w rodzinie siemens vdo

Transkrypt

w rodzinie siemens vdo
®
o
o
CN
U
U
NEWS
13
XI s p o t k a n i e a u t o r y z o w a n y c h stacji s e r w i s o w y c h S i e m e n s V D O
3",
CN
kwietnia
W RODZINIE S I E M E N S VDO
r
"oryza^i
w o j u całej s i e c i s e r w i s o w e j , towarzyszyło
m o t t o „Zgoda b u d u j e , n i e z g o d a r u j n u j e " .
P i e r w s z a częs'ć s p o t k a n i a miała c h a r a k t e r
warsztatów. U c z e s t n i c y p o d z i e l e n i z o s t a l i n a 4
g r a p y r o b o c z e ; w r a m a c h zajęć każdej g r u p y
o m a w i a n o t e m a t y n a j b a r d z i e j interesujące z e ­
b r a n y c h . Niewątpliwie największe z a i n t e r e s o ­
w a n i e budził t e m a t tachografów, szczególnie
c y f r o w y c h . M i j a w końcu r o k o d m o m e n t u p o ­
j a w i e n i a się t e g o urządzenia n a p o l s k i c h i e u r o ­
pejskich drogach. D l a przedstawicieli serwi­
sów ważną informacją było, że już pól m i l i o ­
n a tachografów c y f r o w y c h 1 3 8 1 , w większości
w w e r s j i 1.2 z a i n s t a l o w a n o w p o j a z d a c h w c a ­
łej E u r o p i e . P r a c y d l a serwisów n i c p o w i n n o
więc zabraknąć. Ważną, poruszaną kwestią
była rozpoczynająca się a k c j a u p g r a d e ' u n o ­
w y c h przecież tachografów c y f r o w y c h , zwią­
zana ze z m i a n a m i w przepisach o czasie pracy
Najlepsze stacje serwisowe w rodzinie Siemens VDO w2006 r.-od prawej: Prezes Paweł Drabczyński, Robert Kula z firmy „Tacho"
zRzeszowa (Imiejscej.ZofiaMelzerzfirmy „Elektromechanika Pojazdowa"zRumii (II miejsce), Józef Strzelczyk z iirmy „Mecha­
nika Precyzyjna Tachografy"z Legnicy (III miejsce) oraz Dariusz Langowicz - Dyrektor Działu Tachografy wDrabpoiu
Nawiązując d o o d l a t k u l t y w o w a n e j t r a d y c j i
spotkań s i e c i a u t o r y z o w a n y c h serwisów p a r t ­
n e r s k i c h , f i r m a n a s z a już p o r a z j e d e n a s t y z o r ­
ganizowała s p o t k a n i e w s z y s t k i c h s t a c j i , należ-
ących d o r o d z i n y S i e m e n s V D O , zajmujących
się obsługą, instalacją i n a p r a w a m i tachografów
produkowanych przez niemiecki koncern.
S p o t k a n i e odbyło się 1 3 k w i e t n i a w H o t e l u
G r a n d w Częstochowie.
Przybyło n a n i e o k . 8 0
przedstawicieli autory­
z o w a n y c h stacji s e r w i ­
s o w y c h z całego k r a j u .
Zasadniczym celem te­
g o r o c z n e g o z j a z d u było
podsumowanie pracy
serwisów z a r o k 2 0 0 6 .
S p o t k a n i e otworzył P r e ­
z e s Paweł Drabczyński.
J e g o wystąpieniu, d o t y ­
Prezentacji, otwierającej spotkanie, prowadzonej przez Prezesa
czącym p e r s p e k t y w r o z Pawia Drabczyńskiego towarzyszyło motto „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje"
Jednym z najważniejszych punktów spotkania bylo uroczyste
wręczenie rekomendacji 21. stacjom serwisowym - rekomen­
dację otrzyma! m. in. Jan Stachowiak z firmy „Elektromechani­
ka Pojazdowa" z Gądek
kierowcy, w p r o w a d z o n y m i 11 kwietnia br.
S t a c j e s e r w i s o w e dowiedziały się, n a c z y m p o -
Z A P R A S Z A M Y
Moj tradycyjnie
już w naszejfirmie
obfituje w imprezy
targowe.
W dniach
9-13 maja obecni będziemy po raz kolejny
na Międzynarodowych Targach
Techniki
Motoryzacyjnej
w Poznaniu.
Naszej
obecności na poznańskiej
imprezie
towarzyszyć będzie hasło „Szukamy partnerów handlowych
i serwisowych
". Serdecznie
zapraszamy
do odwiedzenia
naszego
stoiska (pawilon
9, stoisko nr 24), gdzie zapoznać się można będzie m.in. z szeroką ofertą adresowaną do stacji
serwisowych,
z systemem
tachografu
cyfrowego,
z systemami
zarządzania i kontroli pojazdów, systemami
nawigacyjnymi,
czy
klimatyzatorami
do pojazdów. Z Poznania
przeniesiemy
się do Kielc, gdzie w dniach 16-18 maja obecni będziemy na targach
Autostrada.
Na naszym stoisku (pawilon
C, stoisko nr36)
zaprezentujemy
ofertę adresowaną do sektora
maszyn
budowlanychm.in.
wskaźniki, klimatyzatory,
radia,
systemy zarządzania flotą maszyn wraz z systemami
pomiaru
zużycia
paliwa.
Zapraszamy
i czekamy.
Do
zobaczenia.
^
DRAB
ciąg dalszy
POL
NEWS
z e strony
•AKTUALNOŚCI •WYDARZENIA*AKTUALNOŚCI"WYDARZENIA«AKTUALNOŚCI-WYDARZENIA
1
mentu o n o w e systemy. Spotkania robocze po­
święcono również omówieniu zagadnień
związanych z akcją r e k o m e n d o w a n y c h s t a c j i
serwisowych. Podsumowano dotychczasowe
działania, omówiono n o w e pomysły z r o d z o n e
z p r a w d z i w e j b u r z y mózgów. W s z y s c y w y p o ­
w i e d z i e l i się jednogłośnie z a kontynuacją r o z ­
poczętej 1,5 r o k u t e m u a k c j i .
K u l m i n a c y j n y m p u n k t e m s p o t k a n i a było u r o ­
c z y s t e n a d a n i e tytułów i wręczenie dyplomów
Rekomendowanych Stacji Serwisowych
n a 2 0 0 7 r o k . W g r u p i e t e j znalazło się 2 1 n a j ­
Uczestnicy spotkania odwiedzili nową siedzibę centrali firmy l e p s z y c h serwisów p a r t n e r s k i c h , Więcej o s t a ­
w Mykanowie k/Częstochowy
c j a c h r e k o m e n d o w a n y c h p i s z e m y poniżej.
legać będzie w s p o m n i a n y u p g r a d e . Niezbędne
t u będą k a r t a w a r s z t a t o w a , d w i e płyty C D
z programem, laptop z o p r o g r a m o w a n i e m oraz
k o d dostępu. Podkreślić c h c e m y , że d o k o n a n i e
u p g r a d e " u , c z y l i unowocześnienia p r o g r a m u
dokonać będzie można t y l k o w a u t o r y z o w a ­
n y c h stacjach s e r w i s o w y c h Siemens V D O .
Właściciel p o j a z d u , który p r z y j e d z i e d o s t a c j i
a u t o r y z o w a n e j S i e m e n s V D O , p o o k . 15 m i n u ­
t a c h będzie miał d o s t o s o w a n y t a c h o g r a f
d o o b e c n y c h wymagań i n i e będzie musiał pła­
cić z a ponowną kalibrację urządzenia. B r a k
w y k o n a n i a upgrade"u sygnalizowane jest
p r z e z t a c h o g r a f i z upływem c z a s u prowadzić
Duże wrażenie na przybyłych gościach zrobił nowoczesny
może d o zakłóceń w p r a c y urządzenia. O d r a z u
i w pełni zinformatyzowany magazyn centralny
z a s ' j e s t wskazówką d l a inspektorów 1 T D , że t a ­
c h o g r a f w pojeździe w y m a g a a k t u a l i z a c j i .
W s z y s c y c z e k a l i również n a c o r o c z n y r a n k i n g
O b o k tachogtafu sporym zainteresowaniem
n a j l e p s z y c h s t a c j i s e r w i s o w y c h , które w m i ­
cieszyły się w a r s z t a t y pos'więconc p r e z e n t a c j i
n i o n y m r o k u o b r a c h u n k o w y m osiągnęły n a j ­
urządzeń d o o d c z y t u , a r c h i w i z a c j i i a n a l i z y d a ­
większe o b r o t y . L i d e r e m sprzedaży w m i n i o ­
n y c h z tachografów c y f r o w y c h i a n a l o g o w y c h
n y m r o k u t r a d y c y j n i e już została f i r m a „TA­
- nowe wersje profesjonalnego oprogramowa­
C H O Robert Kula" zRzeszowa. Drugie miej­
n i a T 1 S - O f f i c e i T I S - C o m p a c t o r a z urządzenia
sce zajęła f i r m a „Elektromechanika P o j a z d o ­
O u t d o o r T e r m i n a l oraz D o w n l o a d T e r m i n a l ,
w a Z . i W . M e l z e r " z R u m i i , zaś t r z e c i e m i e j s c e
przeznaczone dla flot do odczytywania danych
przypadło f i r m i e „Mechanika P r e c y z y j n a T a ­
z tachografów c y f r o w y c h i k a r t kierowców.
c h o g r a f y Józef S t r z e l c z y k " z L e g n i c y .
