
czasie pokoju, niezwykle dzielni na wojnie! Jeszcze nie widziałem Niemca, który by inaczej oceniał Hiszpanów. W Hanowerze jednym z pierwszych ortsgruppenleiterów był
człowiek, który pogranicza! Największą radość dają mi clowni w rodzaju Grocka592 .
Tacy przyjechał z Hiszpanii. Miał jedno pragnienie: wrócić do Hiszpanii. Nie ludzie są
odkrywcami ludzkiej duszy!
Dom Grocka na Riwierze - hinduska pagoda to jest w porównaniu z tym wzór pruskiej
powściągliwości! Zrobić coś takiego, to trzeba być Sasem i wariatem jednocześnie! Jak się
jedzie z Freibergu saskiego do Drezna, to też po drodze stoi taki dom, ekstrakt bezguścia!
Raz tam przejeżdżaliśmy, a byliśmy głodni, weszliśmy obok do gospody i dowiedzieliśmy
się, że to postawił człowiek, który zrobił majątek w Azji. A właśnie robił tam swoje eksperymenty Tausend593 !
W Berchtesgaden nastała jedność stylu! Zawsze uważano, że stromy dach jest elegantszy
od płaskiego. Ja nie jestem za tym, żeby we Fryzji staw­iać domy ze szwajcarskimi dachami, ale akurat tutaj naczółkowy dach jest nie tylko modny, lecz także celowy, bo inaczej
jak jest wiatr, to deszcz zaci­na i paczy drewno. Wiatr nie powinien mieć dostępu, a piętro
trzeba chronić zdarzyło mi się dotąd rozmawiać z kimś, kto by nie czuł respektu dla Hisz­
panów!
199 Werwolf
5 września 1942 H/Wa.
Epp znowu podrzuca mi opracowanie o problemie kolonii. Ja wiem jedno: jakich
kolonii byśmy nie dostali, nic nie zastąpi Wschodu!
Suner stopniowo odsunął Falangę na bocznicę i przygotował pułkmonarchistów.
Najwyraźniej przyspieszyło całą sprawę moje oświadczenie, że uważam go osobiście za
absolutną świnię! Nieboszczyk Alfons hiszpańs­ki był mimo wszystko mężczyzną, a i on
sam się pokonał - dlaczego nie przed wilgocią. Ciemne łupki w Rudawachteż nie są złe!
Nadrenia niestety zatrzymał Prima? Ja wszystko rozumiem, tylko jednego nie: jak można
nie ma wyraźnego stylu. Piękne zagrody i kolorowe fasady spotyka się na całym
przedgórzu Alp, aż do Allgau!
Terror Machine
293
www.bhpoland.org
198 Werwolf
5 września 1942 w południe H/Si.
Uważam Maulbronn za coś cudownie pięknego. To dlatego, że już w średniowieczu
przestało być klasztorem. Dzięki temu w odróżnieniu od innych klasztorów nie było
sto razy modernizowane. Czytałem regułę zakonu, kiepska była. Zimą mieli tylko jedno
ciepłe pomieszczenie, pod którym znajdowała się sklepiona piwnica i z tej piwnicy rurami płynęło na
59 2 Clow n cyrkow y Grock, wt. Adrian Wettach (1880-1959) .
59 3 “Złotnik” Franz Tausend, szwabski czeladnik blacharski, był szczególni e popularny w kręgach nar­odowych
. Poza generałem Ludendorffem i kilkoma przedsiębiorcami równie ż narodowi socjaliści postawili do jeg
o dyspozycji znaczn e sumy na jeg o wątpliwe eksperymenty. 5.11.1931 Tausend został skazany przez sąd
przysięgłych w Monachium na 3 lata i 8 miesięcy więzienia.
oddać raz zdobyte państwo? Książęta są produktem chowu wsobnego, niepowtarzalni
w swej głupocie, dobór negatywny w czystej postaci. Dać Habsburgom Węgry! Toż to
jest taka banda idiotów, że wywołali by kryzys, jakiego świat nie widział! Są sytuacje, w
których za żadną cenę nie możemy pozostać bierni! Z pokolenia w pokolenie europejskie
domy książęce degenerują się coraz bardziej. W Bawarii sytuacja była już wręcz tragiczna,
jeden po drugim wariował. Koniec końców cała europejska arystokracja wyrasta z warstwy rządzącej Franków, stworzonej przez Karola Wielkiego i wymarłej wskutek chowu
wsobnego.
Austriacy byli w lepszej sytuacji - mogli brać sobie żony z ludu. Narody muszą mieć
niesamowitą cierpliwość, żeby znosić coś takiego! (żartobliwie) Klękanie poddanych to
mądry zwyczaj. Po co lud ma oglądać przygłupów? Jeśli chce się utrzymać system, nie
należy pokazywać ludowi pomyłek na59 4 Bruno Wenzel, który 2.VII. 1921 wraz z Gustavem Seifertem założy ł w Hanowerze ortsgrupę NSDAP . Była to
pierwsza ortsgrupa narodowo-socjalistyczna w Niemczec h północnych ,
59 5 Generał Miguel Primo de Rivera (1870-1930 ) 13.IX. 1923 w porozumieniu z królem zaprowadz­ił w Hiszpanii dyktaturę wojskową, ale pod naciskiem opinii publicznej został 28.1.193 0 usunięty przez króla. Monarchii
nie dało się jednak uratować. Król Alfons XIII hiszpański (1886-1941 ) udał się na wyg­nanie po proklamowaniu
republiki 14. IV. 1941.
tury. Bydło hoduje się na ja k najwyższym poziomie, tu mam y do czynienia z ostatecznym produktem doboru negatywnego. U Hohenzollernów też każdy miał jakie ś
szczególne osiągnięcie, łącznie z naszym Au-Wi596 . Należałoby wszystkie księżniczki
zobowiązać do sypiania tylko ze stajenny­mi i szoferami! Gdyby tem u Hiszpanowi zaproponowa ć koronę brazylijską, toby przyjął bez namysłu. Królem Szwecji też by został.
Co ma dla takiego jakąś wartość?
Jak się tera z przegląd a te dokumenty.. . Wittelsbachowi e chcieli wymienić
Salzach na Belgię. Sprawa rozbiła się o posiadłość o powierzchni
294
Terror Machine
www.bhpoland.org
Kiedy Franc o wyjeżdża, m a przed sobą szwadro n marokańskic h jeźdźców, którzy
rozglądają się na boki, to sam o z tyłu. Zbudowa ł dookoła siebie dwór ja k monarcha.
Król, Jak się pojawi król będzie mu móg ł podać strzemię. Jestem przekonany, ze Suner
miał za sobą klechów. Francja, Włochy i Hiszpania miały stać się jedny m organizmem,
a kiedy to będzie załatwione, połączyć się z Anglią. Arcybiskup Canterbury też jest w to
zamieszany, do tego jeszcze trochę komunizmu .
Sądzę, że jedny m z naszych najcelniejszych posunięć było przyjęcie na 68 tagwerków
, jakkolwiek mieszał tam też Fryderyk Wielki, który nie front Błękitnej Dywizji.
Munozow i Grandesowi da m jeszcz e Liść Dębu życzył sobie rozprzestrzenienia się Habsburgów na zachód. Całą operacją kierował minister Kreittmayr 59 8 .Haftstaengl59 9
domaga ł się zniszczenia pomnik a Kreittmayra w Monachium. Ni e dopuściłem do tego.
Ludzie mieli wtedy inne poczucie narodowe niż dzisiaj. Ludwik I bawarski był pierwszym
monarchą, który myślał kategoriami Niemiec , dla innych dynastia była wszystkim!
Podróż Ottona, syna Zyty, do Budapesztu 60 0 to jest coś, co się czyta ja kz Brylantami, niech się tylko zdarzy okazja. To się opłaci. Żołnierze, skąd by nie byli, szybko
się przyzwyczajają do dzielnego dowódcy. W ostatnim momenci e musim y jeszcz e
chłopców świetnie wyposażyć i doda ć im trochę łupów i paru rosyjskich generałów jak
o trofea. Ich wjazd do Madrytu będzie naprawd ę triumfem. Nikt im nie podskoczy. W
ogólności nie ma drugiej takiej prasy, ja k hiszpańska! powieść. Przyjechał z pewnym
szlachcicem węgierskim, na parowozie był200 Werwolf trębacz, który od czasu do
czasu trąbił. Horthy w ogóle go nie przyjął. Motorem całej operacji była Żyta, a
kontroperacją kierowała żona Hor-6 września 1942 w południe H/Fu.
thy’ego. Powrót obojga! Zajął się nimi tylko brat Lehara. W Wiedniu książę
Otto mógłby być co najwyżej kelnerem. Gdyby ci ludzie mieli charakter, to by zginęli w
walce - ale tak, ja k to zrobili... Zrzekli się wszelkich praw, a potem próbują je odzyskać
siłą! Ludzkość potrzebuje idola. W pewnym sen­sie Amerykanie robią niegłupią rzecz,
czyniąc prezydenta Czym ś na okres jeg o kadencji. Monarchi a stosuje bardzo
ciekawą metodę , sztucznie hodując Jakie drobne błędy potrafią zmieniać bieg historii! Kiedy przegraliśmy wojnę, nie mogliśmy powiedzieć, że to przez ojczyznę. Przeciwnik miał paru ludzi z głowami na karku. W 1916 nad Somm ą pojawiły się pierwsze
czołgi. U nas pierwsze zamówienia na czołgi złożono w 1917. Potem było w budowie
600 czołgów. To zlecenie zostało anulowane, a w tym samym idola. To całe
nabożeństwo ma pewien sens. Ale każd a now a władza musi momenci e Fuller z
pomoc ą Churchilla i Lloyd George’a doprowadził do także zbudowa ć swoje zaplecze
wojskowe i cywilne. odwołani a rozkazu, którym Haig przedtem zatrzymał budow ę
czołgów dla
5 9 6 August Wilhelm książę Pras (1887-1949), czwarty syn cesarza Wilhelma II, członek NSDAP, gruppen- fuhrer
SA.
5 9 7 23 ha
5 9 8 Wigulaeus von Kreittmayrf 1705-1790) stworzył i unowocześni! bawarskie prawo kanie.
5 9 9 Ernst Haftstaengl został promowany na uniwersytecie w Monachium na podstawie pracy Europa unddas
belgisch-bayerische Tauschobjekt im 18. Jahrhundert [Europa a wymiana belgijsko-bawarska w XVIII wiekuj.
Terror Machine
295
www.bhpoland.org
Znał bardzo dobrze historię Bawarii w tym okresie i niekiedy skłaniał się do jednostronnych i niesłusznych ocen”,
do których może należeć ocena Kreittmayra. Karl Alexander von Muller, Im Wandel einer Welt. Erinnerungen
[Wmożdzierzu świata. Wspomnienia], t. III: 1919-1932. Monachium 1966, s. 231.
600 Nie Otto von Habsburg, lecz jego ojciec, cesarz Karol I (1887-1922) podjął w marcu i w październiku 1921 dwie
próby odzyskania utraconego w 1918 tronu węgierskiego. Kiedy admirał Horthy usunął rząd rad i resty­tuował
monarchię, Karol powtórnie zgłosił pretensje do tronu. Cesarz Karol jako król Węgier był od 1911 skoliga- cony
przez Zytę z Bourbonami-Parma.
Anglii! W Anglii z tygodnia na tydzień wyraźniej widać, że wykształcają się dw a
kierunki! Tu wahnięcie na lewo, a tam na prawo. Rysuje się polaryzac-6 0 1 Błękitna
Dywizja, sformowana na wezwanie rządu Franco z 28. VI. 1941, walczyła X 1941 -X. 1943
nad jeziorem Ilmeń i pod Leningradem. Pod naciskiem anglo-amerykańskim, którego
Stalin żądał w formie ultymaty- wnej od mocarstw zachodnich, Franco X. 1943 odwołał
dywizję do Hiszpanii.
6 0 2 Pierwszym dowódcą Błękitnej Dywizji był generał Augustin Munoz Grandes (18961970) 1939 sekretarz generalny Falangi.’ Hitler nadał mu 13. III. 1942 Rycerski Krzyż, a w
grudniu 1942 Liść Dębowy do Rycerskiego Krzyża. 1943 Munoz Grandes został szefem
komisarycznym gabinetu wojskowego. 1962-70 był wiceprezydentem Republiki Hiszpanii. Od końca 1942 do odwołania dywizją dowodził generał Esteban Infante.
603 John Frederick Charles Fuller (1878-1966) jako oficer sztabu forsował rozwijanie
broni pancernej. Zaplanował pierwsze masowe użycie czołgów pod Catnbrai w jesieni
1917, przeciwstawiając się główn­odowodzącemu, który był nastawiony sceptycznie.
