Usługa konserwacji i serwisu naprawczego 18 instalacji CCTV w 13

Transkrypt

Usługa konserwacji i serwisu naprawczego 18 instalacji CCTV w 13
Warszawa 2017-01-05
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa
Przedmiot zamówienia (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz
jednostki miary):
Usługa konserwacji i serwisu naprawczego 18 instalacji CCTV w 13 obiektach Spółki.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia usługa polegająca na przeprowadzaniu konserwacji i serwisu naprawczego
18 instalacji CCTV w 13 obiektach Spółki.
Zapytania:
Przed przystąpieniem do składania ofert Wykonawca zobowiązany jest do przesłania dokumentów
potwierdzających spełnianie wymagań w zakresie:
Ustawy o ochronie osób i mienia w części dotyczącej zabezpieczenia technicznego, posiadania
koncesji oraz kwalifikacji,
świadectwo kwalifikacji eksploatacji do I kV, świadectwo kwalifikacji dozoru oraz prac kontrolnopomiarowych do I kV.
Zamawiający po analizie przesłanych dokumentów podejmie decyzję w sprawie zaproszenia
Wykonawcy do dalszego procedowania w szczególności szczegółowo określi zakres i sposób
realizacji usługi oraz poda dane dotyczące instalacji CCTV w celu oszacowania wartości Oferty.
Termin składania ofert upływa w dn.: 2017-01-12 o godz. 15:00
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej
za przedmiot zamówienia: Zdzisław Patrzałek
Tel. kontaktowy: 22 391 01 57
Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:
- drogą mailową na adres: [email protected]
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43
Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:
Cena - 100%
Zapraszamy do składania ofert.

Podobne dokumenty