Pobierz Wzór Oświadczenia

Transkrypt

Pobierz Wzór Oświadczenia
_____________________________
___________________________
Imię i nazwisko Klienta
Miejscowość i data
_____________________________
_____________________________
Adres zamieszkania Klienta
Sklep internetowy : www.zabawki-sklep.net
Kompania Zabaw Leszek Krasicki
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr
22, poz. 271) odstępuję od umowy sprzedaży towaru (nr f-ry): _________________________
zawartej
dnia
(data
złożenia
zamówienia):______________________________________
Proszę o zwrot kwoty: ______________ zł (słownie: ______________________________________)
na konto nr: __________________________________________________________________
Towar zwracam w stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu i bez śladów użytkowania
(opis produktów wymienionych na fakturze):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________
Podpis Klienta

Podobne dokumenty