Plan finansowy do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i

Transkrypt

Plan finansowy do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i
Plan finansowy
do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2015 rok
Lp.
1
2
Cele
Kwota
Praca Gminnej Komisji R.P.A
•
Przyjmowanie wniosków o leczenie odwykowe
• Opracowywanie wniosków dot. skierowania do Sądu (wywiady,
opinie biegłych)
•
Wynagrodzenie Gminnej Komisji R.P.A. za udział w posiedzeniu
komisji .
Działalności Punktu Konsultacyjnego
• konsultacje specjalistów
(psycholog, prawnik, lekarz, pracownik socjalny)
• grupy wsparcia
• zakup i dystrybucja materiałów informacyjno – edukacyjnych
6 000,00
10 000,00
4
Szkolenia specjalistyczne dla członków GKRPA, Pełnomocnika
i sprzedawców napojów alkoholowych
3 000,00
6
Finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie edukacji
grup zawodowych
2 000,00
7
Realizacja programów w zakresie edukacji dzieci i młodzieży
8
Tworzenie dodatkowych form spędzania wolnego czasu przez dzieci
i młodzież
9
Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży
10 000,00
10
Organizowanie lokalnych imprez i konkursów promujących trzeźwy i
bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu
20 000,00
11
Wspieranie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji
mieszkańców Miasta i Gminy Koniecpol
15 000,00
12
Koszty obsługi Zespołu interdyscyplinarnego
10 000,00
100 000,00
1 000,00
RAZEM
177 000,00

Podobne dokumenty