Kurier łagiewnicki ŻYWIOŁ KRESOWEJ DUSZY

Komentarze

Transkrypt

Kurier łagiewnicki ŻYWIOŁ KRESOWEJ DUSZY
Kurier
łagiewnicki
www.lagiewniki.pl
gazeta bezpłatna • ISSN 1732-7407 • luty 2010 • nr 2 (70)
ŻYWIOŁ KRESOWEJ DUSZY
J
uż po raz dziewiąty władze gminy, wraz z łagiewnickim gimnazjum, Gminnym Ośrodkiem
Kultury i Bibliotek, miejscowymi
chórami, parafią oraz organizacjami społecznymi i mieszkańcami,
wspólnym wysiłkiem zorganizowały uroczyste obchody Dnia Kresowiaka. Jak co roku, sala ośrodka
kultury wypełniła się po brzegi.
„Tym, którzy z własnej ojczyzny
wywiezieni gwałtem / I na nieludzkiej porzuceni ziemi / Tym, co przeżyli głód, chłód i cierpienie / I powrócili znowu do ojczyzny / I żyją jakby
zdziwieni swym losem / Tonącym w
mroku odległej przeszłości / Tym,
którzy swoich opłakiwali zmarłych
/ I tam daleko i tu w kraju bliskim”
– tymi słowami Magdalena Jezierna,
jedna z gimnazjalistek, uczennica II
c, rozpoczęła uroczyste przedstawienie z okazji IX Dnia Kresowiaka.
Słowa dedykacji, choć miały uniwersalny wymiar, mogły zostać
odniesione wprost do osobistych
przeżyć wielu gości imprezy. Wśród
uczestników spotkania, jak co roku,
byli bowiem ci, którzy – sięgając pamięcią w przeszłość – mogą odtworzyć szczegóły dramatu sprzed 70 lat.
To oni właśnie – ci, którzy pamiętają
– są co roku najważniejszymi gośćmi.
Gminne Święto Kresowiaka obchodzimy od 2002 r., w lutym, by
uczcić pamięć o tragicznych wydarzeniach z 10 lutego 1940 roku, kiedy rozpoczęły się pierwsze wywózki
Polaków na Syberię.
– 70 lat temu do drzwi wielu polskich domów zapukali funkcjonariusze NKWD. Nasze młode pokolenie
stara się kultywować pamięć o tamtych dniach – mówiła Aleksandra
Boczkowska z klasy III c.
– Poświęcamy nasz program rodakom, którzy już nigdy nie wrócą oraz
tym, którzy szczęśliwie powrócili do
ojczyzny. Pamiętajmy, że oni wszyscy zdali egzamin z wiary i miłości
do ojczyzny – podkreślił na scenie
Bartosz Brzeziński z III a.
Obchody Dnia Kresowiaka tradycyjnie rozpoczęła msza św. celebrowana przez Jego Ekscelencję księdza Adama Bałabucha i proboszcza
Grzegorza Staniszewskiego. Wartę
honorową przy pomniku Kresowiaków, gdzie po mszy złożono kwiaty,
pełnili harcerze z Hufca Łagiewniki.
Dziś w numerze
Czytasz i wiesz
Pod tym tytułem rozpoczynamy publikację cyklu artykułów
dotyczących najistotniejszych
zagadnień związanych z funkcjonowania gminy Łagiewniki
na przestrzeni lat 2003-2008.
Przedstawiamy dwa wskaźniki,
które określają zasobność gminy,
jak i możliwość jej rozwoju:
liczbę mieszkańców i wielkość
realizowanego budżetu.
Str. 3
Z ostatniej chwili
Zatwierdzony został wniosek na
budowę
Po uroczystościach przy kościele, goście przeszli do sali Gminnego
Ośrodka Kultury i Bibliotek, gdzie ze
wzruszeniem obejrzeli przygotowane
przez gimnazjalistów przedstawienie
zatytułowane „Tam cierpienie mierzono wiorstami”, wyreżyserowane
przez Alinę Kowalską. Piękne głosy
chórzystek Canzony z Olesznej, wykonujące pieśni patriotyczne, uzupełniały spektakl.
Na zakończenie uroczystości prezes Stowarzyszenia Kresowiaków
Ziemi Dzierżoniowskiej Edward Bień
oraz wiceburmistrz Dzierżoniowa
Wanda Ostrowska wręczyli odznaczenia i dyplomy. Za popularyzowanie i utrwalanie pamięci o ludziach i
ich czynach w walce o niepodległość
Polski podczas II wojny światowej
i po jej zakończeniu uhonorowani
Sponsorzy uroczystości z okazji
Dnia Kresowiaka 2010:
1. Franciszek Januszkiewicz
ZAMEH
2. Bank Spółdzielczy Łagiewniki
3. Piotr Adam Tadeusiak
PAT-BET
4. Krystyna i Ryszard Mechedin
5. Alicja i Leszek Włodarczyk
KAMSKAL
6. Teresa i Jan Brzeźny
PROSPORT
7. Państwo Mroczek
Najserdeczniej dziękuję Jego Ekscelencji Księdzu Adamowi
Bałabuchowi i proboszczowi Grzegorzowi Staniszewskiemu
za uroczystą mszę świętą, uczniom gimnazjum,
ich nauczycielom oraz dyrekcji szkoły – za wspaniale
przygotowany spektakl, rodzicom – za upieczone ciasta
(szczególnie Małgorzacie Zachilskiej – za piękny tort),
Klubowi Seniora „Babie Lato”, sponsorom, harcerzom,
wychowawcom i wychowankom przedszkola „Na Akacjowym
Wzgórzu”, ZUK, GOKiB, stażystom z Urzędu Gminy
Łagiewniki i tym wszystkim, którzy się przyczynili
do uświetnienia uroczystości.
Janusz Szpot
Wójt Gminy Łagiewniki
Pod pomnikiem Kresowiaka kwiaty złożyli przedstawiciele władz
kościelnych i gminnych. Wartę honorową pełnili harcerze z Hufca
Łagiewniki.
zostali: Krzyżem Czynu Zbrojnego odznaczony został Wójt Gminy
Łagiewniki Janusz Szpot, dyplomy
otrzymali: Stanisława Stefanowska,
Zofia Dąbrowska-Guzdek, Alina Ko-
walska, Wenancjusz Kowalski, Ewa
Niebieszczańska, Beata Sobczyńska,
Leszek Sobczyński.
Więcej na stronach 4–5
dh
Z kart historii
(…) Po zsyłkach XIX w., po
powstaniach narodowych, nie
skończył się czas prześladowań.
Najbardziej masowe i najbardziej
tragiczne czasy deportacji Polaków w głąb Rosji, już sowieckiej,
rozpoczęły się w 1939 r., gdy III
Rzesza Niemiecka pod rządami
Hitlera i ZSRR pod rządami Stalina dokonały zbrojnej agresji na
Polskę we wrześniu 1939 r. Obaj
okupanci rozpoczęli wysiedlenia
Polaków. Sowieci wywozili naszych rodaków na Syberię i do Kazachstanu.
W lutym, kwietniu i czerwcu
1940 r. władze sowieckie zrealizowały trzy pierwsze masowe deportacje Polaków do łagrów, kopalń,
kołchozów i sowchozów. Wywieziono 600 tys. rodaków. Również
w kwietniu 1940 r. NKWD rozpoczęło akcję mordowania strzałem w tył głowy 25 tys. polskich
oficerów, którzy byli przetrzymywani w trzech obozach: w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku.
Na podstawie decyzji podpisanej
przez Stalina 5 III 1940 r. jeńców
tych zamordowano w Katyniu,
Charkowie i w Miednoje oraz wielu innych miejscach.
(…) Ogółem w latach 1939-44
władze sowieckie deportowały
około 2 mln Polaków. Do przeprowadzenie tej gigantycznej operacji
przez cały styczeń 1940 r. ściągano
wagony z całej Rosji do większych
miast polskich będących pod okupacja radziecką.
10 lutego 1940 r. około 50 tys.
polskich rodzin załadowano do
bydlęcych wagonów i wywieziono
na Wschód. Takie wywózki miały miejsce także w maju, czerwcu
1941 r., a w 1944 r. ponownie ruszyły na Sybir wagony wywożące
polskich żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych,
Batalionów Chłopskich i wszystkich organizacji niepodległościowych.
Fragment części informacyjnej
spektaklu „Tam cierpienie
mierzono wiorstami”,
opr. Alina Kowalska.
Reżyser spektaklu dziękuje
dyrekcji gimnazjum, uczniom
gimnazjum, GOKiB,
harcerzom, dyrekcji przedszkola „Na akacjowym wzgórzu”
oraz rodzicom - za ciasta, stroje
i rekwizyty.
Scenariusz i reżyseria, oprawa
muzyczna: Alina Kowalska
Współpraca reżyserska:
Beata i Leszek Sobczyńscy,
Ewa Niebieszczańska,
Maria Lenarczyk
Dekoracje: Elżbieta Majchrzak,
Alicja Kuźniecowska
Podkłady muzyczne kolęd:
Piotr Owicki
Pieśni: Chór „Canzona”,
dyr. Paulina Pycka
Pomoc techniczna i organizacyjna:
Wenancjusz Kowalski, Robert
Bronowicki
Projekt znaczka kresowego:
Paweł Krzyszczuk
kanalizacji
sanitarnej
przy ul. Słowiańskiej w Łagiewnikach, rozbudowę sieci wodociągowej w Janczowicach, budowę
zbiornika wody pitnej w Jaźwinie
i Sieniawce.
Str. 2
Dopłaty do materiału
siewnego
Od 15.01.2010 r. do 15.07.2010 r.
można składać wnioski o dopłaty
do materiału siewnego. Wnioski
są składane wraz z fakturami za
materiał siewny zakupiony jesienią 2009 roku i wiosną 2010
roku.
Str. 2
8 marca obchodzimy
Dzień Kobiet
– z tej okazji wszystkim
Paniom składamy
najserdeczniejsze życzenia:
by każdy dzień
wypełniały radość,
zadowolenie i poczucie
satysfakcji.
Niech ani na chwilę
nie opuszcza Was miłość
bliskich, pogoda ducha
i najcenniejszy skarb
– zdrowie
życzą
Wójt Gminy Łagiewniki
Janusz Szpot
oraz redakcja
Kuriera Łagiewnickiego
2
luty I 2010
Kurier łagiewnicki
Informacje Urzędu Gminy Łagiewniki
Z ostatniej chwili
Strażackie podsumowania
- Zatwierdzony został wniosek na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul.
Słowiańskiej w Łagiewnikach, rozbudowę sieci wodociągowej w Janczowicach, budowę zbiornika wody pitnej w Jaźwinie i Sieniawce. Wartość zadania
to kwota 2.862.920,55 zł, z czego z dofinansowania zadania wpłynie 1.759.991
zł (kwestia, która winna być realizowana w trakcie budowy oczyszczalni, będzie realizowana w tym roku). Przystąpienie do prac rozpocznie się po podpisaniu umowy z Zarządem Województwa Dolnośląskiego. Aktualnie wdrożone zostały procedury konieczne do przeprowadzania przetargu. Inwestycja
zostanie sfinansowana ze środków Unii Europejskiej i gminy Łagiewniki.
- Gmina pozyskała do budżetu 590.000 zł na infrastrukturę z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
jk
Dopłaty do materiału siewnego
Od 15.01.2010 r. do 15.07.2010 r. można składać wnioski o dopłaty do
materiału siewnego. Wnioski są składane wraz z fakturami za materiał siewny
zakupiony jesienią 2009 roku i wiosną 2010 roku. Druki wniosków można
pobrać ze strony internetowej Agencji Rynku Rolnego www.arr.gov.pl lub w
Urzędzie Gminy w Łagiewnikach w Referacie Rolnictwa i Spraw Społecznych (pokój nr 22). W razie jakichkolwiek problemów z rozliczeniem, pracownicy w/w referatu udzielą pomocy w wypełnianiu wniosku.
Zwrot podatku akcyzowego
Zebranie OSP Sienice; od lewej: dh Marian Zieliński, dh Daniel Urbanik, prezes OSP dh Mieczysław Jaworski, wójt gminy Janusz Szpot, st. asp. Bartłomiej Zarzycki, zastępca dowódcy JRG z Dzierżoniowa.
Przypominamy rolnikom z terenu gminy Łagiewniki, że zbliża się okres rozliczania faktur zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej. Stawka zwrotu części podatku akcyzowego na
1 litr oleju napędowego w roku 2010 wynosi 0,85 zł, natomiast limit zwrotu
podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych wynosi 73,10 zł. Ilość oleju
napędowego pozostaje bez zmian (86 litrów na 1 ha).
Termin składania wniosków: od 01.03.2010 r. do 31.03.2010 r.
W tym terminie rozliczane będą faktury za okres: od 01.09.2009 r. do
28.02.2010 r.
ak co roku, w styczniu i lutym
odbywają są zebrania sprawozdawcze w jednostkach
Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu naszej gminy. Pierwsze z
nich odbyły się 9 stycznia w OSP
Łagiewniki i OSP Jaźwina. Kolejne miały miejsce 23 stycznia w
OSP Ligota Wielka i 30 stycznia
w OSP Sienice. Strażacy podsumowali miniony rok, przedstawili
swoje potrzeby sprzętowe.
przeprowadzą zawodowi strażacy z Komendy Powiatowej PSP w
Dzierżoniowie – takie zapewnienie
na zebraniu złożył przedstawiciel
komendanta powiatowego PSP st.
asp. Bartłomiej Zarzycki, zastępca
dowódcy Jednostki RatowniczoGaśniczej w Dzierżoniowie.
W zebraniach OSP Łagiewniki i
OSP Jaźwina uczestniczył komendant powiatowy PSP w Dzierżoniowie st. kpt. Marek Hajduk. W
Celem spotkań jest podsumowanie minionego roku działalności straży i omówienie potrzeb w
zakresie uzupełnienia jednostek w
sprzęt i umundurowanie. W OSP
Jaźwina i OSP Sienice najpilniejszą
potrzebą jest wymiana samochodów pożarniczych – te, z których
obecnie korzystają strażacy mają
bowiem już ponad 30-letnią historię i odmawiają posłuszeństwa. W
przeddzień zebrania OSP Sienice
otrzymało przekazany przez OSP
Łagiewniki zestaw hydrauliczny
do ratownictwa drogowego. Choć
zestaw służy już 7 lat, jest w pełni
sprawny. Na wyposażenie sienickiej jednostki wejdzie po przeszkoleniu ratowników w zakresie jego
obsługi i eksploatacji. Szkolenie
Zebranie OSP Łagiewniki; pierwszy z lewej gość – komendant powiatowy PSP w Dzierżoniowie st. kpt. Marek Hajduk, obok prezes
OSP dh Rafał Hołyński, dh Anna Dębowska, dh Przemysław Górecki i dh Marek Kubiak.
Uchwały podjęte na XLIII Sesji
Rady Gminy 27.01.2010 r.
Uchwała XLIII/264/10 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łagiewniki na
rok 2010
Głosowanie nad uchwałą – za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecnych: 0.
Uchwała XLIII/265/10 w sprawie programu współpracy gminy Łagiewniki
na 2010 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Głosowanie nad uchwałą – za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecnych: 0.
Uchwała XLIII/266/10 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Łagiewnikach na 2010 r.
Głosowanie nad uchwałą – za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecnych: 0.
Uchwała XLIII/267/10 w sprawie określenia zasad ustalania poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Łagiewniki.
Głosowanie nad uchwałą – za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nieobecnych: 0.
Uchwała XLIII/268/10 w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu stosowanej przy zwrocie kosztów podróży służbowej własnym transportem dla Wójta Gminy Łagiewniki.
Głosowanie nad uchwałą – za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecnych: 0.
Uchwała XLIII/269/10 w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla
Wójta Gminy Łagiewniki.
Głosowanie nad uchwałą – za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecnych: 0.
Uchwała XLIII/270/10 w sprawie zasad gospodarowania mieniem gminy i
wchodzącym w skład gminnego zasobu nieruchomości gminy Łagiewniki.
Głosowanie nad uchwałą – za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecnych: 0.
Uchwały Rady Gminy Łagiewniki są udostępniane w Urzędzie Gminy Łagiewniki w sekretariacie biura rady (pokój nr 24) lub na stronie internetowej
www.lagiewniki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładce Uchwały Rady Gminy.
Kurier łagiewnicki - bezpłatny miesięcznik Urzędu Gminy Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210
Łagiewniki. Wydawca, redakcja: FORMAT, Jedności Narodowej 34, 58-210 Łagiewniki tel.: 71/ 339 47 01,
email: [email protected], red. naczelny Tomasz Malejki, druk: POLSKAPRESSE Bielany Wroc., ul. Kolejowa 7.
Wydawnictwo FORMAT uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz Budżetu Państwa w ramach ZPORR na rozwój swoich projektów.
J
zebraniach wzięli udział miejscowi
radni, sołtysi, przedstawiciel Urzędu Gminy Łagiewniki. W zebraniu
OSP Sienice uczestniczył również
wójt gminy Janusz Szpot.
Zebrania tradycyjnie kończą się
wspólnym biesiadowaniem. Na 27
lutego planowane jest ostatnie z
zebranie w naszej gminie - w OSP
Oleszna.
T. Szot
Tom o dzierżoniowskiej Solidarności
W
2010 roku obchodzimy
30. rocznicę powstania w
Polsce NSZZ Solidarność. Rok
1980 był nie tylko momentem
utworzenia wolnych, a więc
niezależnych od władz struktur
związkowych, ale i spontanicznego wybuchu nadziei – był to
czas realizacji marzeń kilku pokoleń Polaków. „Solidarność”
wyrażała głos narodu, dawała
poczucie wspólnoty i współdecydowania o losach kraju.
W związku z jubileuszem podjęto prace nad przygotowaniem
publikacji o dziejach Solidarności
Ziemi Dzierżoniowskiej w latach
1980-1989. Autorzy chcą przypomnieć wydarzenia i ludzi, pokazać, że podobnie jak w Gdańsku,
Warszawie czy Wrocławiu, także
na Ziemi Dzierżoniowskiej two-
rzyła się historia współczesnej
Polski. Realizacja pomysłu jest
możliwa dzięki jednoznacznie
pozytywnej deklaracji wszystkich samorządów powiatu, dzięki
poparciu ze strony burmistrzów,
wójtów i starosty, którzy zobowiązali się sfinansować wydanie
książki.
Koniec prac planowanych jest
na sierpień 2010 roku.
A
Od początku listopada ub. r. zespół redakcyjny dociera do ludzi,
dokumentów, gazet, publikacji
książkowych, pamiątek. Spotyka
się z życzliwością i ogromną pomocą uczestników tamtych wydarzeń. Każda zapamiętana twarz
czy zdarzenie wzbogaca treść
książki; sprawia, że staje się ona
wspólną opowieścią ludzi Solidarności z lat 1980-89.
utorzy książki proszą osoby zaangażowane w działalność podziemną NSZZ Solidarność w latach 1981-89 z Dzierżoniowa, Bielawy,
Pieszyc, Piławy Górnej, Niemczy, Łagiewnik i innych miejscowości
powiatu, poszkodowanych wskutek aresztowań, zatrzymań, zwolnień z
pracy czy odpowiadających przed kolegiami ds. wykroczeń o kontakt
w siedzibie powiatowej Solidarności w Dzierżoniowie (Rynek 36, I piętro, tel. 74 / 645-77-70). Autorzy zwracają się również do mieszkańców
powiatu, którzy są w posiadaniu pamiątek, dokumentów, gazet, ulotek
z czasów tworzenia i działania Solidarności o udostępnienie ich w celu
wzbogacenia treści książki.
Janusz Woźniak, Janusz Maniecki
luty I 2010
Kurier łagiewnicki
Europejska szkoła w Jaźwinie
We
wrześniu ub. r. SP
w Jaźwinie wraz z
ośmioma innymi
szkołami w Europie rozpoczęła
realizację
międzynarodowego
projektu „Let Me Grow” w ramach programu „Nauka przez
całe życie”– Comenius. Jednym
z ostatnich punktów programu
była podróż uczniów jaźwińskiej
szkoły do Rzymu.
Projekt zakłada współpracę szkoły w Jaźwinie z partnerami z Irlandii, Włoch, Portugalii, Bułgarii,
Hiszpanii, Niemiec, Turcji i Wielkiej Brytanii. Inicjatorką i koordynatorem projektu w Jaźwinie jest
nauczycielka języka angielskiego
Lilianna Korzeniowska.
Tematem przewodnim projektu
„Let Me Grow” jest drzewo jabłoni. Obserwując cykl życia drzewa,
uczniowie mają okazję do refleksji
oraz analizy czynników mających
wpływ na życie człowieka. Głównym celem projektu jest nauczenie
dzieci pozytywnego nastawienia do
świata i ludzi, a także umocnienie
w nich przekonania, że mają wpływ
na to, jakimi ludźmi staną się w dorosłym życiu.
Pierwsze spotkanie uczestników
projektu i symboliczne sadzenie
drzewa odbyło się w październiku
br. w Irlandii. Kluczowym elemen-
Informacje Urzędu Gminy Łagiewniki
CZYTASZ I WIESZ
Pod tym tytułem rozpoczynamy publikację cyklu artykułów dotyczących
najistotniejszych zagadnień związanych z funkcjonowania gminy Łagiewniki na przestrzeni lat 2003-2008. Przedstawiamy dwa wskaźniki, które określają zasobność gminy, jak i możliwość jej rozwoju: liczbę mieszkańców i
wielkość realizowanego budżetu.
2003 r.
Realizacja
budżetu
tem spotkania uczestników projektu była wizyta robocza w szkole
irlandzkiej, podczas której zebrani
zapoznali się z irlandzkim systemem edukacji, tradycyjnymi tańcami i hurlingiem – narodową grą
zespołową.
Kolejne spotkanie miało miejsce
na początku grudnia w Rzymie i
było poświęcone tradycjom rodzinnym i bożonarodzeniowym. Uczennice klasy szóstej Weronika Orkisz
i Zosia Łozowicka, nauczycielki
Bożena Sobczuk i Danuta Sarapuk
oraz koordynatorka projektu wzięły
udział w warsztatach plastycznych
„Dekoracje świąteczne”. Wszyscy
partnerzy wysłuchali koncertu w
wykonaniu uczniów włoskiej szkoły i zasiedli do wspólnego stołu.
Ważnym punktem programu
było zwiedzanie Muzeum Szopek.
Dużym przeżyciem była wizyta
w Watykanie i audiencja u Papieża Benedykta XVI. Następny etap
projektu będzie realizowany w Portugalii.
ds
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach
ul. Jedności Narodowej 21
(tel. 074 8939 984)
realizuje Projekt Systemowy pod tytułem:
„Czas kryzysu = czas rozwoju! Aktywna integracja naszym wspólnym celem”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Projekt realizowany jest od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku na terenie gminy Łagiewniki.
3
2004 r.
2005 r.
2006 r.
2007 r.
9.710.947 9.749 .163 10.967.846 12.997.199 13.098.837
2008 r.
14.292.876
Liczba
7515
mieszkańców
7521
7498
7527
7529
7518
W tym
Łagiewniki
2438
2487
2510
2576
2646
2373
Jak wynika z powyższych danych, pomimo braku wpływów z podatków i innych
opłat pochodzących od dużych jednostek gospodarczych funkcjonujących na terenie gminy (takich jak cukrownia, POM, POHZ, GS), które zostały zlikwidowane do roku 2006, wielkość budżetu w roku 2008 stanowi 147,18% budżetu z roku
2003 – w cyfrach bezwzględnych to kwota większa o 4.581.929 zł. Istotny jest
fakt, że od 2007 roku (co w 2006 roku nie miało miejsca), gmina posiada płynność finansową. Płynność finansowa z kolei dawała i daje pozycję wiarygodnego
partnera w negocjacjach z bankami i innymi jednostkami.
Liczba mieszkańców gminy w omawianym okresie nie uległa znacznej zmianie.
Pozytywnym zjawiskiem jest natomiast stała tendencja wzrostowa w Łagiewnikach.
jk
Rusza rekrutacja na szkolenia
dla Liderów NGO
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z Regionalnym Centrum
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych poszukuje osób aktywnych i zaangażowanych
w życie swojej społeczności lokalnej do wzięcia udziału w cyklu szkoleniowym dla
przedstawicieli organizacji pozarządowych w ramach projektu pt. „Mam prawo
– kampania społeczna na rzecz aktywnego obywatelstwa”.
Celem projektu jest wykształcenie liderów efektywnej współpracy organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym, przede wszystkim w celu zwiększenia zaangażowania społecznego i wzrostu zaufania w ramach dialogu obywatelskiego.
Projekt skierowany jest do wszystkich osób działających w organizacjach pozarządowych na terenie województwa dolnośląskiego, przede wszystkim na obszarach
gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. W projekcie mogą zatem uczestniczyć osoby
działające w:
- stowarzyszeniach i fundacjach,
- ochotniczych strażach pożarnych,
- związkach wyznaniowych i jednostkach kościoła,
- kołach gospodyń wiejskich,
- stowarzyszeniach jednostek samorządu terytorialnego.
W projekcie nie mogą uczestniczyć przedstawiciele:
- partii politycznych,
- samorządów zawodowych,
- fundacji utworzonych przez partie polityczne,
- klubów sportowych niedziałających w formie prawnej stowarzyszenia.
Jeżeli chcesz:
• przyłączyć się do działań wspierających rozwój twojej społeczności lokalnej,
• efektywniej współpracować z samorządem lokalnym i mieć wpływ na to, co dzieje
się w twoim otoczeniu, weź udział w trzech szkoleniach realizowanych w ramach
projektu „Mam prawo”, a dowiesz się, w jaki sposób:
- prowadzić debaty publiczne, aby w sposób partnerski rozwiązywać lokalne problemy i prowadzić dialog między obywatelami a samorządem w sprawach ważnych dla
społeczności lokalnej,
- możesz wpływać na pracę i proces podejmowania decyzji przez samorząd lokalny,
- możesz zwiększyć swoją wiedzę w zakresie przysługujących ci praw i obowiązków
obywatelskich oraz nauczyć się w sposób praktyczny z nich korzystać.
Głównym celem projektu jest pobudzanie aktywności zawodowej i społecznej osób znajdujących się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy poprzez stworzenie odpowiednich form wsparcia i
mechanizmów stymulacji oraz wzmacnianie ich uczestnictwa w życiu społecznym.
Aktywizacją społeczną w ramach projektu zostanie objętych 7 osób bezrobotnych w wieku
aktywności zawodowej, którzy korzystają ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w
Łagiewnikach.
Siedem osób zostanie skierowanych na szkolenia zawodowe i otrzyma pomoc finansową.
Przed skierowaniem na kursy, uczestnicy projektu otrzymają indywidualne wsparcie doradcy
zawodowego, co pozwoli na określenie potrzeb i zidentyfikowanie predyspozycji zawodowych.
Uczestnicy projektu mają również zaplanowane warsztaty kompetencji społecznych (sztuka
autoprezentacji, trening asertywności, aktywne poszukiwanie pracy, grupa wsparcia).
Szkolenia realizowane będą w grupach 15-osobowych (łącznie szkolenia adresowane będą do 4 grup), pod kierunkiem doświadczonych trenerów. W ramach jednego
cyklu odbędą się 3 dwudniowe wyjazdowe szkolenia specjalistyczne. Ponadto, każdy uczestnik otrzyma indywidualne wsparcie w postaci doradztwa i weźmie udział
w realizacji zadania podsumowującego cały cykl szkoleniowy.
W ramach szkolenia organizatorzy zapewniają wyżywienie, zakwaterowanie oraz
materiały edukacyjne. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
Osoby bezrobotne, objęte wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach,
zainteresowane udziałem w proponowanych szkoleniach mogą zgłaszać się w siedzibie tutejszego
Ośrodka codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00
Aby wziąć udział w szkoleniu, należy wypełnić deklarację uczestnictwa i przesłać
ją na adres DFOP faksem: (71) 793 23 24, pocztą tradycyjną na adres: 53-661 Wrocław, pl. Solidarności 1-3-5, pok. 515 lub mailem na adres: [email protected]
pl do dnia 20 lutego 2010 r.
Poprzez realizację projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej stara się wychodzić naprzeciw
potrzebom mieszkańców naszej gminy, pomagać im w polepszaniu standardów życia.
Informacja o projekcie, terminy szkoleń oraz deklaracja uczestnictwa znajdują się na
stronie internetowej www.dfop.org.pl.
________________________________________________________________________________
_______
Jeżeli masz pytanie dotyczące projektu, nie jesteś pewien, czy możesz wziąć udział
w szkoleniu, chcesz wiedzieć więcej, zadzwoń lub napisz do nas: (71) 793 23 24,
e-mail: [email protected]
Projekt realizowany jest w ramach działania 7.1. Poddziałanie 7.1.1. ( Rozwój i upowszechnienie
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej ) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007 – 2013 i finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt jest realizowany w partnerstwie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Projekt
współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego.
4
luty I 2010
Kurier łagiewnicki
luty I 2010
Kurier łagiewnicki
5
Żywioł kresowej duszy - IX Gminny Dzień Kresowiaka w Łagiewnikach
Fot. Tadeusz Szot, teksty: dh
Uroczystości rozpoczęła
msza
święta,
którą odprawili ksiądz biskup
Adam
Bałabuch oraz
ksiądz
proboszcz Grzegorz Staniszewski.
Młodzież gimnazjalna dumnie kroczyła ze
sztandarami.
Tradycyjnie,
złożono kwiaty pod pomnikiem Kresowiaka.
Po mszy, przy
pomniku Kresowiaka, ważkie słowa o
zachowaniu
pamięci padły
z ust komendanta hufca
ZHP Łagiewniki Ryszarda
Gacka.
Hołd złożono
także zmarłemu niespełna rok temu
księdzu proboszczowi
Bogdanowi
Czemplikowi,
któremu poświęcona została tablica
pamiątkowa.
Gminny Dzien
Kresowiaka
to tradycyjnie spotkanie
miedzypokoleniowe. Na
zdjęciu Marian Rudnicki ze Słupic i
harcerka Daria Kucharek.
Jak co roku,
w sali Gminnego Ośrodka
Kultury i Bibliotek, gdzie
odbywa
się
druga, artystyczna część
uroczystości, zabrakło
miejsc siedzących.
Spektakl rozpoczęły słowa
dedykacji oraz
krótki rys historyczny.
Gimnazjaliści, jak zwykle, stanęli na
wysokości zadania. Przygotowali wielowątkowe
przedstawienie, w którym
przypomnieli
szczególy
i
odtworzyli atmosferę wydarzeń sprzed
lat.
Podniosły
nastrój
uroczystości zawdzięczamy
m.in. chórowi
Canzona, pod
kierunkiem
Pauliny Markulak.
Przez
scenę
przewinął się
prawdziwy
tłum
wprawiających się
w aktorstwie
gimnazjalistów.
Mimo silnych
emocji związanych
ze
wspomnieniami, nawet najstarsi goście
zachowywali
świetną formę
i humor..
Widzowie nagrodzili młodych aktorów
gromkimi
brawami.
Po
spektaklu przyszedł
czas na część
nieoficjalną
rozmowy
w gronie towarzyszkim,
wspomnienia.
Prezes
Stowarzyszenia
Kresowiaków
Ziemi Dzierżoniowskiej
Edward Bień
oraz wiceburmistrz Dzierżoniowa Wanda Ostrowska
(na pierwszym
planie) wręczyli odznaczenia tym, którzy
utrwalają pamięć o walce o
niepodległość
kraju.
Popis swoich
umiejętności
muzycznych,
tanecznych
i aktorskich
dali także wychowankowie
przedszkola
„Na akacjowym wzgórzu”
w Łagiewnikach.
Jak co roku,
organizatorzy
zapewnili gościom, prócz
strawy duchowej, także coś
dla ciała, czyli
słodki poczęstunek
oraz
ciepłe napoje.
6
luty I 2010
Kurier łagiewnicki
Jasełkowo przed feriami
Uczniowie, ich rodzice, nauczyciele emeryci, wójt gminy Janusz Szpot
oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach byli głównymi
uczestnikami jasełkowego wieczoru, który w czwartek 28 stycznia zorganizowano w Szkole Podstawowej w Łagiewnikach.
Przy ładnie zaprojektowanej, świątecznej scenografii mieliśmy okazję
obejrzeć występ uczniów klas I-VI, przygotowany przez panie J. Kwiędacz, W. Patyk oraz M. Smolarską. Występ połączono z przeglądem osiągnięć uczniów naszej szkoły w I półroczu br. szkolnego.
Po występie wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany
przez Radę Rodziców.
Dzień później pożegnaliśmy szkołę na czas ferii zimowych wspaniałym festiwalem kolęd, w którym wzięli udział wszyscy uczniowie szkoły
oraz zaproszenie goście - przedszkolaki. Festiwal został zorganizowany
przez panie Krystynę Wójcik oraz Urszulę Wójcik, a słodkie nagrody dla
wszystkich uczestników ufundował ksiądz W. Haczkiewicz.
Mocni w mowie
14 stycznia br. w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki w Bielawie odbył
się II Powiatowy Konkurs Krasomówczy „Sowiogórski Bajarz”. W finale powiatowym w kategorii szkół podstawowych II miejsce zajęła nasza
„krasomówczyni” Anna Charczyńska, uczennica kl. IV SP w Olesznej.
Serdeczne gratulacje dla Ani i jej opiekunki Joanny Kireńczuk.
Laury uczniów SP w Olesznej
Weronika Rosińska – uczennica klasy V SP w Olesznej znalazła się
wśród wyróżnionych uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczno-Literackiego pt. „Miejsce, które warto zobaczyć w mojej okolicy”. Konkurs rozstrzygnięto w SP nr 7 w Gliwicach.
Na konkurs nadesłanych zostało ponad 1000 prac w kategorii klas IIIIV i V-VI. Jury przyznało I, II, III miejsce oraz po trzy wyróżnienia w
danych kategoriach. Gratulujemy Weronice oraz jej opiekunowi - Joannie
Kireńczuk.
12 stycznia 2010 r. w Bielawie odbył się VIII Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Dziecięcej pod hasłem: „Pory roku w Poezji”. Jak zwykle,
naszych oczekiwań nie zawiodła uczennica SP w Olesznej - Sandra Stroka,
która w kategorii klas III zdobyła I miejsce. Serdeczne gratulacje dla Sandry oraz podziękowania dla Małgorzaty Iwaszkiewicz za przygotowanie
uczennicy do konkursu.
Szkolne jasełka w Olesznej
22 grudnia 2009 r. w SP w Olesznej odbyło się wigilijne spotkanie całej
społeczności szkolnej. Nie zabrakło zaproszonych gości - Wójta Gminy
Łagiewniki Janusz Szpota, nauczycieli emerytów, pracowników szkoły.
Całość poprzedziły jasełka z udziałem uczniów naszej szkoły, przygotowane przez M. Iwaszkiewicz z pomocą ks. K. Polesiaka.
Festiwalowe kolędowanie
W
ramach promocji gminy
Łagiewniki, 13 stycznia
br. w łagiewnickim Gimnazjum im. Piastów Śląskich odbył
się Festiwal Kolęd i Pastorałek. W
imprezie uczestniczyli przedstawiciele gimnazjum z Jordanowa Śląskiego, gimnazjum z Prus i Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II z
Łagiewnik.
Impreza była okazją do zaprezentowania talentów i umiejętności
wokalnych młodych wykonawców.
Bez wątpienia festiwal jest też formą popularyzacji wspólnego muzykowania, a przy tym pielęgnowania
polskiej tradycji.
Gościem honorowym imprezy był
wójt gminy Janusz Szpot. Konkurs
przebiegał w dwóch etapach: duetów
i solistów. W kategorii „Duet” jury
przyznało: I miejsce – Urszuli i Piotrowi Milewskim z gimnazjum w Łagiewnikach, II miejsce – Dianie Hadrian i Patrycji Orfin z gimnazjum w
Łagiewnikach, III miejsce – Bernadecie Lisieckiej i Marcie Rudnickiej
z SP Łagiewniki. W kategorii „So-
liści” Grand Prix przyznano Wojciechowi Bałwako z gimnazjum w
Prusach, I miejsce – Marcelinie Lech
z gimnazjum w Prusach, II miejsce
– Katarzynie Juszkiewicz z gimnazjum w Łagiewnikach, III miejsce
– Annie Mroczek z SP w Łagiewnikach. Wyróżnienia otrzymali: Aleksandra Szachniewicz z gimnazjum w
Łagiewnikach, Urszula Milewska z
gimnazjum w Łagiewnikach i Marta Rudnicka z SP w Łagiewnikach.
Uczniowie nagrodzeni i wyróżnieni
otrzymali nagrody rzeczowe oraz
statuetki, których sponsorem jest
gmina Łagiewniki. Wszyscy uczestnicy otrzymali również pamiątkowe
dyplomy.
Prezentacje uczestników konkursu
oceniało jury w składzie: dyr. gimnazjum w Łagiewnikach E. Weznerowicz, przewodnicząca Rady Gminy
K. Marczak, dyr. GOK W. Wawrzyniak, M. Mosoń – opiekun SU oraz
W. Patyk – opiekun muzyczny w
Szkole Podstawowej. Festiwal został
zorganizowany przez L. Mróz, G.
Wochnik, M. Mosoń, pod patronatem K. Marczak - przewodniczącej
Rady Gminy Łagiewniki.
Wieści z przedszkola „Na Akacjowym Wzgórzu”
7
stycznia 2010 r. przedszkolaki bawiły się na balu karnawałowym.
Wszystkie dzieci miały karnawałowe stroje, w których trudno było
rozpoznać naszych milusińskich.
Podczas zabawy nie tylko dzieci były
bardzo zaangażowane, również rodzice mogli odkrywać swoje talenty
w tańcu z pomponami, flagami czy
w kowbojskim skocznym country z
kapeluszami. Nad organizacją imprezy czuwała Bogumiła Roman.
10 stycznia 2010 r. dzieci z przedszkola, pod opieką nauczycielki Marii
Haładyn, przekazały zebrane przez
przedszkolaków pieniądze na rzecz
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wychowankowie przedszkola,
kolędując w Banku Spółdzielczym w
Łagiewnikach, sprzedając serduszka w przedszkolu i podczas zabawy
karnawałowej, zebrały kwotę 352,16
PLN (za zakupione serduszko dzieci
mogły wybrać książeczkę).
14 stycznia 2010 r. przedszkolaki
przepięknie zaprezentowały się podczas jasełek wystawionych specjalnie
dla swoich najukochańszych babć i
dziadków. W przedstawieniu brały
udział wszystkie dzieci. Dla zaproszonych gości mamy przedszkolaków
upiekły pyszne ciasta, do słodkości
podano także kawę i herbatę. Imprezę
koordynowały Marzenna Fedorska,
Elżbieta Warchoł i Maria Haładyn.
23 stycznia 2010 r. Rada Rodziców wraz pracownikami przedszkola
zorganizowała zabawę karnawałową
P
dla dorosłych. Dzięki pomocy rodziców, a także osób zaprzyjaźnionych
z przedszkolem – wspaniałych sponsorów – udało się zebrać niemałą
kwotę 9071,37 PLN. Dzięki zbiórce,
w dwóch salach przedszkola zamontowane zostaną nowe podłogi.
Rada Rodziców, nauczyciele, pracownicy i dzieci z Przedszkola Publicznego „Na Akacjowym Wzgórzu”
w Łagiewnikach pragną złożyć najserdeczniejsze podziękowania wszystkim
Rodzicom i osobom, które wsparły naszą inicjatywę. Dzięki Państwa pomocy nasze przedszkole będzie jeszcze
piękniejsze i bardziej kolorowe. Lista
naszych sponsorów:
• P. Faltyn - sklep Radzików
• P. Bratek - Radzików
• sklep „Jaśma” Łagiewniki
• P. Goździewski - sklep spożywczy
Łagiewniki
• P. Wajda - sklep wielobranżowy Łagiewniki
• sklep „Stop” Łagiewniki
• P. Serafin - sklep monopolowy
• P. Kwaśniewscy - sklep
• P. J. Szymanek i Ł. Gączaruk - sklep
wielobranżowy „Mini Lider”
• P. W. Polewczyk
• P. Jasnosz - sklep motoryzacyjny
• Kamskal Łagiewniki
• P. Kaźmierczak
• P. A. Jaworska - sklep
• P. P.A. Tadeusiak
• P. Brzeźny - sklep sportowy
• P. Mechedin - sklep
• sklep „Laura”
• P. Bąk - kiosk
• P. Wochnik
• P. Szkarłat
• sklep ABC
• Państwo Tyniec – Backpol Łagiewniki
• kwiaciarnia Łagiewniki
• P. Kruk - sklep
• pracownicy Urzędu Gminy Łagiewniki
• Państwo Bąkowscy
• P. F. Januszkiewicz
24 stycznia 2010 r. kilkoro dzieci
z przedszkola, pod kierunkiem nauczycielki Bogumiły Roman, wraz
ze scholą ze Szkoły Podstawowej, z
nauczycielką Joanna Kwiędacz, śpiewało kolędy w kościele M. B. Częstochowskiej. Dzieci wystąpiły z repertuarem kolęd i pastorałek, grając także
na instrumentach muzycznych.
31 stycznia 2010 r. nasze przedszkolaki znów zaprezentowały się na
forum społeczności łagiewnickiej.
Piękny pokaz taneczny ze śpiewem w
specjalnie przygotowanych na tę okazję strojach pokazały dzieci na uroczystości gminnej Dnia Kresowiaka.
Dzieci zostały przygotowywane przez
panie nauczycielki Marzenę Fedorską,
Elżbietę Warchoł i Marię Haładyn.
Przedszkolaki osiągają także pierwsze sukcesy w twórczości plastycznej.
I miejsce w ogólnopolskim konkursie
plastycznym pod hasłem „Wita-ludki” zdobyła Amelia Kucharek. Piątka
dzieci zdobyła dyplomy uczestnictwa
w konkursie plastycznym „Mój wymarzony ogród” - „Linnea w ogrodzie
Moneta”: Julia Juraszek, Weronika
Garbowska, Julia Burda, Talmaja Ramut, Weronika Krzos.
Sceniczne talenty
ięcioro uczniów łagiewnickiego
gimnazjum: Nicole Jakob, Urszula Milewska, Justyna Warchoł,
Joanna Juraszek i Piotr Milewski
zdobyło najwyższe laury, 28 stycznia br., na IV Powiatowym Konkursie Teatralnym Języka Niemieckiego w Zespole Gimnazjów nr 3 w
Dzierżoniowie.
Pierwsza część konkursu polegała na rozwiązywaniu tradycyjnych
testów, druga – na przedstawieniu
dowolnej baśni z obszaru literatury niemieckojęzycznej. Uczniowie
z Łagiewnik zaprezentowali w
sześciu aktach „Królewnę Śnieżkę i siedmiu krasnoludków” braci
Grimm. Ciekawa scenografia, stroje, podkład muzyczny oraz świetna
gra aktorska uczniów przekonały
jury do najwyższych not. Nicole,
Ula, Justyna, Asia i Piotrek zdobyli
pierwsze miejsce. Ula, która wcieliła się w rolę Królewny Śnieżki,
została dodatkowo nagrodzona
jako najlepsza aktorka. Uczniów
przygotowała nauczycielka języka
niemieckiego Renata Żygadło.
Laureaci: Urszula Milewska,
Joanna Juraszek, Justyna Warchoł,
Piotr Milewski, Nicole Jakob, Renata Żygadło.
rż
luty I 2010
Kurier łagiewnicki
Lekcja przewodnictwa
„Chcesz siać na dni – siej kwiaty, chcesz siać na lata – siej drzewa, jeśli chcesz siać na wieki – zasiewaj idee” (Napoleon Hill)
W pierwszym tygodniu lutego w
Olesznej odbył się Kurs Liderów
Organizacji Pozarządowych organizowany przez Hufce Związku
Harcerstwa Polskiego Łagiewniki
i Oleśnica. Na przyszłych liderów
szkoliło się 34 harcerek i harcerzy
w różnym wieku (od 14. do 21.
roku życia) z terenu całego Dolnego Śląska, m. in. z Ząbkowic Śląskich, Dzierżoniowa, Wałbrzycha,
Oleśnicy, Łagiewnik.
Program kursu został dopasowany do indywidualnych potrzeb. Miał
na celu przygotowanie harcerzy do
objęcia funkcji wychowawcy oraz
do podjęcia obowiązków, jakie się
z tą funkcją wiążą. Rola lidera to
odpowiedzialne zadanie, dlatego
na kursie harcerze musieli poruszyć
wszystkie istotne w wychowaniu
młodych ludzi kwestie. Zajęcia
prowadziła wykwalifikowana kadra: Joanna Skupińska, Zbigniew
T
Paweł Skupiński, Łukasz Binkowski, Anna Trela, Hanna Musur,
Grażyna Opulska, Anna Krok. Harcerze dowiedzieli się, jak prawidłowo kierować grupą, jak pracować z
dziećmi i młodzieżą metodą harcerską, czego się wystrzegać oraz jaki
program realizować w różnych grupach wiekowych.
Do ważnych zajęć zaliczyć należy także te, które uczyły pracy
nad sobą i metod rozwijania zainteresowań, a także pokonywania
własnych słabości i realizacji postawionych sobie celów.
Zajęcia prowadzone były w różnorodnych i ciekawych formach.
Podczas kursu każdy uczestnik
musiał zdobyć jedną sprawność mistrzowską. W ten sposób uczestnicy sami prowadzili zajęcia z języka
hiszpańskiego, warsztaty z pierwszej pomocy i podstaw samoobrony
oraz debaty.
Przed uczestnikami kursu stoi teraz bardzo trudne zadanie – zostać
liderem grupy. Dlatego też wszyscy
zapamiętają słowa Alberta Einsteina, które były mottem jednego z
dni kursu: „Istotne dla wspólnego
dobra jest wspieranie jednostek,
ponieważ tylko jednostka może
wytworzyć idee, które niezbędne
są społeczeństwu dla jego ciągłego rozwoju, a także, w istocie, dla
uniknięcia wyjałowienia i stagnacji.”
Kurs rozpoczęto w niedzielę obrzędowym ogniskiem i tak samo
zakończono. Podczas ostatniego spotkania przy ogniu wszyscy
otrzymali dyplomy ukończenia
kursu, wiele upominków, a wyróżnieni – specjalne nagrody. Wśród
najlepszych były harcerki z Hufca
Łagiewniki – Andrea Wilk i Żaneta
Wojciechowska.
Słowa podziękowań harcerze
składają pani Aldonie Skrzypkowiak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Olesznej, za miłe i ciepłe
przyjęcie w gościnnych progach
szkoły oraz pani Wioletcie Tyniec
za pyszne słodkości dowożone
każdego ranka dla kursantów. Komenda hufca pozyskała zewnętrzne
środki finansowe na szkolenie, tak
by nasi liderzy mogli ponieść jak
najmniejsze koszty pobytu.
rg
Pączek jest jak pocałunek
łusty czwartek to podwójne święto dla łagiewnickich
seniorów. To szczególny
dzień nie tylko dlatego, że „bezkarnie” mogą sobie pozwolić na
smakowanie słodkości, ale także
dlatego, że obchodzą rocznicę powstania klubu. W tym roku Klub
Seniora „Babie Lato” świętował
już swe czwarte urodziny.
Członkowie klubu spotkali się w
swojej siedzibie przy bogato zastawionych stołach. Królowały oczywiście pączki, chrusty i oponki,
głównie smażone w domu, ale też
te kupione w sklepie. Nie zabrakło
innych smakowitości: sałatek, pasztecików, potraw w galarecie i dań
na gorąco. Połączone zostały zatem
dawne tradycje ze współczesnością, ponieważ dawniej w „zapustny czwartek” objadano się tłustymi
potrawami, zapijając je wódką.
Obecnie modne są przede wszystkim smażone słodkości. I wciąż
przekazywany jest przesąd, wedle
którego ten, kto nie zje w tym dniu
choć jednego pączka, temu nie będzie się wiodło w dalszym życiu.
Cóż to jednak jest – jeden pączek?
Ktoś niegdyś powiedział: „Pączek
to jak pocałunek, jak spróbujesz
jednego, to chcesz więcej”.
Uroczystość rozpoczęto krótką
informacją na temat tradycji obchodzenia tłustego czwartku, zwanego
przez nas „świętem pączka” bądź
„zapustami”,
„podkoziołkiem”.
Uczestnicy wysłuchali następnie
wierszy i fraszek napisanych przez
Reginę Paczkowską, specjalnie na
tę okazję. Oto jeden z wierszy:
Pączki dla seniorów
Bartek z Bartkową w wielkiej żyli zgodzie.
Mieli ci dostatek w domu i zagrodzie.
A w tłusty czwartek tacy byli mili,
Że wóz drabiniasty pączków nasmażyli.
Słuchajcie, seniorzy i seniority,
Dla was te pączki i fawority.
Jeśli nie zjecie dziś pączka, choćby od
niechcenia,
Czekają was w dalszym życiu
smutki i niepowodzenia.
Nie wszyscy, a zwłaszcza panie,
mogą sobie w tłusty czwartek prawdziwie pofolgować, bo pączki to zgubne kalorie. I na ten temat pani Regina
napisała fraszkę:
Na zgubę
Miłość do pączków może ją zgubić,
Bo wkrótce nikt nie zechce jej polubić.
Podczas spotkania słuchano
wierszy i fraszek pani Reginy, a na
gorąco improwizowała – proponując scenki i zabawy – pani Renia
Bańkowska-Jendras.
Śpiewano
piosenki o tematyce kulinarnej,
lecz największą atrakcją wieczoru
okazał się konkurs „Kto najszybciej
zje pączka”. Do konkursu zgłosiły
się trzy osoby: Ania Kołucka, Józef
Konduracki i Józef Hamera. Przy
dopingu publiczności i salwach
śmiechu uczestnicy zmagali się z
ogromnymi pączkami. Pan Józef
Hamera chciał nawet schować do
kieszeni kawałek pączka, lecz mu
się nie udało. Zwyciężczynią okazała się pani Ania. Pomagała nawet w
konsumowaniu pączków kolegom.
W nagrodę za zwycięstwo otrzymała tytuł „Miss pączka i chruścika”.
Były tańce, czytane przez panią
Elę Kuczyńską dowcipy, piosenki i
zabawy – miły wieczór minął więc
bardzo szybko.
Serdeczne podziękowanie składam tym, którzy przygotowali to
spotkanie, którzy z wielkim zaangażowaniem pełnią dyżury w
klubowej kuchni oraz wszystkim
uczestnikom za wspaniałą zabawę.
rp
7
Tenis, filmy i przygoda z książką
W tym roku ferie w GOKiB były szczególnie atrakcyjne. Zorganizowano m.in. wyjazdy na sanki do Sobótki i na lodowisko w Świdnicy. Czterodniowe warsztaty filmowe poprowadził reżyser i scenarzysta Artur Pilarczyk. W ramach warsztatów nakręcono film, którego premiera odbyła się
10 lutego 2010 r.
Także 10 lutego odbył się gminny turniej tenisa stołowego o Puchar
Wójta Gminy Łagiewniki (poniżej podajemy wyniki).
Dużym powodzeniem cieszyła się zabawa walentynkowa zorganizowana przez uczennice klas VI: Anię i Darię Kucharek, Anię Mroczek i Ewę
Niełacną, które zadbały o zaopatrzenie kawiarenki i konkursy, do których
nagrody ufundował GOKiB.
W bibliotece odbywały się zajęcia dla dzieci pt. „Przygoda z książka”.
Dzieci chętnie brały udział w zgadywankach, rymowankach i zajęciach
plastycznych.
Rozstrzygnięto także konkurs plastyczny „Moja pierwsza książeczka
z biblioteki, która najbardziej utkwiła mi w pamięci”. Laureaci konkursu
otrzymali dyplomy i nagrody. Wystawę prac można oglądać w bibliotece.
Na zakończenie ferii odbyła się projekcja dwóch filmów dla dzieci i młodzieży.
Zwycięzcy turnieju tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy Łagiewniki:
- w kategorii dziewczęta - szkoła podstawowa:
Ewa Niełacna (Łagiewniki)
• w kategorii chłopcy – szkoła podstawowa:
Droszczak Dawid (Księgienice)
• w kategorii dziewczęta – gimnazjum: Najdek Anita (Oleszna)
• w kategorii chłopcy – gimnazjum: Twardowski Rafał
• w kategorii OPEN: Lazarek Krzysztof
Karnawałowy styczeń w Olesznej
Jak co roku, styczeń to miesiąc składania życzeń, zabaw karnawałowych
i ciekawych spotkań. W świetlicy w Olesznej tradycyjnie spotkały się Panie, by złożyć sobie życzenia noworoczne i spędzić miło i kolędowo jeden
z wielu mroźnych wieczorów.
23 stycznia dzieci wystrojone karnawałowo bawiły się na swojej corocznej zabawie. Podziękowania, w imieniu dzieci, składamy pani Anecie Zamęckiej za pomoc oraz rodzicom dzieci za poczęstunek, szczególnie Monice i Pawłowi Krukom, którzy nieodpłatnie przekazują słodycze i napoje
na wszelkie spotkania dzieci w świetlicy.
Pozytywnie zakręceni
Wśród mieszkańców gminy Łagiewniki są ludzie „pozytywnie zakręceni”. Jednym z nich jest Wiesław Głąba, mieszkaniec Ratajna, który z
okazji Świąt Bożego Narodzenia i karnawału w wyjątkowy sposób udekorował swój dom.
Jeśli znasz osoby, które działają w sposób nieszablonowy i zaskakujący, działaniami których gmina może się pochwalić, prosimy o kontakt
z sekretariatem Urzędu Gminy Łagiewniki. „Pozytywnie zakręconych”
przedstawimy na łamach naszej gazety.
luty I 2010
Kurier łagiewnicki
Reklama
Meble pokojowe, komplety wypoczynkowe,
szkło, porcelana, lampy, lustra i wiele innych
rzeczy przydatnych w domu i ogrodzie
(używane, z Niemiec)
Łagiewniki, ul. Słowiańska 19a
(naprzeciw „KARCZMY U JANY”)
tel. 605 39 39 23
ZAPRASZMY
KJS „Babskie ściganie” już 7 marca
Już po raz szósty Automobilklub Dolny Śląsk, chcąc uhonorować kobiety, organizuje KJS „Babskie ściganie”. Impreza odbędzie się 7.03.2010 u
podnóża Ślęży.
Próby zlokalizowane będą:
Sz 1,5 - Sobótka - parking pod Ślężą
Sz 2,6 - Sieniawka - zalew
Sz 3,7 - Łagiewniki - oczyszczalnia ścieków
Sz 4,8 - Oleszna - kostka brukowa
III Otwarty Międzypowiatowy Turniej
Tenisa Stołowego13 lutego 2010 r.
Kategoria ŻAK
1. Pochyra Krzysztof
2. --3. ---
Kategoria MŁODZIK
1. Droszczak Dawid
2. Faltyn Tomasz
3. Faltyn Norbert
Kategoria KADET
1. Panfil Mateusz
2. Ulewski Sebastian
3. Fiołka Damian
Kategoria ŻACZKA
1. Botuszan Edyta
2. Rutowicz Wiktoria
3. ---
Kategoria MŁODZICZKA
1. Wróblewska Andżelika
2. Rutowicz Patrycja
3. Niełacna Ewa
Kategoria KADETKA
1. Murawska Justyna
2. Najdek Karolina
3. Łaskarzewska Katarzyna
Kategoria JUNIOR
1. Tyrała Damian
2. Twardowski Rafał
3. Szachniewicz Mariusz
Kategoria SENIOR
1. Petryków Stanisław
2. Reda Tomasz
3. Pochyra Przemysław
Kategoria SENIOR (OPEN)
1. Rudnicki Andrzej
2. Gacek Piotr
3. Rutowicz Zbigniew
Kategoria JUNIORKA
1.Świtała Karolina
2. Rakowiecka Małgorzata
3. ---
Kategoria SENIORKA
1. Najdek Anita
2. --3. ---
SPONSORZY
- URZĄD GMINY ŁAGIEWNIKI
- STAROSTA POWIATU
DZIERŻONIOWSKIEGO
- SZKOŁA PODSTAWOWA
-OLESZNA
- MIROSŁAW DEMSKI
(Sklep Oleszna)
- PAWEŁ BOCHENEK
(Sklep Oleszna)
- KRZYSZTOF IWASZKIEWICZ
(Transport ciężarowy)
- ADRIAN SKROBEK
(Transport ciężarowy)
- MAJA I TOMEK IWASZKIEWICZ (Sklep AGRO-TIMH)
- JÓZEF FALTYN (Radny)
- FRANCISZEK BRZEŹNY
- WŁADYSŁAW BOTUSZAN
- PIOTR GACEK
10.48 ; 13.38
11.31 ; 14.21
11.49 ; 14.39
12.04 ; 14.54
Odbiór administracyjny, BK i START odbędą się w Rogowie Sobóckim
w stacji diagnostycznej przy ul. Wrocławskiej 1F. Po starcie biuro KJS
przeniesione zostanie do Szkoły Podstawowej w Olesznej, gdzie również
zlokalizowano przegrupowanie i metę.
Start o godz.10.30
Meta o godz. 17.00
WPISOWE
- załoga z kobietą za kierownicą jest zwolniona z wpisowego
- załoga mieszana - 50% wpisowego
- załoga męska 120 zł
Imprezę patronatem objęły Gmina Łagiewniki i Gmina Sobótka, nagrodę główną dla najlepszej kobiety za kierownicą i załogi mieszanej ufundowała firma QUART, a patronatem medialnym – kobiecy portal www.
motocaina.pl.
Sponsorzy: Gmina Łagiewniki, Miasto i Gmina Sobótka, Centrum Sportu i Rekreacji w Sobótce, QUART Development, www.motocaina.pl, sklep
odzieżowy SODA w Dzierżoniowie oraz www.autorejestrowanie.pl
ORGANIZATORZY
- SP OLESZNA
- KATARZYNA RUTOWICZ
- ELŻBIETA NAJDEK - SOŁTYS
WSI OLESZNA
- SĘDZIA GŁÓWNY STANISŁAW PETRYKÓW
Zgłoszenia należy przesyłać na adres: [email protected]; szczegóły można poznać, dzwoniąc pod nr 600 439 125 i 600 420 745 lub odwiedzając stronę www.automobilklub.org.
Nasza gmina wczoraj i dziś...
O
leszna (niem. Langenöls)
cieszyła się wśród przedwojennych fotografów dużym
powodzeniem – z tej miejscowości zachowało się bowiem
szczególnie dużo widokówek i
zdjęć.
Na fotografii poniżej widoczny jest budynek, w którym przed
wojną mieściła się szkoła pod-
stawowa. Po wojnie budynek
miał numer 39a. Obecnie adres
brzmi: ulica Wesoła 2.
W budynku mieściła się poczta i sklep; teraz oprócz jednego
lokalu mieszkalnego znalazła
w nim swoje miejsce filia biblioteki gminnej oraz świetlica,
w której próby odbywa sławny
chór CANZONA. W budynku
mają też swoje miejsce na szkolenia i spotkania strażacy z OSP
Oleszna.
T. Szot
fot. T. Szot
8

Podobne dokumenty