1. Instrukcja użytkowania PL

Komentarze

Transkrypt

1. Instrukcja użytkowania PL
G£ÓWNE ZASADY U¯YTKOWANIA WÓZKA ZACZEPOWEGO
! wózek zaczepowy powinien byæ u¿ytkowany przez przeszkolonych pracowników
! wózek stanowi zabezpieczenie tylko dla jednej osoby.
! przed u¿yciem sprzêtu chroni¹cego, w którego sk³ad wchodzi wózek zaczepowy, nale¿y opracowaæ procedury dotycz¹ce ewentualnej procedury
ratowniczej.
! karta u¿ytkowania powinna byæ wype³niona przed pierwszym wydaniem do u¿ytkowania. Krta powinnna byæ przechowywana przez ca³y okres
u¿ytkowania wózka zaczepowego.
! przed ka¿dorazowym u¿yciem wózka nale¿y przeprowadziæ jego dok³adne oglêdziny zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na wszelkie uszkodzenia,
korozjê, oznaki zu¿ycia mog¹ce spowodowaæ nieprawid³owe dzia³anie wózka. Nale¿y skontrolowaæ zamocowanie wózka zaczepowego do belki.
Nale¿y sprawdziæ czy nakrêtki boczne wózka s¹ dok³adnie dokrêcone i zabezpieczone przed samoczynnym odkrêceniem. Oglêdziny musz¹ byæ
przeprowadzone przez osobê bêd¹c¹ u¿ytkowaæ wózek. Nie wolno u¿ywaæ wózka je¿eli pojawi³y siê jakiekolwiek w¹tpliwoœci co do jego
poprawnego stanu lub dzia³ania.
! nale¿y sprawdzaæ okresowo przed i podczas u¿ytkowania po³¹czenia pomiêdzy elementami sprzêtu chroni¹cego oraz ich dopasowanie, w celu
unikniêcia nadmiernego rozluŸnienia i przypadkowego roz³¹czenia sprzêtu.
! raz w roku wózek zaczepowy i belka musz¹ byæ skontrolowane przez producenta lub jego upowa¿nionego przedstawiciela lub firmê upowa¿nion¹
przez producenta. Wszystkie elementy wózka: hak i dr¹¿ek zaczepowy, rolki jezdne, œcianki boczne, pierœcienie dystansowe, nakrêtki, musz¹ byæ
skontrolowane pod wzglêdem wszelkich uszkodzeñ oraz prawid³owego dzia³ania. Belka oraz jej wszystkie punkty zaczepowe musz¹ byæ
skontrolowane pod wzglêdem prawid³owego, trwa³ego i bezpiecznego zamocowania w konstrukcji sta³ej.
! wózek zaczepowy nale¿y wycofaæ z u¿ytkowania i poddaæ kontroli zgodnie z zasadami dotycz¹cymi corocznych kontroli (patrz poprzedni punkt)
je¿eli wózek bra³ udzia³ w powstrzymaniu spadania. Wózek nale¿y wycofaæ z u¿ytkowania je¿eli pojawi¹ siê jakiekolwiek uszkodzenia podczas
oglêdzin przed zastosowaniem wózka.
! podczas u¿ytkowania nale¿y uchroniæ urz¹dzenie przed kontaktem z substancjami ¿r¹cymi, otwartym ogniem,
! stosowanie wózka zaczepowego w po³¹czeniu z innymi wybranymi elementami sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z wysokoœci musi byæ zgodne z
odpowiednimi przepisami i instrukcjami u¿ytkowania sprzêtu oraz obowi¹zuj¹cymi normami:
- PN-EN 361- dla szelek bezpieczeñstwa.
- PN-EN 362 - dla zatrzaœników.
- PN-EN 354, PN-EN 355, PN-EN 360, PN-EN 353-2 - dla podzespo³ów ³¹cz¹co-amortyzuj¹cych.
- PN-EN 795 - dla punktów kotwienia (punktów konstrukcji sta³ej).
! wózek zaczepowy nale¿y przechowywaæ w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, w warunkach uniemo¿liwiaj¹cych zabrudzenie lub
uszkodzenie mechaniczne, chemiczne lub termiczne. Przed pierwszym wydaniem do u¿ytkowania wózek powinien byæ przechowywany w
opakowaniu producenta.
! urz¹dzenie musi byæ transportowane w opakowaniu (np: w torbach wykonanych z tkaniny impregnowanej, foliowych workach, plastikowych lub
stalowych pud³ach) chroni¹cym je przed wilgoci¹ oraz mechanicznym lub chemicznym uszkodzeniem.
! wózek nale¿y czyœciæ przy pomocy wilgotnej szmatki. Nie u¿ywaæ rozpuszczalników ani substancji ¿r¹cych. Po czyszczeniu urz¹dzenie powinno
schn¹æ w warunkach otoczenia z dala od Ÿróde³ ciep³a. Okresowo mo¿na smarowaæ ruchome elementy wózka.
! zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji lub napraw urz¹dzenia
! zabronione jest stosowanie wózka w œrodowisku zagro¿onym wybuchem.
KARTA U¯YTKOWANIA POWINNA BYÆ WYPE£NIONA (£¥CZNIE Z NUMEREM SERYJNYM I DAT¥ PRODUKCJI) PRZEZ OSOBÊ ODPOWIEDZIALN¥ ZA SPRZÊT OCHRONNY
KARTA U¯YTKOWANIA
NUMER URZ¥DZENIA
DATA PRODUKCJI
NAZWA U¯YTKOWNIKA
DATA PRZEKAZANIA DO U¯YTKOWANIA
DATA ZAKUPU
DATA
PRZEGL¥DY TECHNICZNE
UWAGI
Instrukcja u¿ytkowania
PN-EN 795 Klasa B
Nr kat.: AT 100
Wózek zaczepowy ST010 zosta³ zaprojektowany jako przenoœny punkt kotwicz¹cy (zaczepowy). Wózek spe³nia wymagania normy PN-EN 795 klasa B.
Wózek zaczepowy musi byæ stosowany ze sprzêtem chroni¹cym przed upadkiem z wysokoœci.
Wózek porusza siê (jeŸdzi) wzd³u¿ poziomej belki (szyny) o przekroju dwuteownika. Szyna musi byæ trwale zamocowana do konstrukcji sta³ej. Wózek
zaczepowy ST010 mo¿e byæ stosowany z szynami o szerokoœci od 65 mm do 120 mm.
Wózek stanowi zabezpieczenie dla jednej osoby.
MOCOWANIE WÓZKA NA BELCE
1. Belka musi byæ zamocowana do konstrukcji sta³ej o wytrzyma³oœci statycznej min. 15 kN, powy¿ej miejsca pracy. Dozwolone jest stosowanie wózka
wy³¹cznie z belkami zaprojektowanymi, zamocowanymi i dopuszczonymi do u¿ytkowania przez uprawnionych specjalistów.
2. Mocuj¹c wózek zaczepowy na belce nale¿y dopasowaæ rozstaw rolek wózka do wymiaru W (rys. 1) belki przy pomocy pierœcieni dystansowych (rys.
2 i 3).
3. Hak zaczepowy wózka musi znajdowaæ siê po œrodku wózka, pomiêdzy œciankami bocznymi (rys. 4).
4. Nale¿y dok³adnie dokrêciæ nakrêtki boczne i upewniæ siê czy s¹ zabezpieczone przed przypadkowym odkrêceniem. Je¿eli nakrêtka posiada
zawleczkê blokuj¹c¹ nale¿y j¹ za³o¿yæ.
pierœcienie
dystansowe
(krótkie)
W
od 65 mm do 120 mm
Rys.1
Rys. 2
1
5
PROTEKT - 93-403 £ódz, ul. Starorudzka 9, tel.: (+48 42) 680 20 83, fax: (+48 42) 680 20 93, e-mail: [email protected]
Rys. 4
hak zaczepowy
wózka
1. Pracownik musi byæ wyposa¿ony w szelki bezpieczeñstwa zgodne z PN- EN 361.
2. Podzespó³ ³¹cz¹co-amortyzuj¹cy musi byæ po³¹czony z hakiem zaczepowym wózka przy pomocy
atestowanego zatrzaœnika zgodnego z PN-EN 362.
3. Urz¹dzenie chroni¹ce przed upadkiem musi byæ do³¹czone do przedniej lub tylnej klamry
zaczepowej szelek bezpieczeñstwa. Zabronione jest do³¹cznie urz¹dzenia chroni¹cego do
bocznych klamer pasa do pracy”w podparciu.
5. W celu unikniêcia zderzenia siê pracownika podczas powstrzymywania upadku z wystaj¹cymi
przedmiotami czy elementami konstrukcyjnymi lub uderzenia w ziemi¹ nale¿y pod stanowiskiem
pracy zachowaæ minimaln¹ woln¹ przestrzeñ zgodn¹ z instrukcjami u¿ytkowania zastosowanego
sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem.
4. Lina robocza urz¹dzenia chroniacego przed upadkiem powinna byæ napiêta, bez zwisu. Skrócona
zostaje w ten sposób droga swobodnego spadku podczas powstrzymywania upadku.
5. Dopuszczalne odchylenia liny roboczej od pionu wynosi 300.
max. 300
OPIS ZNAKOWANIA
Nr kat. AT 100
Numer seryjny: 00003
Data produkcji: 02/2004
2
3
4
Rys. 3
pierœcienie
dystansowe
(d³ugie)
PO£¥CZENIE ZE SPRZÊTEM CHRONI¥CYM PRZED UPADKIEM (rys. 5)
WÓZEK ZACZEPOWY ST010
PODPIS
OSOBY
ODPOWIEDZIALNEJ
WÓZEK ZACZEPOWY ST010
Certyfikat europejski wykonano w CETE APAVE SUDEUROPE, BP 193, 13322 Marseille, France - 0082
EN 795 Klasa B
nazwa urz¹dzenia
numer katalogowy
numer seryjny urz¹dzenia
miesi¹c/rok produkcji
minimalna
wolna
przestrzeñ
numer jednostki notyfikowanej
uwaga: przeczytaj instrukcjê
norma europejska
oznaczenie producenta
lub dystrybutora
Rys. 5

Podobne dokumenty