Wers WYK Prok Rej .ath KSIĄśKA PRZEDMIARÓW Lp. Podstawa

Komentarze

Transkrypt

Wers WYK Prok Rej .ath KSIĄśKA PRZEDMIARÓW Lp. Podstawa
Wers WYK Prok Rej .ath
Lp.
1
1
d.1
KSIĄśKA PRZEDMIARÓW
Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
ROBOTY DEMONTAśOWE INSTALACJI SANIT
KNR-W 4-02 DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkownego wraz z zaworami o śr. 15-20 mm m
0120-01
49.5
m
2 KNR-W 4-02 DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 25-32 mm
d.1 0120-02
15.5
m
3 KNR-W 4-02 DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 40-50 mm
d.1 0120-03
31.5
m
4 KNR-W 4-02 DemontaŜ hydrantu ściennego o śr. 52 mm
d.1 0139-02
5
szt.
5 KNR-W 4-02 DemontaŜ skrzynki hydrantowej ściennej
d.1 0139-05
5
szt.
6 KNR-W 4-02 DemontaŜ węŜa hydrantowego gumowego lub parcianego
d.1 0139-07
5
szt.
7 KNR-W 4-02 DemontaŜ baterii umywalkowej lu zmywakowej
d.1 0141-01
18
szt.
8 KNR-W 4-02 DemontaŜ bateri natryskowej
d.1 0141-03analogia
2
szt.
9 KNR-W 4-02 DemontaŜ termy elektrycznej - V- 200ltr
d.1 0152-05
1
szt.
m
m
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
10 KNR-W 4-02 DemontaŜ rurociągu Ŝeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach m
d.1 0229-04
budynku
37.5
m
11 KNR-W 4-02 DemontaŜ rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku
d.1 0229-07
8.5
m
12 KNR-W 4-02 DemontaŜ rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku
d.1 0229-08
3.8
m
13 KNR-W 4-02 DemontaŜ podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 32-40 mm
d.1 0232-05
11
szt.
14 KNR-W 4-02 DemontaŜ podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm
d.1 0232-06
9
szt.
15 KNR-W 4-02 DemontaŜ podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm
d.1 0232-08
8
szt.
m
m
szt.
szt.
szt.
16 KNR-W 4-02 DemontaŜ wpustu Ŝeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 szt.
d.1 0233-02
mm
2
szt.
17 KNR-W 4-02 DemontaŜ urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły- kpl.
d.1 0234-04
wowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych
7
kpl.
18 KNR-W 4-02 DemontaŜ urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły- kpl.
d.1 0234-06
wowych - umywalka
11
kpl.
-1-
Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 3417 dla Jerzy Wojtowicz
Poszcz
Razem
49.500
RAZEM
49.500
15.500
RAZEM
15.500
31.500
RAZEM
31.500
5.000
RAZEM
5.000
5.000
RAZEM
5.000
5.000
RAZEM
5.000
18.000
RAZEM
18.000
2.000
RAZEM
2.000
1.000
RAZEM
1.000
37.500
RAZEM
37.500
8.500
RAZEM
8.500
3.800
RAZEM
3.800
11.000
RAZEM
11.000
9.000
RAZEM
9.000
8.000
RAZEM
8.000
2.000
RAZEM
2.000
7.000
RAZEM
7.000
11.000
Wers WYK Prok Rej .ath
Lp.
Podstawa
KSIĄśKA PRZEDMIARÓW
Opis i wyliczenia
j.m.
19 KNR-W 4-02 DemontaŜ urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły- kpl.
d.1 0234-07
wowych - natryski
2
kpl.
20 KNR-W 4-02 DemontaŜ urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły- kpl.
d.1 0234-08
wowych - ustęp z miską porcelanową
8
kpl.
21 KNR-W 4-02 DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm
d.1 0506-01
175.5
m
22 KNR-W 4-02 DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm
d.1 0506-02
162
m
23 KNR-W 4-02 DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm
d.1 0506-03
53.5
m
24 KNR-W 4-02 DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm
d.1 0506-04
33
m
25 KNR-W 4-02 DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm
d.1 0506-05
53.5
m
26 KNR-W 4-02 DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 65-80 mm
d.1 0506-06
30.5
m
27 KNR-W 4-02 DemontaŜ zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm
d.1 0512-01
52
szt.
m
m
m
m
m
m
szt.
28 KNR-W 4-02 DemontaŜ zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniu kołnierzowym o śr. szt.
d.1 0513-05
65-80 mm
2
szt.
29 KNR-W 4-02 DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA - ilość eled.1 0520-05
mentów do 12
14
kpl.
30 KNR-W 4-02 DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA - ilość eled.1 0520-06
mentów do 16
17
kpl.
31 KNR-W 4-02 DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA - ilość eled.1 0520-06mentów powyŜej 16
analogia
9
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
32 KNR-W 4-02 DemontaŜ grzejników z rur stalowych oŜebrowanych dwurzędowych G-2 o dłu- szt.
d.1 0522-03
gości 0.5-2.0 m
4
szt.