W i e l u uczestników zainteresował również W nagrodę p r z e d s t a w i c i e l e s t a c j i o t r z y m a l i
nasz n o w y produkt- systemy n a w i g a c j i sateli­
przenośne s y s t e m y n a w i g a c j i s a m o c h o d o w e j
t a r n y c h P N 2 0 5 0 i P N 3 0 0 0 V D O D a y t o n ; n i e ­ V D O D a y t o n . G r a t u l u j e m y zwycięzcom i ży­
które s t a c j e o d r a z u zdecydowały się n a p o ­ c z y m y d a l s z y c h sukcesów. N i e były t o j e d y n e
większenie o f e r o w a n e g o p r z e z s i e b i e a s o r t y ­
n a g r o d y , j a k i e otrzymały wyróżnione s t a c j e .
D o d a t k o w o najlepsze serwisy u h o n o r o w a n e
zostały p r z e z redakcję „Polskiego T r a k e r a " ,
którą n a s p o t k a n i u reprezentował r e d a k t o r n a ­
c z e l n y p a n A l e k s a n d e r Głuś.
1 1 . s p o t k a n i e n i e p r z y p a d k o w o odbyło się
w Częstochowie. Ważnym p u n k t e m z j a z d u
było b o w i e m z w i e d z a n i e n o w e j s i e d z i b y n a ­
s z e j f i r m y w M y k a n o w i e p o d Częstochową.
Uczestnicy spotkania obejrzeli n o w e pomiesz­
c z e n i a b i u r o w e i s e r w i s o w e , a c o najważniej­
s z e , osobiście s p o t k a l i się z o s o b a m i , z którymi
n a c o dzień współpracują, m . i n . p r z y r e a l i z a c j i
zamówień* w y m i a n g w a r a n c y j n y c h , szkoleń,
i t p . P o w s z e c h n e u z n a n i e wzbudził n o w o c z e ­
s n y m a g a z y n c e n t r a l n y , który dzięki s y s t e m o ­
w i R F I D j e s t w pełni z i n f o r m a t y z o w a n y , c o
z pewnością przełoży się n a s p r a w n e i s z y b k i e
r e a l i z a c j e zamówień. W n o w e j s i e d z i b i e z g r o ­
m a d z e n i wnieśli u r o c z y s t y t o a s t z a dalszą, p o ­
myślną współpracę.
O s t a t n i m p u n k t e m p r o g r a m u s p o t k a n i a była
u r o c z y s t a k o l a c j a , którą uświetnił występ k a ­
p e l i góralskiej, przygrywającej s k o c z n e m e l o ­
d i e z n a s z y c h , p o l s k i c h gór. K a p e l m i s t r z d o ­
starczył w s z y s t k i m p o r c j i niezłego h u m o r u ,
a c o najważniejsze - porwał d o góralskich z a ­
b a w i potańcówek n a w e t n a j b a r d z i e j o p o r ­
n y c h . W miłej, rodzinnej a t m o s f e r z e b a w i l i ­
śmy się d o białego r a n a . K o l e j n e 1 2 . s p o t k a n i e ,
Podczas wieczornej biesiady wszyscy bawili się do utraty tchu
m a m y nadzieję, żc w większym g r o n i e , już
za rok.
R e k o m e n d o w a n e s t a c j e s e r w i s o w e i n s t a l a c j i i n a p r a w tachografów S i e m e n s V D O
SIEMENS V O O
N a najwyższym p o z i o m i e
N a tegorocznym spotkaniu autoryzowanych
s t a c j i s e r w i s o w y c h S i e m e n s V D O ważnym
p u n k t e m p r o g r a m u było o f i c j a l n e wręczenie
r e k o m e n d a c j i d l a najlepszych stacji serwiso­
w y c h n a 2 0 0 7 r o k . R e k o m e n d o w a n e stacje
spełniać muszą k r y t e r i a i w y m o g i kwalifikują­
ce j e d o t e g o z a s z c z y t n e g o grona. S e r w i s y
z r z e s z o n e p o d wspólnym l o g o wyróżniają się
m . i n . wysoką jakością świadczonych usług,
s t o s o w a n i e m wyłącznie o r y g i n a l n y c h p r o ­
duktów i części z a m i e n n y c h , s t o s o w a n i e m
jednakowych n o r m naprawczych, narzuco­
n y c h przez producenta, p r z e s z k o l e n i e m per­
s o n e l u p r z e z p r o d u c e n t a tachografów. Mają
również stały dostęp d o i n f o r m a c j i źródło­
w y c h p r o d u c e n t a , a w c o d z i e n n e j działalności
przestrzegają p r a w a p o l s k i e g o i u n i j n e g o . R e ­
k o m e n d o w a n e s t a c j e wyróżniają się również
jednakowym systemem identyfikacji wizual­
n e j , umożliwiającym rozpoznawalność i s t a n ­
daryzację obsługi. R e k o m e n d a c j a p r z y z n a w a ­
n a j e s t n a o k r e s j e d n e g o r o k u . P o upływie t e g o
okresu stacja s e r w i s o w a podlega w e r y f i k a c j i ,
a c o z a t y m i d z i e - następuje przedłużenie l u b
odebranie rekomendacji.
N a r o k 2 0 0 7 rekomendację otrzymało 2 1 a u t o ­
r y z o w a n y c h stacji s e r w i s o w y c h . G r a t u l u j e m y
wyróżnionym. Zachęcamy również pozostałe
a u t o r y z o w a n e s t a c j e d o wstąpienia w s z e r e g i
serwisów r e k o m e n d o w a n y c h .
^ >
21 autoryzowanych stacji serwisowych
otrzymało na spotkaniu dyplom/rekomendację
Serwisu Rekomendowanego
N i n i e j s z y m n a d a j e się f i r m i e
(mjwpoL
oddział Częstochowa
tytuł
Serwisu Rekomendowanego
na rok rozliczeniowy
2006/2007
'AKTUALNOŚCI*WYDARZENIA"AKTUALNOŚCI»WYDAR2ENIA-AKTUALNOŚCI-WYDARZENIA'
ciąg dalszy
z e strony
DRAB
POL
NEWS
2
R e k o m e n d o w a n e stacje serwisowe S I E M E N S V D O to:
JAKOŚĆ - p e r s o n e l s z k o l o n y p r z e z p r o d u c e n t a tachografów
PEWNOŚĆ - s t o s o w a n i e s p r a w d z o n y c h i u z n a n y c h w świecie produktów S i e m e n s V D O
G W A R A N C J E - s t o s o w a n i e wyłącznie o r y g i n a l n y c h części z a m i e n n y c h , gwarantujących
sprawność urządzeń i przedłużających i c h żywotność
K W A L I F I K A C J E - stały dostęp d o i n f o r m a c j i źródłowych p r o d u c e n t a
S T A N D A R Y Z A C J A - stosowanie jednakowych n o r m naprawczych, narzuconych przez
producenta
P R A W O - p r z e s t r z e g a n i e p r a w a p o l s k i e g o i U n i i E u r o p e j s k i e j - rozporządzeń
3821/85,2135/98,1360/02; U s t a w y „Prawo o m i a r a c h " o r a z „Ustawy o t a c h o g r a f i e ^ y f r o w y m "
R e k o m e n d o w a n e S t a c j e S e r w i s o w e S i e m e n s V D O i n s t a l a c j i i n a p r a w tachografów
1.
2
3.
4.
5.
6.
7,
6.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21
FIRMA
TACHO R O B E R T KULA
E L E K T R O M E C H A N I K A P O J A Z D O W A S.C. Zofia M e zer i Władysław M e z e r
M E C H A N I K A P R E C Y Z Y J N A T A C H O G R A F Y S E R W I S Józef Strzelczyk
E L E K T R O N I C Z N E S Y S T E M Y P O M I A R O W O - K O N T R O L N E Monika N o w a k
Zakład Naprawy Tachografów T A C H O A d a m Barcikowski
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe " A U T O S " S p . z o.o.
Elektromechanika Pojazdowa Stachowiak Jan
P . P . H . U . " T A C H O T R O N I C " Paweł Lubieniec
F I R M A HANDLOWO-USŁUGOWA " A U T O - T A C H O " A . Kaczorowska
M A T E O Agnieszka R e j m a n
E L E K T R O N I K A P O J A Z D O W A Andrzej Zięcina
ZAKŁAD M E C H A N I K I P R E C Y Z Y J N E J Mikołaj Czeszel
Mirosław Wróbel S p . z o.o. A u t o r y z o w a n y Dealer Mercedes-Benz
T A C H 0 - T A X S.C. K. Litewka, W . Litewka
M I K R O T R O N I K inż. Piotr Czarnecki
ZAKŁAD H A N D L O W O U S i J G O W Y T A K S M O 0 " Ryszard W o c h o w s k i
K.P.H.U. " A N D R E M A "
T A C H O G R A F s.c. T o m a s z Potasiński, Aleksander S z y m a n e k , Maciej Potasiński
Auto-Kuriata s.c. J . W . T . Kuriata
ZAKŁAD E L E K T R O M E C H A N I K I P O J A Z D O W E J T a d e u s z Kujawa
F.H.U. " E L T A C H " Robert Koroblowski
T
ułica
Al. W y z w o l e n i a 6
ul. P a r k o w a 4
Kłaczyna 4 9 a
ul. Rychwalska 4 8
ul. Gdańska 1D
ul. Poznańska 185
ul. Brzozowa 18
ul. Naftowa 1
ul. 1-go Maja 6 5
U Kolejowa 29
ul. J . Piłsudskiego 30
ul. Elewatorska 2 9
ul. Wrocławska 1 4 5 A
ul S a s k a 4
•
u.
ul.
ul.
ul,
ul.
ul.
