CV Prezes Domagalski Labedzki PL

Transkrypt

CV Prezes Domagalski Labedzki PL
Radosław Domagalski-Łabędzki - Prezes Zarządu
Wykształcenie, kwalifikacje:
2010-2011
studia Executive MBA na Rutgers University w New Jersey w USA,
2002-2004
stypendia na Uniwersytetach w Műnster oraz w Mannheim w Niemczech,
1998-2003
studia na Uniwersytecie Łódzkim zakończone uzyskaniem tytułu magistra
prawa.
Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:
2016
Pełnomocnik rządu ds. Expo 2022 w Łodzi,
2016
Członek Komisji Nadzoru Finansowego,
2015-2016
Ministerstwo Rozwoju – Podsekretarz Stanu odpowiedzialny m. in. za promocję
polskiej gospodarki, politykę eksportową, kształtowanie i realizację zasad
wymiany handlowej UE z krajami trzecimi, nadzór nad realizacją zadań Polskiej
Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.,
2013-2015
Doradca właściciela jednej z największych polskich grup kapitałowych –
przygotowanie projektów rozwoju w Azji (Chiny, Wietnam, Indie),
2006-2013
Magellan Trading Shanghai Co. Ltd w Chinach - Prezes Zarządu,
2005
American Enterprise Institute w Waszyngtonie,
2004-2006
GSP Group Sp. z o.o. w Łodzi – prawnik.
Powołany
Członek
Zarządu
nie
wykonuje
działalności
konkurencyjnej
wobec
działalności
przedsiębiorstwa KGHM Polska Miedź S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec KGHM
Polska Miedź S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki
kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów,
jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy
o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133).
1

Podobne dokumenty