Załącznik nr 8 do Specyfikacji Wykaz części

Transkrypt

Załącznik nr 8 do Specyfikacji Wykaz części
Załącznik nr 8 do Specyfikacji
……………………………………..
(pieczęć firmowa Wykonawcy)
Wykaz części zamówienia,
które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom*
Należy wymienić części zamówienia, które Wykonawca zamierza zlecić do wykonania
podwykonawcom.
Rodzaj powierzonej części zamówienia
L.p.
1.
2.
3.
4.
...
………..….………..…, ………….……..…
(miejscowość)
(data)
….……………..………..………………….
(Pieczęć i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
* Nie wymaga się złożenia w przypadku braku zlecenia części zamówienia podwykonawcom.
Projekt pn.: „Stawiam na siebie!”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty