Spis treści

Komentarze

Transkrypt

Spis treści
Spis treœci
KRZYSZTOF KAWALEC,
Problemy obfitoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyró¿nienia Prezesa PAU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rekomendacje Komisji PAU do Oceny Podrêczników Szkolnych . . . . . . . . . .
11
17
18
Sekcja nauk humanistycznych
P o d r ê c z n i k i d o h i s t o r i i d l a s z k ó ³ p o n a d g i m n a z j a l n y c h... .
MA£GORZATA PAWLAK,
Uwagi o podrêczniku: L. Mrozewicz, R. Œniegocki, Historia. Dzieje staro¿ytne. Podrêcznik dla I klasy liceum ogólnokszta³c¹cego, liceum profilowanego i technikum.
Kszta³cenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym, cz. 1 . . . . . . . . . . . . .
ANNA WAŒKO,
Recenzja podrêcznika Marka Kamiñskiego, Gra¿yny Pañko, Roberta Œniegockiego
Historia. Œredniowiecze. Liceum ogólnokszta³c¹ce, liceum profilowane, technikum,
kl. I, czêœæ 2, Nowa Era . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAROL SANOJCA,
Recenzja podrêcznika do historii dla klasy II szkó³ ponadgimnazjalnych: Marek Kamiñski, Robert Œniegocki, Historia 2, cz. 1: Od renesansu do czasów napoleoñskich. Liceum ogólnokszta³c¹ce, liceum profilowane, technikum. Kszta³cenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym, Wyd. Nowa Era; Robert Œniegocki, Historia
2, cz. 2: Od kongresu wiedeñskiego do I wojny œwiatowej. Liceum ogólnokszta³c¹ce, liceum profilowane, technikum. Kszta³cenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym, Wyd. Nowa Era . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KRZYSZTOF KAWALEC,
Opinia o podrêczniku: Robert Œniegocki, Historia. Burzliwy wiek XX. Podrêcznik
dla III klasy liceum ogólnokszta³c¹cego, liceum profilowanego i technikum. Kszta³cenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym, Wydawnictwo Nowa Era . . . .
MARIA STINIA,
Uwagi do ikonografii w podrêcznikach do nauczania historii w liceum ogólnokszta³c¹cym, liceum profilowanym i technikum Wydawnictwa Nowa Era: L. Mrozewicz,
R. Œniegocki, Historia. Dzieje staro¿ytne. Podrêcznik dla I klasy. Kszta³cenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym, cz. 1; M. Kamiñski, G. Pañko, R. Œniegocki,
Historia. Œredniowiecze. Podrêcznik dla I klasy. Kszta³cenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym, cz. 2; M. Kamiñski, R. Œniegocki, Historia. Od renesansu do
czasów napoleoñskich. Podrêcznik dla II klasy, cz. 1. Kszta³cenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym; R. Œniegocki, Historia. Od kongresu wiedeñskiego do
I wojny œwiatowej. Podrêcznik dla II klasy, cz. 2. Kszta³cenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym; R. Œniegocki, Historia. Burzliwy wiek XX. Podrêcznik dla
III klasy. Kszta³cenie w zakresie podstawowym i . rozszerzonym
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
25
31
35
49
63
6
Spis treœci
ANNA WAŒKO,
Recenzja podrêcznika Paw³a ¯mudzkiego Poznaæ przesz³oœæ, zrozumieæ dziœ. Historia. Staro¿ytnoœæ – œredniowiecze, poziom podstawowy i rozszerzony dla liceum
i technikum, Wyd. Piotra Marciszuka Stentor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MAREK FERENC,
Opinia o podrêczniku: Micha³ Kopczyñski, Poznaæ przesz³oœæ, zrozumieæ dziœ. Historia. Czasy nowo¿ytne. Czêœæ I: 1492–1696 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HENRYK PALKIJ,
Recenzja podrêcznika: Micha³ Kopczyñski, Poznaæ przesz³oœæ, zrozumieæ dziœ. Historia – czasy nowo¿ytne. Czêœæ 2: 1697–1871. Klasa 2 liceum i technikum. Poziom podstawowy i rozszerzony, Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor . . . .
P o d r ê c z n i k i d o j ê z y k a p o l s k i e g o ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JADWIGA KOWALIKOWA,
Ocena opublikowanych przez Wydawnictwa Edukacyjne w Krakowie: podrêcznika
do jêzyka polskiego dla klas 1–3 gimnazjum pt. Sztuka pisania autorstwa Zofii
Agnieszki K³akówny, Iwony Steczko i Krzysztofa Wiatra oraz Ksi¹¿ki nauczyciela
o tym samym tytule napisanej przez tych samych autorów . . . . . . . . . . . . .
KRYSTYNA KOWALIK,
Ocena podrêczników: Zofia Agnieszka K³akówna, Iwona Steczko, Krzysztof Wiatr,
Podrêcznik do jêzyka polskiego. Sztuka pisania. Klasy 1–3 gimnazjum. Æwiczenia redakcyjno-stylistyczne, Wydawnictwo Edukacyjne; Zofia Agnieszka K³akówna,
Iwona Steczko, Krzysztof Wiatr, Podrêcznik do jêzyka polskiego. Sztuka pisania.
Klasy 1–3 gimnazjum. Æwiczenia redakcyjno-stylistyczne. Ksi¹¿ka nauczyciela,
Wydawnictwo Edukacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EWA OG£OZA,
Informacja o podrêcznikach do kszta³cenia jêzykowego dla klasy pierwszej, drugiej
i trzeciej gimnazjum pt. Jêzyk ojczysty autorstwa Krystyny Or³owej i Heleny Synowiec, WSiP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNA WONIAKOWSKA,
Recenzja podrêcznika autorstwa Stanis³awa Roœka, Jolanty Maækiewicz, Zbigniewa
Majchrowskiego Miêdzy tekstami. Jêzyk polski. Podrêcznik dla liceum i technikum.
Zakres podstawowy i rozszerzony. Czêœæ 1. Pocz¹tki. Œredniowiecze (echa wspó³czesne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AGNIESZKA MACHNIK,
Recenzja podrêcznika wydanego przez Gdañskie Wydawnictwo Oœwiatowe Miêdzy
tekstami. Jêzyk polski. Podrêcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy
i rozszerzony. Czêœæ 1. Pocz¹tki. Œredniowiecze (echa wspó³czesne) . . . . . . .
ANNA WONIAKOWSKA,
Recenzja podrêcznika autorstwa Stanis³awa Roœka, Rados³awa Grzeœkowiaka, Ewy
Nawrockiej, Boles³awa Oleksowicza Miêdzy tekstami. Jêzyk polski. Podrêcznik dla
liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Czêœæ 2. Renesans. Barok.
Oœwiecenie (echa wspó³czesne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EWELINA LIMANOWSKA,
Recenzja podrêcznika S. Roœka, R. Grzeœkowiaka, E. Nawrockiej, B. Oleksowicza opublikowanego przez Gdañskie Wydawnictwo Oœwiatowe Miêdzy tekstami. Jêzyk polski. Podrêcznik dla liceum i technikum. Czêœæ 2. Renesans. Barok. Oœwiecenie (echa
wspó³czesne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
75
79
85
89
93
99
103
111
121
127
Spis treœci
TOMASZ PAWLUS,
Recenzja podrêcznika: S. Rosiek, E. Nawrocka, B. Oleksowicz, G. Tomaszewska,
Miêdzy tekstami. Jêzyk polski. Podrêcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Czêœæ 3. Romantyzm (echa wspó³czesne), Gdañskie Wydawanictwo Oœwiatowe, s³owo/obraz terytoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MACIEJ SZARGOT,
Recenzja podrêcznika: S. Rosiek, E. Nawrocka, B. Oleksowicz, G. Tomaszewska,
Miêdzy tekstami. Jêzyk polski. Podrêcznik dla liceum i technikum. Czêœæ 3. Romantyzm (echa wspó³czesne), Gdañskie Wydawnictwo Oœwiatowe, s³owo/obraz terytoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BARBARA SZARGOT,
Recenzja podrêcznika Stanis³awa Roœka, Boles³awa Oleksowicza Miêdzy tekstami.
Jêzyk polski. Podrêcznik dla technikum i liceum. Cz. 4. Pozytywizm. M³oda Polska (echa wspó³czesne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JAN JAKÓBCZYK
Recenzja podrêcznika Stanis³awa Roœka, Boles³awa Oleksowicza Miêdzy tekstami.
Jêzyk polski. Czêœæ 4. Pozytywizm. M³oda Polska (echa wspó³czesne) . . . . . .
AGNIESZKA MACHNIK
Recenzja podrêcznika S. Roœka i Z. Majchrowskiego wydanego przez Gdañskie
Wydawnictwo Oœwiatowe Miêdzy tekstami. Jêzyk polski. Podrêcznik dla liceum
i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Czêœæ 5. Wiek XX. Wspó³czesnoœæ
EWELINA LIMANOWSKA
Recenzja podrêcznika Stanis³awa Roœka i Zbigniewa Majchrowskiego dla klasy III
liceum oraz klasy IV technikum Miêdzy tekstami. Jêzyk polski. Podrêcznik dla
liceum i technikum. Czêœæ 5. Wiek XX. Wspó³czesnoœæ . . . . . . . . . . . . . . .
KATARZYNA GZIK
Recenzja podrêcznika Marty Wyki Literatura polska. Dwudziestolecie miêdzywojenne i okupacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AGNIESZKA GURBIN
Recenzja podrêcznika Marty Wyki i zespo³u Literatura polska po roku 1945 . .
EWA OG£OZA
Opinia o podrêcznikach To lubiê! do kszta³cenia kulturowo-literackiego w liceum
(ogólnokszta³c¹cym, profilowanym, technikum; zakres podstawowy i rozszerzony):
Maria Jêdrychowska, Zofia Agnieszka K³akówna, Piotr Ko³odziej, El¿bieta Szudek,
Janusz Waligóra – klasa I, Wydawnictwo Edukacyjne; Zofia Agnieszka K³akówna,
Piotr Ko³odziej, Ewa £ubieniewska, Janusz Waligóra – klasa II, Wydawnictwo Edukacyjne; Zofia Agnieszka K³akówna, Piotr Ko³odziej, Janusz Waligóra – klasa III,
Wydawnictwo Edukacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DARIUSZ ROTT
Recenzja podrêcznika Œródziemnomorskie korzenie. Podrêcznik do kszta³cenia kulturowo-literackiego oraz jêzykowego dla klasy I liceum ogólnokszta³c¹cego, liceum profilowanego, technikum (zakres podstawowy i rozszerzony). Pod red. naukow¹ Janusza Ryby. Cykl 1–5, Wydawnictwo „Publisher-Innowacje” . . . . . . .
DARIUSZ ROTT
Recenzja serii podrêczników autorstwa E. Brandenburskiej, B. Wnuk-Ge³czewskiej,
H. Karaœ, E. Wierzbickiej Wœród znaków kultury. Kszta³cenie literacko-kulturowe
i jêzykowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
131
135
139
143
149
157
161
167
173
181
187
Spis treœci
8
DARIUSZ ROTT
Recenzja opublikowanej przez Wydawnictwo Szkolne PWN serii podrêczników Mai
Olszanieckiej Magia s³ów. Jêzyk polski. Kszta³cenie literackie i jêzykowe. Zasadnicza szko³a zawodowa. Podrêcznik 1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEATA DRABIK
Recenzja podrêcznika: Aldona Skudrzykowa, Krystyna Urban, Mowa i ¿ycie. Kszta³cenie jêzykowe. Jêzyk polski – æwiczenia, Wydawnictwo Znak . . . . . . . . . .
ANNA WONIAKOWSKA
Recenzja opublikowanego przez Wydawnictwo Videograf Edukacja podrêcznika autorstwa Danuty Krzy¿yk Odcieñ s³owa. Jêzyk polski. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa I. Podrêcznik do kszta³cenia jêzykowego dla liceów ogólnokszta³c¹cych, liceów profilowanych i techników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
191
195
203
Sekcja nauk matematyczno-przyrodniczych
JERZY SZCZEPAÑSKI,
Opinia o podrêcznikach: [A] Alicja Cewe, Ma³gorzata Krawczyk, Irena Pancer, Renata Ropela, Matematyka w zasadniczej szkole zawodowej, klasy I–II (albo I–III
w trzyletniej szkole zawodowej), Wydawnictwo Podkowa Bis; [B] Alicja Cewe, Ma³gorzata Krawczyk, Irena Pancer, Matematyka w zasadniczej szkole zawodowej, klasa I,
Wydawnictwo Podkowa sp.j.; [C] Alicja Cewe, Ma³gorzata Krawczyk, Irena Pancer,
Renata Ropela, Matematyka w zasadniczej szkole zawodowej, klasa II (albo II–III
w trzyletniej szkole zawodowej), Wydawnictwo Podkowa sp.j. . . . . . . . . . . .
DANUTA CIESIELSKA,
Ocena podrêczników do matematyki autorstwa M. Adamskiej, E. Bednarskiej,
M. Kujawy, Matematyka w naszym ¿yciu 1 i 2 dla zasadniczej szko³y zawodowej
wydanych przez Wydawnictwo Edukacyjne Wiking . . . . . . . . . . . . . . . .
DANUTA CIESIELSKA,
Ocena podrêczników matematyki dla zasadniczej szko³y zawodowej pt. Matematyka
dla ka¿dego autorstwa Urszuli £¹czyñskiej, wydanych przez Wydawnictwo REA .
DANUTA CIESIELSKA,
Ocena podrêcznika Edwarda Lesiaka Matematyka. Krok po kroku dla zasadniczej
szko³y zawodowej wydanego przez Wydawnictwo Edukacyjne RES POLONA . .
MARIA PLIŒ,
Opinia o ksi¹¿ce: Jacek Szuty, Matematyka. Podrêcznik (Wyd. Szkolne PWN) . .
MARIA PLIŒ,
Opinia o ksi¹¿ce Leokadii Ewy Wojciechowskiej pt. Matematyka. Podrêcznik dla
zasadniczych szkó³ zawodowych (WSiP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZOFIA STASICKA,
Recenzja podrêcznika Chemia dla gimnazjum, czêœæ 1, Jana Kulawika, Teresy Kulawik i Marii Litwin, Wydawnictwo Nowa Era . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZOFIA STASICKA,
Recenzja podrêcznika Chemia dla gimnazjum, czêœæ 2, autorstwa Jana Kulawika,
Teresy Kulawik i Marii Litwin, Wydawnictwo Nowa Era . . . . . . . . . . . . . .
ZOFIA STASICKA,
Recenzja podrêcznika Chemia dla gimnazjum, czêœæ 3, autorstwa Jana Kulawika,
Teresy Kulawik i Marii Litwin, Wydawnictwo Nowa Era . . . . . . . . . . . . . .
213
219
223
227
229
233
237
243
249
Spis treœci
ALICJA DRELINKIEWICZ,
Recenzje 1, 2 i 3 czêœci podrêcznika Chemia dla gimnazjum autorstwa Jana Kulawika, Teresy Kulawik i Marii Litwin, opublikowanego przez Wydawnictwo Nowa Era
JANUSZ NOWAKOWSKI,
Ocena podrêcznika do chemii: [1]. Hanna Guliñska, Jaros³aw Ha³aduda, Janina Smoliñska, Ciekawa chemia. Czêœæ 1. Podrêcznik dla gimnazjum. Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne SA; [2]. Hanna Guliñska, Jaros³aw Ha³aduda, Janina Smoliñska, Ciekawa chemia. Czêœæ 2. Podrêcznik dla gimnazjum. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA; [3]. Hanna Guliñska, Janina Smoliñska, Ciekawa chemia. Czêœæ 3.
Podrêcznik dla gimnazjum. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA . . . . . .
ZOFIA STASICKA,
Recenzja podrêcznika Ciekawa chemia. Czêœæ 1 autorstwa Hanny Guliñskiej, Jaros³awa Ha³adudy i Janiny Smoliñskiej (WSiP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZOFIA STASICKA,
Recenzja podrêcznika Ciekawa chemia. Czêœæ 2 autorstwa Hanny Guliñskiej, Jaros³awa Ha³adudy i Janiny Smoliñskiej (WSiP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNA KOLASA,
Recenzja podrêcznika do nauczania chemii na poziomie gimnazjum Ciekawa chemia. Czêœæ 3 autorstwa Hanny Guliñskiej i Janiny Smoliñskiej (WSiP) . . . . . . .
ZOFIA STASICKA,
. .
Recenzja podrêcznika do gimnazjum Na chemicznej planecie, czêœæ 1, autorstwa
Haliny Gruszki, Anny Turkowskiej-Horodyskiej, Wydawnictwo MAC Edukacja . .
ZOFIA STASICKA,
Recenzja podrêcznika do gimnazjum Na chemicznej planecie, czêœæ 2, autorstwa
Teresy Baran, Haliny Gruszki i El¿biety Megiel, Wydawnictwo MAC Edukacja . .
EWA WASIELEWSKA,
Recenzja podrêcznika do nauczania chemii na poziomie gimnazjalnym Haliny Gruszki i Anny Turkowskiej-Horodyskiej, Na chemicznej planecie. Podrêcznik, czêœæ 1.
MAC Edukacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EWA WASIELEWSKA,
Recenzja podrêcznika do nauczania chemii na poziomie gimnazjalnym Teresy Baran,
Haliny Gruszki i El¿biety Megiel, Na chemicznej planecie. Podrêcznik, czêœæ 2.
MAC Edukacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNA DZIEDZICKA,
Ocena podrêcznika: Andrzej Kornaœ, Zbigniew Miszalski, Ma³gorzata K³yœ, Robert
Konieczny, Ireneusz Œlesak, Ewa Niewiadomska, Biologia, kszta³cenie ogólne w zakresie rozszerzonym, cz. I, Nowa Era . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNA DZIEDZICKA,
Recenzja podrêcznika: Joanna Stawarz, Robert Stawarz, Maria Marko-Wor³owska,
Franciszek Dubert, W³adys³aw Zamachowski, Biologia, cz. 2, Wyd. Nowa Era . .
KRZYSZTOF SMAGOWICZ,
Recenzja podrêcznika: J. Stawarz, R. Stawarz, M. Marko-Wor³owska, F. Dubert,
W. Zamachowski, Biologia (kszta³cenie ogólne i rozszerzone), cz. 2, Wyd. Nowa Era
KRZYSZTOF SMAGOWICZ,
Ocena podrêcznika: J. Godula, A. Pecio, S. Hofman, L. Œliwa, M. K³yœ, A. Kornaœ,
Zoologia. Biologia – Kszta³cenie ogólne w zakresie rozszerzonym. Podrêcznik dla
liceum ogólnokszta³c¹cego, liceum profilowanego i technikum, Wyd. Nowa Era .
9
255
263
275
281
287
291
297
303
313
323
325
329
335
10
Spis treści
KRZYSZTOF SMAGOWICZ,
Opinia o podręczniku: Jan Andrzej Kąkol, Biologia – Moje środowisko 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres
podstawowy, Wydawnictwo Oświatowe Ortus, sp.j. . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNA DZIEDZICKA,
Ocena podręcznika: Jan Andrzej Kąkol, Biologia. Mój organizm. Podręcznik dla
liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy, t. II, Wyd. Oświatowe Ortus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KRZYSZTOF BEIERSDORF,
Opinia o podręczniku: Jan Andrzej Kąkol, Biologia. Mój organizm. Podręcznik dla
liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy, Wydawnictwo Oświatowe Ortus, sp.j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNA DZIEDZICKA,
Ocena podręcznika: Paweł Hoser, Bios znaczy życie; podręcznik biologii dla szkół
ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, cz. II, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna
„Adam” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
343
349
351
353

Podobne dokumenty