karta projektu - Miasto Leszno

Komentarze

Transkrypt

karta projektu - Miasto Leszno
KARTA PROJEKTU
Informacje o projekcie
Tytuł projektu
Okres realizacji
Biel i Leszno – Partnerstwo dla Rozwoju. Tworzenie i
wzmacnianie partnerstwa, w szczególności poprzez
wdrażanie wspólnych działań w określonych obszarach
tematycznych w celu promowania i wymiany
najlepszych praktyk oraz przekazania know-how
pomiędzy partnerami.
1.05.2012 do 30.09.2014 r.
Informacje o projektodawcy
Nazwa projektodawcy
Miasto Leszno
Adres siedziby
Ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
Imię i nazwisko osoby
do kontaktu
Telefon
Adres poczty
elektronicznej
Katarzyna Kaczmarek
065 529 46 35
[email protected]
Skrócony opis projektu
Przedmiotem projektu jest tworzenie i wzmacnianie partnerstwa pomiędzy
partnerami: miastem, Biel, miastem Lesznem i Fundacją Edukacyjną Pro Musica
poprzez cykl komplementarnych działań obejmujących wymianę doświadczeń i
know-how w wybranych obszarach tematycznych oraz realizację wspólnych
wydarzeń artystycznych, edukacyjnych i sportowych. Wizyty studyjne i
konferencje tematyczne w dziedzinie wspierania lokalnej gospodarki, promocji
miasta i rozwoju turystyki, zarządzania sportem, współpracy: miast – organizacje
pozarządowe, w tym wsparcia inicjatyw lokalnych, gospodarki odpadami pozwolą
na przepływ wiedzy i tworzenie sieci powiązań.
Powyższa tematyka zostanie uzupełniona przez działania kulturalno-edukacynosportowe: warsztaty i festiwal jazzowy, warsztaty astro fotograficzne oraz
zawody i konsultacje z zakresu ujeżdżenia koni.
Przyjęta tematyka projektu odpowiada potrzebom stwierdzonym w badaniu
ankietowym reprezentatywnej próby mieszkańców Leszna. Dlatego też miasto
zwróciło się do władz miasta Biel, które wyraziło zainteresowanie podjęciem
partnerstwa, czego wyrazem jest podpisany List intencyjny.
Cele projektu
Głównym celem projektu jest stworzenie i wzmacnianie partnerstwa pomiędzy Lesznem i
szwajcarskim miastem Biel oraz polską Fundacją Edukacyjną Pro Musica.
Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez:
 Promowanie i wymianę najlepszych praktyk i przekazanie know-how lub wiedzy w
obrębie partnerskich podmiotów/instytucji,
 Transfer wiedzy i doświadczeń szwajcarskich jednostek samorządowych, instytucji
i partnerów społecznych polskich polskim władzom lokalnym i regionalnym,
instytucjom i partnerom społecznym,
 Współpracę polskich i szwajcarskich jednostek samorządowych, instytucji,
partnerów społecznych z polskimi organizacjami pozarządowymi w celu
zwiększenia ich roli w procesie podejmowania decyzji dla regionu i/lub podregionu
Beneficjenci
Miatso Leszno, mieszkańcy miasta i regionu, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe,
sportowcy, miłośnicy muzyki jazzowej, turyści.
Działania planowane w ramach projektu
W projekcie przewidziano następujące działania:
Rok 2012:
o
15 – 16 marca, pierwsza wizyta robocza, Leszno
o
4 lipca, druga wizyta robocza, Leszno
o
5 lipca, konferencja inauguracyjna, Leszno
o
11-18 sierpnia, warsztaty jazzowe, Leszno
o
16-19 września, wizyta studyjna dot. wspierania gospodarki lokalnej, Biel/Bienne
o
17 - 21 października, warsztaty astro fotograficzne, Leszno
Rok 2013:
o
14-17 maja, wizyta studyjna dot. wspierania gospodarki lokalnej, Leszno
o
16 maja, konferencja tematyczna, Leszno
o
28 kwietnia - 02 maja, wizyta studyjna dot. promocji miasta i turystyki, Leszno
o
18-21 czerwca, wizyta studyjna dot. promocji miasta i turystyki, Biel/Bienne
o
27-30 czerwca, zawody i konsultacje ujeżdżeniowe, Leszno
o
21 i 28 czerwca, festiwal jazzowy, Leszno
o
22-24 wrzesień, wizyta studyjna dot. gospodarki odpadami, Leszno
o
październik, wizyta studyjna dot. gospodarki odpadami, Biel/Bienne
Rok 2014:
o
Kwiecień, wizyta studyjna dot. współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi,
Leszno
o
Maj, konferencja tematyczna, Leszno
o
Czerwiec, wizyta studyjna dot. współpracy miasta z organizacjami
pozarządowymi, Biel/Bienne
o
Wrzesień, konferencja zamykająca projekt, Leszno
Finansowanie projektu
Całkowita wartość projektu
w latach 2012-2014
Źródło
Wysokość
finansowania
PLN
Własne
Grant Blokowy
SzwajcarskoPolskiego
Programu
Współpracy
88 556,00
796 999,00
Inne
Data wypełnienia karty
30.08.2013r.
885 555,00 PLN
% Udział
Szczegóły
10
Środki z budżetu Miasta Leszna
90
Nazwa Priorytetu Promowanie i/lub
Wzmacnianie partnerstwa
pomiędzy regionami, instytucjami i
partnerami społecznymi w Polsce i
Szwajcarii

Podobne dokumenty