Druckieao-Lubeckiego 1A
Eiekkoncwa 6
Legnicka 5 2
Kilińskiego 5
Lipowa 1
Metalowców 4
kod
36-048
84-230
58-173
62-571
87-148
83-100
62-023
65-001
9(i-300
05-300
12-100
15-620
45-837
30-720
10-370
71-656
93-479
54-204
55-200
88-190
58-100
miasto
Rzeszów
Rumia
Roztoka
Stare Miasto k. Konina
Łysomice
Inowrocław
Gądki
Zielona Góra
Żyrardów
Mińsk Mazowiecki
Szczytno
Białystok
Opole
Kra.<ćw
Olsztyn
Szczecir
Łódź
Wrocław
Oława
Ba ch
Świdnica
r
017
058
076
C63
056
052
061
068
046
025
089
085
077
012
089
091
042
071
071
052
074
telefon
8 6 3 7 3 97
771 2 1 66
850 67 49
248 39 73
678 37 30
352 50 4 0
819 8 2 61
451 9 6 95
854 14 35
7 5 8 08 28
623 16 70
664 96 51
4 0 1 8 3 30
656 1 9 4 8
526 37 00
4 5 9 27 ' 3
6 8 0 01 2 7
355 03 41
313 9 4 44
564 00 88
851 2 8 82
1 m a j a 2007- t o już r o k o d w p r o w a d z e n i a t a c h o g r a f u c y f r o w e g o
Rok ztachografem cyfrowym
M i j a właśnie p i e r w s z a r o c z n i c a użytkowania
w p o j a z d a c h tachografów c y f r o w y c h . D a t a I
m a j a 2 0 0 6 r o k u z pewnością zapadła w p a ­
mięć w s z y s t k i m użytkownikom pojazdów.
O d t e g o b o w i e m d n i a n a t e r e n i e krajów U n i i
Europejskiej wszystkie pojazdy wprowadzo­
ne p o r a z p i e r w s z y d o o b r o t u ( c z y l i p o r a z
p i e r w s z y z a r e j e s t r o w a n e ) muszą być w y p o s a ­
żone w t a c h o g r a f c y f r o w y . Już d z i s i a j około
pół m i l i o n a tachografów c y f r o w y c h S i e m e n s
V D O jest o b e c n y c h n a d r o g a c h w e u r o p e j ­
s k i c h p o j a z d a c h użytkowych. N o w e urządze­
n i e rejestrujące j e s t obowiązkowe w p r z y p a d ­
k u w s z y s t k i c h pojazdów ciężarowych i t r a n s ­
p o r t o w y c h o d o p u s z c z a l n e j m a s i e całkowitej
przekraczającej 3 , 5 t o n y l u b w p r z y p a d k u a u ­
t o b u s ó w p o s i a d a j ą c y c h p o w y ż e j ośmiu
m i e j s c , które zostały z a r e j e s t r o w a n e p o r a z
pierwszy p o 1 maja 2006r. System tachografu
c y f r o w e g o został w p r o w a d z o n y p r z e z Unię
Europejską w c e l u zwiększenia bezpieczeń­
stwa przed naruszeniami i manipulacjami.
D o I m a j a 2 0 0 6 r . w y m a g a n e były t a c h o g r a f y ,
które rejestrowały c z a s y j a z d y i o d p o c z y n ­
ków o r a z prędkość n a w y k r e s o w k a c h . Dziś
d a n e są p r z e c h o w y w a n e e l e k t r o n i c z n i e w e
wszystkich n o w y c h pojazdach. W t y m celu
S i e m e n s V D O opracował t a c h o g r a f c y f r o w y
D T C O 1 3 8 1 , który p r z e c h o w u j e i n f o r m a c j e
w t z w . pamięci m a s o w e j i n a k a r c i e k i e r o w c y .
O d m o m e n t u rozpoczęcia p r o d u k c j i s e r y j n e j
około 5 0 0 0 0 0 n o w y c h urządzeń zostało w y ­
produkowanych i sprzedanych. Zgodnie
z szacunkami firmy, prawdopodobnie oko­
ło 1 0 % w s z y s t k i c h pojazdów użytkowych
w E u r o p i e j e s t wyposażonych w t a c h o g r a f
D T C O 1381.
Równolegle d o D T C O 1 3 X 1 , p r o d u c e n t t a ­
chografów przygotował pełny p a k i e t obsługi
d l a w s z y s t k i c h g r u p d o c e l o w y c h , które mają
d o c z y n i e n i a z urządzeniem. W E u r o p i e , gę­
s t o u t k a n a sieć około 1 0 0 0 0 doświadczonych
i s p e c j a l n i e p r z e s z k o l o n y c h serwisów p a r t ­
n e r s k i c h p o z o s t a j e d o d y s p o z y c j i operatorów
f l o t pojazdów w k w e s t i a c h k o n s e r w a c j i , k a l i ­
b r o w a n i a i s p r a w d z a n i a urządzeń, których t o
czynności z g o d n i e z p r a w e m , należy d o k o n y ­
wać c o d w a l a t a . D l a osób zarządzających f l o ­
tą, specjaliści d o s p r a w tachografów o p r a c o ­
w a l i różnorodne p a k i e t y p r o g r a m o w e , które
n i e t y l k o ułatwiają archiwizację d a n y c h , a l e
jednocześnie umożliwiają dostęp d o zarzą­
d z a n i a flotą. Począwszy o d rozwiązania o p a r ­
t e g o n a i n t e r n e t o w y m zarządzaniu d a n y m i
i w e r s j i d o z a i n s t a l o w a n i a n a stałe n a k o m p u ­
t e r z e P C p o p o d s t a w o w e p a k i e t y d l a małych
f i r m , p o d uwagę zostały wzięte l i c z n e o b s z a ­
r y zastosowań o r a z w y m a g a n i a użytkowni­
ków. L u k a pomiędzy t a c h o g r a f a m i c y f r o w y ­
mi w kabinie kierowcy a komputerem w biu­
r z e c e n t r a l n y m została wypełniona p r z e z d o ­
stawcę t a k z w a n y m k l u c z e m d o p o b i e r a n i a
d a n y c h . Z a j e g o pomocą k l i e n c i mogą o d c z y ­
tać z a p i s y w s z y s t k i c h trybów t a c h o g r a f u c y ­
f r o w e g o w s z y b k i i p r o s t y sposób o r a z p r z e ­
nieść j e d o k o m p u t e r a w b i u r z e . T e n p r a k t y c z ­
n y k l u c z j e s t s t o s o w a n y w całej E u r o p i e p r z e z
tysiące f l o t .
D l a kierowców samochodów ciężarowych, ^
DRAB
POL
'ACTUALNOŚCI-mDAI^ENIA»AiaUALNOŚCI»WYDARZENIA-AKTUALNOŚCI«WYDARZENlA
NEWS
ciąg d a l s z y z e s t r o n y 3
osób zarządzających f l o t a m i , służb k o n t r o l ­
p r o d u c e n t a tachografów n a świecie, wdroży­
sługi g w a r a n c y j n e j i sprawdzeń o k r e s o w y c h
n y c h o r a z pracowników warsztatów dostępne
liśmy D T C O u w s z y s t k i c h k r a j o w y c h p r o d u ­
n a s z y c h produktów. T e c h n i c y zdają pomyśl­
są p r o g r a m y s z k o l e n i o w e d o p a s o w a n e d o i n ­
centów pojazdów użytkowych, g d z i e p r o d u k ­
n i e e g z a m i n y w Głównym Urzędzie M i a r ,
d y w i d u a l n y c h p o t r z e b . Zależnie o d wymagań
t y t e zdobyły u z n a n i e z a swoją jakość. F i r m a
a p o spełnieniu wymogów p r o c e d u r a l n y c h ,
i zgodnie zestopniem zaawansowania oferuje
n a s z a s u k c e s y w n i e p r z e k a z u j e wiedzę z z a s a d
otrzymują k a r t y w a r s z t a t o w e i rozpoczynają
i m się s z k o l e n i a k o m p u t e ­
obsługi tachografów c y f r o w y c h k i e r o w c o m
r o w e lub indywidualne.
i o s o b o m zarządzającym f l o t a m i pojazdów.
A j a k wyglądał t e n r o k
Oferujemy specjalne, profesjonalne materia­
na rynku polskim?
ły s z k o l e n i o w e ( C B T ) z z a k r e s u obsługi s y s ­
Z a wdrażanie t a c h o g r a f u
temu tachografu cyfrowego, dedykowane dla
D T C O 1381 na polskim
k o n k r e t n y c h g r u p - kierowców, f l o t , serwisów
rynku odpowiedzialna by­
i organów k o n t r o l n y c h . N a t y m p o l u i s t n i e j e
ła i j e s t n a s z a f i r m a . T e n r o k
j e s z c z e dfiżo d o z r o b i e n i a , ponieważ j e s t t o
był d l a n a s r o k i e m wytężo­
b a r d z o s z e r o k i e g r o n o odbiorców i s w o i m i
nej pracy w tej dziedzinie,
środkami n i e jesteśmy w s t a n i e dotrzeć
p r a c y zakończonej w i e l o ­
d o w s z y s t k i c h z a i n t e r e s o w a n y c h . D l a t e g o leż
m a s u k c e s a m i . W ciągu
prowadziliśmy i n a d a l p r o w a d z i m y wykłady
mijającego r o k u udało się
d l a trenerów w i n s t y t u c j a c h z w i ą z a n y c h
wdrożyć s y s t e m t a c h o g r a ­
z transportem d r o g o w y m ( Z M P D , W O R D ,
fu cyfrowego w e wszyst­
a u t o r y z o w a n e s e r w i s y tachografów S i e m e n s
kich dziedzinach i przez
V D O , P I G T S i S , O Z P T S i t p . ) tworząc w t e n
w s z y s t k i e służby o d p o w i e ­
sposób bazę szkoleniową w P o l s c e . Materiały
dzialne z a s w o j e zadania.
Wciągu jednego roku około pól miliona tachografów cyirov/ych DTCO1381 Siemens VD0i n f o r m a c y j n e z t e g o z a k r e s u ( C B T ) zyskały
Rozpoczęliśmy o d szkoleń pojawiło się w pojazdach użytkowych na drogach całej Europy
u z n a n i e wśród i c h odbiorców i są n a j p o p u l a r ­
służb k o n t r o l n y c h - 1 T D
niejszym k o m p e n d i u m w i e d z y nt. tachogra­
oraz Policji. Przeszkoleni zostali wszyscy in­
fów c y f r o w y c h .
działalność w z a k r e s i e obsługi c y f r o w y c h
spektorzy, a w przypadku policji - przedsta­
W i e l k i e u z n a n i e n a r y n k u p o l s k i m zdobył
urządzeń rejestrujących.
wiciele komend powiatowych, odpowie­
Mijający r o k t o duża ilość k a l i b r a c j i D T C O s y s t e m s c z y t y w a n i a i a r c h i w i z a c j i d a n y c h p o ­
d z i a l n i z a r u c h d r o g o w y . Przekazaliśmy k o m ­
b r a n y c h z tachografów c y f r o w y c h T I S ( T I S p o sprzedaży n o w y c h pojazdów. U w i d o c z n i ­
pleksową wiedzę z z a k r e s u k o n t r o l i t a c h o g r a ­
Office z D o w n l o a d K e y oraz T I S - Compact).
ła się n a r y n k u p o l s k i m p o t r z e b a w y m i a n y t a ­
fów c y f r o w y c h wykładowcom w C e n t r a l n y c h
Stał się o n wiodącym narzędziem obsługują­
b o r u u przewoźników i t y m s a m y m w z r o s t
Szkołach P o l i c j i w S z c z y t n i e i w L e g i o n o w i e .
c y m d a n e c y f r o w e w b i u r z e przewoźnika.
sprzedaży pojazdów użytkowych. N a s z a sieć
N a d a l p r o w a d z i m y s z k o l e n i a techników
A c o d a l e j ? C z e k a n a s p r o c e s sprawdzeń o k r e ­
serwisów a u t o r y z o w a n y c h sprostała t e m u
w a u t o r y z o w a n y c h s e r w i s a c h tachografów
s o w y c h tachografów c y f r o w y c h o r a z k o l e j n e
w y z w a n i u , a p r o f e s j o n a l i z m , j a k i m wykazują
S i e m e n s V D O . P r z e k a z u j e m y wiedzę n i e t y l ­
a p l i k a c j e związane z unowocześnianiem p o ­
się a u t o r y z o w a n e s t a c j e , działające p o d s z y l ­
k o z z a k r e s u zagadnień p r a w n y c h warunkują­
d e m S i e m e n s V D O , przyciągnął klientów jazdów i o f e r o w a n y c h p r z e z n a s produktów.
c y c h kalibrację D T C O , a l e również u c z y m y ,
właśnie d o n i c h .
j a k postępować w p r z y p a d k u i n s t a l a c j i , o b ­
J a k o wyłączny p r z e d s t a w i c i e l największego
r
Szkolenie z systemu Galeon - Kontroler
Obsługa K o n t r o l e r a
W ostatnim n a s z y m numerze sporo miejsca po­
święciliśmy n o w a t o r s k i e m u rozwiązaniu n a s z e j
firmy- systemowi Drabpol Kontroler. Przypo­
m n i j m y , żc j e s t t o z a a w a n s o w a n y s y s t e m zarzą­
d z a n i a w s z y s t k i m i urządzeniami e l e k t r o n i c z n y ­
m i i elektrycznymi zainstalowanymi na jachcie.
P r o g r a m d o obsługi k o n t r o l e r a o p r a c o w a n y z o ­
stał p r z e z zespół n a s z e j f i r m y . Możliwości s y s t e ­
m u doceniła p o l s k a s t o c z n i a G A L E O N , w p r o ­
wadzając g o d o s w o i c h jachtów m o t o r o w y c h G a l e o n 5 3 0 o r a z G a l e o n 4 4 0 , p o d nazwą G a l e ­
o n - K o n t r o l e r . W m a r c u odbyły się t e s t y m o r s k i e
s y s t e m u K o n t r o l e r (więcej o t e s t a c h p i s z e m y
n a s t r o n i e 5 ) . K o l e j n y m k r o k i e m było s z k o l e n i e
pracowników s t o c z n i G A L E O N z obsługi
w s p o m n i a n e g o s y s t e m u . S z k o l e n i e t a k i e odbyło
się w d n i a c h 1 8 - 2 0 k w i e t n i a w C e n t r a l i n a s z e j
f i r m y w M y k a n o w i e i obejmowało następujące
zagadnienia:
- Podstawy architektury systemu K I B E S ,
- Lądowanie a p l i k a c j i w K I B E S - R u n t i m e ,
- Lądowania a p l i k a c j i C A V T A N o r a z ustawień
w programie ParameterEditor,
- Narzędzie O n l i n e
- T e s t o r a z omówienie
aplikacji stworzonej
dla firmy G A L E O N .
- Kalibracja oraz dia­
gnostyka.
W s z k o l e n i u udział
wzięli r e p r e z e n t a n c i
polskiej stoczni Piotr
Mazurek i Adam Dy­
mek.
Szkolenie z systemu
Galeon- Kontroler
Z a p o z n a l i się z b u d o ­
wą, możliwościami
o r a z obsługą K I ­ ... a tojużchwila relak­
su w trakcie poznawa­
B E S ^ o r a z szczegó­ nia jurajskich zakątków
łowo p o z n a l i z a s a d y
działania w s z y s t k i c h f u n k c j i G a l e o n - K o n U o l e r a . W t r a k c i e s z k o l e n i a pojawiło się dużo n o ­
w y c h rozwiązań, związanych z pełniejszym w y k o i 7 . y s t a n i e m l e j a p l i k a c j i w następnych j a c h ­
t a c h p r o d u k o w a n y c h p r z e z stocznię. O t w a r t a ar­
c h i t e k t u r a s t w a r z a w i e l e możliwości m o n i t o r o ­
w a n i a i s t e r o w a n i a urządzeniami m o n t o w a n y m i
w e współczesnych łodziach m o t o r o . U c z e s t n i c y podkreślali związek
tematów i z a g a d ­
nień z i c h codzienną
pracą. N i e zabrakło
też c h w i l i r e l a k s u .
Po
zakończeniu
szkolenia zorgani­
zowaliśmy d l a n a ­
s z y c h uczestników
wycieczkę z p r o g r a ­
m e m - „Jasna Góra
i J u r a w pigułce".
N a naszych go­
ściach w i e l k i e w r a ­
żenie zrobił Jasnogórski K l a s z t o r , a szczególnie
t e m i e j s c a , które z n a l i d o t y c h c z a s z r e l a c j i t e l e ­
w i z y j n y c h , a t e r a z m o g l i zobaczyć n a własne
o c z y . Z s a n k t u a r i u m pojechaliśmy d o Złotego
P o t o k u , a później d o z a n i k u w O l s z t y n i e . N a ­
s z y m gościom b a r d z o podobały się j u r a j s k i e z a ­
kątki, równie piękne, a t a k o d m i e n n e o d i c h r o ­
dzinnych Kaszub.
AKTUALNOŚCI "WYDARZENIA-AKTUALNOŚCI • W Y D A R Z E N I A * AKTUALNOŚCI* W Y D A R Z E N I A
DRAB
POL
NEWS
M o r s k i e t e s t y s y s t e m u G a l e o n - K o n t r o l e r w j a c h c i e m o t o r o w y m G a l e o n 530
Wspólnie n a m o r z u
E f e k t y w z a j e m n e j współpracy p o m i ę d z y
n a s z ą firmą a stocznią G A L E O N , c z y l i
wdrożony s y s t e m G a l e o n - K o n t r o l e r można
było oglądać n a s t y c z n i o w y c h t a r g a c h B O O T
w Dusseldorfie, lub n a warszawskiej impre­
zie W i a t r i W o d a . S y s t e m zaprezentowany
został n a największych j a c h t a c h m o t o r o w y c h
polskiej stoczni- Galeon 530 i Galeon 440.
O k r e s w y s t a w już z a n a m i , przyszła więc p o r a
n a p r a k t y c z n e s p r a w d z e n i e działania K o n t r o ­
l e r a . W d n i a c h 13 i 1 4 m a r c a odbyły się próby
morskiego nowego jachtu motorowego - Ga­
l e o n 5 3 0 . J c s l t o o b e c n i e największa j e d n o s t ­
k a w o f e r c i e zaprzyjaźnionej s t o c z n i .
Próby t c miały d l a n a s szczególny c h a r a k t e r ,
ponieważ f i r m a n a s z a , k o j a r z o n a d o t e j p o r y
z transportem d r o g o w y m , wkracza samo­
dzielnie na n o w y obszar - m o r z a i oceany.
N a j a c h c i e testowaliśmy w r z e c z y w i s t y c h
warunkach funkcjonowanie Kontrolera.
P o w y k o n a n i u d r o b n y c h k o r e k t , a włas'ciwie
tylko po dostrojeniu odczytywanych parame­
trów, s y s t e m zadziałał p e w n i e i b e z p r o b l e ­
mów. Okazało się, żc n i e s t r a s z n a m u f a l a ,
p r z e n i k l i w y w i a t r i z i m n o , prędkości d o c h o ­
dzące d o 3 8 węzłów (około 7 2 k m / h ) . Cały
c z a s pracował s t a b i l n i e i b e z zakłóceń.
W s z y s c y l u d z i e m o r z a twierdzą, że każda n o ­
w a j e d n o s t k a j e s t n i e p o w t a r z a l n a - i t a k było
również, w t y m w y p a d k u . J a c h t m a przejść
drogą morską d o p o r t u w K a l i n i n g r a d z i e ,
g d z i e s t a n i c się własnością w y s o k o p o s t a w i o ­
n e g o generała, b l i s k i e g o współpracownika
p r e z y d e n t a R o s j i . W s z y s t k i m więc udzielił
się n i e p o k ó j z t y m z w i ą z a n y . D a ł o się
zauważyć przejęte m i n y n a s z y c h techników,
w s z a k wiedzą, j a k a odpowiedzialność s p o ­
c z y w a n a n i c h . Już c z u l i n a s w o i c h p l e c a c h
o d d e c h y komandosów z c S p c c n a z u - j e d e n
błąd, i k t o w i c c z y w p r o w a d z e n i e e w e n t u a l ­
n y c h p o p r a w e k n i c odbędzie się w obecności
panów w k o m i n i a r k a c h ? A t a k n a poważnie,
t o naprawdę t e n j a c h t j e s t b a r d z o ważny, p o ­
nieważ stanowić będzie przepustkę n a r y n e k
r o s y j s k i d l a s t o c z n i , a c o z a t y m i d z i e również
dla nas.
G a l a Finałowa P l e b i s c y t u F l e e t A w a r d s P o l s k a
Testy systemu Kontroler, prowadzone na jachcie motorowym
Galeon 530z<&ończyty się pełnym sukcesem- system przez ca­
ły czas pracował stabilnie i bez zakłóceń
S a m e próby odbywały się n a w o d a c h Z a t o k i
Gdańskiej p r z y s t a n i e m o r z a 2 , o r a z t e m p e r a ­
t u r z e p o w i e t r z a 6 s t o p n i . Polegały n a osiąga­
n i u m a k s y m a l n y c h przyspieszeń, skrętów, t e ­
s t o w a n i u z a c h o w a n i a się w s z e l k i c h c z u j n i ­
ków, wskaźników, urządzeń n a w i g a c y j n y c h
i sterujących. W „oblatywaniu" n o w e g o j a c h ­
t u b r a l i udział p r z e d s t a w i c i e l e G a l e o n a , V o ¬
lvo Penta, R e y m a r i n e oraz naszej firmy.
W t e n sposób dołączyliśmy d o „morskiej" e l i ­
t y f i r m współpracujących z e stocznią.
26
kwietnia
Statuetki dla najlepszych
Gala Plebiscytu Elcct
A w a r d s P o l s k a n a stale
już wpisała się w k a l e n ­
d a r z najważniejszych
wydarzeń branży f l o t o ­
wej. Tegoroczna uroczy­
stość odbyła się 2 6 k w i e t ­
nia w w a r s z a w s k i m hote­
l u W e s t i n i zgromadziła
około 4 0 0 osób, f l e e t m a ­
nagerów, p r z e d s t a w i c i e l i
branży m o t o r y z a c y j n e j ,
przedstawicieli dostaw­
ców f l o t o w y c h . P u n k t e m
kulminacyjnym Galiijest
finał p l e b i s c y t u F l e e t
A w a r d s P o l s k a . Już
po raz czwarty rozdano
n a g r o d y w t y m plebiscycie.
Najliczniejszą kategorią, liczącą
aż lópodkategorii, a l e jednocześnie
budzącą j a k z w y k l e największe
e m o c j e była t a , w której w y b i e r a n o
n a j l e p s z y samochód flotowy r o k u .
Z a najlepsze auto f l o t o w e r o k u 2007
w k a t e g o r i i sa­
mochodów m i n i
nagroda przypa­
dła F i a t o w i P a n ­
da. W k a t e g o r i i
samochodów
małych wygrała
k l a s y wyższej p r e m i u m p i e r w s z e m i e j s c e
przypadło A u d i A 6 . N a t o m i a s t B M W S e r i i 7
zostało u z n a n e z a n a j l e p s z e a u t o f l o t o w e
wśród samochodów l u k s u s o w y c h .
Wśród a u t d o s t a w c z y c h d o 2 , 2 9 t wygrał F o r d
Transit Connect. Volkswagen Transporter
okazał się n a j l e p s z y m
samochodem dostaw­
c z y m o d 2,3 d o 2 , 8 9 1 .
W przedziale o d 2,89
d o 3 , 5 l zwyciężył
Mercedes-Ben z
Sprinter.
Z a n a j l e p s z y mały
M P V u z n a n o Toyotę
Corollę V e r s o , n a t o ­
Statuetkę w kategorii „ Najlepszy
m i a s t wśród dużych
Samochód Ciężarowy Roku"
MPV
tryumfował
wręcza! Prezes naszej tirmy
... a zwycięzcą w tej kategorii zostało Voivo FH
Ford S-Max.
Paweł Drabczynski...
Nowość n a r y n k u ,
N i s s a n Q a s h q a i , okazał się b e z k o n k u r e n c y j n y
W t e g o r o c z n e j e d y c j i p r z y z n a n o aż 2 8 s t a t u ­
'łby o t a
wśród małych SUV-ów. Z a n a j l e p s z y duży
etek w siedmiu kategoriach
Yaris.
S U V uznano Volkswagena Touarega.
Wśród s a ­
• Samochód F l o t o w y R o k u
Miłośnicy potężnych ciężarówek c z e k a l i z n i e ­
mochodów
• F l e e t M a n a g e r R o k u (zarządzający flotą
cierpliwością n a w e r d y k t w k a t e g o r i i s a m o ­
k l a s y śred­
poniżej 8 0 samochodów)
chodów ciężarowych, g d z i e zwycięzcą o k a z a ­
niej najlep­
• F l e e t M a n a g e r R o k u (zarządzający flotą
ło się V o l v o F H . Nagrodę w t e j k a t e g o r i i wrę­
szym oka­
o d 8 1 d o 3 0 0 samochodów)
czał P r e z e s n a s z e j f i r m y Paweł Drabczyński.
zała się K i a
• F l e e t M a n a g e r R o k u (zarządzający flotą
c c e ' d . W k a t e g o r i i samochód k l a s y średniej
powyżej 3 0 1 samochodów)
P r e m i u m zwyciężyło VołvoC30. V o l k s w a g e n
• P r o d u k t Flotowy/Usługa F l o t o w a
P a s s a t okazał się b e z k o n k u r e n c y j n y w k a t e g o ­
G r a t u l u j e m y wszystkim
zwycięzcom
Roku 2007
r i i samochodów k l a s y średniej wyższej. W k l a ­
tegorocznego
plebiscytu
Fleet
Awards
• Bezpieczna Flota R o k u 2007
s i e średniej wyższej p r e m i u m n a g r o d a p r z y p a ­
Polska i życzymy dalszych
sukcesów.
- Zielona Flota R o k u 2007
dła L c x u s o w i 1 S . W k a t e g o r i i samochodów
f I
DRAB
POL
NEWS
NASZE PRODUKTY-NASI K L I E N O N A S Z E PRODUKTY*NASI K L I E N O N A S Z E
PRODUKTY
Nowość! S y s t e m p o m i a r u zużycia p a l i w a E D M E c o
Kontrola i informacja
S z e r o k a g a m a produktów S i e m e n s V D O z p o ­
czątkiem k w i e t n i a p o s z e r z o n a została o n o w y
s y s t e m p o m i a r u zużycia p a l i w a R D M E c o .
