Informacja o wyborze - Lodowisko - debica

Transkrypt

Informacja o wyborze - Lodowisko - debica
Dębica, dnia 20-06- 2011 r.
Znak: BZP.271.17.2011.JS
INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Gmina Miasto Dębica, działając w oparciu o Art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) niniejszym informuje,
Ŝe w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego na następujące zadanie inwestycyjne:
Wymiana band na lodowisku krytym przy ul. Piłsudskiego 19 w Dębicy
jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
HEFAL SERWIS S.A.
ul. Marklowicka 30A, 44-300 Wodzisław Śląski
Wartość wybranej oferty: 295 077,00 zł brutto.
Oferta ta spełnia warunki zawarte w specyfikacji i kryterium najniŜszej ceny.
Lista Wykonawców, którzy złoŜyli oferty w postępowaniu.
Nr
oferty
Nazwa Wykonawcy
Adres
Punktacja przyznana
ofercie w kryterium
cena 100 %
1.
F.H. FAIR-PLAY S.C.
ul. Parkowa 14
34-400 Nowy Targ
92,98 pkt
2.
WM INTERNATIONAL Paweł Doliński
ul. Prof. Bartla 19c/31
30-389 Kraków
60,73 pkt
3.
Konsorcjum firm:
Budowa Lodowisk TOL Sp. z o.o.
REMOV Sport s.r.o.
ul. Widok 19, lok. 197
00-026 Warszawa
66,27 pkt
4.
HEFAL SERWIS S.A.
ul. Marklowicka 30A
44-300 Wodzisław Śląski
100,00 pkt
Naczelnik Wydziału Inwestycji
mgr inŜ. GraŜyna Rymut
Gmina Miasto Dębica
ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica
tel. (14) 683 81 00, fax. (14) 683 81 61

Podobne dokumenty