Raport Roczny 2013

Transkrypt

Raport Roczny 2013
Raport roczny 2013
Polska współpraca
na rzecz rozwoju
1→1
Opracowanie i redakcja: Zespół Departamentu Współpracy Rozwojowej
Projekt graficzny, skład i łamanie: Joanna Pamuła (Super Super)
Korekta: Łukasz Babiel
Druk: Agencja Reklamowo-Wydawnicza, A. Grzegorczyk
Warszawa 2014
ISSN 2080-6167
Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie
Autorstwa 3.0 Polska, http://creativecommons.org/licences/by/3.0/pl
Zdjęcie na okładce: „Hodowla warzyw szklarniowych”,
Al Zubaidat, Autonomia Palestyńska, fot. Elisa Halabi
2→3
Raport roczny 2013
Szanowni Państwo
W październiku 2013 roku Polska została przyjęta do
Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD. Członkostwo
w klubie największych donatorów pomocy potwierdza
pozycję Polski jako odpowiedzialnego uczestnika międzynarodowej współpracy rozwojowej.
Rok 2013 stanowił także ważny etap w międzynarodowej debacie o współpracy rozwojowej po 2015 roku. Na forum ONZ dokonano
oceny stopnia realizacji Milenijnych Celów
Rozwoju i zainicjowano globalny proces
formułowania nowych celów rozwojowych.
Dwadzieścia pięć lat polskiej transformacji oraz wyzwania stojące przed wspólnotą
międzynarodową skłoniły nas do uznania
dobrego rządzenia i dostępu do energii za
kluczowe czynniki w walce z ubóstwem oraz
we wspieraniu zrównoważonego rozwoju.
Z końcem 2013 roku na półmetku znalazł się
proces wdrażania Wieloletniego programu
współpracy rozwojowej na lata 2012–2015.
Zdobyte doświadczenia ułatwią przygotowanie założeń kolejnego Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016–
2020 oraz umożliwią dalsze, efektywne
wykorzystanie funduszy publicznych w celu
wspierania krajów rozwijających się.
Zgodnie z przyjętymi priorytetami w 2013
roku ponad 60 procent pomocy rozwojowej
przeznaczyliśmy na rzecz państw Partnerstwa Wschodniego, zabiegając o zmniejszenie dystansu dzielącego je od Unii Europejskiej. Z kolei ze względu na krytyczną
sytuację ludności cywilnej w ogarniętej wojną domową Syrii, większość pomocy humanitarnej przeznaczyliśmy, podobnie jak rok
wcześniej, na pomoc dla uchodźców syryjskich w Jordanii i Libanie.
Dzięki aktywności polskich organizacji pozarządowych polska pomoc rozwojowa do-
Polska współpraca na rzecz rozwoju
tarła w 2013 roku do krajów Afryki Wschodniej, Azji i Bliskiego Wschodu oraz Ameryki
Łacińskiej. Fundacja Solidarności Międzynarodowej zrealizowała szereg projektów
służących wspieraniu procesów demokratycznych w sąsiedztwie Unii Europejskiej
i innych zakątkach globu. Wolontariusze
z Polski pomagali najbardziej potrzebującym m.in. w Sudanie Południowym i w Zambii.
Z dużą satysfakcją odnotowujemy stale rosnącą aktywność naszych placówek dyplomatycznych na rzecz wspierania lokalnych
społeczności w krajach rozwijających się.
W ramach systemu małych grantów w 2013
roku zrealizowano wiele inicjatyw, których
znaczenie dla wspólnot lokalnych jest niezmiernie ważne.
Zapraszamy do lektury.
Zespół Departamentu
Współpracy Rozwojowej MSZ
Polska dwustronna oficjalna pomoc rozwojowa w 2013 r.
z podziałem na regiony świata*
Suma końcowa: 223 631 959 PLN**
* Przyjęty podział na regiony świata uwzględnia klasyfikację DAC OECD
** Z pominięciem umów kredytowych oraz umorzeń długów
Partnerstwo Wschodnie
134 649 915 PLN
Afryka Północna
1 914 405 PLN
Ameryka Łacińska
1 413 040 PLN
Afryka Subsaharyjska
10 440 846 PLN
Nieprzypisane do regionu/kraju
32 852 689 PLN
Polska
4 483 689 PLN
Bałkany
3 961 498 PLN
Daleki Wschód
3 828 532 PLN
Bliski Wschód
10 985 003 PLN
Azja Środkowa i Południowa
19 026 426 PLN
Oceania
75 916 PLN
6→7
Raport roczny 2013
Spis treści
Wstęp 3
1. Polska oficjalna pomoc rozwojowa w liczbach
8
2. Zmiany w systemie polskiej współpracy rozwojowej 14
2.1. Ewaluacja projektów polskiej współpracy rozwojowej
3. Przykłady działań pomocowych zrealizowanych w 2013 roku
17
18
3.1. Demokracja i prawa człowieka 20
3.1.1. Wybrane projekty 21
3.1.2. Europejski Fundusz na rzecz Demokracji
22
3.2. Transformacja systemowa
23
3.2.1. Działania polskiej administracji 24
3.2.2. Programy MSZ: AAPPW, SENSE 26
3.3. Obszary i kraje priorytetowe polskiej pomocy
28
3.3.1. Partnerstwo Wschodnie 28
3.3.2. Azja Środkowa 37
3.3.3. Afryka Wschodnia 39
3.3.4. Autonomia Palestyńska 41
3.4. Małe granty
42
3.5. Programy stypendialne 44
3.5.1. Program stypendialny im. Stefana Banacha
45
4. Pomoc humanitarna
46
4.1. Wybrane działania humanitarne 48
5. Polska w systemie międzynarodowej współpracy rozwojowej
50
5.1. Debata na forum międzynarodowym
52
5.2. Wieloletnie ramy finansowe UE do 2020 roku
52
5.3. Wspólne programowanie UE 53
6. Edukacja globalna 54
7. Wolontariat 58
8. Działania promocyjne i informacyjne 62
9. Aneks 67
Polska współpraca na rzecz rozwoju
8→9
Raport roczny 2013
Rozdział 1
Polska oficjalna
pomoc rozwojowa
w liczbach
9→9
„Ściąga”. Zdjęcie nagrodzone
w konkursie fotograficznym
„Rozwój w obiektywie 2013”
– I miejsce w kategorii
Edukacja i przedsiębiorczość
kluczem do lepszego życia
fot. Adam Rostkowski
Polska współpraca na rzecz rozwoju
Rozdział 1
Polska oficjalna pomoc
rozwojowa w liczbach
W 2013 r. polska oficjalna pomoc rozwojowa (ODA) wyniosła prawie 1 mld 478 mln zł1 i była większa o 4% niż
w roku poprzednim. W 2012 r. wartość ODA w stosunku
do dochodu narodowego brutto (DNB) wyniosła 0,09%,
natomiast w 2013 r. stanowiła 0,1% DNB.
1. | Dane zostały
przygotowane w oparciu
o rozliczenia projektów
finansowanych ze środków
publicznych RP oraz
w oparciu o informacje
dostarczone przez Komisję
Europejską, stan na
sierpień 2014 r.
74% ODA (ponad 1 mld zł) Polska udzieliła
kanałem wielostronnym, głównie w formie
składki do budżetu UE oraz wpłaty do Europejskiego Funduszu Rozwoju (łącznie 1,019
mld zł). Resztę stanowiły wpłaty do budże-
Oficjalna pomoc rozwojowa
w latach 2005–2013 (PLN)
1500
tów, także na konkretne projekty, agend Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz innych międzynarodowych organizacji, w tym
na pomoc humanitarną.
źródło: oprac. własne msz
1200
900
600
300
0
2005
2006
Pomoc dwustronna
10 → 11
Raport roczny 2013
2007
2008
2009
2010
Pomoc wielostronna
2011
2012
2013
ODA łącznie
Wartość dwustronnej pomocy rozwojowej
wyniosła w 2013 r. ponad 386 mln PLN, co
stanowiło 26% całości ODA. Po odjęciu od
tej kwoty wartości umów pożyczkowych
oraz umów umorzeń długów wartość dwustronnej pomocy wyniosła około 223 mln
PLN. Główny kanał dystrybucji stanowiły
instytucje sektora finansów publicznych,
przede wszystkim ministerstwa oraz pol-
skie placówki dyplomatyczne. W ten sposób
przekazano 70% środków przeznaczonych
na dwustronną pomoc rozwojową. Ważną
rolę w tym kanale dystrybucji odegrały polskie organizacje pozarządowe, które zrealizowały działania o wartości 14,7% pomocy
dwustronnej. Pozostałe środki wydatkowano za pośrednictwem uniwersytetów, instytucji naukowych.
W 2013 r. polska dwustronna
pomoc rozwojowa wyniosła
386 624 091 zł, co stanowiło
26% całości ODA.
Sektorowy podział polskiej dwustronnej
współpracy rozwojowej, zgodny z kodami
pomocy przyjętymi przez Komitet Pomocy Rozwojowej OECD (DAC OECD), przedstawia poniższa tabela. Dla celów porównawczych, tabela nie uwzględnia kredytów
Polska wielostronna
współpraca rozwojowa
w 2013r.
Unia Europejska:
1 018 689 942 PLN
•
Budżet Komisji Europejskiej
857 815 459 PLN
•
Europejski Fundusz Rozwoju
160 874 482 PLN
Suma końcowa
1 091 236 219 PLN
System Narodów Zjednoczonych
50 985 517 PLN
Pozostałe
21 560 760 PLN
Polska współpraca na rzecz rozwoju
źródło: oprac. własne msz
i oddłużeń, których wartość netto wyniosła
prawie 163 mln PLN, a więc ok. 42% dwustronnej współpracy rozwojowej. Tabela
przedstawia jedynie wartość dwustronnej
współpracy rozwojowej, która zgodnie z metodologią DAC OECD odpowiada konkretnym sektorom wsparcia.
Jednym z najważniejszych obszarów dwustronnej współpracy rozwojowej, obok
edukacji (41%), było dobre rządzenie, które
– zgodnie z kodami DAC OECD – obejmuje
również działania na rzecz budowy demo-
Dwustronna współpraca
rozwojowa w podziale na
kanały dystrybucji środków
(kategorie DAC OECD,
bez uwzględnienia umów
kredytowych oraz umorzeń
długów).
kracji oraz wsparcia społeczeństwa obywatelskiego (34% dwustronnej współpracy).
W ramach wsparcia transformacji systemowej projekty realizowane były w różnych
sektorach, w tym dot. zdrowia, wody i ścieków, polityki społecznej, transportu, energii, biznesu i innych usług, rolnictwa oraz
ochrony środowiska (ok. 16%). Pomoc humanitarna, w tym pomoc dla uchodźców i osób
starających się o status uchodźcy na terenie
RP, stanowiła 7% wartości współpracy dwustronnej w ujęciu sektorowym.
Instytucje sektora finansów publicznych
157 204 292 PLN 70,30%
źródło: oprac. własne msz
NGO
32 944 198 PLN
14,73%
Suma końcowa
223 631 959 PLN
Pomoc dwustronna poprzez organizacje międzynarodowe
15 747 747 PLN 7,04%
Uniwersytety, PAN, inst. naukowe, badawcze i rozwojowe
15 818 218 PLN 7,07%
12 → 13
Raport roczny 2013
Polska współpraca na rzecz rozwoju
Edukacja
94 485 749 PLN
42,25%
Wsparcie sektora rządowego oraz społeczeństwa
76 899 813 PLN
34,39%
Współpraca rozwojowa
w 2013 r. w podziale na
główne sektory wsparcia
(bez uwzględnienia umów
kredytowych oraz umorzeń
długów, kategorie DAC
OECD).
źródło: oprac. własne msz
Pomoc humanitarna
15 747 747 PLN
7,04%
Infrastruktura i usługi społeczne oraz kultura
10 110 153 PLN
4,52%
Opieka zdrowotna
3 930 231 PLN
1,76%
Rolnictwo
3 740 494 PLN
1,67%
Wytwarzanie i przesył energii
3 371 048 PLN
1,51%
Promocja pomocy rozwojowej
3 362 073 PLN
1,50%
Gospodarka wodna/uzdatnianie wody
3 128 044 PLN
1,40%
Ochrona środowiska
2 416 129 PLN
1,08%
Wspieranie biznesu/prywatyzacja
2 012 589 PLN
0,90%
Rozwój miejski i wiejski
1 810 700 PLN
0,81%
Bankowość i usługi finansowe
1 781 779 PLN
0,80%
Koszty administracyjne
788 016 PLN
0,35%
Leśnictwo
47 394 PLN
0,02%
14 → 15
Raport roczny 2013
Rozdział 2
Zmiany w systemie
polskiej współpracy
rozwojowej
15 → 15
Konferencja „Dlaczego warto
pomagać? Współpraca rozwojowa jako narzędzie polityki
zagranicznej”
fot. Krzysztof Naumczuk
Polska współpraca na rzecz rozwoju
Rozdział 2
Zmiany w systemie polskiej
współpracy rozwojowej
Polska przystąpiła 22 października 2013 r. do Komitetu
Pomocy Rozwojowej OECD. Członkostwo w Komitecie
potwierdziło naszą pozycję jako znaczącego kraju-dawcy
pomocy rozwojowej.
1. | Od 13 lutego 2013 r.
Polska Fundacja Międzynarodowej Współpracy na
rzecz Rozwoju „Wiedzieć
Jak” funkcjonuje pod nową
nazwą – Fundacja Solidarności Międzynarodowej.
Przynależność do DAC daje Polsce możliwość
udziału w pracach jednego z najbardziej prestiżowych forów współpracy międzynarodowej, zrzeszającego najważniejszych dawców
pomocy rozwojowej na świecie.
Stanowi także potwierdzenie spełnienia
przez Polskę warunków odnośnie do wielkości
udzielanej pomocy rozwojowej oraz zapewnienia systemowi pomocy rozwojowej odpowiednich ram prawnych. Z dniem 20 listopada 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy
o współpracy rozwojowej. Nowa regulacja
Budowa
systemu nawadniania,
Autonomia Palestyńska
fot. elias halabi
16 → 17
Raport roczny 2013
rozszerzyła definicję pomocy rozwojowej
oraz wprowadziła zmianę nazwy fundacji 1
wykonującej zadania wynikające z ustawy.
Po nowelizacji ustawy do kręgu biorców
polskiej pomocy rozwojowej, oprócz państw
z listy ustalonej przez DAC OECD (zwanych w ustawie „państwami rozwijającymi
się”), dodano „społeczeństwa tych państw”.
Zmiana ta została podyktowana faktem, iż
polska współpraca rozwojowa adresowana
jest także bezpośrednio do obywateli wyżej
wspomnianych krajów, np. poprzez zapraszanie ich do udziału w programach stypen-
dialnych realizowanych w Polsce. W końcu
2013 r. wdrażanie Wieloletniego programu
współpracy rozwojowej na lata 2012–2015
osiągnęło półmetek. Przyjmując minimalny
czteroletni okres obowiązywania tego programu, założono, że nie będzie podlegał on
przeglądowi w tym okresie.
Pomoc dzieciom i młodzieży,
Tibilisi (Gruzja)
fot. Justyna Mielinikiewicz
2.1. Ewaluacja projektów polskiej współpracy rozwojowej
Coraz większe znaczenie w systemie programowania współpracy rozwojowej odgrywa
ewaluacja projektów i programów polskiej
pomocy. Działania ewaluacyjne w 2013 r.
służyły ocenie skuteczności inicjatyw zrealizowanych w latach 2010–2012 w obszarach: rozwój regionalny, budowa potencjału
administracji publicznej i samorządowej na
Ukrainie oraz edukacji globalnej o charak-
Polska współpraca na rzecz rozwoju
terze systemowym w Polsce z uwzględnieniem problematyki praw człowieka. Wyniki ewaluacji zarysowały możliwy kierunek
zmian w planowaniu i realizacji inicjatyw
rozwojowych w kolejnych latach. Ponadto
ujawniły, że stosunkowo niewielkie korekty mogą przyczynić się do wzmocnienia pozytywnego wizerunku polskiej współpracy
rozwojowej2 .
2. | Szczegółowe informacje
dotyczące wyników przeprowadzonych ewaluacji znaleźć
można w zakładce ewaluacja
na portalu internetowym
polskiej pomocy:
http://www.polskapomoc.
gov.pl/Dokumenty,i,publikacje,83.html#ewaluacja
18 → 19
Raport roczny 2013
Rozdział 3
Przykłady działań
pomocowych zrealizowanych w 2013 roku
Ćwiczenia symulacyjne w zakresie prewencji katastrof
naturalnych w Gruzji
fot. Justyna Mielnikiewicz
Polska współpraca na rzecz rozwoju
Rozdział 3
Przykłady działań pomocowych
zrealizowanych w 2013 roku
W 2013 roku polska współpraca rozwojowa – zgodnie z Wieloletnim programem współpracy rozwojowej na lata 20122015 – koncentrowała się na dwóch tematycznych obszarach
wsparcia: demokracji i prawach człowieka oraz transformacji
systemowej.
Priorytety geograficzne polskiej współpracy rozwojowej obejmowały: sześć państw
Partnerstwa
Wschodniego
(Armenię,
Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Mołdawię
i Ukrainę), osiem krajów Afryki Wschodniej
(Burundi, Etiopię, Kenię, Rwandę, Somalię,
Sudan Południowy, Tanzanię i Ugandę), dwa
kraje Afryki Północnej (Libię i Tunezję),
trzy kraje Azji (Afganistan, Kirgistan i Tadżykistan) oraz Autonomię Palestyńską.
3.1. Demokracja i prawa człowieka
Demokracja i prawa człowieka, na których
zbudowana jest wspólnota europejska, nie
są wartościami powszechnymi na świecie,
a wręcz deficytowymi w wielu jego regionach. Sytuacja ta dotyczy w sposób szczególny krajów rozwijających się. Doświadczenie
Polski ostatnich 25 lat jest najlepszym przykładem, że istnieje bliski związek między
wartościami demokratycznymi a dążeniem
do zapewnienia trwałego i sprawiedliwego
rozwoju społeczno-gospodarczego. Stąd też
jednym z tematycznych celów przekrojowych polskiej współpracy rozwojowej jest
demokracja i prawa człowieka.
Zadania służące wspieraniu przemian demokratycznych w krajach, w których ich realizacja w 2013 r. mogłaby natrafić na ograniczenia instytucjonalne i prawne, zostały
zlecone przez MSZ Fundacji Solidarności
Międzynarodowej (FSM). Na mocy ustawy
z 16 września 2011 r. o współpracy rozwo-
20 → 21
Raport roczny 2013
jowej Minister Spaw Zagranicznych może
zlecać Fundacji realizację zadań z tego zakresu w krajach, w których panują szczególne warunki polityczne. Głównym obszarem
działalności Fundacji są kraje Partnerstwa
Wschodniego, a także państwa Azji Środkowej, Tunezja i Mjanma.
W 2013 r. FSM zrealizowała – podobnie jak
w 2012 r. – program „Wsparcie Demokracji”,
sfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP. W ramach tego programu wsparte zostały projekty polskich
organizacji pozarządowych podejmujących,
we współpracy z partnerami lokalnymi,
wspólne inicjatywy na rzecz wspierania prodemokratycznych przemian w krajach, gdzie
system polityczny posiada jedynie pewne
elementy uznawane za demokratyczne oraz
w krajach znajdujących się w okresie transformacji systemowej.
Program „Wsparcie Demokracji” realizowany jest m.in. poprzez otwarte konkursy
grantowe dla organizacji pozarządowych,
zapytania ofertowe (na inicjatywy proponowane przez Fundację i realizowane przez
organizacje pozarządowe) i zadania realizowane bezpośrednio przez Fundację w poro-
zumieniu z MSZ (m.in. prowadzenie Centrum Informacyjnego dla Władz Lokalnych
Republiki Mołdawii). Fundacja przeprowadza również rekrutację i organizuje wyjazdy polskich obserwatorów na wybory parlamentarne w ramach misji OBWE/ODiHR.
3.1.1 Wybrane projekty
Szkoła debat, Gruzja
fot. Centrum Edukacji
Obywatelskiej
Projekt: Szkoła debat
Projektodawca: Centrum Edukacji Obywatelskiej
Kwota dofinansowania: 130 865 PLN
Celem projektu „Szkoła debat”, realizowanego od 2013 r. i kontynuowanego w 2014 r.,
jest wzmocnienie samorządności uczniowskiej w gruzińskich szkołach. Zaproponowana przez Fundację CEO forma debaty daje
uczniom możliwość dyskusji o sprawach
szkoły oraz nawiązania dialogu z nauczycielami i dyrekcją. Organizacją partnerską
Fundacji był Bridge of Friendship „Kartlosi”.
Działania prowadzone były w sześciu szkołach w regionach Szida Kartlia, Mccheta
Mtianetia i Kwemo Kartlia. Warsztaty
wspierające przygotowanie debat szkolnych
Polska współpraca na rzecz rozwoju
przeprowadzili gruzińscy trenerzy z doświadczeniem w nieformalnych działaniach
edukacyjnych, których wcześniej przeszkoliła Fundacja CEO. W treningach prowadzonych przez polskich ekspertów wzięli również udział gruzińscy nauczyciele, pracujący
z uczniami przygotowującymi debaty.
W ramach projektu odbyło się kilkanaście
szkolnych debat. Najaktywniejsi uczniowie zostali zaproszeni do Polski, gdzie mieli
okazję wziąć udział w warsztatach i poznać
funkcjonowanie samorządów uczniowskich
w polskich szkołach.
Projekt: Sprawiedliwość okresu transformacji – doświadczenie Polski dla Tunezji
Projektodawca: Fundacja Solidarności Międzynarodowej
Kwota dofinansowania: 130 865 PLN
W 2013 r. Polska kontynuowała wsparcie
dla Tunezji. Na zlecenie MSZ Fundacja Solidarności Międzynarodowej przeprowadziła
w Tunisie warsztaty poświęcone edukacji
obywatelskiej (w tym edukacji o prawach
człowieka), zadaniom mediów w okresie
przejściowym, a także roli archiwów państwowych, instytucji publicznych i organizacji obywatelskich w ustalaniu faktów oraz
sposobom rozliczeń z przeszłością (lustracja, kompensacje, rehabilitacja ofiar).
W dwóch warsztatach, poprowadzonych
przez ekspertów Instytutu Pamięci Narodowej, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Naczelnej Rady Adwokackiej i Instytutu
Studiów Politycznych PAN, wzięli udział
przedstawiciele pozarządowych organizacji
obrony praw człowieka, mediów i administracji publicznej. Przy realizacji projektu
z Fundacją współpracowała Ambasada RP
w Tunisie, a tunezyjskim partnerem projektu była organizacja Labo’Democratique.
Uczestnicy warsztatów wspólnie wypracowali listę rekomendacji odnośnie do konieczności konsultowania ze społeczeństwem
obywatelskim ustawodawstwa dotyczącego
archiwów, pilnej potrzeby zlokalizowania
i zabezpieczenia archiwów dyktatury, a następnie przekazania ich niezależnej instytucji; ustanowienia prawa do wglądu i ewentualnego sprostowania danych zawartych
w aktach, ujawnienia akt osób publicznych
oraz wspierania przez państwo uświadamiających i edukacyjnych inicjatyw społecznych. (Projekt pt. „Sprawiedliwość okresu
transformacji – doświadczenie Polski dla
Tunezji” jest kontynuowany w 2014 r.).
3.1.2. Europejski Fundusz na rzecz Demokracji
Rok 2013 był kluczowy dla trwałego zakorzenienia się Europejskiego Funduszu na
rzecz Demokracji (ang. European Endowment for Democracy, EED) w europejskim
spektrum działań demokratyzacyjnych oraz
dla budowy zdolności instytucjonalnych Sekretariatu EED.
Została opracowana procedura udzielania
grantów, nawiązano relacje z potencjalnymi
beneficjentami z krajów Europejskiego Sąsiedztwa i partnerami oraz podjęto pierwsze
decyzje o wsparciu finansowym dla działań
demokratyzacyjnych.
Pierwsze posiedzenie Rady Zarządzającej
EED, pod przewodnictwem Wysokiej przedstawiciel C. Ashton, odbyło się 9 stycznia
2013 r. w Brukseli. Rada zdecydowała jednomyślnie o wyborze ówczesnego podsekretarza stanu w MSZ, J. Pomianowskiego,
22 → 23
Raport roczny 2013
na stanowisko dyrektora wykonawczego.
Otwarcie Sekretariatu i przekazanie przez
Polskę budynku na siedzibę EED miało
miejsce w Brukseli 27 maja 2013 r. W wydarzeniu wzięli udział m.in. ministrowie
spraw zagranicznych, w tym Polski i Litwy,
wysocy przedstawiciele instytucji europejskich, kluczowych partnerów i środowisk
pozarządowych.
W lipcu Sekretariat EED rozpoczął funkcjonowanie, a od połowy sierpnia uruchomiono
przyjmowanie, za pośrednictwem strony internetowej, wniosków o wsparcie. W ciągu
pierwszych kilku miesięcy wpłynęło ok. 400
aplikacji, co dowodzi dużego zapotrzebowania na pomoc społeczeństwu obywatelskiemu w krajach sąsiedztwa UE. Polska jako
kraj inicjujący w 2011 r. powstanie Funduszu
przekazała w 2013 r. na jego rzecz wsparcie
finansowe w wysokości 5 mln euro.
EED wspiera procesy demokratyzacyjne,
w tym szeroko pojęte społeczeństwo obywatelskie, w krajach Europejskiego Sąsiedztwa. Dzięki kierowaniu pomocy na zasadach
mniej sformalizowanych, elastycznych,
w tym również do niezarejestrowanych grup
i liderów, EED uzupełnia działania instytucji europejskich. Jedną z zalet Funduszu
jest również możliwość udzielania wsparcia
w sytuacjach wymagających natychmiastowego reagowania, a także we wczesnych fazach przemian demokratycznych.
Więcej:
www.democracyendowment.eu
3.2. Transformacja systemowa
W 2013 r. polskie instytucje publiczne dzieliły się z krajami partnerskimi doświadczeniami z zakresu transformacji systemowej.
Wiedza i doświadczenia polskich ekspertów
są szczególnie przydatne w obszarach:
• wsparcia rozwoju przedsiębiorczości oraz
udostępnienia polskich doświadczeń z zakresu
przyciągania inwestycji zagranicznych; podjęte
działania: wykorzystanie naszych doświadczeń
w wybranych sektorach na Ukrainie, wspiera-
Polska współpraca na rzecz rozwoju
nie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
w Tadżykistanie;
• reformy wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (policja, straż graniczna, zwalczanie
przestępczości, walka z korupcją);
• rozwiązywania problemów społecznych, będących następstwem transformacji systemowej;
przykładem może być współpraca z gruzińskim
rządem, której celem jest utworzenie w Gruzji
systemu wsparcia osób niepełnosprawnych.
„Jesteśmy tutaj, aby wspierać
tych, którzy są osamotnieni.
Gdyż to właśnie oni, wyborcy
– zwykli ludzie, społeczeństwo
obywatelskie, oddolne ruchy
społeczne – powinni mieć swój
udział w rządzeniu w swoich
krajach” – podkreślił minister
Radosław Sikorski w trakcie
uroczystego otwarcia siedziby
EED w Brukseli.
fot. msz
Szkolenie strażaków
z Ukrainy
fot. Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie
3.2.1. Działania polskiej administracji
Inicjatywy realizowane przez administrację
rządową przeważnie skupiały się na wsparciu transformacji systemowej w krajach
priorytetowych polskiej współpracy rozwojowej, a w szczególności w krajach Partnerstwa Wschodniego oraz Tunezji.
1. | Włącznie z projektami Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego,
których opis znajduje się
w części poświęconej
programom stypendialnym
dofinansowanym przez
MSZ.
2. | Włącznie z kwotą przeznaczoną na stypendia
w wysokości 3,55 mln zł.
W 2013 r. administracja rządowa zrealizowała 331 projekty, w tym pięć projektów modułowych rozpoczętych w 2012 r. oraz jeden
nowy projekt modułowy, kontynuowany
w 2014 r. Przeznaczono na nie łącznie ok.
10 mln zł 2 . W realizację projektów rozwojowych zaangażowanych było łącznie 11 resortów oraz wiele jednostek im podległych, jak
komendy policji czy szkoły służby pożarniczej, które bezpośrednio wdrażały zadania
projektowe.
Największa liczba projektów dotyczyła
obszaru bezpieczeństwa publicznego, zarządzania granicami oraz usprawnienia
mechanizmów reagowania na katastrofy naturalne i redukowania ryzyka ich wystąpienia. Działania podjęte przez Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych obejmowały: poprawę
bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej
i przemytowi towarów; wsparcie podmio-
24 → 25
Raport roczny 2013
tów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
ludności; zarządzanie kryzysowe i ochronę środowiska naturalnego. W Mołdawii,
Afganistanie i na Ukrainie kontynuowano
współpracę ze strażą pożarną, szkoląc i wyposażając niemal 100 funkcjonariuszy. Realizowano także działania na rzecz podniesienia kompetencji służb granicznych oraz
policji w Mołdawii i na Ukrainie. W Tunezji
MSW wdrożyło we współpracy z tunezyjskim partnerem projekt dotyczący zarządzania migracjami i granicami oraz zwalczania handlu ludźmi. Tunezyjczycy odbyli
staże w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie oraz Departamencie Polityki Migracyjnej MSW.
Projekty Ministerstwa Gospodarki dotyczyły wspierania rozwoju małych i średnich
przedsiębiorstw. Przedstawiciele biznesu
i władz lokalnych z Ukrainy i Tadżykistanu
zapoznali się z polskimi doświadczeniami,
związanymi z przyciąganiem bezpośrednich
inwestycji zagranicznych.
Działania z obszaru przedsiębiorczości
realizowało także Ministerstwo Edukacji Narodowej za pośrednictwem Ośrodka
Rozwoju Edukacji. Projekt „Szkolna Aka-
Uczestnicy szkolenia z zakresu
zarządzania chemikaliami
fot. Biuro ds. Substancji
Chemicznych
demia Przedsiębiorczości” realizowany
był na Ukrainie w 2012 i 2013 r. Jego celem
było rozwijanie wśród nauczycieli i uczniów
kultury przedsiębiorczości i kompetencji
potrzebnych do osiągnięcia sukcesu oraz
dzielenie się doświadczeniem we wdrażaniu do praktyki szkolnej działań związanych z rozwojem aktywizacji zawodowej
i przedsiębiorczości. Powstało ponad 200
Klubów Przedsiębiorczości. Projekt objął
swoim zasięgiem terytorium całej Ukrainy.
We wdrażanie zaangażowane były 24 regionalne ośrodki doskonalenia nauczycieli.
Około 400 tzw. liderów szkolnych (psychologów i nauczycieli ekonomii) zdobyło wiedzę i umiejętności pomocne w prowadzeniu
zajęć z uczniami na temat przedsiębiorczości. Działania objęły również szkolenia dla
dyrektorów szkół, szkolenia e-learningowe;
powstała elektroniczna publikacja „Szkolny
Klub Przedsiębiorczości”.
Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Biurem do Spraw Substancji Chemicznych zrealizowało w Mołdawii i Armenii projekty
mające na celu podniesienie kwalifikacji
kadry specjalistów oraz zapewnienie efektywnego zarządzania chemikaliami. Dzięki
szkoleniom przedstawiciele administracji
Polska współpraca na rzecz rozwoju
publicznej, jednostek naukowych, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych zdobyli wiedzę w zakresie uregulowań unijnych
i międzynarodowych w odniesieniu do chemikaliów.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
kontynuowało współpracę z gruzińskim
rządem, której celem jest utworzenie w Gruzji systemu wsparcia osób niepełnosprawnych. Efektem tych prac było m.in. przyjęcie
w 2013 r. nowych rozwiązań legislacyjnych,
przyspieszenie procesu ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz
przygotowanie Rządowego planu działań na
rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2013–
2016.
Wśród działań adresowanych do Mołdawii
wymienić należałoby projekty Ministerstwa Finansów i Urzędu Komisji Nadzoru
Finansowego z zakresu wsparcia działań
kontrolnych w odniesieniu do nielegalnego
obrotu towarami oraz wzmocnienia i udoskonalania rynku finansowego. Z kolei
w Gruzji Główny Urząd Statystyczny wsparł
rozwój systemu statystyki dotyczącej rachunków regionalnych.
3.2.2. Programy MSZ: AAPPW, SENSE
Akademia Administracji Publicznej
Partnerstwa Wschodniego (AAPPW):
Ministerstwo Spraw Zagranicznych we
współpracy z Krajową Szkołą Administracji
Publicznej (KSAP) kontynuowało szkolenia
w ramach AAPPW. Akademia oferuje szkolenia służące wzmocnieniu administracji
publicznej w krajach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych
zajęć na temat integracji europejskiej, służby cywilnej, ekonomii i biznesu.
W 2013 r. odbyły się trzy szkolenia dla 69
urzędników z państw PW. Pierwsze szkolenie z zakresu służby cywilnej objęło 29
przedstawicieli administracji państwowej
ze wszystkich państw PW. Kolejne skierowane były do administracji wybranych
krajów PW w formie modułów tematycznie
sprofilowanych.
Dla 24 przedstawicieli administracji gruzińskiej przygotowany został moduł dotyczący
reformy samorządowej. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z założeniami polskiej
reformy samorządu terytorialnego, problematyką finansowania usług komunalnych,
Zakończenie szkolenia
w ramach Akademii
Administracji Publicznej
Partnerstwa Wschodniego
fot. msz
26 → 27
Raport roczny 2013
planowaniem przestrzennym, zasadami
współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, a także z formami sprawowania nadzoru nad samorządem. W czasie
wizyty w Polsce goście z Gruzji odwiedzili
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.
W Urzędzie m.st. Warszawy Gruzini zapoznali się z funkcjonowaniem systemu
edukacji szkolnej i przedszkolnej w dużej
metropolii. Zainteresowanie uczestników
wizyty wzbudziły sposoby finansowania
szkół w Warszawie.
Ponadto przeprowadzono szkolenie dla 16
urzędników mołdawskich z zakresu negocjacji unijnych. Przedstawiciele mołdawskiego MSZ oraz resortów spraw wewnętrznych, sprawiedliwości, gospodarki i rozwoju
regionalnego zapoznali się z doświadczeniami związanymi z negocjowaniem przystąpienia Polski do UE; odbyli wizyty studyjne
w MSZ oraz w Ministerstwie Środowiska,
gdzie poznali praktyczne aspekty ubiegania się organów centralnych o środki unijne;
wzięli udział w szkoleniu nt. skutecznego
prowadzenia negocjacji.
Szkolenia dla Afgańczyków: W 2013 r.
było kontynuowane wsparcie dla administracji Afganistanu poprzez organizację wizyt połączonych ze szkoleniami w Polsce.
We współpracy z KSAP, która wcześniej nawiązała kontakty z Afgańskim Instytutem
Służby Cywilnej (ACSI), przeprowadzono
tygodniowe zajęcia nt. przywództwa i zarządzania w administracji publicznej. Szkoleniu towarzyszył cykl warsztatów, których
tematem było m.in. wykorzystanie wartości
kulturowych i społecznych w zarządzaniu,
oraz wykład prof. Andrzeja Zolla nt. podziału władzy w demokratycznym państwie.
Na zaproszenie MSZ RP w szkoleniu tym
uczestniczyło ośmiu urzędników wyższego
szczebla, w tym sześciu w randze wiceministra. Rekrutację uczestników szkolenia
przeprowadził ACSI.
W Warszawie gościła też grupa 10 przedstawicieli Afgańskiej Narodowej Agencji Zarządzania Kryzysowego (ang. ANDMA), która
wzięła udział w szkoleniu poświęconym
zarządzaniu kryzysowemu i koordynacji
działań ratunkowych na szczeblu międzynarodowym. Szkolenie prowadzili eksper-
Polska współpraca na rzecz rozwoju
ci KSAP i przedstawiciele kwatery głównej
NATO. Tematyka kursu obejmowała m.in.
polskie doświadczenia w zakresie budowy
systemu zarządzania kryzysowego.
Projekt był jednym z elementów polskiego
zaangażowania w ramach Procesu Stambulskiego – tureckiej inicjatywy zmierzającej
do budowy zaufania w wielostronnej współpracy regionalnej Afganistanu i krajów sąsiednich. Unia Europejska, w tym Polska,
wspiera działania w ramach Procesu Stambulskiego od 2011 r.
Strategic Economic Needs and Security Exercise (SENSE): We wrześniu 2013 r.
MSZ zorganizowało ostatnią edycję programu SENSE, obejmującego komputerową symulację funkcjonowania państwa z gospodarką rynkową oraz warsztaty nt. technik
negocjacji i przywództwa. W kilkudniowym
szkoleniu wzięło udział 44 przedstawicieli
Libii reprezentujących administrację rządową i organizacje pozarządowe.
Program SENSE, ukazujący powiązania
między bezpieczeństwem, rozwojem gospodarczym i umacnianiem demokracji,
Wizyta studyjna wiceministrów
z Afganistanu
fot. ksap
kierowany był przede wszystkim do przedstawicieli administracji publicznej, władz
ustawodawczych, stowarzyszeń sektora
prywatnego, a także organizacji pozarządowych w państwach przeprowadzających reformy lub stojących u progu przemian ustrojowych, gospodarczych i społecznych.
Każdej edycji szkolenia towarzyszyły spotkania z przedstawicielami polskich instytucji rządowych. W 18 zorganizowanych
przez Polskę w latach 2006–2013 edycjach
szkolenia SENSE uczestniczyli przedstawiciele krajów Partnerstwa Wschodniego,
Afryki Północnej, a także Serbii, Mjanmy
i Afganistanu – łącznie 894 osoby.
Program SENSE, stworzony w amerykańskim Instytucie Analiz Obronnych (ang. Institute for Defense Analyses), spełnił swoją
rolę jako narzędzia wspierającego polskie
działania na rzecz poprawy jakości rządzenia w krajach partnerskich. Potwierdziły to
wyniki ewaluacji programu, przeprowadzonej w 2012 r.
Biorąc pod uwagę wyniki badania oraz fakt,
że szkoleniem objęta została większość krajów priorytetowych polskiej współpracy
rozwojowej, MSZ postanowiło, że SENSE
-Libia będzie ostatnią edycją programu.
3.3. Obszary i kraje priorytetowe polskiej pomocy
Zgodnie z Wieloletnim programem współpracy rozwojowej na lata 2012–2015, na liście
krajów priorytetowych polskiej współpracy
rozwojowej znajduje się 20 państw, wśród
których aż 14 należy do dwóch grup regionalnych: kraje Partnerstwa Wschodniego
(6) oraz kraje Afryki Wschodniej (8). Ponad-
to, według założeń wielolotniego programu,
od 2013 r. w ramach działań realizowanych
przez MSZ oraz partnerów zewnętrznych
resortu, co najmniej 60% środków przeznaczana jest na rzecz krajów Partnerstwa
Wschodniego.
3.3.1. Partnerstwo Wschodnie
UKRAINA
Ukraina zajmuje szczególne miejsce wśród
priorytetowych obszarów wsparcia polskiej
współpracy rozwojowej. W 2013 r. wielu polskich projektodawców tradycyjnie już zainteresowanych było realizacją przedsięwzięć
pomocowych na rzecz tego kraju, co wynikało z dobrej znajomości ukraińskich problemów; sprzyjały temu również sąsiedzkie
położenie oraz bliskość kulturowa.
Polska pomoc koncentrowała się na kilku
obszarach: bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie granicami, rozwój regionalny
oraz budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej, a także wsparcie
małych i średnich przedsiębiorstw oraz tworzenie nowych miejsc pracy.
28 → 29
Raport roczny 2013
Zaangażowanie finansowe MSZ w pomoc
dwustronną dla Ukrainy miało wartość 8,02
mln zł. Dofinansowanie otrzymały 42 projekty, które zostały realizowane przez:
• organy administracji rządowej (8 projektów modułowych, w tym 2 projekty modułowe rozpoczęte w 2012 r. i 6 projektów z 2013 r.);
• organizacje pozarządowe oraz wyższe uczelnie (13 projektów – dotacje udzielone w trybie konkursowym w 2013 r. – 12 projektów, jeden projekt modułowy z konkursu w 2012 r.);
• Ambasadę RP w Kijowie w ramach systemu małych grantów (15 projektów);
• Fundację Solidarności Międzynarodowej (6 projektów).
Projekt nr 228/2013: Marka miasta magnesem dla inwestorów
Projektodawca: Fundacja Instytut Studiów Wschodnich
Kwota dofinansowania: 345 762 PLN
Małe miasta to wciąż nieodkryty potencjał
dla inwestorów krajowych i zagranicznych.
Na tle rozwijających się, dużych aglomeracji
wypadają niestety słabo. Nie prowadzą akcji promocyjnych, często nie mają strategii
rozwojowych, mimo że niejednokrotnie dysponują potencjałem inwestycyjnym (tereny
pod infrastrukturę, korzystne położenie,
atrakcje turystyczne itd.).
Projekt powstał z myślą o wsparciu miast na
Ukrainie liczących 10–50 tys. mieszkańców.
Wykorzystując polskie doświadczenia, projektodawca starał się przekazać przedstawicielom lokalnych samorządów najlepsze
rozwiązania i niezbędną wiedzę na temat
promowania miasta wśród potencjalnych
inwestorów. Dzięki odpowiedniej organizacji przedsięwzięcia poszerzono liczbę beneficjentów oraz wyłoniono spośród nich
uczestników najbardziej aktywnych i zain-
Polska współpraca na rzecz rozwoju
Warsztaty dla przedstawicieli lokalnych
samorządów z Ukrainy
fot. Fundacja Instytut
Studiów Wschodnich
teresowanych dłuższą współpracą. Projekt
zainicjowało trzymiesięczne szkolenie e-learningowe, którego uczestnicy zapoznali
się z zagadnieniami dotyczącymi promocji,
tworzenia strategii rozwojowych, możliwości pozyskiwania inwestycji oraz sposobami
budowania marki miasta.
W czerwcu 2013 r., w czterech regionach
Ukrainy, odbyły się seminaria i sesje doradcze. Doradcy i uczestnicy wspólnie analizowali sytuację poszczególnych miast, szukali
dla nich najlepszych rozwiązań i pracowali
nad propozycjami inwestycyjnymi. Przygotowane oferty inwestycyjne, przetłumaczone na język angielski, zostały opublikowane
w folderze promocyjnym „Invest in Ukraine”; najciekawsze z nich zostały poszerzone
i zarejestrowane w formie prezentacji na nośnikach pamięci.
Kolejnym etapem projektu była promocja
przygotowanych materiałów w trakcie VI
Forum Inwestycyjnego w Tarnowie i VII Forum Regionów w Krynicy-Zdroju, w których
uczestniczyli także przedstawiciele małych
miast z Ukrainy. W Tarnowie zaprezentowali oni swoje oferty inwestycyjne polskim
i zagranicznym przedsiębiorcom. W Krynicy-Zdroju odbył się panel dyskusyjny „Małe
miasta magnesem dla inwestorów”. W czasie dyskusji władze polskich i ukraińskich
miast oraz eksperci zajmujący się promocją
i strategiami rozwojowymi miast doszli do
wspólnego wniosku: „Regiony, które chcą
być atrakcyjne pod względem inwestycyjnym, muszą stać się dostępne. Budowa dróg
i autostrad to sprawa pierwszorzędna, ale
nie mniej ważne jest to, żeby gminy i miasteczka znalazły na siebie pomysł i zaczęły
się specjalizować”.
Emilia Borkowska, koordynatorka projektu: „Szkolenia na Ukrainie uświadomiły mi
i polskim ekspertom, że te małe punkciki
na mapie Ukrainy mają bardzo dużo do powiedzenia o sobie i, co najważniejsze, chcą
mówić. Każde seminarium było zarówno
dla nas, prowadzących, jak i uczestników,
nowym doświadczeniem; mam wrażenie, że
w tych naszych spotkaniach równie ważne
jak rady ekspertów było to, że miasta uczyły się od siebie, dawały sobie nawzajem dobre rady, czasem przestrzegały. Dużo pracy przed nimi, ale patrząc na energię ludzi
pracujących w ukraińskich samorządach,
a przynajmniej tych, z którymi ja miałam do
czynienia w czasie realizacji projektu, myślę, że na pierwszych inwestorów nie będzie
trzeba długo czekać”.
BIAŁORUŚ
Białoruś jest największym beneficjentem
pomocy udzielanej w ramach polskiej współpracy rozwojowej. W 2013 r. projekty realizowane na rzecz tego kraju koncentrowały
się na wspieraniu niezależnych mediów,
organizacji społeczeństwa obywatelskiego,
współpracy w obszarze edukacji i młodzieży
oraz na wspieraniu grup defaworyzowanych
społecznie.
stanowili białoruscy studenci korzystający z szerokiej oferty programów stypendialnych, a także studenci Europejskiego
Uniwersytetu Humanistycznego w Wilnie.
W ramach działań finansowanych za pośrednictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej zrealizowanych zostało 13 inicjatyw
promujących kontakty polskiej i białoruskiej młodzieży.
Polska finansuje działania na rzecz zwiększenia dostępu do obiektywnej informacji,
w tym wzmocnienia roli niezależnych mediów, wpływając w ten sposób na kształtowanie przestrzeni swobód obywatelskich,
budowę państwa prawa, poszanowanie praw
człowieka oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Pomoc uzyskały: Belsat TV,
Białoruskie Radio Racja i Euroradio – najbardziej rozpoznawalne przedsięwzięcia
medialne kierowane do odbiorców z Białorusi.
Za pośrednictwem Fundacji Solidarności
Międzynarodowej podjęte zostały działania
służące aktywizacji zawodowej i społecznej
młodzieży, wspierające aktywność mediów
internetowych i lokalnych oraz aktywność
białoruskich organizacji pozarządowych.
Polska podejmuje również działania pomocowe, których celem jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji. W 2013 r.
liczną grupę beneficjentów polskiej pomocy
30 → 31
Raport roczny 2013
W ramach konkursu MSZ „Polska pomoc
rozwojowa 2013” dofinansowanych zostało sześć projektów, których celem było
wsparcie grup defaworyzowanych społecznie (w szczególności aktywizacja zawodowa
i społeczna) oraz zwiększenie kompetencji
organizacji społecznych, w tym organizacji
zajmujących się przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych.
Projekt: Belsat TV
Studio Belsat TV
Umowa MSZ z TVP S.A. – Porozumienie z dnia 23 kwietnia 2007 r. zawarte pomiędzy Ministrem Spraw Zagra-
fot. katerina przybylska
nicznych a Telewizją Polską S.A. w sprawie utworzenia programu telewizyjnego Belsat TV
KWOTA dofinasowania: 18 mln PLN
Belsat TV jest zagranicznym satelitarnym
kanałem Telewizji Polskiej, tworzonym
przez białoruskich dziennikarzy dla widzów
na Białorusi. Głównym celem tego kanału
jest zapewnienie społeczeństwu białoruskiemu szerszego dostępu do niezależnych
informacji. Obecnie jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych inicjatyw pomocowych na rzecz Białorusi, finansowana przez
Polskę oraz innych donatorów: Szwecję,
Norwegię, Kanadę, Komisję Europejską oraz
Nordycką Radę Ministrów. Stacja nadaje
programy z Polski na Białoruś za pośrednictwem popularnego w tym kraju satelity
Astra 4A oraz internetu. W 2013 r. zwięk-
Polska współpraca na rzecz rozwoju
szyła się liczba odbiorców Belsat TV. Według
badań socjologicznych przeprowadzonych
w czerwcu 2013 r. kanał stale i sporadycznie
oglądało 12,4% pełnoletnich Białorusinów.
Istotnie wzrosła liczba odbiorców Belsat
TV w internecie, a zwłaszcza na YouTube.
W tym serwisie internetowym materiały
stacji ustępują popularnością tylko klipom
najpopularniejszych zespołów muzycznych.
Kanał YouTube Belsat TV posiada ponad 11
tys. subskrybentów, którzy regularnie oglądają wideo stacji w sieci.
Strona internetowa Belsat TV:
www.belsat.eu
Studio rozgłośni radiowej
Białoruskiego Radia Racja
fot. białoruskie radio racja
Projekt: Produkcja i emisja audycji Białoruskiego Radia Racja
Umowa koprodukcyjna MSZ – Białoruskie Centrum Informacyjne Sp. z o.o.
KWOTA dofinasowania: 4 mln PLN
W ramach umowy koprodukcyjnej MSZ
przeznaczyło w 2013 r. 4 mln zł na produkcję i emisję programów Białoruskiego Radia
Racja. Radio nadaje program przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Słyszalne jest na falach FM na częstotliwości 98,1
MHz, nadawanej z Krynic na region Grodzieński oraz na fali o częstotliwości 99,2
MHz z Białej Podlaskiej w kierunku Brześcia i okolic. Zasięg nadawania tej rozgłośni
informacyjno-publicystyczno-muzycznej
obejmuje terytorium zachodniej Białorusi,
zamieszkiwane przez około 1,5 mln ludzi.
Radio co godzinę nadaje serwisy uaktualnionych wiadomości, rozszerzone o informacje sportowe, ekonomiczne i kulturalne.
Codziennie emituje trzy bloki programu
na żywo (poranny, dzienny i wieczorny).
Audycje autorskie (40 audycji tygodniowo)
poświęcone są sprawom społecznym, politycznym, gospodarczym, prawom człowieka, kulturze, nowym mediom, technice,
32 → 33
Raport roczny 2013
motoryzacji. Ponadto rozgłośnia prezentuje
audycje religijne, historyczne, turystyczne
i krajoznawcze.
Dzięki zwiększeniu mocy nadajników
w Krynicach i w Białej Podlaskiej ustabilizował się sygnał i wzrósł zasięg nadawania
radia. Stacja uruchomiła poradnictwo biznesowe dla Białorusinów zainteresowanych
wymianą gospodarczą z Polską.
W ofercie programowej pojawił się reportaż
radiowy. Dzięki konsekwentnej działalności
promocyjnej Białoruskie Radio Racja cieszy
się dużą rozpoznawalnością wśród osób często podróżujących między Grodzieńszczyzną a Białostocczyzną. W coraz większym
stopniu wykorzystuje stronę internetową
www.racyja.com. Informacje przekazuje za
pośrednictwem trzech rodzajów mediów:
radia FM, strony www i aplikacji mobilnych obsługujących platformy iOS, Android
i Windows Phone.
GRUZJA
Projekty realizowane na rzecz Gruzji koncentrowały się na wspieraniu grup defaworyzowanych społecznie, rozwoju regionalnym, budowie potencjału administracji
publicznej i samorządowej, wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw oraz tworzeniu nowych miejsc pracy. Najwięcej
projektów adresowanych było do grup defaworyzowanych społecznie, co dobrze wpisywało się we wdrażanie przez rząd Gruzji
reformy, np. w obszarze pieczy zastępczej
czy polityki wobec osób niepełnosprawnych.
W 2013 r. organizacje pozarządowe i jed-
nostki samorządu terytorialnego zrealizowały 12 projektów na łączną kwotę 5,4 mln zł,
a organy administracji siedem projektów na
kwotę 1,53 mln zł. Ponadto Fundacja Solidarności Międzynarodowej dofinansowała sześć
projektów, w tym dwa realizowane równocześnie na rzecz kilku krajów, na łączną kwotę
890 tys. zł.
Ambasada RP w Tbilisi zrealizowała w ramach
systemu małych grantów siedem projektów
o łącznej kwocie dofinansowania 600 tys. zł.
Podopieczni rodzinnego
domu dziecka w Tbilisi
ubierają choinkę
fot. justyna mielnikiewicz
Projekt nr 388/2013: Specjalistyczne wsparcie systemu pieczy zastępczej w Gruzji
Projektodawca: Towarzystwo Nasz Dom
KWOTA dofinansowania: 962 340 PLN
Wieloletnie zabiegi rządu Gruzji, by przekształcić duże, internatowe domy dziecka
w mniejsze, kameralne przyniosły wymierne
rezultaty. Dzięki zaadaptowaniu doświadczeń Towarzystwa Nasz Dom w Gruzji działa
już 17 specjalistycznych domów dla dzieci.
Domy dla dzieci funkcjonują w środowisku lokalnym, zwykle w zabudowie jednorodzinnej.
Mieszka w nich do 10 dzieci, a opiekę sprawu-
Polska współpraca na rzecz rozwoju
je od pięciu do sześciu opiekunów, z których
jeden jest tzw. liderem domu. Lider koordynuje pracą zespołową i wspiera indywidualną pracę opiekunów z poszczególnymi
dziećmi. Każdy z opiekunów przyjmuje odpowiedzialność za pracę z dwójką lub trójką
dzieci, z którymi nawiązuje relacje i tworzy
profesjonalny plan pracy, oparty na analizie
ich potrzeb. To wielka innowacja i zmiana
w podejściu do dzieci.
Celem projektu Towarzystwa Nasz Dom
było przeszkolenie opiekunów domów dla
dzieci, psychologów, specjalistów ze służb
socjalnych oraz pomoc w tworzeniu planów
usamodzielnienia się dla wychowanków domów dziecka.
Partnerem w projekcie była młoda organizacja Our Home Association Georgia. Towarzystwo Nasz Dom współpracowało również
z innymi organizacjami: UNICEF, World Vision, Caritas, Divine Child, Social Partnership, SOS Gruzja.
MOŁDAWIA
W 2013 r. na rzecz Mołdawii realizowane
były projekty w zakresie: bezpieczeństwa
publicznego i zarządzania granicami; rozwoju regionalnego oraz budowy potencjału
administracji publicznej i samorządowej;
rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.
Największym dofinansowaniem objęte
zostały projekty służące: wsparciu małej
i średniej przedsiębiorczości, spółdzielczości rolniczej i doradztwa rolniczego, a także
wdrażaniu innowacyjnych technik i technologii w gospodarstwach rolnych oraz modernizacji infrastruktury wiejskiej.
Organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego zrealizowały sześć
projektów na łączną kwotę 3,48 mln zł; organy administracji – siedem projektów na
kwotę 1,74 mln zł. Ponadto Fundacja Solidarności Międzynarodowej dofinansowała
cztery projekty, w tym dwa adresowane jednocześnie do kilku krajów, o łącznej kwocie
dofinansowania 1,07 mln zł.