S y s t e m E D M l i c o d o s t a r c z a wartościową i n ­
formację zarówno d l a k i e r o w c y , j a k i d l a wła­
ściciela f l o t y o zużyciu p a l i w a , odległości p o ­
dróżowania, c z a s i e działania i s t y l a c h k i e r o ­
wania. Najnowsza wersja odczytu danych
0 zużyciu p a l i w a p o c h o d z i bezpośrednio
z szyny C A N instalacji elektrycznej pojazdu
1 s i l n i k a , i t o odróżnia s y s t e m o d i n n y c h , o f e ­
r o w a n y c h p r z e z n a s przepływomierzy p a l i ­
w a . E D M l i c o p r z y s t o s o w u j e się d o różnych
stylów k i e r o w a n i a : jeśli wyświetlacz zużycia
p a l i w a p o k a z u j e poprawę i postępy w s t y l u
k i e r o w a n i a , t o E D M E c o p r o s i kierowcę
ojeszcze bardziej ekonomiczne prowadzenie.
E D M R c o może redukować zużycie p a l i w a
średnio o 1 5 % i może być p r z y d a t n y d l a k i e ­
rowców, którzy chcą oszczędzać p a l i w o i p i e ­
niądze, j a k i przyczyniać się d o o c h r o n y śro­
dowiska naturalnego.
Ponieważ d a n e p o m i a r u zużycia p a l i w a E D M
E c o są m i e r z o n e bezpośrednio z układu w t r y ­
s k o w e g o , t o urządzenie t o j e s t b a r d z o dokład­
n e . Jeśli s y s t e m j e s t s k a l i b r o w a n y p o p r a w n i e ,
t o p a l i w o może być m i e r z o n e z dokładnością
+/- 3%. Odcinek drogi jest m i e r z o n y poprzez
l i c z n i k prędkości p o j a z d u . O d c i n e k d r o g i j e s t
m i e r z o n y z dokładnością + / - 1 %.
N o w e rozwiązanie p o z w a l a wyeliminować
rozbieżności w o c e n i e zużytej ilości p a l i w a ,
a rejestrowanej podczas t a n k o w a n i a n a stacji
p a l i w , c z y też p o m i a r e m ilości w z b i o r n i k u .
E D M E c o j e s t łatwy d o z a i n s t a l o w a n i a , k a l i ­
b r o w a n i a i z a s t o s o w a n i a . Może być z a s t o s o ­
w a n y w każdym pojeździe w połączeniu
z eleklroniczno-kontrolnymsystemem wtry­
s k i w a n i a p a l i w a . E D M E c o j e s t połączony
bezpośrednio d o e l e k t r y c z n e g o s y s t e m u p o ­
j a z d u . T a k i e rozwiązanie p o z w a l a n a b e z p o ­
średni o b i e k t y w n y z a p i s d a n y c h o zużyciu p a ­
l i w a d o s y s t e m u zarządzania flotą E M 3 0 0 .
I n f o r m a c j a t a najczęściej w y k o r z y s t y w a ­
n a j e s t d o bezpośrednich rozliczeń z k i e r o w ­
cami lub weryfikacji informacji o tankowa­
n i u . W zależności o d f i r m dostarczających
s y s t e m , i n f o r m a c j a t a p o c h o d z i bądź z e s p e ­
cjalnych sond umieszczonych w zbiorniku,
bądź z w y k o r z y s t a n i a i n f o r m a c j i z pływaków
l u b też z e s p e c j a l n y c h przepływomierzy i n ­
s t a l o w a n y c h w układzie p a l i w o w y m p o j a z d u .
D o t y c h c z a s n a j b a r d z i e j z a a w a n s o w a n a była
t e c h n i k a wykorzystująca bezpośredni p o m i a r
zużytego p a l i w a . Dzięki n o w e m u s y s t e m o w i ,
s y t u a c j a l a uległa z m i a n i e . E D M E c o j e s t
Nowy system pomiaru zużycia paliwa EDM Eco przyłączany
jest bezpośrednio do elektroniki pojazdu np. doprzylącza
CAN-Bus
przyłączmy bezpośrednio d o e l e k t r o n i k i p o ­
j a z d u n p . d o przyłącza C A N - B u s . Dzięki t e ­
m u urządzenie j e s t o d p o r n e n a m a n i p u l a c j e ,
łatwe w montażu, a dzięki s p e c j a l n e m u i n t e r ­
f e j s o w i z a r e j e s t r o w a n e d a n e trafiają d o k o m ­
p u t e r a s y s t e m u zarządzania t r a n s p o r t e m z r o ­
d z i n y F M . Jedną z b a r d z o interesujących
o p c j i j e s t możliwość wyświetlania i n f o r m a c j i
o c h w i l o w y m zużyciu p a l i w a n a i n t e r f e j s i e
k i e r o w c y . Dzięki t e m u możemy n i e t y l k o
kontrolować rzetelność p r a c o w n i k a , a l e także
umożliwić m u obserwację, j a k t e c h n i k a j a z d y
wpływa n a wielkość zużywanego o l e j u napę­
dowego. W ostatecznym rezultacie p o w i n n o
t o doprowadzić d o obniżenia kosztów e k s p l o ­
a t a c j i , a o t o przecież p r z e d e w s z y s t k i m c h o d z i .
Ciekawostką j e s t , że s y s t e m p o m i a r u zużycia
p a l i w a E D M E c o zgłoszony został d o m e d a l u
targów A u t o s t r a d a w K i e l c a c h .
K l i m a t y z a t o r y K o r w e k t a d l a pociągu e l e k t r y c z n e g o E N 95 W K D ( W a r s z a w s k a K o l e j D o j a z d o w a )
K o m f o r t p r z e z cały r o k
Oprócz t r a d y c y j n y c h i d o b r z e z n a n y c h n a r y n ­
k u klimatyzatorów K o n v e k t a d o autobusów,
autokarów, mikrobusów, c z y m a s z y n b u d o w ­
lanych w ofercie niemieckiego producenta,
a c o z a t y m i d z i e n a s z e j f i r m y , znajdują się k l i ­
m a t y z a t o r y d o pojazdów s z y n o w y c h . W t e j
g r u p i e p r o d u k o w a n e są k l i m a t y z a t o r y d l a
miejsca pracy k i e r o w c y (motorniczego)
z p r z e z n a c z e n i e m d o tramwajów, j a k również
k l i m a t y z a t o r y , a właściwie s y s t e m y o g r z e w a ­
nia k l i m a t y z a c j i - w e n t y l a c j i d l a przestrzeni pa­
sażerów.Nowe urządzenia k l i m a t y z a c y j n e
p r z e z n a c z o n e są d o pojazdów s z y n o w y c h
e l e k t r y c z n y c h ( n p . t r a m w a j e , pociągi e l e k ­
t r y c z n e ) i pojazdów s z y n o w y c h o napędzie
diesla (np. autobusy szynowe).Generalnie
wszystkie klimatyzatory przeznaczone d o po­
jazdów s z y n o w y c h charakteryzują się zwięk­
szoną odpornością n a d r g a n i a , niepałnością
i t d . , spełniają p r z y t y m w s z e l k i e n o r m y d o t y ­
czące urządzeń m o n t o w a n y c h w p o j a z d a c h
szynowych. Elementy zastosowane przy kon­
s t r u k c j i urządzenia charakteryzują się b e z a w a ­
ryjną pracą w długim o k r e s i e c z a s u . W a r t o
podkreślić, żc p r z e w i d y w a n y o k r e s p r a c y p o ­
j a z d u s z y n o w e g o w y n o s i o k . 3 0 l a t ; dlaporówn a n i a o k r e s p r a c y a u t o b u s u zakłada się
n a o k . 1 2 l a t . W o f e r c i e klimatyzatorów d l a p o ­
jazdów s z y n o w y c h e l e k t r y c z n y c h d l a p r z e ­
s t r z e n i pasażerów z n a j ­
dują się urządzenia o w y dajnościach
chłodni­
c z y c h o d 16 k W d o 3 8 k W .
Urządzenia t e znajdują
zastosowanie m . i n .
w tramwajach, jednost­
k a c h e l e k t r y c z n y c h i t d . Zapewniają pełny
k o m f o r t w pojeździe dzięki k l i m a t y z a c j i -ogrzcwaniu-wentylacji. W grupie klimatyza­
torów dła p r z e s t r z e n i pasażerów w p o j a z d a c h
s z y n o w y c h e l e k t r y c z n y c h o f e r u j e m y następu­
jące m o d e l e : H V A C 5 4 0 1 ; H V A C 6 4 0 I ; H V A C 6 4 0 2 ; H V A C 6 4 0 3 ; H V A C 8 4 0 1 . N a uwagę
zasługuje t u k l i m a t y z a t o r H V A C 5 4 0 I . T a
kompaktowa jednostka dachowa zabudowy­
w a n a j e s t n a pojeździe w d o w o l n e j ilości w z a ­
leżności o d z a p o t r z e b o w a n i a n a m o c chłodni­
czą. W p r z y p a d k u u s z k o d z e n i a j e d n e g o k l i m a ­
t y z a t o r a (pozostałe pracują prawidłowo) - p o ­
j a z d s z y n o w y może wyjechać n a trasę. U s z k o ­
d z o n a j e d n o s t k a k l i m a t y z a c y j n a może być
s z y b k o w y m o n t o w a n a i w j e j m i e j s c e w ciągu
zaledwie 3 minut zamontowana nowa, spraw­
na k l i m a t y z a c j a .
K l i m a t y z a t o r y K o n v e k t a dla przestrzeni pasa­
żerów d o t y c h c z a s z a m o n t o w a n e były m . i n .
w tramwajach w takich miastach jak Bonn,
K o l n , Istambuł. Wkrótce pojawią się w p o l -
Systemy klimatyzacji-ogrzewania
- wentylacji HVAC 5401 Komekta
zamontowane zostały na pociągu
elektrycznym EN 95 (produkcji
PESA Bydgoszcz) Warszawskiej
Kolei Dojazdowej
s k i e j s t o l i c y , a spodcać j c
można będzie n a pocią­
gu
elektrycznym
EN95 Warszawskiej
Kolei Dojazdowej,
wyprodukowanym
p r z e z firmę P e s a
z Bydgoszczy. F i r m a
P e s a zamontowała n a 4-członowym pojeź­
d z i e 6 s z t . klimatyzatorów K O N V E K T A
H V A C 5 4 0 I . Dzięki z a b u d o w i e urządzeń
grzewczo- wentylacyjno- klimatyzacyjnych
z a p e w n i o n e będą w pojeździe o d p o w i e d n i e
w a r u n k i t e m p e r a t u r o w e p r z e z cały r o k . Sześć
klimatyzatorów podłączonych z a pomocą
C A N - B u s s t e r o w a n e j e s t z a pomocą s t e r o w n i ­
ków K S 4 5 z dwóch k a b i n m a s z y n i s t y w zależ­
ności o d k i e r u n k u j a z d y . K l i m a t y z a t o r H V A C 5 4 0 1 c h a r a k t e r y z u j e się wydajnością chłod­
niczą w wysokości 1 6 k W i wydajnością
grzewczą 7 , 2 k W . 1 6 czujników t e m p e r a t u r y ,
r o z m i e s z c z o n y c h w różnych m i e j s c a c h , dłu­
g i e g o n a 4 0 metrów, 4-członowcgo pociągu
kontroluje zachowanie odpowiedniej tempera­
t u r y . Z pewnością w a l o r y n a s z e g o k l i m a t y z a ­
t o r a docenią pasażerowie, podróżujący n a c o
dzień pociągiem W a r s z a w s k i e j K o l e i D o j a z d o w e j .
NASI KLIENCI-NASZE PRODUKTY-NASI KLIENCI-NASZE PRODUKTY-NASI
KLIENCI
Nowość! N o w a w e r s j a p r o g r a m u d o a n a l i z y i a r c h i w i z a c j i d a n y c h z tachografów
Nowe funkcje TIS - Compact
W ślad z a w p r o w a d z e n i e m tachografów c y f r o ­
w y c h f i r m a n a s z a p r o p o n u j e k i l k a rozwiązań,
dotyczących a n a l i z y i a r c h i w i z a c j i d a n y c h z t a ­
chografów c y f r o w y c h . O s y s t e m a c h T I S - O f f i c e
i T I S - C o m p a c t pisaliśmy już n a l a m a c h n a s z e g o
w y d a w n i c t w a n i e j e d e n r a z . Wiosną t e g o r o k u
ukazała się j e d n a k n o w a w e r s j a p r o g r a m u T I S - C o m p a c t i o t y m w a r t o wspomnieć.
T T S - C o m p a c t j e s t p r a k t y c z n y m rozwiązaniem
a d r e s o w a n y m d o właścicieli n i e w i e l k i c h f l o t p o ­
jazdów- d o 1 0 samochodów. P r o g r a m t e n z a ­
p e w n i a p o d s t a w o w e wyposażenie służące
do pobierania, archiwizacji i wizualizacji da­
n y c h z pamięci m a s o w e j t a c h o g r a f u i z k a i l k i e ­
rowców.
Oprócz z n a n y c h n a m z a l e t , j a k :
• spełnienie wymogów p r a w n y c h nałożonych
na floty
• p o b i e r a n i e d a n y c h z pamięci m a s o w e j i k a r t
kierowców
• p r o s t a a r c h i w i z a c j a d a n y c h z pamięci m a s o w e j
i k a r l kierowców n a o d d z i e l n y m nośniku
• wizualizacja danych
• nie w y m a g a zasilania
p r o g r a m umożliwia d r u k o w a n i e w y g e n e r o w a ­
n y c h raportów, c o odróżnia tę wersję o d p o ­
towa wers/s TiS-Compact obok dotychczasowych
funkcji umożliwia drukowanie wygenerowanych raportów
p r z e d n i e j . N a s z e p r o s t e narzędzie s t a j e się więc
coraz bardziej r o z b u d o w a n y m i profesjonalnym
p r o g r a m e m d o obsługi tachografów c y f r o w y c h .
L i c z y m y , ĄC dzięki k o l e j n y m i n n o w a c j o m p r o ­
d u k t t e n s t a n i e się d l a użytkowników t a c h o g r a ­
fów j e s z c z e b a r d z i e j p r z y j a z n y i z a p e w n i j e s z c z e
większy k o m f o r t w obsłudze t a c h o g r a f u c y f r o ­
wego D T C O .
Nowość! N o w y k o m p u t e r n a w i g a c y j n y d l a zarządzania f l o t a m i - P C 5200 p r o
N a w i g u j e , i n f o r m u j e i zarządza
Nowy komputer nawigacyjny PC 5200 pro umożliwia
otrzymanie kluczowych informacji z punktu widzenia
zarządzającego flotą
W r a z z k o m p u t e r e m P C 5 2 0 0 pro, producent sys­
temów n a w i g a c y j n y c h S i e m e n s V D O o f e r u j e t e ­
r a z nawigację p o całej R u r o p i e , skierowaną d l a
klientów oczekujących p r o f e s j o n a l n y c h s y s t e ­
mów zarządzania flotą. Całabaza m a p o w a d o s t a r czana jest n a karlach S D . T a z m i a n a m a liczne za­
l e t y d l a operatorów f l o t o w y c h : urządzenie j e s t
tańsze niż porównywalne s y s t e m y o p a r t e n a C D
czy D V D , a poza t y m jest o w i e l e mniejsze. P o ­
n a d t o , rezygnując z k o n w e n c j o n a l n y c h rozwią­
zań C D c z y D V D , udało się stworzyć s y s t e m n i e ­
z w y k l e szybki. K o m p u t e r P C 5 2 0 0 pro nic jest
urządzeniem współpracującym z płytami C D
c z y D V D , l e c z przeszedł ewolucję w k i e r u n k u za­
stosowania kart S D , takich samych jak stosowane
w t e l e f o n a c h komórkowych, c z y a p a r a t a c h c y f r o ­
w y c h . K a r t y mają pojemność 2 G B i zawierają
kompletną sieć drogową E u r o p y w r a z z p u n k t a m i
P O I . R e z y g n a c j a z k o n w e n c j o n a l n y c h napędów
c z y n i P C 5 2 0 0 p r o urządzeniem b a r d z o e k o n o ­
m i c z n y m , o n i e z w y k l e małych g a b a r y t a c h ,
a p r z y tympotężnym w s w o i m działaniu. W y m i a ­
r y 1 3 x 1 2 x 3 , 7 c m pozwalają umieścić j e p r a k t y c z n i c wszędzie.
Równolegle z przejściem w nową technologię
wykorzystywania danych mapowych, Siemens
V D O zoptymalizował w i e l e f u n k c j i . N a przykład,
P C 5 2 0 0 p r o o f e r u j e już m a p y 3 D . D o d a t k o w o ,
w s t a n d a r d o w y m urządzeniu z n a j d u j e się z i n t e ­
g r o w a n y o d b i o r n i k T M C . S y s t e m więc m a ciągły
dostęp d o i n f o r m a c j i o u t r u d n i e n i a c h w m c h u , o b ­
jazdach i zmianach w organizacji m c h u . Zakres
monitorów, j a k i może być s t o s o w a n y z P C 5 2 0 0
p r o t o 3 różne, m o n t o w a n e n a k o k p i c i e e k r a ­
ny: 7 " ; 5 , 8 " oraz 3 , 8 ' \ N o w a nawigacja jest za­
p r o j e k t o w a n a t a k , a b y była u n i w e r s a l n y m e l e ­
m e n t e m , który może być d o w o l n i e k o n f i g u r o w a ­
n y w p r o c e s i e zarządzania flotą. Można t o osią­
gnąć p o p r z e z kombinację w łączeniu różnych
urządzeń S i e m e n s V D O będących w pojeździe.
Dzięki t e m u o t r z y m u j e m y k l u c z o w e i n f o r m a c j e
z p u n k t u w i d z e n i a zarządzania flotą/np. t r a c k a n d
t r a c i n g / . C e n t r u m d y s p o z y t o r s k i e może przesyłać
zamówienia i p o l e c e n i a o n - l i n e p r o s t o d o p o j a z d u
p o p r z e z G P R S , p o s i a d a j e g o aktualną pozycję
i s t a t u s o r a z może analizować z m i a n y t r a s l u b
opóźnienia zgłaszane p o p r z e z T M C . D o d a t k o w o
i s t n i e j e możliwość „załadowania" n o w e j t r a s y
z centrum dyspozytorskiego prosto do komputera
w d a n y m pojeździe. W t e n właśnie sposób f i r m y
mogą podnieść efektywność w y k o r z y s t a n i a floty
o r a z zmniejszyć k o s z l y . Ponieważ P C 5 2 0 0 p r o
p o s i a d a otwartą architekturę, może być użyty
p r z e z d o w o l n y c h dostawców rozwiązań floto­
w y c h i integratorów s y s t e m u , c e l e m z a i m p l e m e n ­
t o w a n a d o isliuejących już w m t m e rozwiązań.
N o w a linia r a d i o o d t w a r z a c z y V D O D a y t o n - „Entertainment L i n e " - c . d .
M u z y k a w każdym f o r m a c i e c z . II
W o s t a t n i m n u m e r z e zaprezentowaliśmy d w a
z czterech radioodtwarzaczy V D O D a y t o n z n o ­
w e j l i n i i , JSnlertaimnent". W t y m numerze przed­
s t a w i a m y d w a k o l e j n e o d t w a r z a c z e z n o w e j serii.
O d b i o r n i k i l e mają w s z y s t k i e n o w o c z e s n e o p c j e
o d t w a r z a n i a dźwięku w p o d s t a w o w y c h f o r m a ­
t a c h C D / C D - R 7 C D - R W / M P 3 p r z y uwzględnie­
niu 4 zaprogramowanych charakterystyk. O b y ­
d w a m o d e l e mają możliwość podłączenia z e ­
wnętrznych źródeł dźwięku, dzięki c z e m u może­
m y skorzystać z własnych b i b l i o t e k s t w o r z o n y c h
n a i n n y c h nośnikach. N o w o c z e s n y d e s i g n , m a r ­
k o w e w y k o n a n i e i d o s k o n a l e p a r a m e t r y dźwięku
przy atrakcyjnym poziomie c e n o w y m , pozwala­
ją cieszyć się c z y s t y m , k l a r o w n y m b r z m i e n i e m
u l u b i o n y c h utworów.
Entertainment Line -D a n e techniczne:
C D
C D
1107
Odtwarzacz C D / C D - R / C D - R W
4 x40 Watt mocy max
2 kanałowe wyjście w z m a c n i a c z a
Tuner RDS
ESP
• Ściągany p a n e l p r z e d n i
• Wejście k a r t S D / M M C / o p c j a
Aux In
•
•
•
•
•
•
•
•
1327
Odtwarzacz C D / C D - R / C D - R W / M P 3
4 x40 W a t t m o c y m a x
2 kanałowe wyjście w z m a c n i a c z a
Tuner R D S
ESP
Ściągany p a n e l p r z e d n i
Wejście k a r t S D / M M C / o p c j a
Aux In
DRAB
POL
NASI KLIENCI-NASZE P R O D U K T Y - N A S I KLIENCI-NASZE P R O D U K T Y - N A S I
KLIENCI
NEWS
KĄCIK
H A N D L O W O - T E C H N I C Z N Y
E D M E G O W ciężarówce D C A c t r o s 4 1 4 1
Firma Euro Trans jako pierwsza zamontowała w swojej ciężarówce nowy system EDM Eco
N o w y s y s t e m p o m i a r u zuży­
cia paliwa E D ME c o zamonto­
w a n y został w ciężarówce D C
Actros 4141 z silnikiem Euro4
B l u e T e c , należącej d o f i r m y
Euro Trans. Najnowsza wersja
o d c z y t u d a n y c h o zużyciu p a ­
l i w a dostarczana jest bezpo­
średnio z s z y n y C A N i n s t a l a c j i
elektrycznej pojazdu i silnika.
P o z w a l a t o n a bezpośredni
o b i e k t y w n y zapis danych o z u ­
życiu p a l i w a d o s y s t e m u z a ­
rządzania flotą F M 3 0 0 .
N o w e rozwiązanie p o z w a l a w y ­
eliminować rozbieżności w o c e ­
n i e zużytej ilości p a l i w a a r e j e ­
strowanej podczas tankowania
n a s t a c j i p a l i w , c z y też p o m i a ­
r e m ilości w z b i o r n i k u .
Oryginalne impulsatory w innej barwie
W związku z wejściem w życie d y r e k t y w y
U E w s p r a w i e e l i m i n o w a n i a związków
c h r o m u z materiałów e k s p l o a t a c y j n y c h ,
p r o d u c e n t S i e m e n s V D O wprowadził n o w e
s e r i e impulsatorów 2 1 5 5 , 2 1 5 9 o r a z 2 1 7 1 .
N a d a j n i k i impulsów mają zmienioną barwę
o b u d o w y o r a z n u m e r y zamówieniowe. N a ­
d a j n i k i impulsów mają t e r a z szarą barwę
EDM1404
o b u d o w y . Z m i e n i o n o również n u m e r y z a ­
mówieniowe, traktując j c j a k o kolejną m o ­
dyfikację technologiczną. W s z y s t k i e p o z o ­
stałe p a r a m e t r y t e c h n i c z n e , j a k również
w y m i a r y zewnętrzne, wewnętrzne o r a z
g w i n t y n i e uległy z m i a n i e i gwarantują p o ­
twierdzoną p r z e z poprzedników najwyższą
jakość g e n e r o w a n i a impulsów.
Nadajniki impulsów mają
teraz szarą barwę obudowy
i zmienione numery
zamówieniowe
w p o j a z d a c h Państwowej Straży Pożarnej
O d 4 l a t firma n a s z a współpracuje z firmą
G E R M A Z z Wrocławia. D o m S a m o c h o d o ­
w y G E R M A Z jest liderem w produkcji za­
budów s p e c j a l i s t y c z n y c h o r a z m o d y f i k a ­
c j a c h samochodów różnych m a r e k i typów.
W ciągu t e g o o k r e s u w i e l o k r o t n i e w p r o w a ­
dzaliśmy n a j n o w s z e rozwiązania i p r o d u k ­
t y firmy S i e m e n s V D O . Dziś t y m i p r o d u k ­
t a m i są s y s t e m y p o m i a r u zużycia p a l i w a
E D M 1 4 0 4 , wskaźniki i c z u j n i k i V D O o r a z
klimatyzatory K o n v e k t a . Ostatnio zakres
s w o j e j d o t y c h c z a s o w e j działalności f i r m a
G E R M A Z rozszerzyła o produkcję p o j a z ­
dów pożarniczych, w których t o z a s t o s o w a ­
n i e znalazł n a s z s y s t e m p o m i a r u zużycia
p a l i w a E D M 1404.
W pojazdach
Pai)stwowej
Straży Pożarnej,
produkowanych przez firmę
GERMAZ,
zastosowanie
znalazły systemy pomiaru
zużycia paliwa EDM 1404
Napisali o nas:
1 . A u t o F i r m o w e „Zarządzanie z e w s p o m a g a n i e m " , n r 3 / 2 0 0 7
2 . A u t o Świat P o r a d n i k c a r a u d i o , J R a d i o M P 3 w d o b r e j c e n i e " ,
nr2, 04.2007
3. A u t o Świat P o r a d n i k c a r a u d i o „Z nawigacją p r o s t o d o c e l u ? '
nr2,04.2007
4 . Ciężarówki, A n a l i z a d a n y c h " , n r 4 / 2 0 0 7
5 . E U K O F I . O T A „Przewodnik p o t r a s i e " , n r 4 / 2 0 0 7
6 . I n f o b u s „Nowa w e r s j a p r o g r a m u T I S - O f f i c c S t a r t e r K i t " ,
17.03.2007
7 . I n f o b u s „Nowa n a w i g a c j a przenośna P N 2 0 5 0 V D O D a y t o n " ,
27.02.2007
8. M a x i T u n i n g „Ciągle d o p r z o d u " , n r 4 / 2 0 0 7
9 . M o t o f o c u s „Nowa n a w i g a c j a przenośna P N 2 0 5 0 V D O D a y t o n " ,
01.03.2007
1 0 . T r a n s p o r t Przemysłowy „Nowa n a w i g a c j a przenośna", n r 1 / 2 0 0 7
1 1 . T r a n s p o r t T e c h n i k a M o t o r y z a c y j n a „STARTER K I T - n o w a
wersja programu TIS-Office", n r 4/2007
12. T r u c k f o c u s „Nowa w e r s j a p r o g r a m u T I S - O f f i c c S t a r t e r K i t " ,
20.03.2007
1 3 . V A N c x t r a „Nawigacja V D O D a y t o n P N 2 0 5 0 : n o w y s t y l , więcej
możliwości" n r 3 / 2 0 0 7
— 14. V A N c x t r a „Agregaty chłodnicze K o i w e k t a " , n r 4 / 2 6 0 7
W y d a w n i c t w o firmy D R A B P O L
'NEWS
W y d a w c a : D R A B P O L Spółka J a w n a , P. Drabczyński i J . L u d w i n
4 2 - 2 3 3 Mykanów, u l . A k a c j o w o 2 4 / 2 6
tel. 0 - 3 4 3 6 6 0 0 2 2 , f a x 0 - 3 4 3 6 6 0 1 0 2
[email protected] http://www.drabpol.pl

Podobne dokumenty

n a biznesowej g a l i 4 DRABPOL

n a biznesowej  g a l i 4 DRABPOL również k l i m a t y z a t o r y p r o d u k c j i f i r m y K O N V E K T A , p r z e z n a c z o n e właśnie d o u t r z y m a n i a k o m f o r t u termicznego w miejscu pracy kierowcy. F a b r...

Bardziej szczegółowo