Globalne ocieplenie - Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

Transkrypt

Globalne ocieplenie - Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
19 października 2012
Dzień Otwarty Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
www.ik-pan.krakow.pl
Globalne ocieplenie – zabytki w niebezpieczeństwie
dr Łukasz Bratasz
Globalna zmiana klimatu, obejmująca ocieplenie większości obszarów geograficznych,
zdaniem większości naukowców, spowodowana
jest efektem cieplarnianym. Efekt ten polega
na uwięzieniu w atmosferze ziemskiej promieniowania cieplnego przez gazy cieplarniane,
których koncentracja zwiększa się w ostatnich
dziesięcioleciach na skutek działalności człowieka. Poznanie skali zmiany klimatu wymaga
znajomości historii klimatycznej ziemi, obejmującej znacznie dłuższy horyzont czasowy niż
okres ostatnich stu lat, w którym wykonywano
systematyczne pomiary temperatury powietrza.
Jednymi z najważniejszych źródeł, na podstawie których można ocenić skalę zachodzących
zmian są zabytkowe archiwa oraz dzieła sztuki.
Zabytki architektury i sztuki z jednej strony
dostarczają informacje o klimacie przeszłości,
a z drugiej narażone są na niekorzystne zmiany
zachodzące w środowisku. W przyszłości czekają
nas gwałtowne burze i powodzie, zmiana poziomu wody w morzach, duże wahania temperatury
i wilgotności względnej powietrza. Dodatkowo,
wzrost temperatury na północy Europy powoduje przesuwanie się granicy występowania
opadów groźnych dla obiektów zabytkowych
typowo występujących w krajach śródziemnomorskich. Już teraz wiadomo, że termity będące największym zagrożeniem dla architektury
drewnianej zasiedliły północną Francję i prawdopodobnie przedostały się do Wielkiej Brytanii.
Poznanie wpływu globalnej zmiany klimatu na
obiekty dziedzictwa kultury wraz z opracowaniem map zagrożeń dla różnych rejonów geograficznych jest istotnym elementem ochrony
dziedzictwa kultury w Polsce i Europie.
[WYKŁAD]
barwna wersja ulotki dostępna na www.ik-pan.krakow.pl

Podobne dokumenty