Protokół z posiedzenia 21.09.2015 r

Transkrypt

Protokół z posiedzenia 21.09.2015 r
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO
Miejsce posiedzenia: Siedziba Aeroklubu Warszawskiego, ul. Księżycowa 1, Warszawa
Data posiedzenia: 2015-09-21, godz. 18:30
PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie zebrania Zarządu
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania ZAW
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania ZAW
4. Przyjęcie nowych członków AW
5. Skreślenie członków AW zalegających z opłatami składek
6. Omówienie aktualnych spraw organizacyjnych AW
7. Sprawy inne zgłoszone w toku zebrania
8. Zakończenie zebrania
–––––––––––––––––
STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD
1. Zebranie otworzył i prowadził prezes ZAW Rafał Woźnicki.
2. Zarząd jednogłośnie przyjął porządek zebrania.
3. Zarząd jednogłośnie (7 głosów za) przyjął protokół z zebrania ZAW z dn. 28 kwietnia 2015 r.
4. Piotr Maciejewski przedstawił 60 złożonych w okresie od ostatniego zebrania ZAW wniosków o
przyjęcie członków wspierających oraz pięć o zmianę statusu na zwyczajnego. Wszystkie wnioski
zostały sprawdzone pod względem formalnym.
5. Zarząd przyjął jednogłośnie uchwałę nr 1/09/15 w sprawie przyjęcia 60 nowych Członków AW
wspierających (7 głosów za).
6. Zarząd przyjął jednogłośnie uchwałę nr 2/09/15 w sprawie zmiany statusu 4 nowych Członków
AW z wspierających na zwyczajnych. (7 głosów za). Sprawę zmiany statusu kol. Macieja Dróżdża
ZAW pozostawił do rozpatrzenia na kolejnym posiedzeniu.
7. Zarząd omówił kwestię przejścia członków innych aeroklubów do AW i konieczność weryfikacji
ich statusu w poprzednich miejscach.
8. Rafał Woźnicki przedstawił listy członków Zwyczajnych i Wspierających, którzy nie zapłacili
składek za 2014 r.
9. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 3/09/15 o skreśleniu z listy członków osób zalegających ze
składkami za 2014 r. (7 głosów za).
10. Arkadiusz Grębosz przedstawił informację dotyczącą wymogów ULC dotyczących przestrzeni
obsługowej, do których przestrzegania zobowiązał się AW i związanych z tymi wymogami
1
nakładami inwestycyjnymi. ZAW zaakceptował remont posadzki przestrzeni obsługowej i
zobowiązał Dyrektora AW do wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu.
11. Arkadiusz Grębosz zapoznał ZAW ze statusem stanem naprawy samolotu Cessna C208.
12. Wojciech Zbiegniewski w imieniu Zarządu Sekcji Spadochronowej zwrócił się do ZAW z
wnioskiem o wyodrębnienie działalności Strefy Spadochronowej w Chrcynnie w formie
oddzielnego podmiotu w celu ograniczenia ryzyka operacyjnego i finansowego AW. ZAW przed
podjęciem decyzji poprosił o przedstawienie biznes planu działalności Strefy Spadochronowej,
strukturę zatrudnienia, mapy drogowej procesu uruchomienia oddzielnego podmiotu oraz analizy
kwestii wymaganych zmian certyfikatów. Michał Lewczuk zwrócił uwagę, że tak ważna decyzja
powinna być zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie AW.
13. ZAW omówił sprawę wniosku spółki Profbud Sp. z o.o. w sprawie wykonania przyłącza
kanalizacyjnego budynku Księżycowa 54. ZAW podejmie decyzję w tej sprawie po uzyskaniu
opinii prawnej zgodnie z tą opinią.
14. ZAW przedyskutował możliwość zmiany podstawy rozliczeń czasu lotu (wg. licznika
motogodzin). Ewentualna decyzja w tej sprawie będzie podjęta na podstawie analizy
porównawczej tego sposobu rozliczeń z dotychczasowym.
Grzegorz Jankiewicz przedstawił wnioski najemców obiektów na Gocławiu (ZPR oraz Explosion)
o przedłużenie umów najmu na odpowiednio 12 i 10 lat. Michał Lewczuk zwrócił uwagę, że taka
decyzja powinna wynikać z analizy finansowej i planu optymalnego zagospodarowania
nieruchomości na Gocławiu. W toku dyskusji ustalono, ze dalsze rozmowy na temat przedłużenia
umów będą dotyczyć jedynie okresu na jaki były zawierane dotychczasowe umowy najmu (tj, nie
dłużej niż 10 lat), a dłuższy termin decyzją Zarządu będzie wymagał zgody Walnego
Zgromadzenia AW. Grzegorz Jankiewicz przedstawił wyniki finansowe AW po zakończeniu 8
miesięcy 2015.
15. ZAW omówił przygotowania do XXV Zawodów Szybowcowych oraz Zawodów Samolotowych
na Celność Lądowania oraz uroczystego zakończenia Zawodów w dn. 26 września br. w hangarze
szybowcowym.
16. Rafał Woźnicki omówił stan prac Komisji Statutowej nad projektem nowego statutu AW.
17. Posiedzenie Zarządu zakończył Prezes Rafał Woźnicki.
2
Nr uchwały
Załącznik
nr
Tytuł uchwały
2/09/15
Uchwała o przyjęciu nowych Członków Wspierających
AW
Uchwała dot. zmiany członkostwa ze wspierającego na
zwyczajne
3/09/15