Ambasada RP w Kiszyniowie zrealizowała
w ramach systemu małych grantów 11 projektów o łącznej wartości 520 tys. zł.
Projekt nr 131/2013: Rozwój przedsiębiorczości, spółdzielczości rolniczej i grup producenckich w Mołdawii
Projektodawca: Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego, Fundacja „Wschód”, Podlaska Stacja
Przyrodnicza „Narew”
KWOTA dofinansowania: 1 230 200 PLN
Rolnictwo jest głównym sektorem mołdawskiej gospodarki, dającym zatrudnienie ponad 40% ludności. Równocześnie jednak
w regionach wiejskich występują największe
obszary ubóstwa i wykluczenia społecznego, rośnie emigracja zarobkowa z tych terenów. W tym kontekście szczególnie ważne są
działania ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości indywidualnej i spółdzielczości, tworzenie potencjału przyszłych grup
producenckich oraz wsparcie doradztwa
rolniczego.
Projekt Fundacji, współpracującej z mołdawską Krajową Agencją Rozwoju Obszarów
Wiejskich, był kontynuacją działań realizowanych w 2012 r. Służył wsparciu rozwoju
przedsiębiorczości wiejskiej w celu poprawy
sytuacji ekonomicznej ludności. Bezpośrednimi beneficjentami projektu byli rolnicy,
34 → 35
Raport roczny 2013
doradcy i przedsiębiorcy rolni.
W ramach projektu zostały wyposażone
w sprzęt ośrodki usług rolniczych oraz gospodarstwa rolne zajmujące się nowatorskimi, niszowymi formami gospodarowania.
W 12 wsiach wdrożono modelowe formy prowadzenia działalności rolniczej i usługowej;
utworzono cztery grupy producentów żywności; przeszkolono z doradztwa rolniczego
i rozwoju wiejskiej przedsiębiorczości 22
doradców rolnych, zrzeszonych w strukturach partnera projektu – Krajowej Agencji
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Ponadto Fundacja zorganizowała cztery wizyty studyjne w Polsce, w trakcie których
uczestnicy zapoznali się z polskimi gospodarstwami rolnymi i formami rolniczej
działalności usługowej.
ARMENIA
W 2013 r. MSZ dofinansowało dwa projekty organizacji pozarządowych oraz jeden
projekt samorządu wojewódzkiego. Projekty organizacji pozarządowych, realizowane w ramach obszaru rolnictwo i rozwój
obszarów wiejskich, służyły wzmocnieniu
i zwiększeniu liczby stowarzyszeń małych
producentów rolnych, profesjonalizacji systemu marketingu produktów rolnych i doradztwa rolniczego, aktywizacji zawodowej
i społecznej ludności wiejskiej. Projekt Ministerstwa Zdrowia był kontynuacją szkoleń
rozpoczętych w 2012 r., mających na celu
stworzenie kadry specjalistów ds. ochrony
środowiska, a w szczególności – gospodarowania chemikaliami.
Ambasada RP w Erywaniu zrealizowała
w ramach systemu małych grantów projekty
o łącznej wartości 370 tys. PLN.
Wizyta w szklarni
fot. Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego
Projekt nr 330/2013: Grupy producenckie i skuteczne doradztwo rolnicze szansą dla rozwoju
prowincji Szirak
Projektodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
kwota dofinansowania: 116 905 PLN
Celem projektu było wzmocnienie i zwiększenie liczby stowarzyszeń małych producentów oraz profesjonalizacja systemu
marketingu produktów rolnych i doradztwa
rolniczego w prowincji Szirak.
Do udziału w projekcie zaproszeni zostali
przedstawiciele administracji regionalnej
i lokalnej zajmujący się problematyką rozwoju rolnictwa i wsi, a także przedstawiciele
instytucji doradztwa rolniczego w prowincji
Polska współpraca na rzecz rozwoju
oraz producenci rolni zainteresowani przystąpieniem do grupy producenckiej.
Uczestnicy projektu mieli możliwość poszerzenia wiedzy na temat tworzenia i funkcjonowania grup producenckich. Ponadto,
wzięli udział w międzynarodowych targach
POLAGRA FOOD oraz ekspozycji Smaki Regionów. Projekt przyczynił się do wzrostu
świadomości nt. korzyści z zrzeszania się
producentów rolnych w grupy oraz sprawnego systemu doradztwa rolniczego.
AZERBEJDŻAN
Uprawa roli i pasterstwo w górzystym, północno-zachodnim regionie Azerbejdżanu
to prawdziwe wyzwanie. Każdego roku, po
śnieżnych i mroźnych zimach oraz jesiennych deszczach, wiele metrów sześciennych
ziemi osuwa się po stokach wraz z topniejącym śniegiem i deszczem, zasypując kilometry dróg rumoszem skalnym. Położone wysoko w górach osady zagrożone są procesami
osuwiskowymi.
W 2013 r. MSZ dofinansowało projekt, któ-
rego celem było zapobieganie procesom erozyjnym i zasoleniu gleb na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarczych.
Projekt zakładał wsparcie technologiczne,
merytoryczne i organizacyjne działań prowadzonych na rzecz racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody na obszarach
wiejskich.
Ambasada RP w Baku zrealizowała w ramach systemu małych grantów projekty na
łączną kwotę 104 tys. euro, tj. ok. 430 tys. zł.
Przekazanie map glebowych
fot. instytut
technologiczno-przyrodniczy
Projekt nr 143/2013/M: Budowa systemu wspomagania decyzji jako podstawowego narzędzia planistycznego na obszarach wiejskich zagrożonych procesem erozji w północno-zachodnim Azerbejdżanie
Projektodawca: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
kwota dofinansowania: 119 499 PLN
Działania pomocowe obejmowały cyfryzację materiałów kartograficznych, rozpoznanie mechanizmu powstawania osuwisk,
a także rozpoczęcie budowy bazy danych zawierającej informacje niezbędne do poznania zróżnicowania przestrzennego oraz intensywności erozji. Docelowo baza danych
obejmie wszystkie regiony administracyjne
36 → 37
Raport roczny 2013
kraju położone w górach Wielkiego Kaukazu
i będzie stanowić ważne narzędzie planistyczne. Zarówno narzędzia wykorzystujące
geograficzne systemy informacyjne (GIS),
jak i materiały kartograficzne, przygotował Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
w Falentach wspólnie z Instytutem Erozji
i Nawadniania z Baku.
3.3.2. Azja Środkowa
Do najważniejszych wyzwań rozwojowych,
jakie stoją przed mieszkańcami Kirgistanu
i Tadżykistanu, miejscowe władze zaliczają budowę sprawnej administracji lokalnej,
zwiększenie dostępu do wody i zmniejszenie
bezrobocia.
Zbieżne są one z ujętymi w Wieloletnim
programie współpracy rozwojowej na lata
2012–2015 priorytetami działań pomocowych wobec Azji Środkowej, jakimi są:
wzmocnienie samorządności i lokalnych
społeczności, wspieranie małej i średniej
przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych
miejsc pracy, a także poprawa gospodarki
wodno-sanitarnej.
Na realizację czterech projektów w Kirgistanie i Tadżykistanie polskie organizacje pozarządowe otrzymały łącznie ok. 1,17 mln zł.
Region ten wsparła także polska administracja publiczna. Polski Komitet Normalizacyjny przeprowadził szkolenia i warsztaty, których celem było ułatwienie eksportu
kirgiskich towarów do Unii Europejskiej.
Ponadto w ramach systemu małych grantów
Ambasada RP w Astanie zrealizowała dwa
projekty mające na celu poprawę gospodarki
wodno-sanitarnej oraz wsparcie przedsiębiorczości.
Kirgistan
Projekt nr 333/2013: Zwiększenie dostępności do wody pitnej w rejonach wiejskich na terenie Kotliny Fergańskiej poprzez techniczne i instytucjonalne wsparcie lokalnych stowarzyszeń użytkowników wody
Projektodawca: Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne
kwota dofinansowania: 697 652 PLN
Kotlina Fergańska jest jednym z najbardziej
zaludnionych regionów Kirgistanu i Tadżykistanu, co w połączeniu z ograniczonym
dostępem do wody pitnej i wody wykorzystywanej w rolnictwie jest zarzewiem konfliktów. Stan istniejącej infrastruktury
wodno-sanitarnej jest zły – remontów nie
przeprowadzano od czasu rozpadu ZSRR;
woda pitna jest często niezdatna do spożycia.
Pracami remontowymi objętych zostało 14
wiosek zarówno po kirgiskiej, jak i tadżyckiej stronie granicy. Polegały one na wymianie starych, skorodowanych rur oraz
Polska współpraca na rzecz rozwoju
instalacji nowych pomp i rozbudowie sieci
wodno-sanitarnej. Projekt poprawił zaopatrzenie w wodę pitną 57 tys. mieszkańców.
Ważną częścią projektu były szkolenia służące wzmocnieniu umiejętności organizacyjnych lokalnych stowarzyszeń użytkowników wody, tzw. komitetów wodnych
(instytucji zarządzających siecią wodociągową) oraz zwiększeniu wiedzy mieszkańców na temat efektywnego gospodarowania
wodą. Szkoleniami objęto ponad 30 komitetów wodnych, dzięki czemu mogą one sprawniej funkcjonować i lepiej wywiązywać się
ze swoich zadań.
Tadżykistan
Wsparcie istniejących i tworzenie nowych spółdzielni
kobiecych w rejonie Shahrtuz
w południowym Tadżykistanie.
fot. Msz
Projekt nr 89/2013: Siła kobiet w Klubach Kobiet
Projektodawca: Fundacja Edukacja dla Demokracji
kwota dofinansowania: 200 000 PLN
Projekt był odpowiedzią na wysokie bezrobocie i dużą emigrację zarobkową. „Za chlebem” emigrują głównie mężczyźni. Wielu
z nich zrywa kontakty ze swoimi rodzinami
lub nie przekazuje regularnie środków niezbędnych do ich utrzymania. Kobiety w Tadżykistanie zajmują się domem i wychowaniem dzieci, nie podejmują pracy. W tej
sytuacji często pozostają bez środków do
życia.
Celem projektu był poprawa sytuacji materialnej kobiet z obszarów wiejskich z okręgu
chatlońskiego oraz przygotowanie Klubów
Kobiet do wspólnych działań na rzecz rozwoju lokalnego.
Wśród działań projektowych znalazły się:
szkolenia zawodowe, szkolenie podnoszące
kwalifikacje lokalnych trenerów w dziedzinie przedsiębiorczości, warsztaty dotyczące
planowania i przedsiębiorczości społecznej
oraz wizyta studyjna w Polsce. Dzięki projektowi kluby uzyskały możliwość samo-
38 → 39
Raport roczny 2013
dzielnego utrzymania i prowadzenia dalszej
działalności, rozszerzyły także zakres swoich prac. Aktywizacja zawodowa polegała
m.in. na wsparciu przedsiębiorczości kobiet poprzez dostarczenie klubom narzędzi
i wyposażenia. Poza tym w klubach mają być
tworzone fundusze, z których kobiety będą
mogły pożyczać środki na rozwój swojej
działalności gospodarczej.
Najważniejszym efektem projektu było
utworzenie miejsc pracy, dzięki którym
poprawiła się jakość życia około 70
mieszkanek wsi leżących w północnym
Tadżykistanie.
Fajniso
Umurzokowa,
jedna z beneficjentek i liderka klubu Fajz:
„Dzięki projektowi 10 członkiń naszego
klubu zakupiło krowy. Były to głównie
kobiety bezrobotne. Początkowo uczyliśmy
je. Dzisiaj pracują już same. Wcześniej
zajmowaliśmy się tylko sprzedażą wełny.
Obecnie produkujemy różne wełniane
wyroby i dostarczamy je na lokalny rynek”.
3.3.3. Afryka Wschodnia
Większość przedsięwzięć pomocowych realizowanych w tym regionie przez polskie
organizacje pozarządowe koncentrowała
się na edukacji oraz aktywizacji zawodowej
i społecznej. Celem projektów była poprawa infrastruktury placówek edukacyjnych,
wzmocnienie ich potencjału kadrowego
i programowego, a także wyposażenie szkół
i bibliotek w podręczniki i sprzęt komputerowy. Dzięki odpowiednim szkoleniom
miejscowi nauczyciele poznawali nowoczesne metody nauczania oraz możliwości
dostosowania systemu edukacji zawodowej
i aktywizacji społecznej do potrzeb swoich
krajów. Część projektów koncentrowała się
na ochronie zdrowia, stawiając sobie za cel:
zwiększenie możliwości korzystania ze szpitali i przychodni, wzmocnienie potencjału
kadrowego placówek zdrowia, poprawę warunków higienicznych oraz zwiększenie dostępu do wody pitnej.
W ramach systemu małych grantów polskie placówki zagraniczne w regionie Afryki Wschodniej, we współpracy z lokalnymi
partnerami, zrealizowały w sumie 10 projektów, które koncentrowały się głównie na
wspieraniu grup defaworyzowanych, uwrażliwianiu mieszkańców na kwestie ochrony
środowiska oraz zapewnieniu dostępu do
placówek oświatowych.
Tanzania
Projekt nr 100/2013: Wsparcie rozwoju lokalnych grup producenckich i społecznej przedsiębiorczości
w oparciu o Centrum Pszczelarskie MWAMBOA, Tanzania
Projektodawca: Fundacja Ekonomiczna Polska-Afryka Wschodnia
kwota dofinansowania: 399 449 PLN
Dystrykt Lushoto w górach Usambras w prowincji Tanga jeszcze do niedawna był regionem, w którym klimat i względna obfitość
wody sprzyjały rozwojowi rolnictwa. Wysoki przyrost naturalny i konieczność zapewnienia wyżywienia dla coraz większej liczby
ludzi doprowadziły w ostatnich latach do
niekontrolowanej wycinki lasów tropikalnych w celu poszerzania areałów pod uprawę i zwiększenia produkcji węgla drzewnego
(podstawowe źródło energii dla 95% tanzańskich gospodarstw domowych). W rezultacie
doprowadziło to do pustynnienia gór, erozji
gleb, a w efekcie – wzrostu ubóstwa. W krótkim czasie żyzne tereny stały się niewystarczające, aby wykarmić rosnącą populację.
Celem projektu było wsparcie inicjatywy
partnera lokalnego – 24-osobowej grupy
pszczelarskiej MWAMBOA. Członkowie
MWAMBOA utworzyli lokalne centrum
pszczelarstwa, gdzie mogą nie tylko w bardziej profesjonalnych niż wcześniej warun-
Polska współpraca na rzecz rozwoju
kach prowadzić swoją działalność, ale także
szkolić innych w produkcji i sprzedaży miodu oraz produktów pszczelarskich.
W ramach projektu powstał warsztat do
budowy uli, który następnie wyposażono
w odpowiednie urządzenia. Rozbudowano
również warsztat krawiecki wytwarzający
ubrania ochronne dla pszczelarzy. Miejscowi specjaliści przeprowadzili szkolenia ze
stolarstwa i krawiectwa. Beneficjenci poznali zasady sprzedaży i marketingu produktów pszczelarskich oraz gospodarowania środkami finansowymi. Członkowie
grupy sami wybudowali na swoje potrzeby
100 nowych uli. Kolejne 100 uli otrzymały
w leasing osoby rozpoczynające działalność
związaną z produkcją miodu.
W projekcie wzięło udział ok. 150 mieszkańców dystryktu Lushoto. Dzięki realizacji tej
inicjatywy poprawiła się sytuacja finansowa
ok. tysiąca osób.
sudan południowy
Szkolenie strażaków,
Sudan Południowy
fot. polskie centrum
pomocy międzynarodowej
Projekt nr 62/2013: Zwiększenie zdolności reagowania straży pożarnej stanu Północny Bahr El-Ghazal na
powodzie i inne klęski żywiołowe, Sudan Południowy
Projektodawca: Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej
kwota dofinansowania: 548 399 PLN
Uzyskanie niepodległości przez Sudan Południowy w 2011 r. oznaczało dla władz i społeczeństwa konieczność jak najszybszego
podjęcia działań mających na celu wyprowadzenie kraju z zapaści spowodowanej ponad
20-letnią wojną domową.
Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej zrealizowało projekt mający na celu
wsparcie południowosudańskiej straży pożarnej. Główne problemy tej formacji to niska jakość lub całkowity brak sprzętu niezbędnego do przeprowadzania działań oraz
40 → 41
Raport roczny 2013
niewystarczające przeszkolenie strażaków, którzy nie są w stanie profesjonalnie
reagować w sytuacjach powodzi i pożaru.
W ramach projektu przeszkolono 163 strażaków (stanowa straż pożarna liczy ok. 400
strażaków) z gaszenia pożarów, ewakuacji
ludności i ratownictwa powodziowego. Ponadto 60 strażaków wzięło udział w kursie
zaawansowanym, przygotowującym ich do
prowadzenia szkoleń. Kursy poprowadzili
polscy strażacy. Jednostka straży pożarnej w Aweil została wyposażona w sprzęt
ratowniczo-gaśniczy o wartości ponad 120
tys. zł, w tym lekki samochód strażacki oraz
ponad 600 kg wyposażenia strażackiego
(ponton, pompy, węże strażackie, mundury
itp.).
W celu ułatwienia szybszego reagowania na
powodzie opracowano i zainstalowano, we
współpracy z Centrum Badań Kosmicznych
Polskiej Akademii Nauk, na największych
rzekach stanowych (Lol i Kuom) pilotażowy system ostrzegania o powodziach. Przygotowano również dziewięć map obszarów
najbardziej zagrożonych powodziami i przekazano je władzom centralnym oraz organizacjom humanitarnym. Projekt cieszył się
ogromnym zainteresowaniem społeczności
lokalnej, jednostek straży pożarnej z sąsiednich stanów, mediów i władz.
Wojciech Wilk, koordynator projektu: „Po
przyjeździe do Aweil, z rozmów ze strażakami zorientowaliśmy się również, że w mie-
ście nie funkcjonuje numer alarmowy, na
który można zadzwonić, aby wezwać straż.
Strażaków zwykle zawiadamiano o pożarze
telefonicznie przez któregoś ze znajomych
na ich prywatną komórkę lub przez gońca,
wysłanego przez ludzi w potrzebie. To oczywiście znacznie wydłużało czas przybycia
straży. Warunki w Sudanie Południowym
nie pozwalają stworzyć jednego numeru
alarmowego dla całego kraju, tak jak w Polsce, więc wspólnie ze strażakami uzgodniliśmy, że dyżurujący strażacy będą sobie
przekazywać telefon komórkowy, którego
bateria zawsze będzie naładowana i który
będzie miał zawsze włączony tryb głośno
dzwoniący. Zdecydowaliśmy się na telefon
komórkowy, ponieważ w Sudanie Południowym praktycznie nie funkcjonują telefony
stacjonarne. Numer telefonu alarmowego
umieściliśmy na sprowadzonym z Polski wozie strażackim oraz na plakatach rozmieszczonych w centralnej części miasta”.
3.3.4. Autonomia Palestyńska
Rolnictwo jest jedną z tych dziedzin gospodarki palestyńskiej, która dysponuje największym potencjałem wzrostu zatrudnienia i wydajności pracy. Tym niemniej rozwój
gospodarstw rolnych i aktywizację przedsiębiorczości w sektorze rolnictwa utrudniają bariery w dostępie do terenów rolniczych (ponad 60% ziem uprawnych znajduje
się w Strefie C, kontrolowanej przez Izrael),
jak również ograniczenia w swobodnym
przepływie towarów i osób istniejące wskutek izraelskiej okupacji części Zachodniego
Brzegu.
Brak dostępu do wody stanowi jeden z głównych problemów ograniczających rozwój
społeczno-gospodarczy Autonomii Palestyńskiej. Dzięki staraniom władz palestyńskich i środkom pomocowym przekazywanym przez społeczność międzynarodową,
w tym Polskę, stan infrastruktury wodnosanitarnej na Zachodnim Brzegu znacząco
poprawił się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Polska pomoc na rzecz Autonomii
Polska współpraca na rzecz rozwoju
Palestyńskiej koncentrowała się w 2013 r. na
dwóch priorytetowych obszarach: małych
i średnich przedsiębiorstwach i tworzeniu
nowych miejsc pracy oraz na gospodarce
wodno-sanitarnej. Łączna kwota dofinansowania dwóch projektów, zrealizowanych
w każdym z sektorów, wyniosła ponad 892
tys. zł.
Z kolei Biuro Przedstawiciela RP przy Palestyńskiej Władzy Narodowej zrealizowało
w systemie małych grantów, we współpracy
z lokalnymi i międzynarodowymi partnerami siedem projektów o łącznej wartości blisko 686 tys. zł.
W ramach programu „Wolontariat polska
pomoc 2013” MSZ dofinansowało w kwocie 37 tys. zł pracę polskiego wolontariusza
uczestniczącego w projekcie rozwoju terenów w południowym Hebronie. Dzięki wyremontowaniu cystern poprawiło się bezpieczeństwo wodne miejscowych społeczności
pastersko-rolniczych.
Projekt 153/2013: Poprawa warunków wodno-sanitarnych w placówkach edukacyjnych poprzez budowę
zbiorników wodnych w szkołach oraz sierocińcu w dystryktach Hebron i Betlejem na Zachodnim Brzegu
Projektodawca: Fundacja Polska Akcja Humanitarna
kwota dofinansowania: 419 960 PLN
Idea realizacji projektu zrodziła się z potrzeby poprawy infrastruktury wodno-sanitarnej w ośrodkach edukacyjnych na Zachodnim Brzegu Jordanu. Niedostateczny stan
infrastruktury sanitarnej stanowi jeden
z największych problemów, jakie dotykają
sektor edukacji w Autonomii Palestyńskiej.
łach oraz sierocińcu w dystryktach Hebron
i Betlejem. Bezpośrednie korzyści z wybudowania trzech cystern odniosło prawie 900
osób – dzieci i młodzież, nauczyciele i pracownicy dwóch szkół w Beit Ummar i Surif
oraz podopieczni i pracownicy sierocińca
w Betlejem.
Badania międzynarodowych organizacji pomocowych wskazują, iż brak stałego dostępu do wody pitnej oraz wody do celów sanitarnych w szkołach bezpośrednio wpływa
na niską frekwencję uczniów, a tym samym
przekłada się na poziom osiąganych przez
nich wyników w nauce.
Ponadto dzięki przeprowadzonym w ramach
projektu szkoleniom z higieny dotychczasowe zachowania dzieci w tej sferze uległy pozytywnej zmianie.
Uczestniczące w projekcie placówki edukacyjne, dzięki możliwości gromadzenia wody
w zbiornikach wodnych, uzyskały dostęp do
wody przez cały rok, bez względu na często
pojawiające się przerwy w dostawach z sieci
wodociągowej. Efektem realizacji projektu
było także zwiększenie frekwencji dzieci
w szkołach.
Podstawowym celem projektu była poprawa
warunków wodno-sanitarnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz nauczycieli poprzez budowę zbiorników wodnych w szko-
3.4. Małe granty
System małych grantów (SMG) umożliwia
realizację projektów za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych w krajach
rozwijających się, w których są one akredytowane. Celem inicjatyw, podejmowanych
we współpracy z miejscowymi partnerami,
jest poprawa warunków życia najbardziej
potrzebujących grup ludności. Obejmują one
działania inwestycyjno-budowlane, zakup
wyposażenia dla instytucji użyteczności
publicznej oraz szkolenia dla miejscowych
społeczności.
42 → 43
Raport roczny 2013
W 2013 r. placówki po raz pierwszy uzyskały
możliwość składania wniosków dotyczących
wsparcia rozwoju państw partnerskich przy
udziale polskiego sektora prywatnego, występującego w roli dostawcy lub wykonawcy
usługi projektowej. Wartość zrealizowanych
na tej zasadzie ośmiu projektów wyniosła
blisko 1 mln zł. W sumie w 2013 r. placówki dyplomatyczne zrealizowały projekty
o łącznej kwocie dofinansowania wynoszącej przeszło 8,4 mln zł.
Projekt nr 707/2013: Pensjonat Borowljany
Pensjonat Borowljany
Projektodawca: Ambasada RP w Mińsku, Białoruś
fot. Paweł Jessa
kwota dofinansowania: 37 800 EUR
W białoruskim Centrum Naukowo-Leczniczym Dziecięcej Onkologii, Hematologii
i Immunologii w miejscowości Borowljany,
koło Mińska, przystosowanym do leczenia
miesięcznie 115 dzieci, przyjmuje się średnio 200 młodych pacjentów z całego kraju.
To jedyny tego typu ośrodek na Białorusi.
W przypadku pacjentów niewymagających
leczenia ambulatoryjnego rodzice najczęściej wynajmują mieszkania w stolicy na
okres badań.
Codzienne dojazdy są jednak zagrożeniem
dla chorych dzieci z obniżoną barierą odporności immunologicznej. Celem projektu
Polska współpraca na rzecz rozwoju
było umożliwienie pacjentom i ich rodzicom
przebywania na terenie ośrodka w trakcie leczenia. Zgodnie z założeniem partnera projektu, białoruskiego stowarzyszenia
Dzieci w Biedzie, na terenie ośrodka ma powstać Pensjonat Borowljany składający się
z 20 domków lekkiej konstrukcji.
Dzięki inicjatywie Ambasady RP w Mińsku,
zakupiony został jeden przenośny domek
oraz przeprowadzono rekonstrukcję placu
zabaw na terenie Centrum Dziecięcej Onkologii. Do akcji pomocowej włączyli się również inni donatorzy, dzięki czemu zakupionych zostało łącznie osiem domków.
3.5. Programy stypendialne
Polityka stypendialna jest ważnym elementem współpracy Polski z krajami rozwijającymi się i krajami znajdującymi się w okresie transformacji systemowej. Na stypendia
rząd RP przeznacza rocznie około 60 mln zł.
Ponad połowa obcokrajowców studiujących
w Polsce pochodzi z krajów Partnerstwa
Wschodniego. Korzystający z programów
stypendialnych cudzoziemcy zdobywają
wiedzę i doświadczenia, które mogą wykorzystać w działaniach na rzecz poprawy
warunków życia w swoich krajach. Polityka
stypendialna przyczynia się również do promocji Polski jako kraju nowoczesnego, przyjaznego oraz otwartego na inne społeczności
i kultury.
Zainteresowanie studentów i doktorantów z krajów PW studiami w Polsce rośnie z roku na rok. Najzdolniejsi z nich
mają możliwość kształcenia się na najlepszych polskich uczelniach w ramach siedmiu programów stypendialnych współfinansowanych przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych oraz Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. W 2013 r. programy te pozwoliły sfinansować w Polsce pobyt
i edukację ponad 210 obcokrajowców oraz 60
stażystów naukowych.
