wycieczka szkolna 8-dniowa

Komentarze

Transkrypt

wycieczka szkolna 8-dniowa
wycieczka szkolna 8-dniowa
W£OCHY
Wenecja-Piza-Florencja
³
z
9
9
San Marino - Monte Casino - Piza
o d 14
program wycieczki:
Dzieñ 1: Malbork – Cieszyn (540 km)
Wyjazd z Malborka w godzinach wieczornych i jazda nocna do W³och w okolice
Wenecji.
Dzieñ 2: LIDO di JESOLO (840 km)
Przejazd przez Czechy i Austriê. Do W³och wjazd przez przejœcie graniczne w Tarvisio.
Nocleg i obiadokolacja w rejonie Wenecji/Lido di Jesolo.
Dzieñ 3: WENECJA – SAN MARINO –RIMINI (360 km)
Przejazd do Wenecji na parking Tronchetto. Transfer Giudecc¹ do Placu Œw. Marka.
Zwiedzanie Bazyliki Œw. Marka - patrona Wenecji, Pa³acu Do¿ów (z zewn¹trz) wraz ze
s³awnym Mostem Westchnieñ, Wie¿y Zegarowej, Dzwonnicy. Przejazd do San Marino
zwiedzanie i zakupy. Zakwaterowanie i obiadokolacja w hotelu w Rimini.
Dzieñ 4: RIMINI – RZYM - FIUGGI (390 km)
Sniadanie lub pobranie suchego prowiantu i wczesny wyjazd z Rimini do Rzymu. W
programie zwiedzania: Bazylika œw. Piotra, nawiedzenie grobu Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II w Grotach Watykañskich, Bazylika Œw. Jana, Rzym staro¿ytny : Koloseum,
£uk Konstantyna, rzymskie Forum, Kapitol, Forum Trajana. Przejazd do hotelu w
okolicach Rzymu (Fiuggi) na obiadokolacje i nocleg.
Dzieñ 5: RZYM – MONTE CIASNO – (300 km)
Dalsze zwiedzanie Rzymu w tym spacer po Rzymie: od Placu Weneckiego po
Fontannê di Trevi i Schody Hiszpañskie. Wyjazd na Monte Ciasno i krótki spacer po
cmentarzu polskich ¿o³nierzy II Korpusu z widokiem na opactwo benedyktynów.
Przejazd do Pompei i w miarê mo¿liwoœci czasowych zwiedzanie. Obiadokolacja i
nocleg w Fiuggi.
Dzieñ 6: FIUGII – FLORENCJA – PIZA – MONTECATINI TERME (450 km)
Wczesne œniadanie i przyjazd do Florencji. Zwiedzanie miasta zaczniemy od koœcio³a
Œw. Krzy¿a, Placu Ratuszowego oraz s³ynnego Mostu Z³otników. Nastêpnie obejrzymy
Katedrê Santa Maria del Fiore, która zwieñczona jest 50 metrow¹ kopu³¹, Baptysterium
– najstarszego budynku miasta do którego wiod¹ Rajskie Wrota. Przejazd do Pizy –
zwiedzamy Campo dei Miracoli z katedr¹ oraz s³ynn¹ Krzyw¹ Wie¿¹. Obiadokolacja i
nocleg w Montecatini Terme.
Dzieñ 7: MONTECATINI TERME – CIESZYN (1050 km)
Po œniadaniu wyjazd autokaru, przejazd przez Austriê i Czechy do Polski.
Dzieñ 8: Cieszyn - Malbork (550 km)
Planowany przyjazd w godzinach rannych.
œwiadczenia zawarte w cenie:
- 5 noclegów w hotelach**/*** klasy turystycznej we W³oszech. Pokoje 2 i
3 os. z ³azienkami
- œniadania kontynentalne (5) i obiadokolacje (5). W cenê obiadokolacji nie
s¹ wliczone napoje.
- ubezpieczenie KLiNW euro, podatek vat
- pilot pe³ni¹cy funkcjê przewodnika
- przejazd komfortowym autokarem plus op³aty drogowe, miejskie i
parkingowe
dodatkowe op³aty i informacje:
Dodatkowe wydatki programowe: wstêpy + wjazdy (Wenecja, Florencja, ew.
Janiculum) + metro w Rzymie + transfery Wenecja + przewodnicy miejscowi oko³o
100 euro. Wydatki programowe s¹ op³acane indywidualnie przez uczestników
wycieczki.
Wycieczki realizujemy w terminach podanych przez zamawiaj¹cego. Podane ceny
dotycz¹ wyjazdu z Gdañska, Malborka, Elbl¹ga, Kwidzyna i Tczewa.
W przypadku wyjazdu z innych miejscowoœci cena mo¿e ulec zmianie.
orientacyjne ceny:
1399,- przy min. 45 osobach p³ac¹cych - 3 gratisy
BUTRYN TRAVEL Biuro Podró¿y Jaros³aw Butryn
82-200 Malbork, ul. T. Koœciuszki 5e; tel./fax. 55 2720808, 2720809, 6473525; mail: [email protected]
www.Autowakacje.pl