I. Procedura zwrotu kosztów opieki nad dziećmi do lat 7

Komentarze

Transkrypt

I. Procedura zwrotu kosztów opieki nad dziećmi do lat 7
I. Procedura zwrotu kosztów opieki nad dziećmi do lat 7
1. Uczestnicy projektu mają prawo ubiegać się o zwrot kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 za każdy
dzień udziału w szkoleniu, jednak nie więcej niż za 18 dni szkoleniowych (zgodnie z Indywidualnym
Planem Działań i harmonogramem szkoleń).
2. Zwrot przysługuje na podstawie „Wniosku o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem” (Załącznik nr
29).
3. Jako koszt opieki należy uznać koszt opłaty za pobyt w przedszkolu, żłobku lub innej instytucji,
uprawnionej do sprawowania opieki nad dziećmi do lat 7 oraz koszty wynikające z legalnych
(spełniających wymagania nałożone odrębnymi przepisami – podatkowe, ubezpieczeń
społecznych) umów cywilnoprawnych np. z opiekunami (z wyłączeniem osób blisko
spokrewnionych z uczestnikami projektu, w szczególności chodzi o współmałżonka lub osoby
pozostające z uczestnikami we wspólnym gospodarstwie domowym).
4. Refundacja kosztów przysługuje wyłącznie po ich udokumentowaniu.
5. Zwrotowi podlegać będą koszty opieki nad dzieckiem do lat 7 w wysokości odpowiadającej
faktycznym wydatkom, jednak nie więcej niż 50 zł brutto za jeden dzień opieki.
6. Zwrot tych kosztów przysługuje uczestnikom jedynie w dniach udziału w szkoleniu (zgodnie z listą
obecności).
7. Uczestnik ubiegający się o refundację kosztów opieki zobowiązany jest przedstawić następujące
dokumenty:
a) Zwrot kosztów przedszkola/żłobka lub innej instytucji, uprawnionej do sprawowania opieki
nad osobami zależnymi:
 akt urodzenia dziecka (do wglądu),
 rachunek/faktura za przedszkole/żłobek lub inną instytucję, uprawnioną do sprawowania
opieki nad osobami zależnymi,
 dowód zapłaty,
 zaświadczenie o zatrudnieniu współmałżonka wystawione przez jego pracodawcę lub
zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej z ewidencji działalności
gospodarczej prowadzonej w urzędzie miasta/gminy (odpowiednim do adresu stałego
zameldowania).
b) Zwrot kosztów opiekunki:
 akt urodzenia dziecka (do wglądu),
 umowa z opiekunką (zawierająca informację za jaki okres obowiązuje, tak aby można było
zidentyfikować stawkę za jeden dzień opieki),
 rachunek,
 dowód zapłaty,
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 zaświadczenie o zatrudnieniu współmałżonka wystawione przez jego pracodawcę lub
zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej z ewidencji działalności
gospodarczej prowadzonej w urzędzie miasta/gminy (odpowiednim do adresu stałego
zameldowania).
8. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów skutkuje brakiem możliwości otrzymania
świadczenia aż do ich uzupełnienia. Uczestnik ubiegający się o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem
do lat 7 zobowiązany jest do złożenia w Biurze Projektu Wniosku o zwrot kosztów opieki nad
dzieckiem wraz z kompletem wymaganych dokumentów najpóźniej do dziesiątego dnia po
zakończeniu udziału w szkoleniach Modułu IV.
9. Uczestnik szkolenia zatrudniający opiekuna/kę do dziecka do lat 7 na umowę-zlecenie
zobowiązany jest:
a) W przypadku zatrudnienia do opieki nad dzieckiem do lat 7 studenta/ki:
 spisać umowę-zlecenie w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,
 opiekun/ka wystawia rachunek uwzględniający podatek dochodowy, który zleceniodawca
odprowadza do Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania zleceniobiorcy,
 wystawić zleceniobiorcy PIT-11 z dochodów uzyskanych w trakcie trwania umowy.
b) W przypadku zatrudnienia do opieki nad dzieckiem do lat 7 osoby, która musi zostać zgłoszona
do składek:






