Regulamin wypożyczalni - Wypożyczalnia sprzętu sportu zimowego

Transkrypt

Regulamin wypożyczalni - Wypożyczalnia sprzętu sportu zimowego
Regulamin wypożyczania sprzętu sportu zimowego
Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji sprawny, fachowo przygotowany
sprzęt narciarski i łyżwy oraz dokłada wszelkich starań by spełnić
oczekiwania klienta.
1.Klient ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu
oraz cennikiem. Wypożyczając sprzęt klient jest świadomy, że zawiera z
wypożyczalnią (Serwis i wypozyczalnia nart i łyżew, Rakowski Krzysztof,
ul. Poznańska 25, 63-400 Ostrów Wielkopolski) umowę cywilnoprawną
zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
2.Wypożyczenia sprzętu może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia,
mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Wypożyczający okazuje
się ważnym dokumentem tożsamości:
dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport. Wypożyczalnia spisuje dane
osobowe i umieszcza je w umowie wypożyczenia.
3.Przy wypożyczaniu godzinowym (łyżwy, sanki) wypożyczenie następuje
według poniższych warunków:
• klient pozostawia ekwiwalent pieniężny w wysokości ustalonej przez
wypożyczalnię:
– za sanki – 50zł/sztukę,
– za łyżwy skórzane – 50zł/parę,
– za łyżwy plastikowe do rozmiaru 40 – 50zł/parę,
– za łyżwy plastikowe od rozmiaru 41 do rozmiaru 45 – 100zł/parę,
– za łyżwy plastikowe od rozmiaru 46 do rozmiaru 47 – 150zł/parę,
4.Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz.926) wypożyczalnia oświadcza,
że nie przetwarza i nie magazynuje danych osobowych klientów.
5.Opłata za wypożyczany sprzęt następuje z góry według cennika
wypożyczalni, a ewentualna dopłata (w przypadku przedłużenia czasu
wypożyczenia lub za uszkodzenie sprzętu) przy zwrocie sprzętu.
6.Wypożyczając sprzęt klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na
temat jego eksploatacji i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt oraz
wykorzystywania go zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem
bezpieczeństwa.
7.Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowej
eksploatacji sprzętu, a także za ewentualne skutki wobec osób trzecich.
8.Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w wypożyczalni, chyba że
strony ustalą inne miejsce.
9.Klient odbierając sprzęt sprawdza jego stan techniczny. Klient
podpisując dokument wypożyczenia potwierdza, że otrzymał sprzęt w
dobrym stanie technicznym i zobowiązuje się zwrócić go w takim samym
stanie oraz w terminie określonym w tym dokumencie. Łyżwy oddaje
się oczyszczone ze śniegu oraz z ułożonymi wkładkami w butach
plastikowych.
10.Klient ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenia
spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem lub utratę sprzętu. W skład
odpowiedzialności wchodzi:
– ponad normę zużycie sprzętu (wyraźne rysy, pęknięcia),
– zniszczenie wierzchniej szaty graficznej,
– zniszczenie ślizgów,
– złamanie (dotyczy nart, kijków, butów, wiązań, sanek),
– zdekompletowanie sprzętu,
– urwanie zaczepów (dotyczy łyżew i butów),
– oderwanie podeszwy (dotyczy butów biegowych).
Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o cennik sprzętu
(łyżwy, sanki, narty, kijki wg pkt. 3., pozostały sprzęt wg wartości
ustalonej w umowie wypożyczenia), wartość braków lub koszt naprawy.
Ustaloną kwotę klient zobowiązuje się uregulować wraz ze zwrotem
sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub uszkodzenia bez możliwości
naprawy klient zwraca wypożyczalni wartość tego sprzętu ustaloną w
umowie wypożyczenia lub wg pkt.3.
11.Klient nie może dokonywać żadnych napraw czy też serwisowania
powierzonego mu sprzętu.
12.Można dokonać rezerwacji sprzętu wpłacając zaliczkę w wysokości
50zł za komplet (narty + buty + kije), 20zł za narty lub buty. Zaliczka nie
podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni
przed ustalonym terminem odbioru. Kwota zaliczki może być zmieniona
za porozumieniem obu stron.
13.Okres rozliczeniowy przy wypożyczaniu nart i butów to doba. Sprzęt
należy zwrócić najpóźniej do godz.12:00 następnego dnia po okresie
wypożyczenia. Zwrot sprzętu po tej godzinie pociąga za sobą skutek
dopłaty za całą dobę.
14.W przypadku potrzeby przedłużenia wypożyczenia sprzętu należy tę
sprawę telefonicznie uzgodnić z wypożyczalnią, przynajmniej 2 dni
wcześniej przed upływem terminu wypożyczenia.
15.Wszelkie inne kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie regulują
przepisy Kodeksu Cywilnego.
16.Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest Sąd Rejonowy w
Ostrowie Wielkopolskim.
Powyższy regulamin, cennik, jak również inne informacje na temat
wypożyczalni można znaleźć na naszej stronie internetowej
http://www.wypozyczalnia-ostrow.cba.pl/

Podobne dokumenty