BH_S1_38 F BH _S1_39 Kierunek lub kierunki studiów

Transkrypt

BH_S1_38 F BH _S1_39 Kierunek lub kierunki studiów
BH_S1_38 F
Kierunek lub kierunki studiów
Nazwa modułu kształcenia, także
nazwa w języku angielskim
Język wykładowy
Rodzaj modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Poziom modułu kształcenia
Rok studiów dla kierunku
Semestr dla kierunku
Liczba punktów ECTS z
podziałem na kontaktowe/
niekontaktowe
Imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej
Jednostka oferująca przedmiot
Cel modułu
Treści modułu kształcenia –
zwarty opis ok. 100 słów.
Zalecana lista lektur lub lektury
obowiązkowe
Planowane
formy/działania/metody
dydaktyczne
BH _S1_39
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Język obcy- Francuski A2
Foreign Language – French A2
francuski
obowiązkowy
IS
II
3,4
3 ECTS (2kontaktowe/1niekontaktowy)
mgr Elżbieta Karolak
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Osiągnięcie kompetencji językowych w zakresie podstawowego
słownictwa ogólnego i specjalistycznego.
Rozwijanie umiejętności w miarę poprawnej komunikacji w
znanych sytuacjach życia codziennego.
Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania podstawowych
struktur gramatycznych oraz technik pracy z prostym
obcojęzycznym tekstem specjalistycznym.
Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują wprowadzenie
słownictwa ogólnego w zakresie autoprezentacji, form spędzania
czasu wolnego, zainteresowań, podróżowania, żywności,
mieszkania oraz pracy zawodowej.
Moduł obejmuje również wprowadzenie podstawowych struktur
gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez studenta
w miarę poprawnej komunikacji.
W czasie ćwiczeń studenci zostaną zapoznani z podstawowym
słownictwem specjalistycznym danej dyscypliny naukowej,
zostaną przygotowani do selektywnego czytania prostych
tekstów fachowych.
Moduł ma również za zadanie zapoznanie studenta z kulturą
danego obszaru językowego.
1. Guy Capelle „Taxi 1” Wyd. Hachette 2005
2. Guy Capelle „Taxi 1 Cahier d’exercices ” Hachette 2005
3. Miquel C „Vocabulaire progressif debutant” Wyd. CLE
INTERNATIONAL.
Metoda eklektyczna:wykład, prezentacja, konwersacja,
metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty specjalistyczne),
metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym
uwzględnieniem umiejętności komunikowania się.

Podobne dokumenty