sposoby pozyskiwania energii

Transkrypt

sposoby pozyskiwania energii
SPOSOBY
POZYSKIWANIA ENERGII
A ŚRODOWISKO
PRZYRODNICZE
ŹRÓDŁA ENERGII- PODZIAŁ:
W dzisiejszym świecie jest bardzo wielkie zapotrzebowanie na
energie. Stosuje się wiele możliwości jej uzyskania. Jedne mają
znaczny wpływ na środowisko, a inne nie. Z tego powodu źródła
energii dzielimy na:
Niewyczerpywalne (odnawialne)
Wyczerpywalne (nieodnawialne)
ODNAWIALNE I NIEODNAWIALNE
ŹRÓDŁA ENERGII:
SPALANIE PALIW KOPALNYCH
Spalanie paliw, czyli węgla, gazu ziemnego i ropy
naftowej ma ogromny wpływ na nasze środowisko,
negatywny wpływ. Nie sposób nie zwrócić uwagi na tak
wielki problem jaki stanowią produkty spalania paliw,
bo dotyczy on nas wszystkich. Do tych produktów
należą: spaliny, zawierające popiół lotny (pył),
dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek i dwutlenek
węgla, żużel spod kotłów, odpady i ścieki z instalacji
odsiarczania spalin. Podczas procesu spalania paliw
kopalnych dochodzi także do uwolnienia takich
pierwiastków jak rad czy tor.
GAZY CIEPLARNIANE
Gazami cieplarnianymi (szklarniowymi) nazywamy
te składniki atmosfery ziemskiej, które dzięki swoim
własnościom fizykochemicznym mają zdolność
zatrzymywania energii słonecznej w obrębie
atmosfery ziemskiej. Należą do nich przede
wszystkim:
PARA WODNA
Dominujący udział w efekcie cieplarnianym ma para wodna. Jej zawartość w
atmosferze ziemskiej jest zmienna w czasie i różna nad poszczególnymi
obszarami naszej planety (waha się w granicach 40% do 95%), co wynika z cyklu
krążenia wody w środowisku na skutek procesów: parowania, skraplania,
sublimacji i resublimacji:
Działalność ludzka ma znikomy bezpośredni wpływ na
zawartość tego gazu szklarniowego w atmosferze.
Wzrost stężenia gazów
cieplarnianych w atmosferze
wywołany działalnością
człowieka może być powodem
ocieplenia klimatu na Ziemi.
KWAŚNE OPADY
Kwaśne deszcze, to opady
atmosferyczne zawierające w
kroplach wody zaabsorbowane
gazy - dwutlenek siarki (SO2),
tlenki azotu i inne bezwodniki
kwasowe oraz produkty ich
reakcji w atmosferze - słabe
roztwory kwasu siarkowego (IV),
znacznie groźniejszego kwasu
siarkowego (VI), kwasu
azotowego (V).
POWSTAWANIE KWAŚNYCH DESZCZY
Kwaśne deszcze powstają
głównie na obszarach, gdzie
atmosfera jest narażona na
długotrwałą emisję
dwutlenku siarki i tlenków
azotu, zarówno ze źródeł
naturalnych, np. czynnych
wulkanów, jak również
sztucznych - spaliny
powstające w wyniku
spalania zasiarczonych paliw
- węgla brunatnego i
kamiennego.
SKUTKI WYSTĘPOWANIA KWAŚNYCH DESZCZY
Kwaśne deszcze wywierają
negatywny wpływ na
faunę i florę. Są
niewątpliwą przyczyną
licznych chorób układu
oddechowego. Znacznie
przyspieszają korozję
różnego rodzaju
konstrukcji metalowych
oraz zabytków.
Śmierć milionów ryb.
Kwaśne deszcze powodują też zakwaszenie wód
powierzchniowych. Szczególnie narażone są
strumienie, rzeki i jeziora na terenach
zalesionych. Badania wykazały, że przy
współczynniku pH = 5,4 przestają się
rozmnażać ryby.
Wody skażone kwasami staja się jałowe,
brakuje w nich pożywienia nie tylko dla ryb, ale
także dla gnieżdżących się nad wodami ptaków.
OCHRONA PRZED KWAŚNYMI DESZCZAMI
Zapobieganie występowania kwaśnych deszczy polega
na budowaniu instalacji wyłapujących tlenki siarki i
azotu ze spalin emitowanych do atmosfery oraz
ograniczaniu spalania paliw zawierających siarkę i jej
związki, głównie węgla brunatnego i kamiennego.
Przeciwdziałanie występowaniu kwaśnych deszczy
powinno mieć charakter międzynarodowy, ponieważ
nierzadko opady kwaśnego deszczu trafiają na obszary
znacznie oddalone od źródeł zanieczyszczeń
atmosfery.
KONIEC
Wykonał:
Smarz Oskar