2015 Kochać drugiego jak siebie

Transkrypt

2015 Kochać drugiego jak siebie
Kwiecieñ
2015
Kochaæ drugiego jak siebie
“Sta³em siê wszystkim
dla wszystkich”
(1 Kor 9, 22)
Piotr pewnego dnia
mia³ widzenie: wielki
obrus zstêpowa³
z nieba, a na nim by³o
wiele zwierz¹t.
Niektóre z nich
jednak by³y tymi,
których ludzie
nie jedli, poniewa¿
uwa¿ali je
za nieczyste.
Potem us³ysza³ g³os
Boga, który mu mówi³,
¿e ma je jeœæ, poniewa¿
ju¿ zosta³y oczyszczone.
Pewna dziewczynka, mia³a zawsze bardzo
niezadowolon¹ minê i nie chcia³a siê nigdy
bawiæ z dzieæmi z grupy Loryani.
Loryani zauwa¿y³a, ¿e ona lubi wykonywaæ
artystyczne przedmioty.
W chwilê potem przysz³a grupa osób by zaprosiæ
Piotra do rzymskiej rodziny, która chcia³a
pos³uchaæ o Jezusie; Piotr przyj¹³ zaproszenie.
Zrozumia³ w ten sposób sens snu, który mia³.
Sen ten przygotowa³ go, pozwalaj¹c mu pokonaæ
wszystkie obawy i strach.
Tak wiêc postanowi³y razem robiæ „origami”:
jest to japoñska sztuka wytwarzania ma³ych
przedmiotów z papieru. Dziewczynka by³a tak
zadowolona, ¿e a¿ zaczê³a siê uœmiechaæ!
Loryani, USA

Podobne dokumenty