Inauguracja programu stypendialnego im. Stefana Banacha
fot. msz
44 → 45
Raport roczny 2013
Dla cudzoziemców, pochodzących głównie
z krajów Europy Wschodniej, dostępne były
następujące programy stypendialne:
• uruchomiony w 2013 r. Program stypendialny
im. Stefana Banacha (43 studentów, w tym 23
z Ukrainy, 10 z Gruzji, ośmiu z Białorusi i dwóch
z Azerbejdżanu),
• specjalistyczne Studia Wschodnie Uniwersytetu
Warszawskiego (41 studentów w 2013 r.),
• skierowany do młodzieży białoruskiej Program
Stypendialny Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego (31 studentów i 25 stażystów w 2013 r.),
• program stypendialny dla obywateli krajów PW,
podejmujących w Polsce studia doktoranckie (56
osób),
• organizowany przez Uniwersytet Jagielloński
program stypendialny w postaci rocznych studiów i praktyk zawodowych dla absolwentów
Szkół Prawa Polskiego i Europejskiego na Ukrainie (łącznie 33 stażystów),
• dofinansowanie kształcenia obywateli Ukrainy
na studiach podyplomowych w Kolegium Europejskim w Natolinie w ramach współpracy z Fundacją Kolegium Europejskie (3 osoby rocznie),
• program stypendialny dla doktorantów oraz
uczestników staży naukowych w zakresie nauk
technicznych dla obywateli krajów rozwijających
się (40 osób z krajów będących beneficjentami
ODA).
3.5.1 Program stypendialny im. Stefana Banacha
Inauguracja programu stypendialnego im. Stefana Banacha
fot. msz
W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie
studentów z krajów PW nauką w Polsce uruchomiono Program stypendialny im. Stefana Banacha, skierowany do młodych obywateli krajów PW, którzy z dobrym wynikiem
ukończyli studia I stopnia.
Program daje możliwość nauki na polskich
uczelniach publicznych, na dwuletnich studiach uzupełniających II stopnia, na kierunkach ścisłych, przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych oraz na europeistyce
i prawie europejskim. Celem programu jest
przygotowanie liderów zmian w krajach PW,
którzy po ukończeniu nauki w Polsce włączą
się w reformowanie swoich krajów.
Polska współpraca na rzecz rozwoju
W roku akademickim 2013/2014 najczęściej
wybieranymi przez stypendystów uczelniami były Uniwersytet Jagielloński oraz
Uniwersytet Warszawski. Najbardziej popularnymi kierunkami były europeistyka,
stosunki międzynarodowe, zarządzanie,
ekonomia i finanse. W pierwszym roku realizacji programu zostało przyjętych 44 studentów, w większości pochodzących z Ukrainy. Po ukończeniu pierwszego roku studiów
uczestnicy programu mają możliwość udziału w wymianie studenckiej w ramach unijnego programu Erasmus. Dodatkowo w trakcie
studiów istnieje możliwość podjęcia w Polsce krótkookresowego stażu zawodowego.
46 → 47
Raport roczny 2013
Rozdział 4
Pomoc humanitarna
47 → 47
Zajęcia edukacyjne,
Zarqa (Syria)
Fot. Edyta Foryś
Polska współpraca na rzecz rozwoju
Rozdział 4
Pomoc humanitarna
Zgodnie z ustawą o współpracy rozwojowej pomoc humanitarna stanowi element współpracy rozwojowej, którego realizację
koordynuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Finansowane
przez ministerstwo działania realizowane są z poszanowaniem
Europejskiego Konsensusu ws. Pomocy Humanitarnej, tj. przy
zachowaniu zasad neutralności, bezstronności, humanitaryzmu i niezależności.
Tak jak w latach ubiegłych MSZ udzielało
pomocy humanitarnej, wykorzystując kanały pomocy dwustronnej oraz wielostronnej:
• finansując projekty humanitarne prowadzone przez polskie organizacje pozarządowe
(projekty realizowane na rzecz uchodźców
syryjskich w Jordanii i Libanie): 3,09 mln zł;
1. | W kwotę wliczono
wpłaty na programy
humanitarne MKCK i WFP
w Afganistanie, które były
finansowane w ramach puli
środków na współpracę
rozwojową z Afganistanem.
• dokonując wpłat dobrowolnych do budżetów
ogólnych międzynarodowych organizacji humanitarnych i funduszy wielostronnych (Biuro
NZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej – UN
OCHA, Międzynarodowy Komitet Czerwonego
Krzyża – MKCK, Biuro Wysokiego Komisarza NZ
ds. Uchodźców – UNHCR): 2,6 mln zł;
• wspierając programy międzynarodowe organizacji humanitarnych, realizowane w konkretnych
regionach świata: Światowy Program Żywnościowy, WFP – programy Afganistanie; UN OCHA –
biuro w Syrii; Fundusz NZ na rzecz Dzieci, UNICEF
– program w Mali; UNHCR – programy w Syrii i Libanie; MKCK – programy w Afganistanie UNRWA
– program w Autonomii Palestyńskiej: 7,8 mln zł1.
4.1. Wybrane działania humanitarne
2. | Jedna z dotacji – Projekt PCPM: Zabezpieczenie
potrzeb humanitarnych
uchodźców syryjskich
w Libanie w warunkach
zimowych – została przyznana w trybie określonym
w art. 2 ust 3 Zarządzenia
nr 26 Ministra Spraw
Zagranicznych z 24.07.
2013 r. oraz art. 10 ust 2
Ustawy o współpracy rozwojowej z 16.09 2011 r., tj.
z pominięciem otwartego
konkursu ofert.
48 → 49
Rok 2013 nie przyniósł poprawy sytuacji humanitarnej w Syrii. Do grudnia 2013 r. liczba
osób przesiedlonych na terytorium tego kraju wyniosła ponad 6,5 mln; dodatkowo 2,2
mln Syryjczyków zostało zmuszonych do
opuszczenia Syrii i poszukiwania schronienia w krajach ościennych.
W reakcji na tę sytuację blisko 60% środków wydanych na pomoc humanitarną
przeznaczonych zostało na wsparcie ofiar
kryzysu w Syrii. Część pomocy przekazana
Raport roczny 2013
została kanałem wielostronnym na realizację projektów Wysokiego Komisarza NZ ds.
Uchodźców (UNHCR) oraz Funduszu NZ na
Rzecz Dzieci (UNICEF) na terytorium Syrii.
MSZ wsparło również projekt na rzecz
uchodźców syryjskich w Libanie, koordynowany także przez UNHCR. Ponadto wykorzystując potencjał i doświadczenie w regionie polskich organizacji pozarządowych,
MSZ dofinansowało trzy 2 projekty humanitarne w Libanie i Jordanii.
Zajęcia artystyczne dla
uchodźców syryjskich,
Jordania
fot. Edyta Foryś
Projekt nr PH/2013/2: Oferta edukacyjna Caritas dla dzieci uchodźców syryjskich w Jordanii
Projektodawca: Caritas Polska
kwota dofinansowania: 637 245 PLN
Jordania jest drugim po Libanie krajem pod
względem liczby przyjętych Syryjczyków.
Władze tego kraju nie są w stanie zapewnić
wszystkim potrzebującym dostępu do edukacji i pracy. Ze względu na brak jasnej perspektywy końca konfliktu istnieje potrzeba
integracji uchodźców ze społeczeństwem
jordańskim. Szczególnego wsparcia wymagają syryjskie dzieci, które zostały zmuszone do opuszczenia swoich szkół, a w Jordanii
pozbawione są możliwości kontynuacji nauki. Projekt Caritas Polska wypełniał lukę
w systemie edukacji uchodźców przebywających w tym kraju. Miał na celu zapewnienie
nieformalnej edukacji i wsparcia rehabilitacyjno-edukacyjnego dla dzieci syryjskich,
wsparcia ich rodziców oraz pomocy w nabyciu umiejętności zawodowych, dzięki którym będą mieli szansę na zapewnienie dochodu swoim rodzinom.
Projekt nr PH/2013/3: Zabezpieczenie potrzeb humanitarnych uchodźców syryjskich w Libanie w warunkach zimowych
Wykonawca: Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej
kwota dofinansowania: 499 945 PLN
W związku z okresem zimowym najpilniejszą potrzebą było zapewnienie uchodźcom
syryjskim schronienia. Celem projektu,
przygotowanego przez Fundację Polskie
Centrum Pomocy Międzynarodowej, było
zaspokojenie w okresie zimy podstawowych
potrzeb 600 rodzin uchodźców z Syrii oraz
50 ubogich rodzin libańskich.
Polska współpraca na rzecz rozwoju
W ramach projektu rozdystrybuowano 2150
sztuk koców, 400 piecyków oraz kupony na
prawie 95 tys. litrów oleju opałowego. Dodatkowo zakupiono pojazd do wywozu nieczystości ciekłych dla 20-tysięcznej gminy
Aidamoun.
50 → 51
Raport roczny 2013
Rozdział 5
Polska w systemie
międzynarodowej
współpracy rozwojowej
51 → 51
„W drodze po wodę”. Zdjęcie
nagrodzone w konkursie
fotograficznym „Rozwój w
obiektywie 2013” – wyróżnienie w kategorii Wpływ
środowiska przyrodniczego
na życie człowieka
fot. Przemysław Bucharowski
Polska współpraca na rzecz rozwoju
Rozdział 5
Polska w systemie międzynarodowej
współpracy rozwojowej
5.1. Debata na forum międzynarodowym
W 2013 r. debata na forum Unii Europejskiej
toczyła się przede wszystkim na temat agendy rozwojowej po 2015 r. oraz zdefiniowania
założeń dla przyszłych Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development
Goals, SDGs). Podstawą dyskusji były ustalenia odbytej w czerwcu 2012 r. konferencji
NZ na temat zrównoważonego rozwoju (tzw.
Rio+20) oraz wytyczne zawarte w Komunikacie Komisji Europejskiej „Godne życie dla
wszystkich: Eliminacja ubóstwa i zapewnienie światu zrównoważonej przyszłości”
z lutego 2013 r. Uczestnicy konferencji NZ
utworzyli międzyrządowe forum polityczne wysokiego szczebla ds. zrównoważonego
rozwoju (ang. High Level Political Forum,
HLPF) oraz powołali grupę roboczą ds.
SDGs, złożoną z 30 przedstawicieli nominowanych przez pięć grup regionalnych ONZ
(ang. Open Working Group, OWG). Do jej zadań należało m.in. zaangażowanie w prace
nad kolejną generacją celów rozwojowych
szerokiego spektrum interesariuszy – systemu NZ, przedstawicieli państw, świata
nauki oraz społeczeństwa obywatelskiego.
Celem było także przygotowanie raportu
zawierającego propozycje przyszłych celów
rozwojowych, które Sekretarz Generalny
ONZ podda pod dyskusję społeczności międzynarodowej jesienią 2014 r. Polska była
zaangażowana w prace grupy wymiennie
z Rumunią. Priorytetem przy formułowaniu
przyszłych celów pozostają dla naszego kraju: powszechny dostęp do energii oraz dobre
rządzenie, które w naturalny sposób wiąże
się z kwestią demokracji i rządami prawa.
W grudniu 2013 r. Rada UE przyjęła konkluzje na temat finansowania redukcji ubóstwa i zrównoważonego rozwoju po 2015 r.
UE i jej państwa członkowskie zobowiązały
się do wspierania wysiłków na rzecz osiągania Milenijnych Celów Rozwojowych (ang.
MDGs) przez państwa partnerskie. Ponadto
potwierdziły swoje zobowiązania w kwestii
finansowania rozwoju i chęć uczestnictwa
w procesie redefinicji ODA, a także opowiedziały się za konstruktywnym i otwartym
dialogiem ze wszystkimi interesariuszami
w sprawie finansowania i sprawozdawczości
po 2015 r. Konkluzje umożliwią wypracowanie stanowiska UE w kwestii finansowania
rozwoju po 2015 r.
5.2. Wieloletnie ramy finansowe UE do 2020 roku
1. | Działania finansowane z PI nie stanowią
ODA. PI to nowy instrument finansowania
działań zewnętrznych
UE o zasięgu globalnym
umożliwiający współpracę zarówno z państwami rozwiniętymi,
jak i rozwijającymi się.
Jest spójny z DCI.
52 → 53
W 2013 r. toczyły się prace nad rozporządzeniami dotyczącymi finansowania działań
zewnętrznych UE w latach 2014–2020, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju (ang. EDF),
Instrumentu Finansowania Współpracy na
Rzecz Rozwoju (ang. DCI), Europejskiego In-
Raport roczny 2013
strumentu Sąsiedztwa (ENI), Instrumentu
Pomocy Przedakcesyjnej (IPA), Instrumentu
Partnerstwa na rzecz Współpracy z Państwami Trzecimi (PI)1 oraz Instrumentu na rzecz
Stabilności (IFS), które zapewnią finansowanie celów rozwojowych UE do 2020 r.
Rada Europejska w Konkluzjach z 8 lutego
2013 r. w sprawie Wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 zdecydowała
o pozostawieniu EDF poza budżetem UE.
Kolejna, 11. edycja EDF została ustanowiona na lata 2014–2020 w Umowie wewnętrznej, którą po przyjęciu przez Radę podpisali
ministrowie spraw zagranicznych państw
członkowskich UE w czerwcu 2013 r. Dokument określa, na jakie cele będzie przeznaczona pomoc UE dla państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich (KTZ). Określa
także wartość 11. edycji na 30,6 mld euro,
jak również wskaźniki udziału finansowego
w Funduszu w latach 2014–2020 dla każdego z państw członkowskich UE (składka
Polski została ustalona na poziomie 2%).
Rada przyjęła następnie rozporządzenie
w sprawie realizacji 11. edycji EDF określające zakres, zasady i mechanizmy przekazywania pomocy rozwojowej UE państwom
AKP i KTZ oraz rozporządzenie finansowe
ustanawiające szczegółowe zasady finansowania i nadzoru 11. EDF. Zgodnie z ustaleniami zasilany z unijnego budżetu Instrument Finansowania Współpracy na rzecz
Rozwoju (DCI) zapewni w latach 2014–2020
kontynuację realizacji zobowiązań UE na
rzecz współpracy rozwojowej z państwami
i regionami partnerskimi (Azja, Azja Środ-
kowa, Bliski Wschód, Ameryka Łacińska
i RPA oraz Afryki w ramach nowego Programu Panafrykańskiego) zgodnie z Milenijnymi Celami Rozwoju, przede wszystkim na
rzecz eliminacji skrajnego ubóstwa i głodu.
DCI w perspektywie finansowej 2014–2020
przyczyni się do pełniejszej realizacji priorytetów UE w dziedzinie współpracy rozwojowej, wynikających ze Strategii Europa
2020 oraz komunikatu KE „Program działań na rzecz zmian”. Kwota przeznaczona
na finansowanie współpracy rozwojowej UE
za pośrednictwem DCI została zwiększona
z 16,9 mld euro (w latach 2007–2013) do 19,6
mld euro w latach 2014–2020.
Do najważniejszych zmian w stosunku do
obowiązującego w poprzedniej perspektywie finansowej rozporządzenia DCI należy
zastosowanie konkretnych kryteriów kwalifikowalności do udziału w programach
bilateralnych. Oznacza to, że lista krajów
uprawnionych do korzystania z programów
i może się zmienić w ciągu perspektywy finansowej i potrzeb danego państwa partnerskiego. Dzięki staraniom Polski, w tekście rozporządzenia znajduje się odniesienie
do wykorzystywania w unijnej współpracy
doświadczeń transformacyjnych państw
członkowskich UE.
5.3. Wspólne programowanie UE
W 2013 r. kontynuowane były prace na rzecz
wspólnego programowania pomocy rozwojowej UE, które powinno przyczynić się
do zwiększenia efektywności pomocy poprzez lepszą koordynację działań donatorów
i właściwy podział pracy; powinno również
wzmocnić pozycję UE w dialogu z państwami partnerskimi. Liczba państw--biorców
pomocy, objętych procedurami wspólnego
unijnego programowania, wzrosła do 55.
Wśród nich są państwa o średnim dochodzie, słabo rozwinięte oraz tzw. państwa
niestabilne (ang. fragile states).
Polska uczestniczy w procesie wspólnego
unijnego programowania w Etiopii. W stycz-
Polska współpraca na rzecz rozwoju
niu 2013 r. UE zatwierdziła dokument pt.
„Wspólna strategia współpracy UE na rzecz
Etiopii”, który nawiązuje do etiopskiego narodowego planu rozwoju na lata 2011–2015
oraz dokumentu wytyczającego kierunki
rozwoju po 2016 r. Przyjęty został harmonogram przygotowań do wdrażania wspólnego
programowania. W opinii ESDZ i KE optymalnym terminem rozpoczęcia realizacji
wspólnego programowania będzie 2016 r.
Polska zainteresowana jest również udziałem
we wspólnym programowaniu na rzecz
Mołdawii i Gruzji.
54 → 55
Raport roczny 2013
Rozdział 6
Edukacja globalna
55 → 55
Warsztaty edukacyjne w Peru
Fot. Fundacja Papaya
Polska współpraca na rzecz rozwoju
Rozdział 6
Edukacja globalna
Terminy edukacja globalna, edukacja rozwojowa i edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju mają podobny
zakres pojęciowy. W Polsce dla jasności i przejrzystości
przyjęto termin edukacja globalna.
Edukacja globalna, rozumiana jako „działania edukacyjne na rzecz podniesienia świadomości i zrozumienia problemów globalnych
oraz współzależności między państwami”,
stanowi część współpracy rozwojowej. Minister Spraw Zagranicznych, we współpracy
z Ministrem Edukacji Narodowej oraz Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił
Konkurs „Edukacja globalna 2013”, w wyniku
którego dofinansowanie uzyskało 14 projektów na łączną kwotę 2 017 862 zł. W 2013 r.,
odbyły się dwa spotkania konsultacyjne poWarsztaty dla dzieci
w projekcie „Edukacja
globalna dla najmłodszych”
fot. ośrodek działań
ekologicznych „źródła”
56 → 57
Raport roczny 2013
święcone edukacji globalnej, w których
wzięli udział przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych. Przy wsparciu
finansowym MSZ podległy MEN Ośrodek
Rozwoju Edukacji kontynuował systemowe
szkolenia dla nauczycieli oraz inne działania
służące wspieraniu wprowadzenia edukacji
globalnej do praktyki nauczania w szkołach,
m.in. poprzez przygotowanie materiałów
edukacyjnych na temat edukacji globalnej
oraz konkurs na najlepszy projekt edukacji
globalnej.
Projekt nr 704/2013: Zmieniaj nawyki na lepsze. Kupuj odpowiedzialnie ubrania i elektronikę! – projekt
aktywizujący polskich nauczycieli i uczniów III i IV etapu edukacyjnego do podejmowania działań na rzecz
krajów globalnego Południa
Projektodawca: Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
Kwota dofinansowania: 83 838 PLN
Celem projektu było zwrócenie uwagi
uczniów i nauczycieli na problematykę rozwojową na przykładzie robienia zakupów.
Dokonując wyborów konsumenckich, m.in.
podczas zakupów ubrań czy sprzętu elektronicznego, musimy mieć świadomość, że duża
część z tych produktów wytworzona została w krajach rozwijających się, w fabrykach,
w których nie są przestrzegane standardy
dotyczące np. czasu pracy.
W ramach działań projektowych powstała
interaktywna gra on-line „Grubymi nićmi
szyte”, która w symulacyjny sposób przedstawia sytuację pracowników przemysłu
odzieżowego w krajach rozwijających się.
Elementem projektu było też szkolenie
nauczycieli z zakresu edukacji globalnej
i odpowiedzialnej konsumpcji w oparciu
o specjalnie przygotowaną platformę e-learningową oraz warsztaty dla 115 uczniów,
przygotowujące ich do zaplanowania i podjęcia działań w ramach wydarzeń Tygodnia
Edukacji Globalnej (TEG). W akcjach TEG
wzięli udział nie tylko uczniowie, ale także
ich rodziny i mieszkańcy danych miejscowości (1500 osób). Jako działania wspierające
zorganizowano międzynarodowe warsztaty
metodyczne dla nauczycieli i przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz sympozjum nt. jakości edukacji globalnej w Polsce.
Gra dostępna jest na stronie:
www.ekonsument.pl/gra4_grubymi_nicmi_szyte.html.
Projekt nr 729/2013: E-globalna – elektroniczne repozytorium materiałów edukacyjnych
Projektodawca: Fundacja Edukacja dla Demokracji
Kwota dofinansowania: 94 697 PLN
W ramach projektu udostępniono oraz
rozpowszechniono nowoczesne i przyjazne dla użytkowników internetowe repozytorium
materiałów
edukacyjnych
zawierające publikacje i materiały szkoleniowe w dziedzinie edukacji globalnej:
www.e-gobalna.edu.pl.
Powołana grupa konsultacyjna, złożona
z ekspertów legitymujących się różnorodnym doświadczeniem w edukacji globalnej,
wybrała najlepsze materiały edukacyjne na
podstawie wspólnie opracowanych kryteriów jakości edukacji globalnej. Przeprowadzono lekcje testowe przykładowych konspektów zajęć oraz poprawiono materiały
wymagające korekty.
Polska współpraca na rzecz rozwoju
W repozytorium E-globalnej znajduje się ponad 400 modułów składających się na około
80 gotowych do zastosowania w nauczaniu
materiałów edukacyjnych, zgodnych z podstawą programową.
W repozytorium nauczyciele i edukatorzy
znajdą scenariusze ćwiczeń, gry, a także materiały wizualne, z których mogą stworzyć
własny, odpowiadający potrzebom uczniów
program nauczania.
Według danych projektodawcy informacja
na temat portalu E-globalna i możliwości
korzystania z jego zasobów dotarła do około
50 tysięcy nauczycieli w całym kraju.
58 → 59
Raport roczny 2013
Rozdział 7
Wolontariat
Wolontariuszka Agnieszka Liberadzka, projekt nr
1075/2013 pt. „Wyrównanie
szans edukacyjnych dzieci
ulicy w Zambii poprzez streetworking oraz działania
resocjalizacyjne”
Fot. Fundacja „Usłyszeć Afrykę”
Polska współpraca na rzecz rozwoju
Rozdział 7
Wolontariat
Program „Wolontariat polska pomoc” umożliwia obywatelom polskim bezpośrednie angażowanie się w pomoc na rzecz krajów rozwijających się. Po zrealizowaniu
zadań pomocowych wielu wolontariuszy angażuje się
w działania, których celem jest upowszechnianie wiedzy
w społeczeństwie polskim na temat problemów, z jakimi
borykają się kraje rozwijające się i ich mieszkańcy.
W wyniku konkursu „Wolontariat polska
pomoc 2013”, skierowanego do organizacji
pozarządowych, dofinansowanie na łączną
kwotę 1 224 886 zł otrzymały 23 projekty.
W ramach tych projektów 35 wolontariuszy
wyjechało do 14 krajów rozwijających się
Afryki, Azji i Ameryki Południowej, w tym
do najbiedniejszych państw świata: Burundi, Etiopii, Sudanu Południowego, Tanzanii
i Zambii. W szóstej już edycji konkursu, podobnie jak w latach poprzednich, dominowały projekty z dwóch dziedzin: edukacji
oraz opieki medycznej.
Po powrocie do Polski uczestnicy programu podjęli wiele inicjatyw edukacyjnych,
w ramach których odbyli spotkania ze stu-
dentami, dziećmi i młodzieżą, zorganizowali wystawy fotografii i zaprezentowali
filmy zrobione podczas realizacji projektów.
Przedstawili m.in. wystawę zdjęć poświęconą życiu peruwiańskich dzieci w otoczonym
dżunglą San Lorenzo i film o chłopcach ulicy mieszkających w stworzonym dla nich
domu Ayllu Situwa w Limie. Wolontariusze
pracujący w Boliwii przygotowali kalendarz na 2014 r. pod tytułem „Boliwia oczami
dziecka” oraz gry edukacyjne „List z Tupizy
– dziesięciobój”, które przybliżają dzieciom
w Polsce problemy ich rówieśników z Ameryki Południowej.
Podczas pobytu za granicą kilku wolontariuszy dzieliło się swoimi przeżyciami i doświadczeniami za pośrednictwem elektronicznych pamiętników. Ich blogi stanowią
cenne źródło informacji o pracy wolontariackiej oraz kraju, w którym przebywali 1.
Kalendarz wydany przez wolontariuszy, na zdjęciu podopieczne
Internado de Niñas San Francisco w Cochabambie
fot. katarzyna banaszak
1. | Adresy blogów dostępne są na stronie:
www.polskapomoc.gov.pl/wolontariat
60 → 61
Raport roczny 2013
Zajęcia z dziećmi w ośrodku
Akropong, Ghana
fot. fundacja „usłyszeć
afrykę”
Projekt nr 1126/2014: Wsparcie dostępności edukacji dla dzieci niewidomych i słabowidzących w Ghanie
Projektodawca: Fundacja „Usłyszeć Afrykę”
kwota dofinansowania: 35 826 PLN
W 20-milionowej Ghanie, z 200 tysiącami
niewidomych i 600 tysiącami osób słabowidzących, istnieje tylko kilka ośrodków dla
dzieci z niepełnosprawnością wzrokową.
Tymczasem w rozwoju dziecka z uszkodzonym wzrokiem kluczowe są pierwsze lata życia. Niezwykle ważna jest relacja opiekunów
z dzieckiem i świadomość tego, jak wykorzystywać codzienne czynności, np. mycie, by
wspierać jego rozwój i ułatwiać funkcjonowanie w społeczeństwie.
do spraw wspierania rozwoju niewidomych
dzieci w pierwszych latach życia. Kluczowym elementem projektu były warsztaty,
podczas których z dostępnych na miejscu
przedmiotów (m.in. klamerek, misek, pudełek) powstały pomoce dydaktyczne, np. do
nauki brajla. Wolontariuszce udało się nawiązać współpracę z lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami
administracji publicznej, co stwarza szansę
na kontynuację rozpoczętej pracy.
Jednym z działających ośrodków dla dzieci
z niepełnosprawnością wzrokową jest Akropong School for the Blind, gdzie w 2013 r.
absolwentka
tyflopedagogiki,
szkoliła
50-osobową kadrę pedagogiczną z zakresu
metodyki efektywnego wdrażania najmłodszych dzieci w edukację, by mogły rozwijać się tak, jak ich rówieśnicy. Z rodzinami
dzieci wolontariuszka dzieliła się wiedzą
specjalistyczną, doświadczeniem i umiejętnościami terapeutycznymi, pomagając
im w budowaniu relacji rodzice–dzieci i doskonaleniu sposobów komunikowania się
z nimi. Założeniem projektu było utworzenie pierwszego w kraju zespołu specjalistów
Marta Bielawska, wolontariuszka:
„Moim zadaniem było przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi niewidomymi
i słabowidzącymi oraz ich rodzicami. Polacy
na krańcach świata, w Boliwii, Zambii czy
na Jamajce, robią rzeczy, z których możemy
być dumni. Do Ghany poleciałam sama, ale
czułam wsparcie całego zespołu wolontariuszy, będących w tym samym czasie w innych
miejscach. Czas spędzony w Afryce nauczył
mnie, że przy użyciu niewielkich środków
jesteśmy w stanie wykorzystać potencjał
tkwiący w konkretnych osobach i wpłynąć
na ich życie”.
Polska współpraca na rzecz rozwoju
62 → 63
Raport roczny 2013
Rozdział 8
Działania promocyjne
i informacyjne
63 → 63
„Wolna prasa”. Zdjęcie
nagrodzone w konkursie
fotograficznym „Rozwój
w obiektywie 2013”
– I miejsce w kategorii
Demokracja i prawa człowieka w rozwoju
Fot. Aleksander Poniewierski
Polska współpraca na rzecz rozwoju
Rozdział 8
Działania promocyjne
i informacyjne
W Polsce utrzymuje się stosunkowo wysokie poparcie
społeczne dla pomocy udzielanej krajom rozwijającym
się (68% poparcia w 2013 r.), mimo odnotowanej w ostatnich dwóch latach tendencji spadkowej.
