SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W ZARZECZU O

Komentarze

Transkrypt

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W ZARZECZU O
SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W ZARZECZU
O sposobie przyjmowania i załatwiania spraw stanowi instrukcja kancelaryjna w
Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministra w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin
i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112 poz. 1319 z 1999 r. ze zmianami).
Tryb i sposób załatwiania spraw.
1. Recepcja schroniska przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów (korespondencje
można kierować droga elektroniczną).
2. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem
postępowania administracyjnego.
3. Recepcja schroniska udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu
załatwiania spraw.
4. Dni i godziny urzędowania recepcji: codziennie od godz. 6.00-18.00.
5. Dni i godziny urzędowania Dyrektora schroniska: poniedziałek, środa, piątek 16-18.00
6. Kolejność załatwiania spraw uzależniona jest od potrzeby i ważności rozpatrzenia.
7. Formy załatwiania spraw mogą być ustne, odręczne i pisemne:
• ustna polega na udzieleniu zaineresowanemu wymaganej informacji i
sporządzeniu notatki o sposobie załatwienia sprawy,
• odręczna polega na pisemnym załatwieniu sprawy, nie wymaga pozostawiania
kopii w aktach schroniska np. pisma o charakterze informacyjnym, ponaglenia
wyjaśnienia itp.
• pisemna forma polega na sporządzeniu projektu pisma załatwiającego sprawę
(rękopis) podpisaniu go przez zatwierdzającego i sporządzeniu czystopisu.
Czystopis podpisany przez zatwierdzającego wysyła się do adresata, a kopie
pozostawia w aktach schroniska.
8. Pismo załatwiające sprawę powinno zawierać:
• nagłówek lub pieczęć schroniska;
• znak sprawy, data, adres;
• znak sprawy której dotyczy odpowiedź;
• treść pisma;
• podpis (imię i nazwisko oraz stanowisko osoby uprawnionej do podpisywania
pism);
• z lewej strony pod treścia pisma podaje się liczbę załączników lub wymienia się
je wg liczb porządkowych, każdy załącznik powinien posiadać kolejny numer;
• w razie potrzeby pod adresem z prawej strony należy określić pilność sprawy:
„bardzo pilne'', „terminowe”,
System rezerwacji miejsc noclegowych w schronisku.
1. Rezerwacja noclegów dla wycieczek (grup zorganizowanych) jest przyjmowana wg
kolejności zgłoszeń, z tym że pierwszeństwo mają grupy szkolne i studenci.
2. Inne osoby przyjmowane są na nocleg w przypadku wolnych miejsc.
3. Rezerwację miejsc można dokonać telefonicznie, faksem, mailem, w formie pisemnej i
osobiście.
4. Rezerwacja grup powinna być potwierdzona w terminie przynajmniej na 3 tygodnie
przed przybyciem do schroniska. Rezerwacja powinna mieć formę pisemną lub
wydruku elektronicznego. Powinna zawierać listę uczestników, płeć, adres i nazwę
zleceniodawcy, czas przybycia do schroniska, czas pobytu, ewentualnie inne życzenia
(dotyczy grup zorganizowanych).
5. Po uzyskaniu potwierdzenia rezerwacji (w ciągu 7 dni) kierownik grupy przesyła
zaliczkę w wysokości 25% należności na konto schroniska. Zwrot zaliczki może
nastąpić w przypadku nieskorzystania z noclegu tylko z wyjątkowych i
udokumentowanych przyczyn uznanych przez Dyrektora schroniska.
6. W przypadku nie nadesłania zaliczki na 5 dni przed przybyciem grupy Dyrektor
schroniska może rezerwację anulować.
7. Turyści indywidualni są przyjmowani na nocleg bezpośrednio po przybyciu, jeżeli są
wolne miejsca, pierwszeństwo ma młodzież szkolna i studencka.
8. Rezerwacja wycieczek jest kwalifikowana wg kolejności zgłoszeń.
Tryb działania.
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zarzeczu jest placówką oświatowo-wychowawczą
całoroczną. Organem prowadzącym schronisko jest Powiat Żywiecki. Organem sprawującym
nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty. Pracą schroniska kieruje Dyrektor
schroniska zatrudniony przez Starostę Żywieckiego.

Podobne dokumenty