01/12/2016 Pytania otrzymane od potencjalnych

Transkrypt

01/12/2016 Pytania otrzymane od potencjalnych
01/12/2016
Pytania otrzymane od potencjalnych Oferentów, dot. zapytania ofertowego nr 06/2016
(dostawa maszyny wytrzymałościowej dla firmy Bowil Biotech)
1. Czy jest dla Państwa akceptowalne urządzenie o zakresie prędkości od 0,0005 do 1000 mm/min
(lepsza minimalna prędkości lesz gorsza maksymalna)?
Odp. Preferowana prędkość została wpisana do zapytania ofertowego i wolelibyśmy się jej trzymać.
2. Opcja siły znamionowej 250 N, czyli dodatkowy czujnik siły ma być zawarty w ofercie czy pokazany
jako dodatkowa opcja?
Odp. Zawarty w ofercie.
3. Rozumiem, że od strony przystawek / uchwytów, jedyny wymagany to ten z przesłanego przez
Państwa rysunku do wykonywania prób przebicia wg ASTM D 6797-07?
Odp. TAK
4.
Dokumentacja IQ/OQ wymaga dodatkowej kwalifikacji podczas uruchomienia, co jest
wykonywane przez serwisanta z naszej centrali z Ulm w jęz. angielskim (dokumentacja również).
Opcjonalnie oferujemy również dokumentację DQ.
Odp. IQ i OQ, - język angielski ok, język polski również mile widziany. W zapytaniu ofertowym, został
uwzględniony zapis o dokumentacji w języku polskim i angielskim.
DQ nie.
5. Czy do sterowania i obsługi wystarczy standardowy stacjonarny PC z normalnym monitorem, czy
też mamy zaoferować takie rozwiązanie mocowane do ramy maszyny?
Odp. Monitor dotykowy, mocowanie do maszyny.
6.
Czy wymagają Państwo aby maszyna była wyposażona w osłonę bezpieczeństwa z ryglem
elektrycznym blokującym drzwi mechanicznie, bez możliwości ich otworzenia podczas trwania
badania:?
Odp. Zabezpieczenie, oczywiście tak - oba rozwiązania elektryczne bądź manualne są akceptowalne.
7.
Czy wymagają Państwo aby oprogramowanie posiadało funkcję rozszerzonej rejestracji
elektronicznej zgodnej z FDA21 CFR cz. 11
Odp. Proszę potraktować tą funkcję opcjonalnie, wycenić ją dodatkowo.
8. W temacie przyrządu do przebicia mam dodatkowe pytanie, czy ma być on bezwzględnie wykonany
wg przesłanych rysunków z grawiurami, itp. oraz mamy dostarczyć dodatkowe adaptery, aby móc go
zamocować na maszynie, czy też rysunki służą jako generalne wytyczne i możemy się trzymać
wymiarów określonych w normie i przykładowo zmodyfikować nasz standardowy przyrząd do
wymogów ASTM D 6797?
Odp. Proszę trzymać się rysunków. (Rysunki przesyłane są do Oferentów, którzy podpisali Umowę o
poufności załączoną do zapytania ofertowego nr 06/2016)
Strona 1 z 2
9. Czy oferent musi napisać oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym?
Odp. Tak. Poniżej wzór takiego oświadczenia.
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym
Data…………………………………
……………………………….
Pieczęć Oferenta
Oświadczenie o braku powiązań
Nawiązując do zapytania ofertowego nr 06/2016 z dnia 25.XI.2016.
ja, niżej podpisany ……………………………………………….
działając w imieniu i na rzecz: ………................................................... /nazwa firmy/
I.
oświadczam, że:
Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują żadne
powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
…………………………………….
(czytelny podpis i pieczęć Oferenta)
Informacja opublikowana na stronie www.bowil.pl i rozesłana do wszystkich potencjalnych
oferentów drogą mailową, przed otrzymaniem ofert.
Strona 2 z 2

Podobne dokumenty