Finanse i księgowość : Rewizor GT

Komentarze

Transkrypt

Finanse i księgowość : Rewizor GT
Finanse i ksi?gowo?? : Rewizor GT
Rewizor GT
System finansowo-ksi?gowy u?atwiaj?cy prowadzenie pe?nej ksi?gowo?ci.
Ocena Nie ma jeszcze oceny
Cena
Ró?nica ceny dla wariantu
Cena podstawowa brutto: 1843,77 z?
Cena netto po rabacie: 1499,00 z?
Cena po rabacie
Cena sprzeda?y brutto: 1843,77 z?
Cena sprzeda?y netto: 1499,00 z?
Kwota rabatu:
Kwota podatku: 344,77 z?
Zadaj pytanie o produkt
Producent: InsERT
Szczegó?y produktu
Rewizor GT to profesjonalny system finansowo-ksi?gowy dla ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw. Program stworzony jest w oparciu o Ustaw? o
Rachunkowo?ci oraz dostosowany do wymogów Unii Europejskiej. Przeznaczony zarówno dla samodzielnych ksi?gowych jak i biur
rachunkowych.
Rewizor GT posiada pe?n? gam? funkcji potrzebnych do sprawnego prowadzenia ksi?gi handlowej: od administrowania planami kont, poprzez
dekretacj? i ksi?gowanie, zarz?dzanie rozrachunkami, po obs?ug? ?rodków trwa?ych.
1 / 2
Finanse i ksi?gowo?? : Rewizor GT
Rewizor GT jest programem niezwykle prostym w obs?udze, o nowoczesnym interfejsie zapewniaj?cym najwy?sz? ergonomi? i wygod? pracy.
Dzi?ki intuicyjnemu kreatorowi wdro?eniowemu pocz?tek pracy z programem nie sprawi trudno?ci nawet mniej wprawnym u?ytkownikom.
Rewizor GT to cz??? sk?adowa systemu InsERT GT - w pe?ni zintegrowanego pakietu programów do prowadzenia firmy z sektora MSP,
zawieraj?cego tak?e program do obs?ugi sprzeda?y - Subiekt GT, system kadrowo-p?acowy - Gratyfikant GT oraz system zarz?dzania
relacjami z klientami - Gestor GT. W Rewizorze GT mo?liwa jest podstawowa obs?uga p?ac dzi?ki do??czanemu bezp?atnie programowi
mikroGratyfikant GT.
Podstawowe cechy Rewizora GT:
elastyczne zarz?dzanie planami kont: mo?liwo?? generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego roku obrotowego, automatycznie
tworzenie kont kartotekowych przez pod??czanie kartotek, obs?uga kont pozabilansowych;
rozbudowana dekretacja: podzia? dokumentów ksi?gowych na dekrety i dokumenty zaksi?gowane, automatyzacja wykonywanych czynno?ci
(tworzenie i rozliczanie rozrachunków, generowanie zapisów VAT), obs?uga dekretów walutowych;
zaawansowane zarz?dzanie rozrachunkami (tworzenie i rozliczanie); ?cis?e powi?zanie rozrachunków z zapisami na kontach; pe?na historia
rozrachunków; rozrachunki wspólne z Subiektem GT;
ewidencja i rozliczanie podatku VAT w pe?ni zgodne z aktualnie obowi?zuj?c? ustaw?: ewidencjonowanie transakcji VAT krajowych (dostawy i
nabycia), wewn?trzwspólnotowych (WNT i WDT) oraz pozaunijnych (eksport towarów, import towarów); automatyczne wyliczanie deklaracji
VAT-7/7K - rozliczanie miesi?czne lub kwartalne;
automatyczne tworzenie dekretów ksi?gowych za pomoc? dekretacji kontekstowej i importu; rozbudowane schematy importu; szczególne
wsparcie dla u?ytkowników pracuj?cych jednocze?nie na Subiekcie GT i Rewizorze GT (modu? Dokumenty do dekretacji);
funkcje specjalnie przygotowane dla biur rachunkowych: obs?uga dowolnej liczby podmiotów gospodarczych, przenoszenie planów kont z
innych podmiotów, zbiorcze operacje na licencjach, import dokumentów z pliku wygenerowanego przez zdalnego Subiekta GT, archiwizacja
wszystkich podmiotów jednocze?nie i inne;
ewidencja ?rodków trwa?ych i warto?ci niematerialnych i prawnych oraz operacji z nimi zwi?zanych;
definiowanie i wyliczanie szeregu sprawozda? i zestawie? finansowych oraz deklaracji skarbowych;
tworzenie wydruków graficznych (wszystkie) i tekstowych (g?ówne); zaawansowane zarz?dzanie wydrukami graficznymi z poziomu programu;
motor bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2 zapewniaj?cy wysok? wydajno?? i bezpiecze?stwo pracy;
praca w sieci komputerowej lub na pojedynczym stanowisku, wspó?praca z innymi programami firmy InsERT.
Funkcjonalno?? Rewizora GT mo?na wzbogaci?, instaluj?c specjalne pakiety rozszerze?: niebieski PLUS dla InsERT GT, zielony PLUS dla
InsERT GT i czerwony PLUS dla InsERT GT. Natomiast u?ytkownikom, którzy wymagaj? nietypowych rozwi?za?, dostosowanych do
specyficznych potrzeb firmy, polecamy dodatek Sfera dla Rewizora GT.
Rewizor GT dost?pny jest równie? w specjalnej ofercie przygotowanej dla biur rachunkowych i doradców podatkowych, która umo?liwia zakup
programu w promocyjnym zestawie.
Recenzje
Nikt jeszcze nie ocenia? tego produktu.
2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty