Przyjęcie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga

Transkrypt

Przyjęcie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Kod procedury: UUOŚ-16.OŚ.3
Ul. Bolesława Wstydliwego 14,
34-400 Nowy Targ
Wydział Ochrony Środowiska
i Zasobów Naturalnych
KARTA INFORMACYJNA usługi publicznej
Przyjęcie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia,
mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi
na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
1. Wymagane dokumenty:
1. Zgłoszenie zgodne z wytycznymi.
2. Załączniki:
a ) potwierdzenie dokonania zapłaty opłaty skarbowej.
2. Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 120,00 zł.
Opłatę skarbową należy uiścić w kasie tut. Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Nowy
Targ, nr rachunku: 68 1240 1574 1111 0000 0789 7564 PKO S.A. Oddział w Nowym Targu.
3. Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
1. Osobiście lub przez pełnomocnika w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego
w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, parter, w godzinach pracy Urzędu:
pn.-pt. 730-1530,
2. Przesyłka pocztowa/przesyłka kurierska na adres: Wydział Ochrony Środowiska i Zasobów
Naturalnych, Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14,
34-400 Nowy Targ,
3. Platforma e-PUAP.
4. Sposób i termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni od dnia zgłoszenia.
5. Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Z 2013 r., poz. 1232,
z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji,
których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880).
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków,
w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga
pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. , poz. 783
z późn. zm).
6. Tryb odwoławczy:
Organ odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu ul. Gorzkowska 30, 33-300 Nowy Sącz,
za pośrednictwem Starosty Nowotarskiego. Termin odwołania: 14 dni od daty otrzymania decyzji.
7. Informacje dodatkowe:
W celu zasięgnięcia informacji istnieje możliwość zarezerwowania wizyty indywidualnej
w systemie kolejkowym lub kontakt telefoniczny pod nr telefon 18 26 61 355 – osoba do kontaktu
Teresa Fałta.
Data sporządzenia:
18.03.2016 r.
Sporządził:
Teresa Fałta
Data zatwierdzenia:
18.03.2016 r.
Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska i Zasobów
Naturalnych –
Wojciech Krauzowicz

Podobne dokumenty