Pobierz aktualne wydanie

Transkrypt

Pobierz aktualne wydanie
NR 2 (82) / 2015
Nr rej.: 1862
W W W. P K M . K AT O W I C E . P L
Mamy nowoczesny holownik
str. 4-5
Przesiadka w Brynowie
Architektoniczne perełki
str. 6
str. 7
2 ■ porady
Wiadomości PKM Katowice
Auto lubi wypić
OKReSOWA WyMIANA PłyNÓW
O zachowaniu trzeźwości kierowców pisać nie będziemy, ale wspomnijmy, że nasze auto wypić lubi. Oprócz paliwa potrzebuje płynów: hamulcowego, chłodzącego, wspomagania kierownicy, do spryskiwaczy, oleju silnikowego i w skrzyni biegów. Czy i kiedy konieczna jest ich wymiana? – to pytanie nękające nie tylko świeżo upieczonych kierowców.
O
kresowawymiana płynóweksploatacyjnychtopodstawaużytkowaniasamochodu.Zaniedbaniemoże nie tylko doprowadzić do poważnych
awarii,alew niektórychprzypadkachzagrażabezpieczeństwupodczasjazdy.Inna kwestiatosprawdzaniepoziomutych
cieczy. Każdy kierowca powinien umieć
zrobić to sam, a w razie potrzeby dolać
odpowiedniąilość.
OLEJ SILNIKOWY
Wymieniamygowrazz filtremolejuzgodniez terminamipodanymiw instrukcjiobsługi pojazdu. Zazwyczaj należy to robić
co roku lub po przejechaniu 10-20 tys.
km. Coraz więcej producentów wydłuża
jednak obecnie przebieg, po którym koniecznyjesttenzabieg,do dwóchlatalbo 30tys.km.W przypadkusamochodów
z instalacjąLPGzalecasięskracaćokresy między wymianami oleju silnikowego
o 25proc.Powinniśmystosowaćtakiolej,
jakizalecaproducentsilnika.
Obecnie w większości nowych aut stosuje się oleje syntetyczne. Poziom oleju
należysprawdzaćprzynajmniejrazna miesiąci przed każdądłuższąpodróżą.
(dopuszczalna wartośćto 3proc.) znacznie obniży się temperatura wrzenia płynu. Możeto doprowadzićdo jegozagotow an ia i znaczn eg o zmniejs zen ia
skutecznościhamowania.Podczaskażdegoprzegląduokresowegow warsztacie dobrze jest sprawdzić, jaka jest zawartośćwodyw płynie.
PŁYN WSPOMAGANIA
KIEROWNICY
Tow zasadzieolejo specyficznychwłaściwościach – nie pieni się, odporny
jest na działaniewysokichtemperatur,ma
dobrewłaściwoścismarne.W zależności
od autapowinnosięgowymieniaćcokilkalatlubtylkodolewać.
OLEJ W SKRZYNI BIEGÓW
W manualnych przekładniach najczęściej wymieniamy go co 40-60 tys. km.
Przy automatycznych jest różnie i zależy
od konkretnegosamochodu.
PŁYN CHŁODNICZY
W przypadku nowych aut producenci
nieokreślajączasujego wymiany.Robi
sięto,jeślitemperaturakrzepnięciajest
zbytwysoka.Wartocokilkalat wykonać
tęoperację,gdyżopróczposiadaniawłaściwości chłodzących silnika, smaruje
onelementyukładuchłodniczego– pompę wody i, w niektórych autach, dodatkowe pompy wspomagające przepływ
płynu.
PŁYN DO SPRYSKIWACZY
Wyróżniamydwarodzaje:zimowyi letni.
Na wiosnę, powinniśmy zużyć ten pierwszy i do zbiornikawlaćletni.Lepiejusuwa
ontłusteplamy,powstałew wynikurozbijaniasięo szybęowadów.Mateżładniejszy
zapach, co jest ważne, jeśli jeździmy
przy otwartychoknach–nieczućmocnej
woni alkoholu, jak przy płynie zimowym.
Poziompłynudo spryskiwaczysprawdzamymniejwięcejcodwatygodnie.
PŁYN HAMULCOWY
Trzeba wymieniać co dwa lata. Płyn
hamulcowy posiada właściwości higroskopijne, czyli pochłania wilgoć z otoczen ia. Jeś li będ zie jej zbyt duż o
500samochodówosobowych,prawie 50samochodówciężarowych
i około 30autobusówcomiesiącprzechodzibadaniatechnicznew StacjiKontroliPojazdówPKMKatowice.
Mimorosnącejkonkurencji–30latdziałalnościstacjiświadczyo nieustającymzaufaniukierowcówdo umiejętnościidoświadczenianaszychdiagnostów.
ZAPRASZAMy NA BADANIe
W stacji PKM Katowice diagności przy użyciu specjalistycznego sprzętu sprawdzą:
amor
t
y
z
a
t
o
r
y(sto
p
ieńtłu
mieniadrgańz przodui z tyłu) hamulce:badanieskutecznościhamowaniaprzednichi tylnychhamulców,

a takżehamulcaawaryjnego ewentualneluzyw układziekierowniczymi zawieszeniu oświetlenie–barwaświatłai jakośćfunkcjonowaniareflektorów
(zgodnośćoświetleniaz polskąhomologacją) emisjęspalin ewentualnewyciekipłynów
Pomyślneprzejściebadaniatechnicznegodokumentowanejeststosownąpieczątkąw dowodzierejestracyjnym.
Na coroczne badanie techniczne Twojego pojazdu przyjedź do nas: Katowice, ul. Mickiewicza 59.
STACJA KONTROLI POJAZDÓW
ZapraszamyKlientów
indywidualnychorazfirmy
doodwiedzenianaszej
Stacji Kontroli Pojazdów
przy ul. Mickiewicza 59
w Katowicach.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji
przez 6 dni w tygodniu,
od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 6.00 do 19.00,
a w soboty od 6.00 do 13.00.
✆ 32/493 10 41
www.pkm.katowice.pl
NaszaStacjaKontroliPojazdówistniejeod 1982roku.Totrzydziestoletniedoświadczenieprzekładasię
na wysoką jakość świadczonych przez nas usług.
Nasidiagnościmająwysokiekwalifikacjei posiadająszerokąwiedzętechniczną.Pracujemyna maszynachniemieckiejfirmyCartec.Urządzeniatepozwalają szybk o i sprawn ie okreś lić stan bad an eg o
pojazdu.
Dlafirmi instytucji:
Oferujemy Państwu propozycję zawarcia umowy
na przeglądyrejestracyjne.Podjęciestałejwspółpracy
w ramachusługStacjiKontroliPojazdówtowygoda
i oszczędność czasu. Na podstawie zawartej z nami
umowyoferujemymożliwośćmiesięcznychrozliczeń
bezgotówkowych na podstawie faktury VAT wystawianejna konieckażdegomiesiąca.
Wykonujemyprzeglądy:
 samochodówosobowych,
 samochodówciężarowycho masiecałkowitej
do 3,5t,
 samochodówciężarowycho masiecałkowitej
od 3,5tdo 16t,
 samochodówciężarowycho masiecałkowitej
powyżej 16t,
 autobusów,
 ciągników,przyczepi naczep.
Oferujemytakże:
■ pomiargeometriikół,
■ pomiarpoziomuhałasuzewnętrznego,
■ kontrolęzłączpojazdów–przyczepy,
■ sprawdzeniehamulcanajazdowegoprzyczepy,
■ pomiarstopniazużyciapłynuhamulcowego,
■ wymianępłynóweksploatacyjnych,
■ innedrobnenaprawyz materiałówpowierzonych.
ZAPRASZAMy
Katowice, ul. Mickiewicza 59
podróże ■ 3
nr 2 (82) / 2015
Autobusem
na lotnisko
T
radycyjniewszystkich,którzywybierająsięw podróżsamolotem,
zapraszamy,abyw drodzena lotniskoskorzystaliz autobusuLiniiLotnisko.Komfortowe,klimatyzowanei przestronne autobusy dowiozą Państwa
wprost pod terminal. Nasze autobusy
jeżdżą regularnie i zawsze punktualnie.SzczegółyznajdzieciePaństwona
stronieinternetowej.
Podróże samolotem stają się coraz
tańszei łatwiejdostępne,przezcoteż
dużo bardziej popularne, niż kiedyś.
Na pokładziesamolotu,takjaki wszędzie, obowiązuje pewien savoir vivre,
z którymwartozapoznaćsięprzed swojąpierwszapodróżą,abyuniknąćniepotrzebnej niezręczności. Dlatego też
publikujemy garść zaleceń przygotowanych przez pracowników linii lotniczych.
–Wartouważniesłuchaćradpersonelupokładowegoi siędo nichstosować, ponieważ mają one na celu zachowanie bezpieczeństwa i poprawę
komfortupodróży.
–Fotele w samolotachrozkładająsię
wygodnie, jednak przed rozłożeniem
naszego poinformujmy osobę siedzącąza nami,żechcemytozrobić,dziękitemuunikniemyutarczek
–Podczaslotustarajsięnietarasować przejścia, ponieważ uniemożliwi
to poruszanie się innym pasażerom
i personelowisamolotu.
– Stan techniczny samolotu nieodpowiadający naszym oczekiwaniom,
złapogoda,tłok,czyopóźnieniaw odlotach,niesąniczyjąwiną,a jużz pewnością nie ma na nie wpływu personel pokładowy. Dlatego wszczynanie
awanturi pretensjekierowanew stronę pracowników lotniska nie dadzą
absolutnie nic, oprócz nerwowej atmosfery.
– Ważną informacją jest to, że spożywanie własnego alkoholu na pokładziesamolotujestzabronione,jednocześniepijącnapojenabytena pokładzie
pamiętajmyo zachowaniuumiaru.Jedna „wstawiona” osoba może uprzykrzyćpodróżwieluinnym.
REKLAMA
ODLOTOWE POŁĄCZENIE WPROST NA LOTNISKO
Wygodna linia autobusowa z Katowic na lotnisko w Pyrzowicach
obsługiwana przez komfortowe, klimatyzowane autobusy, które zabierają
Pasażerów z przystanków:
– Katowice, Dworzec
– Katowice, Sokolska
– Katowice, Novotel
– Sosnowiec, Centrum Handlowe, Milowice
– MPL Katowice w Pyrzowicach
Bilety można kupić u kierowcy
oraz przez Internetowy System Sprzedaży Biletów
szczegóły na
www.pkm.katowice.pl/pyrzowice.php
4 ■ nowości
Wiadomości PKM Katowice
remw kabinieorazw sprzęgido holowaniaautobusówi innychciężkich
pojazdów. Żuraw oraz podpory sterowane są zdalnie przez operatora,
za pomocąsterownikaradiowegokierowanegomanualnielubprzy pomocypilota.
Star e pojazd y pog ot ow ia techniczn eg o, rob ion e z pierws zeg o
człon u aut ob us u przeg ub ow eg o
marki Ikarus – to już dawno zapomniana przeszłość.Od sześciulat,
nasza firma wykorzystuje do holowaniai naprawpojazdspecjalistyczny firmy MAN oraz dwa mniejsze
pojazdy marki Fiat Ducato, które
wyk or zys tyw an e są jak o pojazd y
techniczne w przypadku drobniejszychusterek.
Nasze przedsiębiorstwo o nowoczesny samochód specjalistyczny,
holownik–TGS 41.440,wzbogaciło
siętrzymiesiącetemu.Równieżten
pojazd jest przygotowany na podwoziu niemieckiej firmy MAN. NadwoziewykonaławłoskafirmaOmars
z Cuneo specjalizująca się w produkcji tego typu pojazdów, której
przeds taw ic iels two znajd uje się
w Skarżysku-Kamiennej.
Nasz nowy nabytek podczas Targów Transportu Publicznego „Silesia Komunikacja” 2015
Mamy nowoczesny holownik
N
owypojazdPKMKatowicewzbudził spore zainteresowanie podczas niedawnych Targów Transportu
Publicznego „Silesia Komunikacja 2015”, które odbyły się w dniach
22 – 23 kwietnia w Sosnowcu. Wielu
zwiedzających zatrzymywało się
przy potężnymholowniku,a długoletni
pracowniknaszejfirmy–AdamKrych,
opowiadało zaletachholownikai prezentował jego możliwości. Nowy pojazdPKMKatowicetonajwyższaeuropejska półka. Nic dziwnego, że
holownik wzbudził niemałą sensację
wśródzwiedzających,podobniezresztą jak wcześniej wśród pracowników
PKM-u w zajezdni przy ul. Mickiewicza,gdziegarażujena stałe.
Pojazd jest w stan ie podn ieść,
w zależnościod długościwysuniętegowysięgnika,od 10do 25ton.Parametry techniczne są imponujące.
Moc silnika sięga wartości 440 KM.
Wyposażonyjestw zestawbezprzewodowejłączności,klimatyzację,centralny zamek, ogrzewane lusterka,
czujnikicofaniaz kameramii monito-
Nowyholownikjestw całodobowej
gotowości.
Holownik nie tylko umożliwia ściągnięciekażdegozepsutegoautobusu
do warsztatu, ale również dokonania
niezbędnychnaprawna miejscuzdarzenia.
Ponieważ cały zestaw holowany
czyliautobus,holi samholownikmają w sumie długość prawie 30 metrów, niezbędna jest dwuosobowa
obsługa.Wartoteżwiedzieć,żeautobus przegubowy waży nawet 17
tona hybrydoweSolarisynawet 17,5
tony.
Nowyholownikjestwyposażonyw:
• agregat prądotwórczy z modułem spawalniczym umożliwiającym
spawanieuszkodzeńna miejscuo napięciu 230/400V
•kompresorstacjonarnyzezbiornikiem powietrza o pojemności ponad 200litrów
• najaśnicę z wysuwanym masztem teleskopowym o mocy 4 x 500
wat, umożliwiającą oświetlenie miejscaawariilubwypadku
•udźwigwysięgnikawynosi 25ton
•napędsamochodu 8x 4
•wyciągarki o udźwigu 2x 20ton.
Prezentacja możliwości technicznych nowego holownika
Silnik tego kolosa spełnia najbardziejrygorystycznenormyemisjispalinEuro 6.
Sześciocylindrowy silnik rzędowy
z wtrys kiem bezp oś redn im typ u
commonrail,z doładowaniemi chłodzeniem powietrza doładowującego, osiągający 440 KM oraz mak-
nowości ■ 5
nr 2 (82) / 2015
Sposób zamocowania pojazdu na wysięgniku, przed przystąpieniem do holowania
symalny moment obrotowy 2.100
Nm,dobrzeradzisobiez tymkolosem.Wszystkieosiesązawieszone
na resorach piórowych – to standardowerozwiązanie.Materiaływykończeniowew kabinieTGSsąwyższejjakościniżw poprzedniku.Dzięki
temu, podczas pokonywania nierównościi w niskichtemperaturach
mniej hałasuje. Kokpit robi wrażeniebardziejuporządkowanegoi ergonomicznego niż u poprzednika.
TGS ma w szoferce więcej schowków.Kabina jestdobrzewyciszona,
wyposażona w automatycznąklimatyzację.Wydajnewspomaganiekierownicy pozwala łatwo manewrować pojazd em. Fot el kier owc y
z pneumatycznymzawieszeniemma
wielokierunkowąregulację.Wykończen ie kab in y jest por ówn yw aln e
z topowym ciągnikiem siodłowym.
Kabina jestkomfortowowyposażona w radio,CBradio,klimatyzację.
Poszczególneszafkimajązamknięcietypużaluzje,a z przodui ztyłu
holownika znajdują się specjalne
złąc za prąd u 12 V i 24 V typ u
NATO.
Podniesienie pojazdu za przednią oś za pomocą wysięgnika
Prezentacja pojazdu w siedzibie PKM-u w dniu odbioru-przekazania
Zwiedzający podczas Targów Transportu Publicznego „Silesia Komunikacja” 2015
Pulpit sterowania wysięgnikiem, wyciągarkami lin oraz podporami stabilizującymi
6 ■ Katowice
Wiadomości PKM Katowice
Architektoniczne perełki (2)
Dziś prezentujemy kolejne ciekawe budynki Katowic. Oczywiście, są w Katowicach budynki bardziej reprezentacyjne i lepiej znane, ale te, które przedstawiamy – również
należą do zabytków stolicy regionu i z pewnością są warte obejrzenia.
W SAMYM CENTRUM
C
entrumKatowicwypełnionejestlicznymipięknymi,zabytkowymii posiadającymiswąhistoriębudynkami.Dziśproponujemy,abyprzechodząculicą
Adama Mickiewicza, zerknąć na zabytkową kamienicę mieszkalno-handlową
mieszczącą się pod numerem dziesiątym. Budowla została wzniesiona w latach 1897-1898 według projektu Ludwiga Goldsteina w stylu eklektycznym
na planie litery „U”,
z oficynamitylnymi.Trójskrzydłowabryłaposiadaczterykondygnacje,
podpiwniczenie i poddasze oraz dwuspadowy dach. Ryzality
zwieńczonoozdobnymi
szczytami. Na osi kamienicy znajduje się
półkolisty portal zamykający. Elewacja wyższychkondygnacjibyła
licowana kolorową cegłą,ułożonąw poziome
pasyi dekoracyjnewzory.Kondygnacjeoddzielono pasami gzymsów,
wypełnionymi dekoracjami. Okna prostokątne zwieńczono dekoracyjnymi ceglanymi łukami. We wnętrzu zachowały się
drewniane dwubiegowe schody oraz oryginalna stolarka drzwiowa. W latach
międzywojennychw budynkumiałaswojeprzedstawicielstwospółdzielnia„Kooperacja Rolna”, działała tu także kawiarnia/cukiernia „Wiedeńska”. Obecnie
w budynkumieścisięapteka,bankorazsklepz artykułamipapierniczymi.
WILLA UTHEMANNA
W
artoobejrzećbudynekzlokalizowanyobokprzystankuautobusowegow dzielnicy Giszowiec przy ulicy Pszczyńskiej na trasie Katowice – Tychy. Willa
Uthemanna (czasaminazywana willąBrachta)zostaławybudowana w 1910dla
dyrektora kopalni „Giesche”.Budowydoglądał
osobiście dyrektor koncernu „Georg von Giesches Erben” Anton
Uthemann. Została ona
zaprojektowana przez Jerzego i Emila Zillmannów razem z osiedlem
Giszowiec. Budynek położonyjestna skrajulasu
i otoczony dużym ogrodem. Architekt Zillmann,
projektując obiekt, wzorował się na stylu barokowym.Willacharakteryzuje się różnorodnością
form, jednak bez zbędnych ozdobników. WedługUthemanna dommiałbyćwyniosłyi dostojny,abypodkreślałpozycjęspołecznąmieszkającychtamludzi.Wnętrzebyłoprzestronne,domposiadałdwie
łazienki,dużytarasi centralneogrzewanie.W ogrodzierozplanowanoalejki,międzyktórymiposadzonospecjalniedobranedrzewai krzewy.W niedalekiejodległościzałożonotakżepolagolfowe.
W 1926rokuspółkęprzejęłaamerykańskafirmaSACO,a w opisywanymbudynkuzamieszkiwałprezeskoncernuGeorgBrooks.W latach okupacji zamieszkiwałw niejgauleiter FritzBracht.Po drugiejwojnieświatowej w willimieściłosię
przedszkole,klubgórniczyikawiarnia.
W latach 90.budynekuległpoważnejdewastacjii zostałsprzedany.Kupiłago
spółka„Węglokoks”,któramiałaambitnyplanprzekształceniaobiektuw wysokiejklasyhotelz restauracją.Wkrótcejednakwillazostałaodkupiona przezfirmę
GetinBanki remontzostałdokończony.Obokpostawiononowoczesnybudynek,
gdzieumieszczonocentralębanku.
RATUSZ W DąBRÓWCE
KAMIENICA OSWALDA FINDEISENA
T
enznanyswegoczasukatowickikupiecw latachsześćdziesiątych XIX wieku
wybudował u zbiegu obecnych ulic Stawowej i 3 Maja budynek mieszkalno – handlowy w stylu neobarokowym. W latach dziewięćdziesiątych XIX wieku
obiektprzebudowanonadającmustylneorenesansowy,któryzachowanodo dzisiaj.Od 1872swojąsiedzibęmiałatufirma LouisBocki Sohn,któraoferowała
głównietowarydelikatesowe orazskładjubilerski.W dwudziestoleciumiędzywojennym funkcjonował tu oddział Poznańsko-Warszawskiego Towarzystwa Ubezpieczeń.Obecniew budynkuznajdujesięsalonobuwniczy,bank orazkawiarnia.
Trójkondygnacyjna, dwuskrzydłowa bryła budynku, posiada podpiwniczenie,
poddasze,dwuspadowy dach,niewielkiszczytw elewacjipołudniowej. Elewacje silnieprzebudowanow strefieparteru.Wszystkie okna sąprostokątne,ujęte
w profilowaneopaski.Na drugiejkondygnacjioknazwieńczonotrójkątnyminaczółkami. Kamienica
zwieńczona
została gzymsem koronującym, wspartym na
konsolach. We wnętrzu zachowały się
schody dwubiegowe
z balustradą tralkową
orazoryginalna stolarka drzwiowa. W 2011
nadbudowanokamienicę.Poddaszezostało dostosowane do
celów użytkowych
i przeznaczonena pomieszczenia biurowe.
Na
początkuubiegłegostuleciaDąbrówkaMałafunkcjonowałajakosamodzielna gmina w granicach powiatu katowickiego. Po czasach samodzielnej gminy pozostał
całkiemciekawybudynek
zbudowanyw 1907roku
w stylu eklektycznym,
z elementami modernistyczno-secesyjnymi,wymurowanyz cegły.
Budynek posiada trzy
kondygnacje wrazz użytkowym poddaszem. Fasadagłówna jestczęścią
reprezentacyjnąbudowli,
toteżnajbardziejozdobiona.Najbardziejzdobione
sąoknapo lewej i prawej
stronie pierwszej kondygnacji. Środkowa część
wystającegodachuozdobiona jestozdobnąściankąszczytową,po bokach
którejwidać esownice,a zwieńczona jestpółokrągłymłukiem.Dachzwieńczono wieżyczką zakończonąbaniastymhełmem.Po wschodniejstroniebudynku
znajduje się szczelina przeciwlotnicza. Jest to wejście do bunkra powstałego
prawdopodobnieprzed II wojnąświatową.
W roku 1922budynekstałsięsiedzibązarządupolskiejgminyMałaDąbrówka.
Przed ratuszemgminyw roku 1927odsłoniętoi poświęconopłytęNieznanego
Powstańca.
Gmachsłużyłjakoratuszgminydo roku 1951,gdyDąbrówkęwłączonodo Szopienic.Następniemieściłsiętutajmin.odziałSąduPowiatowegoi UrządStanu
Cywilnego,a potemPrzychodniaLekarska.
Katowice ■ 7
nr 2 (82) / 2015
Przesiadka w Brynowie
WIZuALIZACJA KOLeJNegO KATOWICKIegO WęZłA PRZeSIADKOWegO „BRyNÓW PęTLA”
Na Platformie Konsultacji Społecznych mieszkańcy Katowic mogą zapoznać się z koncepcją i wizualizacją węzła przesiadkowego „Brynów Pętla”. Inwestycja będzie miała ogromne znaczenie dla mieszkańców południowych dzielnic,
szczególnie od momentu powstania planowanej szybkiej linii tramwajowej Brynów-Kostuchna. Wcześniej miasto pokazało już projekty trzech innych węzłów: Sądowa, Zawodzie i Ligota.
P
rojekt węzła przesiadkowego
„Brynów-Pętla” opracowała Firma
MERiTUM.Projektpowstałna zlecenie
Miasta Katowice. Przygotowana koncepcjazakłada,abyfunkcjeprzesiadkowe z autobusów na tramwaj odbywałysięz jednego,wspólnegoperonu
(drzwiw drzwi).Na węzełzłożąsiędwa
wspólneperony,z którychpierwszyobsłużytramwaj„z”,zaśdrugi„do”Katowic. Perony zostaną zadaszone (wraz
z budynkiem)copozwolistworzyćprzyjazną strefę dla pasażerów. Wewnątrz
pętli zaprojektowano układ drogowy
wraz z parkingiem na dziesięć miejsc
postojowych dla autobusów (miejsca
tebędąwykorzystanedlawyrównania
różnic czasowych przyjazdowo-odjazdowych),przy czymparkingtenniezostaniezadaszony.Natomiastukładtorowy będzie się składał z torów
zewnętrznychorazz tzw.torówodstawczychi manewrowych.
W ramachinwestycjiprzewidzianoodkrytyparkingna ponad 50miejscpostojowych, który został zaprojektowany
przy południowejkrawędziul.Rzepakowej. Parking ten będzie uzupełnieniem
dladwukondygnacyjnegogarażuna około 400 miejsc postojowych, z wjazdem
od ul.Jankegoi wyjazdemod stronypołudniowej.Na ulicyJankego–wzdłużgarażu–ruchkołowybędziejednokierunkowy,o trzechpasachruchu(przy czym
passkrajnyprzy budynkubędziepasem
wjazdowo/wyjazdowym,a dwapozostałedlakomunikacjibieżącej).
Garażorazparkingzostanąwyposażone w zautomatyzowany system pobierania opłat za parkowanie, umożliwiającydokonywaniaopłatza przejazd
transportem publicznym (będzie więc
Strefa Tempo 30
K
atowiceplanująwprowadzeniestrefy
ograniczonej prędkości w ścisłym
centrumKatowic.Tzw.strefatempo 30to
rozwiązaniestosowaneprzeznajwiększe
europejskie metropolie, żeby zapewnić
bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom
ruchu i poprawić komfort życia mieszkańców.
Jednymz priorytetówprezydentaMarcina Krupy jest rozwiązanie problemów
komunikacyjnych miasta, w tym konsekwentnie prowadzona polityka rowerowa.Trwająpracenad stworzeniemkompleksowego planu połączenia drogami
rowerowymiwszystkichdzielnicKatowic
z centrum miasta. W ścisłym centrum
wytyczenie osobnych pasów ruchu dla
rowerzystówniezawszejestmożliwe,tutajrozwiązaniemmożebyćjednakwprowadzeniestrefyograniczonejprędkości,
dziękiczemuruchrowerowymógłbysię
odbywaćbezpieczniepo jezdniach.PrezydentMarcinKrupawłaśniepodjąłdecyzję w tej sprawie. Nad szczegółami
koncepcji pracuje teraz Wydział Transportu. – Takie rozwiązania były analizowanewcześniejprzezzespółdspolityki
zintegrowanyzeŚląskąKartąUsługPublicznychŚKUP).Wartododać,żeścianyzewnętrznedwupoziomowegogarażubędączęściowootwarte,cozapewni
właściwąwentylację.Kolorystykaelewa-
cjizostanieostatecznieustalonaw dalszymetapieprac.
Szacunkowa wartość inwestycji
wstępnie została określona na poziomie 90 milionów złotych.
rowerowej w mieście. Również głosy
mieszkańcówświadcząo tym,żechcielibyswobodnieporuszaćsiępo centrum
miastarowerem–mówiprezydentMarcinKrupa.
Zgodniezewstępnąkoncepcją,strefą tempo 30 zostałby objęty teren ścisłegocentrummiasta.Po stroniepołudniowejobszarograniczonytorowiskiem
kolejowym, autostradą A4 oraz ulicami
Mikołowskąi Francuską.Z koleipo stronie północnej wyznaczony przez: torowiskokolejowe,DTŚ(DK 79),uliceSokols ką i Dud y Grac za. – W ram ach
szczegółowych rozwiązań będą mogły
się pojawić kontrapasy na określonych
drogachjednokierunkowych–mówiprezydentMarcinKrupa.
Na częściulicw centrumobowiązywał
będzie dominujący ruch pieszo-rowerowy. Już dzisiaj dotyczy to ulic: Mariackiej,Stanisława,MielęckiegoczyDyrekcyjnej. Po zakończeniu remontów w tej
części miasta dołączą do nich ulice:
3Maja,Stawowa,Wawelska,Staromiej-
skaorazRyneki PlacSzewczyka.Oznaczato,żeopróczpieszychi rowerzystów
na tymtereniedopuszczonybędziewyłącznieruchtramwajówi pojazdówzwiązanychz jegoniezbędnąobsługą.
Wprowadzeniestrefytempo 30w Katowicach wiąże się m.in. z planowanymw tymrokuzakończeniemprzebudowy strefy Rondo – Rynek. Podobne
rozwiązaniazastosowaływcześniejm.in.
Poznań,Gdańsk,KrakówczyWrocław.
Strefy uspokojonego ruchu powstają
też w obszarach centralnych największycheuropejskichmetropolii(dużenatężenieruchu,dużaliczbaskrzyżowań),
zapewniając większe bezpieczeństwo
wszystkimuczestnikomruchuorazlepszy komfort życia mieszkańców, m.in.
ze względu na zmniejszenie poziomu
hałasu. Rozwiązanie to poprawi równieżkomfortkierowców,ponieważw obrębiecentrummiastawykonująonidużo manewrów takich, jak parkowanie,
zjazdydo posesji,zatrzymywaniei włączaniesiędo ruchu.
8 ■ kultura
Wiadomości PKM Katowice
VIII Art Naif Festiwal
Wszystkich entuzjastów sztuki zapraszamy na ósmą już edycję Art
Naif Festiwal. Od 12 czerwca do 14 sierpnia w katowickiej Galerii
Szyb Wilson znów będziemy mogli podziwiać dzieła artystów naiwnych z całego świata! Oprócz wystawy obrazów, rzeźb i ceramiki
przed nami również wiele innych atrakcji: koncerty, warsztaty, pokazy filmowe. Tym razem motywem przewodnim będzie Skandynawia, obiecujemy jednak, że czapki i rękawiczki nie będą potrzebne.
G
aleriaSzybWilsoni w tymrokustanie
sięgospodarzemunikalnegona skalę
europejskąfestiwalu.Ponad trzystuartystów
z trzydziestukrajówprzysłałoswojedzieła
na jedynyw Polscei największyw Europie
festiwalsztukinaiwnej.Oprócznaszychrodzimych twórców zobaczymy m.in. dzieła
z Finlandii,Danii,Francjia nawetegzotycznejTanzanii,Burkina FasoczyAustralii.
Sztukanaiwna todzieła,którepowstały
z potrzebyserca.Artyścitworzącyw tym
stylutoczęstosamoucy,zdarzająsięjednak wśród nich i profesjonaliści, którzy,
doceniającprostotęwyrazui jasnośćeks-
Iwona Lifsches, Dania
presjisztukinaiwnej,specjalniewybierają
tękonwencjęwyrywającsięz szablonów
i szukającnowych,oryginalnychśrodków
ekspresji.Artyściużywającczystychbarw
i ubierającobrazw widocznekonturyodwołująsiędo dziecięcegosposoburysowania,któregonajważniejszymiwyznacznikamisąintuicjai wyobraźnia.
Na otwarcie Art Naif Festiwalu zapraszamy w piątek 12 czerwca o godzinie 18.00.Wśródzaproszonychgościnie
zabraknie zagranicznych artystów, autorów znakomitych dzieł prezentowanych
na wystawie – szczególnie liczną grupę
będąstanowićmalarzez Daniii Finlandii.
Festiwal zainauguruje koncert kwartetu
Sväng.Niezwykłyfińskizespóło tajemniczo brzmiącej nazwie, to grający na całymświeciewirtuoziharmonijekustnych.
Kolejnetygodnieprzyniosąjeszczewięcej atrakcji. W każdą środę Festiwalu zapraszamynajmłodszychartystówna bezpłatnewarsztaty.Natomiastod 3do 5lipca
przeniesiemysięzeŚląskaprostona Czarny Ląd dzięki projekcjom współczesnego
kina afrykańskiego,w ramachAfryKamery.
NiezawiodąsięrównieżmiłośnicyArtJarmarku, 12lipcarynekna Nikiszowcuzapeł-
nisięstoiskamiz rękodziełem.Jakzwykle
będzie tam można podpatrzeć artystów
przy pracy, posłuchać muzyki czy kupić
ozdoby,biżuterięi zabawki.
Spotkamy się też w centrum Katowic.
W Centrum na Mariackiej będzie można podziwiaćfotografielaureatówkonkursufotograficznego„BarwySkandynawii”.
Wystawy towarzyszące Festiwalowi odbędąsięrównieżw MuzeumŚląskim,Muzeum Historii Katowic (oddział w Nikiszowcu) i Galerii Sztuki Współczesnej
Elektrowniaw Czeladzi.
Finisaż zaplanowany jest na 14 sierpnia 2015roku.Będzietoostatniaszansa
na zobaczeniewystawy.Totakżemoment
ogłoszeniazwycięzcynagrodypubliczności,którynamalujeobrazpromującyprzyszłorocznąedycję.Wszystkieatrakcje,takżewstępna wystawę,sąbezpłatne.
Tooczywiścieniewszystko,pełenprogramFestiwalumożna znaleźćna stronie
www.artnaiffestiwal.pl
PatronatHonorowynad FestiwalemobjęliAmbasadorDanii,AmbasadorFinlandii,MinisterstwoKulturyi DziedzictwaNarodowego, Marszałek Województwa
Śląskiegoi PrezydentKatowic.
A Part – święto nowoczesnego teatru
Już
wkrótce, w Katowicach rozpocznie
się 21. Międzynarodowy Festiwal
SztukPerformatywnychA Part.Tegorocznąimprezęrozpocznie 9czerwcakoncertw KinoteatrzeRialtow wykonaniuzespołuOrganek,będącegomuzycznymobjawieniemostatnichlat.
Dowodemna tosąlicznenagrodyi wyróżnienia,wśródnichMateuszTrójki 2014orazNagrodaim.GrzegorzaCiechowskiego,przyznanaw roku 2014.Albumzostałtakżenominowany
do Fryderyka 2014w kategorii„Albumroku”.
Drugiegodniazaprezentujesiękatowicka
grupa teatralna A Part w spektaklu „Przepaśćgłębi”.Zdaniemautorów„Przepaśćgłębi” to spektakl-instalacja wideo, dotykająca
kwestiiporodu.Tenobszarkobiecegolosu,
który bywa nadal tabu i spychany jest najchętniejna marginesdyskursuo macierzyństwiejakodoświadczeniuwyłączniepięknym
i podniosłym.
W czwartek 11czerwcamamyażtrzyspektakle o godzinie 16.00, 18.00 i 20.00. Jako
pierwszy wystąpi Teatr uliczny Kto z programem „Peregrinus”. Spektakl pokazuje jeden
dzieńz życiaczłowieka XXI wieku.WspółczesnyEveryman,któregożycie„zawieszone”jest
pomiędzydomema pracąw korporacji,„drogęprzezżycie”identyfikujez „drogądo pracy.
Później w „Korezie” można będzie obejrzeć
teatrtańcasoloAmareya: 2.a wieczorembędzieokazjabyobejrzećspektaklJoannyGrabowieckiej„Animula”.Na stykupoezjiRóżewi-
czai trzechdramatówShakespeare’a wydarzasięteatrprzemocyi czułości.
W piątek 12czerwcawidzomzaprezentuje
sięTeatrA Partw przedstawieniu„CyrkBellmer”.Będzietocyrkw składzikuprzycmentarnym, na śmietniku wspomnień, surrealistyczno-fatalistycznykabaret.
Sobota, 13czerwca,todzieńpraskiegokolektywuteatralno-muzyczno-plastycznego,który przedstawi „Święto wiosny”, nawiązując
do sławnegoawangardowegobaletuStrawińskiegoi Niżyńskiego.
W niedzielę, 14 czerwca, wystąpi ponownie Teatr A Part, tym razem ze spektaklem
„Künstlerspiele. Sceny z Wielkiej Wojny”.
Przedstawieniezwiązanejestz niemieckąhistoriąKatowici dwomaglobalnymikonfliktami XX wieku.
NastępnegodnianiemieckohiszpańskaformacjaKarlaKracht&AndresBeladiezprzed-
Aurora Lubos w widowisku „Akty”
stawiwizjęświata,któryjużnigdyniebędzie
taki sam, a w nowych wojnach będziemy
wciążzabijaćsięw imięreligiilubideologii.
Równieżw poniedziałek, 15czerwca,tancerkai performerkaAuroraLuboszaprezentuje„Akty”– widowiskopowstałe w oparciu
o prawdziwehistorieosóbdotkniętychprzemocąw rodzinie.
WewtorekmożnabędzieobejrzećwspólneprzedsięwzięcieTeatruA Parti niemieckejgrupyTheaterlaborImTor 6,dlaktórego ins pir ac ją było pols ko- niem ieck ie
dziedzictwokulturalneKatowic.
W środę, 17czerwca,Niemcyz Theaterlabor
ImTor 6przedstawią„Seans”– spektakl,w którym pięć zagubionych dusz spotyka się, by
opowiedziećswojehistorie.Równieżw środę,
aletymrazemw chorzowskimTeatrzeRozrywki,włoskagrupaTeatrodelLemmingzaprezentuje„Inferno”,będącemalowniczątranskrypcją
pierwszejczęści„BoskiejKomedii”Dantego.
W czwartek, 18 czerwca, w chorzowskim
teatrzebędziemożnaobejrzećdwaczeskie
spektakletaneczne.Najpierwczesko-słowackiprogram„Imago”,w którymartyścistarają
się odpowiedzieć, czy wiemy, kim jesteśmy
naprawdę,a następniespektakl„Supernaturals”,zabawnei przewrotnestudiumograniczeń,jakimpodlegaludzkawolai ciało.
Tegoroczny festiwal zakończy w piątek, 19
czerwca,przedstawienieteatruKtopod tytułem:„Chórsierot”.Na sceniezobaczymyje-
Teatr Kto w przedstawieniu „Chór sierot”
den dzień z życia mieszkańców sierocińca,
w którymobowiązująsuroweregułynarzucaneprzezopiekunki. Pobieżnyprzeglądtegorocznegofestiwalu
wskazuje,żeniebędątospektaklelekkie,łatwe i przyjemne. Organizatorzy – StowarzyszenieTeatralneA PARTliczą,żeśląskapublicznośćteatralnajakzwykleniezawiedzie
i oczekujeod sztukiczegoświęcej,niżzwykłarozrywka.
ProjektobjętymecenatemmiastaKatowice.Współfinansowanoześrodkówinstytucji
kulturyKatowice–MiastoOgrodów.Festiwal
zrealizowano z wykorzystaniem środków finansowychz budżetusamorząduWojewództwaŚląskiego.
Programi szczegółoweinformacje
dostępnetakżena stroniewww.apart.art.pl.
Aktualnościi informacje
okołofestiwalowena portalu
społecznościowymfacebook.
kultura ■ 9
nr 2 (82) / 2015
JÓZEF KŁYK
Poza westernami,w którychopisujedziejeemigracjiGórnoślązakówdo StanówZjednoczonych,tematamiporuszanymiw jegofilmachsąpowstaniaśląskieoraz II wojna światowa.Najsłynniejszez jegoobrazówtom.in.westernowa
trylogia„Szlakiembezprawia”oraz„Różaniecz kolczastegodrutu”–filmutrwalającyautentycznewydarzeniazwiązanez ucieczkąwięźniówz KLAuschwitzBirkenau. Jest również autorem paradokumentów o powstaniach i powstańcachśląskichorazichlosach,a takżeo dramacieGórnoślązakówwcielonych
do Wermachtu.
W 2006r.zostałHonorowymObywatelemPowiatuBieruńsko-Lędzińskiego,
a w 2009r.HonorowymObywatelemPszczyny.
