Procedura: P.135 Zakres przedmiotowy: sprawozdania F01 o

Transkrypt

Procedura: P.135 Zakres przedmiotowy: sprawozdania F01 o
KARTA PROCEDURY
P.135_DK
Procedura: P.135
Zakres przedmiotowy: sprawozdania F01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyŜszych
Forma elektroniczna: https://raport.stat.gov.pl
Uczestnicy procesu:
1. pracownicy: Rektor, Z-ca Kwestora, Rolnicze i Leśne Zakłady Doświadczalne (RiLZD), Dział Ewidencji
Środków Materialnych (DESM), Dział Płac i Stypendiów (DPS), Dział Finansowy (DF), Kancelaria
Ogólna (KO), Dział Księgowości (DK),
2. podmiot zewnętrzny: Urząd Statystyczny, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego (MNiSW),
Ministerstwo Finansów, Naczelnik Wielkopolskiego US, Ministerstwo Skarbu Państwa,
Właściciel procesu: Dział Księgowości (DK)
Graficzne przedstawienie przebiegu procedury:
Zebranie danych z kont księgowych i zestawień
RiLZD
DESM
DPS
DF
DK
Z-ca Kwestora dokonuje sprawdzenia zgodności z rachunkiem
zysków i strat, a takŜe z pozycjami bilansowymi
Rektor akceptuje - podpisuje
DK
W formie elektronicznej https://raport.stat.gov.pl:
• Urząd Statystyczny
W formie pisemnej, za pośrednictwem KO:
• Ministerstwo Finansów,
• MNiS Departament BudŜetu i Finansów,
• Naczelnik Wielkoposkiego US,
• Ministerstwo Skarbu Państwa – Departament Ewidencji
Podstawa prawna:
•
Statut Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, załącznik do Uchwały Senatu nr 112/2006 z dnia 30
czerwca 2006 roku,
•
Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, wprowadzony zarządzeniem
nr 100/2008 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 7 lipca 2008 roku,
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU

Podobne dokumenty