33 KNR-W 4-02 DemontaŜ grzejników z rur stalowych oŜebrowanych trzyrzędowych G-3 o dłu- szt.
d.1 0522-05
gości 0.5-2.0 m
3
szt.
34 KNR-W 4-02 DemontaŜ grzejników z rur stalowych oŜebrowanych czterorzędowych G-4 o
d.1 0522-07
długości 0.5-2.0 m
1
szt.
35 KNR-W 4-02 DemontaŜ grzejników z rur stalowych oŜebrowanych czterorzędowych G-4 o
d.1 0522-08długości 2.5-3.0 m
g-5/1,0m=1 szt policzono 1,25 szt , G-6/1,0m=3 szt policzono 7,2 szt razem
analogia
8,45szt
8.45
szt.
36 KNR-W 4-02 DemontaŜ zbiornika odpowietrzającego o pojemności do 10.0 dm3
d.1 0519-05
szt.
-2-
Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 3417 dla Jerzy Wojtowicz
szt.
szt.
Poszcz
RAZEM
Razem
11.000
2.000
RAZEM
2.000
8.000
RAZEM
8.000
175.500
RAZEM
175.500
162.000
RAZEM
162.000
53.500
RAZEM
53.500
33.000
RAZEM
33.000
53.500
RAZEM
53.500
30.500
RAZEM
30.500
52.000
RAZEM
52.000
2.000
RAZEM
2.000
14.000
RAZEM
14.000
17.000
RAZEM
17.000
9.000
RAZEM
9.000
4.000
RAZEM
4.000
3.000
RAZEM
3.000
1.000
RAZEM
1.000
8.450
RAZEM
8.450
Wers WYK Prok Rej .ath
Lp.
Podstawa
KSIĄśKA PRZEDMIARÓW
Opis i wyliczenia
1
37 KNP 01
d.1 1A02-01.05
38 KNP 01
d.1 1A02-03.05
39 KNP 01
d.1 1A02-04.05
40 KNP 01
d.1 1A02-05.05
41 KNP 01
d.1 1A01-01.01
42 KNP 01
d.1 1A01-03.01
43 KNP 01
d.1 1A01-04.01
44 KNP 01
d.1 1A01-05.01
45 KNR 4-04
d.1 1107-01
46 KNR 4-04
d.1 1107-04
j.m.
szt.
Ręczne przenoszenie rur stalowych o cięŜarze do 25 kg na odległość do 10 m t
w jednym poziomie
-rury stal fi 15-20- 49,5x1,285=63,6kg+rury stal fi 25-32-15,5x2,59=40,1kg+rury
stal fi40-50-31,5x3,77=118,8kg+rury Ŝel fi 50-100 37,5x5,5kg=206,3kg+rury
stal fi 15-175,5x1,13=198,3kg+rury stal fi 20 -162x1,44=233,3kg+rury stal fi 2553,5x2,19=117,2kg+rury stal
fi 32-33x2,99=98,7kg+rury stal fi 40-50- 53,5x3,135=167,7kg +skrzynki hydr
5x2,5kg=12,5kg+terma=35kg RAZEM 1291,5kg
1.2915
t
Ręczne przenoszenie rur stalowych o cięŜarze do 25 kg - dodatek za kaŜde
dalsze 10 m przeniesienia w poziomie
1.2915
t
t
Ręczne przenoszenie grzejników Ŝeliwnych o cięŜarze do 25 kg - dodatek za
kaŜde dalsze 10 m przeniesienia w poziomie
4.484
t
Ręczne przenoszenie grzejników Ŝeliwnych o cięŜarze do 25 kg - dodatek za
kaŜde 10 m przeniesienia w warunkach utrudnionych
4.484
t
Ręczne przenoszenie grzejników Ŝeliwnych o cięŜarze do 25 kg - dodatek za
kaŜdy 1 m wysokości wnoszenia średnia wysokość 6 m
Krotność = 6
4.484
t
Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km na 7 km
5.776
t
t
t
t
t
Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kaŜdy rozpoczęty km t
ponad 1 km
Krotność = 6
5.776
t
2 INSTALACJA KANALIZACJI
47 KNR-W 4-01 Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości m3
d.2 0212-01do 15 cm- rozkucia posadzki w piwnicach na podłączenia kanalizacji - PK1-0,
7m2+K2 0,7m2 +piony PK1 i PK2 3,5m2 +podłączenie Zl -2,0m2 razem 6,9m2
analogia
x 0,1 =0,69m3
0.69
m3
-3-
Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 3417 dla Jerzy Wojtowicz
1.292
RAZEM
1.292
1.292
RAZEM
1.292
1.292
RAZEM
1.292
1.292
RAZEM
1.292
4.484
RAZEM
4.484
4.484
RAZEM
4.484
4.484
RAZEM
4.484
4.484
RAZEM
4.484
5.776
RAZEM
5.776
5.776
RAZEM
5.776
0.690
RAZEM
0.690
16.000
RAZEM
16.000
50.000
RAZEM
50.000
50.000
RAZEM
50.000
m
m
49 KNR-W 4-01 Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu Ŝwirowe- szt.
d.2 0208-03
go o grubości do 30 cm
-przebicia przez stropy dla pionów CO oraz rur przyłącznych grzejników
50
szt.