spisać umowę-zlecenie w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,
zgłosić zleceniobiorcę do ZUS-u,
za każdy miesiąc sporządzić deklarację rozliczeniową,
opiekun/ka wystawia rachunek uwzględniający obliczone składki ZUS i podatek,
po zakończeniu umowy-zlecenia wyrejestrować zleceniobiorcę z ZUS-u,
wystawić zleceniobiorcy PIT-11 z dochodów uzyskanych w trakcie trwania umowy.
10. Wypłaty z tytułu refundacji kosztów opieki zostają wstrzymane z chwilą wyczerpania środków w
budżecie.
II. Procedura zwrotu kosztów dojazdu i powrotu uczestników na szkolenia
1. Uczestnicy projektu zamieszkali poza miastem Konin, mają prawo ubiegać się o zwrot kosztów
dojazdu i powrotu na szkolenia, jednak nie więcej niż za 18 dni szkoleniowych (zgodnie z
Indywidualnym Planem Działań i harmonogramem szkoleń).
2. W przypadku powstania oszczędności w budżecie, refundacji podlegać mogą również koszty
dowozu i powrotu na indywidualne spotkania z doradcą w ramach IPD oraz spotkania z
psychologiem.
3. Zwrot kosztów przysługuje:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
a) na podstawie „Wniosku o zwrot kosztów dojazdu i powrotu na szkolenia” zgodnie z
Załącznikiem nr 30,
b) uczestnikom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i
znacznym, korzystającym z usługi transportowej, w wysokości maksymalnie do 2,80 zł za jeden
kilometr kursu na zajęcia i kursu powrotnego do domu, na podstawie przedłożonych
rachunków/ faktur (zawierających wyspecyfikowany każdy dzień dowozu zgodny z listą
obecności na szkolenia),
c) uczestnikom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i
znacznym, korzystającym z własnego środka transportu, w wysokości 0,8358 za jeden kilometr
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 25.03.2002 r., Dz. U. Nr 27, z późn.
zm.), na podstawie kserokopii prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego samochodu oraz ewidencji
przebiegu pojazdu, prowadzonej za każdy dzień szkolenia (zgodnie z listą obecności na
szkolenia),
d) uczestnikom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym
lub znacznym dojeżdżającym na szkolenia najtańszymi środkami komunikacji publicznej (PKS,
PKP) refundacji podlegają koszty biletów (załączone do wniosku) za każdy dzień udziału w
szkoleniu (zgodnie z listą obecności), w godzinach przed i po szkoleniu.
e) uczestnikom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim korzystającym z
własnego środka transportu, w kwocie nie wyższej niż koszt przejazdu najtańszym publicznym
środkiem transportu (PKS, PKP) na danej trasie, na podstawie:
 kserokopii prawa jazdy uczestnika projektu,
 kserokopii dowodu rejestracyjnego samochodu, którym dojeżdża,
 ewidencji przebiegu pojazdu, prowadzonej za każdy dzień szkolenia (zgodnie z listą
obecności na szkolenia),
 zaświadczenia od przewoźnika (PKS, PKP) stwierdzające koszt biletu na danej trasie,
 jeżeli uczestnik projektu nie jest właścicielem/współwłaścicielem pojazdu, dodatkowo
należy dostarczyć pisemną zgodę na użytkowanie samochodu podpisaną przez jego
właściciela).
4. Liczba kilometrów stanowiących podstawę naliczenia zwrotu kosztów podlega weryfikacji przez
Beneficjenta i może ulec zmniejszeniu.
5. Dokumenty wymagane jako załączniki do wniosku powinny być złożone w Biurze Projektu
najpóźniej w ciągu dziesięciu dni po zakończeniu modułu IV.
6. Refundacja na wniosek Uczestnika projektu może nastąpić jednorazowo, po zakończeniu
ostatniego dnia szkolenia MOD IV.
7. Wypłaty z tytułu refundacji kosztów dojazdu i powrotu na szkolenia zostają wstrzymane z chwilą
wyczerpania środków w budżecie.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty