Raport - Kuratorium Oświaty w Krakowie

Komentarze

Transkrypt

Raport - Kuratorium Oświaty w Krakowie
Nadzór pedagogiczny
System Ewaluacji Oświaty
RAPORT Z EWALUACJI
PROBLEMOWEJ
Przedszkole Samorządowe "Tęczowa Kraina" w
Alwerni z filią w Grojcu
Alwernia
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Wstęp
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez wizytatorów
do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej
wymagań państwa.
Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola
w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:
1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.
2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
4. Dzieci są aktywne.
5. Respektowane są normy społeczne.
6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.
9. Rodzice są partnerami przedszkola.
10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.
12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.
Ewaluacja
ma
także
na celu
ustalenie
poziomu
spełniania
przez
przedszkole
wymagań
zawartych
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r.
Przedszkole może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:
●
Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
●
Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
●
Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
●
Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
●
Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
Przedszkole Samorządowe "Tęczowa Kraina" w Alwerni z filią w Grojcu
2/17
Opis metodologii
Badanie zostało zrealizowane w dniach 22-01-2014 - 05-02-2014 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,
w skład którego weszli: Barbara Zgłobicka, Anna Dziedzic. Badaniem objęto 22 dzieci (wywiad grupowy), 106
rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 12 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad
indywidualny
z dyrektorem
placówki,
grupowy
z przedstawicielami
samorządu
lokalnego
i partnerów
Przedszkola, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje zajęć, placówki i analizę
dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary
działania Przedszkola.
Przedszkole Samorządowe "Tęczowa Kraina" w Alwerni z filią w Grojcu
3/17
Obraz przedszkola
Samorządowe Przedszkole Tęczowa Kraina w Alwerni z filią w Grojcu jest 8-oddziałową placówką. Do głównej
siedziby w Alwerni znajdującej się w przebudowanym i przystosowanym budynku ośrodka zdrowia uczęszcza
150 dzieci - 6 grup. Natomiast w Grojcu 50 dzieci zostało podzielonych na 2 grupy. Przebywają one
w udostępnionych przez miejscowy Dom Ludowy i zaadaptowanych pomieszczeniach. Zajęcia odbywają się
w przestronnych, kolorowych i funkcjonalnie urządzonych salach, wyposażonych w liczne zabawki i pomoce
dydaktyczne dostosowane do potrzeb i zainteresowań dzieci.
Do budynku w Alwerni przylega zadbany ogród, wyposażony w sprzęty do zabaw na świeżym powietrzu
i piaskownicę, do którego wyjście prowadzi bezpośrednio z sal na parterze. W Grojcu dzieci korzystają z ogrodu
należącego do sąsiadującej szkoły podstawowej.
Wszechstronny rozwój dzieci jest wspomagany przez udział w projektach, m.in.: Kubusiowi przyjaciele natury,
Aquafresh, Postaw (na) ekodom, Mali kucharze. W Przedszkolu prowadzone są także zajęcia dodatkowe:
gimnastyka
korekcyjno-kompensacyjna,
język
angielski,
taniec,
rytmika,
zajęcia
szachowe,
koło
matematyczno-logiczne. Dzieci mogą również korzystać z zajęć religii. Biorą udział w spotkaniach z teatrzykami
w Przedszkolu,
Wychowankowie
część
przedstawień
prezentują
swoje
dla
nich
talenty
przygotowują
i umiejętności
zaangażowani
w konkursach
we
współpracę
rodzice.
międzyprzedszkolnych,
m.in.
Przedszkole jest organizatorem Mikołajkowego Turnieju Szachowego dla najmłodszych.
Przedszkole współpracuje szeroko ze środowiskiem lokalnym: z Biblioteką Gminną w Alwerni przy realizacji
projektów edukacyjnych i spotkań z autorami książek dla dzieci, z Zespołem Krakowiaczek w Grojcu w zakresie
zajęć z tańca ludowego, z UKS w Chrzanowie przy organizacji zajęć i turniejów szachowych dla najmłodszych,
z miejscową Parafią i ze Stowarzyszeniem Młoda Alwernia przy organizacji festynów rodzinnych, spektakli
i koncertów dla dzieci.
Z
inicjatywy
pracowników
Przedszkola
powstał
międzyprzedszkolny
zespół
pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, służący pomocą dzieciom w kilku przedszkolach w gminie.
