KD-G421

Komentarze

Transkrypt

KD-G421
KD-G421
GET0352-014A
Instrukcja monta˝u/pod∏àczania przewodów
Pfiíruãka pro instalaci a pfiipojení
Szerelési/csatlakoztatási kézikönyv
1105DTSMDTJEIN
PO, CZ, HU
© 2005 Victor Company of Japan, Limited
[EY]
POLSKI
ČESKY
MAGYAR
Urządzenie przystosowane jest do zasilania prądem stałym o
napięciu 12 V z UJEMNYM uziemieniem. Jeśli w samochodzie
zastosowano innego rodzaju instalację elektryczną, konieczne jest
zastosowanie transformatora, który można nabyć u przedstawicieli
handlowych JVC samochodowego sprzętu grającego.
Tento přehrávač je zkonstruován pro provoz v elektrických
systémech 12 V DC s uzemněným záporným pólem. Pokud váš
vůz nemá tento systém, je nutný převodník napětí, který může být
zakoupen u prodejců autorádií JVC.
A vevőkészüléket 12 V egyenfeszültségű, NEGATÍV földelésű
villamos rendszerekhez történő üzemeltetésre terveztük. Ha
a jármű nem ilyen rendszerű, akkor feszültségváltó használata
szükséges, amely a JVC kereskedőktől szerezhető be.
OSTRZEŻENIA
VAROVÁNÍ
FIGYELMEZTETÉSEK
Aby zapobiec zwarciom, zaleca się odłączenie ujemnego
nadbiegunnika akumulatora i wykonanie wszystkich połączeń
elektrycznych przed zainstalowaniem urządzenia.
• Należy uziemnić jednostkę przed podłączeniem jej do
podwozia.
Aby nedošlo ke zkratu doporučujeme odpojit záporný pól baterie
a provést veškerá propojení elektroinstalace před vlastní instalací
přehrávače.
• Po instalaci ještě jednou zkontrolujte, zda je přehrávač
uzemněn ke karosérii vozu.
A rövidzárlat megelőzése érdekében javasoljuk, hogy a
vevőkészülék beszerelése előtt vegye le az akkumulátor negatív
kábelsaruját, és úgy végezze el az összes villamos csatlakoztatást.
• A beszerelés után ne felejtse el a vevőkészüléket ismét
földelni a gépkocsi alvázára!
Uwagi:
• Zastąp bezpiecznik innym o odpowiednim prądzie. Jeśli bezpiecznik
często się przepala, skonsultuj się z przedstawicielem handlowym
JVC samochodowego sprzętu grającego.
• Zaleca się dopasowanie głośników do maksymalnej mocy nie
większej niż 50 W (w tym przypadku zalecane jest użycie mocy od
4 Ω do 8 Ω). Jeżeli maksymalna siła jest mniejsza niż 50 W, zmiana
“AMP GAIN” zapobiega uszkodzeniu głośnika. (Patrz str. 15
INSTRUKCJA OBSŁUGI.)
• Aby zapobiec zwarciu, zabezpiecz zakończenia NIEUŻYWANYCH
przewodów taśmą izolacyjną.
• Podczas pracy urządzenia radiator silnie się nagrzewa. Należy
zachować ostrożność, aby nie dotknąć go podczas demontażu.
Poznámky:
• Vyměňte pojistku za jinou odpovídající hodnoty. Pokud se pojistky
často pálí, informujte se u vašeho prodejce autorádií JVC.
• Je doporučeno připojovat reproduktory s výkonem přes 50 W (jak
zadní, tak i přední, s impedancí 4 Ω až 8 Ω). Pokud je maximální
výkon nižší než 50 W, změňte nastavení „AMP GAIN“, abyste
zabránili poškození reproduktorů (viz strana 15 v PŘÍRUČKA K
OBSLUZE).
• Pro zabránění zkratu pokryjte koncovky NEPOUŽITÝCH kabelů
izolační páskou.
• Během používání se chladič velmi rozžhaví. Buďte opatrní, abyste se
ho nedotkli při vyjímání přehrávače.
Megjegyzés:
• A biztosítékot a megadott áramerősségű biztosítékra kell cserélni.
Ha a biztosíték gyakran kiég, kérjen tanácsot a JVC kereskedőtől.
• A készülékre ajánlatos legalább 50 W maximális terhelhetőségű
(elöl és hátul egyaránt 4 Ω – 8 Ω impedanciájú) hangszórókat
csatlakoztatni. Ha a maximális terhelhetőség kisebb, mint 50 W,
akkor a hangszórók tönkremenetelének a megelőzése végett
változtassa meg az “AMP GAIN” beállítást (lásd az HASZNÁLATI
UTASÍTÁSA 15. oldalát).
