TA230 Instrukcja_2007-03

Komentarze

Transkrypt

TA230 Instrukcja_2007-03
TABLICA OSTRZEGAWCZA
TA
OPTYCZNO-AKUSTYCZNA
T2000
NADMIAR SPALIN
OPUSCIC GARAZ
Optyczno-akustyczne tablice ostrzegawcze typu TA przeznaczone s¹ do
pracy w systemach alarmowych jako urz¹dzenia ostrzegaj¹ce o powsta³ym
zagro¿eniu zatruciem za pomoc¹ pulsacyjne podœwietlanego komunikatu
ostrzegawczego i generowanego (opcjonalnie) sygna³u dŸwiêkowego.
ZASADA DZIA£ANIA
Tablice dedykowane s¹ do systemu detekcji tlenku wêgla COMAG. Generowanie
komunikatu nastêpuje po wykryciu stê¿enia tlenku wêgla i za³¹czeniu styku progu
alarmowego. Podœwietlanie napisu i sygna³ dŸwiêkowy za³¹czany jest
z czêstotliwoœci¹ 1 Hz i wspó³czynnikiem wype³nienia 50%. Zastosowanie przetwornika
piezoelektrycznego, gwarantuje uzyskanie dŸwiêku o minimalnym natê¿eniu 100dB/0,1m.
Podœwietlany napis charakteryzuje siê du¿¹ jasnoœci¹ œwiecenia i wysokim kontrastem.
Zastosowanie diod LED do podœwietlania gwarantuje d³ug¹ pracê bez obni¿enia jasnoœci.
ZESTAWIENIE TYPÓW
T2001
T2002
T2003
T2004
T2005
T2006
T2007
T2008
TA230.WW-1
TA230-ZW-1
TA12.WW-1
TA12.ZW-1
TA230-S.WW-1
TA230-S.ZW-1
TA12-S.WW-1
TA12-S.ZW-1
tablica ostrzegawcza
tablica ostrzegawcza
tablica ostrzegawcza
tablica ostrzegawcza
tablica ostrzegawcza
tablica ostrzegawcza
tablica ostrzegawcza
tablica ostrzegawcza
"NADMIAR SPALIN - OPUŒCIÆ GARA¯", zasilanie: 230VAC, jednostronna
"NADMIAR SPALIN - ZAKAZ WJAZDU”, zasilanie: 230VAC, jednostronna
"NADMIAR SPALIN - OPUŒCIÆ GARA¯", zasilanie: 12VDC, jednostronna
"NADMIAR SPALIN - ZAKAZ WJAZDU", zasilanie: 12VDC, jednostronna
"NADMIAR SPALIN - OPUŒCIÆ GARA¯", zasilanie: 230VAC, jednostronna, sygnalizacja akustyczna
"NADMIAR SPALIN - ZAKAZ WJAZDU", zasilanie: 230VAC, jednostronna, sygnalizacja akustyczna
"NADMIAR SPALIN - OPUŒCIÆ GARA¯", zasilanie: 12VDC, jednostronna, sygnalizacja akustyczna
"NADMIAR SPALIN - ZAKAZ WJAZDU", zasilanie: 12VDC, jednostronna, sygnalizacja akustyczna
T2010
T2011
T2012
T2013
T2014
T2015
T2016
T2017
TA230.WW-2
TA230-ZW-2
TA12.WW-2
TA12.ZW-2
TA230-S.WW-2
TA230-S.ZW-2
TA12-S.WW-2
TA230-S.ZW-2
tablica ostrzegawcza
tablica ostrzegawcza
tablica ostrzegawcza
tablica ostrzegawcza
tablica ostrzegawcza
tablica ostrzegawcza
tablica ostrzegawcza
tablica ostrzegawcza
"NADMIAR SPALIN - OPUŒCIÆ GARA¯", zasilanie: 230VAC, dwustronna
"NADMIAR SPALIN - ZAKAZ WJAZDU", zasilanie: 230VAC, dwustronna,
"NADMIAR SPALIN - OPUŒCIÆ GARA¯", zasilanie: 12VDC, dwustronna
"NADMIAR SPALIN - ZAKAZ WJAZDU", zasilanie: 12VDC, dwustronna,
"NADMIAR SPALIN - OPUŒCIÆ GARA¯", zasilanie: 230VAC, dwustronna, sygnalizacja akustyczna
"NADMIAR SPALIN - ZAKAZ WJAZDU", zasilanie: 230VAC, dwustronna, sygnalizacja akustyczna
"NADMIAR SPALIN - OPUŒCIÆ GARA¯", zasilanie: 12VDC, dwustronna, sygnalizacja akustyczna
"NADMIAR SPALIN - ZAKAZ WJAZDU”, zasilanie: 12VDC, dwustronna, sygnalizacja akustyczna
Inne typy i napisy na zamówienie.
MONTA¯ I POD£¥CZENIE
Poni¿sze schematy ilustruj¹ sposób pod³¹czenia tablicy dla napiêcia 12V i 230 V.
12V DC
-
-
+
NIEBIESKI
+ BRAZOWY
NC COM NO
NC COM NO
NC COM NO
ALARM 2
ALARM 2
ALARM 2
Rys. 1 Pod³¹czenie tablicy do kilku detektorów COMA-G.1 dla napiêcia 12V.
+
-
-
+
+
-
+
-
Rys. 2 Pod³¹czenie kilku tablic do jednej linii zasilanej napiêciem 12V.
1/2
u Sensor Tech u ul.Kamieñskiego 201-219
u 51-126 Wroc³aw u tel/fax. +48 71 3276212 u e-mail:[email protected]
u www.sensortech.com.pl
TABLICA OSTRZEGAWCZA
OPTYCZNO-AKUSTYCZNA
TA
T2000
N
230V AC
L
NC COM NO
NC COM NO
NC COM NO
ALARM 2
ALARM 2
ALARM 2
N
NIEBIESKI
L
BRAZOWY
Rys. 3 Pod³¹czenie tablicy do kilku detektorów COMA-G.1 dla napiêcia 230V
L
N
N
L
L
N
L
N
Rys. 4 Pod³¹czenie kilku tablic do jednej linii zasilaj¹cej dla napiêcia 230 V
DANE TECHNICZNE
Napiêcia zasilania ................................. 230 VAC (-15%, +10%) 50 Hz
Opcjonalne napiêcia zasilania ............... 11-15 VDC / 9 13 VAC, 50 Hz
Moc .................................................................................................4 W
Klasa ochronnoœci................................................................................II
Stopieñ ochrony.........................................................................IP42/20
Rozstaw haków mocuj¹cych..........................340mm(C8)/554mm(C4)
Wymiary................................................................... 575 x 215 x 90 mm
Czêstotliwoœæ b³ysków .................................................................. 1Hz
Wspó³czynnik wype³nienia b³ysków ................................................50%
Natê¿enie dŸwiêku ............................................................ 100dB/0,1m
Przewody przy³¹czeniowe maks......................................... 2 x 1,5 mm2
Temperatura u¿ytkowania .......................................... -15°C do +40°C
Masa ..........................................................................................1,51 kg
Wymiary w mm:
90
NADMIAR SPALIN
185
210
575
90
OPUŒCIÆ GARA¯
575
2/2
u Sensor Tech u ul.Kamieñskiego 201-219
u 51-126 Wroc³aw u tel/fax. +48 71 3276212 u e-mail:[email protected]
u www.sensortech.com.pl

Podobne dokumenty