Przedszkole Samorządowe "Tęczowa Kraina" w Alwerni z filią w Grojcu
4/17
Informacja o placówce
Nazwa placówki
Przedszkole Samorządowe "Tęczowa Kraina" w Alwerni
z filią w Grojcu
Patron
Typ placówki
Przedszkole
Miejscowość
Alwernia
Ulica
M.Skłodowskiej Curie
Numer
2
Kod pocztowy
32-566
Urząd pocztowy
Alwernia
Telefon
12 2831652
Fax
12 2831652
Www
www.przedszkole-alwernia.pl
Regon
35053085300000
Publiczność
publiczna
Kategoria uczniów
Dzieci lub młodzież
Charakter
brak specyfiki
Uczniowie, wychow., słuchacze
200
Oddziały
8
Nauczyciele pełnozatrudnieni
12.00
Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy)
2.00
Nauczyciele niepełnozat._(w etatach)
0.31
Średnia liczba uczących się w oddziale
25
Liczba uczniów przypadających na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela
16.67
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Powiat
chrzanowski
Gmina
Alwernia
Typ gminy
gmina miejsko-wiejska
Przedszkole Samorządowe "Tęczowa Kraina" w Alwerni z filią w Grojcu
5/17
Poziom spełniania wymagań państwa
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający
uczeniu się
C
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane indywidualnym potrzebom
edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci. Stosowane metody pracy są
dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej (D)
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane i doskonalone. Wnioski z
monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tego procesu. (D)
Wdrażane wnioski z monitorowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci podnoszą efektywność
tego procesu. (B)
W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci. (B)
Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
B
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych
warunków i sposobów jej realizacji. (D)
W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, uwzględniając jego możliwości
rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. (D)
Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci przyczyniają się do rozwijania ich
umiejętności i zainteresowań. Modyfikowane w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego
uwzględniają wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwój ich zainteresowań. (B)
Respektowane są normy społeczne.
B
Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte na wzajemnym szacunku i
zaufaniu. Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie. (D)
Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. (D)
Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie
właściwych zachowań. (D)
W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania
podejmowane w grupie. (D)
Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i modyfikowane w razie potrzeb. (D)
W przedszkolu, wspólnie z rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze, w tym mające
na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz
modyfikuje w razie potrzeb. (B)
Dzieci wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych. (B)
Przedszkole Samorządowe "Tęczowa Kraina" w Alwerni z filią w Grojcu
6/17
Wnioski
1. Nauczyciele wspierają harmonijny rozwój dzieci, dostosowując formy i metody pracy do ich
potrzeb. Zachęcają i wdrażają dzieci do samodzielności i aktywności. W Przedszkolu w niewielkim
stopniu wprowadza się działania nowatorskie.
2.
W Przedszkolu
programowej
oraz
przyczyniają
się
wykorzystuje
monitoruje
się
wymagane
i analizuje
do podnoszenia
warunki
osiągnięcia
efektów
oraz
sposoby
edukacyjne
kształcenia,
rozwoju
dzieci.
realizacji
podstawy
Wdrażane
zdolności
wnioski
i zainteresowań
wychowanków.
3. W Przedszkolu kształtuje się poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego dzieci, a także
klimat
sprzyjający
ich
rozwojowi
przez
efektywne
działania
wychowawcze
i przestrzeganie
ustalonych reguł.
Przedszkole Samorządowe "Tęczowa Kraina" w Alwerni z filią w Grojcu
7/17
Wyniki ewaluacji
Wymaganie:
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu
się
Zajęcia prowadzone w przedszkolu wynikają z rozpoznanych indywidualnych potrzeb dzieci i służą ich
wszechstronnemu rozwojowi angażując je w ten proces. Nauczyciele systematycznie doskonalą przebieg zajęć
opierając się na wnioskach z monitorowania osiągnięć dzieci i ewaluacji własnej pracy. Jakości zajęć służą
nowatorskie działania nauczycieli, oparte na najnowszej wiedzy pedagogicznej.
Poziom spełnienia wymagania: C
Wykorzystywane
w Przedszkolu
metody
pracy
są
dostosowane
do indywidualnych
potrzeb
i możliwości dzieci. Monitorowanie dotyczy wszystkich sfer funkcjonowania dzieci, a wnioski z niego
prowadzą do doskonalenia metod pracy i wspierania rozwoju wychowanków, zwłaszcza tych
o specyficznych potrzebach edukacyjnych. W Przedszkolu stosuje się zróżnicowane formy i metody
pracy, nie noszące cech nowatorstwa.
Obszar badania:
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane
indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym
dzieci. Stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej
Nauczyciele rozpoznają indywidualne potrzeby, zdolności i możliwości dzieci prowadząc obserwacje dzieci
podczas zajęć i zabawy, analizując ich wytwory (np. karty pracy, prace plastyczne), rozmawiając z dziećmi
i rodzicami. Odpowiadając na potrzeby dzieci stosują zróżnicowane formy i metody pracy, dostosowane
do możliwości każdego dziecka i wykorzystujące różne formy dziecięcej aktywności, wykorzystują pedagogikę
zabawy, umożliwiają dzieciom podejmowanie samodzielnych decyzji, tworzą dla nich kąciki zainteresowań
i kółka rozwijające zdolności. Potwierdzają to obserwacje zajęć.
W Przedszkolu wspiera się także indywidualne potrzeby dzieci posiadających opinie i orzeczenia poradni
psychologiczno-pedagogicznej. W odpowiedzi na potrzeby dzieci powstał międzyprzedszkolny zespół pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, w którym specjaliści zatrudnieni w różnych przedszkolach w gminie wspierają się
nawzajem.
Większość
rodziców
uważa,
że to,
jak
nauczyciele
pracują
z ich
dziećmi
odpowiada
ich
potrzebom
i możliwościom (rys. 1j), oraz że otrzymują informacje o funkcjonowaniu swoich dzieci (rys. 2j). Warunki
lokalowe i wyposażenie (zarówno w Przedszkolu w Alwerni, jak i w filii w Grojcu) sprzyjają rozwojowi dzieci:
sale są duże, kolorowe, podzielone na część do pracy i rekreacyjną, wyposażone w indywidualne szafki dla
dzieci, zabawki, pomoce dydaktyczne i kąciki tematyczne. W Alwerni bezpośrednio z sal na parterze są wyjścia
Przedszkole Samorządowe "Tęczowa Kraina" w Alwerni z filią w Grojcu
8/17
do przestronnego ogrodu z placem zabaw, w Grojcu dzieci korzystają z placu zabaw sąsiedniej szkoły.
Rys. 1j
Rys. 2j
Obszar badania: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane
i doskonalone. Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tego
procesu.
Nauczyciele w Przedszkolu pracują w zespołach: ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, do opracowania
planu operacyjnego, do analizy i aktualizacji koncepcji pracy, programu wychowawczego i profilaktyki, planu
współpracy ze środowiskiem i rodzicami. W ww. zespołach planują procesy edukacyjne, opracowują program
wychowawczy i profilaktyki, kalendarz imprez, współpracę ze środowiskiem.
Nauczyciele monitorują procesy edukacyjne w Przedszkolu poprzez obserwację dzieci i ich wytworów, rozmowy
z dziećmi i rodzicami, diagnozowanie. Wspólnie zastanawiają się, czy sposoby realizacji podstawy programowej
są
skuteczne
i adekwatne
do potrzeb
dzieci,
jaki
jest
poziom
zdobytych
wiadomości
i umiejętności
w poszczególnych sferach rozwoju.
Wyniki monitorowania procesów edukacyjnych są wykorzystywane do doskonalenia pracy z dziećmi, m.in.,
tworzenia
grup
dyspanseryjnych,
poszukiwania
rozwiązań
problemów
w literaturze
fachowej,
udziału
w spotkaniach i warsztatach doskonalących w ramach WDN, rozszerzania działań poprzez tworzenie kółek
zainteresowań. Przykładem wykorzystania wniosku z monitorowania było stwierdzenie zainteresowania dzieci
matematyką i rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola o zajęcia matematyczno-logiczne i kółko szachowe,
a także przeszkolenie nauczycielek w tej dziedzinie i zakupienie szachów dla przedszkolaków, czy też wyłanianie
dzieci do grup wyrównawczych np. małej motoryki, dla dzieci ociężałych ruchowo.
Przedszkole Samorządowe "Tęczowa Kraina" w Alwerni z filią w Grojcu
9/17
Obszar badania: Wdrażane wnioski z monitorowania procesu wspomagania rozwoju i
edukacji dzieci podnoszą efektywność tego procesu.
Zdaniem Dyrektora i nauczycieli działania podjęte na skutek monitorowania osiągnięć dzieci przyczyniły się
do rozwoju ich umiejętności i zainteresowań. Systematycznie prowadzona praca z dziećmi o specyficznych
potrzebach edukacyjnych w ramach zajęć wyrównawczych i zajęć z dzieckiem zdolnym, przynosi wymierne
efekty w rozwoju przedszkolaków (poszerzają wiedzę na interesujące je tematy, ćwiczą aparat mowy, rozwijają
swe zainteresowania i uzdolnienia: matematyczne, logiczne, plastyczne, taneczne). Działania te przyczyniły się
do zwiększenia
zainteresowania
dzieci
uczestnictwem
w uroczystościach
przedszkolnych,
konkursach,
turniejach, przeglądach i programach artystycznych przygotowywanych na uroczystości i akcje w środowisku
lokalnym (np.: montaż słowno-muzyczny: „Pożegnanie z Panią Jesienią” dla rodziców oraz uczniów klas I-III
szkoły podstawowej, „Mikołajkowy Turniej Szachowy”, spotkanie wigilijne dla emerytowanych nauczycieli,
świąteczna sesja Rady Miejskiej, występ podczas WOŚP, udział w Gminnym Festiwalu Bożonarodzeniowym).
Dzięki podjętym działaniom dzieci są bardziej otwarte i spontaniczne, potrafią współpracować w grupie
i podejmować
decyzje
Umieją
pogodzić
się
z przegraną
i pomagać
sobie
wzajemnie.
Występy
przed
publicznością kształtują odporność emocjonalną i uczą je, jak radzić sobie ze stresem.
Obszar badania: W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci.
Nauczyciele i Dyrektor są zdania, że w Przedszkolu są wprowadzane nowatorskie rozwiązania. Wymieniają m.in.
wykorzystywanie na zajęciach metod Klanzy, Gruszczyk-Kolczyńskiej, Majchrzakowej, Sherborne stosowanych
od wielu lat w pedagogice przedszkolnej. Wskazują także na udział dzieci pod ich kierunkiem w projektach
edukacyjnych np. Kubusiowi przyjaciele natury, Aquafresh oraz współpracę z Biblioteka Publiczną w Alwerni
(udział w projektach przygotowywanych przez Bibliotekę). Dyrektor wspomina o powołanym dla potrzeb dzieci
międzyprzedszkolnym
zespole
pomocy
psychologiczno-pedagogicznej,
którego
zadaniem
jest
m.
in.
specjalistyczna pomoc logopedyczna i w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w przedszkolach
na terenie gminy. Działania te wpływają korzystnie na rozwój dzieci, jednak nie noszą cech metod/ programów
nowatorskich, opracowanych przez nauczycieli dla zaspokajania zdiagnozowanych potrzeb wychowanków.
Wymaganie:
Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
Przedszkole Samorządowe "Tęczowa Kraina" w Alwerni z filią w Grojcu
10/17
Zmiany
w
zewnętrznym
świecie
powodują
konieczność
właściwego
przygotowania
dzieci
do
nowej
rzeczywistości, dlatego dla sukcesu indywidualnego i społecznego dzieci uczęszczające do przedszkola nabywają
kompetencje określone w podstawie programowej. Stopień, w jakim są one nabywane, zależy od skuteczności
monitorowania tego procesu oraz pozyskania wiedzy o indywidualnych potrzebach rozwojowych i możliwościach
każdego dziecka.
Poziom spełnienia wymagania: B
Nauczyciele znają potrzeby i możliwości edukacyjne dzieci oraz dostosowują do nich sposoby
realizacji podstawy programowej. W Przedszkolu monitoruje się sytuację i osiągnięcia każdego
dziecka, co pozwala na indywidualizację pracy z nim, rozwój zdolności i zainteresowań oraz
zmniejszanie deficytów rozwojowych. Programy wychowania przedszkolnego są dostosowywane
do zdiagnozowanych potrzeb dzieci.
Obszar badania:
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z
wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji.
W ocenie Dyrektora i opinii nauczycieli wszyscy oni prowadzą obserwacje pedagogiczne w celu poznania
możliwości
i potrzeb
rozwojowych
dzieci
i współpracują
z rodzicami
w trosce
o jednolite
oddziaływania
wychowawcze. W Przedszkolu wprowadzane są elementy edukacji zdrowotnej, nauczyciele dbają o właściwe
zagospodarowanie czasu, zwracają uwagę na poprawność wypowiedzi dzieci, zachęcają je do samodzielności
i podejmowania decyzji, uczą odpowiedzialności za siebie i grupę, wspierają postawy koleżeńskie. Zdecydowana
większość zna podstawę programową pierwszego etapu edukacyjnego.
Podczas obserwowanych zajęć nauczyciele wykorzystywali warunki i sposoby realizacji podstawy programowej
m.in.: wspieranie rozwoju mowy, rozwijanie u dzieci gotowości do nauki czytania, wychowanie przez muzykę,
śpiew, taniec, wspieranie rozwoju intelektualnego (m.in. edukacja matematyczna), formy plastyczne.
Obszar badania:
W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka,
uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz.
Zdaniem Dyrektora, w Przedszkolu prowadzone są analizy osiągnięć dzieci. Wszyscy nauczyciele monitorują
osiągnięcia każdego dziecka wykorzystując różne techniki badawcze. Sporządzają indywidualną dokumentację
dzieci, zbierają i analizują prace dzieci, zadają i umożliwiają dzieciom zadawania pytań, sprawdzają poprawność
wykonania zadań, prowadzą obserwację dzieci podczas zajęć i swobodnej zabawy, rozmawiają z rodzicami.
Na podstawie wniosków z monitoringu w Przedszkolu podejmuje się wiele działań skierowanych na rozwój
umiejętności i zainteresowań dzieci. Nauczyciele omawiają z rodzicami zaobserwowane uzdolnienia dzieci celem
podjęcia właściwych działań. Wspólnie obrano kierunki wspomagania rozwoju dzieci (udział w zajęciach
dodatkowych na terenie Przedszkola jak i w instytucjach zewnętrznych). Nauczyciele biorą udział w szkoleniach
wzbogacających
ich
umiejętności
w zakresie
działań
skierowanych
do pracy
z dziećmi
o specyficznych
potrzebach edukacyjnych (w pracy wyrównawczej jak i z dzieckiem zdolnym). Rozszerzono ofertę zajęć
dodatkowych dla wszystkich grup wiekowych o kółka: plastyczne: „Plastyka dla smyka”, rytmiczno-taneczne „Po
Przedszkole Samorządowe "Tęczowa Kraina" w Alwerni z filią w Grojcu
11/17
prostu tańcz...”, logiczno-matematyczne: „Mały matematyk”, szachowe: „Szacholandia”, z języka angielskiego,
kulinarne: „Mali kucharze".
Wszystkie dzieci 4,5,6-letnie objęto diagnozą logopedyczną. Wyłoniono dzieci, którym potrzebna jest pomoc
i objęto je terapią na terenie Przedszkola. Systematycznie prowadzony jest „Kącik logopedyczny”, w którym
zamieszcza się wskazówki dla rodziców dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.
W ramach profilaktyki zaburzeń słuchu, wszystkie dzieci 5-6 letnie zostały objęte przesiewowym badaniem
„Widzę, słyszę...”.
Dzieci u których stwierdzono wady postawy, zostały objęte pracą terapeutyczną w ramach zajęć z gimnastyki
korekcyjno-kompensacyjnej prowadzonych na terenie placówki.
Obszar badania:
Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci
przyczyniają się do rozwijania ich umiejętności i zainteresowań. Modyfikowane w przedszkolu
programy wychowania przedszkolnego uwzględniają wnioski z monitorowania i analizowania
osiągnięć dzieci oraz rozwój ich zainteresowań.
W Przedszkolu podejmowane są działania wynikające z wniosków z monitorowania osiągnięć dzieci: dużą grupę
wychowanków o opóźnionym rozwoju mowy objęto opieką logopedyczną (35 dzieci), zdiagnozowane dzieci
uczestniczą w gimnastyce korekcyjno-kompensacyjnej. Rozszerzono ofertę dodatkowych zajęć edukacyjnych,
zgodnie z zainteresowaniami dzieci i oczekiwaniami rodziców m.in. o język angielski, koło szachowe, koło
matematyczno-logiczne,
zajęcia
rytmiczno-taneczne.
Działania
te
wspierają
rozwój
umiejętności
dzieci:myślenie logiczne, umiejętność poprawnego wypowiadania się, harmonijne poruszanie się. Pomagają
także wyrównać deficyty rozwojowe. Zdaniem większości rodziców Przedszkole pomaga rozwijać zdolności
i zainteresowania ich dzieci (rys. 1j).
Rys. 1j
Przedszkole Samorządowe "Tęczowa Kraina" w Alwerni z filią w Grojcu
12/17
Wymaganie:
Respektowane są normy społeczne.
