Generuj PDF - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Komentarze

Transkrypt

Generuj PDF - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Źródło:
http://www.pwsz.konin.bip-e.pl/kon/zamowienia-publiczne/przetargi/rok-2016/8137,OGLOSZENIE-O-ZAMOWIENIU-Swiadczeni
e-korporacyjnych-uslug-telefonicznych-na-bazie.html
Wygenerowano: Czwartek, 2 marca 2017, 16:04
Piątek, 15 kwietnia 2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Świadczenie korporacyjnych
usług telefonicznych na bazie technologii GSM z
funkcjonalnością centrali wirtualnej
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.pwsz.konin.bip-e.pl
Konin: Świadczenie korporacyjnych usług telefonicznych na bazie technologii GSM z funkcjonalnością centrali
wirtualnej.
Numer ogłoszenia: 41989 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa , ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin, woj. wielkopolskie, tel. 063
2497222, 2497202, faks 063 2497201.
●
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.konin.bip-e.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie korporacyjnych usług telefonicznych na bazie
technologii GSM z funkcjonalnością centrali wirtualnej..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest instalacja i
obsługa wirtualnej centrali GSM oraz świadczenie usług telefonicznych dla PWSZ w Koninie. Zamówienie obejmuje również
serwis techniczny, prace konserwacyjne przez cały okres trwania umowy oraz szkolenie w zakresie obsługi, zarządzania i
eksploatacji systemu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Przy realizacji zadania: 1.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu
zamówienia, 2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 3. Ustalenia i decyzje dotyczące
wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy, 4.
Wymagane jest określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla
sprawnego i terminowego wykonania zamówienia..
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
●
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
●
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy PZP.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.20.00.00-8, 64.21.00.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga by oferta zabezpieczona były wadium w wysokości 3.900 zł PLN. 1.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium musi być wniesione w jednej z form określonych
w art. 45 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy je wpłacić
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Kredyt Bank S.A. 22150014611214600147750000 z zaznaczeniem:
Wadium w przetargu nieograniczonym na zadanie pod nazwą: Świadczenie korporacyjnych usług telefonicznych na bazie
technologii GSM z funkcjonalnością centrali wirtualnej. Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wniesione najpóźniej do
godz. 10:30 w dniu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu należy złożyć w oryginale w
siedzibie Zamawiającego u Kwestora w pok. 129 w terminie określonym w rozdziale VIII pkt. 3 SIWZ, a uwierzytelnioną za
zgodność z oryginałem kopię wadium załączyć do oferty.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH
WARUNKÓW
●
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
❍
Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
●
III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
❍
Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , wykonywał bądź wykonuje co
najmniej 3 usługi telefoniczne na bazie technologii GSM z funkcjonalnością centrali wirtualnej za łączną kwotę brutto
min. 150 tys. zł każda z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te usługi zostały lub są wykonywane należycie.
●
III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
❍
●
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
❍
●
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
❍
Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 200 tys. zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU
NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
●
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
●
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług,
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
●
określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń,
w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Wykaz świadczonych usług telefonicznych na bazie technologii GSM z funkcjonalnością centrali wirtualnej w zakresie
niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania lub wykonywania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi
zostały lub są wykonywane należycie.;
●
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
●
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
●
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których
będzie dysponował wykonawca:
●
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
●
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
●
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
●
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;
●
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
●
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
●
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
●
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
●
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów,
które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
●
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
●
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
●
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
●
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;
●
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
●
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
●
1 - Cena - 90
●
2 - Termin realizacji zamówienia - 10
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.pwsz.konin.bip-e.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Koninie Ul. Przyjaźni 1 pok. 117 62-510 Konin.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.04.2016 godzina
12:00, miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Ul. Przyjaźni 1 pok. 101 Sekretariat Kanclerza 62-510 Konin.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być
przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Załączniki do strony
SIWZ Data publikacji 15.04.2016 13:00 479.78 KB
Załącznik nr 1 do SIWZ Data publikacji 15.04.2016 13:00 233.02 KB
Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach Data publikacji 22.04.2016 12:26 234.55 KB
Załącznik nr 2 do SIWZ Data publikacji 15.04.2016 13:00 8.87 KB
Załącznik nr 3 do SIWZ Data publikacji 15.04.2016 13:00 10.31 KB
Załącznik nr 4 do SIWZ Data publikacji 15.04.2016 13:00 10.89 KB
Załącznik nr 5 do SIWZ Data publikacji 15.04.2016 13:00 10.83 KB
Załącznik nr 6 do SIWZ Data publikacji 15.04.2016 13:00 11.75 KB
Załącznik nr 7 do SIWZ Data publikacji 15.04.2016 13:00 12.04 KB
Załącznik nr 8 do SIWZ Data publikacji 15.04.2016 13:00 7.72 KB
Załącznik nr 9 do SIWZ Data publikacji 15.04.2016 13:00 286.07 KB
Załącznik nr 9 do SIWZ po zmianach Data publikacji 22.04.2016 12:27 288.64 KB
Załącznik nr 10 do SIWZ Data publikacji 15.04.2016 13:00 5.9 KB
Pytania i odpowiedzi Data publikacji 22.04.2016 12:26 2.88 MB
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Data publikacji 26.04.2016 08:34 339.64 KB
Metadane
Data publikacji 15.04.2016
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mgr Anna Kruszyńska
Osoba udostępniająca informację:
mgr Anna Kruszyńska
Osoba modyfikująca informację:

Podobne dokumenty