Tabela porównawcza ekwiwalencji kursów/certyfikatów dla języka

Transkrypt

Tabela porównawcza ekwiwalencji kursów/certyfikatów dla języka
Tabela porównawcza ekwiwalencji kursów/certyfikatów dla języka
angielskiego,
niemieckiego, francuskiego i włoskiego według klasyfikacji ALTE (Association
of
Language Testers in Europe).
Poziomu kursów na UW określone są według skali Rady Europy (patrz tabela samooceny)
Poziom
Opis według
według
Poziom Opis poziomu
Rady
Rady
ALTE
według ALTE
Europy
Europy
A1
A2
B1
B2
C1
C2
Breakthrough 0
Waystage
User
Threshold
User
Independent
User
Competent
User
Good User
1
2
3
4
5
ANGIELSKI NIEMIECKI
CAMBRIDGE GOETHE
Beginner (pocz)
Elementary
(podstawowy)
1
GBS DaF
KET (Key
(Grundbaustein
English Test) Deutsch als
Fremdsprache)
Intermediate
PET
ZD
(średniozaawanso (Preliminary (Zertifikat
wany)
English Test) Deutsch)
Upper
FCE (First
Intermediate
Certificate in
(bardziej niż
English)
sredniozaawans.)
CAE
Advanced
(zaawansowanmy (Certificate
in Advanced
English)
Upper Advanced
(bardzo
zaawansowany)
FRANCUSK FRANCUSKI WŁOSKI
I TCF
DELF/DALF CELI
2
3
4
ZMP
(Zentrale
Mittelstufenprufu
ng)
5
ZOP
(Zentrale
CPE
Oberstufeprufung
(Certificate
KDS
6
of proficiency
(Kleines
in English)
Deutsch.
Sprachdiplom)
DELF
1er degre
Unite A1
DELF
1er degre
Unite A2
DELF
1er degre
Unites
A3+A4
CELI 1
(Certificato
di
Conoscenza
della
Lingua
Italiana,
Livello 1)
CELI 2
(Certificato
di
Conoscenza
della
Lingua
Italiana,
Livello 2)
DELF
2nd degre
A5+A6
CELI 3
(Certificato
di
Conoscenza
della
Lingua
Italiana,
Livello 3)
(Certificato
2 unites du
DALF
CELI 4
(Certificato
di
Conoscenza
della
Lingua
Italiana,
Livello 4)
DALF
complet
Unites B1 a
B4
CELI 5
(Certificato
di
Conoscenza
della
Lingua
Italiana,
Livello 5)