Zarządzenie nr 0050.34.2012 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia

Transkrypt

Zarządzenie nr 0050.34.2012 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia
GNiPP.71442-49/10
Zarządzenie nr 0050.34.2012
Burmistrza Miasta Nowy Targ
z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami)
zarządzam, co następuje:
§1
Powołać Komisję Przetargową do przeprowadzenia w dniu 16 marca 2012 roku przetargu
ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym,
położonej w Nowym Targu przy ul. Harcerskiej 2, w następującym składzie osobowym:
1)
2)
3)
4)
5)
Janusz Jakobiszyn – Przewodniczący
Marian Kowalik – Z-ca Przewodniczącego
Stanisława Szołtysek
Tomasz Młynarczyk
Magdalena Policha
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podobne dokumenty