Pełny Biogram - Instytut Filologii Germańskiej UWr

Transkrypt

Pełny Biogram - Instytut Filologii Germańskiej UWr
prof. zw. dr hab. Lesław Cirko
kierownik Zakładu Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego
pok. 210
tel.: 71 3752 801
Biogram naukowy
• 1977-1981 Studia magisterskie w Instytucie Filologii Germańskiej
UWr we Wrocławiu
• 1981-1986 Asystent prof. Norberta Morcińca w Zakładzie Języka
Niemieckiego
• 1986 Promocja doktorska (tytuł rozprawy: Kontrastywne badania
semantyczne czasowników niemieckich i polskich w zakresie
dydaktycznego minimum leksykalnego), recenzenci: prof. dr hab.
Krzysztof Janikowski i prof. dr hab. Andrzej Bzdęga.
• 1987-1996 Adiunkt w Zakładzie Języka Niemieckiego
• 1996-1997 Stypendysta Fundacji Aleksandra von Humboldta w
Instytucie Języka Niemieckiego w Mannheimie (mentorzy Joachim
Ballweg i Bruno Strecker)
• 1998 Kolokwium habilitacyjne (tytuł rozprawy „Kookkurrenzanalyse
der deutschen Gegenwartssprache”). Recenzenci: prof. dr hab.
Czesława Schatte, prof. dr hab. Tomasz Czarnecki, prof. dr hab.
Norbert Morciniec, prof. dr hab. Joachim Ballweg.
• 1999-1999 Kierownik Katedry Językoznawstwa Ogólnego UWr.
• 1999-Kierownik Zakładu Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego
w IFG (po przekształceniu Katedry Językoznawstwa Ogólnego)
• 2006-2013 Kierownik sekcji polskiej w międzynarodowym projekcie
[email protected]
• 2009-2013 Kierownik sekcji polskiej w międzynarodowym projekcie
GeWiss
• 2011 Nagroda Jakuba i Wilhelma Grimmów DAAD
• 2012 Tytuł profesorski, członek z wyboru w Beirat Germanistik DAAD,
członek z wyboru w Internationaler Wissenschaftlicher Rat des IDS
Mannheim.
• 2013-2016 Kierownik sekcji polskiej w międzynarodowym projekcie
INTERDYSKURS
• 2013 Profesor zwyczajny w IFG UWr
Projekty badawcze
2006-2013
• (projekt zakończony) Udział w międzynarodowym projekcie
badawczym [email protected]/ [email protected] kontrastiv (Francja, Niemcy,
Norwegia, Polska, Węgry, Włochy).
2009-2013
• (projekt zakończony) Udział w międzynarodowym projekcie
badawczym GeWiss Gesprochene Wissenschaftssprache kontrastiv:
Deutsch im Vergleich zum Englischen und Polnischen (Niemcy, Polska,
Wielka Brytania)
2013• (projekt trwa) Udział w międzynarodowym projekcie badawczym
INTERDYSKURS Międzykulturowe badania tekstów akademickich.
Studia porównawcze z zakresu organizacji tekstów akademickich,
właściwych im rutyn i schematów komunikacyjnych oraz procesów
ich przyswajania w pracach studentów polskich i niemieckich.
Stypendia i profesury gościnne
• 1983-1984 Stypendium DAAD w Institut f. Deutsch als Fremdsprache
w Monachium (Harald Weinrich)
• 1988-1989 Stypendium DAAD w Institut f. Deutsch als Fremdsprache
w Monachium (Dietrich Krusche, Dieter Rall)
• 1996-1997 Stypendium Fundacji Aleksandra von Humboldta w Institut
f. Deutsche Sprache w Mannheimie (Bruno Strecker, Joachim Ballweg)
• 2006 Gościnna profesura w Departamento de Filologia Alemana w
Santiago de Compostela (kompaktowe seminarium doktoranckie,
seminaria dla nauczycieli języka niemieckiego w prowincji Galicia,
cykl 4 wykładów otwartych dla filologów)
• 1998-2014 Liczne gościnne profesury i pobyty badawcze w Lipsku,
Debreczynie, Veszprem, Szeged, Mannheim, Monachium, Bonn,
Bochum, Drezno
Działalność dydaktyczna
• Kształcenie kadry naukowej
• Dziewięcioro wypromowanych doktorów nauk humanistycznych.
• Kształcenie studentów filologii germańskiej na poziomi magisterskim
i licencjackim
• 313 wypromowanych magistrów filologii germańskiej, 47 licencjatów
Działalność dydaktyczna poza Instytutem Filologii Germańskiej
1991-1995
• NKJO Legnica: wykłady z językoznawstwa i z gramatyki języka
niemieckiego, seminaria metodyczne oraz ćwiczenia leksykalne.
1995-1996
• Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Niwkach k. Opola wykłady i
seminaria metodyczne dla wolontariuszy z Niemiec nauczających
języka niemieckiego wśród mniejszości niemieckiej.
1999-2002
• Wykład kursowy dla słuchaczy II roku Studium Doktoranckiego
Wydziału Filologicznego z przedmiotu Wstęp do lingwistyki.
2002-2006
• PWSZ Nysa: wykłady z językoznawstwa i z gramatyki języka
niemieckiego oraz ćwiczenia leksykalne, seminaria licencjackie.
Publikacje
A: Prace wykonane przed uzyskaniem stopnia
doktora habilitowanego (chronologicznie)
a) oryginalne opublikowane prace naukowe twórcze
• 1.1. Die deutschen Verben der Fortbewegung aus der Gruppe „fahren”
und ihre polnischen Entsprechungen, [w:] Kwartalnik Neofilologiczny,
XXX/1983, Vol. 1, str. 67-80.
• Zur Deskription semantischer Valenz der Verben, [w:] Kwartalnik
Neofilologi-czny, XXXII/1985, Vol. 3, str. 303-313.
• Die semantische Komponente in Valenzlexika. Ein Vergleich dreier
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Beschreibungsvorschläge, [w:] Deutsche Sprache 3/1986, str. 243262.
Paradigmatische Untersuchungen des Grundwortschatzes als
Grundlage der Aufbereitung von lexikalischen Übungen für die
Mittelstufe, [w:] Germanica Wratislaviensia LXI/1988, str. 223-245.
(Współautor: Iwona Frąckiewicz)
Überlegungen zur Konzeption eines didaktischen kontrastiven
Valenzlexikons, [w:] Kwartalnik Neofilologiczny XXX/1988, str. 343357.
Słownik walencyjny czasowników niemieckich i polskich. Stan badań i
wybrane problemy, [w:] Walencja czasownika a problemy leksykografii
dwujęzycznej, pod red. D. Rytel-Kuc, Materiały konferencji „Walencja
czasownika a problemy leksykografii dwujęzycznej”, Warszawa, 2.-4.
czerwca 1987, Wrocław 1991, str. 85-95.
Überlegungen zum Begriff „Spannung” und zu seiner Relevanz für den
deutsch-polnischen Sprachvergleich, [w:] Kwartalnik Neofilologiczny
XXXVIII/1991, Vol. 1, str. 35-46.
Rodzajniki języka niemieckiego jako problem dydaktyczny, [w:] Języki
Obce w Szkole Nr. 7-8/1991, str. 4-7.
Wege und Irrwege des Grammatikunterrichts, [w:] Orbis Linguarum
(= Legnickie Rozprawy Filologiczne), Vol. 1/1994, str. 85-91.
Grammatische Probleme in der Lehrerausbildung-Versuch einer
Diagnose und therapeutische Vorschläge, [w:] Studien zur Literatur und
Sprachwissenschaft pod red. N. Honszy (= Germanica Wratislaviensia
Nr 107), Wrocław 1995, str. 111-124.
Słownik walencyjny czasowników niemieckich i polskich/Wörterbuch
zur Valenz deutscher und polnischer Verben, Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995, stron 336 (współautorzy
Norbert Morciniec, Ryszard Ziobro), opracowanie 2/3 tekstu oraz
przygotowanie redakcyjne manuskryptu do druku.
Einige Bemerkungen zum Begriff Monoflexion, [w:] Literatur und
Linguistik pod red. N. Honszy (= Germanica Wratislaviensia Nr 112),
Wrocław 1995, str. 106-111.
Die Kopulasätze als interpretatorische Falle, [W:] Orbis Linguarum (=
Legnickie Rozprawy Filologiczne), Vol. 2/1995, str. 149-156.
Definitionen und terminologische Beschreibungen in den Grammatiken
der deutschen Sprache, [w:] Orbis Linguarum (= Legnickie Rozprawy
Filologiczne), Vol. 3/1995, str. 183-194.
Zur Voraussagbarkeit der Textentwicklung aus der Perspektive des
Initialwortes, [w:] Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen, Bonn
1996, str. 191-208.
Untersuchungen zur Distribution und Konfigurationalität deutscher
Verbalphrasen, [w:] Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen,
Bonn 1997, str. 349-371.
• Pränominale Attribute von Frau und Mann in der deutschen
Schriftsprache, [w:] Sprachreport. Informationen und Meinungen zur
deutschen Sprache, Mannheim 3/1997, str. 12 – 14.
• Kookkurrenzanalyse der deutschen Gegenwartssprache (= Studien
zur deutschen Sprache, Bd. 16), Gunter Narr Verlag, Tübingen 1999,
str. 249.
b) podręczniki, skrypty
• Probleme der beschreibenden Grammatik des Deutschen, Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998, stron 207.
c) inne publikacje
• Polnische Bibliographie 1997, [w:] Convivium. Germanistisches
Jahrbuch Polen 1998, Bonn 1998, str. 468-469.
Do habilitacji (29 czerwca 1998) opublikowałem 1 monografię, 1
słownik (współautorstwo), 1 skrypt, 17 artykułów naukowych (w tym 1 jako
współautor).
B: Prace wykonane po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego
a) oryginalne opublikowane prace naukowe twórcze
• Im Spannungsfeld zwischen zweckmäßiger Simplifizierung und
Sprachwissenschaft. Überlegungen zur linguistischen Ausbildung von
Auslandsgermanisten, [w:] Orbis Linguarum (= Legnickie Rozprawy
Filologiczne), Vol. 8/1998, str. 77-86.
• Menschen in Schummels Reise durch Schlesien. (Am Beispiel
hochfrequenter Kollokationen), [W:] Kunicki, W. (Hrsg.) Aufgeklärter
Sensualismus. Aufklärung in Schlesien im europäischen Spannungsfeld
II, Wrocław 1998, str. 163 -177.
• Kontroversen um den Subjektbegriff und ihre didaktischen Folgen,
[w:] Orbis Linguarum (= Legnickie Rozprawy Filologiczne), Vol.
11/1999, str. 191-199.
• „Im Verriß ist der Kritiker immer wie ein Marder im Blutrausch.“
Tierisches als Vergleichsmotiv in Pressetexten, [w:] Orbis Linguarum,
Vol. 12/1999, str. 233-239.
• Zur Rolle des Beispiels in Nachschlagewerken zur Grammatik, [w:]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Orbis Linguarum, (= Legnickie Rozprawy Filologiczne), Vol. 13/1999,
str. 193-204.
a) Zmodyfikowana, dostosowana do potrzeb wykładu wersja w języku
polskim: Przykład-szczególny rodzaj tekstu?, [w:] Seminaria naukowe
WTN 2 (53) 1999, Wrocław 2000, str. 11-19.
b) Wersja rozszerzona: Überlegungen zur Textsortenspezifik des
Beispiels, [w:] Sprachtheorie und germanistische Linguistik
(=
Veröffentlichungen des Instituts für Germanistik an der Lajos-KossuthUniversität Debrecen), 11.1/2001. str. 3-18.
c) Poprawiona i zmieniona wersja tekstu z Orbis Linguarum (=
Legnickie Rozprawy Filologiczne), Vol. 13/1999, str. 193-204: Zur
Rolle des Beispiels in Nachschlagewerken zur Grammatik. [w:] Ulrich
Engel (Hrsg.), Grammatik im Fremdsprachenunterricht aus polnischer
Sicht. Beiträge zu Karpacz-Konferenzen 1999 und 2000, DAAD, Bonn
2001, str. 23-35.
Deutsch – polnische kontrastive Grammatik (współautorzy: Ulrich
Engel, Danuta Rytel-Kuc, Antoni Dębski, Alicja Gaca, Alina Jurasz,
Andrzej Kątny, Paweł Mecner, Izabela Prokop, Roman Sadziński,
Christoph Schatte, Czesława Schatte, Eugeniusz Tomiczek, Daniel
Weiss), Band 2, PWN Warszawa 2000. Opracowanie rozdziałów
Determinativ (str. 800-846) i Folgeregeln (str. 505-537), prace
redaktorskie nad całością tomu I i II.
„Für die Gesprächsbeteiligten von oder ohne Belang?“ Die deutschen
Tempora im Lichte der Kookkurrenzgrammatik, [w:] Germanistische
Texte II. Pod red. Gizeli Kurpanik-Malinowskiej; Joanny ŁawnikowskiejKoper, Stanisława Podobińskiego. (= Prace Naukowe Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Częstochowie 2000), Częstochowa 2000, str. 121132.
Zur Geschichte der germanistischen Linguistik in Wrocław (Breslau),
[w:] Germanistik 2000 Wrocław-Breslau, pod red. Norberta Honszy
(= Germanica Wratislaviensia No 124), str. 89-104.
Sprachpflege per Gesetz, [w:] Sprachreport. Informationen und
Meinungen zur deutschen Sprache, Mannheim 1/2001, str. 2-4.
Kategorialgrammatik kontrastiv?, [w:] Studia Linguistica, XX/2001
(=Acta Universitatis Wratislaviensis No 2296), Wrocław 2001, str. 3147.
Das Hervorheben, [W:] Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache, Bd.
27/2001, str. 493-521.
Profil leksykalny rodziny wyrazowej „Schlesien” (na przykładzie
współczesnych tekstów prasowych języka niemieckiego), [w:] Silesia
Philologica. I Kongres Germanistyki Wrocławskiej, pod red. Marka
Hałuba, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002,
str. 36-49.
• Traditionelle Grammatik - Bremse oder Antrieb in der
Hochschulgermanistik, [w:] Studia Linguistica XXI/2002, Wrocław
2002 (=Acta Universitatis Wratislaviensis No 2382), str. 31-42.
• Wersja poprawiona i uzupełniona: Traditionelle Grammatik - Bremse
oder Antrieb in der Hochschulgermanistik, W: Sprachwissen in der
Hochschulgermanistik. Interkulturelle Kommunikation. Referate der
Konferenzen in Karpacz 2001/in Subice 2002. Hrsg. von Ulrich Engel
(ohne Ortsangabe) 2004, str. 58-75.
• Zum
schillernden
Begriff
„Akzeptabilität“,
[w:]
Convivium
Germanistisches Jahrbuch Polen 1993-2003. Polendiskurse. Beiträge
der Jubiläumstagung am 25.2.2003 in Poznań, hrsg. von Martin
Grimberg, Bonn 2004, str. 197-207.
• Zur Rolle der Sprachwissenschaft in der Kulturraumforschung, [w:] W.
Kunicki; M. Witt (Hrsg.), Neisse: Kulturalität und Regionalität, Oficyna
Wydawnicza PWSZ Nysa, Nysa 2004, str. 441-447.
• Zmodyfikowana i poszerzona wersja: Kulturraumforschung und
Sprachwissenschaft, [w:] Polonistik im deutschsprachigen Bereich,
hrsg. von Danuta Rytel-Kuc, Wolfgang F. Schwarz und Hans-Christian
Trepte, Olms Verlag, Hildesheim, Zürich, New York 2005, str. 323336.
• Kosenamen - eine Erscheinung jenseits der linguistischen
Beschreibung, [w:] Werte und Wertungen. Sprach-, literatur- und
kulturwissenschaftliche Skizzen und Stellungnahmen. Festschrift für
Eugeniusz Tomiczek. Hrsg. von Iwona Bartoszewicz, Marek Hałub und
Alina Jurasz, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2004, str. 28-37.
• Reflexionen über die Vielschichtigkeit des Begriffs Sprache, [w:]
Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis (Ungarn), hrsg. von
Csaba Földes 8, 2/2004, str. 131-148.
• Überlegungen zur Kontamination, [w:] Phänomene im syntaktischsemantischen
Grenzbereich.
Materialien
der
internationalen
Linguistenkonferenz Karpacz 27.-29.09.2004. Herausgegeben von
Lesław Cirko und Martin Grimberg. Neisse Verlag Dresden, Oficyna
Wydawnicza Atut, Wrocław 2006, str. 87-101.
• Polonica im Grammatisch-kritischen Wörterbuch der Hochdeutschen
Mundart von Johann Christoph Adelung, [w:] Wrocław – Berlin.
Germanistischer Brückenschlag im deutsch-polnischen Dialog. II.
Kongress der Breslauer Germanistik, hrsg. von F. Simmler und E.
Tomiczek, Bd. 1 Sprachwissenschaft, Neisse Verlag Dresden, Oficyna
Wydawnicza Atut, Wrocław 2006, str. 133-143.
• Das Unfugwort Sprache. [w:] I. Bartoszewicz; J. Szczęk J; A. Tworek,
Fundamenta linguisticae (=Linguistische Treffen in Wrocław, vol. 1),
Neisse Verlag Dresden, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2007, str.
35-45.
• Wissenschaftlichkeit und Anwendbarkeit auf Kollisionskurs? Warum
setzt sich die dpg als akademisches Lehrwerk nicht durch?, [w:]
Zwischen Lob und Kritik: sechs Jahre Erfahrung mit der deutschpolnischen Grammatik (dpg). Materialien der internationalen
Linguistenkonferenz Karpacz 11.-13.09.2006. Herausgegeben von
Lesław Cirko und Martin Grimberg, Neisse Verlag Dresden, Oficyna
Wydawnicza Atut, Wrocław 2008, str. 5-14.
• Zur lexikographischen Erfassung ausgewählter grammatischer
Kategorien bei Adelung, Grimms und Duden, [w:] W. Czachur;
M. Czyżewska (eds.), Vom Wort zum Text. Studien zur deutschen
Sprache und Kultur. Festschrift für Professor Józef Wiktorowicz zum
65. Geburtstag, Instytut Germanistyki, Warszawa 2008, str. 59-73.
• Analogie und Fremdsprachenunterricht, [w:] W. Kunicki; J. Rzeszotnik;
E. Tomiczek: Breslau und die Welt. Festschrift für Prof. Dr. Irena
Światłowska-Prędota zum 65. Geburtstag, Neisse Verlag Dresden,
Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2009, str. 531-538.
• Akceptacja w komunikowaniu się. Między preskryptywizmem a
permisywizmem, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2009, 298 stron.
• (Mitautorin: Danuta Rytel-Schwarz) Kontrastive Analyse PolnischDeutsch W: Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales
Handbuch, hrsg. von Hans-Jürgen Krumm, Christian Fandrych, Britta
Hufeisen, Claudia Riemer. 1. Halbband: De Gruzter Mouton, str. 654660.
• Polnische Bibliographie 1998, [w:] Convivium. Germanistisches
Jahrbuch Polen 1999, Bonn 1999, str. 407-408.
• Polnische Bibliographie 1999 (Bibliographie der fachwissenschaftlichen
germanistischen Publikationen), [w:] Convivium. Germanistisches
Jahrbuch Polen 2000, Bonn 2000, str. 417-470 (współautorzy: Jürgen
Joachimsthaler, Martin Grimberg).
• Convivium. Germanistische Bibliographie Polen 2000-2001, DAAD,
Bonn 2002, stron 217 (współautorzy: Martin Grimberg/Jürgen
Joachimsthaler).
• Convivium. Germanistische Bibliographie Polen 2002-2003, DAAD,
Bonn 2004, stron 254 (współautorzy: Martin Grimberg/Jürgen
Joachimsthaler).
• Convivium. Germanistische Bibliographie Polen 2004-2005, DAAD,
Bonn 2006, stron 345 (współautorzy: Martin Grimberg/Jürgen
Joachimsthaler, współpraca: Maria Sawicka, Gabriela Ociepa i Jarosław
Aptacy).
b) inne publikacje
• Studia Linguistica XX, (=Acta Universitatis Wratislaviensis No 2296),
Wrocław 2001, str. 186 (wybór i weryfikacja tekstów, redakcja tomu).
• Norbert Morciniec: Studia Philologica. Ausgewählte Schriften zur
Germanistik und Niederlandistik. Aus Anlass des 70. Geburtstages
herausgegeben von Lesław Cirko und Stefan Kiedroń, Oficyna
Wydawnicza Atut, Wrocław 2002, stron 310 (wybór tekstów i
współredakcja tomu).
• Studia Linguistica XXI, (=Acta Universitatis Wratislaviensis No 2382),
Wrocław 2002, stron 152 (wybór i weryfikacja tekstów, redakcja
tomu).
• Studia Linguistica XXII, (=Acta Universitatis Wratislaviensis No 2552),
Wrocław 2003, stron 132 (wybór i weryfikacja tekstów, redakcja
tomu).
• Studia Linguistica XXIII, (=Acta Universitatis Wratislaviensis No 2604),
Wrocław 2004, stron 175 (wybór i weryfikacja tekstów, redakcja
tomu).
• Germanistische Studien Nr 1/2004, stron 68 (współredakcja tomu;
współwydawcy Wojciech Kunicki i Monika Witt).
• Studia Linguistica XXIV, (= Acta Universitatis Wratislaviensis No 2743),
Wrocław 2005, stron 181 (wybór i weryfikacja tekstów, redakcja
tomu).
• Germanistische Studien Nr 1(3)/2005, stron 56 (współredakcja tomu;
współwydawcy Wojciech Kunicki i Monika Witt).
• Germanistische Studien Nr 1(4)/2006, str. 56. (współredakcja tomu;
współwydawcy Wojciech Kunicki, Monika Witt, Karsten Rinas).
• Studia Linguistica XXV, (= Acta Universitatis Wratislaviensis No 2908),
Wrocław 2006, stron 136 (wybór i weryfikacja tekstów, redakcja
tomu).
• Phänomene im Grenzbereich zwischen Syntax und Semantik.
Materialien der internationalen Konferenz Karpacz 27.-29.9.2004,
Herausgegeben von Lesław Cirko und Martin Grimberg, Neisse Verlag
Dresden, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2006, str. 239.
• Sprachlust - Norm - Kreativität. Materialien der internationalen
Linguisten-konferenz Karpacz 12.-14.09.2005. Herausgegeben von
Lesław Cirko und Martin Grimberg, Neisse Verlag Dresden, Oficyna
Wydawnicza Atut, Wrocław, str. 284.
• Zwischen Lob und Kritik: sechs Jahre Erfahrung mit der Deutschpolnischen Grammatik (dpg). Materialien der Linguistenkonferenz
Karpacz 11.-13.9.2006. Herausgegeben von Lesław Cirko und Martin
Grimberg. Neisse Verlag Dresden, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław
2007, 258 str.
• Studia Linguistica XXVI, (= Acta Universitatis Wratislaviensis No
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3075), Wrocław 2008, stron 168 (redakcja tomu, współwydawcy
Edyta Błachut, Alina Jurasz, Artur Tworek).
