KONKURS PLASTYCZNY NA PROJEKT PISANKI WIELKANOCNEJ

Transkrypt

KONKURS PLASTYCZNY NA PROJEKT PISANKI WIELKANOCNEJ
KONKURS PLASTYCZNY NA PROJEKT PISANKI WIELKANOCNEJ
Cele konkursu:
1. Zaszczepienie szacunku do kultury ludowej poprzez zainteresowanie dzieci i
młodzieży tradycjami wielkanocnymi.
2. Propagowanie różnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi
własnej.
3. Promocja szczególnie utalentowanych uczniów naszej szkoły.
4. Zachęcenie dzieci i młodzieży do kultywowania tradycji zdobienia wielkanocnych pisanek.
REGULAMIN:
§1
Organizator
Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Bidzinach zaprasza do udziału w konkursie plastycznym skierowanym
do dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Bidzinach (szkoła podstawowa klasy od IV-VI
i gimnazjum klasy od I - III) pod hasłem „Najpiękniejsza Wielkanocna Pisanka 2016”
§2
Zasady konkursu
1. Zadaniem uczestników Konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie projektu wielkanocnej pisanki
lub kraszanki, nawiązującej do ludowej tradycji związanej z obchodami świąt Wielkiej Nocy.
2. Technika wykonania pisanki: technika plastyczna „collage” ( malowanie, naklejanie, wydzieranie,
itp.:) na podłożu papierowym w kształcie jaja (wzór jaja dostępny na naszej stronie) W pracy nie
mogą być zastosowane gotowe elementy (wycięte wzory świąteczne np. z kartek czy czasopism)
3. Format pracy nie może przekraczać formatu A4.
4. Praca musi być indywidualna (nie może być wykonana przez wielu autorów).
5. Prace zgłoszone do Konkursu muszą być wykonane samodzielnie przez uczniów.
6. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę.
7. Każda praca powinna zawierać dokładne dane o autorze pracy. Praca musi posiadać na odwrocie
opis zawierający :
IMIĘ NAZWISKO UCZESTNIKA
IMIĘ NAZWISKO NAUCZYCIELA/OPIEKUNA
KLASA
NAZWA SZKOŁY
§3
Terminy
1. Prace oraz należy dostarczyć do nauczyciela plastyki p. Krzysztofa Wójcika lub sekretariatu Zespołu
Szkół Publicznych Nr 1 w Bidzinach.
2. Termin składania prac upływa z dniem 15 marca 2016 r.
3. Spotkanie z autorami nagrodzonych prac oraz otwarcie wystawy pokonkursowej w holu Zespołu
Szkół Publicznych Nr 1 w Bidzinach nastąpi w terminie, o którym Organizator poinformuje
oddzielnym ogłoszeniem.
§4
Ocena prac i zasady przyznawania nagród
1. Prace oceniane będą w 2 kategoriach wiekowych:
I. Szkoła Podstawowa klasy 4 - 6,
II. Gimnazjum klasy 1 - 3
2. Przy ocenie prac pod uwagę wzięte będą takie elementy jak: oryginalność, nowatorskie pomysły,
walory artystyczne, zachowanie tradycyjnych motywów i kolorystyki, pomysłowość i estetyka pracy.
3. Oceny dostarczonych prac dokona powołana przez Organizatora Komisja Oceniająca.
4. Dla autorów najciekawszych prac Organizator ufundował dyplomy, nagrody i wyróżnienia.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 16 marca 2016 r.
6. Na stronie internetowej ukaże się również galeria on-line nagrodzonych prac.
7. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione osobiście.
§5
Postanowienia końcowe
1. Prace złożone na konkurs przechodzą na własność Organizatora.
2. Wszelkie informacje związane z organizacją konkursu można uzyskać kontaktując się z
koordynatorem – Panem Krzysztofem Wójcikiem, nauczycielem Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w
Bidzinach.
3. Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej Organizatora.
4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
Temat konkursu jest prosty i zrozumiały,
życzymy więc owocnej pracy twórczej i wytrwałości.
Zapraszamy do udziału w konkursie.
Organizator
Krzysztof Wójcik – nauczyciel przedmiotów artystycznych
Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Bidzinach

Podobne dokumenty