Forever A-Beta-CarE

Transkrypt

Forever A-Beta-CarE
Suplementy diety
Forever A-Beta-CarE™
Forever A-Beta-CarE™ jest kombinacjà
beta-karotenu (prowitaminy A),
witaminy E i selenu w celu uzyskania
maksimum naturalnego dzia∏ania
antyutleniajàcego. Trzy g∏ówne
sk∏adniki tego produktu zosta∏y uznane,
razem z witaminà C, za najbardziej
efektywne substancje naturalne,
unieczynniajàce szkodliwe dzia∏anie
w organizmie tzw. wolnych
rodników. Z beta-karotenu powstaje
w jelicie cienkim witamina A, przy
czym organizm wytwarza jej tylko tyle,
ile potrzebuje, bez groêby przedawkowania. Witaminy A i E nie tylko dzia∏ajà
ochronnie; sà równie˝ niezb´dne do
utrzymania w zdrowiu i dobrej kondycji
skóry, oczu, uk∏adu krwionoÊnego
i hormonalnego. Selen jest pierwiastkiem Êladowym, wi´c ludzki organizm
potrzebuje go niewiele. Jednak ju˝ te
niezbyt du˝e iloÊci selenu, dzia∏ajàc
synergicznie z witaminami A i E,
zapewniajà zdrowie skóry, w∏osów
oraz dobre widzenie.
G¸ÓWNE SK¸ADNIKI:
Dane suplementacyjne
1 kapsu∏ka
Witamina A (100% jako beta-karoten)
Witamina E
12 500 lU (250%*)
200 lU (667%*)
Selen
25 µg (36%*)
* % zalecanego dziennego spo˝ycia
INNE SK¸ADNIKI:
Rafinowany olej sojowy, ˝elatyna, gliceryna, wosk pszczeli, woda oczyszczona,
sproszkowany rozmaryn, oleje z nasion
marchwi, lecytyna sojowa, wyciàg
z ciemnego chleba Êwi´tojaƒskiego.
OPAKOWANIE: 100 kapsu∏ek
• Pomaga zwalczaç k∏opoty
skórne
• Sprzyja prawid∏owemu
krà˝eniu
• Z apewnia solidnà, naturalnà
ochron´ przeciwutleniajàcà
• Zwalcza wolne rodniki
Kod:
54
Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
39

Podobne dokumenty