DPG im Kreuzfeuer. Akten der internationalen Linguistenkonferenz
Karpacz 10.-12.5.2007. Herausgegeben von Lesław Cirko, Martin
Grimberg, Artur Tworek. Neisse Verlag Dresden, Oficyna Wydawnicza
Atut, Wrocław 2008, 216 str.
Studia Linguistica XXVII, (= Acta Universitatis Wratislaviensis No
3160), Wrocław 2009, stron 148 (redakcja tomu, współwydawcy
Edyta Błachut, Alina Jurasz, Artur Tworek).
Studia Linguistica XXVIII, (= Acta Universitatis Wratislaviensis No
3202), Wrocław 2009, stron 136 (redakcja tomu, współwydawcy
Edyta Błachut, Alina Jurasz, Artur Tworek).
[email protected] kontrastiv – Propädeutische Grammatik, Moduł: Phrasen
(opracowanie modułu, weryfikacja części niemieckiej, opracowanie
komentarza polskiego oraz ćwiczeń) (Server IDS Mannheim> OnlineAnwendungen >) hypermedia.ids-mannheim.de (Współautorzy:
Edyta Błachut, Alina Jurasz, Artur Tworek, 2005)
[email protected] kontrastiv – Propädeutische Grammatik, Moduł:
Nominalphrase (opracowanie modułu, weryfikacja części niemieckiej,
opracowanie komentarza polskiego oraz ćwiczeń) (Server IDS
Mannheim> Online-Anwendungen >) hypermedia.ids-mannheim.de
(Współautorzy: Edyta Błachut, Alina Jurasz, Artur Tworek, 2005)
[email protected] kontrastiv – Propädeutische Grammatik, Moduł:
Adjektivphrase (opracowanie modułu, weryfikacja części niemieckiej,
opracowanie komentarza polskiego oraz ćwiczeń) (Server IDS
Mannheim> Online-Anwendungen >) hypermedia.ids-mannheim.de
(Współautorzy: Edyta Błachut, Alina Jurasz, Artur Tworek, 2005)
[email protected] kontrastiv – Propädeutische Grammatik, Moduł:
Adverbphrase (opracowanie modułu, weryfikacja części niemieckiej,
opracowanie komentarza polskiego oraz ćwiczeń) (Server IDS
Mannheim> Online-Anwendungen >) hypermedia.ids-mannheim.de
(Współautorzy: Edyta Błachut, Alina Jurasz, Artur Tworek, 2005)
[email protected] kontrastiv – Propädeutische Grammatik, Moduł:
Pronominalphrase
(opracowanie
modułu,
weryfikacja
części
niemieckiej, opracowanie komentarza polskiego oraz ćwiczeń) (Server
IDS Mannheim> Online-Anwendungen >) hypermedia.ids-mannheim.
de (Współautorzy: Edyta Błachut, Alina Jurasz, Artur Tworek, 2005)
[email protected] kontrastiv – Propädeutische Grammatik, Moduł:
Präpositionalphrase (opracowanie modułu, weryfikacja części
niemieckiej, opracowanie komentarza polskiego oraz ćwiczeń) (Server
IDS Mannheim> Online-Anwendungen >) hypermedia.ids-mannheim.
de (Współautorzy: Edyta Błachut, Alina Jurasz, Artur Tworek, 2005)
[email protected] kontrastiv – Propädeutische Grammatik, Moduł:
•
•
•
•
•
•
•
•
Adjunktorphrase (opracowanie modułu, weryfikacja części niemieckiej,
opracowanie komentarza polskiego oraz ćwiczeń) (Server IDS
Mannheim> Online-Anwendungen >) hypermedia.ids-mannheim.de
(Współautorzy: Edyta Błachut, Alina Jurasz, Artur Tworek, 2005)
[email protected] kontrastiv – Propädeutische Grammatik, Moduł:
Partizipialphrase (opracowanie modułu, weryfikacja części niemieckiej,
opracowanie komentarza polskiego oraz ćwiczeń) (Server IDS
Mannheim> Online-Anwendungen >) hypermedia.ids-mannheim.de
(Współautorzy: Edyta Błachut, Alina Jurasz, Artur Tworek, 2006)
[email protected] kontrastiv – Propädeutische Grammatik, Moduł:
Verbalkomplex (opracowanie modułu, weryfikacja części niemieckiej,
opracowanie komentarza polskiego oraz ćwiczeń) (Server IDS
Mannheim> Online-Anwendungen >) hypermedia.ids-mannheim.de
(Współautorzy: Edyta Błachut, Alina Jurasz, Artur Tworek, 2007)
[email protected] kontrastiv – Propädeutische Grammatik, Moduł:
Komplemente (opracowanie modułu, weryfikacja części niemieckiej,
opracowanie komentarza polskiego oraz ćwiczeń) (Server IDS
Mannheim> Online-Anwendungen >) hypermedia.ids-mannheim.de
(Współautorzy: Edyta Błachut, Alina Jurasz, Artur Tworek, 2007)
[email protected] kontrastiv – Propädeutische Grammatik, Moduł:
Supplemente (opracowanie modułu, weryfikacja części niemieckiej,
opracowanie komentarza polskiego oraz ćwiczeń) (Server IDS
Mannheim> Online-Anwendungen >) hypermedia.ids-mannheim.de
(Współautorzy: Edyta Błachut, Alina Jurasz, Artur Tworek, 2007)
[email protected] Flexionsmorphologie des Deutschen im Fokus des
Forschungsnetzwerks. Moduł: Flexionsmorphologie. (Opracowanie
polskiej jednostki tematycznej, ćwiczeń i komentarza) (Server IDS
Mannheim> Online-Anwendungen >) hypermedia.ids-mannheim.de
(Współautorzy: Edyta Błachut, Alina Jurasz, Artur Tworek, 2009)
[email protected] Flexionsmorphologie des Deutschen im Fokus des
Forschungsnetzwerks. Moduł: Grundlagen der Flexionsmorphologie.
(Opracowanie polskiej jednostki tematycznej, ćwiczeń i komentarza)
(Server IDS Mannheim> Online-Anwendungen >) hypermedia.idsmannheim.de (Współautorzy: Edyta Błachut, Alina Jurasz, Artur
Tworek, 2009)
[email protected] Flexionsmorphologie des Deutschen im Fokus des
Forschungsnetzwerks.
Moduł:
Nominalflexion.
(Opracowanie
polskiej jednostki tematycznej, ćwiczeń i komentarza) (Server IDS
Mannheim> Online-Anwendungen >) hypermedia.ids-mannheim.de
(Współautorzy: Edyta Błachut, Alina Jurasz, Artur Tworek, 2009)
[email protected] Flexionsmorphologie des Deutschen im Fokus
des Forschungsnetzwerks. Moduł: Verbalflexion. (Opracowanie
polskiej jednostki tematycznej, ćwiczeń i komentarza) (Server IDS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mannheim> Online-Anwendungen >) hypermedia.ids-mannheim.de
(Współautorzy: Edyta Błachut, Alina Jurasz, Artur Tworek, 2009)
[email protected] Flexionsmorphologie des Deutschen im Fokus des
Forschungsnetzwerks. Moduł: Wortarten. (Opracowanie polskiej
jednostki tematycznej, ćwiczeń i komentarza) (Server IDS
Mannheim> Online-Anwendungen >) hypermedia.ids-mannheim.de
(Współautorzy: Edyta Błachut, Alina Jurasz, Artur Tworek, 2010)
[email protected] Flexionsmorphologie des Deutschen im Fokus des
Forschungsnetzwerks. Moduł: Nomen. (Opracowanie polskiej jednostki
tematycznej, ćwiczeń i komentarza) (Server IDS Mannheim> OnlineAnwendungen >) hypermedia.ids-mannheim.de (Współautorzy:
Edyta Błachut, Alina Jurasz, Artur Tworek, 2010)
[email protected] Flexionsmorphologie des Deutschen im Fokus des
Forschungsnetzwerks. Moduł: Pronomen. (Opracowanie polskiej
jednostki tematycznej, ćwiczeń i komentarza) (Server IDS
Mannheim> Online-Anwendungen >) hypermedia.ids-mannheim.de
(Współautorzy: Edyta Błachut, Alina Jurasz, Artur Tworek, 2010)
[email protected] Flexionsmorphologie des Deutschen im Fokus des
Forschungsnetzwerks. Moduł: Artikel. (Opracowanie polskiej jednostki
tematycznej, ćwiczeń i komentarza) (Server IDS Mannheim> OnlineAnwendungen >) hypermedia.ids-mannheim.de (Współautorzy:
Edyta Błachut, Alina Jurasz, Artur Tworek, 2010)
[email protected] Flexionsmorphologie des Deutschen im Fokus des
Forschungsnetzwerks. Moduł: Adjektiv. (Opracowanie polskiej jednostki
tematycznej, ćwiczeń i komentarza) (Server IDS Mannheim> OnlineAnwendungen >) hypermedia.ids-mannheim.de (Współautorzy:
Edyta Błachut, Alina Jurasz, Artur Tworek, 2010)
[email protected] Flexionsmorphologie des Deutschen im Fokus des
Forschungsnetzwerks. Moduł: Verb. (Opracowanie polskiej jednostki
tematycznej, ćwiczeń i komentarza) (Server IDS Mannheim> OnlineAnwendungen >) hypermedia.ids-mannheim.de (Współautorzy:
Edyta Błachut, Alina Jurasz, Artur Tworek, 2010)
[email protected] Flexionsmorphologie des Deutschen im Fokus
des Forschungsnetzwerks. Moduł: Praeposition. (Opracowanie
polskiej jednostki tematycznej, ćwiczeń i komentarza) (Server IDS
Mannheim> Online-Anwendungen >) hypermedia.ids-mannheim.de
(Współautorzy: Edyta Błachut, Alina Jurasz, Artur Tworek, 2010)
[email protected] Flexionsmorphologie des Deutschen im Fokus des
Forschungsnetzwerks. Moduł: Adverb. (Opracowanie polskiej jednostki
tematycznej, ćwiczeń i komentarza) (Server IDS Mannheim> OnlineAnwendungen >) hypermedia.ids-mannheim.de (Współautorzy:
Edyta Błachut, Alina Jurasz, Artur Tworek, 2010)
[email protected] Flexionsmorphologie des Deutschen im Fokus des
Forschungsnetzwerks. Moduł: Partikel. (Opracowanie polskiej jednostki
tematycznej, ćwiczeń i komentarza) (Server IDS Mannheim> OnlineAnwendungen >) hypermedia.ids-mannheim.de (Współautorzy:
Edyta Błachut, Alina Jurasz, Artur Tworek, 2010)
• [email protected] Flexionsmorphologie des Deutschen im Fokus des
Forschungsnetzwerks. Moduł: Junktor. (Opracowanie polskiej jednostki
tematycznej, ćwiczeń i komentarza) (Server IDS Mannheim> OnlineAnwendungen >) hypermedia.ids-mannheim.de (Współautorzy:
Edyta Błachut, Alina Jurasz, Artur Tworek, 2010)
• [email protected] Flexionsmorphologie des Deutschen im Fokus des
Forschungsnetzwerks. Moduł: Funktionale Klassen quer zu den
Wortarten. (Opracowanie polskiej jednostki tematycznej, ćwiczeń
i komentarza) (Server IDS Mannheim> Online-Anwendungen >)
hypermedia.ids-mannheim.de (Współautorzy: Edyta Błachut, Alina
Jurasz, Artur Tworek, 2010)
• [email protected] Flexionsmorphologie des Deutschen im Fokus des
Forschungsnetzwerks. Moduł: Begründung der Wortartenklassifikation.
(Opracowanie polskiej jednostki tematycznej, ćwiczeń i komentarza)
(Server IDS Mannheim> Online-Anwendungen >) hypermedia.idsmannheim.de (Współautorzy: Edyta Błachut, Alina Jurasz, Artur
Tworek, 2010)
C: Prace wykonane po uzyskaniu tytułu naukowego profesora
a) oryginalne opublikowane prace naukowe twórcze
• Facetten der Sprachpflege. [W:] Bartoszewicz, Iwona/Szczęk, Joanna/
Tworek, Artur (Hrsg.): Germanistische Linguistik im internationalen
Gefüge I. Atut/Neisse Verlag. Wrocław, Dresden 2011, str. 141-146.
• Deutsch-polnische kontrastive Grammatik: ihre Rezeption und
Neufassung. [W:] Eichinger, Ludwig M./Kubszak, Jacqueline/Berens,
Fraunz Josef (Hrsg.) Dependenz, Valenz und mehr. Julius Groos Verlag
Tübingen 2011, str. 35-43.
• Deutsch-polnische kontrastive Grammatik. Bd. 4: Die unflektierbaren
Wörter. 2. neu bearbeitete und ergänzte Auflage. Georg Olms Verlag.
Hildesheim, Zürich, New York 2012 (współautorstwo Danuta RytelSchwarz, Alina Jurasz, Ulrich Engel), str. 400.
• Blockaden der Initialposition im Deutschen und im Polnischen.
[W:] Colette, Cortès (Hrsg.): Satzeröffnung: Formen, Funktionen,
Strategien. Stauffenburg. Tübingen 2012, str. 134-143.
• Nominale Flexion und Analogie (im polnisch-deutschen Vergleich)
(współautorstwo Edyta Błachut). [W:] Augustin, Hagen/FabriciusHansen, Cathrine (Hrsg.): Flexionsmorphologie des Deutschen aus
•
•
•
•
•
•
kontrastiver Sicht. Julius Groos. Tübingen 2012, str. 39-52.
„Dem Gesagten Relief geben“. W: Engel, Ulrich (Hrsg.). Argumentieren.
Sprechen im deutsch-polnischen Vergleich. (=Aspekte der sprachlichen
Kommunikation, vol. 2). Wrocław, Dresden 2013: Atut / Neisse Verlag,
S. 55-77.
„Links vor dem Finitum im deutsch-polnischen Vergleich“. W: Błachut,
Edyta; Jarosz, Józef; Małgorzewicz, Anna; Opiłowski, Roman (Hrsg.).
Sprachwissenschaft im Fokus germanistischer Forschung und Lehre.
Wrocław, Dresden 2013: Atut / Neisse Verlag, S. 47-54.
„Instrument-Ergänzung im Deutschen? Überlegungen darüber, wie sich
die Dependenzgrammatik selbst Probleme schafft“. W: Lasatowicz,
Maria Katarzyna; Rudolph, Andrea (Hrsg.). Corpora und Canones.
Schlesien und andere Räume in Sprache, Literatur und Wissenschaft.
(=Silesia. Schlesien im europäischen Bezugsfeld. Quellen und
Forschungen). Berlin 2013: trafo Wissenschaftsverlag, S. 275-291.
„Glanz und Elend von Magisterarbeiten: ein Essay über diverse (Un-)
Sitten des studentischen Schaffens“. W: Jarosz, Józef; Schröder,
Stephan Michael; Stopyra, Janusz (Hrsg.). Studia Scandinavica et
Germanica. Von Sprachlaut zur Sprachgeschichte. 28 linguistische
Annäherungen an diachrone und synchrone Sprachbetrachtung.
(=Germanica Wratislaviensia Varia 1). Wrocław2013: Wyd. UWr., S.
89-96.
„Deutsch als Sprache der Wissenschaft aus der Sicht eines
Auslandsgermanisten“. W: Deutsch in den Wissenschaften. Beiträge
zu Status und Perspektiven des Wissenschaftssprache Deutsch.
München 2013: Klett-Langenscheidt, S. 72-77.
„Satzmuster im Polnischen, die es im Deutschen nicht gibt“. W:
Dominguez Vazquez, Maria Jose; Eichinger, M. Ludwig (Hrsg.).
Valenz im Fokus: Grammatische und lexikalische Studien zu Ehren
von Jacqueline Kubczak. Mannheim 2013 (http://hypermedia.idsmannheim.de/evalbu/festschrift/cirko.pdf), S. 1-8.
b) inne publikacje
• Studia Linguistica XXIX, (=Acta Universitatis Wratislaviensis No
3301), Wrocław 2010, str. 120 (redakcja tomu, współwydawcy Edyta
Błachut, Artur Tworek).
• Studia Linguistica XXX, (=Acta Universitatis Wratislaviensis No 3377),
Wrocław 2011, str. 184 (redakcja tomu, współwydawcy Edyta Błachut,
Artur Tworek).
• Norbert Morciniec. Vita in linguis. Schriften zur Germanistik und
Niederlandistik. Aus Anlass des 80. Geburtstages herausgegeben
•
•
•
•
•
•
•
•
•
von Lesław Cirko und Stefan Kiedroń. Atut/Neisse Verlag. Wrocław,
Dresden 2012, str. 657 (wybór i redakcja tekstów).
[email protected] Propädeutische Grammatik. Aus polnischer Sicht.
Moduł: Tempus. (Opracowanie polskiej jednostki tematycznej, ćwiczeń
i komentarza) (Server IDS Mannheim> Online-Anwendungen >)
hypermedia.ids-mannheim.de (Współautorzy: Edyta Błachut, Alina
Jurasz, Artur Tworek, 2011)
[email protected] Propädeutische Grammatik. Aus polnischer Sicht. Moduł:
Der Formenbestand des deutschen Tempussystems. (Opracowanie
polskiej jednostki tematycznej, ćwiczeń i komentarza) (Server IDS
Mannheim> Online-Anwendungen >) hypermedia.ids-mannheim.de
(Współautorzy: Edyta Błachut, Alina Jurasz, Artur Tworek, 2011)
[email protected] Propädeutische Grammatik. Aus polnischer Sicht.
Moduł: Die Bedeutung der Tempora. (Opracowanie polskiej jednostki
tematycznej, ćwiczeń i komentarza) (Server IDS Mannheim> OnlineAnwendungen >) hypermedia.ids-mannheim.de (Współautorzy:
Edyta Błachut, Alina Jurasz, Artur Tworek, 2011)
[email protected] Propädeutische Grammatik. Aus polnischer Sicht.
Moduł: Zum Geltungsbereich (Skopus) der Tempora. (Opracowanie
polskiej jednostki tematycznej, ćwiczeń i komentarza) (Server IDS
Mannheim> Online-Anwendungen >) hypermedia.ids-mannheim.de
(Współautorzy: Edyta Błachut, Alina Jurasz, Artur Tworek, 2011)
[email protected] Propädeutische Grammatik. Aus polnischer Sicht.
Moduł: Das Präsens. (Opracowanie polskiej jednostki tematycznej,
ćwiczeń i komentarza) (Server IDS Mannheim> Online-Anwendungen
>) hypermedia.ids-mannheim.de (Współautorzy: Edyta Błachut, Alina
Jurasz, Artur Tworek, 2011)
[email protected] Propädeutische Grammatik. Aus polnischer Sicht.
Moduł: Das Präteritum. (Opracowanie polskiej jednostki tematycznej,
ćwiczeń i komentarza) (Server IDS Mannheim> Online-Anwendungen
>) hypermedia.ids-mannheim.de (Współautorzy: Edyta Błachut, Alina
Jurasz, Artur Tworek, 2011)
[email protected] Propädeutische Grammatik. Aus polnischer Sicht.
Moduł: Das Futur. (Opracowanie polskiej jednostki tematycznej,
ćwiczeń i komentarza) (Server IDS Mannheim> Online-Anwendungen
>) hypermedia.ids-mannheim.de (Współautorzy: Edyta Błachut, Alina
Jurasz, Artur Tworek, 2011)
[email protected] Propädeutische Grammatik. Aus polnischer Sicht. Moduł:
Das Präsensperfekt. (Opracowanie polskiej jednostki tematycznej,
ćwiczeń i komentarza) (Server IDS Mannheim> Online-Anwendungen
>) hypermedia.ids-mannheim.de (Współautorzy: Edyta Błachut, Alina
Jurasz, Artur Tworek, 2011)
[email protected] Propädeutische Grammatik. Aus polnischer Sicht. Moduł:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Präteritumperfekt. (Opracowanie polskiej jednostki tematycznej,
ćwiczeń i komentarza) (Server IDS Mannheim> Online-Anwendungen
>) hypermedia.ids-mannheim.de (Współautorzy: Edyta Błachut, Alina
Jurasz, Artur Tworek, 2011)
[email protected] Propädeutische Grammatik. Aus polnischer Sicht. Moduł:
Das Futurperfekt. (Opracowanie polskiej jednostki tematycznej,
ćwiczeń i komentarza) (Server IDS Mannheim> Online-Anwendungen
>) hypermedia.ids-mannheim.de (Współautorzy: Edyta Błachut, Alina
Jurasz, Artur Tworek, 2011)
[email protected] Propädeutische Grammatik. Aus polnischer Sicht.
Moduł: Wortstellung. (Opracowanie polskiej jednostki tematycznej,
ćwiczeń i komentarza) (Server IDS Mannheim> Online-Anwendungen
>) hypermedia.ids-mannheim.de (Współautorzy: Edyta Błachut, Alina
Jurasz, Artur Tworek, 2012)
[email protected] Propädeutische Grammatik. Aus polnischer Sicht. Moduł:
Satzklammer und Stellungsfelder. (Opracowanie polskiej jednostki
tematycznej, ćwiczeń i komentarza) (Server IDS Mannheim> OnlineAnwendungen >) hypermedia.ids-mannheim.de (Współautorzy:
Edyta Błachut, Alina Jurasz, Artur Tworek, 2012)
[email protected] Propädeutische Grammatik. Aus polnischer Sicht. Moduł:
Wortstellung im Vorfeld. (Opracowanie polskiej jednostki tematycznej,
ćwiczeń i komentarza) (Server IDS Mannheim> Online-Anwendungen
>) hypermedia.ids-mannheim.de (Współautorzy: Edyta Błachut, Alina
Jurasz, Artur Tworek, 2012)
[email protected] Propädeutische Grammatik. Aus polnischer Sicht.
Moduł: Wortstellung im Mittelfeld. (Opracowanie polskiej jednostki
tematycznej, ćwiczeń i komentarza) (Server IDS Mannheim> OnlineAnwendungen >) hypermedia.ids-mannheim.de (Współautorzy:
Edyta Błachut, Alina Jurasz, Artur Tworek, 2012)
[email protected] Propädeutische Grammatik. Aus polnischer Sicht.
Moduł: Wortstellung im Nachfeld. (Opracowanie polskiej jednostki
tematycznej, ćwiczeń i komentarza) (Server IDS Mannheim> OnlineAnwendungen >) hypermedia.ids-mannheim.de (Współautorzy:
Edyta Błachut, Alina Jurasz, Artur Tworek, 2012)
[email protected] Propädeutische Grammatik. Aus polnischer Sicht.
Moduł: Wortstellung in Außenfeldern. (Opracowanie polskiej jednostki
tematycznej, ćwiczeń i komentarza) (Server IDS Mannheim> OnlineAnwendungen >) hypermedia.ids-mannheim.de (Współautorzy:
Edyta Błachut, Alina Jurasz, Artur Tworek, 2012)
Studia Linguistica XXXI, (=Acta Universitatis Wratislaviensis No
3464), Wrocław 2012, str. 172 (redakcja tomu, współwydawcy Edyta
Błachut, Artur Tworek).
Studia Linguistica XXXII, (=Acta Universitatis Wratislaviensis No
3551), Wrocław 2013, str. 211 (redakcja tomu, współwydawcy Edyta
Błachut, Artur Tworek).

Podobne dokumenty