Warszawa, dn. 17-10-2016 r. Wyjaśnienie treści - ibprs

Transkrypt

Warszawa, dn. 17-10-2016 r. Wyjaśnienie treści - ibprs
Warszawa, dn. 17-10-2016 r.
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
W związku z otrzymanymi wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawę bezolejowej sprężarki
powietrza z generatorem azotu kompatybilnym ze spektrometrami Waters LCT Premiere XE oraz Thermo
Scientific LCQ” nr sprawy: ZP-5/2016/ZA, Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), udziela następujących
wyjaśnień.
Pytanie 1.
1. Jakie parametry musi mieć produkowany przez generator azotu gaz aby był kompatybilny ze spektrometrami
Waters LCT Premiere XE oraz Thermo Scientific LCQ?
1.1. W szczególności prosimy o podanie minimalnych parametrów:
1.1.1. Czystości azotu wyrażonej w % zawartości tlenu w produkowanym przez generator azocie (lub
innej jednostce umożliwiającej jego jednoznaczne określenie).
1.1.2. Ciśnienie produkowanego azotu wyrażonego w bar(g) (lub innej jednostce umożliwiającej jego
jednoznaczne określenie).
1.2. Jakie jest wymagane przyłącze na wyjściu z generatora azotu?
Odpowiedzi na pyt. 1.
Chodzi o wymagania generatorów azotu do LCMS o parametrach:
Ad. 1.1.1. Producenci spektrometrów podają, że urządzenia wymagają azotu wysokiej czystości – min. 95 %.
Ad. 1.1.2. Wymagane ciśnienie robocze produkowanego azotu, określone przez producentów spektrometrów
to min. 7 bar
Ad. 1.2. Wymagane przez urządzenia przyłącze na wyjściu generatora azotu to przyłącze typu Swagelok 1/4".
Pytanie 2.
Czy w "komplecie rocznego zestawu konserwacyjno-serwisowego" należy uwzględnić koszty pracy serwisu czy
tylko koszt samych materiałów eksploatacyjnych podlegających wymianie podczas pierwszego roku pracy
generatora azotu?
Odpowiedź na pyt. 2.
Zamawiający wymaga, aby w pierwszym roku pracy generatora azotu serwis gwarancyjny, oprócz dostarczenia
„rocznego zestawu konserwacyjno-serwisowego”, obejmował również wszystkie czynności niezbędne dla
utrzymania gwarancji i prawidłowej pracy urządzenia, tj. m. in. wymagane dokumentami DTR (dokumentacji
techniczno-rozruchowej) kalibracje, przeglądy okresowe, walidacje, czyszczenie, konserwacje, wymiany (np.
filtrów, uszczelek), itp.
Pytanie 3.
Czy urządzenie ma być wyposażone w separator kondensatu woda-olej?
Odpowiedź na pyt. 3.
Tak, Zamawiający wymaga sprężarki bezolejowej, która powinna być wyposażona w separator wody,
z elektronicznym, automatycznym spustem kondensatu.
Pytanie 4.
Czy sprężarka ma zostać wyposażona w osuszacz ziębniczy utrzymujący temperaturę punktu rosy sprężonego
powietrza poniżej +3°C?
Odpowiedź na pyt. 4.
Tak, sprężarka ma być wyposażona w osuszacz ziębniczy utrzymujący temperaturę punktu rosy sprężonego
powietrza poniżej +3°C
PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ
inż. Marcin Sokołowski

Podobne dokumenty