• A rövidzárlat megelőzése érdekében a HASZNÁLATON KÍVÜLI
vezetékek csatlakozóit csavarja be szigetelőszalaggal.
• Használat után a hűtőborda nagyon átforrósodik. Vigyázzon,
hogy a készülék kivételekor ne érjen hozzá a hűtőbordához!
Radiator
Chladič
Hűtőborda
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA dotyczące
podłączania zasilania i głośników:
PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ při připojení zdroje
proudu a reproduktorů:
ÓVINTÉZKEDÉSEK az áramellátás és a
hangszóró csatlakoztatásakor:
• NIE podłączać przewodów głośnikowych kabla zasilania do
akumulatora. Może to spowodować poważne uszkodzenie
urządzenia.
• PRZED podłączeniem przewodów głośnikowych kabla zasilania
do głośników sprawdź okablowanie głośników w samochodzie.
• NEPŘIPOJUJTE napájecí šňůru reproduktorů k autobaterii,
mohlo by to přehrávač vážně poškodit.
• PŘED připojením napájecí šňůry k reproduktorům zkontrolujte
elektroinstalaci reproduktorů ve vašem voze.
• NE csatlakoztassa a tápkábel hangszóró-vezetékeit a
gépkocsi akkumulátorára, mert emiatt a vevőkészülék
tönkremehet!
• A tápkábel hangszóró-vezetékeinek a hangszórókra
történő csatlakoztatása ELŐTT ellenőrizze a gépkocsi
hangszóróbekötését.
Lista elementów montażowych i
podłączeniowych
Seznam součástek pro instalaci a připojení
Szerelési és csatlakoztatási alkatrészjegyzék
K tomuto přehrávači jsou dodávány následující součástky. Chybí-li
některá položka, okamžitě se obraťte na svého prodejce autorádií JVC.
A vevőkészülékhez az alábbi alkatrészeket biztosítjuk. Ha hiányzik
valami, lépjen azonnal kapcsolatba a JVC autórádió kereskedővel.
Wraz z urządzeniem dostarczane są następujące elementy. Jeśli
czegoś brakuje, należy natychmiast skontaktować się z sprzedawcą
samochodowego sprzętu grającego JVC.
A/B
Futerał/Przedni panel
Krabice/Ovládací panel
Kemény burkolat/Előlap
C
Kieszeń
Pouzdro
Toldat
D
Przednia część obudowy
Rámeček
Szegélylap
E
Kabel zasilania
Napájecí šňůra
Tápkábel
F
Podkładka (Ø5)
Podložka (Ø5)
Alátétkarika (Ø5)
G
Nakrętka (M5)
Pojistná matice (M5)
Biztosítóanya (M5)
H
Wkręt mocujący (M5 × 20 mm)
Upevňovací šroub (M5 × 20 mm)
Szerelőcsavar (M5 × 20 mm)
I
Gumowa nasadka
Gumový tlumič
Gumipárna
J
Uchwyty
Držáky
Karok
1
Instal1-2_KD-G421_014A_f.indd 1
11/25/05 11:43:25 AM
MONTAŻ
(W DESCE ROZDZIELCZEJ)
INSTALACE
(MONTÁŽ DO PALUBNÍ DESKY)
BESZERELÉS (MŰSZERFALBA
TÖRTÉNŐ BESZERELÉS)
Na poniższym rysunku przedstawiono typowy sposób montażu.
Odpowiedzi na wszelkie pytania i innych informacji na temat
zestawów montażowych udzieli przedstawiciel handlowy JVC
samochodowego sprzętu grającego lub firma dostarczająca zestawy.
• W przypadku wątpliwości odnośnie prawidłowego montażu
urządzenia należy zlecić jego wykonanie wykwalifikowanemu
pracownikowi.
Následující obrázek ilustruje obvyklou instalaci. Pokud máte jakékoli
otázky nebo potřebujete informace ohledně instalační sady, zeptejte
se vašeho prodejce autorádií JVC, nebo ve společnosti, dodávající tyto
sady.
• Pokud si nejste jisti, jak přehrávač správně nainstalovat, nechte si
instalaci provést vyškoleným technikem.
Az alábbi ábrán a készülék tipikus beszerelési módja látható.
Ha bármilyen kérdése merülne fel, vagy információkra van
szüksége a szerelőkészlettel kapcsolatban, kérjük, forduljon a JVC
kereskedőjéhez vagy a készletet szállító vállalathoz.
• Ha nem biztos abban, hogyan kell a vevőkészüléket helyesen
beszerelni, akkor szakemberrel végeztesse el a munkát.