50 KNR-W 4-01 Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
d.2 0206-01
głębokości do 10 cm
50
1.000
t
Ręczne przenoszenie grzejników Ŝeliwnych o cięŜarze do 25 kg na odległość t
do 10 m w jednym poziomie - grzejniki Ŝeliwne suma 560 elementów a 7,5 kg=
4200kg+ grzejniki G -suma 35,5 mb x8kg=284kg RAZEM 4484 kg
4.484
t
48 KNR-W 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ced.2 0338-01
mentowo-wapiennej dla rur przyłącznych fi 32 i f1 50
16
Razem
t
Ręczne przenoszenie rur stalowych o cięŜarze do 25 kg - dodatek za kaŜde 10 t
m przeniesienia w warunkach utrudnionych
1.2915
t
Ręczne przenoszenie rur stalowych o cięŜarze do 25 kg - dodatek za kaŜdy 1
m wysokości wnoszenia średnia wysokość 6 m
Krotność = 6
1.2915
Poszcz
1.000
RAZEM
szt.
szt.
Wers WYK Prok Rej .ath
KSIĄśKA PRZEDMIARÓW
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
51 KNR-W 4-01 Uzupełnienie niezbrojonych ław i stóp fundamentowych z betonu monolityczd.2 0203-01
nego - objętość elementu do 0.5 m3- naprawa posadzki betonowej w piwnicy
po rozkuciach
z.sz.2.6.
9905-01
0.69
j.m.
m3
m3
52 KNR-W 4-01 Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen- m2
d.2 0332-07
towo-wapienne - wnęka pod hydrant
0.7*0.65
m2
53 KNR-W 4-01 Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłoŜu z
d.2 0707-01
cegieł lub betonowym we wnękach na liczniki o powierzchni 0.5 m2 i głębok.
0.4 m - otynkowanie wnęki hydrantu
{ (0.7*2+0.65*2+0.7*0.65)}*0.25 +0.455
szt.
54 KNR-W 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w ścianach z cegieł
d.2 0326-01
16
m
szt.
m
55 KNR-W 4-01 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku m3
d.2 0106-01
z odrzuceniem na odległość do 3 m- dla podłączęń pionów PK1 i 2 oraz K1iK2
, Zl - 6,9m2x1,2=8,28m3
8.28
m3
56 KNR-W 4-01 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku m3
d.2 0106-03
- zasypanie ziemią z ukopów
8.28
m3
57 KNR-W 2-15 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz m
d.2 0203-03
budynków o połączeniach wciskowych
7.5
m
58 Wycena
d.2 własna
przełączenia kanalizacji podczas remontu
szt
12
szt
59 KNR-W 2-15 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 32 mm na ścianach w budynkach nied.2 0208-05
mieszkalnych o połączeniach klejonych
12.1
m
60 KNR-W 2-15 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nied.2 0208-01
mieszkalnych o połączeniach wciskowych -przyziemie+parter+Ip+IIp+poddasze
31.6
m
61 KNR-W 2-15 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach nied.2 0208-02
mieszkalnych o połączeniach wciskowych
3.9
m
m
m
m
62 KNR-W 2-15 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niem
d.2 0208-03
mieszkalnych o połączeniach wciskowych - przyziemie+parter +Ip+iiP+poddasze+ piony PK1 PK2 + muszle uustępowe
46.5
m
63 KNR-W 2-15 Rurociągi z PVC klasy S kanalizacyjne o śr. 160/4,7 mm w gotowych wykod.2 0203-04
pach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
3.8
64 KNNR 8
d.2 0205-08analogia
65 KNNR 8
d.2 0205-08
m
szt
podej.
67 KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączed.2 0211-01
niach wciskowych-wpusty ściekowe 2szt+zlewy 3szt
5
podej.
Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 3417 dla Jerzy Wojtowicz
0.690
RAZEM
0.690
0.455
RAZEM
0.455
1.244
RAZEM
1.244
16.000
RAZEM
16.000
8.280
RAZEM
8.280
8.280
RAZEM
8.280
7.500
RAZEM
7.500
12.000
RAZEM
12.000
12.100
RAZEM
12.100
31.600
RAZEM
31.600
3.900
RAZEM
3.900
46.500
RAZEM
46.500
3.800
RAZEM
3.800
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
12.000
RAZEM
12.000
szt
66 KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 32 mm o połączed.2 0211-04
niach klejonych - umywalki 9 szt + 3pisuary
12
-4-
Razem
m
Wstawienie trójnika Ŝeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr.150 mm
szt
uszczelnionego zaprawą cementową- wstawienie kształtki przejściowej Ŝeliwo
fi150/PCV fi160
1
szt
Wstawienie trójnika Ŝeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr.150 mm
uszczelnionego zaprawą cementową - dla podłączenia Zl
1
Poszcz
podej.
podej.
5.000
Wers WYK Prok Rej .ath
Lp.
Podstawa
KSIĄśKA PRZEDMIARÓW
Opis i wyliczenia
68 KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączed.2 0211-03
niach wciskowych-muszle ustępowe
8
j.m.
Razem
5.000
podej.
podej.
69 KNR-W 2-15 Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawą cementową szt.
d.2 0212-06
o śr. 160 mm
2
szt.
70 KNR-W 2-15 Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
d.2 0218-01
2
szt.
71 KNR-W 2-15 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm Zlewy-3szt
d.2 0218-02
3
szt.
72 KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych
d.2 0222-03
2
szt.
73 KNR-W 2-15 Zlewy Ŝeliwne
d.2 0229-01
1
szt.
74 KNR-W 2-15 Zlewozmywaki Ŝeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce
d.2 0229-05
2
szt.
75 KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
d.2 0230-02
8
kpl.
76 KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem- umyd.2 0230-01
walka dla niepełnosprawnych
1
kpl.
77 KNR-W 2-15 Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
d.2 0233-03
7
kpl.
78 KNR-W 2-15 Ustępy z zaworem spłukującym-dla niepełnosprawnych
d.2 0233-05
1
kpl.
79 KNR-W 2-15 Pisuarypojedyncze z zaworem spłukującym
d.2 0234-02
2
kpl.
80 KNNR 2
d.2 1301-02analogia
Poszcz
RAZEM
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
8.000
RAZEM
8.000
2.000
RAZEM
2.000
2.000
RAZEM
2.000
3.000
RAZEM
3.000
2.000
RAZEM
2.000
1.000
RAZEM
1.000
2.000
RAZEM
2.000
8.000
RAZEM
8.000
1.000
RAZEM
1.000
7.000
RAZEM
7.000
1.000
RAZEM
1.000
2.000
RAZEM
2.000
4.000
RAZEM
4.000
3.000
RAZEM
3.000
62.400
RAZEM
62.400
19.800
RAZEM
19.800
18.100
RAZEM
18.100
Pochwyty stalowe na wspornikach-montaŜ pochwytów dla niepełnosprawnych szt
- 2 szt dla WC + 2 szt - umywalka
4
szt
3 INSTALACJA WODY ZIMNEJ CIEPŁEJ i CYRKULACJI
81 KNR-W 4-01 Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu Ŝwirowe- szt.
d.3 0208-03
go o grubości do 30 cm
3
szt.
82 S 215 0600- Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm
d.3 01
na ścianach w budynkach niemieszkalnych
62.4
m
83 S 215 0600- Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm
d.3 02
na ścianach w budynkach niemieszkalnych
19.8
m
84 S 215 0600- Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 32 mm
d.3 03
na ścianach w budynkach niemieszkalnych
18.1
m
85 S 215 0600- Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 40 mm
d.3 04
na ścianach w budynkach niemieszkalnych
m
-5-
Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 3417 dla Jerzy Wojtowicz
m
m
m
Wers WYK Prok Rej .ath
Lp.
Podstawa
KSIĄśKA PRZEDMIARÓW
Opis i wyliczenia
8.9
j.m.
m
86 KNR-W 4-01 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemen- szt.
d.3 0335-08
towo-wapiennej
28
szt.
87 KNR-W 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ced.3 0338-01
mentowo-wapiennej
45
m
89 KNR-W 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w ścianach z cegieł
d.3 0326-01
45
m
90 KNR-W 4-01 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.
d.3 0325-02
28
szt.
m
szt.
91 KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych szt.
d.3 0130-05
o śr. nominalnej 40 mm
2
szt.
92 KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych szt.
d.3 0130-06
o śr. nominalnej 50 mm
1
szt.
93 KNR INSFiltr osadnikowy siatkowy o śr.nom 40 mm- montaŜ zaworu antyskaŜeniowego szt.
d.3 TAL 0111EA251fi 32
05-analogia
1
szt.
94 KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o kpl.
d.3 0122-05
śr. nominalnej 40 mm w rurociągach stalowych
1
kpl.
95 KNR-W 2-15 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwinto- m
d.3 0106-01
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych -piwnica
6.8
m
Rurociągi PEX Al o śr. 20 mm odgałęzienia od pionu i doprowadzenia do
urządzeń sanitarnych na kondygnacjach
62
97 KNR INSZawór przelotowy i zwrotny kulowy wodociągowy gwintowany o śr.nom. 15
d.3 TAL 0109-01 mm-kulowy
20
m
szt.
100 KNR INSZawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 32 mm-kulowy szt.
d.3 TAL 0109-04
1
szt.
28.000
45.000
RAZEM
45.000
3.000
RAZEM
3.000
45.000
RAZEM
45.000
28.000
RAZEM
28.000
2.000
RAZEM
2.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
6.800
RAZEM
6.800
62.000
RAZEM
62.000
20.000
RAZEM
20.000
1.000
RAZEM
1.000
2.000
RAZEM
2.000
1.000
RAZEM
1.000
2.000
RAZEM
2.000
46.000
RAZEM
46.000
szt.
szt.
102 KNR INSPodejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, miesza- szt.
d.3 TAL 0105-01 czy itp.) o śr.nom. 15 mm
46
szt.
Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 3417 dla Jerzy Wojtowicz
28.000
RAZEM
szt.
99 KNR INSZawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 25 mm-kulowy szt.
d.3 TAL 0109-03
2
szt.
-6-
8.900
m
98 KNR INSZawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 20 mm-kulowy szt.
d.3 TAL 0109-02
1
szt.
101 KNR INSZawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 40 mm
d.3 TAL 0109-05
2
Razem
m
88 KNR-W 4-01 Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w stropach i ścianach przy szt.
d.3 0206-01
głębokości do 10 cm
uwaga
p.tab.
3
szt.
96 KNR 0-13
d.3 0128-01
Poszcz
8.900
RAZEM
Wers WYK Prok Rej .ath
KSIĄśKA PRZEDMIARÓW
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
103 KNR INSPodejście dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne metalowe
d.3 TAL 0105-09
8
j.m.
szt.
104 KNR-W 2-15 Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm z złączką do węŜa
d.3 0135-01
12
szt.
szt.
szt.
105 KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 szt.
d.3 0137-03
mm
7
szt.
106 KNR-W 2-15 Baterie lekarskie o śr. nominalnej 15 mm-dla niepełnosprawnych
d.3 0137-04analogia
1
szt.
107 KNR-W 2-15 Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
d.3 0137-02
3
szt.
108 KNR INSPodejście dopływowe do baterii umywalkowych i zlewozmywak elastyczne
d.3 TAL 0105metalowe
09-analogia
24
szt.
109 KNR INSZawór lub kurek o śr.nom. 15 mm odcinający przyłącza w oplocie
d.3 TAL 020602-analogia
24
szt.
110 Wycena
d.3 własna
Przełączenia instalacji wodnych w trakcie remontu
szt.
8
szt.
111 KNR INSPłukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych - rurociąg o
d.3 TAL 0108-02 śr.zew.do 76 mm
178
szt.
szt.
szt.
szt.
114 KNR 0-34
d.3 0101-04
m
Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- m
mi gr.6 mm (C) -podejścią w bruzdach dla fi 20/2 i fi 15
124.4
m
Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- m
mi gr.9 mm
53.6
m
4 INSTALACJA HYDRANTÓW
115 KNR-W 4-01 Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu Ŝwirowe- szt.
d.4 0208-03
go o grubości do 30 cm
4
szt.
116 KNR-W 4-01 Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
d.4 0206-01
głębokości do 10 cm
4
szt.
118 KNR-W 2-15 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach gwinto- m
d.4 0106-04
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
33.1
m
119 KNR-W 2-15 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach gwinto- m
d.4 0106-06
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
22.1
m
Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 3417 dla Jerzy Wojtowicz
8.000
RAZEM
8.000
12.000
RAZEM
12.000
7.000
RAZEM
7.000
1.000
RAZEM
1.000
3.000
RAZEM
3.000
24.000
RAZEM
24.000
24.000
RAZEM
24.000
8.000
RAZEM
8.000
178.000
RAZEM
178.000
178.000
RAZEM
178.000
124.400
RAZEM
124.400
53.600
RAZEM
53.600
4.000
RAZEM
4.000
4.000
RAZEM
4.000
8.300
RAZEM
8.300
33.100
RAZEM
33.100
22.100
RAZEM
22.100
szt.
117 KNR-W 2-15 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwinto- m
d.4 0106-01
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
8.3
m
-7-
Razem
m
112 KNR INSPróba szczelności instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych - ru- m
d.3 TAL 0108-06 rociąg o śr.zew. 42-76 mm
178
m
113 KNR 0-34
d.3 0101-01
Poszcz
Wers WYK Prok Rej .ath
KSIĄśKA PRZEDMIARÓW
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
120 KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych szt.
d.4 0130-01
o śr. nominalnej 15 mm
1
szt.
121 KNR-W 2-15 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do hydrantów itp. o
d.4 0115-03
połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm
5
szt.
123 KNR-W 2-15 Zbiorniki hydroforowe o pojemności 400 dm3 , zestaw pompowy podnoszenia kpl.
d.4 0144-02ciśnienia w sieci p.poŜ
analogia
1
kpl.
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm - całość
instalacji p.poŜ+wody bytowe
1
1.000
RAZEM
1.000
5.000
RAZEM
5.000
5.000
RAZEM
5.000
1.000
RAZEM
1.000
62.400
RAZEM
62.400
62.400
RAZEM
62.400
m
m
125 KNR INSPróba szczelności instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych - ru- m
d.4 TAL 0108-06 rociąg o śr.zew. 42-76 mm
62.4
m
126 KNR 2-18
d.4 0803-01
odc.20
0m
odc.20
0m
1.000
RAZEM
5 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
127 KNR-W 4-01 Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu Ŝwirowe- szt.
d.5 0208-03
go o grubości do 30 cm
dla 9 pionów
33
szt.
128 KNR-W 4-03 Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle -rury CO przy wej- m
d.5 1001-05
ściu i archiwum
21.5
m
129 KNR-W 4-01 Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
d.5 0206-02
głębokości ponad 10 cm
33
szt.
szt.
133 KNR-W 4-01 Wykucie wnęk o głębokości do 1/4 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wad.5 0332-01
piennej- wnęki 0,2/0,15 dla odpowietrzników
0.27
m2
134 KNR-W 4-01 Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ced.5 0332-06
mentowo-wapiennej dla grzejnika wejścia 0,14x1,5=0,18m2
0.18
m2
m2
m2
135 KNR-W 4-01 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowej o szt.
d.5 0709-07
powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłoŜach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach
9
szt.
-8-
Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 3417 dla Jerzy Wojtowicz
33.000
RAZEM
33.000
21.500
RAZEM
21.500
33.000
RAZEM
33.000
5.000
RAZEM
5.000
4.000
RAZEM
4.000
9.000
RAZEM
9.000
0.270
RAZEM
0.270
0.180
RAZEM
0.180
9.000
RAZEM
9.000
48.200
RAZEM
48.200
szt.
132 KNR-W 4-01 Zamurowanie gniazd i wnęk o objętości do 0.05 m3 'na pełno' w ścianach z ce- szt.
d.5 0328-05
gieł
9
szt.
136 KNR INSRurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na
d.5 TAL 0301-03 ścianach (lutowanie miękkie)
48.2
1.000
szt.
130 KNR-W 4-01 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemen- szt.
d.5 0335-08
towo-wapiennej
5
szt.
131 KNR-W 4-01 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cemend.5 0335-11
towo-wapiennej
4
Razem
szt.
122 KNR-W 2-15 Szafki hydrantowe naścienne dla fi25 z kompletem wyposaŜenia -wąŜ L-20m , szt.
d.4 0142-01
prądownica ,zawór fi 25
5
szt.
124 KNR INSPłukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych - rurociąg o
d.4 TAL 0108-02 śr.zew.do 76 mm
62.4
Poszcz
m
m
Wers WYK Prok Rej .ath
KSIĄśKA PRZEDMIARÓW
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
137 KNR INSRurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 18 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na
d.5 TAL 0301-04 ścianach (lutowanie miękkie)
249.8
j.m.
m
138 KNR INSRurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 22 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na
d.5 TAL 0301-05 ścianach (lutowanie miękkie)
64
m
139 KNR INSRurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 28 mm (grub.ścianki 1.5 mm) na
d.5 TAL 0301-06 ścianach (lutowanie twarde)
20.8
m
140 KNR INSRurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 35 mm (grub.ścianki 1.5 mm) na
d.5 TAL 0301-07 ścianach (lutowanie twarde)
13.8
m
141 KNR INSRurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 42 mm (grub.ścianki 1.5 mm) na
d.5 TAL 0301-08 ścianach (lutowanie twarde)
55.2
m
142 KNR INSRurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 54 mm (grub.ścianki 2.0 mm) na
d.5 TAL 0301-09 ścianach (lutowanie twarde)
32
m
143 KNR INSKompensator mieszkowy miedziany z końcówkami do lutowania o śr.zew. 18
d.5 TAL 0303-02 mm w instalacji c.o.
4
szt.
144 KNR INSKompensator mieszkowy miedziany z końcówkami do lutowania o śr.zew. 22
d.5 TAL 0303-03 mm w instalacji c.o.
10
szt.
145 KNR INSKompensator mieszkowy miedziany z końcówkami do lutowania o śr.zew. 28
d.5 TAL 0303-04 mm w instalacji c.o.
4
szt.
146 KNR INSPodejście do pionu c.o.o śr.zew. 15 mm
d.5 TAL 0304-02
4
szt.
147 KNR INSPodejście do pionu c.o.o śr.zew. 22 mm
d.5 TAL 0304-04
4
szt.
148 KNR INSPodejście do pionu c.o.o śr.zew. 28 mm
d.5 TAL 0304-05
1
szt.
149 KNR INSPodejście do pionu c.o.o śr.zew. 35 mm
d.5 TAL 0304-06
3
szt.
150 KNR INSRury przyłączne o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego - podłączenie
d.5 TAL 0305-08 dolne na ścianach
51
kol.
151 KNR INSPłukanie instalacji c.o.
d.5 TAL 0307-01
483.8
m
152 KNR INSPróba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych
d.5 TAL 0307-03
483.8
m
153 KNR INSSprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem
d.5 TAL 0307-04 regulacji
51
urządz.
m
m
m
m
m
m
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
kol.
m
m
urządz.
154 KNR INSZawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 15 mm w instalacji c.o.- szt.
d.5 TAL 0308-02 zawory spustowe z złączką pionów
24
szt.
-9-
Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 3417 dla Jerzy Wojtowicz
Poszcz
Razem
249.800
RAZEM
249.800
64.000
RAZEM
64.000
20.800
RAZEM
20.800
13.800
RAZEM
13.800
55.200
RAZEM
55.200
32.000
RAZEM
32.000
4.000
RAZEM
4.000
10.000
RAZEM
10.000
4.000
RAZEM
4.000
4.000
RAZEM
4.000
4.000
RAZEM
4.000
1.000
RAZEM
1.000
3.000
RAZEM
3.000
51.000
RAZEM
51.000
483.800
RAZEM
483.800
483.800
RAZEM
483.800
51.000
RAZEM
51.000
24.000
RAZEM
24.000
Wers WYK Prok Rej .ath
KSIĄśKA PRZEDMIARÓW
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
155 KNR INSZawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 15 mm w instalacji c.o - szt.
d.5 TAL 0308-02 pion
2
szt.
156 KNR INSZawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 20 mm w instalacji c.o.
d.5 TAL 0308-03
2
szt.
158 KNR INSZawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 32 mm w instalacji c.o.- szt.
d.5 TAL 0308-05 pion
4
szt.
159 KNR INSZawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 40 mm w instalacji c.o.- szt.
d.5 TAL 0308-06 pion
2
szt.
160 KNR INSZawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm- głowice termostat dla szt.
d.5 TAL 0309-07 grzejników CV
51
szt.
161 KNR INSOdpowietrznik automatyczny do instalacji c.o.o śr. 15 mm
d.5 TAL 0309-09
14
szt.
162 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600
d.5 0418-05
mm-Purmo
34
szt.
163 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600
d.5 0418-11
mm-Purmo
11
szt.
164 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000
d.5 0418-11
mm-Purmo CV
6
szt.
166 KNR 0-34
d.5 0101-01
167 KNR 0-34
d.5 0101-03
168 KNR 0-34
d.5 0101-04
169 KNR 0-34
d.5 0101-07
szt.
szt.
szt.
szt.
Izolacja rurociągów śr.28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- m
mi gr.6 mm (C) rur w obudowie
48
m
Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- m
mi gr.6 mm (C)-rur średnicy 15 mm w piwnicy i pion
298
m
Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- m
mi gr.9 mm (E) - rur średnicy 15-22 w piwnicy
32.2
m
Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- m
mi gr.9 mm (E) dla rur średnicy 28-35 w piwnicy
51.5
m
Izolacja rurociągów śr.35-54 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- m
mi gr.13 mm (J)- rury średnicy 35-54 w piwnicy
87.2
m
170 NNRNKB
(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie me- m2
d.5 202 2027-03 talowym 50 - obudowy pionów
7.2
m2
- 10 -
Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 3417 dla Jerzy Wojtowicz
Razem
2.000
RAZEM
2.000
2.000
RAZEM
2.000
4.000
RAZEM
4.000
4.000
RAZEM
4.000
2.000
RAZEM
2.000
51.000
RAZEM
51.000
14.000
RAZEM
14.000
34.000
RAZEM
34.000
11.000
RAZEM
11.000
6.000
RAZEM
6.000
48.000
RAZEM
48.000
298.000
RAZEM
298.000
32.200
RAZEM
32.200
51.500
RAZEM
51.500
87.200
RAZEM
87.200
7.200
RAZEM
7.200
szt.
157 KNR INSZawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 25 mm w instalacji c.o.- szt.
d.5 TAL 0308-04 pion
4
szt.
165 KNR 0-34
d.5 0101-02
Poszcz
Wentyl Klim WYK Prok Rej .ath
Lp.
1
1
d.1
KSIĄśKA PRZEDMIARÓW
Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
WENTYLACJA WĘZŁÓW SANITARNYCH oraz BIUR
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 100 mm m2
KNR 2-17
- udział kształtek do 35 %- montaŜ odcinków z ALUMFLEX nad sufitem pod0122-01i
wieszanym dla podłączeń wentylatorów EDM-100 w węzłach sanitarnych 8,0
analogia
mb x o,1 x 3,14157=2,51m2
2.51
m2
2 KNR-W 2-17 Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 400 mm z wirnikiem na wa- szt.
d.1 0205-01
le silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - obiekty modernizowaz.o.3.3. 9902 ne - montaŜ wentylatorów EDM-100 zamocowany w suficie podwieszanym
9
szt.
3 KNR-W 2-17 Nawiewniki EXR-306 Aereco o wielkości (grub.muru w cegłach) do 1.5 d.1 0156-01
obiekty modernizowane
z.o.3.3. 9902
Analogia
63
szt.
4 KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne higrosterowane BXC273 hH Aereco o obwodzie do 800
d.1 0138-01
mm - do przewodów stalowych i aluminiowych - obiekty modernizowane
z.o.3.3. 9902
-Analogia
44
szt.
szt.
szt.
5 KNR-W 2-17 Wentylatory VAM o średnicy otworu ssącego do 400 mm z wirnikiem na wale szt.
d.1 0205-01
silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - obiekty modernizowane
z.o.3.3. 9902
-Analogia
11
szt.
6 KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne /z płyt winidurowych/ z PE, kołowe, typ F o śr. do 125
d.1 0127-01
mm - udział kształtek do 35 % - obiekty modernizowane
z.o.3.3. 9902
-Analogia
2.96
m2
7 KNR-W 2-17 NASADA HYBRYDOWA -Aereco Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub
d.1 0152-02
gwiaździste o śr. do 200 mm - obiekty modernizowane
z.o.3.3. 9902
- Analogia
11
szt.
m2
szt.
8 KNR-W 2-17 ROZDZIELNICA ZX-VBP Aereco Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe szt.
d.1 0131-02
kołowe, typ B do przewodów o śr. do 200 mm - obiekty modernizowane
z.o.3.3. 9902
-Analogia
11
szt.
9 KNR-W 2-17 SKRZYNKA SBV 500.13 Filtry jednodziałkowe typ D i H z włókniną (Filtrex) d.1 0318-01
obiekty modernizowane
z.o.3.3. 9902
-Analogia
11
Razem
2.510
RAZEM
2.510
9.000
RAZEM
9.000
63.000
RAZEM
63.000
44.000
RAZEM
44.000
11.000
RAZEM
11.000
2.960
RAZEM
2.960
11.000
RAZEM
11.000
11.000
RAZEM
11.000
11.000
RAZEM
11.000
43.620
RAZEM
43.620
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
szt.
szt.
10 KNR-W 2-17 Doszczelnienie kanałów w murowych - Przewody wentylacyjne z blachy stalo- m2
d.1 0122-02
wej, kolowe średnicy 125mm, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udzial kształtek
do 35 % - obiekty modernizowane
z.o.3.3.
9902-analogia
43.62
m2
2 KLIMATYZACJA III piętro
11 KNR 7-24
Agregaty i spręŜarki chłodnicze tłokowe, rotacyjne i śrubowe dostarczane w ca- szt.
d.2 0153-01łości o masie 50 kg-Agregat zewnętrzny MU2M17
analogia
1
szt.
12 KNR 7-24
d.2 0153-01analogia
Poszcz
Agregaty i spręŜarki chłodnicze tłokowe, rotacyjne i śrubowe dostarczane w ca- szt.
łości o masie 50 kg - SPLIT ścienny MS07AQ
1
szt.
-1-
Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 3417 dla Jerzy Wojtowicz
Wentyl Klim WYK Prok Rej .ath
Lp. Podstawa
13 KNR 7-24
d.2 0153-02analogia
KSIĄśKA PRZEDMIARÓW
Opis i wyliczenia
j.m.
Agregaty i spręŜarki chłodnicze tłokowe, rotacyjne i śrubowe dostarczane w ca- szt.
łości o masie 100 kg- Agregaty zewnętrzne LG - Multi MU14M25 -2szt
2
14 KNR 7-24
d.2 0153-01analogia
szt.
Agregaty i spręŜarki chłodnicze tłokowe, rotacyjne i śrubowe dostarczane w ca- szt.
łości o masie 50 kg
Splity ścienne LG-MS07AQ-6szt
6
szt.
15 KNR-W 2-15 Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o
d.2 0306-01śr.zewn. 10 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych - Rurociągi do fi
10 llut twardy
analogia
148.6
m
16 KNR-W 2-15 Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o
d.2 0306-03
śr.zewn. 15 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
148.6
m
17 KNR 0-13
d.2 0126-01analogia
Rurociągi z rur PVC (do wody zimnej) o śr. zewn. 20 mm-odprowadzenie
skroplin
m
14.5
m
Rurociągi z rur PVC (do wody zimnej) o śr. zewn. 25 mm-odprowadzenie
skroplin
m
16.5
m
Izolacja rurociągów śr.6-22 mm otulinami Thermaflex A/C gr.6 mm (C)
m
297.2
m
18 KNR 0-13
d.2 0126-02analogia
19 KNR 0-34
d.2 0104-01
20 KNR-W 4-01 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cemend.2 0335-11
towo-wapiennej
6
m
m
szt.
22 KNR-W 4-01 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o po- szt.
d.2 0709-05
wierzchni 0.26-0.5 m2 na podłoŜach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu
na ścianach
26
szt.
23 KNR-W 4-01 Uzupełnienie tynków zewnętrznych wapiennych nakrapianych na ścianach
m2
d.2 0729-01
płaskich, loggiach, balkonach do 1 m2 w 1 miejscu - roboty na wysokości 20 m
z.o.2.7. 9901
3
m2
Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 3417 dla Jerzy Wojtowicz
Razem
2.000
RAZEM
2.000
6.000
RAZEM
6.000
148.600
RAZEM
148.600
148.600
RAZEM
148.600
14.500
RAZEM
14.500
16.500
RAZEM
16.500
297.200
RAZEM
297.200
6.000
RAZEM
6.000
7.000
RAZEM
7.000
26.000
RAZEM
26.000
3.000
RAZEM
3.000
szt.
21 KNR-W 4-01 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemen- szt.
d.2 0335-08
towo-wapiennej
7
szt.
-2-
Poszcz

Podobne dokumenty