Uchwała w sprawie skreślenia Członków AW zalegających
ze składkami za 2014 r.
1/09/15
1
2
3
W załączeniu:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Uchwała nr 1/09/15
Uchwała nr 2/09/15
Uchwała nr 3/09/15
Lista obecności
Pismo Sekcji Spadochronowej
Wniosek spółki Profbud
(-)
___________________________
Piotr Maciejewski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego
zał. nr 1.
zał. nr 2.
zał. nr 3.
zał. nr 4.
zał. nr 5.
zał. nr 6.
(-)
___________________________
Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego
3
UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO
Nr 1/09/15
z dnia 21.09.2015 r.
w sprawie przyjęcia nowych członków Aeroklubu Warszawskiego
Art. 1
Na podstawie §7 ust. 4 Statutu Aeroklubu Polskiego Zarząd AW przyjmuje się w poczet członków
wspierający następujące osoby:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Nazwisko i Imię
Glegoła Oskar
Dagiel Janusz
Rotuska Beata
Borys Marcin
Staszek Marcin
Krolik Jan
Maszke Adrian
Bobołowicz Artur
Stokłosa Michał
Rumiński Michał
Michalski Grzegorz
Kamiński Konrad
Sładek Adam
Klepek Aleksander
Iwanowski Arkadiusz
Wojtysiak-Kotlarska Judyta
Szczerbaczuk Marcin
Chojnowski Łukasz
Rudiuk Wiktor
Bednarz Jarosław
Nowicka Delfina
Staniszewski Karol
Powalski Przemysław
Górny Artur
Mitoraj Sebastian
Świeżaczyński Piotr
Domżała Małgorzata
Wróbel Michał
Wysocka Anna
Klepuszewski Artur
Urbańska Patrycja
Siwek Mariusz
Gaweł Łukasz
Żurawski Ariel
Marek Jerzy
Sekcja
Szybowcowa
Szybowcowa
Szybowcowa
Szybowcowa
Szybowcowa
Szybowcowa
Samolotowa
Samolotowa
Szybowcowa
Szybowcowa
Szybowcowa
Szybowcowa
Szybowcowa
Szybowcowa
Samolotowa
Szybowcowa
Szybowcowa
Szybowcowa
Szybowcowa
Szybowcowa
Samolotowa
Samolotowa
Szybowcowa
Szybowcowa
Samolotowa
Samolotowa
Spadochronowa
Szybowcowa
Szybowcowa
Szybowcowa
Szybowcowa
Szybowcowa
Szybowcowa
Samolotowa
Samolotowa
4
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Matyjasiak Maciej
Szymański Adrian
Jarnutowska Paula
Majewski Krzysztof
Tomczak Dariusz
Morawska Monika
Guła Jarosław
Malec Brunon
Świerczewski Paweł
Pawluczuk Paweł
Buczek Robert
Hauzer Aleksander
Śnieg Beata
Urbański Michał
Jakubowska Marta
Deroń Sławomir
Czaja Beata
Rossołowski Paweł
Marczak Marek
Dubielis Jakub
Rębkowska Weronika
Łęcki Artur
Bartwicki Piotr
Procelewska Karolina
Maciej Dróżdż
Modelarska
Szybowcowa
Szybowcowa
Szybowcowa
Szybowcowa
Samolotowa
Szybowcowa
Szybowcowa
Samolotowa
Szybowcowa
Samolotowa
Szybowcowa
Szybowcowa
Szybowcowa
Szybowcowa
Szybowcowa
Szybowcowa
Szybowcowa
Modelarska
Samolotowa
Samolotowa
Spadochronowa
Szybowcowa
Samolotowa
Samolotowa
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Warszawa: dnia 21.09.2015 r.
(-)
___________________________
Piotr Maciejewski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego
(-)
___________________________
Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego
5
UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO
Nr 2/09/15
z dnia 21.09.2015 r.
w sprawie zmiany członkostwa w AW
Na podstawie §7 ust. 1 Statutu Aeroklubu Warszawskiego Zarząd AW zmienia status członka
wspierającego na członka zwyczajnego następującym osobom:
1.Marek Witold
2.Trześniowski Michał
3.Matlak Marcin
4.Skopowski Janusz
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Warszawa, dnia 21.09.2015r.
(-)
___________________________
Piotr Maciejewski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego
(-)
___________________________
Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego
6
UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO
Nr 3/09/15
z dnia 21.09. 2015 roku
w sprawie skreślenia z listy członków Aeroklubu Warszawskiego
Na podstawie § 9 punkt 3) Statutu Aeroklubu Warszawskiego Zarząd AW uchwala, co następuje:
Art. 1
W związku z nieusprawiedliwionym zaleganiem z opłatą składki członkowskiej przez ponad 6
miesięcy tj. za rok 2014 Zarząd AW skreśla z listy Członków AW osoby wyszczególnione w
Załączniku nr 1A i 1B do niniejszej Uchwały.
Art. 2
Osoby, które zostały skreślone niniejszą uchwalą z listy Członków AW mają prawo zgłaszania
odwołania od niniejszej uchwały Zarządu w terminie 30 dni od daty wejścia uchwały w życie.
Odwołanie powinno zostać złożone na piśmie w sekretariacie AW.
Art. 3
Lista osób skreślonych niniejszą uchwałą będzie dostępna do wglądu w sekretariacie AW.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 21.09.2015 r.
Warszawa, dnia 21.09.2015 roku.
Piotr Maciejewski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego
Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego
7

Podobne dokumenty