1. | Opublikowane na stronie:
www.polskapomoc.gov.
pl/Badania,opinii,publicznej,128.html
Ostatnie badania opinii publicznej1 pokazują, że aż 47% Polaków odczuwa moralną
potrzebę wspierania społeczeństw biedniejszych. Według 44% ankietowanych „powinniśmy pomagać, bo i nam pomagano”. Mimo
naturalnej potrzeby solidarności ze słabszymi i gotowości do zaangażowania w pomoc,
Polacy nadal niewiele wiedzą o współpracy
rozwojowej. Wynika to – jak pokazują badania – m.in. z niedużej dostępności w mediach informacji na ten temat. Jedynie 31%
respondentów (wzrost o 4 p.p. w stosunku do
2012 r.) przyznaje, że zetknęło się w ostatnich dwóch, trzech miesiącach z informacjami o współpracy rozwojowej Polski z innymi
państwami. Jeszcze mniej, bo 14% ankietowanych (wobec 11% w 2012 r.), słyszało o Milenijnych Celach Rozwoju. Polacy czerpią
informacje o współpracy rozwojowej głównie z telewizji (89%), z prasy (16%) i z radia
(12%). Szczególnie wśród osób młodych rośnie rola internetu jako źródła informacji
(16%), a nadal bardzo mała jest rola szkoły,
uczelni i innych instytucji.
W 2013 r. działalność w dziedzinie komunikacji społecznej miała na celu zmniejszanie
luki informacyjnej poprzez dostarczenie pogłębionych informacji oraz zainteresowanie
tematyką rozwojową szerokich grup odbiorców (uczniów, studentów, dziennikarzy i odbiorców mediów). Łącznie na tego rodzaju
64 → 65
Raport roczny 2013
przedsięwzięcia (których przykłady podano
poniżej) wydatkowano 900 140 zł.
Ważnym narzędziem docierania do odbiorców były reportaże radiowe na temat polskiej współpracy rozwojowej. MSZ zlecało
ich realizację redakcji publicystyki międzynarodowej Polskiego Radia. Emisja następowała w stałych blokach tematycznych
dotyczących wydarzeń międzynarodowych,
w Programie Pierwszym PR, w Programie
dla Zagranicy, w radiu internetowym oraz
na falach lokalnych rozgłośni. Na zlecenie
MSZ reportaże przygotowała także prywatna rozgłośnia – Radio TOK FM. W sumie
MSZ sfinansowało 16 reportaży, przy czym
rozgłośnie z własnej inicjatywy nadały dodatkowe audycje, najczęściej były to dyskusje o wydźwięku edukacyjnym z ekspertami.
Nowość w działaniach informacyjnych stanowił Cykl Edukacji Globalnej w programie
Telewizji Polsat News. Dofinansowany przez
MSZ projekt Fundacji Mediów Społecznie
Zaangażowanych HumanDOC umożliwił
emisję pięciu 15-minutowych audycji składających się z reportażu i dyskusji w studio.
W audycjach prezentowana była tematyka
globalnego ocieplenia, nielegalnej migracji
Afrykańczyków do Europy, likwidacji długotrwałych następstw katastrof ekologicznych, problemów z zaopatrzeniem w wodę
i brakiem miejsc pracy w borykającej się
z dużym przyrostem naturalnym Afryce2 .
MSZ przeznaczyło 150 tys. zł – w drodze konkursu – na dofinansowanie IV Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych
HumanDoc, cyklicznej imprezy poświęconej filmom poruszającym tematykę współpracy rozwojowej. Projekcje filmów odbyły
się w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu oraz
za pośrednictwem platformy cyfrowej i kin
studyjnych w mniejszych miejscowościach.
Publiczność obejrzała 27 filmów, na marginesie festiwalu odbyły się liczne dyskusje
i spotkania z twórcami kina zaangażowanego. Grand Prix otrzymała Kate Rayn (USA)
za film „Witajcie nigdzie” na temat problemów integracji ludności romskiej w Sofii.
Ważnym narzędziem rozpowszechniania
informacji o polskiej współpracy rozwojowej pozostaje strona internetowa www.polskapomoc.gov.pl oraz jej angielska wersja
www.polishaid.gov.pl.
Polska współpraca na rzecz rozwoju
W 2013 r. Departament Współpracy Rozwojowej zamieścił na tej stronie szereg materiałów, w tym 125 aktualności w języku
polskim oraz 45 w języku angielskim. Strona
internetowa jest również głównym kanałem promocji publikacji, filmów oraz audycji radiowych, powstających z inspiracji lub
współfinansowanych ze środków polskiej
pomocy, bądź też dotyczących szeroko rozumianej tematyki współpracy rozwojowej.
W 2013 r. DWR udostępnił za pośrednictwem strony 24 audycje radiowe, trzy reportaże filmowe i dwie publikacje wydawnicze.
Ponadto MSZ dofinansowało polską edycję
międzynarodowej akcji pt. „Zrównoważony
styl życia” pod patronatem Europejskiego
Centrum na Rzecz Współzależności i Solidarności Światowej przy Radzie Europy.
Z kolei w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej (TEG) zorganizowany został wraz
z redakcją „National Geographic” konkurs
fotograficzny „Rozwój w obiektywie”. Natomiast edukacji dzieci służyły wydane kolo-
Wręczenie nagród Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Filmów Dokumentalnych
HumanDoc
fot. msz
2. | Opublikowane na stronie:
www.polskapomoc.gov.pl/
Polska,pomoc,na,YouTube,1520.html
3. | Opublikowane na stronie:
www.polskapomoc.gov.pl/
Tradycyjne,opowiesci,z,Gwatemali,i,Nikaragui,do,czytania,i,sluchania!,1698.html
66 → 67
rowanki przedstawiające w czytelny sposób
problemy krajów rozwijających się, a także
„Bajki z Gwatemali i Nikaragui” przybliżające w atrakcyjnej formie odległe od Polski
kultury. Publikacje wykorzystywane były
Raport roczny 2013
również po zakończeniu TEG i zostały udostępnione na licencji Creative Commons za
pośrednictwem portalu internetowego polskiej pomocy 3.
Spis treści
Aneks:
Współpraca rozwojowa
w 2013 roku
Kwoty zawarte w aneksie mogą różnić się nieznacznie od podanych w części
merytorycznej raportu w związku z tym, że w projektach nie wydatkowano
zawsze 100% środków.
Polska współpraca na rzecz rozwoju
Aneks:
Dwustronna pomoc rozwojowa
Poniższa tabela przedstawia pomoc udzieloną przez Polskę w 2013 r.
w ramach dwustronnej współpracy rozwojowej, w podziale na regiony/
kraje świata w raz z tytułem zrealizowanego projektu, podmiotem wdrażającym oraz kwotą wydatkowaną według stanu na 31 grudnia 2013 r.
Wartość dwustronnej współpracy rozwojowej została wyliczona zgodnie
z kursami walut (USD=3,1596 PLN; EUR=4,1949 PLN; CHF=3,4091 PLN;
CAD=3,0670 PLN; AUD=3,0477 PLN) oraz metodologią i dyrektywami
przyjętymi przez komitet pomocy rozwojowej DAC OECD.
Partnerstwo Wschodnie
134 649 915
Armenia
1 511 327
Konkurs Polska pomoc rozwojowa 2013
262 400
Grupy producenckie i skuteczne doradztwo rolnicze szansą
dla rozwoju Prowincji Szirak
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego
107 598
Rozwój obszarów wiejskich poprzez produkt lokalny
Społeczny Instytut Ekologiczny
118 869
Samodzielność IV. Rozwijanie systemu tyflorehabilitacji,
Armenia, Azerbejdżan, Gruzja
Fundacja Ari Ari
Małe granty
68 → 69
35 934
475 168
Kontynuacja rozbudowy systemu nawadniającego wsi Noraszen
Ambasada RP w Erywaniu
48 048
Kontynuacja wsparcia szkoły we wsi Kurtan
Ambasada RP w Erywaniu
54 499
Monitoring projektów rozwojowych placówki w 2013 r.
Ambasada RP w Erywaniu
4 195
Montaż systemu centralnego ogrzewania w przedszkolu we wsi Bdżni
Ambasada RP w Erywaniu
50 321
Oświetlenie ulic wsi Dżraszen
Ambasada RP w Erywaniu
47 391
Remont toalet w szkole we wsi Harżis
Ambasada RP w Erywaniu
40 195
Remont wodociągu we wsi Geghadir
Ambasada RP w Erywaniu
50 641
Woda dla arboretum „Sochut”
Ambasada RP w Erywaniu
25 186
Wsparcie dla rolników z prowincji Tawusz
Ambasada RP w Erywaniu
69 971
Raport roczny 2013
Wsparcie gospodarki pasterskiej wsi Gargar
Ambasada RP w Erywaniu
34 381
Pozostałe projekty placówki
Ambasada RP w Erywaniu
50 339
Projekty administracji rządowej
328 750
Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego
Krajowa Szkoła
Administracji Publicznej
Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla specjalistów
w zakresie gospodarowania chemikaliami i ochrony środowiska
w Armenii – projekt modułowy 2012
Ministerstwo Zdrowia
Partnerstwo Wschodnie: założenia-oświadczenia-wyzwania.
Analiza procesu implementacji w państwach objętych programem
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
Wizyty studyjne ekspertów fitosanitarnych z Armenii w Polsce
Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
1 250
Zmiany regulacji KNF w zakresie detalicznych ekspozycji kredytowych
oraz ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie w kontekście sytuacji polskiego sektora bankowego i wytycznych międzynarodowych
Komisja Nadzoru Finansowego
3 974
Wewnętrzny model oceny: jakościowe i ilościowe podejście
Komisja Nadzoru Finansowego
7 949
Stypendia
22 336
275 511
17 730
445 009
Program stypendialny dla obywateli krajów należących do Partnerstwa
Wschodniego UE podejmujących w Polsce studia doktoranckie w dziedzinie nauk humanistyczno-społecznych
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
12 100
Projekt pomocowy dla młodych naukowców z państw powstałych po
rozpadzie b. Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, którzy
nie mają uprawnień do stypendiów w ramach współpracy z Polonią
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
17 299
Specjalistyczne Studia Wschodnie UW
Uniwersytet Warszawski
25 220
Studia I i II st. i studia doktoranckie oraz staże artystyczne w uczelniach nadzorowanych przez MKiDN
Uczelnie wyższe
12 390
Pozostałe stypendia
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Azerbejdżan
1 053 736
Konkurs Polska pomoc rozwojowa 2013
Samodzielność IV. Rozwijanie systemu tyflorehabilitacji, Armenia,
Azerbejdżan, Gruzja
378 000
35 934
Fundacja Ari Ari
Małe granty
35 934
548 091
Zielona szkoła
Ambasada RP w Baku
41 725
Płomyczek – Świetlica dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo
Ambasada RP w Baku
22 145
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pedagogów specjalnych
– Dzienne Centrum Terapii
Ambasada RP w Baku
48 623
Sala dla Dzieci Autystycznych
Ambasada RP w Baku
49 449
Zwiększenie dostępności systemu edukacji specjalnej w Azerbejdżanie
Ambasada RP w Baku
128 847
Budowa systemu wspomagania decyzji jako podstawowego narzędzia
planistycznego na obszarach wiejskich zagrożonych procesem erozji
w płn.-zach. Azerbejdżanie
Ambasada RP w Baku
119 499
Pozostałe projekty placówki
Ambasada RP w Baku
137 803
Polska współpraca na rzecz rozwoju
Projekty administracji rządowej
317 850
Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego
Krajowa Szkoła
Administracji Publicznej
22 336
Partnerstwo Wschodnie: założenia-oświadczenia-wyzwania.
Analiza procesu implementacji w państwach objętych programem
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
18 915
„Wewnętrzny model oceny: jakościowe i ilościowe podejście”
Komisja Nadzoru Finansowego
Wzmocnienie instytucjonalne administracji Azerbejdżanu odpowiedzialnej za ochronę środowiska naturalnego poprzez promocję dobrego
rządzenia w wybranych obszarach tematycznych
Ministerstwo Środowiska
152 382
Budowa systemu wspomagania decyzji jako podstawowego narzędzia
planistycznego na obszarach wiejskich zagrożonych procesem erozji
w płn.-zach. Azerbejdżanie
Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
116 268
Stypendia
151 861
Program stypendialny im. Stefana Banacha
Uniwersytet Warszawski
19 515
Projekt pomocowy dla młodych naukowców z państw powstałych po
rozpadzie b. Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, którzy
nie mają uprawnień do stypendiów w ramach współpracy z Polonią
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
96 796
Pozostałe stypendia
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
35 550
Białoruś
63 392 269
Dotacja dla Fundacji Solidarności Międzynarodowej
Wsparcie Demokracji 2013 – projekty realizowane na Białorusi
w ramach konkursu grantowego, działania własne.
4 328 019
Fundacja Solidarności
Międzynarodowej
Konkurs Polska pomoc rozwojowa 2013
Pozostałe projekty
4 328 019
1 295 599
Organizacje pozarządowe
Małe granty
1 295 599
880 366
Pensjonat Borowljany
Ambasada RP w Mińsku
158 162
Brzeskie regionalne biuro karier
Ambasada RP w Mińsku
152 705
Zapewnienie trwałego rozwoju Centrum poszukiwań dzieci zaginionych
i wykorzystywanych na Białorusi
Ambasada RP w Mińsku
54 534
Rewitalizacja placu sportowo-rekreacyjnego w szkole-internacie dla
dzieci-sierot w Biegomlu
Ambasada RP w Mińsku
87 271
Wymiana okien w szkole-internacie nr 7 w Mińsku
Ambasada RP w Mińsku
46 341
Pozostałe projekty placówek
Polskie placówki zagraniczne
Pomoc wielostronna
Wpłata do Funduszu Powierniczego Europejskiego Uniwersytetu
Humanistycznego
Międzynarodowa Podyplomowa Letnia Szkoła „Akademia Nieświeska”
Raport roczny 2013
381 354
500 000
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
Projekty administracji rządowej
70 → 71
7 949
500 000
2 857 599
Narodowy Instytut Dziedzictwa
88 836
Modernizacja wtórnych osadników na brzeskiej oczyszczalni ścieków
Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
Szkolenie dla nauczycieli z Białorusi
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
Poznaj swojego sąsiada II edycja
Ministerstwo Edukacji
Narodowej
Prace dokumentacyjno-inwentaryzacyjne
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
28 500
Prace konserwatorskie w zabytkowych obiektach sakralnych
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
389 700
Zmiany regulacji KNF w zakresie detalicznych ekspozycji kredytowych
oraz ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie w kontekście sytuacji polskiego sektora bankowego i wytycznych międzynarodowych
Komisja Nadzoru Finansowego
Teatralne warsztaty edukacyjne dla białoruskich twórców i profesjonalistów z dziedziny teatru – reżyserów dramatycznych, dramaturgów,
reżyserów dźwięku, kuratorów projektów teatralnych, filmowych
i sztuk wizualnych
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
62 256
Udział polskich ekspertów w warsztatach dla konserwatorów w Nieświeżu
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
45 000
Stypendia
1 273 304
90 000
792 029
3 974
30 833 770
79 stypendiów Rządu Polskiego (Ministra Zdrowia)
Ministerstwo Zdrowia
Program stypendialny dla obywateli krajów należących do Partnerstwa
Wschodniego UE podejmujących w Polsce studia doktoranckie w dziedzinie nauk humanistyczno-społecznych
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
86 717
Program stypendialny im. Konstantego Kalinowskiego
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
5 365 590
Program stypendialny im. Stefana Banacha
Uniwersytet Warszawski
66 739
Projekt pomocowy dla młodych naukowców z państw powstałych po
rozpadzie b. Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, którzy
nie mają uprawnień do stypendiów w ramach współpracy z Polonią
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
89 197
Specjalistyczne Studia Wschodnie UW
Uniwersytet Warszawski
229 252
Studia I i II st. i studia doktoranckie oraz staże artystyczne w uczelniach nadzorowanych przez MKiDN
Uczelnie wyższe
269 100
Stypendia Gaude Polonia
Uczelnie wyższe
280 700
Pozostałe stypendia
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Wsparcie niezależnych mediów
498 600
23 947 875
22 696 916
TV Belsat
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
18 000 000
Euroradio
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
600 000
Białoruskie Radio Racja
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
3 999 869
Wzmocnienie kompetencji białoruskiego środowiska dziennikarskiego
poprzez działania szkoleniowo-informacyjne w Polsce i w Danii 2013
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
97 047
Gruzja
Dotacja dla Fundacji Solidarności Międzynarodowej
Polska współpraca na rzecz rozwoju
10 564 504
1 459 369
Wsparcie Demokracji 2013 – projekty realizowane w Gruzji w ramach
konkursu grantowego, działania własne
Fundacja Solidarności
Międzynarodowej
Konkurs Polska pomoc rozwojowa 2013
5 193 373
„Bliżej edukacji, informacji i pracy – nowoczesna oferta gruzińskich
bibliotek”
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej – CAL
418 191
Działajmy razem II – rozwój potencjału i współpracy w zakresie
redukcji ryzyka katastrof naturalnych i ich prewencji w samorządach
lokalnych Gurii i Samcche-Dżawachetii
Fundacja Polskie Centrum
Pomocy Międzynarodowej
686 441
Nowoczesna terapia społeczna i zawodowa żyjących z niepełnosprawnością umysłową. Program stażowy dla trenerów i kadry zarządzającej
Fundacja Księdza Orione
„Czyńmy dobro”
220 769
Partnerzy przeciw wykluczeniu. Wymiana doświadczeń pomiędzy
Poznaniem i Kutaisi w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym
Miasto Poznań
150 884
Podkarpackie wspomaga rozwój regionalny Regionu Kachetia poprzez
wspieranie instytucji otoczenia biznesu w Regionie Kachetia
województwo podkarpackie
102 361
Razem dla lepszej przyszłości
Stowarzyszenie Rozwoju
Gospodarczego Gmin
247 775
Rehabilitacja i reintegracja grup defaworyzowanych społecznie
Caritas Polska
952 199
Rozwój turystyki konnej i budowa lokalnej sieci partnerstwa w społecznościach wiejskich okolic Borżomi w Gruzji
Fundacja Kaukaz.net
267 572
Samodzielność IV. Rozwijanie systemu tyflorehabilitacji, Armenia,
Azerbejdżan, Gruzja
Fundacja Ari Ari
491 098
Specjalistyczne wsparcie systemu pieczy zastępczej w Gruzji
Towarzystwo Nasz Dom
965 772
„Spółdzielcą być…” innowacje w produkcji rolnej w rejonie Shavshvebi
Żywiecka Fundacja Rozwoju
323 181
Wsparcie samorządów lokalnych w Gruzji w zwiększaniu dostępu dzieci do edukacji przedszkolnej
Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym
„Edukator” w Łomży
367 130
Konkurs Wolontariat polska pomoc 2013
64 118
Świat nie zamyka się w chorobie: wolontariat na rzecz niepełnosprawnych w Gruzji. Odsłona III
Stowarzyszenie Polska
Misja Medyczna
32 012
Wsparcie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Gruzji
Dom Spotkań
im. Angelusa Silesiusa
32 106
Małe granty
801 877
Audiobooki dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
Ambasada RP w Tbilisi
51 845
Edukacja, Rehabilitacja, Działania Rzecznicze i Informacyjne Amazonek w Walce z Rakiem Piersi
Ambasada RP w Tbilisi
52 987
Integracja społeczna na przykładzie działań szkoły nr 32 w Tbilisi
Ambasada RP w Tbilisi
42 599
Monitoring projektów 2013
Ambasada RP w Tbilisi
5 453
Podwyższenie kwalifikacji zawodowych pracowników ośrodków terapeutyczno-rehabilitacyjnych w Gruzji
Ambasada RP w Tbilisi
223 446
Renowacja Ośrodka Rehabilitacji Psychospołecznej Dzieci Ulicy
Begurebi
Ambasada RP w Tbilisi
141 137
Wsparcie instytucji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi
(dziećmi i dorosłymi)
Ambasada RP w Tbilisi
228 534
Wsparcie prac remontowych i wykończeniowych w trzech Małych
Domach dla Dzieci
Ambasada RP w Tbilisi
55 876
Pomoc wielostronna
72 → 73
1 459 369
Raport roczny 2013
153 000
Program „Udoskonalanie gruzińskiego systemu sądownictwa poprzez
wprowadzenie systemu nadzoru nad procesami” – Biuro Instytucji
Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE
Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE
Projekty administracji rządowej
153 000
1 781 379
Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego
Krajowa Szkoła
Administracji Publicznej
130 297
Doskonalenie metod zapobiegania, wykrywania i zwalczania korupcji
na szczeblu regionalnym w Gruzji, jako skuteczne narzędzie budowania potencjału administracji publicznej – wykorzystanie polskich
doświadczeń – Projekt modułowy realizowany od 2013 r.
Ministerstwo Finansów
117 735
Partnerstwo Wschodnie: założenia-oświadczenia-wyzwania.
Analiza procesu implementacji w państwach objętych programem
Ministerstwo
Spraw Zagranicznych
„One są wśród nas”
Ministerstwo Edukacji
Narodowej
200 000
Podstawy prawne, finansowe i administracyjne systemu wsparcia osób
niepełnosprawnych – przykłady dobrych praktyk
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej
249 061
Prace konserwatorskie przy polskich zabytkach w Tbilisi
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
51 000
Projekt wsparcia reformy samorządowej w Gruzji
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
64 394
Przeciwdziałanie problemowi narkotyków i narkomanii w Gruzji
Ministerstwo Zdrowia
Staż 4 pracowników Agencji Promocji Inwestycji z Gruzji (Georgia
National Investment Agency)
Polska Agencja Informacji
i Inwestycji Zagranicznych
Staż 4 pracowników Ministerstwa Obrony Gruzji
Ministerstwo Obrony Narodowej
Szkolenia z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego,
technicznego i drogowego, ratownictwa wodnego i przygotowania
do współpracy w zakresie ratownictwa
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
245 279
Wsparcie rozwoju systemu statystyki Gruzji w obszarze rachunków
regionalnych. Transfer wiedzy potrzebnej do prowadzenia obliczeń
wybranych kategorii makroekonomicznych w przekroju terytorialnym
Główny Urząd Statystyczny
249 795
Współpraca z przedstawicielami służb migracyjnych Gruzji (wizyta
studyjna w Polsce – projekt Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów)
Straż Graniczna
27 000
Wykonanie dokumentacji digitalizacyjnej archwaliów kościelnych
kościoła w Tbilisi
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
26 000
Wzmocnienie zdolności instytucjonalnej administracji publicznej
w Gruzji w zakresie tworzenia instrumentów wsparcia do programów
operacyjnych w ramach Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego
Gruzji na lata 2010–2017 – kontynuacja
Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju
Stypendia
18 165
200 000
35 004
4 920
249 807
1 111 388
Program stypendialny dla obywateli krajów należących do Partnerstwa
Wschodniego UE podejmujących w Polsce studia doktoranckie w dziedzinie nauk humanistyczno-społecznych
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
36 300
Program stypendialny im. Stefana Banacha
Uniwersytet Warszawski
97 576
Projekt pomocowy dla młodych naukowców z państw powstałych po
rozpadzie b. Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, którzy
nie mają uprawnień do stypendiów w ramach współpracy z Polonią
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
47 598
Specjalistyczne Studia Wschodnie UW
Uniwersytet Warszawski
46 114
Pozostałe stypendia
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Mołdawia
Polska współpraca na rzecz rozwoju
883 800
7 234 960
Dotacja dla Fundacji Solidarności Międzynarodowej
Wsparcie Demokracji 2013 – projekty realizowane w Mołdawii
w ramach konkursu grantowego i działania własne
501 393
Fundacja Solidarności
Międzynarodowej
Konkurs Polska pomoc rozwojowa 2013
3 478 597
„Zielona ekonomia” w rozwoju rolnictwa w Mołdawii
Fundacja im. Księcia
Konstantego Ostrogskiego
455 240
Eko oczyszczalnie ścieków szansą na ochronę źródeł wody pitnej
mołdawskich wsi
Fundacja „Wschód”
533 496
Przygotowanie mołdawskich wspólnot lokalnych do efektywnej
absorbcji funduszy z europejskiego programu współpracy transgranicznej
Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI
298 875
Przygotowanie rolniczych służb doradczych Mołdowy do działań
poprzedzających akcesję do Unii Europejskiej
Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
508 750
Rozwój przedsiębiorczości, spółdzielczości rolniczej i grup producenckich w Mołdawii
Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego, Fundacja
„Wschód”, Podlaska Stacja
Przyrodnicza „Narew”
Wzmocnienie potencjału administracji lokalnej i organizacji pozarządowych Mołdawii w zakresie programowania i absorpcji środków
Żuławski Oddział Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa
w Starym Polu
Małe granty
1 230 200
452 036
480 876
Odnowa oddziału Neurochirurgii Instytutu Neurologii i Neurochirurgii
Ambasada RP w Kiszyniowie
34 486
Odnowa systemu ogrzewania w przedszkolu we wsi Kirjet-Lunga
Ambasada RP w Kiszyniowie
41 949
Podnoszenie wiedzy i kwalifikacji mołdawskich plantatorów buraka
cukrowego (20 osób) – cykl specjalistycznych szkoleń oraz wizyta
studyjna w Polsce
Ambasada RP w Kiszyniowie
47 092
Poprawa warunków bytowych dla dzieci w 2 przedszkolach we wsi
Ochiul Alb
Ambasada RP w Kiszyniowie
37 946
Prace remontowe w centrum rehabilitacji i spokojnej starości
Ambasada RP w Kiszyniowie
24 081
Remont i zagospodarowanie terenu zabaw dla dzieci w dzielnicy Bojole, miasta Calarasi
Ambasada RP w Kiszyniowie
23 371
Remont Oddziału Reumatologii Dziecięcej w Instytucie Naukowo-Badawczym Ochrony Zdrowia Matki i Dziecka
Ambasada RP w Kiszyniowie
110 957
Wyposażenie Centrum społecznego w m. Hincesti
Ambasada RP w Kiszyniowie
41 776
Wyposażenie dla liceum sportowego miasta Komrat
Ambasada RP w Kiszyniowie
20 935
Zagospodarowanie budynku szkoły wsi Popenki
Ambasada RP w Kiszyniowie
45 039
Złoty Węgiel dla Republiki Mołdawii
Ambasada RP w Kiszyniowie
53 245
Projekty administracji rządowej
74 → 75
501 393
1 897 056
Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego
Krajowa Szkoła
Administracji Publicznej
Partnerstwo Wschodnie: założenia-oświadczenia-wyzwania.
Analiza procesu implementacji w państwach objętych programem
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
Wizyty studyjne ekspertów fitosanitarnych z Mołdawii w Polsce
Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
1 250
Nowoczesne metody kryminalistyczne oraz wybrane aspekty i techniki
szkolenia w Policji jako narzędzia wykorzystywane w zapobieganiu
i zwalczaniu przestępczości
Komenda Główna Policji
192 452
Raport roczny 2013
432 037
18 030
Rozpoznawanie i likwidacja zagrożeń w czasie pożarów, ratownictwa
chemicznego i technicznego – szkolenia dla strażaków z Mołdawii.
Projekt modułowy realizowany od 2012 r.
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
System zarządzania chemikaliami – zbliżenie legislacji krajowej
Mołdawii oraz jej instytucji do standardów unijnych oraz międzynarodowych
Biuro ds. Substancji
i Preparatów Chemicznych
Wizyta studyjna przedstawicieli administracji Mołdawii w Polsce
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
15 218
Wykonanie pisemnej analizy możliwości adaptacji obiektu polskiego
dziedzictwa narodowego założenia architektoniczne zespołu willi
Mindic
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
21 350
Wzmocnienie zdolności instytucjonalnej administracji publicznej
w Mołdawii w zakresie przygotowania dokumentów strategicznych
i projektów rozwoju regionalnego – kontynuacja
Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju
336 598
Zarządzanie informacją w systemie zwalczania przestępczości
transgranicznej – szkolenia na rzecz przedstawicieli Policji Granicznej
Republiki Mołdawii
Komenda Główna
Straży Granicznej
223 890
Zwalczanie przemytu towarów, w tym wyrobów tytoniowych
z zastosowaniem systemu analizy ryzyka
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
152 815
Wzmocnienie nadzoru ochrony inwestorów i klientów usług na rynku
finansowym Mołdawii
Urząd Komisji Nadzoru
Finansowego
370 524
Wzmocnienie nadzoru ochrony inwestorów i klientów usług na rynku
finansowym Mołdawii
Urząd Komisji Nadzoru
Finansowego
1 832
Stypendia
29 371
204 994
877 038
3 stypendia Rządu Polskiego (Ministra Zdrowia)
Ministerstwo Zdrowia
Program stypendialny dla obywateli krajów należących do Partnerstwa
Wschodniego UE podejmujących w Polsce studia doktoranckie w dziedzinie nauk humanistyczno-społecznych
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
6 050
Projekt pomocowy dla młodych naukowców z państw powstałych po
rozpadzie b. Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, którzy
nie mają uprawnień do stypendiów w ramach współpracy z Polonią
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
17 299
Specjalistyczne Studia Wschodnie UW
Uniwersytet Warszawski
47 289
Pozostałe stypendia
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Ukraina
786 600
48 220 619
Dotacja dla Fundacji Solidarności Międzynarodowej
Wsparcie Demokracji 2013 – projekty realizowane w Ukrainie w ramach
konkursu grantowego i działania własne
19 800
1 640 629
Fundacja Solidarności
Międzynarodowej
Konkurs Polska pomoc rozwojowa 2013
1 640 629
3 465 292
Biznes dla ekologii. Wzrost konkurencyjności ukraińskich przedsiębiorstw poprzez rozwój nowoczesnych systemów zbierania odpadów
niebezpiecznych w Winnicy
Stowarzyszenie Integracja
Europa-Wschód
138 650
Budowa nowoczesnej instalacji grzewczej z odnawialnymi źródłami
energii w Politechnice Lwowskiej, jako bazy kształcenia dydaktycznego i praktycznego dla grupy MŚP z obszaru Ukrainy Zachodniej.
Akronim OZE dla MŚP
Politechnika Krakowska
282 976
Charkowski inkubator przedsiębiorczości szansą dla absolwentów
kursów zawodowych miejscowych uczelni
Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI
199 527
Innowacje, Informacja, Rozwój. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej małych miast obwodu czernichowskiego w Ukrainie
Stowarzyszenie Ośrodek
Współpracy Europejskiej
249 940
Marka miasta magnesem dla inwestorów
Fundacja Instytut Studiów
Wschodnich
341 364
Polska współpraca na rzecz rozwoju
Młodzi z inicjatywą 2 – innowacyjne metody kształcenia przedsiębiorczości w ukraińskim systemie edukacyjnym
FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
441 910
Obwód Lwowski jako region nowoczesnego zarządzania gospodarką
komunalną
Fundacja Agencja Rozwoju
Regionalnego
269 330
Odpowiedzialna inwestycja – inwestycja w kadry. Zwiększanie kompetencji zarządczych w zakresie gospodarki komunalnej ukraińskich
JST – II edycja
Fundacja Rozwoju Demokracji
Lokalnej Centrum Mazowsze
235 198
Racjonalizacja gospodarowania energią w typowych budynkach
użyteczności publicznej miasta i Obwodu Iwano-Frankowsk
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
261 993
Rewitalizacja podwórek Podzamcza – profesjonalizacja zarządzania
komunalnymi zasobami mieszkaniowymi Lwowa 2013
Instytut Rozwoju Miast
241 640
„Światło dla wszystkich” – II etap projektu miastu Kostopol współczesne oświetlenie
Lokalna Grupa Działania
Warmiński Zakątek
446 504
Wsparcie rozwoju Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości na
Ukrainie
Wyższa Szkoła Administracji
Publicznej w Szczecinie
175 663
Współpraca się opłaca – wsparcie ukraińskich miast w rozwiązywaniu
problemów sektora gospodarki komunalnej
Fundacja Rozwoju
Demokracji Lokalnej
180 596
Małe granty
„Tam u Dniestru, tam u wody...” Utworzenie wypożyczalni kajaków nad
Dniestrem
Ambasada RP w Kijowie
34 549
Droga do niezależności i aktywnego życia – zakup sprzętu rolniczego
i budowa boiska dla Domu Dziecka w Wierhodnieprowsku
Ambasada RP w Kijowie
55 403
Działania energooszczędne w Ośrodku Rehabilitacji Społeczno-Psychologicznej Dzieci w Dnieprodzierżyńsku
Ambasada RP w Kijowie
48 619
Kampania na rzecz przejścia na nowy poziom zarządzania nieruchomościami i rozwoju rynku pracy
Ambasada RP w Kijowie
50 984
Międzynarodowa Platforma Internetowa poświęcona problematyce
gazu niekonwencjonalnego (wsparcie tworzenia Kijowskiego Instytutu
Gazu Niekonwencjonalnego)
Ambasada RP w Kijowie
14 543
Polskie technologie OZE dla Ukrainy - Ukraińsko-Polskie Centrum
Doskonalenia Technologii Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności
Energetycznej oraz transfer polskich technologii OZE na Ukrainę
Ambasada RP w Kijowie
198 679
Promocja zawodu opiekuna paliatywnego i modernizacja usług socjalnych i medycznych, jako etap w rozwoju przedsiębiorczości wsród
kobiet na Ukrainie
Ambasada RP w Kijowie
47 913
Remont Domu Ludowego we wsi Peremoga. Aktywizacja mieszkańców
na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych
Ambasada RP w Kijowie
51 196
Remont i modernizacja kuchni w Państwowym Przedszkolu nr 35
w Kijowie
Ambasada RP w Kijowie
52 586
Tworzenie struktur Ochotniczych Straży Pożarnych na Ukrainie
Ambasada RP w Kijowie
119 695
Wsparcie czemeryskiej spółdzielni usług rolniczych „Prolisok”
Ambasada RP w Kijowie
46 563
Wykorzystanie energii słonecznej do zwiększenia efektywności
energetycznej, w tym wytwarzania ciepłej wody w szkole średniej
w Murafie
Ambasada RP w Kijowie
67 064
Wykorzystanie energii słonecznej do zwiększenia efektywności
systemu ogrzewania w gimnazjum w Szargorodzie
Ambasada RP w Kijowie
67 126
Wymiana dachu w budynku Centrum Integracji w Zamłyniu
Ambasada RP w Kijowie
34 549
Administracyjna obsługa programu Małych Grantów 2013
Ambasada RP w Kijowie
8 045
Pomoc wielostronna
76 → 77
897 514
Raport roczny 2013
40 000
UNAIDS – działania na Ukrainie
Wspólny Program Narodów
Zjednoczonych ds. HIV/AIDS
Projekty administracji rządowej
33 500
8 115 823
Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego
Krajowa Szkoła
Administracji Publicznej
31 023
Partnerstwo Wschodnie: założenia-oświadczenia-wyzwania.
Analiza procesu implementacji w państwach objętych programem
Ministerstwo
Spraw Zagranicznych
16 680
Akademia liderów 2 wsparcie systemu szkolenia strażaków z województwa tarnopolskiego z zakresu ratownictwa medycznego – Projekt
modułowy od 2012 r.
Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych
99 460
Dodatkowe koszty poniesione przez KGP w ramach realizacji projektów
finansowanych z UE w projekcie „Razem bezpieczniej”
Komenda Wojewódzka Policji
w Lublinie
I edycja projektu „Implementacja polskiego doświadczenia w obszarze
przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w wybranych
obszarach Ukrainy”
Polska Agencja Informacji
i Inwestycji Zagranicznych
Konferencja w Suchedniowie „Nowe rozwiązania WPR 2013 wobec
wyzwań rolnictwa krajów członkowskich UE” i w Jachrance „Nowa
polityka rolna UE (...)”
Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Konserwacja malowidła ściennego w Pałacu Biskupim oraz zabezpieczenie fresków J.H. Rosena w kaplicy M.B. w kościele seminaryjnym we
Lwowie
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
44 800
Kontynuacja polsko-ukraińskiego projektu badawczo-konserwatorskiego dot. Zamku Żółkiewskiego – zebranie artystycznych danych
wystroju zamku sprzed XIX w.
MKiDN realizator projektu
Muzeum Pałac w Wilanowie
112 000
Kontynuacja współpracy z Muzeum Kerczeńskim w zakresie prac
archeologicznych
MKiDN realizator projektu Muzeum Narodowe w Warszawie
238 000
Międzynarodowy Program Staży Parlamentarnych – edycja wiosna
2013
Kancelaria Sejmu
Polsko Ukraiński Klub konstytucjonalistów – Konstytucyjne podstawy
budowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na
Ukrainie
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
Prace konserwatorskie dotyczące głównie zabytków sakralnych
i nekropolii
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Projekt „Wspieranie Ukrainy w zakresie wdrażania Small Business Act
oraz dostosowywania ukraińskiego ustawodawstwa dotyczącego MSP
do standardów prawnych UE”
Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości
Przeniesienie kościoła drewnianego z Jazłowczyka do Muzeum Budownictwa Ludowego we Lwowie – II etap
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
385 000
Sporządzenie opiniii o stanie zachowania i potrzeb konserwatorskich
obiektów polskich lub z Polską związanych oraz prace dokumentacyjno-inwentaryzacyjne
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
86 400
Staże dla przedstawicieli Sekretariatu Gabinetu Ministrów Ukrainy
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP
Kancelaria Prezesa
Rady Ministrów
41 868
Szkolenie diagnostyków ukraińskich w zakresie najnowszych technik
laboratoryjnych HIV/AIDS w polskich laboratoriach referencyjnych
– podwyższanie standardów opieki nad osobami żyjącymi z HIV/AIDS
na Ukrainie
Ministerstwo Zdrowia
149 980
Szkolna Akademia Przedsiębiorczości
Ośrodek Rozwoju Edukacji
868 200
Wieloletni Program Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży (udział 1171
uczestników)
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
1 500 000
Zasady organizacji dekontaminacji całkowitej wynikające z zagrożeń
chemiczno-ekologicznych przy zdarzeniach masowych – Projekt
modułowy od 2012 r.
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
57 467
Zwalczanie i zapobieganie handlowi ludźmi jako wspólne wyzwanie
Polski i Ukrainy
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
210 723
Polska współpraca na rzecz rozwoju
1 435 902
394 497
6 000
45 000
138 000
2 092 721
67 780
Międzynarodowe Centrum Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Żółkwi
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Stypendia
34 061 361
20 stypendiów Rządu Polskiego (Ministra Zdrowia)
Ministerstwo Zdrowia
Program stypendialny dla doktorantów oraz uczestników staży naukowych w zakresie nauk technicznych dla obywateli krajów rozwijających
się – komponent doktorancki
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
22 183
Program stypendialny dla obywateli krajów należących do Partnerstwa
Wschodniego UE podejmujących w Polsce studia doktoranckie
w dziedzinie nauk humanistyczno-społecznych
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
481 983
Program stypendialny dla studentów rocznych studiów oraz uczestników praktyk zawodowych – absolwentów Szkół Prawa Polskiego
i Europejskiego na Ukrainie organizowany przez UJ
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
161 250
Program stypendialny im. Stefana Banacha
Uniwersytet Warszawski
203 053
Program stypendialny Thesaurus Poloniae
Uczelnie wyższe
Projekt pomocowy dla młodych naukowców z państw powstałych po
rozpadzie b. Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, którzy
nie mają uprawnień do stypendiów w ramach współpracy z Polonią
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Specjalistyczne Studia Wschodnie UW
Uniwersytet Warszawski
Studia I i II st. i studia doktoranckie oraz staże artystyczne w uczelniach nadzorowanych przez MKiDN
Uczelnie wyższe
86 400
Stypendia Gaude Polonia
Uczelnie wyższe
1 563 900
Stypendia w Kolegium Europejskim Natolin
Kolegium Europejskie Natolin
Pozostałe stypendia
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
134 460
71 638
449 305
1 045 953
167 336
29 673 900
Partnerstwo Wschodnie / Nieprzypisane do kraju
2 672 500
Pomoc wielostronna
1 730 000
Wpłata na Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership Fund (E5P Fund w ramach EBRD) Armenia, Gruzja, Mołdawia
Fundusz E5P w ramach EBRD
Projekty administracji rządowej
1 730 000
942 500
Partnerstwo Wschodnie: założenia-oświadczenia-wyzwania. Analiza
procesu implementacji w państwach objętych programem (wspólna
konferencja dla beneficjentów)
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
47 280
Letnia Akademia „Demokracja w Szkole” w 6 krajach PW
Ministerstwo Edukacji
Narodowej
85 714
Międzynarodowa Wymiana Młodzieży z krajami Partnerstwa Wschodniego (Ukrainą, Białorusią i Mołdawią)
Ministerstwo Edukacji
Narodowej
803 272
Seminarium dla krajów Partnerstwa Wschodniego dotyczące przygotowania do udziału w nowym programie mobilności UE Erasmus for All
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
6 234
Afryka Północna
1 914 406
Tunezja
1 160 438
Dotacja dla Fundacji Solidarności Międzynarodowej
Wsparcie Demokracji 2013 – projekty realizowane w Tunezji w ramach
konkursu grantowego i działania własne
78 → 79
125 345
Raport roczny 2013
835 218
Fundacja Solidarności
Międzynarodowej
835 218
Małe granty
Zakup podręczników szkolnych dla uczniów szkół podstawowych
69 458
Ambasada RP w Tunisie
Projekty administracji rządowej
Wzmocnienie systemu zarządzania migracjami w Tunezji w obszarze
ochrony granic
215 937
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
Stypendia
Pozostałe stypendia
69 458
215 937
39 825
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
39 825
Libia
584 017
Strategic Economic Needs and Security Exercise
584 017
SENSE
Krajowa Szkoła
Administracji Publicznej
Egipt
160 951
Małe granty
Modernizacja laboratorium elektroniki i wykonanie elektronicznych
tablic ćwiczeniowych dla celów dydaktycznych warsztatów elektrycznych w Instytucie Księdza Bosko, Aleksandria
47 830
Ambasada RP w Kairze
Projekty administracji rządowej
Seminarium nt. procesu reform gospodarczych w krajach V4
47 830
59 121
Stałe Przedstawicielstwo
Rzeczypospolitej Polskiej
przy UNESCO w Paryżu
Stypendia
Pozostałe stypendia
584 017
59 121
54 000
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
54 000
Maroko
9 000
Stypendia
9 000
Pozostałe stypendia
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
10 440 846
Afryka Subsaharyjska
bez kredytów
Angola
127 785 897
Małe granty
Walka z chorobami zakaźnymi, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/
AIDS, malarii i gruźlicy w Ośrodku Zdrowia im. Św. Łukasza w Kifangondo w dystrykcie Cacuaco w Angoli
157 980
Ambasada RP w Luandzie
Stypendia
Pozostałe stypendia
Umowa kredytowa
Polska współpraca na rzecz rozwoju
9 000
157 980
720 000
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
720 000
126 907 917
Spłata w ramach Umowy między Rządem RP a Rządem Republiki Angoli o udzielenie kredytu w ramach pomocy wiązanej z dn. 01.03.2006
Ministerstwo Finansów
-1 382 325
Wypłata w ramach umowy kredytowej w ramach pomocy wiązanej
z dnia 27.08.2010
Ministerstwo Finansów
128 290 241
Burkina Faso
41 110
Małe granty
41 110
Dostęp do wody awansem społecznym młodych kobiet i perspektywą
na godne życie – realizacja studni głębinowej w Korsimoro w Burkina
Faso
Ambasada RP w Algierze
Burundi
494 303
Konkurs Polska pomoc rozwojowa 2013
444 618
Rozwój lokalnych stowarzyszeń nauczycieli jako sposób na wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z marginalizowanych społecznie
środowisk repatriantów i ofiar wojny w Burundi
Fundacja Ekonomicza Polska
-Afryka Wschodnia
Konkurs Wolontariat polska pomoc 2013
„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia” – wsparcie metodyki
pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w Centrach prowadzonych przez
Stowarzyszenie Mam Dzieci Niepełnosprawnych AMEH Indemesho
w Burundi
Pozostałe stypendia
444 618
40 685
Fundacja Ekonomiczna Polska
-Afryka Wschodnia
Stypendia
40 685
9 000
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
9 000
Gambia
9 000
Stypendia
9 000
Pozostałe stypendia
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
9 000
Liberia
16 465
Projekty administracji rządowej
16 465
Misja policjantów w ramach działań ONZ w Liberii
Komenda Główna Policji
16 465
Madagaskar
21 600
Stypendia
21 600
Program stypendialny dla doktorantów oraz uczestników staży
naukowych w zakresie nauk technicznych dla obywateli krajów rozwijających się – komponent stażowy
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
21 600
Mali
1 014 400
Pomoc humanitarna
1 000 000
Wpłata do UNICEF – wpłata dobrowolna
Stypendia
80 → 81
41 110
Raport roczny 2013
Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz dzieci
1 000 000
14 400
Program stypendialny dla doktorantów oraz uczestników staży
naukowych w zakresie nauk technicznych dla obywateli krajów rozwijających się – komponent stażowy
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
5 400
Pozostałe stypendia
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
9 000
Mauritius
25 650
Stypendia
25 650
Stypendium Rządu Polskiego (Ministra Zdrowia)
Ministerstwo Zdrowia
Pozostałe stypendia
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
8 100
17 550
Namibia
45 884
Konkurs Wolontariat polska pomoc 2013
45 884
Wzmocnienie potencjału Karas Huisen Crafts w Keetmanshoop
(Namibia)
Dom Spotkań
im. Angelusa Silesiusa
45 884
Nigeria
254 364
Małe granty
140 964
Instalacja paneli słonecznych w szkole podstawowej na przedmieściach Abudży
Ambasada RP w Abudży
44 901
Poprawa warunków życia kobiet w obszarze wiejskim
Ambasada RP w Abudży
55 163
Poprawa warunków życia ubogiej społeczności rybackiej
Ambasada RP w Abudży
40 900
Stypendia
113 400
Program stypendialny dla doktorantów oraz uczestników staży
naukowych w zakresie nauk technicznych dla obywateli krajów rozwijających się – komponent stażowy
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
5 400
Pozostałe stypendia
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
108 000
Rwanda
438 041
Konkurs Polska pomoc rozwojowa 2013
288 838
UBUZIMA BWIZA II – poprawa warunków sanitarnych osób z HIV/AIDS
Chrześcijańska
Służba Charytatywna
Małe granty
Szkolenie zawodowe, uzupełnienie wyposażenia internatów, materiały do nauczania dla niewidomych w Ośrodku dla niewidomych dzieci
w Kibeho, w Rwandzie.
59 203
Ambasada RP w Nairobi
Stypendia
Pozostałe stypendia
288 838
59 203
90 000
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
90 000
Senegal
91 732
Małe granty
82 732
Polska współpraca na rzecz rozwoju
„Bezdomne dziecko buduje sobie dom” – wsparcie dla ośrodka „dzieci
ulicy” w Senegalu
Ambasada RP w Rabacie
39 516
Aktywizacja kulturalna, sportowa i intelektualna dzieci, młodzieży
i dorosłych w Pikine (przedmieścia Dakaru)
Ambasada RP w Rabacie
43 216
Stypendia
Pozostałe stypendia
9 000
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Sudan
52 220
Małe granty
34 220
Modernizacja centrum rozwoju zawodowego dla Kobiet w Chartumie
Ambasada RP w Kairze
Stypendia
Pozostałe stypendia
34 220
18 000
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
18 000
Tanzania
1 941 495
Konkurs Polska pomoc rozwojowa 2013
1 780 414
„Mbegu Njema” (Dobre Ziarno) – Nowoczesne przedszkole w Kiabakari szansą na prawidłowy rozwój i edukację najmłodszych w wiejskim
środkowisku Regionu Mara. Adaptacja, rozbudowa i doposażenie
istniejącej infrastruktury na potrzeby przedszkolne.