Wykonaj niezbędne połączenia elektryczne.
Proveďte potřebná elektrická propojení.
Alakítsa ki a szükséges villamos
csatlakoztatásokat.
*1 Stawiając urządzenie pionowo
należy uważać, aby nie
uszkodzić umieszczonego z tyłu
bezpiecznika.
*1 Při postavení přehrávače dávejte
pozor, abyste nepoškodili
pojistku na zadní straně.
*1 Vigyázzon, hogy a
vevőkészülék felállításakor ne
sérüljön meg a hátoldalán lévő
biztosíték.
Należy wygiać i trzymać sztywno.
Ohněte vhodné záložky tak, aby držely
pouzdro pevně na místě.
Hajlítsa be a megfelelő füleket, hogy a
toldat stabilan a helyén maradjon.
Demontaż urządzenia
Vyjmutí přehrávače
A vevőkészülék kivétele
Przed demontażem urządzenia zwolnij tylną cześć.
Před vyjmutím přehrávače uvolněte zadní část.
A vevőkészülék kivétele előtt lazítsa ki a hátsó részt.
Zgodnie z ilustracją należy chwycic za
uchwyty i umieścić jednostkę.
Vložte dva držáky a zatáhněte za ně tak,
jak je uvedeno na obrázku, aby mohl být
přehrávač vyjmut.
Helyezze be, majd az ábrán látható
módon húzza meg a két kart, hogy a
készülék kivehetővé váljon.
Korzystanie z opcjonalnego uchwytu mocującego /
Použití volitelného držáku / A külön rendelhető tartórúd
használata
Ściana komory silnika
Přepážka mezi kabinou a
motorem
Tűzfal
Deska rozdzielcza
Palubní deska
Műszerfal
Uchwyt mocujący (opcja)
Držák (volitelný)
Tartórúd (külön rendelhető)
Montaż urządzenia bez kieszeni / Instalace přehrávače bez použití pouzdra / A
vevőkészülék beszerelése a toldat nélkül
Na przykład w samochodzie marki Toyota, wymontuj najpierw radio samochodowe, a następnie zainstaluj urządzenie w
jego miejscu.
Například ve voze značky Toyota nejdříve vyjměte autorádio a nainstalujte zařízení na jeho místo.
Toyota gépkocsi esetében például elõször vegye ki az autórádiót, és a helyére szerelje be a vevõkészüléket.
Wkręty z płaskimi łbami (M5 × 8 mm)*2
Zápustné šrouby (M5 × 8 mm)*2
*2 Nie wchodzi w skład zestawu.
Süllyesztett fejű csavarok (M5 × 8 mm)*2
*2 Není dodáváno s tímto přehrávačem.
Uchwyt*2
*2 Nincs a vevőkészülék csomagjában.
Podpěra*2
Keret*2
Śruba (opcja)
Šroub (volitelný)
Csavar (külön rendelhető)
Wkręty z płaskimi łbami (M5 × 8 mm)*2
Zápustné šrouby (M5 × 8 mm)*2
Süllyesztett fejű csavarok (M5 × 8 mm)*2
Kieszonka
Přihrádka
Rekesz
Uchwyt*2
Podpěra*2
Keret*2
Uwaga
Zainstalowac jednostkę pod kątem mniejszym niż 30
stopni.
Přehrávač instalujte v úhlu, nepřevyšujícím 30°.
30°-nál kisebb szögben szerelje be a készüléket.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
•
*
•
*
•
*
•
*
*
•
*
•
*
*
•
*
Bezpiecznik przepala się.
Czy czerwony i czarny przewód podłączono właściwie?
Nie można włączyć zasilania.
Czy podłączono żółty przewód?
Z głośników nie dochodzi żaden dźwięk.
Czy na przewodzie głośnikowym nie ma zwarcia?
Dźwięk jest zniekształcony.
Czy przewód głośnikowy jest uziemiony?
Czy styki “–” terminals głośnika lewego i prawego są razem
uziemione?
Zmiana barwy dzwięku podczas hałasu.
Końcowz kabel należy podłączyć do podwozia używając krótszego I
grubszego kabla?
Urządzenie silnie się nagrzewa.
Czy przewód głośnikowy jest uziemiony?
Czy styki “–” terminals głośnika lewego i prawego są razem
uziemione?
Radioodtwarzacz nie działa.
Czy wyzerowałeś pamięć?
: W przypadku montażu urządzenia na wsporniku mocującym należy używać wkrętów 8 mm. Stosowanie
dłuższych wkrętów może spowodować uszkodzenie urządzenia.