Jestlaureatemwielunagród.Za swojątwórczośćJózefKłykzostałnagrodzony:NagrodąŚląskiegoTowarzystwaFilmowegoim.NorbertaBoronowskiego,
Nagrodą dziennikarzy na festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w 1984 r.
za filmpt.„Człowiekznikąd”,NagrodąGrandPrixOgólnopolskiegoKonkursu
FilmówAmatorskichw Koniniew 2000r., I nagrodąw kategoriifilmuamatorskiegona XIV MiędzynarodowymFestiwaluFilmówKatolickichi Multimediów
w Niepokalanowiew 1999r.PonadtootrzymałOdznakęHonorową„Zasłużony
dlaKulturyPolskiej”,nadanąprzezMinistraKulturyNarodowej.
Indianów, my przekupili mlykiym
JózefKłyk–bojszowsko-pszczyński
reżyser filmowy, autor ponad osiemdziesięciu filmów, kolejny raz zaprosił
widzówna filmowąucztę.Po kilkulatachartystycznegomilczenia,spodrękitwórcywyszedłwestern„Szeryfz Teksasu”.Premierafilmuodbyłasięw Kinie
KosmosCentrumSztukiFilmowejw Katowicach.Projekcjępoprzedziłkoncert
w wykonaniuzespołu„Bojszowianie”,
a zakończyła ponadgodzinna dyskusja z publicznością, szczelnie wypełniającąsalękinową.
Dwadzieścia pięć dni zdjęciowych
rozciągniętychna kilkalat,zaowocowało barwną opowieścią przedstawiającą westernową historię Ślązaków w Teks as ie, ich cod zienn ość,
trudy i dramaty, chwile małe i wielkie – to wszystko widziane oczami
szeryfa(w tejrolisamreżyser),który
jest zarówno narratorem jak i postacią spajającą kolejne wątki filmowej
narracji.
Obrazzrealizowanyw modnejobecniekonwencjidokumentufabularyzowanego,przedstawiato,codziałosię
w Ameryce 160 lat temu. Józef Kłyk
dzięki magii filmu przenosi nas w te
czasy.„Szeryfz Teksasu”posiadaciekawą fabułę prowadzoną tak, że nie
powstydzili by się tego tacy twórcy
westernówjakClintEastwood,czyKevinCostner. Jestw tymfilmiei wojna,
i pokój. Jest i wesele, i pogrzeb. Są
bijatyki i pojedynki – słowem to, co
miłośnicygatunkulubiąnajbardziej.
Kłykswójpierwszyfilmnakręciłw 1967
roku,a na planiepełniwszelkiemożliwe funkcje – od reżysera, przez charakteryzatora po aktora i scenografa.
Jego pierwsze obrazy to nawiązania
do najsłynniejszych dzieł kina niemego,związanychz takimipostaciamijak
CharlieChaplinczyBusterKeaton.Najbardziejjestznanyz tzw.„śląskichwesternów”, nawiązujących do popularnego gatunku kina amerykańskiego
i kręconychwłasnymiśrodkamiw oko-
licach Bojszów, z udziałem przyjaciół
i znajomych.
Autentyzm i wierność prawdzie historycznej są kolejnymi atutami filmu.
Rzeczdziejesięw miejscowościPanna Maria – osadzie Górnoślązaków,
w USA, w południowej części stanu
Teksas, nieopodal San Antonio. Jest
to najs tars za w Stan ach Zjedn oczon ych osad a pols ka, założ on a
w 1854 przezemigrantówz Górnego
Śląska,kierowanychprzezksiędza LeopoldaMoczygembę.Nazwiskaosadników brzmią swojsko, są to między
innymi Moczygemba, Kowolik, Polok,
Jainta (Yanta), Piegza, Korus, Korzekwa,Dziok(Dziuk),Jarzombek.
Z jednegozdaniaw starychkronikach:
„a mysapomogalitak,żeIndianów,my
przekupilimlykiymi jajkami”–powstała
scena,którajestjużmojąwizją.
Właśniez takichstrzępówzdańzapisanych w kronikach, powstały kolejne sceny filmowe. Możemy więc
oglądać sceny wojny o odłączenie
Teksasu od Meksyku i przyłączenie
do USAw latachtrzydziestych XIX wieku,jestfragmento udzialeŚlązaków
w wojniesecesyjnej(po stroniepołudniowców), są utarczki z Indianami
i KuKluxKlanemi wieleinnychhistorycznychodniesień.
–„ŚląskiSzeryf”kręconybyłw Bojszowach i przeplatany jest tylko sce-
ze scen w tle przemknęły dwa auta.
Więc takie wpadki też są – przyznaje
Kłyk.Nasiaktorzypoczątkowojeździli
anglezując, czyli stylem angielskim,
popularnymw ośrodkachjeździeckich.
Kowboje tak nie jeżdżą i musieliśmy
się ich stylu jazdy nauczyć – dodaje
reżyser.
–Społecznośćbojszowskabardzo
nam pomagała – mówi Józef Kłyk
zdradzając tajniki filmowego warsztat u. W Bojs zow ach lud zie mają
po jednej,dwiekrowy,a dlapotrzeb
filmumusieliśmyjezebraćwszystkie
i przegonićprzezłąkę.Mieliśmyproblem,cosięstaniejakkrowazłamie
nogę? Kto za nią zapłaci? W innej
ŚLąSKI SZERYF
Scenariusz i reżyseria: JózefKłyk
Zdjęcia i montaż: Joanna i SławomirDąbrowscy
Zdjęcia z Teksasu: MieczysławChudzik.
Operatorzy Kamer: SławomirDąbrowski,WojciechWikarek,JanuszWyderka,
ArkadiuszWroniecki,WojciechSzwiec
Muzyka: ZF„Bojszowianie”i „Saternusy”.„TheWildBunch”–cytatymuzyczne
Śpiew: ŁukaszKostka,WitoldSzweda
Udział wzięli: JózefKłyk,ArturCzarnynoga,AleksandraKubeczko,Augustyn
Rogalski, Agnieszka Kral, Eugeniusz Kral, Agata Wróbel, Grzegorz Wróbel,
WojciechKopias,AgnieszkaKopias,GrzegorzSztolerorazinni.
Produkcja: Joanna DąbrowskaIZISFOTO-VIDEO 2014.
Czas: 60min.
Od początkumieszkańcównękały malaria,powodziei suszeorazwłóczędzy.
Wskutektrudnychwarunkówbytowania
populacja osadników w krótkim czasie zmniejszyłasięze 120rodzindo 80.
KsiądzMoczygemba,którypod dębem
odprawiłpierwsząmszęw Wigilię 1854
roku, kilka lat potem musiał uciekać
przed wściekłymi parafianami, chcącymigona tymsamymdębiepowiesić.
JakzapewniaJózefKłyk:Każdascenaw tymfilmieopartajestna prawdzie.
nami,którewymagałyklimatuTeksasu
i zostałynakręconew PannieMarii–mówiJózefKłyk.Scenyplenerowekręcone były między innymi u państwa Turów, którzy są właścicielami stadniny
koniw Bieruniu.Niestety,kiedyśz całego dnia zdjęciowego do filmu weszłotylko 8sekund.Stadninajestw okolicy kopalni Piast i w każdą stronę
widaćwieżęwyciągowąlubfabryczne
kominy.Udałosiętowymiksować,ale
i tak dzisiaj zauważyłem, że w jednej
części filmu jest scena wesela, wymag ała ona zaa ng aż ow an ia wielu
osób, a przykładowo kołocze – ludzie przywozili za darmo – dodaje
Kłyk.
Niestety widzowie, którzy na premier ze zad aw ali pyt an ie: Kied y
będzienastępnyfilm–musielisięzadowolić tajemniczym uśmiechem reżysera.
Wiesława Maria Piksa
1 0 ■ wokół nas
Wiadomości PKM Katowice
Zostań
krwiodawcą
L
atotoczas,w którymwieluz nas
wyjeżd ża na urlop y, a stud enc i
i uczniow ie mają wak ac je. RCKiK
w Katowicachzapewniakrewnietylko poszkodowanym w wypadkach,
ale cod zienn ie zab ezp iec za krew
chorym w planowanych zabiegach.
Odpowiednia, stała rezerwa krwi to
bezp iec zeńs two nas wszystk ich,
gdyż nigdy nie wiadomo, w którym
momenciebędziemyzmuszenisami
lubnasibliscyz niejskorzystać.
Krew,ratującżycie,dodajesił,pomaga wrócić organizmowi do równow ag i. To dzięk i Krwiod awc om
możliwe jest wykonywanie skomplikowanychoperacjii zabiegówratującychżycie.
RegionalneCentrumKrwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Katowicach zaopatrujew krewi jejskładniki 154szpitalii klinikregionuśląskiego.Codzienniewydajemydo szpitalnychBanków
Krwi ponad 200 litrów tego cennego
leku.Na codzieńniewieleosóbzdaje
sobiesprawęz faktu,żekrewjestlekiem ratującym życie, a jedynym jej
źródłemjestczłowiek.
Możesz zostać krwiodawcą jeżeli:
ważysz nie mniej niż 50 kg, jesteś
osobą pełnoletnią i nie przekroczyłeś 65 roku życia i jesteś gotów
do uratowania komuś życia. Pamiętaj, zgłaszając się do oddania krwi
powinieneś być zdrowy, wypoczęty
i po lekkimposiłku(niena czczo).
Dodatkowe informacje:
www.krwiodawstwo-katowice.pl
Książka na trasę
G
roteskowa, oniryczna,
chwilami zaś do bólu
prawdziwa. Kawał niezłej
prozyobyczajowejz fabułą
umiejscowioną w XVIII-wiecznej Anglii (tudzież
w kilkuinnychkrajach).AndrewMillermiłomniezaskoczył.
Tojedna z tychpowieści,
któr e czyt a się dla przyjemnościobcowaniaz lektur ą. Nie oszałam ia, nie
por yw a od pierws zych
stron, czas em nuż y, ale
jak imś dziwn ym traf em
wciąg a cor az głęb iej.
Wszystkotudziejesięjakby w spowolnionym tempie.Akcjanieustannie,acz
niespiesznieprzedo przodu. Przetykana jest retrospekcjami,mazaburzoną
strukturęczasową,zaczynam y bow iem w rok u
1772, po czym przen os imy się rok wstecz, a następnie kilkadziesiątlatw przeszłość.Musimy
poznaćgłównegobohatera– JamesaDyer’a – i kręteścieżkilosu,któredoprowadziłygodo miejscaspoczynku.