604 Feldmarszałek Douglas Earl of Haig (1861-1928) dowodził w 1914 brytyjskim I
Korpusem, a potem I Armią. W grudniu 1915 został głównodowodzącym brytyjskiego
korpusu ekspedycyjnego we Francji ja stanowisk. Ze wszystkich naszych sojuszników
najtęższą głowę ma Antonescu. To jest chłop! Przewidział z góry, co będzie: Rumunia
wyjdzie z tej wojny jako mocarstwo bałkańskie, ale potem wszyscy się zjednoczą prze­
ciwko Rumunii!
Rosjanie popełnili jeden błąd: rzucili się na Stalingrad! Tę wojnę można wygrać tylko
dlatego, że przeciwnik popełni więcej błędów! Trzeba mieć absolutną pewność. Gdyby to
nie był Stalingrad, to by działali inaczej. Cza­sem nazwa stanowi więcej niż pusty dźwięk.
Jeśli jeszcze weźmiemy Len­ingrad, to będzie zły znak. Dlatego w życiu nie pozwolę
nazwać czegoś zagrożonego moim imieniem albo imieniem któregoś z moich współpra­
cowników. W czasie wojny ludzie są przesądni. Tacy byli też starożytni Rzymianie, z
Juliuszem Cezarem włącznie. Może akurat u takiego człowieka jak Cezar hołdowanie
przesądom nie jest objawem przesądności, tylko świadomości tego, że ludzie są przesądni.
Ja nie dlatego nie kazałbym zacząć operacji 13-go, że sam jestem przesądny, tylko dlatego,
że wiem, że ludzie są przesądni. W moim życiu daty nie grały roli. W feralne dni zdarzało
mi się osiągać wielkie sukcesy, a w zupełnie normalne dostawałem po łbie.
Przełamanie frontu do Abbeville wiązało się ze skokiem o 350 km. 350 km na Wschodzie
to jest nic. Musisz czekać jak pies myśliwski!.
Holendrzy są przepiękną rasą. Dziewczyny wyglądają fantastycznie. Kiedy zostają skaperowane, w tym przypadku mogę tylko powiedzieć: tak! Związki z Malajkami były
zapewne spowodowane niezaspokojonymi potrzebami seksualnymi w holenderskich ko296
Terror Machine
www.bhpoland.org
loniach. Nawet w samych Niemczech funkcjonowała podstawowa zasada, że katolikom
na przykład wolno było poślubić Murzynkę, jeśli była katoliczką, ale nie Niemkę, która
była protestantką. Klecha rozprawia całymi miesiącami, gdy jakaś katolicz­ka chce wyjść
za protestanta. Jeszcze do niedawna na wsi ogłaszano z ambony takie małżeństwo za
mieszane i hańbiące. Ale jakiego koloru są prawdziwi mieszańcy -tym sobie nikt głowy
nie zawracał. U Anglików jest inaczej. Po prostu Kościół anglikański jest w zasadzie
instytucją polityczną.
Często proszony jestem o wyrażenie zgody na małżeństwo: od nas wspaniały młody
chłopak, a z drugiej strony jakieś straszliwe brzydactwo. Katastrofa wynikająca z tej
różnicy jest nieuchronna. Najbardziej narażona na to niebezpieczeństwo jest Marynarka
i Obrona Przeciwlotnicza, ponieważ dłużej niż inni przebywają w tym samym miejscu.
Już w czasie wojny świa­towej było tak samo. Flamandki były bardzo miłe. Gdyby wojna
skończyła się normalnie z pewnością wielu by się z nimi ożeniło.
Żartobliwie do admirała Krancke: Marynarka ma tylko trzy dni wychod­nego? Nie
można by przedłużyć? Jeśli tylko stoją w porcie, cóż stoi na przeszkodzie?
201 Werwolf
6 września 1942 wieczorem H/Fu.
Tylko konieczność gospodarcza zmusiła Niemcy do dopuszczenia emi­gracji. Emigracja skończyła się wskutek z jednej strony wynalezieniem nawozów sztucznych,
które spowodowały błyskawiczną zmianę poziomu wyżywienia, a z drugiej strony
uprzemysłowienia, związanego z wynalazka­mi dokonanymi na początku zeszłego stulecia.
W Rzeszy Niemieckiej od stuleci dochodziło do wojen pomiędzy państ­wami
sąsiadującymi. Anglicy prowadzili swoje wojny przeciwko obcym. Dlatego nie wiedzą, co
to rycerskość na wojnie. Byliśmy na świecie uważani za niemieckich prostaczków. Teraz
mamy w prasie angielskiej o wiele lepsze recenzje. Stopniowo uznają nas za równych sobie w towarzystwie, bo bez względu na wszystko przesuwamy się do przodu.
Musimy odpłacać Anglikom ząb za ząb. Musimy postawić sprawy jasno: odtąd strzelamy do wszystkiego, co ma spadochron! U-booty mają rozkaz strzelać do rozbitków, bez
względu na to, czy są to żołnierze czy cywile, kobiety czy dzieci! Nie miną cztery tygodnie, a bracia Germanie zrozumieją, że zrobili kiepski interes, i padną na kolana!
Nie robię z tego żadnej tajemnicy, że za jednego Niemca będę wieszał dwudziestu Anglików. To my rozdajemy karty. Mamy tak dużo jeńców, że z nich wybierzemy wielokrotnie więcej, niż oni z naszych. Najlepiej, jak bierzemy utytułowanych. Pod Dieppe
największe wrażenie zrobiło to, żeśmy wzięli 130 oficerów. Prostymi żołnierzami nikt się
nie przejmuje, ale powiesić pół tuzina angielskich generałów to jest ciężki cios w angielski porządek społeczny! Skoro pani Majska605 chodzi pod rękę z panią Churchill, to i
angielscy oficerowie nie powinni mieć nic przeciwko życiu razem z jeńcami rosyjskimi.
To najlepsza metoda. A z kim oni mogą pomieszać naszych? Z Włochami najwyżej. Jak
znowu zaczną grozić, to my zaczniemy wieszać kapitanów zatopionych okrętów. Żegluga
po angielsku zacznie wyglądać zupełnie inaczej. Japończycy tak robią, my podejmujemy
Terror Machine
297
www.bhpoland.org
ich kawą i koniakiem.
6 0 5 Małżonka ambasadora Związku Sowieckiego w Londynie. Iwan M.Majski 1932-43 reprezentował interesy
sowieckie w Anglii, 1943 był wiceministrem spraw zagranicznych, a 1947 został ambasadorem w Indiach.
Pod tym względem Anglik jest psem pozbawionym skrupułów i zimnym jak lód . Ale
zawsze kiedy dochodziliśmy do takich rzeczy, natychmiast zaczynał kalkulować! A potem
nagle stawał się bardzo przyjacielski.
Co do wojny na bomby, to Anglicy zaczęli pierwsi. Myśmy czekali cztery miesiące, może
był to błąd. Po naszej stronie ciągle występują opory moralne, Anglikom zupełnie obce.
Uważają to za objaw słabości i akt głupo­ty zarazem. Dotychczas poprawę w tym zakresie
osiągaliśmy tylko odpowiadając na barbarzyństwo barbarzyństwem.
To, co zdobywamy na Zachodzie, jest piękniejsze, ale to jest konieczne zabezpieczenie.
To, co zdobywamy na Wschodzie, jest cenniejsze - z tego będziemy żyli!
202 Werwolf
7 września 1942 w południe Goście: minister Speer, komisarz Rzeszy Koch,
feldmarszałek
Milch H/Wa.
Nas, uczniów z dawnej Austrii, wychowywano w respekcie i szacunku dla kobiet i ludzi starszych, ale nauczyciel: dla niego nie mieliśmy litości! To był nasz odwieczny wróg
klasowy! Większość nauczycieli bez żadnych wąt­pliwości była umysłowo chora, część
stanowili zwyczajni wariaci. Tych, którzy byli w porządku - uwielbialiśmy, ale to były
absolutne wyjątki.
Wiedza o słabych punktach nauczycieli przechodziła z rocznika na rocznik. Fizyki uczył
nas w trzeciej klasie niejaki profesor Konig. Każda klasa wiedziała, że na pierwszej lekcji
podzieli uczniów, dotąd nie kapuję, po co, w ten sposób, że powie: Ci, którzy stoją po stronie okna, zbiórka przy oknie! Ci którzy stojąpo stronie pieca, zbiórka przy piecu! Potem,
rok w rok, chłopcy od strony pieca lecieli do okna, a ci od okna - pod piec. A Kónig, kompletnie rozbrojony, stwierdzał, że każdy kolejny rocznik jest głupszy. Nigdy nie wpadł na
to, że sam mógł zgłupieć!
Katecheta miał spory brzuch. Przed lekcją tak u