Upozornění : Při instalaci přehrávače na montážní držák použijte šrouby dlouhé 8 mm. Pokud jsou použity delší šrouby,
mohou poškodit přehrávač.
Megjegyzés : A vevőkészülék szerelőkeretre történő szerelésekor használja a 8 mm-es csavarokat. Ennél hosszabb
csavar használatakor a vevőkészülék megsérülhet.
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
•
*
•
*
•
*
•
*
*
•
*
•
*
*
•
*
Spálila se pojistka
Jsou kabely červený a černý správně připojeny?
Přístroj nejde zapnout.
Je připojen žlutý kabel?
Z reproduktorů není slyšet žádný zvuk.
Není výstupní šňůra z reproduktorů zkratována?
Zvuk je zkreslený.
Je výstupní šňůra z reproduktorů uzemněna?
Jsou koncovky „–“ reproduktorů L a R obě uzemněny?
Zvuky jsou rušeny šumem.
Je zadní koncovka uzemnění připojena ke karosérii vozu pomocí
kratší a silnější šňůry?
Přehrávač se zahřívá.
Je výstupní šňůra z reproduktorů uzemněna?
Jsou koncovky „–“ reproduktorů L a R obě uzemněny?
Přehrávač vůbec nefunguje.
Resetovali jste váš přehrávač?
HIBAELHÁRÍTÁS
•
*
•
*
•
*
•
*
*
•
*
•
*
*
•
*
Kiégett a biztosíték.
A piros és a fekete vezeték helyesen van-e csatlakoztatva?
Az áramellátás nem kapcsolható be.
Csatlakoztatva van-e a sárga vezeték?
Nem szólnak a hangszórók.
Nem ér-e össze a hangszóró két kimenő vezetéke?
Torz a hang.
Földelve van-e a hangszóró kimenő vezetéke?
Az L (bal) és az R (jobb) hangszóró “–” kivezetése közös ponton
van-e földelve?
A zaj zavarja a hangzást.
A hátsó földelő kivezetés rövidebb és vastagabb huzalokkal van-e
a gépkocsi alvázára csatlakoztatva?
A vevőkészülék melegszik.
Földelve van-e a hangszóró kimenő vezetéke?
Az L (bal) és az R (jobb) hangszóró “–” kivezetése közös ponton
van-e földelve?
A vevőkészülék egyáltalán nem működik.
Elvégezte a készülék alaphelyzetbe állítását?
2
Instal1-2_KD-G421_014A_f.indd 2
11/25/05 1:04:16 PM
POLSKI
ČESKY
PŘIPOJENÍ K ELEKTROINSTALACI
POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE
A
Jeśli samochód jest wyposażony w złącze ISO
/ Když je váš vůz vybaven konektorem ISO /
Ha gépkocsija rendelkezik ISO csatlakozóval
• Podłącz złącza ISO zgodnie z ilustracją.
• Připojte konektory ISO podle obrázku.
• Csatlakoztassa az ISO csatlakozókat a rajz szerint.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Od strony samochodu
Od karosérie
A karosszéria felől
K
L
M
N
O
P
Dla niektórych samochodów marki VW/Audi lub Opel (Vauxhall) / Pro některé vozy VW/Audi
a Opel (Vauxhall) / Egyes VW/Audi vagy Opel (Vauxhall) típusú gépkocsik esetében
Może być konieczna modyfikacja przewodów w dostarczonym kablu zasilania, zgodnie z ilustracją.
• Przed instalacją odbiornika skontaktuj się ze sprzedawcą samochodu.
Je možné, že bude třeba upravit zapojení dodané napájecí šňůry podle obrázku.
• Před instalací tohoto přijímače kontaktujte autorizovaného prodejce automobilů.
Előfordulhat, hogy az ábra szerint módosítania kell a mellékelt tápkábel huzalozását.
• A vevőkészülék beszerelése előtt lépjen kapcsolatba gépkocsi márkakereskedőjével.
Jeśli odbiornik nie włącza się, użyj układu przewodów 2.
Když se přehrávač nezapne, použijte upravenou elektroinstalaci 2.
Használja a 2 módosított kábelezést, ha a készülék nem kapcsolódik be.
Zmodyfikowany układ przewodów 2 / Upravená elektroinstalace 2 /
Módosított kábelezés 2
Y: Żółty
Žlutý
Sárga
3
4
R: Czerwony
Červený
Vörös
Połączenie bez użycia złącza ISO / Pfiipojení bez použití konektorů ISO / Csatlakoztatás az ISO csatlakozók használata nélkül
Przed rozpoczęciem podłączania: Dokładnie sprawdź
okablowanie w samochodzie. Niewłaściwe podłączenie może
spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.
Przewody kabla zasilania mogą mieć inne kolory, niż kable
zainstalowane w samochodzie.
1
2
Zmodyfikowany układ przewodów 1 / Upravená elektroinstalace 1 /
Módosított kábelezés 1
Złącze ISO
Konektor ISO
ISO csatlakozó
Widok od strony kabli
Pohled od kabelu
A vezeték felőli nézet
B
РУССКИЙ
VILLAMOS CSATLAKOZTATÁSOK
Oryginalny układ przewodów / Původní elektroinstalace /
Eredeti huzalozás
Złącze ISO dostarczonego kabla zasilania
Konektor ISO dodané napájecí šňůry
A mellékelt tápkábel ISO csatlakozója
J
MAGYAR
Odetnij złącze ISO.
Należy podłączyć kolorowy kabel zgodnie ze wskazówkami z
ilustracji poniżej.
Podłącz kabel antenowy.
Pfied pfiipojením: Pečlivě zkontrolujte elektroinstalaci ve voze.
Nesprávné připojení může znamenat pro přehrávač vážné poškození.
Napájecí šňůry a šňůry pro připojení ke karosérii vozu se mohou
barevně odlišovat.
1
2
3
4
Odřízněte konektor ISO.
A csatlakoztatás előtt: Gondosan ellenőrizze a járművön
a bekötéseket. A hibás csatlakoztatás a vevőkészülék súlyos
károsodását okozhatja!
A tápkábel vezetékei és a kocsiszekrény csatlakozójának vezetékei
eltérő színűek lehetnek.
Připojte barevné šňůry napájení tak, jak je uvedeno níže na
obrázku.
1
2
Vágja le az ISO csatlakozót.
3
4
Csatlakoztassa az antenna-vezetéket.
Připojte anténu.
Nakonec připojte elektrické šňůry k přehrávači.
Podłącz kostkę przyłączową do urządzenia.
Do pilota zdalnego sterowania w kierownicy (patrz schemat
K dálkovému ovládání na volantu (viz schéma )
A kormánykerékre szerelt távirányítóhoz (lásd a ábrát)
Tylny zacisk uziemienia
Konektor zadního uzemnění
Hátsó földelő csatlakozó
Do komponentów zewnętrznych (patrz schemat
K externím komponentám (viz schéma )
Külsõ készülékekhez (lásd a ábrát)
Gniazdo antenowe
Zdířka pro anténu
Antennacsatlakozó
)
*1 Nie wchodzi w skład zestawu.
*1 Není dodáváno s tímto přehrávačem.
*1 Nincs a vevőkészülék csomagjában.
)
Czarny
Černý
Fekete
działania urządzenia przed montażem, w przeciwnym
wypadku włączenie zasilania nie będzie możliwe.
*2 Před kontrolou fungování přehrávače předcházející
instalaci, musí být tento kabel připojen, jinak nelze přístroj
zapnout.
*2 A vevőkészülék működésének a beszerelés előtti
ellenőrzése előtt ezt a vezetéket csatlakoztatni kell,
ellenkező esetben az áramellátás nem kapcsolható be.
Do styku w skrzynce bezpieczników połączonego z akumulatorem
(z pominięciem stacyjki) (prąd stały 12 V)
Ke konektoru v pojistné skříňce, připojujícím baterii vozu (přímé propojení,
obcházející zapalování) (konstantní 12 V)
A gépkocsi-akkumulátorára csatlakozó biztosítéktábla egyik feszültség
alatti csatlakozójához (a gyújtáskapcsoló megkerülésével) (állandó 12 V)
Czerwony
Červený
Vörös
Do przyłącza urządzeń dodatkowych w skrzynce bezpieczników
Ke konektoru pro příslušenství v pojistné skříňce
A biztosítéktáblán lévő tartozék-csatlakozóhoz
Niebieski z białym paskiem
Modrý s bílým proužkem
Kék, fehér csíkkal
Biały
Bílý
Fehér
Szary z czarnym paskiem
Šedý s černým proužkem
Szürke, fekete csíkkal
Lewy głośnik (przedni)
Levý reproduktor (přední)
Bal oldali hangszóró (elöl)
Skrzynka
bezpieczników
Pojistná skříňka
Biztosítéktábla
Do przewodu zdalnego sterowania urządzenia zewnętrznego lub anteny wysuwanej
elektrycznie (maks. 200 mA)
K ovládacímu kabelu jiného příslušenství nebo napájení antény, pokud je k dispozici
(max. 200 mA)
Más készülék vagy motoros antenna (ha van) távkapcsoló-vezetékéhez (max. 200 mA)
Brązowy
Hnědý
Barna
Biały z czarnym paskiem
Bílý s černým proužkem
Fehér, fekete csíkkal
Stacyjka
Zámek zapalování
Gyújtáskapcsoló
Do masy (metalowych części) samochodu
Ke kovové části, nebo karosérii vozu
A gépkocsi fémrészéhez vagy alvázához
Żółty*2
Žlutý*2
Sárga*2
*2 Przewód ten należy podłączyć w celu sprawdzenia
Végül a kábelköteget csatlakoztassa a vevőkészülékre.