Jesttoo tyleciekawe,żepoznajemygow chwili,gdyjestmartwy,a ktoś
dokonuje na nim sekcji zwłok. Można sięw tympogubić,prawda?
Millerłączystylei gatunki.Powieść
psychologiczno-obyczajowa zawiera
teżw sobieelementypowieściepistolarnej,a toza sprawąkorespondencji
prowadzonejprzezwielebnegoLestrade’a (Postaćniemniejważnąniżsam
Dyer). Pojawią się również elementy
realizmumagicznego,jednakzdradzić
więcejniewypada.
Mroczna, zaskakująca, turpistyczna proza; realia ówczesnej Europy
przerażają,zwłaszcza,żeobracamy
się w środowisku medycznym. Dzisiejszawiedzana tentematwyrosła
między innymi właśnie z tego typu
prakt yk, z jak im zet knąć się można w powieściMillera.Czytelnikznajdziesięw czasachjeszcze„zacofanych”,alejużwspółczesnych.Wiele
rzeczy może mu się wydać znajomych,inneuznapewnieza element
kreacjiświataprzedstawionego.Brutalna rzeczywistość niejednokrotnie
zostanieteżzaburzona przezsiłymagiczne, co dodatkowo skomplikuje
sprawę…
Głównybohatertopostać,którejnie
da się jednoznacznie określić. Otóż
JamesDyer,światowejsławychirurg,
nieodczuwabólu,dosłownie,a także
brakmutego,comynazywamyempatią.Jegoumysł,niczymmaszyna licząca, prowadzi chłodne kalkulacje,
któreprzysparzająmutylesamokłopotów, co poklasku. Nikt, nawet on
sam,niewie,czymjesttospowodowane.
W pewnymmomenciejednaknastępuje swoiste załamanie, a Dyer
zac zyn a odc zuw ać… wszystk o
na raz. Jego świat staje na głowie,
wszytskoczegodo tejpory(nie)doświadczył,wracazezwielokrotnioną
siłą.Przemyślnybóltostudiumsamodoskonaleniai szaleństwajednocześ nie. Jam es Dye r przec hod zi
swoistąmetamorfozę,inicjację,bolesną, a jakże. Rodzi się na nowo,
po lat ach błąd zen ia w ciemn ościach.
Jesttu,w sposobieprowadzeniafabuły,w językuautora,cośz Dickensa
i Eco. Jakaś lekkość w operowaniu
makabrą,turpizmem,a równocześnie
humor,czarny,alejednak.Niedo końca wiadomo, kto jest kim, kto realną
postacią(sąi takie),a ktowymysłem
wyobraźniautora.
Wartosiętuzagubić.
Krzysztof Chmielewski
www.literacka-kanciapa.blogspot.com
Andrew Miller
Przemyślnyból
Znak, 2015
kultura ■ 1 1
nr 2 (82) / 2015
„Bitwa prawna”
– przez hip-hop
do świadomości
społecznej
„Piłeś, paliłeś – nie jedź!” – to hasło pierwszej akcji społecznej z cyklu „Bitwa prawna”, która kilka dni
temu ruszyła w sieci. Ma ona uświadamiać prawne konsekwencje jazdy
„pod wpływem”. Organizatorzy postawili na spot z wykorzystaniem
utworu „Sekunda” Rahima, deklaracje na Facebooku i Twitterze oraz...
bitwę freestylową! Sędziować będą:
Ymcyk, Czeski i Flint. Wielki fi nał 26.06 w klubie Wiatrak w Zabrzu
POKAż, CO POTRAFISZ
I ZGARNIJ 2 TYS. ZŁ!
2.000złza pierwsze, 1.000 złza drugiei 500 złza trzeciemiejsceotrzymają
laureacibitwyfreestylowej.Imprezaodbędzie się już 26.06 w zabrzańskim
Wiatraku. Tematem zmagań słownych
będą sytuacje rodem z sali sądowej.
Wszystkie tzw. case’y dotyczyć będą
skutków prawnych prowadzenia po alkoholui (lub)narkotykach.Uczestników
ocenipublicznośćorazjuryw składzie:
Ymcyk, Czeski i Flint. Aby stanąć
w szranki, należy na adres [email protected]flo.plwysłaćmailazawierającego imię, nazwisko, pseudonim i datę
urodzenia. Więcej szczegółów na
www.bitwaprawna.pl
Wpis na Facebooku lub Twitterze jako bilet wstępu
Aby zdobyć bilet na wielki finał bitwy
i koncertygwiazdpolskiegorapu,należy:
wejść na www.bitwaprawna.pl, przejść
do zakładki„Poprzyjakcjęi przyjdźna Bitwę!”,kliknąćw odpowiednibutton,a następnie przy użyciu specjalnej aplikacji
udostępnićwpisna Facebooku lubTwitterze.–Imprezę,którejjesteśmypartnerem,promujemygłówniekanałamisocial
media.Powódjestprosty:grupadocelowa.Chcemyz tymtematemtrafićprzede
wszystkimdo ludzitakichjakmy,czylimłodych. Sami traktujemy dziś Facebooka
i Twittera jako główne źródło informacji.
Postawiliśmywięcna komunikacjęviralowąw tychserwisach–tłumaczyJoanna
Michalik,specjalistads.PRi socialmediaw MaxFloRec.
Jeśliniewybieraszsiędo Zabrza,ale
chceszwyrazićaprobatędlaakcjii zadeklarować,żesamniejeździsz(lubnie
będziesz jeździć) „pod wpływem”, wystarczy,że...użyjeszFacebooka,Instagrama, Twittera czy innych serwisów
społecznościowych.–Hashtagami#piłeśpaliłeśniejedź,#bitwaprawnai #niejedźoznaczaćmożnawszystko,coma
związek z motywem przewodnim akcji.
Możnanp.wrzucaćna Facebookazdjęciaz klubów,imprez,koncertówczyspotkańrodzinnych.Jakna razienajczęściej
ludzieudostępniająnaszspot.Widzimy,
żepodchodządo tematubardzoentuzjastycznie.Byćmożetozasługasingla
„Sekunda”Rahima,którystałsięw pewnym sensie hymnem kampanii – mówi
Michalik.
FREESTYLOWIEC
JEST JAK ADWOKAT
Bitwyfreestylowetonieodłącznyelementsubkulturyhip-hopowej.Alecoma
wspólnegohip-hopz prawem?Jakmówi adwokat Grzegorz Prigan, pomysłodawca„Bitwy prawnej”,freestylowca można porównać do adwokata,
a adwokatado freestylowca.–W trakciepotyczkizarównoadwokat,jaki freestylowiec, jeśli nie zna ruchu rywala,
zmuszonyjestdo jaknajszybszejripostysłownej.Reakcjamusibyćbłyskotliwa, celna i rzeczowa – tłumaczy Prigan.–Słowafreestyle’owcakierowane
do przeciwnika są jak działanie adwokatana salisądowej.Jedeni drugiwalczy w tym samym celu: by zwyciężyć–dodaje.
Malarskie plenery
na katowickim rynku
Jak wyglądałyby Katowice na płótnach Vincenta van Gogha?
Czy Claude Monet zachwyciłby się tutejszym wschodem
słońca? Jak katowicką bohemę na obrazach przedstawiłby
sam Toulouse-Lautrec? Właśnie tego spróbujemy się dowiedzieć podczas plenerów malarskich organizowanych z okazji 150. urodzin miasta w maju i czerwcu.
150
lat historii Katowic to szmat czasu. Przez ten okres zdążyło się przewinąć kilka
znaczącychepokw historiisztuki.Stądpomysł,byzachęcićamatorówmalarstwa
do spojrzeniana miastooczymaimpresjonistów,kubistówczysurrealistów.W czasieplenerówkażdychętnybędziemógłwczućsięw rolęwielkichmistrzówmalarstwaXIX i XX wieku
i –dlaodmiany–pokazaćcentrumKatowicwewłasnej,inspirowanejdanymokreseminterpretacji–zachęcaWaldemarBojarun,naczelnikWydziałuPromocjiUrzęduMiastaKatowice.MalarskiespotkaniapoprowadziJadwigaLemańska,absolwentkakatowickiejASP,organizatorka zajęć rysunku i malarstwa pod nazwą „Dobry Warsztat”. Miejscem plenerów
będziekatowickiRynek(placKwiatowy).Uczestnicy,którzyzgłosząsięjakopierwsi,będą
mielido dyspozycjiwszystkieniezbędnemateriały(sztalugi,płótna,farby),aledo wspólnegomalowaniabędziemógłprzyłączyćsiękażdychętny.
Pierwsze spotkania odbyły się 23 maja i 30 maja, a kolejne odbędą się 6 i 13 czerwca, w godzinach od 10.00 do 15.00. Najlepsze z powstałych w czasie plenerów prac
zostaną nagrodzone!
Tematy przewodnie spotkań:
● 23.05 Impresjonizm/światło/impresja/ulotność/inspiracjeVanGogh,Manet,
Cezanne,Monet,Gauguin
● 30.05 Kubizm/fowizm/abstrakcja/–uproszczenie,abstrakcyjnykolor/inspiracje
Picasso,Kandinsky,Matisse,Miro
● 06.06 Surrealizm/dadaizm/futuryzm/ekspresjonizm/–dynamizm,odrealnienie,
sen,emocje/inspiracjeDali,Magritte,Munch,Chirico
● 13.06 PopArt/komiks/streetart/ostrekolory/uproszczenia/szablon/raster/
inspiracjeWarhol,RoyLichtenstein, DCComics,Banksy
Zapisy: [email protected],pod numerem 691 443 821albopoprzez
https://www.facebook. com/plenerykatowice.
Uwaga:W plenerachmożna równieżwziąćudziałbezwcześniejszejrejestracji.
NIBY KAżDY WIE, A JEDNAK...
REKLAMA
Prowadzeniepojazdupod wpływemjakichkolwiekśrodkówodurzającychgrozi
nietylkoutratąprawajazdyi wyrokiem.
