Are You suprised

Transkrypt

Are You suprised
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Nasz Numer: STDW/0042A/2015
ZAPYTANIE OFERTOWE
Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie „Dolina Wełny”
Siedziba: Pl. Powstańców Wlkp. 13,
62-290 Mieścisko
Biuro: ul. Kolejowa 24, pok. 202,
62-100 Wągrowiec
Tel./fax: (67) 25-52-489
e-mail: [email protected]
www.dolinawelny.eu
Data:
05 luty 2015 r.
A. ZAMAWIAJĄCY:
Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenia „Dolina Wełny”
siedziba: Plac Powstańców Wielkopolskich 13, 62-290 Mieścisko
biuro: ul. Kolejowa 24, pok. 202, II piętro, 62-100 Wągrowiec
B. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:





Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup Pucharów sportowych na „Festyn sportoworekreacyjny LGD” w Damasławku.
Wykonanie usługi współfinansowane jest w ramach działania 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy
działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”, objętego PROW na lata 2007-2013. W ramach
pozycji nr II.D.15.4. szczegółowego opisu zadań planowanych do realizacji w ramach XVIII etapu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- puchary sportowe – Piłka nożna (zdjęcie w załączniku do zapytania)
- ilość: 3 sztuki
- wysokość: I miejsce - 23 cm, II miejsce – 20 cm, III miejsce – 18 cm
- emblemat: Ø 25 mm (ma zawierać cyfrę 1, 2, 3)
- bez tabliczki
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzania części lub całości zamówienia
podwykonawcy.
C. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia: do 24 kwiecień 2015 r.
D. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:







Oferent powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do
niniejszego Zapytania Ofertowego przygotowanym przez LGD (Załącznik Nr 1. do Zapytania
Ofertowego – do pobrania na stronie internetowej LGD www.dolinawelny.eu).
Pełna nazwa oferenta.
Adres lub siedziba oferenta, numer telefonu oraz NIP.
Cena określona w ofercie uwzględnia wykonanie wszystkich czynności i prac oraz zawiera wszystkie
koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w
złożonej ofercie.
Cena wyrażona jest w PLN, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu oferenta, przy
czym podpis powinien być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi.
Oferta musi zawierać koszty związane z dostarczeniem zamówienia do Biura LGD.
Umowa przyznania pomocy nr: 00072-6932-UM1500031/10
NIP: 7661927111
REGON: 300387389
Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS: 0000263646
BANK SPÓŁDZIELCZY w Gnieźnie Oddział w Mieścisku 17 9065 0006 0030 0300 3984 0001
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie „Dolina Wełny”
Siedziba: Pl. Powstańców Wlkp. 13,
62-290 Mieścisko
Biuro: ul. Kolejowa 24, pok. 202,
62-100 Wągrowiec
Tel./fax: (67) 25-52-489
e-mail: [email protected]
www.dolinawelny.eu
E. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:






Termin składania ofert upływa w dniu: 12 luty 2015 roku do godz. 14.00.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan podpisanego i
opieczętowanego dokumentu)na adres: [email protected], faksem na nr: 67/25-52-489 lub
też dostarczona osobiście do Biura LGD przy ul. Kolejowej 24 w Wągrowcu.
O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do Biura LGD.
Złożenie Oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem Zamówienia.
W toku badań i oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: www.dolinawelny.eu i w siedzibie Biura
LGD.
F. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:
1) Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli:
 nie została złożona na wzorze Formularza Ofertowego – Załącznik Nr 1 do Zapytania
Ofertowego przygotowanego przez LGD,
 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do pozostałych złożonych ofert,
 nie zawiera czytelnego podpis osoby upoważnionej lub pieczątki imiennej bądź firmowej,
 została złożona po terminie
2) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
 Cena – Cena – 100 %
3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełni wszystkie warunki Zamawiającego.
G. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
1) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający:
 zawiadomi wybranego oferenta za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-maila.
 poinformuje pozostałych oferentów na stronie internetowej Zamawiającego.
2) Wybrany oferent otrzyma w terminie od 1 do 7 dni Zamówienie wykonane przez Lokalną Grupę
Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.
H. WARUNKI PŁATNOŚCI:


Forma płatności: Przelew bankowy po realizacji Zamówienia, z minimalnym 14-dniowym terminem
płatności za wykonane zadanie.
Termin dostarczenia dokumentu do zapłaty: do 30 kwietnia 2015 roku.
Termin zapłaty za w/w zadanie: minimum 14 dni od otrzymania dokumentu do zapłaty.
I.
DODATKOWE INFORMACJE:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest:
Pani Anna Woźniak – pracownik Biura LGD, e-mail: [email protected]
Informacji udzielamy tylko i wyłącznie za pomocą korespondencji e-mailowej.
W korespondencji kierowanej do LGD należy posługiwać się nadanym numerem zapytania.
Złożona oferta może podlegać negocjacjom.




Umowa przyznania pomocy nr: 00072-6932-UM1500031/10
NIP: 7661927111
REGON: 300387389
Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS: 0000263646
BANK SPÓŁDZIELCZY w Gnieźnie Oddział w Mieścisku 17 9065 0006 0030 0300 3984 0001
Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie „Dolina Wełny”
Siedziba: Pl. Powstańców Wlkp. 13,
62-290 Mieścisko
Biuro: ul. Kolejowa 24, pok. 202,
62-100 Wągrowiec
Tel./fax: (67) 25-52-489
e-mail: [email protected]
www.dolinawelny.eu
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Powyższe zapytanie ofertowe nie jest jednoznaczne z Zamówieniem.
J. ZAŁĄCZNIKI:


Wzór Formularza Ofertowego – Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego.
Zdjęcie pucharu – Piłka nożna.
Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy o
Prawo zamówień publicznych. Zapytanie jest wysyłane do potencjalnych oferentów, oraz
zamieszczane na stronie internetowej celem wybrania najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe służy
rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Stowarzyszenia do złożenia Zamówienia
Z poważaniem,
Pracownik Biura LGD
Anna Woźniak
Umowa przyznania pomocy nr: 00072-6932-UM1500031/10
NIP: 7661927111
REGON: 300387389
Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS: 0000263646
BANK SPÓŁDZIELCZY w Gnieźnie Oddział w Mieścisku 17 9065 0006 0030 0300 3984 0001