)
Bezpiecznik 15 A
Pojistka 15 A
15 A biztosíték
Wyjście liniowe (patrz schemat
Výstup Line out (viz schéma )
Vonalkimenet (lásd a ábrát)
A tápkábel színes vezetékeinek csatlakoztatását az alábbi ábrán
meghatározott sorrend szerint végezze.
Do zestawu telefonu komórkowego
K mobilnímu telefonu
Mobiltelefon-rendszerhez
Szary
Šedý
Szürke
Zielony z czarnym paskiem
Zelený s černým proužkem
Zöld, fekete csíkkal
Prawy głośnik (przedni)
Pravý reproduktor (přední)
Jobb oldali hangszóró (elöl)
Zielony Fioletowy z czarnym paskiem
Zelený Purpurový s černým proužkem
Bíborvörös, fekete csíkkal
Zöld
Lewy głośnik (tylny)
Levý reproduktor (zadní)
Bal oldali hangszóró (hátul)
Fioletowy
Purpurový
Bíborvörös
Prawy głośnik (tylny)
Pravý reproduktor (zadní)
Jobb oldali hangszóró
(hátul)
3
Instal3-4_KD-G421_014A_f.indd 3
11/30/05 6:53:20 PM
C
Podłączanie wzmacniacza zewnętrznego / Připojení externího zesilovače / A külső erősítő csatlakoztatása
A gépkocsi sztereó berendezésének bővítése céljából erősítőt
csatlakoztathat.
• Csatlakoztassa a távkapcsoló vezetéket (kék, fehér csíkkal)
a másik készülék távkapcsoló vezetékéhez úgy, hogy az a
vevőkészüléken keresztül legyen szabályozható.
• Oldja le a hangszórókat a vevőkészülékről, majd
csatlakoztassa őket az erősítőre. Hagyja a vevőkészülék
Y-spojka (není dodáváno s tímto přehrávačem) hangszóróvezetékeit használaton kívül.
Istnieje możliwość podłączenia wzmacniacza poprawiającego
Připojením zesilovače můžete rozšířit stereofonní systém vozidla.
nagłośnienie samochodu.
• Spojte ovládací kabel (modrý s bílým proužkem) s ovládacím kabelem
• Podłącz przewód zdalnego sterowania (niebieski z białym
dalšího příslušenství, aby mohlo být řízeno přehrávačem.
paskiem) do przewodu zewnętrznego urządzenia, aby umożliwić
• Odpojte reproduktory od přehrávače a připojte je k
sterowanie nim za pośrednictwem opisywanego radioodtwarzacza.
zesilovači. Kabely pro připojení reproduktorů k tomuto
• Odłącz głośniki i podłącz je do zewnętrznego wzmacniacza.
přehrávači zůstanou nepoužity.
Pozostaw przewody głośnikowe niewykorzystane.
Przewód zdalnego sterowania Rozgałęźnik Y (nie wchodzi w skład zestawu)
Kabel k ovládání
Távkapcsoló vezeték
Głośniki tylne
Zadní
reproduktory
Hátsó
hangszórók
Y csatlakozó (nincs a vevőkészülék csomagjában)
Przewód zdalnego sterowania (Niebieski z białym paskiem)
Kabel ovládání (modrý s bílým proužkem)
Távkapcsoló vezeték (kék, fehér csíkkal)
Do przewodu zdalnego sterowania urządzenia zewnętrznego lub anteny wysuwanej
elektrycznie
K ovládacímu kabelu jiného příslušenství nebo napájení antény, pokud je k dispozici
Más berendezés vagy motoros antenna (ha van) távkapcsoló-vezetékéhez
*3 Solidnie umocuj przewód uziemiający do masy
samochodu, w miejscu nie pokrytym lakierem (w razie
potrzeby usuń lakier przed podłączeniem przewodu).
Niewłaściwe podłączenie może spowodować poważne
uszkodzenie urządzenia.
*3 Pevně připojte kabel uzemnění ke kovové části kostry
karosérie vozu—k místu, nepokrytému lakem (pokud
je nalakováno, odstraňte lak před připojením kabelu).
Jinak může dojít k poškození přehrávače.
*3 Csatlakoztassa stabilan a földelővezetéket a gépkocsi
festetlen fémrészére vagy alvázára (festékbevonat
esetén távolítsa el a festéket a vezeték
csatlakoztatása előtt). Ennek elmulasztása esetén a
vevőkészülék tönkremehet!
Wzmacniacz JVC
Zesilovač JVC
JVC erősítő
Głośniki tylne
Zadní reproduktory
Hátsó hangszórók
Głośniki przednie
(patrz schemat )
Přední reproduktory
(viz schéma )
Elülső hangszórók
(lásd a ábrát)
*5 Odetnij przewody tylnego głośnika od złącza ISO
samochodu i połącz je ze wzmacniaczem.
*5 Odřízněte kabely zadních reproduktorů od
konektoru ISO ve voze a připojte je k zesilovači.
*5 Vágja le a gépkocsi ISO csatlakozójának hátsó
*4 Przewód sygnałowy (nie wchodzi w skład zestawu)
*4 Propojovací kabel (není dodáváno s tímto přehrávačem)
*4 Jelvezeték (nincs a vevőkészülék csomagjában)
hangszóró-vezetékeit, majd csatlakoztassa
azokat az erősítőhöz.
D Podłączanie zewnętrznych urządzeń / Připojení externích komponentů / Csatlakozás külső eszközökhöz
Zmieniacz CD, odbiornik DAB, odtwarzacz Apple iPod® lub odtwarzacz JVC D. / Měnič CD, tuner DAB, Apple iPod® nebo přehrávač JVC D. / CD tár,
DAB-vevõ, Apple iPod® vagy JVC D. lejátszó
• Ustaw opcje “CHANGER” dla urządzenia zewnętrznego (Patrz str. 15 INSTRUKCJA OBSŁUGI.) / Nastavte „CHANGER“ pro externí vstup (Viz strana 15 v PŘÍRUČKA K OBSLUZE.) / Állítsa be az “CHANGER”-t a
külso bemenet beállításához (Lásd az HASZNÁLATI UTASÍTÁSA 15. oldalát.)
Można podłączyć te urządzenia szeregowo, jak pokazano poniżej. Odtwarzacz iPod*6 lub D. może być podłączony za pomocą adaptera interfejsu (nie dołączony)—KS-PD100 (dla odtwarzacza iPod) lub KSPD500 (dla odtwarzacza D.).
Tyto komponenty můžete zapojit do série, viz obrázek níže. iPod*6 nebo přehrávač D. lze připojit pomocí adaptéru rozhraní (není v dodávce)—KS-PD100 (pro iPod) nebo KS-PD500 (pro přehrávač D.).
Ezeket az eszközöket sorba kötheti az alábbi ábra szerint. Az iPod*6 vagy D. lejátszó összeköthetõ egy interfész csatlakozó segítségével (nem mellékelt)—KS-PD100 (iPod számára) vagy KS-PD500
(D. lejátszó számára).
Odtwarzacz Apple iPod (do kupienia
oddzielnie)
Apple iPod (zakoupen samostatně)
Apple iPod (külön megvásárolt)
Połączenie 1 (połączenie zintegrowane) / Připojení 1 (integrované připojení) /
1. Összekötés (integrált csatlakozás)
lub
nebo
vagy
Odbiornik JVC DAB
Tuner DAB JVC
JVC DAB-vevõ
Odtwarzacz JVC D. (do kupienia
oddzielnie)
Přehrávač JVC D. (zakoupen
samostatně)
JVC D. lejátszó (külön megvásárolt)
Zmieniacz CD JVC
Měnič CD JVC
JVC CD tár
Gniazdo zmieniacza CD
Konektor CD měniče
CD-váltó csatlakozó
• Przed podłączeniem zewnętrznych
urządzeń, należy upewnić się, że
urządzenie jest wyłączone.
• Před připojením externích
komponentů se nejprve ujistěte, zda je
jednotka vypnutá.
• A külsõ eszközök csatlakoztatása
elõtt gyõzõdjön meg róla, hogy az
egység ki van kapcsolva.
*6 iPod jest znakiem towarowym firmy
Połączenie 2 (połączenie opcjonalne) / Připojení 2 (alternativní připojení) /
2. Összekötés (alternatív csatlakozás)
Odtwarzacz Apple iPod (do kupienia
oddzielnie)
Apple iPod (zakoupen samostatně)
Apple iPod (külön megvásárolt)
lub
nebo
vagy
Odbiornik JVC DAB lub
Tuner DAB JVC
nebo
JVC DAB-vevõ
vagy
UWAGA / UPOZORNĚNÍ / VIGYÁZAT!:
Odtwarzacz JVC D. (do kupienia
oddzielnie)
Přehrávač JVC D. (zakoupen
samostatně)
JVC D. lejátszó (külön megvásárolt)
Zmieniacz CD JVC
Měnič CD JVC
JVC CD tár
Apple Computer, Inc., zastrzeżonym w
Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
*6 iPod je ochranná známka společnosti
Apple Computer, Inc. registrovaná v USA
a dalších zemích.
*6 Az iPod az Apple Computer Rt. Egyesült
Államokban és más országokban
bejegyzett védjegye.
*7 Podłączanie kabla dostarczanego ze
zmieniaczem CD lub odbiornikiem DAB
*7 Připojení kabelu dodaného k měniči CD
nebo tuneru DAB
*7 A CD váltóhoz vagy DAB tunerhez adott
kábel csatlakoztatása
Gniazdo zmieniacza CD
Konektor CD měniče
CD-váltó csatlakozó
Inny komponent zewnętrzny / Další externí komponenty / Egyéb külsõ készülék
• Ustaw opcje “EXT IN” dla urządzenia zewnętrznego (Patrz str. 15 INSTRUKCJA OBSŁUGI.) / Nastavte „EXT IN“ pro externí vstup (Viz strana 15 v PŘÍRUČKA K OBSLUZE.) / Állítsa be az “EXT IN”-t a külso
bemenet beállításához (Lásd az HASZNÁLATI UTASÍTÁSA 15. oldalát.)
Komponent zewnętrzny
Externí komponent
Külső eszköz
Gniazdo zmieniacza CD
Konektor CD měniče
CD-váltó csatlakozó
*8 Adapter wejścia liniowego KS-U57 (nie wchodzi w skład zestawu)
*8 Vstupní adaptér KS-U57 (není dodáváno s tímto přehrávačem)
*8 KS-U57 vonalbemenet adapter (nincs a vevőkészülék csomagjában)
Komponent zewnętrzny
Externí komponent
Külső eszköz
wtyczka stereo mini, 3,5 mm
Stereo minikonektor 3,5 mm
3,5 mm-es sztereó mini dugasz
E
*9 Adapter wejścia AUX KS-U58 (nie wchodzi w skład zestawu)
*9 Adaptér pomocného vstupu KS-U58 (není dodáváno s tímto přehrávačem)
*9 Külső bemeneti csatlakozó (AUX IN): KS-U58 (nincs a vevőkészülék
csomagjában)
Podłączanie do pilota zdalnego sterowania w kierownicy / Připojení dálkového ovládání na volantu / Csatlakoztatás a kormánykerékre
szerelt távirányítóra
Adapter sygnału zdalnego sterowania z kierownicy (nie
Jeśli posiadany samochód jest wyposażony w pilota zdalnego sterowania w kierownicy, można go użyć
do obsługi radioodtwarzacza. Niezbędne jest jednak zastosowanie adaptera sygnału zdalnego sterowania
z kierownicy (nie wchodzi w skład zestawu) marki JVC, dopasowanego do posiadanego samochodu. Aby
uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dystrybutorem produktów samochodowych JVC.
Pokud je váš vůz vybaven dálkovým ovládáním na volantu, můžete tento přehrávač ovládat jeho prostřednictvím.
Aby toto bylo možné, je zapotřebí adaptér dálkového ovládání JVC OE (není součástí dodávky), který odpovídá
typu vašeho vozu. Na podrobnosti se zeptejte vašeho prodejce autorádií JVC.
Ha a gépkocsi gyárilag a kormánykerékre szerelt távirányítóval rendelkezik, a vevőkészüléket ezzel a
távirányítóval is működtetheti. Ehhez az ön gépkocsijának megfelelő eredeti JVC távirányító-adapterre van
szükség (nincs a csomagban). A részletekért forduljon JVC kereskedőjéhez.
Wejście sygnału zdalnego sterowania z
kierownicy
Zdířka pro dálkové ovládání na volantu
Kormánykerék-távirányító bemenet
wchodzi w skład zestawu)
Adaptér dálkového ovládání OE (není součástí dodávky)
Eredeti távirányító-adapter (nincs a csomagban)
Pilot zdalnego sterowania w kierownicy (wyposażenie samochodu)
Dálkové ovládání na volantu (vybavení vozu)
Kormánykerékre szerelt távirányító (a gépkocsiba beszerelve)
4
Instal3-4_KD-G421_014A_f.indd 4
11/25/05 11:45:13 AM

Podobne dokumenty