Przedszkola powinny kształtować postawy zgodne z wartościami i normami społeczeństwa demokratycznego.
Poznawanie zasad i rozumienie ich znaczenia dla funkcjonowania społeczności przedszkolnej i społeczeństwa
stanowi element rozwoju. Świadomość tego, jak ważne jest przestrzeganie wspólnie ustalonych reguł, decyduje
o sukcesie grup. Ważnym zadaniem przedszkola jest tworzenie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i
psychicznego, a także klimatu sprzyjającego rozwojowi dzieci.
Poziom spełnienia wymagania: B
W Przedszkolu kształtuje się postawy zgodne z ogólnie przyjętymi normami. Dzieci wiedzą jakich
zachowań się od nich oczekuje, a relacje interpersonalne są przyjazne. Tworzy się poczucie
bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego przez podejmowanie działań wychowawczych mających
na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.
Rodzice biorą udział
w modyfikacjach tych działań. W Przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności za działania
własne i działania podejmowane w grupie. Dzieci wykazują się odpowiedzialnością w działaniu
i relacjach społecznych.
Obszar badania: Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte
na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie.
W Przedszkolu dominują relacje oparte na szacunku i zaufaniu. Dzieci przestrzegają ustalonych kodeksów,
"pilnują się nawzajem, pomagają sobie, upominają się jak któreś zrobi coś nie tak", współpracują ze sobą
i akceptują inność kolegów. Chętnie uczestniczą we wspólnych grach i zabawach, łączą je kontakty koleżeńskie.
Relacje między nauczycielami i dziećmi oparte są na zaufaniu. Nauczyciele ustalają jasne reguły zachowania,
stosują system nagród i
kar, egzekwują przestrzegania zasad zachowania, kierują się konsekwencją
w działaniu. W sposób podmiotowy traktują dzieci. Dzieci dostrzegają otrzymywane wsparcie i opiekę ze strony
nauczycieli.
Nauczyciele
współdziałają
z rodzicami,
wspierają
się
wzajemnie,
dążą
do ujednolicenia
oddziaływań
wychowawczych. Rodzice odbierają postawę nauczycieli jako otwartą, a relacje z nimi określają jako bardzo
dobre. Mają na to wpływ między innymi jasne zasady i możliwość codziennego kontaktu, efektywna wymiana
informacji oraz udzielana pomoc w rozwiązywaniu problemów. Rodzice współpracują też ze sobą np. tworzą
grupę teatralną przygotowującą przedstawienia dla dzieci. Wspierają nauczycieli w organizacji imprez, decydują
w sprawach przedszkola "gdzie dzieci pojadą na wycieczkę, do teatru, jaka będzie składka". Dostrzec można też
zaufanie,
życzliwość
w stosunkach
między
pracownikami
Przedszkola,
wspieranie
się
w rozwiązywaniu
pojawiających się problemów.
Dzieci w Przedszkolu czują się bezpiecznie. Nauczyciele dbają o ich fizyczne bezpieczeństwo. Organizują
pogadanki, rozmowy o zasadach bezpiecznego zachowania, spotkania z ekspertami. W Przedszkolu dzieci
odbierane są tylko przez osoby upoważnione, przestrzega się zasad bezpieczeństwa, eliminuje pojawiające się
zagrożenia.
Przedszkole Samorządowe "Tęczowa Kraina" w Alwerni z filią w Grojcu
13/17
Nauczyciele dbają też o bezpieczeństwo emocjonalne dzieci np.: przez stosowanie jasno określonych zasad
postępowania, indywidualne podejście do każdego, zapewnienie wsparcia i pomocy, stosowanie zabaw
relaksacyjnych, bajek terapeutycznych, organizowanie dni ulubionej zabawki czyzapewnienie im życzliwej
atmosfery i chwalenie za pozytywne działania i postawy. Dzieci chętnie przychodzą do Przedszkola.
Pomieszczenia w których przebywają dzieci i plac zabaw są dostosowane do ich potrzeb. Ogranicza się dostęp
na teren Przedszkola osobom nieupoważnionym (np. kodowane wejście w Przedszkolu w Alwerni).
W
Przedszkolu
uczy
się
dzieci
właściwego
zachowania
przez
stosowanie
i przestrzeganie
kodeksów
przedszkolaka, realizację projektów we współpracy z Biblioteką Gminną w Alwerni (Spotkania z Pippi, Co piszczy
w trawie, w lesie i w stawie), organizację i udział w imprezach, np.: piknik rodzinny. Prowadzone są zajęcia z
profilaktyki uzależnień, organizowane teatrzyki profilaktyczne (Cukierki, Pluk z wieżyczki), akcje charytatywne,
konkursy, kształtowane postawy proekologiczne.
Obszar badania: Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.
Od początku roku szkolnego wpaja się dzieciom zasady właściwego zachowania "potem każdego dnia ponawia
się te zasady", opracowuje się kodeksy grup i ich przestrzega. Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich
oczekuje: że nie należy przezywać i popychać kolegów, odbierać im zabawek, przesuwać samodzielnie mebli,
niszczyć pomocy dydaktycznych. Są świadome, ze powinny być grzeczne, dobre dla kolegów, dzielić się
zabawkami i "nie być niegrzecznym dla pani". W ich opinii należy być grzecznym, "żeby nie przeszkadzać
kolegom, żeby nie denerwować pani, żeby się coś nie zniszczyło, żeby się nie uderzyć o róg stołu". W czasie
obserwowanych zajęć dzieci potrafiły wysłuchać instrukcji do zadania lub zabawy, bawić się wspólnie. Pomagały
sobie nawzajem i umiały się wyciszyć. Nie zaobserwowano zachowań niezgodnych z ogólnymi normami
społecznymi. Zdaniem większości rodziców dzieci w Przedszkolu są jasno informowane, jakich zasad
postępowania należy przestrzegać (rys. 1j)
Rys. 1j
Przedszkole Samorządowe "Tęczowa Kraina" w Alwerni z filią w Grojcu
14/17
Obszar badania: Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń
oraz wzmacnianie właściwych zachowań.
W Przedszkolu nauczyciele wzmacniają właściwe zachowania przez ich dostrzeganie, stawianie dziecka za
przykład dla innych, chwalenie wobec grupy, przed rodzicem, nagradzanie brawami, naklejkami, przyznawanie
uśmiechniętej buźki, korony.
Nauczyciele reagują na zachowania niepożądane wychowawczo poprzez prowadzenie rozmów indywidualnych
i grupowych z dziećmi, wyrażanie dezaprobaty, wyjaśnianie niewłaściwego zachowania, stosowanie aktywności
rozładowującej, "odpoczynek na krzesełku, w innym określonym miejscu w celu przemyślenia swojego
zachowania, przeproszenie, naprawienie błędu. Dziecko powinno określić co zrobiło źle". Respektuje się umowy
i kontrakty grupowe, stosuje system nagród i kar, prowadzi rozmowy z rodzicami w celu ustalenia wspólnych
oddziaływań wychowawczych.
W Przedszkolu kształtuje się zachowania zgodne z normami przez wprowadzanie kodeksu przedszkolaka,
egzekwowanie przestrzegania zasad zachowania, współpracę z rodzicami, organizowanie imprez i przedstawień
("robiliśmy bajeczkę dla dzieci o zachowaniach w stosunku do dorosłych, którzy mogą im zagrażać").
Obszar badania: W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania
własne i działania podejmowane w grupie.
W Przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania podejmowane
w grupie. Wszyscy nauczyciele stwarzają dzieciom możliwość dokonywania wyboru rodzaju zabawy i sposobu
pracy. Dzieci wybierają kolegów i koleżanki do wspólnej zabawy, sposób wykonana zadania, np. każde dziecko
może wybrać technikę, jaką będzie pracować podczas zabawy plastycznej. Uczy się dzieci, jakich zasad należy
przestrzegać
poprzez
wprowadzanie
umów
słownych,
kontraktów
grupowych,
systemu
nagród
i kar.
Prowadzone są rozmowy indywidualne i grupowe, wskazywane pozytywne przykłady, np. omawia się postawy
bohaterów literackich. Realizuje się treści programu profilaktyki i wychowawczego, organizuje przedstawienia
o tematyce profilaktycznej i ekologicznej, imprezy, festyny rodzinne: "Razem zdrowo na sportowo", "Dzieci
rodzicom - rodzice dzieciom", akcje charytatywne. Wspólnie z Biblioteką Miejsko-Gminną w Alwerni realizuje się
projekty: "Spotkania z Pippi, - uczenie zachowań asertywnych", "Co piszczy w trawie, w lesie i w stawie".
Nauczyciele rozmawiają z rodzicami, organizują spotkania z ekspertami np.: policjantem, strażakiem.
Obszar badania: Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i modyfikowane w
razie potrzeb.
W Przedszkolu prowadzony jest monitoring działań wychowawczych poprzez ewaluację wewnętrzną, diagnozy,
obserwacje dzieci w różnych sytuacjach, analizę prac dzieci, ankiety i rozmowy z rodzicami, rozmowy z dziećmi,
obserwację ich zachowań w
środowisku rodzinnym. W wyniku monitorowania określono potrzebę rozwoju
zainteresowań i uzdolnień, wyciszenia dzieci, zapewnienia im bezpieczeństwa, kształcenia właściwych postaw,
kultury osobistej, umiejętności współżycia w grupie rówieśniczej, kształtowania nawyków prozdrowotnych.
W efekcie rozpoznanych potrzeb zaktualizowano koncepcję pracy Przedszkola, programu wychowawczego
i profilaktyki, wzbogacono ofertę zajęć (szachy, zajęcia rytmiczno-taneczne, plastyczne). Ponadto wprowadzono
nowe metody pracy: elementy metody krakowskiej, Castilla Moralesa, elementy metody Glenna Domana,
bajkoterapię, realizuje się programy: Mali kucharze, Dżamble, Postaw (na) Ekodom, w Ekomaluch.
Przedszkole Samorządowe "Tęczowa Kraina" w Alwerni z filią w Grojcu
15/17
Obszar badania: W przedszkolu, wspólnie z rodzicami, analizuje się podejmowane działania
wychowawcze, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych
zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb.
W opinii Dyrektora i nauczycieli rodzice są włączani do prac nad analizą działań wychowawczych poprzez:
rozmowy i wywiad z rodzicami, kontakty indywidualne, ankiety. Ustala się wspólne stanowisko z rodzicami nt.
oddziaływań wychowawczych oraz ocenia skuteczność podjętych działań. Opracowano wspólnie z rodzicami
sposoby oddziaływań łagodzących stres dzieci związany z przyjściem do Przedszkola oraz nawiązywania
kontaktów z rówieśnikami (adaptacja). Rodzice zostali zapoznani i zaakceptowali kodeks przedszkolaka.
Dyrektor wskazuje, że "wynikiem rozmów z rodzicami i badań ankietowych jest aktualizacja programu
profilaktyki, programu wychowawczego oraz koncepcji pracy Przedszkola", oraz że wychowawczynie chętnie
przyjmują pomoc i pomysły rodziców dotyczące działań mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz
wzmacnianie właściwych zachowań, np.:
●
organizację zajęć prowadzonych przez rodziców (obszar: Wychowanie przez sztukę – zajęcia
z rodzicami aktorami - "Tajemnice teatru", plastykiem - "Dżamble czyli plastyczne spotkania
z literaturą", garncarzem - "Gliniane cuda"),
●
organizację przedstawienia teatralnego w wykonaniu rodziców: bajka profilaktyczna "Cukierki" wg
A.Grzelak (wczesna profilaktyka przeciw narkotykowa), bajka proekologiczna "Pluk z wieżyczki",
●
realizację akcji charytatywnych, wycieczek.
Rodzice zwracają ponadto uwagę na lekcje otwarte "mogliśmy rozmawiać o zachowaniach dzieci i eliminowaniu
złych zachowań", "pani pyta jakie mamy zastrzeżenia" jak również na wzbogacenie oferty zajęć w Przedszkolu.
Obszar badania: Dzieci wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych.
Dzieci wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych. Wychowankowie są samodzielni
w zabawie, w doborze koleżanek i kolegów do zabawy, wyborze sposobu odpoczywania jak i tego, jak będą
pracować. Potwierdzają to obserwacje zajęć w Przedszkolu. Dzieci mają duży zakres samodzielności. Chętnie
sprawują opiekę nad zwierzętami - dokarmiają ptaki, "Pomagaliśmy jeżowi zbierać liście". Biorą udział
w akcjach charytatywnych, np.: zbiórka pieniędzy na chore dziecko, zbieranie nakrętek.
Przedszkole Samorządowe "Tęczowa Kraina" w Alwerni z filią w Grojcu
16/17
Raport sporządzili
●
Barbara Zgłobicka
●
Anna Dziedzic
Kurator Oświaty:
........................................
Przedszkole Samorządowe "Tęczowa Kraina" w Alwerni z filią w Grojcu
17/17

Podobne dokumenty