Toryzykośmiertelnegowypadkudrogowego. Niby banalne, niby „każdy wie”,
a jednak,jakzauważaGrzegorz Prigan,
niekażdyz naszdajesobiesprawęz realności tych konsekwencji. – Stąd cała
taakcja.Niepo to,byprzypomnieć,ale
byuświadomić –mówiadwokat.
EDUKACJA POPRZEZ RAP
Pierwsza edycja „Bitwy prawnej” podzielona została na 3 etapy. Pierwszy
z nichtokampaniaspołeczna„Piłeś,paliłeś–niejedź!”.Drugi–eliminacjedo bitwyfreestylowej.Zwieńczeniemakcjibędzie wielka bitwa na słowa i koncert
gwiazdpolskiegohip-hopu.–Pokażmy
razem,żeraptonietylkoporuszaniekilku stereotypowych tematów życia codziennego–zachęca Magdalena Giertuga z agencji kreatywnej Kręci się!
będącejpartneremakcji.–Przecieżrapemmożemysiębawić,poprzezrapmożemyedukować,uświadamiaći ostrzegaćinnych.Wykorzystajmyto!Widzimy
sięjuż 26 czerwca w Zabrzu!
Organizatorem akcji jest Adwokatura
Polska we współpracy z Agencją Artystyczno-WydawnicząMaxFloReci agencjąkreatywnąKręcisię!Patronatmedialny nad wydarzeniem sprawują: TVP
Katowice, TVP Opole i Krajowe Biuro
do SprawPrzeciwdziałaniaNarkomanii.
SponsoremimprezyjestPZU.
Kajetan Balcer (MaxFloRec)
1 2 ■ rozrywka
KRZYŻÓWKA

▼
.....
Ustinov,
niefart
aktor
bryt.
▼
przepierzenie
▼
... do
szycia
▼


W szpitalurozmawiadwóchpacjentów:
–Dlaczegodo tejporynieodwiedziłapana żona?
–Boonateżleżyw szpitalu.
–Tragediarodzinna?
–Tak,aletoonapierwszazaczęła!

– Zaw sze uważ ałem, że lep iej ożen ić się
z brzydką. Bo ładna kobieta przecież może cię
zdradzić.
–Alemusiszprzyznać,żei brzydkateżmożeto
zrobić.
–Może.Tylkow takimwypadkuzwyklemówisię
„Możetoi lepiej...”

Przyjechałateściowai pytazięcia:
– Co to było takie czarne na patelni?
Ledwiecotodoszorowałam!
–Powłokateflonowa,mamo...
BARAN (ur. 21.III – 20.IV) Najbliższyczasw pracyupłynieCi
na możemałoekscytującej,za toniezbędnejpracy:porządkowaniudokumentów,monotonnymspełnianiutychsamych
czynności, nadrabianiu zaległości. Jednak nie będziesz tego żałować
wiedząc,żebudujeszfundamentyswojegopowodzenia. Niezawiedzie
ciętakżenosw interesach,dziękiczemumożesz znaczniepowiększyć
swojezasobyfinansowe! Troskio finanseniepowinnyspędzaćCisnu
z oczu,chyba,żesamsięo niepostarasz. Nieoczekujjednakwiększych
zmianw bliskiejprzyszłości.Cieszsięczasem,którymaszdlasiebie,wykorzystajgona przyjemności,na któreniezawszeCięstać:malowanie,
czytanie,chodzeniedo teatru. Wolnyczaswykorzystajna odpoczynek
i regeneracjęsił.Podobniew sprawachsercowych–nastąpizwolnienie
tempa,czasna refleksje,możepewneprzemyśleniai wnioski.
m
n
BYK (ur. 21.IV – 21.V) Otwierasięprzed tobąspokojne,pozbawionedramatycznychwzlotówi upadkówlatoaletojest
chyba właśnie to, co lubisz najbardziej! Najwięcej Twojej
uwagibędą absorbowałysprawymaterialne, a zwłaszczatedotycząceTwojegostanuposiadania.Będzieszmiałokazjęstanąćprzed ciekawymiszansami,możeszliczyćna to,zedopiszeCiszczęście.Nie
wartotylkouciekaćprzed refleksjamina tematpieniędzy–czysądla
Ciebie jedynie środkiem, czy też może celem samym w sobie. Co
dziękinimzdobywasz? Spróbujznaleźćodpowiedzina tepytania.Nie
stroń od towarzystwa, będziesz miał okazję poznać klika naprawdę
miłych i ciekawych osób, błyśniesz intelektem, zachwycisz urodą. Przy okazji towarzyskich rozrywek wzbogacisz się wewnętrznie,
obejrzyszciekawefilmylubwymieniszwrażeniamiz lektury...
o
BLIŹNIĘTA (ur. 22.V – 21.VI) Przed tobąumiarkowany,spokojnyczas,w którymniepowinnyCięzaskoczyćpoważniejszeniespodziankiod losu. Cieszsięspokojemi przewidywalnością zdarzeń, pamiętaj jednak, że nic nie dzieje się bez przyczyny
i jeślioczekujesz,żepewnemniejprzyjemnesprawyrozwiążąsięsame,
możeszsięrozczarować.Poradziszsobiedoskonalezewszystkim,jeśli
tylkoniebędziesztrwonićczasui energiina rzeczymałoistotne,tylko
zaśmiecająceTwójplandziałania.Znajdźczasna to,bydokonaćrozsądnejselekcji,wyeliminujto,bezczegopotrafiszsięobejść. Nieunikaj
przebywaniasamna samzeswoimimyślami,otwórzsięna inspiracje,
zastanówsię,w jakimkierunkuchciałbyśzwrócićswojeżycie. RAK (ur. 22.VI – 22.VII) Nadchodzące lato to dla Ciebie
najlepszyczasna odpoczynek,jeślijednakniemożeszwyrwać się z pracy na dłużej, staraj się sprawiedliwie dzielić
swójczasmiędzypracęi relaks.Zaopiekujsięsobą,zadbajo swoje
zdrowie.Ważnedecyzjepodejmujpo gruntownymnamyśle,możesz
bowiemterazulecnamowomi daćsięzwieśćokazji,któraw rezultacie wcale nie okaże się atrakcyjna. Rozterki dotyczyć będą również
sprawsercowych–przed pełnymzaangażowaniemsięw nowąznajomość będzie Cię powstrzymywała obawa przed rozczarowaniem.
Staraj się nie ulegać pierwszemu wrażeniu, a emocje trzymaj w ryzach. Kontroluj także swoje wydatki, bowiem łatwo Ci będzie teraz
o przekroczeniewyznaczonegosobielimituwydatkówbonawetjeśli
nie spowodujesz poważnego uszczerbku w budżecie, jednak wprowadzisztrochęzamieszania. ▼
►
góry
w Ameryce Południowej
atrybut diabła
▼
►
otacza
lagunę
...
osobista,
czyli
obycie
zieleń na
Saharze
huragan
składnik
kitu
▼
▼
grzbiet
w Tatrach
▼
żółta
za faul
system
rządów
w dawnej
Rosji
gatunek zająca
▼
obcy lub
ojczysty
▼
►
▼
zapisek
▼
▼
►
Boże... prawy
– święto dopływ
kościelne Odry
▼
►
ma swój
dzień
26 maja
▼
1/13
szlema
►
►
szkodliwy
z kwasu
siarkowego
►
deszczowa
pogoda
rower
dla
pani
ogrodze- ►
nie
miasto na mielizna
Mazurach na rzece
prąd
rzeki
►
...
Paschalska,
aktorka
►
►
►
Litery w polach z kropkami utworzą wyraz
z kategorii – meble:
q
LEW (ur. 23.VII – 22.VIII) Niepowinieneśmiećpowodów,
byżałowaćswojejnieobecnościw pracy–nicważnegoraczejCięnieominie,a sprawyzawodowebędąterazod Ciebie wymagały niewiele ponad niezbędne minimum. Dołek finansowy
też ci nie grozi, chyba, że zaszalejesz i z nagła zaczniesz żyć ponad stan. Od czasu do czasu oderwij się od rzeczywistości, pozwól
sobiena chwilęprzyjemnościi rozrywek.Na pewnonieprzeszkodzą
Ci w tym troski o finanse, gdyż ich stan będzie stabilny. Dostaniesz
za todarodpowiedniegopostępowaniaz ludźmi,cozapewniCipowodzenie i popularność. W stałych związkach zapanuje nie zmącona niczymharmonia,zaśosobybezparybędąprzyciągaćdo siebie
ludziradościążycia,niespożytąenergiąorazfantazją.
r
PANNA (ur. 23.VIII – 22.IX) Przed tobądoskonałyczasna letniwypoczynek,więcjeśliwłaśnieplanujeszurlop,pakujwalizkii wyruszajna poszukiwaniewspaniałejprzygody! Wrażliwość na piękno, otwartość na ludzi gwarantują, że będą to
niezapomniane wakacje. Jeśli masz przed wyjazdem do załatwienia
jeszczekilkaniecierpiącychzwłokispraw,twójurokosobistysprawi,że
poradziszsobiez nimibeztrudu.Będzietorównieżdobryczasna miłość–poznaszkogośinteresującegolubktoś,kogoznałaśod dawna,
zdradzi Ci się ze swoimi głębokimi uczuciami... Gwiazdy życzliwym
okiembędąpatrzećna rozkwitającewłaśnieterazuczucia.Jeślinatomiastniemaszconawetmarzyćo urlopie,toz większąenergiązaangażujsięw sprawyzawodowe,dziękiprzenikliwościbowiemłatworozpoznasz,cotaknaprawdęwartejestkontynuacji.SzczęścieCisprzyja!
s
WAGA (ur. 23.IX – 23.X) Pamiętaj,możeszdaćz siebiewięcej,alei więcejosiągniesz,Twójwysiłeksięopłaci. Do zawodowych sukcesów masz tylko niewielki krok, a możesz
cieszyć się uznaniem w swoim środowisku i zbierać zasłużone pochwały. NiezawiedzieCięw najbliższychmiesiącachzdolnośćtrafnej
ocenysytuacjii znajdowanianajlepszegorozwiązania. Słońce,Twoja
planetado 21.06,przebywaćbędziew korzystnympołożeniu.Todobryczasna planowaniedalszychposunięć,a inteligentna ocena sytuacji pozwoli Ci wybrać najlepszą drogę. Drugą połową czerwca zawładnieWenus,będzieszmógłpoświęcićsiękwestiommodyi urody.