Fundacja Kiabakari
451 350
„Mbingu na Dunia – Mavuno ya Mvua” (Niebo i Ziemia - Wodne Żniwa)
– kompleksowy system poboru, podczyszczania i retencji wody deszczowej i głębinowej na potrzeby instytucji dydaktyczno-medycznych
w Kiabakari
Fundacja Kiabakari
404 100
„Upendo Unaojali” (Troskliwa Miłość) – poszerzenie nowoczesnej
opieki pre- i postnatalnej z rozwinięciem możliwości hospitalizacji
pacjentów w ośrodku zdrowia w Kiabakari
Fundacja Kiabakari
525 650
Wsparcie rozwoju lokalnych grup producenckich i społecznej przedsiębiorczości w oparciu o Centrum Pszczelarskie Mwamboa, Tanzania
Fundacja Ekonomicza
Polska-Afryka Wschodnia
399 314
Konkurs Wolontariat polska pomoc 2013
71 081
Merytoryczne wsparcie nauczania w zakresie parazytologii
– kontynuacja
Fundacja Kultury Świata
30 396
Multimedialna biblioteka w Moshi
Fundacja Kultury Świata
40 685
Stypendia
Pozostałe stypendia
90 000
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
90 000
Togo
5 400
Stypendia
5 400
Program stypendialny dla doktorantów oraz uczestników staży
naukowych w zakresie nauk technicznych dla obywateli krajów rozwijających się – komponent stażowy
82 → 83
9 000
Raport roczny 2013
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
5 400
Uganda
265 546
Konkurs Polska pomoc rozwojowa 2013
247 546
Zwiększenie skuteczności diagnostyki oraz leczenia najczęstszych
schorzeń chirurgicznych oraz zakaźnych, w tym przenoszonych drogą
płciową, poprzez szkolenie lokalnej służby zdrowia oraz doposażenie
szpitala w miejscowości Kakooge w Ugandzie
Stowarzyszenie Polska
Misja Medyczna
Stypendia
Pozostałe stypendia
247 546
18 000
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
18 000
Zambia
365 821
Konkurs Wolontariat polska pomoc 2013
140 143
Misja medyczna w Zambii
Stowarzyszenie Polska
Misja Medyczna
63 688
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci ulicy w Zambii poprzez
streetworking oraz działania resocjalizacyjne
Fundacja Usłyszeć Afrykę
76 455
Małe granty
190 678
Plantacja drzewek moringa oraz stworzenie infrastruktury do obróbki
liści moringi i produkcji proszku z moringi do konsumpcji i na sprzedaż
Ambasada RP w Pretorii
53 198
Uruchomienie tłoczni olejowej jako czynnik stymulujący rozwój rolnictwa w regionie i ograniczający bezrobocie
Ambasada RP w Pretorii
88 437
Zakup dodatkowego sprzętu oraz renowacja pomieszczeń szkoły
gospodarczej dla kobiet i dziewcząt
Ambasada RP w Pretorii
40 443
Poprawa warunków nauczania w szkole zawodowej w Lusace
Ambasada RP w Pretorii
4 300
Poprawa warunków nauczania w Ośrodku w Kasisi
Ambasada RP w Pretorii
4 300
Popawa warunków bytowych mieszkańców Domu Dziecka Kasisi
Ambasada RP w Pretori
56 070
Projekty administracji rządowej
Rejestracja i dokumentacja zambijskich archiwaliów związanych
z kardynałem Adamem Kozłowieckim SJ
35 000
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
35 000
Zimbabwe
9 000
Stypendia
9 000
Pozostałe stypendia
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
9 000
Republika Kongo
187 820
Projekty administracji rządowej
115 820
Współpraca z przedstawicielami służb migracyjnych Republiki Konga
w ramach projektu „Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów”
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
Stypendia
Pozostałe stypendia
Polska współpraca na rzecz rozwoju
115 820
72 000
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
72,000
Gwinea
32 493
Projekty administracji rządowej
23 493
Grant rzeczowy – przekazanie przy współpracy z WMO sprzętu hyfrologiczno-meteorologicznego
Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej
Stypendia
Pozostałe stypendia
9 000
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
9 000
Kenia
950 156
Konkurs Polska pomoc rozwojowa 2013
619 300
Książki dla pokoju i rozwoju – modernizacja biblioteki oraz aktywizacja wolontariuszy i nauczycieli do tworzenia biblioteki społecznej jako
miejsca inicjatyw obywatelskich w slumsach w Nairobi
Związek Stowarzyszeń
Polska Zielona Sieć
220 570
Mathare ściśle fajne – poprawa jakości nauczania przedmiotów ścisłych w slumsie Mathare w Kenii poprzez popularyzację nowoczesnych technologii oraz aktywnych metod przekazywania wiedzy
Fundacja Partners Polska
398 730
Małe granty
127 456
Wyposażenie szkoły podstawowej i średniej należącej do Dagoretti
Corner Rehabilitation Centre w Nairobi w materiały edukacyjne w celu
podniesienia jakości i efektywności nauczania
Ambasada RP w Nairobi
43 893
Wyposażenie szkoły średniej w Tigoni (Uhuru Academy) w laboratorium naukowe i pracownię komputerową oraz ufundowanie
stypendiów dla najzdolniejszej młodzieży ze wsi Jikaze (wewnętrzni
uchodźcy)
Ambasada RP w Nairobi
83 562
Stypendia
203 400
Program stypendialny dla doktorantów oraz uczestników staży
naukowych w zakresie nauk technicznych dla obywateli krajów rozwijających się – komponent stażowy
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
5 400
Pozostałe stypendia
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
198 000
Kamerun
122 400
Stypendia
122 400
Program stypendialny dla doktorantów oraz uczestników staży
naukowych w zakresie nauk technicznych dla obywateli krajów rozwijających się – komponent stażowy
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Pozostałe stypendia
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
5 400
117 000
Demokratyczna Republika Konga
36 000
Stypendia
36 000
Pozostałe stypendia
Ghana
Konkurs Wolontariat polska pomoc 2013
84 → 85
23 493
Raport roczny 2013
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
36 000
148 261
85 261
Drzwi do przyszłości – kontynuacja. Działania edukacyjne w klubach
czytania i pisania w szkołach dystryktu Shama w Ghanie
Stowarzyszenie Jeden Świat
49 507
Wspieranie dostępności wczesnej edukacji dla dzieci niewidomych
i słabowidzących w Ghanie
Fundacja Usłyszeć Afrykę
35 754
Stypendia
Pozostałe stypendia
63 000
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
63 000
Etiopia
850 366
Konkurs Polska pomoc rozwojowa 2013
508 471
Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój umiejętności zawodowych młodzieży w południowej Etiopii
Fundacja Polskie Centrum
Pomocy Międzynarodowej
Konkurs Wolontariat polska pomoc 2013
Pomoc medyczna dla Ośrodka Dilla w Etiopii
508 471
49 833
Fundacja Pomocy Humanitarnej
Redemptoris Missio
Małe granty
49 833
250 011
Ochrona terenów zielonych i edukacja społeczności miejscowej
w Addis Abebie
Ambasada RP w Addis Abebie
31 532
Ograniczenie deforestacji poprzez zmniejszenie zużycia energii
w Bishangari
Ambasada RP w Addis Abebie
47 394
Podniesienie poziomu higieny mieszkańców Daka Bora
Ambasada RP w Addis Abebie
15 798
Rozwój infrastruktury i świadomości przyrodniczej dzieci szkolnych
w Alemtena
Ambasada RP w Addis Abebie
34 756
Wsparcie edukacji komputerowej dzieci w miejscowości Alemtena
Ambasada RP w Addis Abebie
46 762
Wsparcie opieki zdrowotnej społeczności miejscowej w Bishangari
Ambasada RP w Addis Abebie
48 974
Monitoring w 2013 r. oraz przegląd i zapewnienie oznaczenia projektów polskiej pomocy w Etiopii
Ambasada RP w Addis Abebie
24 796
Stypendia
42 050
Program stypendialny dla doktorantów oraz uczestników staży naukowych w zakresie nauk technicznych dla obywateli krajów
rozwijających się – komponent doktorancki
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
6 050
Pozostałe stypendia
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
36 000
Gwinea Równikowa
9 000
Stypendia
9 000
Pozostałe stypendia
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
9 000
RPA
162 91
Konkurs Wolontariat polska pomoc 2013
52 137
Pomoc dla Siloe
Małe granty
Polska współpraca na rzecz rozwoju
Fundacja Pomocy Humanitarnej
Redemptoris Missio
52 137
109 954
Pomoc dla Siloe
Fundacja Pomocy Humanitarnej
Redemptoris Missio
Małe granty
109 954
Urządzenia elektroniczne szansą dla młodzieży niewidomej na
wyrównaną naukę w klasach integracyjnych
Ambasada RP w Pretorii
44 234
Zdrowa żywność dla dzieci – modernizacja i rozwój Gospodarstwa
Rolnego przy Ośrodku Szkolnym Siloe
Ambasada RP w Pretorii
65 720
Sudan Południowy
1 842 342
Konkurs Polska pomoc roz wojowa 2013
1 753 386
Edukacja na fali. Wsparcie merytoryczne i techniczne rozwoju edukacyjnego reportażu radiowego oraz edukacji poprzez radio w Sudanie
Południowym
Stowarzyszenie Edukacja
dla Pokoju
430 714
Tworzenie trwałych podstaw do rozwoju Sudanu Południowego poprzez wzmocnienie edukacji zawodowej na poziomie wyższym
Stowarzyszenie Global
Development Research Group
772 957
Zwiększenie zdolności reagowania straży pożarnej stanu Północny
Bahr El-Ghazal na powodzie i inne klęski żywiołowe
Fundacja Polskie Centrum
Pomocy Międzynarodowej
549 716
Konkurs Wolontariat polska pomoc 2013
88 955
Oświetlenie ośrodków zdrowia oraz szkolenia z zakresu instalacji
systemów oświetleniowych w Południowym Sudanie
Fundacja Polskie Centrum
Pomocy Międzynarodowej
48 280
Wychowanie i edukacja zagrożonej młodzieży i dzieci ulicy w Wau
w Sudanie Południowym
Salezjański Wolontariat Misyjny
Młodzi Światu
40 675
Ameryka Łacińska
1,413,040
Peru
182 200
Konkurs Wolontariat polska pomoc 2013
90 286
„Dzieci ulicy w Limie” – w drodze po uśmiech
Fundacja Papaya
40 746
Wspieranie integralego rozwoju dzieci i młodzieży prowincji Datem
del Maranón w Peru – kontynuacja projektu 2
Salezjański Wolontariat
Misyjny Młodzi Światu
49 540
Małe granty
Budowa szkoły podstawowej „Juan Bautista” w Iscozacin
38 815
Ambasada RP w Limie
Stypendia
Pozostałe stypendia
38 815
53 100
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
53 100
Surinam
22 727
Małe granty
22 727
Zwiększenie możliwości technologicznych Uniwersytetu Anton
de Kom (Surinam)
86 → 87
52 137
Ambasada RP w Caracas
22 727
Brazylia
226 125
Stypendia
226 125
Raport roczny 2013
Program stypendialny dla doktorantów oraz uczestników staży
naukowych w zakresie nauk technicznych dla obywateli krajów rozwijających się – komponent stażowy
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Studia I i II st. i studia doktoranckie oraz staże artystyczne w uczelniach nadzorowanych przez MKiDN
Uczelnie wyższe
Pozostałe stypendia
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
5 400
13 500
207 225
Boliwia
323 692
Konkurs Wolontariat polska pomoc 2013
278 046
Kompleksowa rehabilitacja podopiecznych przychodni i praca opiekuńcza w świetlicy środowiskowej w Santa Cruz w Boliwii
Salezjański Wolontariat Misyjny
Młodzi Światu
67 263
Ku przyszłości – resocjalizacja kobiet opuszczających więzienie
i zapewnienie kompleksowej opieki dzieciom ze środowisk defaworyzowanych w Santa Cruz w Boliwii – kontynuacja projektu
Salezjański Wolontariat
Misyjny Młodzi Światu
71 070
Praca wolontaryjna w charakterze opiekunów w domu dziecka w Tupizie w Boliwii – kontynuacja projektu 4
Salezjański Wolontariat
Misyjny Młodzi Światu
80 694
Wspieranie rozwoju podopiecznych Internado de Ninas San Francisco
w Cochabambie, Boliwia
Stowarzyszenie Pracownia
Integracji Społecznej Przystań
Kultur
59 018
Małe granty
Zwiększenie zdolności autonomicznego zarządzania produkcją rękodzieła sztuki ludowej kobiet ARTECAMPO
36 646
Ambasada RP w Limie
Stypendia
Pozostałe stypendia
36 646
9 000
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
9 000
Kolumbia
95 556
Małe granty
77 556
Tradycyjna produkcja soli w Manaure, Guajira
Ambasada RP w Bogocie
Stypendia
Pozostałe stypendia
77 556
18 000
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
18 000
Ekwador
9 000
Stypendia
9 000
Pozostałe stypendia
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
9 000
Kostaryka
9 000
Stypendia
9 000
Pozostałe stypendia
Wenezuela
Polska współpraca na rzecz rozwoju
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
9 000
57 527
Małe granty
57 527
„Chodząca biblioteka” – promocja lektury wśród andyjskiej społeczności w stanie Merida (Wenezuela)
Ambasada RP w Caracas
21 191
„Dumni z przeszłości” – piąte warsztaty archeologiczne dla młodzieży
na wyspie Cayo Sal (Wenezuela)
Ambasada RP w Caracas
36 335
Argentyna
68 614
Projekty administracji rządowej
33 514
Realizacja wyników kwerendy badawczej w zbiorach archiwalnych
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Argentynie
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
12 000
Zabezpieczenie dziedzictwa archiwalnego – Biblioteka Polska
im. I Domeyki w Argentynie
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
21 514
Stypendia
Pozostałe stypendia
35 100
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Jamajka
81 176
Konkurs Wolontariat polska pomoc 2013
81 176
Pomoc medyczna i stomatologiczna w przychodni Holy Spirit
w Maggotty na Jamajce – kontynuacja
Fundacja Pomocy Humanitarnej
Redemptoris Missio
81 176
Haiti
9 000
Stypendia
9 000
Pozostałe stypendia
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Meksyk
„Zdrowa społeczność” – wyposażenie szpitala parafialnego
w San Antonio Meksyk
35 877
Ambasada RP w Meksyku
Projekty administracji rządowej
Dokonanie rozpoznania oceny stanu zachowania oraz
zawartości spuścizny archiwalnej po Marii Sten (1917–2007)
– polsko-meksykańskiego badacza kultur prekolumbijskich
35 877
10 000
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Stypendia
Pozostałe stypendia
9 000
182 902
Małe granty
10 000
137 025
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
137 025
Gwatemala
43 735
Małe granty
43 735
Lepsza edukacja – doposażenie szkoły katolickiej w parafii
św. Franciszka z Asyżu Quezaltepeque Gwatemala
Kuba
Małe granty
88 → 89
35 100
Raport roczny 2013
Ambasada RP w Meksyku
43 735
101 786
80 186
Edukacja zdrowotna w prowincji Santiago de Cuba
Ambasada RP w Hawanie
18 458
Pomoc w utworzeniu biblioteki wirtualnej w Santiago de Cuba
Ambasada RP w Hawanie
39 642
Warsztaty krawieckie – aktywizacja zawodowa kobiet w prowincji
Holguin
Ambasada RP w Hawanie
22 086
Stypendia
Program stypendialny dla doktorantów oraz uczestników staży
naukowych w zakresie nauk technicznych dla obywateli krajów
rozwija jących się – komponent stażowy
21 600
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
21 600
19 026 426
Azja Środkowa i Południowa
bez kredytów
Mjanma (Birma)
586 753
Dotacja dla Fundacji Solidarności Międzynarodowej
449 716
Zapytania w Birmie w ramach konkursu grantowego (zapytania 2013)
Fundacja Solidarności
Międzynarodowej
449 716
110 125
Małe granty
Od Centralnego Planowania do Rynku – warsztaty szkoleniowe nt.
posocjalistycznej transformacji
Ambasada RP w Bangkoku
30 212
Wyposażenie karetki reanimacyjnej
Ambasada RP w Bangkoku
40 827
Zakup sprzętu dla osób niepełnosprawnych w Mjanmie
Ambasada RP w Bangkoku
39 086
Projekty administracji rządowej
Program warsztatów dla lokalnych partnerów z branży filmowej
z udziałem polskich twórców w ramach prezentacji filmów z repertuaru Planet+Doc Film Festival
26 915
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
26 915
Nepal
48 609
Małe granty
37 809
Zakup mikroskopów operacyjnych na okulistyczne akcje
humanitarne w Nepalu
Ambasada RP w New Delhi
Stypendia
37 809
10 800
1 stypendium Rządu Polskiego (Ministra Zdrowia)
Ministerstwo Zdrowia
5 400
Program stypendialny dla doktorantów oraz uczestników staży
naukowych w zakresie nauk technicznych dla obywateli krajów rozwijających się – komponent stażowy
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
5 400
Pakistan
121 803
Małe granty
78 170
„Okno na świat 2” – wsparcie modernizacji systemu nauczania szkół
religijnych w Pakistanie
Ambasada RP w Islamabadzie
37 115
„Wykluczeni” – modernizacja szkoły podstawowej dla dzieci
z slamsów
Ambasada RP w Islamabadzie
41 055
Polska współpraca na rzecz rozwoju
Stypendia
43 633
Program stypendialny dla doktorantów oraz uczestników staży
naukowych w zakresie nauk technicznych dla obywateli krajów rozwijających się – komponent doktorancki
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
4 033
Program stypendialny dla doktorantów oraz uczestników staży
naukowych w zakresie nauk technicznych dla obywateli krajów rozwijających się – komponent stażowy
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
21 600
Pozostałe stypendia
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
18 000
Sri Lanka
10 800
Stypendia
10 800
Program stypendialny dla doktorantów oraz uczestników staży naukowych w zakresie nauk technicznych dla obywateli krajów rozwijających
się – komponent stażowy
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Turkmenistan
316 350
Stypendia
316 350
Pozostałe stypendia
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Uzbekistan
316 350
-2 117 472
Stypendia
966 301
2 stypendia Rządu Polskiego (Ministra Zdrowia)
Ministerstwo Zdrowia
Program stypendialny dla doktorantów oraz uczestników staży naukowych w zakresie nauk technicznych dla obywateli krajów rozwijających
się – komponent doktorancki
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
4 033
Projekt pomocowy dla młodych naukowców z państw powstałych po
rozpadzie b. Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, którzy
nie mają uprawnień do stypendiów w ramach współpracy z Polonią
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
58 648
Specjalistyczne Studia Wschodnie UW
Uniwersytet Warszawski
34 220
Studia I i II st. i studia doktoranckie oraz staże artystyczne w uczelniach nadzorowanych przez MKiDN
Uczelnie wyższe
35 100
Pozostałe stypendia
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Umowa kredytowa
Spłata w ramach Umowy między Rządem RP a Rządem Republiki
Uzbekistanu o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej z dn.
10.07.2004
16 200
818 100
-3 083 773
Ministerstwo Finansów
Kazachstan
-3 083 773
4 431 414
Projekty administracji rządowej
90 → 91
10 800
54 439
Seminarium „Wewnętrzny model oceny: jakościowe i ilościowe
podejście”
Komisja Nadzoru Finansowego
Wizyta stażowa przedstawicieli Agencji Inwestycji i Eksportu Narodowego Kaznex Invest w PL
Polska Agencja Informacji
i Inwestycji Zagranicznych
46 490
Międzynarodowy Program Staży Parlamentarnych
– edycja wiosna 2013
Kancelaria Sejmu
45 000
Raport roczny 2013
7 949
Stypendia
4 331 975
2 stypendia Rządu Polskiego (Ministra Zdrowia)
Ministerstwo Zdrowia
Projekt pomocowy dla młodych naukowców z państw powstałych po
rozpadzie b. Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, którzy
nie mają uprawnień do stypendiów w ramach współpracy z Polonią
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Stypendia Gaude Polonia
Uczelnie wyższe
Pozostałe stypendia
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
13 500
9 450
40 100
4 268 925
Indie
426 448
Małe granty
101 048
Rozbudowa szkoły dla dzieci z rodzin trędowatych lub ubogich
Ambasada RP w New Delhi
24 960
Rozbudowa szkoły dla dzieci upośledzonych fizycznie i umysłowo
Ambasada RP w New Delhi
24 886
Wsparcie renowacji ośrodka dla trędowatych
Ambasada RP w New Delhi
27 963
Wyposażenie szkoły im. Matki Elżbiety dla dzieci niewidomych
w Nongbah, w płn.-wsch. Indiach
Ambasada RP w New Delhi
23 240
Projekty administracji rządowej
Intwerwencyjne prace konserwatorskie przy malowidle J. S. Norblina
w Pałacu w Morvi
46 000
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Stypendia
46 000
279 400
Program stypendialny dla doktorantów oraz uczestników staży
naukowych w zakresie nauk technicznych dla obywateli krajów rozwijających się – komponent doktorancki
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
12 100
Pozostałe stypendia
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
267 300
Tadżykistan
1 939 844
Dotacja dla Fundacji Solidarności Międzynarodowej
Wsparcie Demokracji 2013 – projekty realizowane w Tadżykistanie
w ramach konkursu grantowego
744 353
Fundacja Solidarności
Międzynarodowej
Konkurs Polska pomoc rozwojowa 2013
744 353
393 742
Siła kobiet w Klubach Kobiet
Fundacja Edukacji
dla Demokracji
193 711
Wsparcie istniejących i tworzenie nowych spółdzielni kobiecych
w rejonie Shahrtuz w południowym Tadżykistanie
Fundacja Polskie Centrum
Pomocy Międzynarodowej
200 032
Koszty administracyjne
Wsparcie DWR w zakresie przeprowadzenia monitoringu projektu
realizowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej
w tadżyckim Chudżencie / refundacja placówce TAS
1 539
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
Pomoc wielostronna
Wpłata do UNIDO
Polska współpraca na rzecz rozwoju
1 539
435 000
Organizacja NZ
ds. Rozwoju Przemysłowego
435 000
Projekty administracji rządowej
Projekt „Wspieranie Tadżykistanu w dziedzinie rozwoju sektora msp
– przekazanie polskiego doświadczenia”
163 455
Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości
Stypendia
201 756
Program stypendialny dla doktorantów oraz uczestników staży
naukowych w zakresie nauk technicznych dla obywateli krajów rozwijających się – komponent doktorancki
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
6 050
Projekt pomocowy dla młodych naukowców z państw powstałych po
rozpadzie b. Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich którzy
nie mają uprawnień do stypendiów w ramach współpracy z Polonią
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
101 347
Specjalistyczne Studia Wschodnie UW
Uniwersytet Warszawski
76 809
Pozostałe stypendia
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
17 550
Kirgistan
435 336
Konkurs Wolontariat polska pomoc 2013
Edukacja przeciwko wykluczeniu w Kirgizji 2013
70 296
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
Projekty administracji rządowej
70 296
162 000
Pomoc PKN dla Kirgistanu dot. umiędzynarodowienia działalności
przedsiębiorstw kirgiskich poprzez wdrażanie norm europejskich we
współpracy z kirgiskim Ministerstwem Gospodarki i Polityki Antymonopolowej
Polski Komitet Normalizacyjny
Międzynarodowy Program Staży Parlamentarnych
– edycja wiosna 2013
Kancelaria Sejmu
Małe granty
162 000
15 000
67 491
Poprawa dostępności do wody we wsi Ak Tatyr
Ambasada RP w Astanie
44 028
Szkolenie dotyczące wspierania przedsiębiorczości dla władz obwodu
dżalalabadzkiego
Ambasada RP w Astanie
23 463
Stypendia
120 349
Projekt pomocowy dla młodych naukowców z państw powstałych po
rozpadzie b. Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich którzy
nie mają uprawnień do stypendiów w ramach współpracy z Polonią
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
5 149
Pozostałe stypendia
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
115 200
Bangladesz
23 400
Stypendia
23 400
Program stypendialny dla doktorantów oraz uczestników staży
naukowych w zakresie nauk technicznych dla obywateli krajów rozwijających się – komponent stażowy
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
5 400
Pozostałe stypendia
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
18 000
Afganistan
Małe granty
92 → 93
163 455
Raport roczny 2013
11 080 977
237 591
Integracja społeczna dzieci poprzez aktywność ruchową
Ambasada RP w Kabulu
58 633
Szkolenie w zakresie prawa i etyki dziennikarskiej
Ambasada RP w Kabulu
57 536
Szkolenie z zakresu przeciwdziałania korupcji dla Stowarzyszenia
Afgańskich Prawników
Ambasada RP w Kabulu
57 839
Zakup książek dla biblioteki Instytutu Dyplomacji MSZ IRA
Ambasada RP w Kabulu
20 081
Zakup sprzętu komputerowego oraz maszyn do szycia dla schroniska
dla kobiet w Kabulu
Ambasada RP w Kabulu
43 501
Pomoc humanitarna
1 500 000
Wpłata do ICRC (dobrowolna wpłata humanitarna)
Międzynarodowy Komitet
Czerwonego Krzyża
750 000
Wpłata do WFP (dobrowolna wpłata humanitarna)
Światowy Program
Żywnościowy
750 000
Pomoc wielostronna
Wpłata na ARTF
1 800 000
Fundusz Odbudowy Afganistanu
Projekty administracji rządowej
1 800 000
1 557 654
Pomoc rzeczowa dla organizacji humanitarnych
oraz instytucji administracji rządowej (lokalnej)
Ministerstwo Obrony Narodowej
703 834
Szkolenia dla administracji afgańskiej
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych/Krajowa
Szkoła Administracji Publicznej
456 823
Szkolenia podstawowe z zakresu taktyki ratowniczo-gaśniczej
i prewencji
Centralna Szkoła PSP
w Częstochowie
168 076
Szkolenie urzędników afgańskich średniego szczebla oraz szkolenie
dla urzędników afgańskich wysokiego szczebla
Krajowa Szkoła
Administracji Publicznej
228 921
Projekty Provincial Reconstruction Team Ghazni
5 985 732
Budowa Cetrum Zarządzania Kryzysowego dla miasta Ghazni
PRT Ghazni
861 574
Budowa świelicy dla dzieci i kobiet w mieście Ghazni
PRT Ghazni
158 384
Doposażenie administracji Ghazni w kontenery biurowo-mieszkalne
PRT Ghazni
204 735
Doposażenie centrum zarządzania kryzysowego w meble biurowe
PRT Ghazni
75 569
Doposażenie centrum zarządzania kryzysowego w mieście Ghazni
w kontenery biurowo-mieszkalne
PRT Ghazni
271 305
Doposażenie elektrowni miejskiej w Ghazni w generator nr 1
PRT Ghazni
361 616
Doposażenie izby handlowej miasta Ghazni w kontenery
biurowo-magazynowe
PRT Ghazni
42 071
Kurs informatyki dla pracowników Departamentu Sprawiedliwości
PRT Ghazni
74 920
Kurs języka angielskiego dla pracowników Departamentu Sprawiedliwości
PRT Ghazni
7 260
Modernizacja drogi od SH-WY 1 do szkoły Qala-e-now w Kwajah Rohoale w mieście Ghazni
PRT Ghazni
443 469
Modernizacja systemu zasilania solarnego oraz wyposażenie
w materiały i sprzęt biurowy siedziby władz dystryktu Khwaja Omari
PRT Ghazni
55 775
Polska współpraca na rzecz rozwoju
94 → 95
Naprawa budynku szkoły Tawhid Adbad w m. Ghazni
PRT Ghazni
47 812
Nauka czytania i pisania wraz ze szkoleniem zawodowym z przędzenia
wełny (Wool spining training) dla kobiet z dystryktu Nawur
PRT Ghazni
102 564
Podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji publicznej
w dystryktach prowincji Ghazni
PRT Ghazni
52 837
Podnoszenie kwalifikacji pracowników Biura Handlu i Przemysłu
w prowincji Ghazni
PRT Ghazni
31 081
Podnoszenie kwalifikacji pracowników Departamentu Statystyki
w prowincji Ghazni
PRT Ghazni
55 575
Seminarium z zakresu prawa i reintegracji
PRT Ghazni
7 616
System monitoringu wizyjnego dla miasta Ghazni
PRT Ghazni
477 517
System powiadamiania głosowego dla miasta Ghazni
PRT Ghazni
427 703
Szkolenie dla pracowników Departamentu Geodezji i Kartografii
w prowincji Ghazni
PRT Ghazni
25 801
Szkolenie przyszłych pracownikow Centrum Zarządzania Kryzysowego w Ghazni
PRT Ghazni
158 384
Szkolenie z murarstwa dla mężczyzn z prowincji Ghazni
PRT Ghazni
52 713
Szkolenie z murarstwa dla mężczyzn z prowincji Nawur
PRT Ghazni
238 246
Szkolenie z podstaw i pomocy dla młodzieży ze szkół średnich
w Ghazni
PRT Ghazni
35 557
Szkolenie z zakresu podstawowej opieki medycznej dla położnych
z dystryktów Ghazni Khwajah’omari Nawur Jaghorii oraz Jaghatoo
PRT Ghazni
91 867
Szkolenie z zakresu rolnictwa dla rolników i ogrodników
PRT Ghazni
153 824
Szkolenie z zakresu prawa dla pracowników Biur HOQUQ
PRT Ghazni
19 119
Warsztaty z zakresu eliminacji przemocy wobec kobiet i ochrony
dzieci
PRT Ghazni
85 933
Wsparcie sektora organizacji pozarządowych w prowincji Ghazni
PRT Ghazni
72 164
Wyposażenie centrum szkolenia na terenie siedziby gubernatora prowincji oraz szkolenie administracji prowincji Ghazni z pisania propozycji projektowych, zarządzania projektami, monitoringu i ewaluacji
oraz zarządzania zasobami ludzkimi
PRT Ghazni
59 904
Wzmocnienie potencjału systemu opieki zdrowotnej w prowincji
Ghazni
PRT Ghazni
84 483
Wzmocnienie potencjału systemu penitencjarnego w prowincji Ghazni
PRT Ghazni
124 314
Zakup maszyny do zgniatania śmieci dla wysypiska w Rawza
PRT Ghazni
490 556
Zakup namiotów dla dystryktów prowincji Ghazni: Nawur i Ghazni
PRT Ghazni
85 300
Zakup urządzeń teleinformatycznych dla CZK
PRT Ghazni
287 946
Zakup urządzeń teleinformatycznych dla Urzędu Miasta Ghazni
PRT Ghazni
113 742
Zorganizowanie trwałej ekspozycji osiągnięć władz lokalnych na
rzecz ludności zainicjowanej prezentacją z zakresu wsparcia rozwoju
prowincji Ghazni
PRT Ghazni
46 499
Raport roczny 2013
Stypendia
Pozostałe stypendia
44 100
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
44 100
Azja / Nieprzypisane do kraju
1 722 164
Projekty administracji rządowej
1 722 164
Technical Cooperation for Transition (TCT)
Narodowy Bank Polski
Bliski Wschód
1 722 164
10 985 003
Iran
117 000
Stypendia
117 000
Pozostałe stypendia
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
117 000
Syria
2 872 000
Pomoc humanitarna
2 800 000
Wpłata do UNHCR (wpłata na rzecz syryjskich uchodźców)
Wysoki Komisarz NZ
ds. Uchodźców
Wpłata do UNICEF (wpłata dobrowolna)
Fundusz Narodów
Zjednoczonych na rzecz dzieci
900 000
Wpłata UNOCHA (wpłata na biuro regionalne w Damaszku)
Biuro NZ ds. Koordynacji
Pomocy Humanitarnej
900 000
Stypendia
Pozostałe stypendia
1 000 000
72 000
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Autonomia Palestyńska
72 000
2 414 110
Konkurs Polska pomoc rozwojowa 2013
867 050
Poprawa warunków wodno-sanitarnych w placówkach edukacyjnych
poprzez budowę zbiorników wodnych w szkołach oraz sierocińcu
w Dystryktach Hebron i Betlejem na Zachodnim Brzegu
Polska Akcja Humanitarna
398 230
Rozwój przedsiębiorczości rolnej w Dystrykcie Hebrońskim
i Betlejemskim na Zachodnim Brzegu Jordanu
Fundacja Polskie Centrum
Pomocy Międzynarodowej
468 820
Konkurs Wolontariat polska pomoc 2013
Rozwój terenów zmarginalizowanych dzięki poprawie bezpieczeństwa
wodnego społeczeństw pastersko-rolniczych poprzez remont cystern
w południowym Hebronie
27 959
Polska Akcja Humanitarna
Małe granty
27 959
662 476
Monitoring i promocja projektów rozwojowych realizowanych przez
placówkę i partnerów
Biuro Przedstawiciela RP
w Ramallah
44 087
Podwyższenie bezpieczeństwa żywnościowego 10 rodzin w Az Zubeidat w Dystrykcie Jerycho poprzez budowę szklarni
Biuro Przedstawiciela RP
w Ramallah
146 035
Polepszenie dostępu do wody w celach rolniczych 50 rodzin w Ain
Areek
Biuro Przedstawiciela RP
w Ramallah
127 624
Polska współpraca na rzecz rozwoju
Poprawa systemu odprowadzania ścieków i zapobieganie zanieczyszczaniu wody pitnej w Ramallah
Biuro Przedstawiciela RP
w Ramallah
134 926
Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z sierocińca w Jerozolimie
Wsch. poprzez doposażenie biblioteki i świetlicy
Biuro Przedstawiciela RP
w Ramallah
21 247
Zwiększenie możliwości zatrudnienia młodzieży palestyńskiej poprzez stworzenie więzów z polskim sektorem prywatnym
Biuro Przedstawiciela RP
w Ramallah
132 056
Poprawa jakości usług zdrowotnych dla kobiet ciężarnych i niemowląt
w dystrykcie betlejemskim poprzez wyposażenie szpitala położniczego w specjalistyczny sprzęt medyczny
Biuro Przedstawiciela RP
w Ramallah
56 500
Pomoc humanitarna
Wpłata do UNRWA (wpłata na działania humanitarne)
500 000
Agenda Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom
Stypendia
Pozostałe stypendia
356 625
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
356 625
Irak
137 250
Stypendia
137 250
2 stypendia Rządu Polskiego (Ministra Zdrowia)
Ministerstwo Zdrowia
Pozostałe stypendia
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Liban
21 600
115 650
4 573 393
Małe granty
74 680
Remont domów w Tyrze
Ambasada RP w Bejrucie
20 537
Utworzenie punktu usług fizjoterapeutycznych i pediatrycznych
w centrum medyczno socjalnym prowadzonym przez Caritas Liban
w Tyrze
Ambasada RP w Bejrucie
54 143
Pomoc humanitarna
4 462 713
Polska pomoc humanitarna dla uchodźców syryjskich w północnym
Libanie
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
1 962 768
Wpłata do UNHCR (Liban)
Wysoki Komisarz NZ
ds. Uchodźców
2 000 000
Zabezpieczenie potrzeb humanitarnych uchodźców syryjskich
w Libanie w warunkach zimowych
Fundacja Polskie Centrum
Pomocy Międzynarodowej
Stypendia
Pozostałe stypendia
499 945
36 000
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
36 000
Jemen
135 000
Stypendia
135 000
Pozostałe stypendia
Jordania
96 → 97
500 000
Raport roczny 2013
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
135 000
736 250
Małe granty
99 005
Wyposażenie pracowni komputerowej w szkole dla dzieci palestyńskich znajdującej się w Ammanie
Ambasada RP w Ammanie
31 978
Wyposażenie przedszkola integracyjnego w Aqabie
Ambasada RP w Ammanie
19 528
Założenie i wyposażenie pracowni komputerowej w szkole w Aqabie
Ambasada RP w Ammanie
47 500
Pomoc humanitarna
Oferta edukacyjna Caritas dla dzieci uchodźców syryjskich w Jordanii
637 245
Caritas Polska
637 245
3 828 532
Daleki Wschód
bez kredytów
Laos
78 127
Małe granty
67 327
Zakup wyprawek sprzętu sportowego i elementów wyposażenia klas
dla szkół w dystrykcie Vilabouli w prowincji Savannakhet w Laosie
Ambasada RP w Bangkoku
20 720
Wsparcie działań programu UXO Lao poprzez zakup najnowszej generacji detektorów niewybuchów i sprzętu komunikacyjnego
Ambasada RP w Bangkoku
46 607
Stypendia
Program stypendialny dla doktorantów oraz uczestników staży
naukowych w zakresie nauk technicznych dla obywateli krajów
rozwijających się – komponent stażowy
10 800
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Mongolia
10 800
2 414 055
Małe granty
280 404
Dostawa modułu kontenerowego na potrzebę organizacji centrum
rehabilitacyjnego w Ułan Bator
Ambasada RP w Pekinie
200 516
Koncentratory tlenu dla oddziału dziecięcego szpitala w Altai
Ambasada RP w Pekinie
27 602
Konsultacje specjalistyczne dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w tym z zespołem Downa
Ambasada RP w Pekinie
30 791
Stymulacja rozwoju psychomotorycznego dzieci mongolskich z zaburzeniami rozwojowymi
Ambasada RP w Pekinie
21 495
Projekty administracji rządowej
Współpraca z przedstawicielami służb migracyjnych Mongolii
w ramach projektu „Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów”
40 404
Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych
Stypendia
40 404
526 500
Program stypendialny dla doktorantów oraz uczestników staży naukowych w zakresie nauk technicznych dla obywateli krajów
rozwijających się – komponent stażowy
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
5 400
Pozostałe stypendia
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
521 100
Umorzenie długu
Program Badań Naukowych
Polska współpraca na rzecz rozwoju
1 566 747
Ministerstwo Finansów
905 375
Program stypendialny
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Chiny
43 766 350
Projekty administracji rządowej
45 281
Dodatkowe koszty poniesione przez KGP w ramach realizacji projektów finansowanych przez EU w projekcie China-EU Police Training
Project – wizyta studyjna
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
Wizyta studyjna dziennikarzy z CHRL
Polska Agencja Informacji
i Inwestycji Zagranicznych
Stypendia
1 590
43 691
1 371 325
Program stypendialny dla doktorantów oraz uczestników staży
naukowych w zakresie nauk technicznych dla obywateli krajów rozwijających się – komponent doktorancki
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
12 100
Pozostałe stypendia
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
1 359 225
42 349 744
Umowa kredytowa
Spłata w ramach Umowy między Rządem RP a Rządem ChRL o współpracy finansowej z dn. 29.09.2001
Ministerstwo Finansów
-38 262 552
Wypłata w ramach Umowy między Rządem RP a Rządem ChRL
o współpracy finansowej z dn. 29.09.2000
Ministerstwo Finansów
80 612 297
13 585 485
Wietnam
Małe granty
Renowacja budynku ze stelą w grobowcu cesarza Tu Duc’a w Hue
i szkolenia techniczne w zakresie konserwacji zabytków
123 027
Ambasada RP w Hanoi
Projekty administracji rządowej
Współpraca z przedstawicielami służb migracyjnych Wietnamu
(wizyta studyjna w Polsce – projekt Europejski Fundusz Powrotów
Imigrantów)
Pozostałe stypendia
123 027
70 800
Straż Graniczna
Stypendia
70 800
741 825
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Umowa kredytowa
741 825
12 649 833
Spłata w ramach Umowy między Rządem RP a Rządem Socjalistycznej
Republiki Wietnamu o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej
z dn. 22.01.2008 r.
Ministerstwo Finansów
-163 525
Wypłata w ramach Umowy między Rządem RP a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o udzieleniu kredytu w ramach pomocy
wiązanej z dn. 22.01.2008 r.
Ministerstwo Finansów
12 813 358
Tajlandia
9 000
Stypendia
9 000
Pozostałe stypendia
Korea Północna
98 → 99
661 372
Raport roczny 2013
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
9 000
216 124
Małe granty
216 124
MORWA: Munchon – Operacyjna Regeneracja Wodna (Naprawa Wodociągu dla Miasta Munchon)
Ambasada RP w Pjongjangu
55 410
HARDO: Hamhung – Aktywna Rehabilitacja Dla Ogółu (Wyposażenie
sali rehabilitacyjnej)
Ambasada RP w Pjongjangu
44 527
MORZE – MORskie Zapory przeciwolejowe: Elementarna ochrona
środowiska w porcie Chongjin
Ambasada RP w Pjongjangu
57 462
ROLA – Realne Odciążenie dla Aktywu – Zakup traktora dla spółdzielni Chudang
Ambasada RP w Pjongjangu
58 724
Filipiny
52 566
Małe granty
52 566
Edukacyjna pomoc rozwojowa
Ambasada RP w Kuala Lumpur
52 566
Indonezja
80 088
Małe granty
80 088
Budowa nowego budynku bursy w Schronisku Św. Katarzyny w Mena
w Timorze Zachodnim
Ambasada RP w Dżakarcie
39 712
Zapewnienie opieki medycznej dla najbiedniejszych mieszkańców
Palangka Raya – Centralne Borneo (zakup sprzętu medycznego)
Ambasada RP w Dżakarcie
40 376
Timor Wschodni
39 868
Małe granty
39 868
Zwiększenie szans wiejskiej młodzieży z Timoru Wschodniego poprzez
zakup sprzętu komputerowego do Szkoły Zawodowej w Venilale
Ambasada RP w Dżakarcie
39 868
Kambodża
43 069
Małe granty
43 069
Poprawa infrastruktury edukacyjnej dwóch szkół w Kambodży
Ambasada RP w Bangkoku
43 069
Oceania
75 916
Papua Nowa Gwinea
75 916
Małe granty
75 916
Wymiana dachu na czterech budynkach klasowych szkoły podstawowej w Alexishafen na Papui Nowej Gwinei
Ambasada RP w Canberze
3 961 498
Bałkany
bez kredytów
Albania
426 766
Małe granty
Wdrożenie polskiego modelu Warsztatów Terapii Zajęciowej w ośrodkach w Albanii
Projekty administracji rządowej
Polska współpraca na rzecz rozwoju
75 916
49 817
Ambasada RP w Tiranie
49 817
7 949
„Wewnętrzny model oceny: jakościowe i ilościowe podejście”
Komisja Nadzoru Finansowego
Stypendia
Pozostałe stypendia
369 000
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Serbia
369 000
-10 402 035
Małe granty
117 780
Remont szkoły dla szczęśliwszego dzieciństwa
Ambasada RP w Belgradzie
35 447
Wymiana drzwi na oddziale dziecięcym w przychodni w Śid
Ambasada RP w Belgradzie
14 514
Wymiana drzwi w szkole podstawowej „Takovski ustanak” Takovo,
oddział w Gornji Banjani”
Ambasada RP w Belgradzie
32 217
Wymiana zużytych podłóg w wiejskiej szkole
Ambasada RP w Belgradzie
35 602
Projekty administracji rządowej
9 974
Konferencja w Suchedniowie „Nowe rzozwiązania WPR 2013+ wobec
wyzwań rolnictwa krajów członkowskich UE” i w Jachrance „Nowa
polityka rolna UE (...)”
Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
6 000
„Wewnętrzny model oceny: jakościowe i ilościowe podejście”
Komisja Nadzoru Finansowego
3 974
Stypendia
118 025
Specjalistyczne Studia Wschodnie UW
Uniwersytet Warszawski
20 100
Stypendia Gaude Polonia
Uczelnie wyższe
40 100
Pozostałe stypendia
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
57 825
Umowa kredytowa
Spłata w ramach Umowy między Rządem RP a Rządem Federalnej
Republiki Jugosławii z dn. 16.10.2003
-10 647 815
Ministerstwo Finansów
-10 647 815
Czarnogóra
-2 853 934
Małe granty
49 747
Wyposażenie Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Czarnogóry
w Cetynje
Ambasada RP w Podgoricy
Projekty administracji rządowej
Zmiany regulacji KNF w zakresie detalicznych ekspozycji kredytowych oraz ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie
w kontekście sytuacji polskiego sektora bankowego i wytycznych
międzynarodowych
Pozostałe stypendia
Umowa kredytowa
Raport roczny 2013
49 747
3 974
Komisja Nadzoru Finansowego
Stypendia
100 → 101
7 949
3 974
18 000
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
18 000
-2 925 655
Spłata w ramach Umowy między Rządem RP a Radą Ministrów Serbii
i Czarnogóry o udzielenie kredytu w ramach pomocy wiązanej z dn.
20.04.2006
Ministerstwo Finansów
Bośnia i Hercegowina
-2 925 655
-3 926 210
Projekty administracji rządowej
14 923
Konferencja w Suchedniowie „Nowe rzozwiązania WPR 2013+ wobec
wyzwań rolnictwa krajów członkowskich UE” i w Jachrance „Nowa
polityka rolna UE (...)”
Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
3 000
Zmiany regulacji KNF w zakresie detalicznych ekspozycji kredytowych oraz ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie
w kontekście sytuacji polskiego sektora bankowego i wytycznych
międzynarodowych
Komisja Nadzoru Finansowego
7 949
„Wewnętrzny model oceny: jakościowe i ilościowe podejście”
Komisja Nadzoru Finansowego
3 974
Umowa kredytowa
Spłata kapitału w ramach Umowy między Rządem RP a Rządem
Socjalistycznej Republiki Serbskiej Bośni i Hercegowiny o udzieleniu
kredytu w ramach pomocy wiązanej z dn. 21.07.2010 r.
-3 941 133
Ministerstwo Finansów
-3 941 133
Bałkany / Nieprzypisane do kraju
3 856
Koszty administracyjne
3 856
Dodatkowe koszty poiniesione przez KGP w ramach realizacji projektów finansowanych przez TAIEX na rzecz Bośni i Hercegowiny, Turcji,
Macedonii, Mołdawii, Kosowa
Komenda Główna Policji
Turcja
152 886
Projekty administracji rządowej
Wizyta studyjna dziennikarzy z Turcji
3 856
48 736
Polska Agencja Informacji
i Inwestycji Zagranicznych
Stypendia
48 736
104 150
Program stypendialny dla doktorantów oraz uczestników staży
naukowych w zakresie nauk technicznych dla obywateli krajów rozwijających się – komponent doktorancki
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
6 050
Studia I i II st. i studia doktoranckie oraz staże artystyczne w uczelniach nadzorowanych przez MKiDN
Uczelnie wyższe
8 100
Pozostałe stypendia
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
90 000
Macedonia
92 281
Małe granty
57 181
Poprawa warunków nauczania poprzez zakup fortepianu dla szkoły
w Bitoli
Ambasada RP w Skopje
Stypendia
Pozostałe stypendia
57 181
35 100
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
35 100
Kosowo
2 953 286
Projekty administracji rządowej
2 947 236
Polska współpraca na rzecz rozwoju
Misja policjantów w Kosowie
Komenda Główna Policji
Stypendia
Program stypendialny dla doktorantów oraz uczestników staży
naukowych w zakresie nauk technicznych dla obywateli krajów rozwijających się – komponent doktorancki
6 050
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
6 050
Bałkany / Nieprzypisane do kraju
3 856
Koszty administracyjne
3 856
Dodatkowe koszty poiniesione przez KGP w ramach realizacji projektów finansowanych przez TAIEX na rzecz Bośni i Hercegowiny, Turcji,
Macedonii, Mołdawii, Kosowa
Komenda Główna Policji
Nieprzypisane do regionu
3 856
32 852 689
Projekty administracji rządowej
48 002
Staż w ramach World Association of Investment Agency (WAIPA)
Polska Agencja Informacji
i Inwestycji Zagranicznych
25 454
Wizyta studyjna w Katowicach przedstawicieli zagranicznych instytucji partnerskich PARP
Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości
14 688
Zakup 25 egzemplarzy publikacji UN DESA pn. Future Perfect, która
ukazała się z okazji Konferencji NZ nt. Zrównoważonego Rozwoju
(Rio+20)
Ministerstwo Środowiska
Dotacja dla Fundacji Solidarności Międzynarodowej
Wsparcie demokracji 2013 w ramach konkursu grantowego
7 860
263 898
Fundacja Solidarności
Międzynarodowej
Stypendia
263 898
2 055 950
Koszty kształcenia przedstawicieli państw rozwijających się +
3 stypendia dla przedstawicieli azerskim w uczelniach wojskowych
i Wojskowym Centrum Nauki Języków Obcych
Uczelnie wojskowe i Wojskowe
Centrum Nauki Języków Obcych
Pozostałe działania w projekcie
Uniwersytet Warszawski
Refundacja stypedniów Polskiemu Komitetowi UNESCO
Polski Komitet UNESCO
Pozostała pomoc nieprzypisana do regionu
606 824
1 135 926
313 200
327 007
Pomoc dwustronna udzielana kanałem wielostronnym
30 157 832
Dwustronna pomoc humanitarna udzielana kanałem wielostronnym
102 → 103
2 947 236
5 213 972
Wpłata na rzecz Centralnego Funduszu Reagowania Kryzysowego
(CERF)
Centralny Fundusz
Reagowania Kryzysowego
800 000
Wpłata do ICRC (wpłata dobrowolna do budżetu ogólnego)
Międzynarodowy Komitet
Czerwonego Krzyża
700 000
Wpłata do UNHCR (wpłata na działania humanitarne)
Wysoki Komisarz NZ
ds. Uchodźców
300 000
Wpłata do UNOCHA (składka obowiązkowa)
Biuro NZ ds. Koordynacji
Pomocy Humanitarnej
1 100 000
Wpłata realizowana przez SG na rzecz IOM na mocy porozumienia
MSW z IOM w sprawie współpracy w zakresie dobrowolnych powrotów
cudzoziemców opuszczających terytorium RP
Międzynarodowa Organizacja
ds. Migracji
1 687 364
Raport roczny 2013
Wydatki poniesione w zw. z porozumieniem z IOM w zakresie dobrowolnych powrotów i ich reintegracji/obywatele państw biorców ODA
Międzynarodowa Organizacja
ds. Migracji
Pozostała pomoc dwustronna udzielana kanałem wielostronnym
626 608
24 943 860
OBWE – Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR)
Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka
153 000
ONZ – Fundusz Ludnościowy (UNFPA)
Fundusz Ludnościowy
168 000
ONZ – Fundusz Demokracji (UNDEF)
Fundusz Demokracji
405 000
ONZ – Biuro Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka (OHCHR)
Biuro Wysokiego Komisarza
ds. Praw Człowieka
500 000
Wpłata na EED
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
Wpłata na COP
Ministerstwo Środowiska
Wpłata do UNESCO na rzecz: Fundusz na rzecz ochrony światowego
dziedzictwa kulturalnego i naturalnego
Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty
Nauki i Kultury
Wpłata Ministerstwa Spraw Zagranicznych na rzecz Centrum Rozwoju
OECD
Organizacja Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju
401 000
Wpłata do OECD ECP – programu regionalnego Konkurencyjność Euroazji przeznaczona na wsparcie finansowe dla reform gospodarczych
w Mongolii Mołdawii i na Ukrainie (składka dobrowolna)
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – program
regionalny Konkurencyjność
Euroazji
419 490
Wpłata na NATO Building Integrity
NATO Building Integrity
175 000
Polska
21 300 000
1 365 363
57 007
4 483 689
Konkurs Dofinansowanie działań rozwojowych i edukacyjnych
288 364
Podnoszenie jakości edukacji globalnej w Polsce poprzez upowszechnianie metody rozwijania krytycznego myślenia, udostępnienie
wysokiej jakości materiałów dla szkół podstawowych oraz bliższą
współpracę z nauczycielkami i nauczycielami
Instytut Globalnej
Odpowiedzialności
36 974
Powrót do przyszłości
Salezjański Wolontariat
Misyjny Młodzi Światu
98 116
Temat: żywność –upowszechnianie rzetelnych informacji o systemie
żywnościowym i zrównoważonej polityce rolnej
Instytut Globalnej
Odpowiedzialności
38 491
W świat z klasą
Fundacja Centrum
Edukacji Europejskiej
71 536
Wzór na rozwój. Nauki ścisle odpowiadają na wyzwania współczesności
Fundacja Centrum
Edukacji Europejskiej
43 247
Konkurs Edukacja globalna 2013
1 979 952
Edukacja globalna 2013. Regranting dla organizacji pozarządowych
Fundacja Edukacji
dla Demokracji
„Edukacja globalna dla najmłodszych”
Stowarzyszenie Ośrodek
Działań Ekologicznych Źródła
„Edukacja globalna dzieci zmienia nasz świat 2”
Dom Spotkań im. Angelusa
Silesiusa
148 642
Dobrze, że żyjemy w Polsce – edukacja globalna w warszawskiej
komunikacji miejskiej: autobusach i metrze
Fundacja Polskie Centrum
Pomocy Międzynarodowej
104 320
Edukacja globalna w nauczaniu osób ze specjalnymi potrzebami
Chrześcijańska Służba
Charytatywna
Polska współpraca na rzecz rozwoju
640 686
82 003
95 782
E-globalna – elektroniczne repozytorium materiałów edukacyjnych
Fundacja Edukacji
dla Demokracji
IV Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych Human DOC
Fundacja Mediów Społecznie
Zaangażowanych Human DOC
Kampania na rzecz uświadamiania wpływu decyzji ekonomicznych na
realizację Milenijnych Celów Rozwoju
Fundacja Centrum CSR.PL
Postaw na rozwój! Zrównoważony!
Ośrodek Działań
Ekologicznych „Źródła”
Post-turysta.pl – inicjatywy edukacyjne zwiększające świadomość
Polaków dotyczącą globalnych współzależności oraz przyczyn
i zachowani turystycznych
Klub Inteligencji Katolickiej
Razem dla rozwoju – aktywna Edukacja Globalna w szkołach
Salezjański Wolontariat
Misyjny Młodzi Światu
Z perspektywy Południa – Centrum Edukacji Globalnej w Poznaniu
Stowarzyszenie Jeden Świat
74 751
Zmieniaj nawyki na lepsze. Kupuj odpowiedzialnie ubrania i elektronikę! - projekt aktywizujący polskich nauczycieli uczniów III i IV etapu
edukacyjnego do podejmowania działań na rzecz krajów globalnego
Południa
Związek Stowarzyszeń
Polska Zielona Sieć
83 838
Cykl edukacji globalnej w programie „To był dzień na świecie (TBDNS)”
Fundacja Mediów Społecznie
Zaangażowanych Human DOC
99 450
Pomoc humanitarna
W ydatki UdSC w związku z umową z Biurem UNHCR w Warszawie
150 000
80 082
132 974
80 750
110 733
228 985
Wysoki Komisarz Narodów
Zjednoczonych ds. Uchodźców
Projekty administracji rządowej
228 985
708 753
Edukacja globalna zadaniem każdego nauczyciela
Ośrodek Rozwoju Edukacji
567 712
Szkolenia dla podmiotów dotowanych, placówek oraz wolontariuszy
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
141 041
Informacja i promocja
104 → 105
93 941
627 494
Film nt. szkoły dla niewidomych w Rwandzie
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
150 000
Film o uchodźcach syryjskich
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
22 000
Badanie opinii publicznej nt. poziomu wsparcia społeczeństwa
dla polskiej pomocy rozwojowej
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
29 999
Broszura na temat pomocy humanitarnej
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
6 500
Działania promocyjne polskiej pomocy rozwojowej
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
63 856
Ekspertyza nt. transformacji ustrojowej w Polsce
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
49 555
Film na temat Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa
Wschodniego
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
19 902
Kolorowanka o tematyce współpracy rozwojowej
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
19 557
Konkurs fotograficzny National Geographic
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
104 175
Koprodukcja z Info Radio – cykl reportaży nt. polskiej pomocy
rozwojowej
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
50 776
Raport roczny 2013
Książka z bajkami dla dzieci z Gwatemali i Nakaragui
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
23 359
Praktykanci zatrudnieni do obsługi konkursu dotacyjnego Polska
pomoc rozwojowa
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
18 600
Reportaże telewizyjne promujące projekty finansowane ze środków
polskiej pomocy związane z projektami w Armenii i Gruzji
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
50 000
Repozytorium projektów
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
17 988
Spotkania robocze
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
1 226
Koszty administracyjne
650 141
Badanie ewaluacyjne
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
150 000
Podróże służbowe zagraniczne
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
170 007
Zakup materiałów promocyjnych
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
86 715
Pozostałe koszty administracyjne
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
243 419
Polska współpraca na rzecz rozwoju
Aneks:
Wielostronna pomoc rozwojowa
Poniższa tabela przedstawia pomoc wielostronną udzielona przez
Polskę w 2013 r. w podziale na rodzaj organizacji międzynarodowej wraz z konkretną instytucją/agendą otrzymujacą składkę,
podmiotem realizującym wpłatę oraz kwotą wydatkowaną według
stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. Wartość wielostronnej współpracy rozwojowej została wyliczona zgodnie z kursami walut
(USD=3,1596 PLN; EUR=4,1949 PLN; CHF=3,4091 PLN) oraz metodologią i dyrektywami przyjętymi przez Komitet Pomocy Rozwojowej DAC OECD, według których zakwalifikowano jedynie wpłaty
do budżetów ogólnych organizacji międzynarodowych umieszczonych w zestawieniu List of ODA – eligible organisations. Pozostałe
wpłaty przekazywane z przeznaczeniem na konkretny cel bądź
kraj zostały uwzględnione w ramach pomocy dwustronnej udzielonej kanałem wielostronnym.
Wielostronna współpraca rozwojowa
1 091 236 219
System Narodów Zjednoczonych
106 → 107
50 985 517
Światowa Organizacja Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia
Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych
Ministerstwo Środowiska
473 940
Konwencja NZ ws. Zwalczania Pustynnienia
Ministerstwo Środowiska
262 626
Komisja Narodów Zjednoczonych dla Europy
Ministerstwo Środowiska
20 975
Ramowa Konwencja NZ ws. Zmian Klimatu
Ministerstwo Środowiska
1 006 342
Światowa Organizacja Meteorologiczna
Ministerstwo Środowiska
72 963
Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej - Fundusz Współpracy
Technicznej
Ministerstwo Środowiska
2 391 602
Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty Nauki i Kultury
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
3 466 056
Światowa Organizacja Własności Intelektualnej
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Światowa Organizacja Pracy
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej
Raport roczny 2013
9 235 048
3 497
5 932 477
Wspólny Program NZ ds. HIV/AIDS
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
301 500
Biuro Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
335 000
Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
33 500
Fundusz NZ na rzecz demokracji
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
170 000
Podmiot ONZ na rzecz równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
102 000
Organizacja Narodów Zjednoczonych
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
7 559 787
Departament NZ ds. Operacji Pokojowych
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
5 806 473
Światowy Związek Pocztowy
Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji
Organizacja NZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa
Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Główny Fundusz Reagowania Kryzysowego
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
800 000
Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna
Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji
195 140
Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego
Ministerstwo Gospodarki
Unia Europejska
113 920
7 960 078
4 049 595
1 018 689 942
Europejski Fundusz Rozwoju
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
160 874 482
Komisja Europejska (składka do budżetu UE)
Ministerstwo Finansów
857 815 459
Bank Światowy
8 342 519
Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju
Ministerstwo Finansów
7 592 519
Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju - Wielostronna Inicjatywa
Umorzenia Długów
Ministerstwo Finansów
750 000
Pozostałe
13 218 241
Międzynarodowa Rada ds. Roślinnych Zasobów Genowych
Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
46 144
Europejska i Śródziemnomorska Organizacja Ochrony Roślin
Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
565 305
Międzynarodowy Komitet Doradczy ds. Bawełny
Ministerstwo Gospodarki
57 505
Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody
Ministerstwo Środowiska
1 510
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
5 258 446
Międzynarodowa Organizacja Frankofonii
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
44 076
Konwencja o międzynarodwym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami
gatunków zagrożonych
Ministerstwo Środowiska
Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
2 651 865
Międzynarodowy Fundusz Implementacji Protokółu Montrealskiego
Ministerstwo Środowiska
4 449 888
Polska współpraca na rzecz rozwoju
143 503
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
Departament Współpracy Rozwojowej
Adres:
Al. J. Ch. Szucha 23,
00-580 Warszawa
Kontakt:
tel.: +48 22 523 8412,
faks.: +48 22 523 8600,
[email protected]
www.polskapomoc.gov.pl
110 → 111
Raport roczny 2013
Polska współpraca na rzecz rozwoju
112 → 113
Raport roczny 2013
Polska współpraca na rzecz rozwoju
114 → 115
Raport roczny 2013
Polska współpraca na rzecz rozwoju

Podobne dokumenty