Działania w tej sferze przyniosą pożytek zwłaszcza samotnym Wagom–wkrótceprzy waszymbokupojawisięktośzafascynowanywaszympięknemi osobowością. t
▼
►
w nim
dezodorant
HUMoR
skała
na posągi
SKORPION (ur. 24.X – 22.XI) Tenmiesiącbędziesprzyjałrealizacjiodważnychpomysłów.Możesznawetpokusićsięo zrobienieczegoś,cowymagadeterminacjii śmiałości,zrealizowaćjednozeswychmarzeń.Najbliższyczasw TwoimznakudodaCi
pewnościsiebieorazokrasiTwojepoczynaniawyjątkowymwdziękiem.
Jeślipomimozbliżającegosięsezonuurlopowegospędzisztedniw pracy,z powodzeniemwykorzystujto,comaszdo dyspozycji:swójurok,
energięi rzutkość. Będzieszmiałszansęzabłysnąć, byćmożedziękitemu,żezastąpiszkogoś,ktowyjechałna urlop?Dobrenowinyw sferze
finansów:szykująsięsporewpływyorazudanetransakcje. Nawet,jeśli
niemaszw planieurlopu,niezaczynajnowychprzedsięwzięć,skoncentruj się na sprawach bieżących. Mogą one teraz wymagać od Ciebie
niecowięcejuwagi,niezakładaj,żerutynowepodejściewystarczy. STRZELEC (ur. 23.XI – 23.XII) Sferyżyciazaakcentowane
przez wpływ planet w najbliższym czasie to podróże i poszerzaniehoryzontóworazutrzymywanieserdecznychrelacjiz otoczeniem.Nadchodzącemiesiącebędąwięcidealnymczasem
na wakacyjnywypoczynek,zatemjeślitylkomasztakąmożliwość,wyjedźna urlop.Będzieszdobrzesiębawić,poznaszinteresującychludzi,byćmożez kimśpostanowiszpoznaćsiębliżej–a sąsporeszansena to,żetaznajomośćprzetrwaniejednolato. PociągaćCiębędą
takżeintelektualnewyzwania,odkrywanienowychmiejsc,zdobywanie
wiedzy. Nawet zwykłe rzeczy będą przed Tobą odsłaniać tajemniczą
stronę swojej natury. Niewykluczone, iż podobne zjawisko zaistnieje
na grunciemiłosnymi ktoś,kogoznałaśjakodobregokumpla,nagle
ujawnipokładyromantycznościlubwyznaCimiłość. u
KOZIOROżEC (ur. 24.XII – 20.I) JeślijesteśKoziorożcem
udomowionym zadbaj o wspólne atrakcje towarzyskie
i ciesz się miło spędzonym czasem. Najbliższe dni przyniosąklimatsprzyjającyw większymstopniuletniemuwypoczynkowi, niż realizacji ambitnych zawodowych projektów. Wenus i Mars
pod horyzontem Twego horoskopu osłabiają Twój życiowy impet.
W związkach,zwłaszczatychz krótkimstażem,nadchodzipora,gdy
emocje zaczynają opadać, a spod nich wyjrzy codzienność i zwyczajność.Zanimdaszupustrozczarowaniu,spróbujznaleźćźródło
twojego niezadowolenia, może dzięki temu zrozumiesz, że miłość
maswojeprzypływyi odpływy?Zastanówsięteż,czymiejscew życiu,w którymsięobecnieznajdujesz,jesttym,do któregow ostatnim
czasiezmierzałaś.Porabowiemna korektężyciowychplanów,jeśli
takowejwymagają. v
WODNIK (ur. 21.I – 20.II) Przełącz się na otwarte, niestandardowe myślenie, a przekonasz się, jak wiele możeszdokonać!Słońcei MerkurybędąwspieraćTwojewysiłki,przebywającw polukomunikacji,więcszansena osiągnięcie
sukcesu w nauce lub pracy wymagającej specjalnej „iskry” będą
teraz dużo większe. Ciekawymi pomysłami będziesz mógł sypać
jakz rękawa.Z dużymprawdopodobieństwempo Twojejmyśliułożąsięteżzdawanew tymmiesiącuegzaminyi rozmowykwalifikacyjne – zwłaszcza, jeśli zdecydowałeś się na pracę, która jednocześniebędziepozwalałazrealizowaćTwojąpasję.Miłośćjeststara
jak świat! Pam ięt aj wszakż e, że w przyp adk u spraw serc ow ych
najlepszesąsprawdzonemetody,niemusiszsięsilićna oryginalnośći nowoczesność.
w
RYBY (ur. 21.II – 20.III) W sferze towarzyskiej szykują się
ruchi ożywienie.Z pewnościąniepowinieneśnarzekaćna samotność i z przyjemnością kolejny wieczór spędzisz poza domem,zwłaszcza,żewśródstarychznajomychznajdziesięktoś,
kto w specjalny sposób stanie się bliski Twojemu sercu... Pamiętaj,
wspieracięWenus.Serceprzestanietęsknićza żywszymdrgnieniem,
bo spotkasz wreszcie prawdziwą miłość. Już wkrótce otworzy się
przed Tobąciekawazawodowaszansa,dostanieszinteresującąpropozycjępracy,dokładnietrafiającąw twojeoczekiwania. Beznajmniejszegoproblemuudowodniszwszystkim,żejesteśstworzonyna tostanowiskoi z satysfakcjąbędzieszprzyjmowaćgratulacje.
x
Wydawca:PrzedsiębiorstwoKomunikacjiMiejskiejKatowice Sp.z o.o.•Adres: ul.Mickiewicza 59, 40-085Katowice•Tel.: 32 493 10 37;[email protected]•Redaktornaczelny: MonikaNawrat
•Fot.arch.wyd.,mat.promocyjne: Z.Piksa,A.Krych•Zatreśćogłoszeńredakcjanieodpowiada•Realizacjawydawnicza: AgencjaReklamowaBORGIS•Druk: POLSKAPRESS Sp.z o.o.,Oddział
Poligrafia,DrukarniaSosnowiec
Trudniejsze wyrazy: ATOL, DRACHMA, INA, ŁOCHA, ORNAK, VERDI.
Robinia (K83/15). Koteczka znaleziona na ulicy. Przerażona, zastygła.Niejestjednakkotkądziką,daje
się głaskać, reaguje przychylnie
na pieszczoty. Robinianienajlepiej
znosischroniskowewarunki.Otwierasiębardzopowoli,ogólnyhałasjąrozpraszai sprawia,że
jeszcze bardziej wciska się w kąt niż zazwyczaj. Spokojna,
łagodna, bez syku i machania łapkami w obronie. Śliczna
i wrażliwa Robinia bardzo potrzebuje człowieka, kontaktu
i czułości. Wierzymy, że dzięki spokojnej socjalizacji kotka
pokażenamjakajestnaprawdęi przestaniesiębać. Robinia
maokoło 3lata,jestzaszczepionai wysterylizowana.Szuka
domkuraczejniewychodzącego.
dawna
waluta
Grecji
szpic
lądu
▼
świetnie.Foczkajestbardzopogodnąi wesołąkotką.Wszędobylska,otwarta,impulsywnai emocjonalna.Nielubinudy,
uwielbialudzii niewyobrażasobiebeznichżycia.Wewcześniejszymdomkukotkabyłajedynaczką.Terazjestw schronisku.Chciałabyznaleźćznówdom.Suminaszukadomku
mądrego,odpowiedzialnego,którydocenijejsłodyczi charakter.Kotkabezwzględnieszukadomkuniewychodzącego.
Zaszczepiona,zaczipowana,wysterylizowana.Kilkulatka.Kuwetkowa. Kontakt: tel. 889 771 107 HOROSKOP
▼
►
KąciK adopcyjny
Sumina (K3/15). Koteczka po zmarłym.PotoczniezwanaprzeznasFoczką,
gdyż jej tylne łapki są lekko wykrzywione–jesttoprawdopodobniezwyrodnieniena skutekjakiegośstaregourazu,złamania. Sumina mimo to radzi sobie
W W W. P K M . K AT O W I C E . P L
wyłania
mistrza
ogłaszany
w sądzie
sączek
Bazyl (K91/15).Kotkatrafiłado schroniskaprzezalergiędziecka.Bazylpierwsze dni była w szoku. Wielkie oczy,
strach. 14-latka.Piękna,buraz białym.Bardzo lubi głaskanie, wręcz garnie się
do głaskania. Jeszcze boi się, lecz robi
dużepostępy.Jeśliniedziejesięnicna siłę,subtelnakotkapotrafizamruczeći pokazać jak jest fajna. Kiedy patrzy się jej
prostow oczywidaćmądrośći tęsknotę.Kotkamiaładomek
niewychodzący, bez innych kotów. Domek dodatkowo poinformowałnas,żeBazylniejestzbytmiziasta.Jakna raziedla
nasjestmiziasta.Cobędziedalej,czaspokaże.Pod obserwacjąwolontariuszy,kiedykotkapoczujesiępewniej,będziemy
mogli zauważyć, czy branie na ręce, głaskanie, pieszczoty
wchodząw grę.Zadbana,kuwetkowa,zaszczepionai wysterylizowana.
p
Giuseppe,
▼
włoski
kompozytor
urzędowy
spis ►
▼

Wiadomości PKM Katowice • nr 2 (82) / 2015

Podobne dokumenty

zdrowe oblicze z erozją szkliwa JoGa

zdrowe oblicze z erozją szkliwa JoGa prawidłowowykonany–ciaśniej wdolnejczęści(zaczynającodstopy),luźniejwgórnej.Zalecanąsiłę uciskupończochyustalalekarz. Corazpowszechniejstosowane są...

Bardziej szczegółowo